Svoboda, nakladatelství

year of establishment: 1966
year of termination: 1992
city: Praha
address: _

notes:
1966-1992, nakladatelství