Odbor školství a kultury ONV

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
address: _