Rychnov 1964

date of exhibition: 1964/07/05 - 1964/09/27
institution: Zámek Rychnov nad Kněžnou
type of exhibition: kolektivní

notes:
katalog nebyl