Jan Kotík

* 4. 1. 1916, Turnov (Semily), Česká republika (Czech Republic)
† 23. 3. 2002, Berlín (Berlin), Německo (Germany)
translator, Pedagogue, painter, graphic artist, art theorist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01062155
WIKIDATA: Q175716
VIAF: 96425764

Jan Kotík
Mé nejlepší přítelkyni Pauli
1937
malba
olej, plátno
730 x 870
Jan Kotík
Cyklista
1940
malba
olej, plátno
110 x 79 cm
Jan Kotík
Útěk
1940
malba
olej, plátno
1010 x 700
Jan Kotík
Apokalypsa války
1940 - 1941
malba
olej, plátno
1110 x 800
Jan Kotík
Interiér s horským sluncem
1944
malba
olej, překližka
1035 x 1200
 

Jan Kotík

• syn malíře Pravoslava Kotíka, vyrůstal v prostředí plném umění, jak výtvarné-ho, tak i poezie a hudby. Měl možnost již jako dítě nahlížet do českých i zahraničních uměleckých časopisů a osobně se seznámit s významnými umělci.
• zapůsobilo na něj především setkání s Vincencem Benešem, s nímž měl možnost navštívit výstavu Bohumila Kubišty v Mladé Boleslavi, na níž se jako pořadatel podílel jeho otec. Dávný Kubištův přítel podal mladému Kotíkovi zasvěcený výklad k jednotlivým obrazům včetně rozboru záměrů Kubišty. Tím mladému Kotíkovi otevřel oči. Umožnil mu nahlédnout do myšlení malíře „zákonodárce“ a pochopit vývoj moderního malířství. Byla to jeho první lekce umění.
• na přání otce vystudoval typografii na nižší střední škole v Mladé Boleslavi. Roku 1932 se rodina přestěhovala do Prahy. V letech 1935-1941studoval v ateliéru Jaroslava Bendy na Uměleckoprůmyslové škole, kde se věnoval především grafice. Doma intenzivně maloval. Přivydělával si vyučováním, kreslením do novin a návrhy plakátů. V letech 1941-1943 vyučoval na soukromé škole architekta Josefa Svobody se sídlem v pražském Platýzu.
• 1940 svatba s Paulou Epstein, účetní v rodinné firmě. Později pracovala jako účetní ÚLUV a organizátorka zahraničních koncertů. Roku 1942 se narodil syn Petr, hudebník a flétnista žijící v New Yorku.
• měl zájem o filozofii a matematiku, intenzivně četl. Byl schopen diskutovat o složitých teoretických problémech zcela mimo oblast umění. Básník Josef Hiršal ho díky tomu považoval spíše za estetika než malíře. • Sympatizoval s myšlenkou komunis-mu a obdivoval ruskou avantgardu, kterou považoval za mnohem závažnější než avantgardu německou či italskou. Socialistický realismus se mu naprosto příčil. Za války spolupracoval s levicovým odbojem.
• od roku 1947 pracoval jako vedoucí vzorkových dílen a ateliérů ÚLUV. Poté, co byl roku 1952 kvůli stykům se skupinou surrealistů okolo Karla Teigeho vyšetřován tajnou policií, se veškerých vedoucích funkcí vzdal. Zůstal pouze jako redaktor časopisu Tvar. Od tohoto roku se začal věnovat téměř výhradně kresbě a především práci s tvarovaným sklem ve Škrdlovické huti na Vysočině.
• 1956-58 podílel se na přípravě expozice skla pro Československý pavilon EXPO´58 v Bruselu. Jeho monumentální dílo Slunce-vzduch-voda, vycházelo z jeho tehdejší volné tvorby a získalo jedno z čestných uznání výstavy.
• Počátkem šedesátých let se stal jeho ateliér na Vinohradech jedním z uměleckých center Prahy. Po vpádu ruských vojsk 1968 využil stáže DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) a zůstal v Západním Berlíně. Roku 1990 se na krátký čas vrátil do Prahy, kde vedl ateliér malby na AVU (1991-1992)
Dílo
• cílevědomý intelektuál. Měl schopnost teoretické koncepční práce, kterou prokázal jak při vedení uměleckých dílen tak při výuce.
• počátky jeho tvorby se kryjí s obdobím těsně před druhou světovou válkou a jsou, podobně jako díla dalších autorů, ovlivněna kubismem a především surrealismem. Zkroucené postavy v krajině umocňují pocit tísně (Útěk, Apokalypsa války ad.). Jeho tvorba se změnila vlivem uměleckého dění okolo divadla E. F. Buriana. Roku 1942 se stal členem Skupiny 42. Přitahovalo ho živé intelektuální prostředí živené teoretikem Jindřichem Chalupeckým: „Umění musí být vždy uměním této doby, světa, v němž žijeme.“
• ač jeho obrazy z této doby zachycovaly nejvšednější okamžiky života ve městě, v jeho dílech lze již v této době sledovat neustálý příklon k abstrakci, kterou té době interpretoval František Hudeček jako „postupné noření se do podstaty světa“. „Malovat obraz je… Kotíkovi často jakoby ekvivalentem matematické rovnice. Malíř se nepoddává zážitkům,…leč usiluje podmanit si je, aby mu sloužily, přitesány do podoby akcí a prostorových souřazení, jež zamýšlí svým obrazům přikázat… posláním Kotíka je promluvit o zakletí vegetace světa“ (Jiří Kolář).
• atmosféru ve Skupině 42 považoval Kotík za tvůrčí až polemickou, ale podobně jako ostatním se mu příčila snaha stěsnat svá díla do předem daného programu. V rámci skupiny nebyl příliš oblíben a dokonce byla snaha ho vyloučit z důvodu neporozumění a především pro přílišnou expresivitu, která později jeho dílo zcela ovládla.
• ve srovnání s ostatními svými vrstevníky měl, díky cestám do zahraničí a přátelství s italskými a francouzskými autory, mnohem blíže k evropské tvorbě.
• díky jeho častým cestám do zahraničí a přímému kontaktu s aktuálním uměním v Evropě se jeho tvorba pomalu, ale zásadně proměnila. (1956 Itálie, 1958 Brusel ad.). Jeho rukopis se uvolnil. Kotíkovi se tehdy „zbortila“ figura po vzoru Asgera Jorna, bývalého člena skupiny COBRA. Je nejprve nutno bořit (destruovat), aby bylo možno začít nově konstruovat.“ Prostor dostalo spontánní expresivní gesto. Od tohoto setkání přestal používat paletu. Barvy nanášel přímo z tuby a modeloval je špachtlí.
• obraz přestal být pouhou kompozicí prvků, ale stal se strukturou vztahů. Energická, až útočná gesta však nikdy zcela nepřestal korigovat racionální úvahou.
• později dospěl k čistě abstraktním malbám a kresbám. Experimentoval s netradičním formátem, přehýbal plátna, vytvářel specifické objekty. Jeho tvorba se přiblížila tehdy aktuální konceptuální tvorbě.
Petra Příkazská /text listu z cyklu Mozaika. Galerie moderního umění v Hradci Králové, červen 2012

****
Jako dvacetiletý student vystavoval Jan Kotík již před válkou, v rámci známých výstav na chodbě E. F. Burianova „Déčka“ v Mozarteu v Jungmannově ulici v Praze, tedy v místě, kde je dnes Galerie Jiří Švestka. Díky tomu, že vyrůstal v ateliéru svého otce Pravoslava Kotíka, nejvýznamějšího malíře sociální věcnosti, byl již od dětství svědkem debat a diskusí o umění. Za války byl Kotík členem legendární Skupiny 42, seskupení malířů, fotografů, básníků a teoretiků, jejímž programem bylo vrátit „svět“ ve kterém žijeme zpět do uměleckého díla. Antisurrealismu této myšlenky zůstal Kotík věrný do konce svého života. Za podmínek okupace a nacismu to však znamenalo především postavit se proti ideologii „zvrhlého umění“ na stranu modernismu a avantgardy. Kotíkův zájem o civilizaci se týkal více její formy než atmosféry. Témata všedního dne jako „pasáž“, nebo „v tramvaji“ používal spíše jako záminku k tomu, najít individuální výtvarný jazyk, stojící na pevné racionální základně, vzdálené od freudovsko-snové ideologie surrealismu. Tato perioda v Kotíkově díle nebyla určující jen z formálního hlediska. Zkušenost tvrdosti konfliktu mezi politikou a uměním, kterou získal za války, se v jeho životěměla potvrdit ještě několikrát. Na zákaz vystavování za války následoval stejný zákaz v době stalinismu a znovu v roce 1968.
Ve svém celém díle se Jan Kotík nekompromisně orientoval na modernu v umění, na intelektuální flexibilitu a to právě v dobách, kdy moderní umění bylo vypuzeno ze společenského procesu. V obrazech z padesátých let se propojuje formální 90. Léta: kresby a malířské objekty racionalita a typickou kotíkovskou lomenou barevností do vyrovnané jednoty. I Když tyto obrazy zůstaly dlouho ukryty v umělcově ateliéru, našly si jeho teorie a jeho myšlení přece jen cestu na veřejnost. Díky mnoha aktivitám, spoluprací se skláři, jako vedoucí ateliéru průmyslového designu a jako redaktor časopisu Tvar, mohl Jan Kotík postavit proti doktríně socialistického realismu otevřeně svůj vlastní moderní pojem o umění.
Kotíkovo dílo z druhé poloviny padesátých let je srovnatelné s předními světovými umělci té doby jako Dánem Asgerem Jornem, Španělem Carlosem Saurou, Italem Achillem Perillim nebo Američanem Arschilem Gorkym. Nejen pokud jde o podobnost formy, ale hlavně chápáním sebe sama jako umělce se společenským posláním. V tehdejším kontextu představovala Kotíkova radikálnost, razance a přímočarost jeho vystupování v českém prostředí velkou vyjímku. Výstava jeho díla v galerii Československý spisovatel v roce 1957 zahájila kritickou, dokonce i na stránkách denního tisku vedenou diskusi s oficiálními kulturně politickými místy o postavení umění ve společnosti a jeho práva na svobodu. Tato diskuse skončila v podstatě až po srpnu 1968.
Práce ze 60tých let ukazují zřetelně Kotíkovu konceptuální orientaci v malbě, kdy mu nešlo o to, co nebo jak bude malovat, ale o zásadnější otázky na obraz samotný. Obraz nevisí na stěně, není pouhou dekorací, ale stává se součástí myšlenkového pochodu a vystupuje takříkajíc z jeho mentality. Poté, co byl Jan Kotík v roce 1970 během pracovního pobytu na pozvání německé státní nadace DAAD spolu se svou ženou zbaven československého občanství, zůstal v Berlíně, kde i zemřel.
Jeho tehdejší výtvarné experimenty jsou umístěny v kontextu konceptuálního a minimalistického umění a to často ve velmi redukované podobě. Několik sérií kreseb ze 70tých let ukazuje Kotíkovu snahu na jedné straně osvobodit obraz od metaforiky v něm skrytých významů směrem k minimalistické abstrakci, v opačném myšlenkovém pohybu však trvá na materiální zkušenosti díla a znejisťuje - zapojením plochy zdi do obrazu - jeho výlučnost. Tím zůstává umělcem evropským, ukazujícím své myšlení včetně určité skepse, ne abstraktní a někdy až bezkrevné principy, k nimž se dopracovalo americké umění té doby. Rozšíření malby do nové, ne již pravoúhlé prostorové dimenze, je srovnatelné se soudobými pokusy italského malíře Emilio Vedovy, i když je založeno na jiné tradici. V 80tých letech Kotík spolupracoval v Berlíně s několika mladými německými umělci, např. Hermanem Pitzem a Raimundem Kummerem, přičemž se ukázalo, jak může být jeho experimentování, které je směřováno k celkové syntéze aktuální i v novém generačním i historickém prostředí.
zdroj - www.ceskagalerie.cz
-
Kotík studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze (1936–1941, J. Benda) a své dílo poprvé představil veřejnosti na sklonku 30. let u E. F. Buriana. Byly to obrazy, které nesly stopy kubistického tvarosloví, zároveň ale také výrazného expresionistického gesta. První proměnu díla přineslo členství ve Skupině 42. Jan Kotík převzal atributy velkoměstské aglomerace, pasáží, kanceláří, světelných křižovatek a všeho, co vytvářelo poetiku města. Tuto etapu tvorby přerušil diktát socialistického realismu, jemuž se malíř odmítal podrobit. Důsledkem bylo, že v 50. letech nemohl vystavovat a věnoval se tedy designu. Nejen jako tvůrce, ale i jako teoretik publikoval knihy o průmyslovém designu a hmotné kultuře. Tvořit však nepřestával. Po roce 1957 došlo v jeho tvorbě k zásadnímu zlomu, linie se začaly osvobozovat, do popředí se dostala expresivní barevnost (Hlavy králů, Deukalion, 1960). Po roce 1960 nastává obrat směrem ke gestické malbě. Barva pro malíře začíná být nedůležitá, omezuje se jen na černou a bílou, vznikají první kaligrafické obrazy s písmem. Malíři také přestává vyhovovat pravoúhlý formát a vytváří pěti- či šestiúhelníkové objekty, které gesticky pomalovává. Po prvních projevech normalizace v ČSSR zůstává Kotík jako emigrant v Německu, kde vyučuje na uměleckých vysokých školách. Pod vlivem tendencí, které se v umění objevily na začátku 70. let, vnáší do svého díla prvky konceptualismu. Na díle z první poloviny 70. let je znát vliv arte povera, minimalu, instalací a enviromentální tvorby. V 80. letech vznikají malby, objekty, jejichž předchůdce můžeme nalézt v prostorových malbách konce 60. let. Jsou figurální a nefigurální zároveň, mají dynamický, živý, dramatický pohyb. Díla z 80. let znamenají konečný rozchod s obrazem, malíř se soustřeďuje na vytváření kreseb, maleb, objektů, „objektů-obrazů“, jednoduchých a geometricky přísných. Jednotlivé části objektů lze přeskupovat, měnit jejich geometrickou formu často až do podoby postav nebo hlav. Mnohé z objektů jsou v prostoru umístěny překvapivě (opřeny o opěradlo židle, zatlačeny do rohu, visící ze stropu) a jsou pomalovány v tradici lyrického nebo expresivního informelu. Autorova celoživotní filozofie díla jako „otevřeného systému“, vyjadřující jeho zájem o celou řadu vědních oborů (filozofii, literaturu, matematiku, politiku, ekonomii, kybernetiku, sociologii ad.) a samozřejmě především o uměleckou tvorbu, podtrhuje intelektuální a emocionální dvojpólové chápání universa, vzácný příklad souladu mezi racionalitou a smyslovou citlivostí. Nepřekvapuje, že Kotíkovy obrazy vytvořené osobitou formou expresivní abstrakce se zasloužily o mezinárodní věhlas jejich autora.
JO-GR (Jiří Olič, Gina Renotiere, Muzeum umění Olomouc, 2008)

Jan Kotík

 

Jan Kotík

Jan Kotík
Mé nejlepší přítelkyni Pauli
1937
malba
olej, plátno
730 x 870
Jan Kotík
Cyklista
1940
malba
olej, plátno
110 x 79 cm
Jan Kotík
Útěk
1940
malba
olej, plátno
1010 x 700
Jan Kotík
Apokalypsa války
1940 - 1941
malba
olej, plátno
1110 x 800
Jan Kotík
Interiér s horským sluncem
1944
malba
olej, překližka
1035 x 1200
Jan Kotík
Telefonista
1948
malba
olej, plátno
1355 x 905
Jan Kotík
Vrtulová váza
1955

hutní sklo
v. 22,5 cm
Jan Kotík
Benjamin, muž ze železa
1956
malba
olej, plátno
1160 x 620
Jan Kotík
Podzimní světlo luny
1956
malba
olej, plátno
1160 x 810
Jan Kotík
Dvě slunce
1959
malba
olej, plátno
1465 x 960
Jan Kotík
Bez názvu
1961
lavírovaná kresba
uhel, papír, tuš
610 x 480
Jan Kotík
Černý obraz
1961
malba
olej, plátno
1200 x 1140
Jan Kotík
Bez názvu
1961 - 1962
malba
olej, plátno
1270 x 1450
Jan Kotík
Váza
1962
broušení
hutní sklo
v. 18,4 cm
Jan Kotík
Bez názvu
1962
malba
olej, plátno
1000 x 810
Jan Kotík
Bez názvu
1962
barevná tuš
papír
405 x 495
Jan Kotík
Bez názvu
1964
tuš
papír
255 x 193
Jan Kotík
Tabule
1965
malba
olej, plátno, akryl
1300 x 1140
Jan Kotík
Osm ploch
1973 - 1974
koláž, kombinovaná technika
papír
285 x 295
Jan Kotík
Osm ploch
1973 - 1974
koláž, kombinovaná technika
papír
285 x 295
Jan Kotík
Osm ploch
1973 - 1974
koláž, kombinovaná technika
papír
285 x 295
Jan Kotík
Osm ploch
1973 - 1974
koláž, kombinovaná technika
papír
285 x 295
Jan Kotík
Osm ploch
1973 - 1974
koláž, kombinovaná technika
papír
285 x 295
Jan Kotík
Osm ploch
1973 - 1974
koláž, kombinovaná technika
papír
285 x 295
Jan Kotík
Osm ploch
1973 - 1974
koláž, kombinovaná technika
papír
285 x 295
Jan Kotík
Osm ploch
1973 - 1974
koláž, kombinovaná technika
papír
285 x 295
Jan Kotík
Bez názvu, cyklus Olevano Romano
1974
malba
akvarel, papír, tuš
490 x 695
Jan Kotík
Bez názvu
1974
tuš, provázek
ruční papír
410 x 492
Jan Kotík
Bez názvu
1975
kresba
tužka, papír, propisovací tužka, umělohmotná fólie
390 x 370
Jan Kotík
Čínská tabule
1984
malba
plátno, akryl
1300 x 1300
Jan Kotík
Bez názvu
1996
malba
akryl, překližka
2040 x 1210
Jan Kotík
Bez názvu
1996
uhel
ruční papír
755 x 1065
 

Jan Kotík

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1936 - 1941   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Benda Jaroslav, *1882

Jan Kotík

from - to   institution, city, notes
1963 - 1963   Great Britain (Velká Británie), Studijní pobyt na pozvání British Art Council.
1966 - 1966   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), 1966 a opakovaně 1980 hostem Cité Internationale des Arts
1969 - 2002   Německo, 1969 jednoroční pobyt v Západním Berlíně v rámci DAAD. Pedagogem na uměleckých vysokých školách
1974 - 1974   Řím (Roma), Řím (Roma), Studijní pobyt v Olevano Romano
1982 - 1983   New York City (New York), New York City (New York), tvůrčí pobyt
1989 - ????   Praha, Praha, V l. 1991-1992 pedagogem Akademie výtvarných umění

Jan Kotík

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   český exil (Německo), *
???? - ????   Galerie Jiří Švestka, zastoupení umělci, *
???? - ????   Galerie Mathieu, zastoupení umělci, *
???? - ????   osobnosti (Liberecký kraj), *
1942 - 1948   Skupina 42, *1942
1945 - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917
1945 - 2002   Umělecká beseda, *1863
1969 - ????   exil, *, Německo

Jan Kotík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/11/18 - 1947/12/14   Jan Kotík: Obrazy z let 1939-1947, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1957/04/03 - 1957/04/29   Jan Kotík: Práce z let 1948-1956, Galerie Československý spisovatel, Praha
1963/06 - 1963/08   Obrazy a sklo Jana Kotíka, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1965/08/15 - 1965/10/10   Jan Kotík: Práce 1958-1961, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/02/08 -   Jan Kotík: Malby a koláže z let 1963 - 1965, Galerie bratří Čapků, Praha
1968/06/14 - 1968/07/14   Jan Kotík: Práce z let 1939-1968, Mánes, Praha
1968/11/29 - 1968/12/21   Jan Kotík, Galleri Scandinavia, Stockholm
1971/01/21 - 1971/03/03   Jan Kotík, Modern Art Galerie, Berlín (Berlin)
1971/02/19 - 1971/04/18   Jan Kotík, Haus am Lützowplatz, Berlín (Berlin)
1975/04 - 1975/05   Jan Kotík: Ritualisierung der Zeit, Amerikahaus Berlin, Berlín (Berlin)
1978/10/21 - 1978/11/26   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1979/10/12 - 1979/11/16   Jan Kotík: Arbeiten 1970-79, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1981/01/09 - 1981/02/20   Jan Kotík: Komprimationen & Recelagen, Petersen Galerie, Berlín (Berlin)
1982/03/13 -   Jan Kotík, Galerie Geneviève et Serge Mathieu, Besançon
1982/03/15 - 1983/04/30   Jan Kotik: Wandobjekte und Zeichnungen. Arbeiten 1979-1981, Galerie Marina Dinkler, Berlín (Berlin)
1983/03/15 - 1983/04/30   Jan Kotik: Wandobjekte und Zeichnungen. Arbeiten 1981-1983, Petersen Galerie, Berlín (Berlin)
1984/01/27 - 1984/03/18   Jan Kotík: The Painterly Object, Albright-Knox Art Gallery, Buffalo (New York)
1986/05/23 - 1986/07/06   Jan Kotik: Figuren, Galerie Christel Schüppenhauer, Essen
1986/05/23 - 1986/07/06   Jan Kotik: Zeichnungen und Objekte, Museum Folkwang, Essen
1986/12/03 - 1986/12/31   Jan Kotík: Plastiken und Zeichnungen, Petersen Galerie, Berlín (Berlin)
1986/12/03 - 1987/01/17   Jan Kotík: Versuch einer Retrospektive, Galerie Marina Dinkler, Berlín (Berlin)
1986/12/04 - 1987/01/17   Jan Kotík: Arbeiten aus den Jahren 1980-1986, Künstlerhaus Bethanien, Berlín (Berlin)
1989/10/26 - 1989/11/26   Jan Kotík: Paintings, Flaxman Gallery, Londýn (London)
1990/01/19 - 1990/03/03   Jan Kotík: Painted Objects, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1990/04 - 1990/05   Jan Kotík: Kresby z osmdesátých let, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1991/01/15 - 1991/02/17   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/02/28 - 1991/04/07   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/03/21 - 1991/05/12   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1991/05/21 - 1991/07/07   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1991/06/04 -   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Dům umění, Opava (Opava)
1992/05/21 - 1992/07/12   Jan Kotík: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1992/05/25 - 1992/06/19   Jan Kotík: Kresby, Galerie Studio Opatov, Praha
1992/08/28 - 1992/10/04   Jan Kotík: Arbeiten 1939-1992, Staatliche Kunsthalle, Berlín (Berlin)
1992/11 - 1993/01   Jan Kotík: Arbeiten 1939-1991, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1992/11/04 - 1992/12/31   Jan Kotík: Kresby 1932-1992, Městská knihovna Boskovice, Boskovice (Blansko)
1993/03/19 - 1993/04/24   Jan Kotik: Die Geschichte des Dreiecks 52 Variationen eines Themas und andere Arbeiten, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1993/06/02 - 1993/07/04   Jan Kotík: Výběr z díla, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
1993/07/15 - 1993/08/29   Jan Kotík: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/10/12 - 1995/11/01   Jan Kotík: Kresby, grafika, obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1996/06/11 - 1996/07/04   Jan Kotík: Užitá tvorba, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1996/08/16 - 1996/09/29   Jan Kotík: Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects, Palác Kinských, Praha
1996/11/06 - 1996/12/06   Jan Kotík: Kresby, obrazy 1959 - 1996, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
1997/01/31 - 1997/03/16   Jan Kotík: Práce na papíře a obrazy (1936 - 1996), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/03/17 - 1997/04/13   Jan Kotík: Fred Thieler Preis für Malerei 1997, Berlinische Galerie, Berlín (Berlin)
1997/11/20 - 1998/01/11   Jan Kotík (Česká kresba 9), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1998/07/23 - 1998/08/24   Jan Kotik: Die Geschichte des Dreiecks 52 Variationen eines Themas und andere Arbeiten, Lapidarium, Berlín (Berlin)
1998/09/08 - 1998/10/10   Jan Kotík: 90. léta. Kresby a malířské objekty, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
2000/09/23 - 2001/01/21   Jan Kotik: "Übertragen". Linie - Objekt - Farbe (Sehen und Denken 11), Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
2000/11/07 - 2000/11/24   Jan Kotík: Kresby z let 1932 - 2000, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2001   Jan Kotik: Geschichte des Dreiecks. 52 Zeichnungen, Collagen, Malereien und Objekte, Berlinische Galerie, Berlín (Berlin)
2002/04/12 - 2002/07/28   Jan Kotík: K poctě Jana Kotíka, Veletržní palác, Praha
2003/03/10 -   Jan Kotík: Kresby a malířské objekty, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2003/03/12 - 2003/03/29   Jan Kotík: Grafiky, práce na papíře a obrazy z let 1940 - 1970, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
2006/01/20 - 2006/03/03   Jan Kotík: Unbekannte Werke auf Papier, Tschechisches Zentrum Berlin (České centrum Berlín), Berlín (Berlin)
2011/04/20 - 2004/06/04   Jan Kotík (1916-2002): Možné variace / Possible Variations, Galerie Jiří Švestka, Biskupský dvůr, Praha
2012/03/08 - 2012/04/19   Jan Kotík: Plocha - struktura, systém, množina, Výstavní síň designu FUD, Dubí (Teplice)
2012/11/28 - 2013/01/26   Jan Kotík: Malá retrospektiva, Galerie Maldoror, Praha
2013/10/18 - 2014/03/23   Jan Kotík 1916 - 2002, Veletržní palác, Praha
2018/01/16 - 2018/02/11   Jan Kotík: Tvary se stávají figurami, Galerie U Betlémské kaple, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1940/05   Mladí. Výstava obrazů a soch, Mansarda Melantricha, Praha 1
1941/02/10 - 1941/03/01   Konfrontace (4. výstava obrazů, kreseb a plastik), Salon Výtvarné dílo, Praha
1943/08/30 - 1943/09/19   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, Topičův salon (1937-1949), Praha
1945/08/30 - 1945/09/23   Skupina 1942: Akvarely, kresby, grafika, Pošova galerie, Praha
1945/09/26 - 1945/10/14   Konfrontace 2, Topičův salon (1937-1949), Praha
1946/01   Hosté Grafika, Galerie Hollar, Praha
1946/02/23 - 1946/03/17   Český národ Rudé armádě, Praha, Praha
1946/03/29 - 1946/04/28   Akvarely, kresby, grafika.: 392. výstava, Výstavní síň Myslbek, Praha
1946/04/06 - 1946/04/28   Skupina 1942, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1946/05   Výstava slovanských grafiků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1946/06/14 - 1946/07/14   Art Tchécoslovaque 1938 - 1946, Galerie La Boëtie, Paříž (Paris)
1946/09/14 - 1946/09/26   Jeune peinture Tchecoslovaque, Galeries Apollo, Brusel (Brussels)
1946/11/03 - 1946/11/24   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1946/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1946/12/11 - 1947/01/06   Členská výstava Umělecké besedy, Slovanský ostrov, Praha
1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik, Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Vídeň (Wien)
1947/01/14 - 1947/03/02   Z odkazu MUDra Františka Macháčka, Kramářova vila, Praha
1947/01/19 - 1947/02/15   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1947/02   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
1947/02/08 - 1947/02/19   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst, Jeune peinture tchecoslovaque, Tentoostelling zaal Artes, Antverpy (Antwerpen)
1947/06/24 - 1947/07/16   Ze zájezdu český výtvarníků do Francie, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
1947/07/20 - 1947/09/07   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
1947/09/14 - 1947/10/31   Členská výstava Umělecké besedy, Studijní ústav, Zlín (Zlín)
1947/10/18 - 1947/11/09   Nutidig Czechoslovakisk Grafik, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kodaň (Copenhagen)
1947/12   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Galerie Hollar, Praha
1948   Graphic Art from Czecholovakia. An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society, The British Council London, Londýn (London)
1948/03/11 - 1948/04/25   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48, Slovanský ostrov, Praha
1948/06/13 - 1948/07/14   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1949/04/05 - 1949/05/01   Textilie Ludvíka Másla, Topičův salon (1937-1949), Praha
1949/09/17 - 1949/10/17   Tjeckoslovakisk konst, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1950/01   Česká grafika (SČUG Hollar), Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1950/01 - 1950/02   Bianco e nero cecoslovacco, Casa della cultura, Řím (Roma)
1952/02/20 - 1952/03/30   Výtvarníci a jejich účast na knize, Galerie Československý spisovatel, Praha
1953/01/23 - 1953/02/22   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Slovanský ostrov, Praha
1954/06 - 1954/07   Výstava keramiky, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1955/11/06 -   Současné sklo (Deset let práce československých výtvarníků), Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
1957/07/27 - 1957/11/04   11. trienále v Miláně (1957) / XI Triennale di Milano (1957),, Pallazo dell'Arte, Milán (Milano)
1957/07/27 - 1957/11/04   Vetro di Boemia, La Triennale di Milano, Milán (Milano)
1958   V. pražský salón výtvarného umění, Obecní dům, Praha
1958/03/21 - 1958/03/22   1. výstava současných českých výtvarníků, Filozoficko-historická fakulta, Praha
1958/04/01 - 1958/04/30   Svět jazzu v českém výtvarném umění, Divadlo hudby, Praha
1958/04/17 - 1958/10/19   Expo 58, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
1958/11/19 - 1958/12/21   Bilance 58: I. členská výstava průmyslových výtvarníků při Umělecké besedě, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1959   Glass '59, The Corning Museum of Glass, Corning
1959/03/01 - 1959/03/15   Čeští malíři XX. století, Okresní muzeum Děčín - pobočka Rumburk, Rumburk (Děčín)
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960   Užité umění a průmyslové výtvarnictví ze soutěže k 15. výročí osvobození ČSSR, Mánes, Praha
1960/03/31 - 1960/04/24   Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
1960/05 - 1960/08   Československo 1960, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
1960/07/16 - 1960/11/04   XII. Triennale di Milano, Pallazo dell'Arte, Milán (Milano)
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/02/09 -   Bilance 1960, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/08 - 1961/09   Ze souboru moderního umění Alšovy jihočeské galerie, Vlastivědné muzeum, Vimperk (Prachatice)
1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG, Vlastivědné muzeum, Kamenice nad Lipou (Pelhřimov)
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/04/05 - 1963/05/05   Bilance 1962-63: Třetí členská výstava Skupiny průmyslových výtvarníků U. B., Galerie Československý spisovatel, Praha
1963/05   Współczesne szkło w Czechosłowacji, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1963/06/21 - 1963/07   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Mánes, Praha
1963/08/04 - 1963/10   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1963/09/06 - 1963/10/13   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1963/09/15 -   Hluboká 1963: Umění 1900-1963, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1964   Tschechoslowakisches Glas, Grassi - Museum für Angewandte Kunst, Lipsko (Leipzig)
1964/01/10 - 1964/02   Umělecká beseda, Mánes, Praha
1964/06/20 - 1964/10/18   XXXII. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte (La Biennale di Venezia 1964), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1964/07/05 - 1964/09/27   Rychnov 1964, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1965   Jan Koblasa, Jiří Kolář, Jan Kotík, Haus am Lützowplatz, Berlín (Berlin)
1965   Prager Künstler. Gemälde, Graphik, Plastik, Galerie Wolfgang Gurlitt am Stachus, Mnichov (München)
1965   Tsjekkoslovakisk glass, keramik og tekstiler, Kunstindustrimuseet - The Museum of Decorative Arts and Design, Oslo
1965/04/27 - 1965/05/19   Ilustrace a grafika knih Mladé fronty, Galerie Fronta, Praha
1965/05/05 - 1965/05/23   Tšekkoslovakian taideteollisuutta / Tjeckoslovakisk konstindustri, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1965/05/07 - 1965/06   Světová grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/05/16 - 1965/07/25   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1965/06 - 1965/07   České moderní malířství, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1965/07/03 - 1965/08/08   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Messehaus, Lipsko (Leipzig)
1965/07/26 - 1966/07/26   Podareni dela, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/12/04 - 1965/12/19   La transfiguration de l´art tchèque: Peinture - sculpture - verre - collages, Palais de Congrès de Liège, Lutych (Liège)
1965/12/12 - 1966/01/20   Moderní české umění, Stará radnice, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1966   Nejkrásnější knihy roku 1965, Památník národního písemnictví, Praha
1966/01/14 - 1966/02/06   Obraz a písmo, Galerie Václava Špály, Praha
1966/02/13 - 1966/03/13   Obraz a písmo, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1966/02/18 - 1966/03/20   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Mánes, Praha
1966/04/17 - 1966/04/30   Obraz a písmo, Městské muzeum, Kolín (Kolín)
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/06/12 - 1966/10/02   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, Palais de Rumine, Lausanne
1966/06/17 - 1966/07/17   Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/07 - 1966/08   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1966/08   Bilance '66, Mánes, Praha
1966/09   Poezie písma, Národní muzeum, Praha
1966/09/20 - 1966/10   Aktuální tendence v československém užitém umění a průmyslovém výtvarnictví, Obecní dům, Praha
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
1966/12/23 - 1967/01/03   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Göteborg, Göteborg (Gothenburg)
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Lund, Lund
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Örebro, Örebro
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Varnamo, Varnamo
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Norrköping, Norrköping
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Nyköping, Nyköping
1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Hälsingborg, Hälsingborg
1967/01/08 - 1967/02/05   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1967/01/28 -   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Svea Galleriet, Stockholm
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/03/19 - 1967/03/27   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde, Göhrde
1967/04   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965, Muzej primenjene umetnosti, Bělehrad (Beograd)
1967/04 - 1967/06   Nové přírůstky a nákupy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/05/11 - 1967/06/11   Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/05/24 - 1967/06/25   Hudební inspirace, Galerie bratří Čapků, Praha
1967/07/16 - 1967/08/20   Jan Kotík: Výběr z díla; Miloš Urbásek: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1967/07/23 - 1967/08/18   Jeden okruh volby: Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1968   Výstava grafiky Skupiny 42. Z fondů Středočeské galerie, _, _
1968/01/14 - 1968/02/25   Klub konkrétistů a hosté, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/02/29 -   Il collage nell´arte ceca moderna, Galleria ferro di cavalo, Řím (Roma)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/10 - 1968/04/17   Nová citlivost, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1968/03/27 - 1968/05/12   Klub konkrétistů a hosté, Dům kultury pracujících, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/04/06 - 1968/04/28   Nové věci, Galerie Václava Špály, Praha
1968/04/28 - 1968/06/15   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/05/31 -   Výtvarníci Špálovej galérie, Výstavná sieň ZSVU (Dostojevského rad), Bratislava (Bratislava)
1968/06/14 - 1968/08/31   I međunarodna izložba originalnog crteža / Ie exposition internationale de dessins originaux, Moderna galerija (1962-1999), Rijeka
1968/07   50 let české kresby: Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část, Galerie Letná, Praha
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/07/20 - 1968/08   Nová citlivost: Křižovatka a hosté, Mánes, Praha
1968/08   ВИЛAНЦE 1967 (Bilance 1967), Чешки център София (České centrum Sofie), Sofie (Sofia)
1968/08/09 - 1968/08/31   Medunarodni susret umetnika Vela Luka, Proizd (Vela Luka), Vela Luka (Korčula)
1968/09/05 - 1968/10/31   Skupina 42: Kresby, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/10   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech. I. výstava přírůstků galerijní sbírky, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1968/10   Vela Luka 68, Galerija kulturnog centra Beograda, Bělehrad (Beograd)
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/10/31 - 1968/11/09   Vela Luka 68, Zimski salon, Subotica
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1968/12/27 -   Vela Luka 68, Umjetnička galerija, Sarajevo
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/02/21 - 1969/03/24   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Ausstellungsräume Berlin 12, Berlín (Berlin)
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Renault Champs - Élysées, Paříž (Paris)
1969/05/12 - 1969/06/01   Salon de Mai, Sales d´Exposition Wilson, Paříž (Paris)
1969/06/15 - 1969/07/27   Koláž v českém výtvarném umění, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1969/09/26 - 1969/10/10   Vela Luka 1969, međunarodni susret likovnih umjetnika, Galerija Forum, Záhřeb (Zagreb)
1970/05/26 - 1970/06/28   Art tchèque du XXe siècle, Musée Rath, Ženeva (Genève)
1970/08/22 - 1970/09/27   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts: Einige Aspekte der Entwicklung, Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
1970/10 - 1970/11   Zamiary i zapasy: 50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1970/11/15 - 1971/01/17   Česká ilustrace z majetku Galerie v Havlíčkově Brodě, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1970/11/21 - 1970/11/30   Mostra della grafica Cecoslovacca, Salone del Circolo, Lucano
1971/10/23 - 1971/11/28   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea, Musei Civici del Castello Visconteo, Pavia
1974/12/13 - 1975/02/28   Tschechische Künstler, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
1980/09/30 - 1980/10/04   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert, Garmisch-Partenkirchen, Garmisch-Partenkirchen
1981/05/02 - 1981/11/01   Czechoslovakian Glass 1350-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
1982/06/01 - 1982/08/15   Boje a zápasy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/10/23 - 1984/01/15   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1983/12 - 1984/01   Pittura polacca e cecoslovacca, Castel Mareccio, Bozen (Bolzano)
1984/10/05 - 1984/11/30   Bonjour, monsieur Kolář!, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
1986/04/29 - 1986/05/25   Das andere Land, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1986/06/14 - 1986/07/27   Das andere Land, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1986/08   Das andere Land, Paulskirche, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1986/09/03 -   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, Londýn (London)
1986/09/13 - 1986/10/12   Das andere Land, Stadtgalerie Saarbrücken, Saarbrücken
1986/10 - 1986/11/30   Das andere Land, Galerie Kultur unterm Turm, Stuttgart
1987   Das andere Land, Brémy (Bremen), Brémy (Bremen)
1987   Das andere Land, Düsseldorf, Düsseldorf
1987   Das andere Land, Dortmund, Dortmund
1987/01 - 1987/02   Das andere Land, Lothringer Straße / halle, Mnichov (München)
1987/02 - 1987/03/31   Das andere Land, Herrenhäuser Gärten, Hannover
1987/04 - 1987/05   Das andere Land, Wilhelm-Hack-Museum, Ludwigshafen
1988/05/03 - 1988/06/05   Spring ´68, Flaxman Gallery, Londýn (London)
1988/08/19 - 1988/09/11   Michael Hanousek, Roman Kameš, Hedvika Krejčí, František Kyncl, Martin Oliva, Josef Šnobl, Jan Kotík, Rudolf Valenta, Siegfried Wameser, Haus am Checkpoint Charlie, Berlín (Berlin)
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/09/15 - 1988/10/30   Die Zeit danach..., Osteuropänisches Kulturzentrum e. V., Kolín nad Rýnem (Köln)
1988/10/09 - 1988/10/23   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/06/08 - 1989/08/13   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/08/26 - 1989/10/15   Wo bleibst du, Revolution?, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1989/09/14 - 1989/11/12   Skupina 42, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/10/17 - 1990/01/28   Verres de Bohême: 1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie, Musée des Arts décoratifs, Paříž (Paris)
1989/12/14 - 1990/01/31   Skupina 42, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1989/12/19 - 1990/02/18   České malířství XX. století - (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 2. Okruh Výtvarného odboru Umělecké besedy - Skupina 42, jednotlivci a generace) - 16. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1990   Knihy - objekty, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
1990/02/14 - 1990/04/08   Výtvarné tendence, Středočeská galerie, Praha
1990/06/08 - 1990/07/01   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/06/26 - 1990/07/29   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Grafika 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/09/07 -   Galerie Mathieu, 12 Ans d´activités, 40 Artistes, Centre d´Arts Contemporains de Besançon, Besançon
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Staroměstská radnice, Praha
1991/02/07 - 1991/03/01   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1991/04   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1991/04/26 - 1991/09/30   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1991/05 - 1991/06   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1991/08/31 - 1991/10/06   Europäische Dialoge 1991 / 1. festival Des Europäischen Kulturklubs, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1991/12/04 - 1991/12/20   1. benefice pro Uměleckou besedu, Galerie U Mozarta, Praha
1992/03/28 - 1992/09/30   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, Palazzo del Broletto, Novara
1992/06/17 - 1992/08/02   Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/07/01 - 1992/09/20   České výtvarné umění 1960-1990, Středočeská galerie, Praha
1992/09/03 - 1992/10/04   Písmo v obraze, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/12/15 - 1993/01/31   Umělecká beseda 1992, Mánes, Praha
1993/01/07 - 1993/01/27   Skupina 42 po 50. letech, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1993/09/07 - 1993/10/10   Umělecká beseda 1992, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/06/17 - 1994/08/27   Zwischen Zeit Raum II: Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren: Teil II, inter-medial, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
1994/06/18 - 1994/09/18   Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1994/06/18 - 1994/09/18   Šedá cihla 66/1994 Exil, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1994/06/23 - 1994/09/12   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1994/10 - 1994/11   Nová citlivost, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
1994/10/25 - 1994/11/20   Umělecká beseda 1994, Mánes, Praha
1994/11/26 - 1995/02/05   Der Riss im Raum, Martin-Gropius-Bau, Berlín (Berlin)
1994/12/01 - 1995/01/22   Nová citlivost, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1995/01/20 - 1995/02/26   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1995/02 - 1995/03   Nová citlivost, Dům umění, Opava (Opava)
1995/02/09 - 1995/04/09   Nová citlivost, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1995/03/13 - 1995/04/18   Rysa w przestrzeni, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1995/05/20 - 1995/10/31   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1995/06/29 - 1995/08/27   Nová citlivost, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/09/04 - 1995/10/01   Písmo ve výtvarném umění, Regionální muzeum v Kolíně, p.o., Kolín (Kolín)
1995/10/02 - 1995/10/31   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995/10/03 - 1995/11/05   Umělecká beseda 1995, Mánes, Praha
1995/10/26 - 1996/02/02   Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
1995/12/04 -   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1996/06/07 - 1996/07/07   Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/12/03 - 1997/01/05   Umělecká beseda 1996, Mánes, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie a kavárna U kamene, Cheb (Cheb)
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie Hermit - Studio 600, Praha
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové, Galerie bratří Čapků, Praha
1997/01/29 - 1997/03/31   Skupina 42. Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/07/16 - 1997/09/28   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
1997/09/04 - 1997/11/16   Česká koláž, Palác Kinských, Praha
1997/09/27 - 1997/11/23   Projekt Totentanz / Memento Mori, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1997/11/11 - 1997/12/07   Umělecká beseda 1997, Mánes, Praha
1997/12/10 - 1998/01/06   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Mánes, Praha
1998/03/05 - 1998/05/28   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
1998/03/16 - 1998/05/01   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
1998/04/18 - 1998/05/03   Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/10/07 - 1999/01/03   Civilizace: České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1998/10/22 - 1999/01/31   Skupina 42, Městská knihovna Praha, Praha
1998/12/01 - 1998/12/23   Předvánoční výstava, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
1998/12/18 - 1999/01/15   Umělecká beseda 1998, Mánes, Praha
1998/12/18 - 1999/02/28   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), Veletržní palác, Praha
1999/04/30 - 1999/06/27   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/05/12 - 1999/08/29   II. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/06/24 - 1999/09/12   Kolorismus v českém výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/07/13 - 1990/08/19   Jiří Kolář, Běla Kolářová, Jan Kotík: Three Artists of Czech Origin, James Hockey & Foyer Galleries, Farnham
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/11 - 2000/05/31   Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/04/20 - 2000/05/13   Umělecká beseda 1999/2000, Mánes, Praha
2000/05/11 - 2000/06/04   Koláž, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
2000/09/26 - 2000/10/12   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2000/09/27 - 2000/10/29   Výstava pro Ladislava Nováka, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/05/22 - 2001/07/08   Naděje: České sklo a plakáty z let 1957-1970., Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
2001/05/31 - 2001/08/26   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2002/01/17 - 2002/04/28   Objekt - objekt: Metamorfózy v čase / Object - object: Metamorphoses in time, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/04/18 - 2002/05/31   Černá a bílá, Muzeum v Bruntále, Bruntál (Bruntál)
2002/05/16 - 2002/11/30   Glass Behind the Iron Curtain: Czech Design, 1948-1978, The Corning Museum of Glass, Corning
2002/06/11 - 2002/07/07   Černá a bílá, Městské muzeum a galerie, Svitavy (Svitavy)
2002/07/10 - 2002/07/25   Černá a bílá, Galerie Šternberk, Šternberk (Olomouc)
2002/08/05 - 2002/09/15   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002/10/16 - 2003/01/05   Svět kolem nás, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2003/02/27 - 2003/05/25   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/04/12 - 2003/07/09   Svět jako struktura, Struktura jako obraz, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/09 - 2004/02/01   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2003/10/25 - 2003/11/13   Metamorfozy człowieka: Figuratywne motywy w grafice i rysunku ze zbiorów Czeskiego Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze 1892-1948, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2003/12/09 - 2004/04/24   České malířství, sochařství a architektonická dokumentace ze sbírek Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století (Z uměleckých sbírek firem Satt a Galerie Joži Uprky, Vitar-Limova Zlín a Linea Nivnice), Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/03/23 - 2004/04/24   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Dům umění, Zlín (Zlín)
2004/04/04 - 2004/05/23   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2004/04/08 - 2004/06/06   Česká kresba 20. století ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2004/05/06 - 2004/06/16   Proměny člověka: Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892 - 1951, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/10/07 - 2004/11/28   Kresba, kresba... Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2004/11/13 - 2005/01/09   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, Szent István Király Múzeum, Székesfehérvár
2005/02/19 - 2005/05/16   Aufbruch. Tschechische Glas 1945-1980, Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
2005/05/06 - 2005/05/30   Czech 100 Design Icons, Stilwerk, Berlín (Berlin)
2005/06/15 - 2005/11/27   Design in an Age of Adversity: Czech Glass, 1945-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
2005/06/23 - 2005/08/28   Stopy zápasu - gesto a exprese, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2005/07/07 - 2005/08/07   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka - 2.část), Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2005/09/29 - 2005/11/05   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2005/10/21 - 2005/11/30   Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2006/01/14 - 2006/06/18   Design in an Age of Adversity: Czech Glass, 1945-1980, Museum of Glass, Tacoma
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/15 - 2006/04/30   České poválečné umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/05/02 - 2006/06/12   Emigration out/in 2: Hugo Demartini, Jan Koblasa, Jan Kotík, Theodor Pištěk, Aleš Veselý, Saarländische Galerie – Europäisches Kunstforum e.V., Berlín (Berlin)
2006/05/06 - 2006/10/29   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2006/09/27 - 2007/08/19   V závěsu avantgardy? České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2006/10/05 - 2006/11/12   Co se děje? Přírůstky Východočeské galerie z let 1993-2006, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2006/11/30 - 2007/01/14   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2006/12/16 - 2007/01/31   Accrochage, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2007/04/26 - 2007/09/23   Czech Glass / 1945-1980 (Design in an Age of Adversity and Illusion) / České sklo / 1945-1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí), Veletržní palác, Praha
2007/05/26 - 2007/11/11   Tschechisch Glaskunst 1945-1970, Glasmuseum, Frauenau
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/08/20 - 2008/09/28   Na vlnách Ra. Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12/03 - 2009/01/30   Vánoční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/03/17 - 2009/04/26   České a slovenské umění 60. let 20. století, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2009/03/17 - 2009/04/26   Galerie umění Karlovy Vary ...ze sbírky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2009/03/19 - 2009/05/31   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové: Část I – Struktura a exprese, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/06/26 - 2010/01/10   Magie skla: Sklárna Beránek ve Škrdlovicích 1940-2008, Východočeské muzeum, Pardubice (Pardubice)
2009/09/17 - 2009/10/25   Ostrava?, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
2009/11/12 - 2009/12/06   Konfrontace: Pocta české malbě a kresbě, Galerie Moderna, Praha
2010/04/27 - 2010/06/19   Česká koláž ze sbírky Pražské plynárenské, Galerie Smečky, Praha
2010/05/08 - 2012/05/08   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/09/24 - 2010/10/28   SKLO.KLASIK, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2011/06/07 - 2011/09/18   Věci umění, věci doby: Skupina 42 / Objects of Art, Witnesses of Time: Group 42, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2011/06/09 - 2011/09/04   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
2011/06/23 - 2011/10/02   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov / 1961 - 2011, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2011/06/26 - 2011/09/25   Dialog přes hranice: Sbírka Hanse-Petera Rieseho, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2011/11/09 - 2012/02/05   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2012/03/01 - 2012/05/27   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/03/29 - 2012/04/29   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
2012/06/21 - 2012/09/16   Psovo slunce. Expresivně laděné kresby ze sbírky Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (III. Výtvarné umění 1890-1947), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/12/01 - 2013/02/08   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2012/12/16 - 2013/03/03   Galerie Opatov 1984 - 1992, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2013/04/11 - 2013/06/23   Od informelu k figuře, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2013/08/01 - 2013/09/08   Umění je abstrakce, Galerie Moderna, Praha
2013/10/27 - 2014/01/12   Pokrevní vztahy, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2013/11/21 - 2014/01/03   Sokolská 26 - dvacet let, Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2013/12/19 - 2014/01/19   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/02/16 - 2014/04/27   Sammeln im Norden. Schätze aus Privatsammlungen in Wilhelmshaven und im Oldenburger Land, Kunsthalle Wilhelmshaven, Wilhelmshaven
2014/05/01 - 2014/06/08   Zpátky na výsluní - České malířství od 19. století do současnosti, Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
2014/05/05 - 2014/05/16   Vybraná díla, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/06/08 - 2014/08/31   50, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2014/08/01 - 2014/09/07   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2015/01/22 - 2015/04/26   Informel a jeho přesahy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/04/24 - 2015/06/14   Galerie na cestách, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015/08/07 - 2015/08/31   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/09/10 - 2015/10/11   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
2015/10/06 - 2015/11/20   Czech Dreams, Bohemian National Hall / Česká národní budova, New York City (New York)
2016/01/20 - 2016/03/20   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/08/11 - 2016/09/18   1960 - 1970, Galerie Moderna, Praha
2016/09/16 - 2016/10/22   Šedesátá léta / The Sixties, Galerie Petr Žaloudek, Praha
2016/09/21 - 2016/10/14   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/12/08 - 2017/01/23   Výběr, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/03/10 - 2017/04/22   Sedmdesátá léta / The Seventies, Galerie Petr Žaloudek, Praha
2017/03/25 - 2017/06/25   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
2017/04/25 - 2017/10/01   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/05/24 - 2017/08/27   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2017/06/22 - 2017/08/06   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
2017/09/14 - 2017/10/15   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2017/10/11 - 2018/01/13   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2018/01/25 - 2018/03/11   Malá řada Soudobé světové prózy, DOX, Malá věž, Praha
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/04/26 - 2018/06/10   Jaro. Československá výtvarná scéna 1966 - 1968, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2018/06/20 - 2018/09/16   Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Anatomy of a Leap into the Void: The Year 1968 and Art in Czechoslovakia, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2018/09/05 - 2018/10/13   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
2018/09/06 - 2018/10/28   W zasięgu: Sztuka czeska XIX i XX wieku ze zbiorów Regionalnej Galerii Sztuki w Zlinie, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała
2018/11/28 - 2019/03/31   Transformace geometrie: Sbírky Siegfrieda Grauwinkela, Berlín a Miroslava Velfla, Praha / The Transformation of Geometry: Collections Siegfried Grauwinkel, Berlin and Miroslav Velfl, Prague, Městská knihovna Praha, Praha
2019/01/18 - 2019/03/24   Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/01/26 - 2019/03/17   Tkáň: Informelní tendence českého umění ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2019/03/27 - 2019/05/18   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
2019/05/14 - 2019/08/18   Skupina 42, Veletržní palác, Praha
2019/07/11 - 2019/09/07   Jårg Geismar, Jan Kotík, Kristina Fingerland: Follow me or don't, Jiří Švestka Gallery, Praha
2019/10/21 - 2020/08/03   Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti VČG v Pardubicích 1989-2019, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
2019/11/21 - 2020/03/15   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2020/02/09 - 2020/04/26   Srdce velkoměsta II: Práce na papíře ze sbírek GASK, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2020/03/06 - 2020/11/22   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích / A Dream Within a Dream: Edgar Allan Poe and Art in the Czech Lands, Veletržní palác, Praha
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2020/05/25 - 2020/06/14   Umění 20. století, Galerie Moderna, Praha
2020/09/17 - 2020/10/31   Pravda - krása - posedlost 2: Osobnosti českého umění 2. poloviny 20. století ze sbírek galerie, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
2021/02/25 - 2021/06/13   Konfrontace 1960–1970, Galerie Moderna, Praha
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
2022/03/29 - 2022/05/12   Na papíře, 8gallery, Praha
2022/06/15 - 2022/07/24   Umění je abstrakce: Obrazy, kresby, grafika, sochy, Galerie Chodovská tvrz, Praha
2023/05/10 - 2023/06/02   Severočeská sbírka, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2023/08/02 - 2023/09/17   Česká malba 1937-2012, Galerie Moderna, Praha
2024/03/24 - 2024/05/19   Stopy v písku: Tvorba z let 1900–1959 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1990/10/06   Important Collection of Czech Art, Peter Karbstein, Kunst- und Auktionshaus, Düsseldorf
1991/11/29   Auktion - Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum, Kunstpalais, Vídeň (Wien)
1996/03/23   3. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1996/10/05   5. aukce výtvarného umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/03/08   8. aukce - Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol., Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/04/26   9. aukce - Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/05/16   16. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
1999/12/04   25. aukce - Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika, Palác Žofín, Praha
2000/05/21   Mistrovská díla 19. a 20. století, aukce, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2000/10/14   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2001/01/20   II. aukce výtvarného umění, Rudolfinum, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2001/10/13   Výtvarné umění, Hotel Renaissance, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2002/12/11   Společná aukce Antikvy Novy Kodl a Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2002/12/13   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Rudolfinum, Praha
2003/04/26   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/04/24   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2004/10/02   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Hotel Renaissance, Praha
2005/04/17   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2005/04/30   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/03   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2005/12/04   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2006/01/29   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005 (28. aukce), Palác Žofín, Praha
2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2006/10/22   Aukce umění, Mánes, Praha
2007/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění (31. aukce), Palác Žofín, Praha
2007/10/07   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (33. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/04/27   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Palác Žofín, Praha
2008/06/01   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Leica Gallery Prague, Praha
2008/10/05   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (36. aukce), Palác Žofín, Praha
2008/11/30   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2008/12/07   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2009/01/25   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (37. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/03/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/16   Aukce současného českého a slovenského umění, Konferenční centrum City, Praha
2009/05/17   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (38. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Aukce (39. aukce), Palác Žofín, Praha
2009/11/25   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale Prague), Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/28   III. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2010/06/02   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/20   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II), Topičův salon (2007-), Praha
2011/05/15   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/06/11   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/19   České výtvarné umění, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/27   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2011/12/04   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV), Topičův salon (2007-), Praha
2012/03/18   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2012/04/19   25. aukce výtvarného umění, Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/06/07   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/13   26. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/07   Aukce výtvarného umění, Galerie Nová síň, Praha
2012/10/10   27. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2012/11/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2012/12/09   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2012/12/12   108. aukce Aukční síně Vltavín - moderní a současné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/14   29. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/17   Aukce výtvarného umění (Prague auctions), Galerie Nová síň, Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/06/09   Výtvarné umění, Miroslav Tichý: Fotografické dílo, aukce, Galerie Nová síň, Praha
2013/10/06   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX), Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/13   Výtvarné umění: Aukce, Hotel Diplomat, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/02/16   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/25   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/10/05   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/17   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/07   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/11   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/21   Etcetera 1: Aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2016/10/09   Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2016/11/27   77. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2016/11/30   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/07   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/11   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/01   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/10/08   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale 2017), Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/04   Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie (aukce), Galerie fotografie Louvre, Praha
2017/11/26   79. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2017/11/29   Večerní aukce moderního, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Evening Sale (66. aukce), Topičův salon (2007-), Praha
2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Aukce), Galerie Kvalitář, Praha
2018/05/24   157. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2018/05/27   80. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2018/12/02   81. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/04/25   165. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2019/05/19   Večerní aukce vybraných uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2019/05/26   82. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73), Topičův salon (2007-), Praha
2019/11/02   Velká sálová aukce, Obecní dům, Praha
2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/21   Mimořádná aukce „českého a zahraničního moderního umění“ (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/04/18   Aukce vybraných uměleckých děl, Mánes, Praha
2021/04/24   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art (Aukce), Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/28   192. aukce: Aukce vybraných děl, Rezidence Ostrovní, Praha
2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/05/28   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89, Topičův salon (2007-), Praha
2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/11/27   88. aukce Galerie Kodl, Palác Žofín, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/09/26 - 2002/09/30   Art Forum Berlin 2002, Internationale Congress Centrum Berlin (ICC Berlin), Berlín (Berlin)
ocenění
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/03/17   Fred Thieler Preis für Malerei 1997 an Jan Kotík, Berlinische Galerie, Berlín (Berlin)
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/09/30 - 1996/10/04   5. aukce výtvarného umění - výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2000/05/10 - 2000/05/13   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/05/17 - 2000/05/20   Mistrovská díla 19. a 20. století, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2000/10/06 - 2000/10/13   Výtvarné umění - výstava exponátů, Dorotheum, Praha 1
2001/01/10 - 2001/01/19   Výstava dražených předmětů, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2004/04/17 - 2004/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2004/09/24 - 2004/10/02   Výtvarné umění 20. století (předaukční výstava exponátů), Dorotheum, Praha 1
2005/04/23 - 2005/04/29   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2005/11/28 - 2005/12/02   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/01/09 - 2006/01/15   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2006/01/21 - 2006/01/28   Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2006/04/16 - 2006/04/23   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění: Výstava exponátů, Galerie Art Praha, Praha
2006/10/14 - 2006/10/22   Aukce umění: Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2007/01/15 - 2007/01/19   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/01/23 - 2007/01/27   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
2007/09/24 - 2007/09/28   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/10/02 - 2007/10/06   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/04/14 - 2008/04/26   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, výstava aukčních děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2008/05/27 - 2008/05/31   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Galerie 5. patro, Praha
2008/09/24 - 2008/10/04   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2008/12/01 - 2008/12/06   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2009/01/14 - 2009/01/24   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/03/18 - 2009/03/24   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/08 - 2009/05/16   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/05/09 - 2009/05/16   Současné české a slovenské umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2009/09/25 - 2009/10/03   Mistrovská díla starého a nového umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2009/11/18 - 2009/11/25   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/04/19 - 2010/04/28   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2010/05/31 - 2010/06/02   14. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2010/11/13 - 2010/11/19   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2011/06/13 - 2011/06/15   22. aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2011/11/17 - 2011/11/19   České výtvarné umění - přeaukční výstava, Kaiserštejnský palác, Praha
2011/11/24 - 2011/12/04   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/03/09 - 2012/03/18   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2012/04/16 - 2012/04/19   25. aukce výtvarného umění - předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/04/22 - 2012/04/28   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/05/30 - 2012/06/07   Poválečné umění 1950-2010: Aukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2012/06/11 - 2012/06/13   26. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2012/09/27 - 2012/10/07   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/10/02 - 2012/10/06   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/11/18 - 2012/11/24   Předaukční výstava českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
2012/12/04 - 2012/12/08   Aukce výtvarného umění: Předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2012/12/10 - 2012/12/12   Moderní a současné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2013/03/11 - 2013/03/14   29. aukce, předaukční výstava, Galerie Dolmen, Praha
2013/03/12 - 2013/03/16   Aukce výtvarného umění, předaukční výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/06/04 - 2013/06/08   Výtvarné umění - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2013/09/27 - 2013/10/06   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2013/10/07 - 2013/10/13   Výtvarné umění: Předaukční výstava, European Arts Investments, Praha
2014/02/07 - 2014/02/16   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/09/26 - 2014/10/05   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/07 - 2015/05/17   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/06/02 - 2015/06/06   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions - výstava, Galerie Nová síň, Praha
2015/10/02 - 2015/10/11   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/09 - 2015/11/14   Etcetera 1: Předaukční výstava, Etcetera, Brno (Brno-město)
2015/11/17 - 2015/11/21   Etcetera 1: Předaukční výstava, Galerie Kvalitář, Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/09/29 - 2016/10/09   Mistrovská díla 19.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/01 - 2016/11/26   Výstava aukčních děl (77. aukční den Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/18 - 2016/11/30   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/05/25 - 2017/06/07   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/06/06 - 2017/06/10   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/26 - 2017/09/30   Výtvarné umění (Prague Auctions), Galerie Nová síň, Praha
2017/09/29 - 2017/10/08   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/28 - 2017/11/03   Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie, Artkunst gallery, Praha
2017/10/30 - 2017/11/25   Výstava aukčních děl - 79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2017/11/16 - 2017/11/29   Moderna, poválečné a současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/20 - 2017/11/25   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2017/11/28 - 2017/12/02   Etcetera III: Contemporary art & Art brut private collection, Galerie Kvalitář, Praha
2018/01/11 - 2018/10/21   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století, předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2018/04/14 - 2018/04/21   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/04/25 - 2018/04/28   Etcetera III½ = VI (Předaukční výstava), Galerie Kvalitář, Praha
2018/04/30 - 2018/05/26   80. aukční den Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2018/05/19 - 2018/05/24   157. aukce: Aukce vybraných děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/10/29 - 2018/12/01   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
2018/11/12 - 2018/11/18   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2018/11/20 - 2018/11/24   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Galerie Kvalitář, Praha
2019/04/15 - 2019/04/24   165. aukce: Výstava dražených děl, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/04/23 - 2019/05/25   82. aukce Galerie Kodl: Předaukční výstava, Galerie Kodl, Praha
2019/05/14 - 2019/05/19   Aukční výstava vybraných uměleckých děl, Galerie Nová síň, Praha
2019/10/09 - 2019/10/19   Aukce výtvarného umění (Aukce 73): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2019/10/21 - 2019/11/02   Výběr výtvarného umění: Aukce listopad 2019, European Arts Investments, Praha 1
2019/11/10 - 2019/11/16   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2019/11/19 - 2019/11/23   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2020/06/10 - 2020/06/21   Aukční výstava (Aukce 81), Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/19 - 2021/04/17   Předaukční výstava Aukce vybraných uměleckých děl, Výstavní síň Adolf Loos Apartment and Gallery, Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/04/11 - 2021/04/17   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Gallery, Brno (Brno-město)
2021/04/20 - 2021/04/24   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/09/13 - 2021/09/23   186. aukce: Výtvarné umění, fotografie, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/11 - 2022/04/28   192. aukce: Vybraná díla, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/04/20 - 2022/04/30   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2022/04/25 - 2022/05/29   87. aukční den Galerie Kodl: Výstava děl, Galerie Kodl, Praha
2022/05/07 - 2022/05/27   Sbírka Alexandra Skalického a další vybraná díla českého výtvarného umění, Aukční dům Zezula, Brno (Brno-město)
2022/10/06 - 2022/10/23   1. Art Consulting: Aukce 89 - Výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2022/10/24 - 2022/11/26   Předaukční výstava 88. aukce, Galerie Kodl, Praha
2022/11/16 - 2022/11/26   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
sraz/setkání/oslava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/09/25   Setkání s Janem Kotíkem u příležitosti výstavy, uspořádané k 80. narozeninám, Palác Kinských, Praha
1997/02/24   Setkání s Janem Kotíkem, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2013/12/11   Předvánoční setkání u příležitosti otevření nové instalace, Galerie U Betlémské kaple, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Obrazy o lidech, z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995), Veletržní palác, Praha
2000   Česká grafika 20.století, stálá expozice, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2002 -   Gesto a výraz - české umění 2. pol. 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/04/04 -   Sbírka GAVU Cheb: Moderní umění, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019 -   1930–současnost: České moderní umění, Veletržní palác, Praha
2019/09/25 -   Plejády skla 1946-2019 / Pleiad of Glass 1946-2019, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2020/11/27 - 2023/10/01   Minulé století: Dvacet osobností, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
stálá expozice   Stálá expozice českého umění 19. a 20. století, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2003/05/27 - 2003/06/01   Art Prague 2003, Praha, Praha
2005/05/23 - 2005/05/29   Art Prague. 4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Jan Kotík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Jan Kotík: Obrazy z let 1939-1947
  1957   Jan Kotík: Práce z let 1948 - 1956, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Obrazy a sklo Jana Kotíka, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
  1966   Jan Kotík: Malby a koláže z let 1963-65, Český fond výtvarných umění, Praha
  1968   Jan Kotík ((Stockholm)), Galleri Scandinavia, Stockholm
  1968   Jan Kotík: Práce z let 1939 až 1968, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Jan Kotík, Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Berlín (Berlin)
  1975   Jan Kotík: Ritualisierung der Zeit, Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Berlín (Berlin)
  1981   Jan Kotík: Komprimationen & Recelagen, Petersen Galerie, Berlín (Berlin)
  1983   Jan Kotik: Wandobjekte und Zeichnungen, Petersen Galerie, Berlín (Berlin)
  1984   Jan Kotík: The Painterly Object, The Buffalo Fine Arts Academy, _
  1986   Jan Kotík: Arbeiten aus den Jahren 1980-1985, Museum Folkwang, Essen
  1986   Jan Kotík: Arbeiten aus den Jahren 1980-1986, Künstlerhaus Bethanien, Berlín (Berlin)
  1989   Jan Kotík: Painted Objects, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1990   Jan Kotík, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1991   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1991   Jan Kotík: Práce z osmdesátých let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1992   Jan Kotík: Reprodukce / Reproduktion 1939-1991, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Jan Kotík 1936-1996 (Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects), Galerie Pecka, Praha
  1997   Jan Kotík, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1997   Jan Kotík: Fred Thieler Preis für Malerei 1997 (Laudatio Jiří Valoch), Berlinische Galerie, Berlín (Berlin)
  2000   Jan Kotik: "Übertragen". Linie - Objekt - Farbe (Sehen und Denken 11), Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  2001   Jan Kotik: Geschichte des Dreiecks. 52 Zeichnungen, Collagen, Malereien und Objekte, Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2003   Jan Kotík
  2006   Jan Kotík, Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2013   Jan Kotík 1916-2002, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Jan Kotík: Tvary se stávají figurami, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  nedat. (1978)   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Mladí (Výstava obrazů a soch), List mladých, Praha
  1941   Konfrontace (4. výstava obrazů, kreseb a plastik), Salon Výtvarné dílo, Praha
  1943   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (67. výstava Topičova salonu)
  1945   Konfrontace 2
  1945   Skupina 1942 (Akvarely, kresby, grafika / XXXIV. Výstava Pošovy galerie)
  1946   Akvarely, kresby, grafika, Umělecká beseda, Praha
  1946   Art Tchècoslovaque 1938-1946
  1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
  1946   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1946   Jeune peinture Tchecoslovaque (1938-1946), Galeries Apollo, Brusel (Brussels)
  1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Hosté Grafika (118), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1946   Skupina 1942, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1946   Výstava obrazů, soch a grafiky pražských členů Českého bloku výtvarníků, Sdružení západočeských výtvarných umělců, Plzeň (Plzeň-město)
  1946   Výstava slovanských grafiků, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Ausstellung der čechoslovakischen Graphik
  1947   Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1947   Hollar (Sdružení českých umělců grafiků)
  1947   Jonge tsjecho-slowaaksche schilderkunst (Jeune peinture Tchecoslovaque)
  1947   Moderne Kunst der Tschechoslowakei, Kunstmuseum Luzern, Luzern
  1947   Moderne tsjechoslovaakse grafiek, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Antverpy (Antwerpen)
  1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik, Kunstnernes Efterårsudstilling, Kodaň (Copenhagen)
  1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1947   Z odkazu MUDra Františka Macháčka, Národní galerie v Praze, Praha
  1947   Ze zájezdu českých výtvarníků do Francie, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1948   Czechosłowacka młoda grafika, czechosłowacka młoda plastyka
  1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society), The British Council London, Londýn (London)
  1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy 48 (Slovanský ostrov), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1948   Malíři a sochaři Umělecké besedy v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1949   Textilie Ludvíka Másla, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1949   Tjeckoslovakisk konst, Victor Petterson Bokindustriaktiebolag, Stockholm
  1950   Bianco e nero cecoslovacco
  1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
  1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
  1955   Současné sklo (Deset let práce československých výtvarníků)
  1957   Vetro di Boemia (XI. Triennale di Milano - sezione Cecoslovacchia), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1958   Bilance 58, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Čeští malíři XX. století, Osvětová beseda, Rumburk (Děčín)
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Bilance 1960, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar, Zväz slovenských výtvarných umelcov, _
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1961   Ze souboru moderního umění AJG, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1962   Současné umění - obrazy a plastika - ze sbírky AJG, Vlastivědné muzeum, Kamenice nad Lipou (Pelhřimov)
  1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
  1963   Hluboká 1963: Umění 1900-1963 (Obrazy, plastika, grafika), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1963   Rychnov 1963, Osvětový dům, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Výstavní síň Mánes))
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Dům pánů z Kunštátu))
  1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963), Národní galerie v Praze, Praha
  1963   Współczesne szkło w Czechosłowacji, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Tschechoslowakisches Glas, Grassi - Museum für Angewandte Kunst, Lipsko (Leipzig)
  1965   České moderní malířství (Exposice Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1965   La transfiguration de l´art tchèque
  1965   Moderní česká kresba, Národní galerie v Praze, Praha
  1965   Moderní české umění, Okresní galerie, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1965   Podareni dela, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1965   Prager Künstler (Gemälde, Graphik, Plastik), Galerie Wolfgang Gurlitt am Stachus, Mnichov (München)
  1965   Světová grafika (Přehled současné světové tvorby), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1965   Škola vidění (Výmluvnost kresby), Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V, Städtische Kunstgalerie, Bochum
  1965   Tsjekkoslovakisk glass, keramik og tekstiler, Kunstindustrimuseet - The Museum of Decorative Arts and Design, Oslo
  1965   Tšekkoslovakian taideteollisuutta / Tjeckoslovakisk konstindustri
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne (Artistes et découvreurs de notre temps), Musée Cantonal des Beaux Arts, Lausanne
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Užité umění a průmyslové výtvarnictví / Art appliqué et dessin industriel), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.), Umělecká beseda, Praha
  1966   Československé nejkrásnější knihy 1965, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Obraz a písmo ((16 stran)), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Obraz a písmo ((32 stran)), Městské muzeum, Kolín (Kolín)
  1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Umění písma / Poezie písma, Národní muzeum, Praha
  1966   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   Hudební inspirace, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Jeden okruh volby. Obrazy, sochy, objekty, grafika, kresby 1964-1967, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1967   Kunstforum Göhrde 67, Kunstforum Göhrde, Göhrde
  1967   Moderní české umění z přírůstků sbírek 1961-1966, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1967   Nové přírůstky a nákupy, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1967   Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1967   Obraz 67, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1967   Tjeckoslovakisk nutidskonst, Ikatryck
  1967   ВИЛAНЦE 1967 (Bilance 1967), Чешки център София (České centrum Sofie), Sofie (Sofia)
  1968   50 let české kresby (Výstava neznámých kreseb českých malířů 20. století - 2. část), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   50 let československé malby (Z fondů československých galerií), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1968   collages a praga (1923 - 1967)
  1968   Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech (I. výstava přírůstků galerijní sbírky), Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
  1968   Hluboká 1968: Umění 1900-1968 (Obrazy, plastika, grafika, 2. díl), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   I međunarodna izložba originalnog crteža / Ie exposition internationale de dessins originaux (Moderna Galerija Rijeka '68), Moderna galerija (1962-1999), Rijeka
  1968   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   Klub konkrétistů
  1968   Kulturni Centar Beograda (Vela Luka 1968)
  1968   Nová citlivost (Křižovatka a hosté)
  1968   Nová citlivost
  1968   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Skupina 42: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1968   Výstava grafiky Skupiny 42 (Z fondů Středočeské galerie)
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Koláž v českém výtvarném umění, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1969   L'art tchèque actuel
  1969   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Středočeská galerie, Praha
  1969   XXVe Salon de Mai
  1970   Art tchèque du XXe siècle (Choix d'oeuvres illustrant quelques aspects de son évolution), Musée Rath, Ženeva (Genève)
  1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Mostra della grafica Cecoslovacca, Salone del Circolo, Lucano
  1970   Tschechische Kunst des 20. Jahrhunderts (Einige Aspekte der Entwicklung), Kunsthaus Zürich, Curych (Zürich)
  1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
  1971   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea
  1980   Die Kunst Osteuropas im 20. Jahrhundert in öffentlichen Sammlungen der Bundesrepublik Deutschland und Berlins (West), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1981   Czechoslovakian Glass 1350-1980, The Corning Museum of Glass, Corning
  1983   České malířství a sochařství 20. století (Ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1983   Das Prinzip Hoffnung. Aspekte der Utopie in der Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1984   Bonjour, monsieur Kolář!, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
  1986   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, British Museum Publications Limited, Londýn (London)
  1986   Das andere Land (Ausländische Künstler in der Bundesrepublik), Edition Deplana, Berlín (Berlin)
  1988   Die Zeit danach... (7 tschechische künstler in Deutschland)
  1988   Michael Hanousek Roman Kames Hedvika Krejci Frantisek Kyncl Martin Oliva Josef Snobl Jan Kotik Rudolf Valneta Siegfried Wamesar, Revue K, Alfortville
  1988   Praha 1920-1940 Prag (Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst)
  1988   Skupina 42
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1989   Skupina 42, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1989   Wo bleibst du, Revolution? (Freiheit, Gleichlheit, Brüderlichkeit heute), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty), Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Galerie Mathieu Besançon (12 70 40 Itinéraire Photographique été 1990 Rémi Caritey), Galerie Mathieu, Besançon
  1990   Jiří Kolář, Běla Kolářová, Jan Kotík: Three Artists of Czech Origin, James Hockey & Foyer Galleries, Farnham
  1990   Knihy - objekty
  1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Praha
  1991   Czeska sztuka 2. połowy XX wieku ze zbiorów Galerii Sztuk Plastycznych w Ostrawie, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   České malířství a sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1991   Český informel (Průkopníci abstrakce z let 1957 - 1964)
  1991   Europäische Dialoge 1991 (1. festival Des Europäischen Kulturklubs), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art), Středočeská galerie, Praha
  1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1994   Der Riss im Raum (Positionen der Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien), Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Skupina 42: Výběr z grafické tvorby, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1994   Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1995   Galerie Ostrava (Sztuka czeska pierwszej połowy XX. wieku ze zbiorów Galerii sztuk pięknych w Ostrawie / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Galerie Ostrava (České umění 1. poloviny XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě / Czech Art from the 1st Half of the 20th Century of the Gallery of Fine Arts Ostrava Collection), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1996   Eine Promenade der Romantiker
  1996   Písmo ve výtvarném umění
  1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Czech Collage, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships), Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy), Výtvarný odbor Umělecké besedy, znovuzaložený 1990, Praha
  1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
  1998   Český informel ve „Ztichlé klice“ 1958-1965 / Czech Informel at “Ztichlá klikaˮ 1958-1965, Galerie Ztichlá klika, Praha
  1998   Projekt Totentanz / Memento Mori (Aspekte des Todes in der Kunst), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1998   Záznamy dojmy sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), Národní galerie v Praze, Praha
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Civilizace / Civilization (České umění čtyřicátých let ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze / Czech art of the 1940s from the collection of the Czech Museum of Fine Arts in Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1999   Kolorismus, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Česká kresba 1. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Svět kolem nás, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
  2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair), ART PRAGUE o.s., Praha
  2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2004   Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance (České výtvarné umění 1956-1972 ze sbírek Muzea umění Olomouc / A cseh képzőművészet 1956 és 1972 között az Olmützi Művészeti Múzeum gyűjteményeből / Czech Art between 1956 and 1972 from collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Česká kresba 20. století ze sbírek GMU HK, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   8x3=24nebo42, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2005   Czech Glass 1945-1980 (Design in an Age of Adversity), Museum Kunstpalast (Kunstmuseum Düsseldorf), Düsseldorf
  2005   Czech Glass Now: Contemporary Sculpture 1970-2004, Design in an Age of Adversity: Czech Glass 1945-1980, The Tradition of the Avant-Garde: Bohemian Glass 1820-1935, The Corning Museum of Glass, Corning
  2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   České umění XX. století: 1940-1970, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2006   Emigration out/in No 2 (Bedřich Dlouhý, Jan Koblasa, Jan Kotík, Theodor Pištěk, Aleš Veselý), Galerie Montanelli, s.r.o., Praha
  2007   České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   České umělecké sklo 1945-1970 / Tchechisch Glaskunst 1945-1970, Glasmuseum, Frauenau
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2010   Cena Stanislava Libenského 2010 / Sklo.klasik, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Česká koláž, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Sbírka 1 2 3: Stopy historie v akvizicích / Collection 1 2 3: The Tracks of History in Acquisitions, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2011   Dialog přes hranice (Sbírka Hanse-Petera Rieseho), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Dialog über Grenzen: Die Sammlung Riese, Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2011   Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2011   Skupina 42 ze sbírek Východočeské galerie v Pardubicích a Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 50 Artworks from the Collections of the Gallery of Modern Art in Roudnice nad Labem, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti), Galerie Goltzova tvrz, Golčův Jeníkov (Havlíčkův Brod)
  2015   Informel a jeho přesahy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2016   1960–1970, Galerie Moderna, Praha
  2016   Šedesátá léta, Galerie Petr Žaloudek, Praha
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   1930–Skupina 42–1980, Galerie Moderna, Praha
  2017   Colours of Art (Z kolekcji Svetlik Art Foudation / From the Collection of Svetlik Art Foundation), Państwowa galeria sztuki, Sopot
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2017   Obraz a slovo v českém výtvarném umění šedesátých let, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2017   Skupina 42 ve sbírkách GAVU Cheb, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Jaro (Československá scéna 1966-1968), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2018   Malá řada Soudobé světové prózy, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2018   Naše koláže, Galerie Smečky, Praha
  2018   Transformace geometrie / The Transformation of Geometry (Sbírka Siegfried Grauwinkel, Berlín; Sbírka Miroslav Velfl, Praha / Siegfried Grauwinkel Collection, Berlin; Miroslav Velfl Collection, Prague), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Minulé století (Dvacet osobností), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   The Last Century: Twenty Artists, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2022   Umění je abstrakce (Obrazy, kresby, grafika, sochy), Kulturní Jižní Město, o.p.s., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Malíři a sochaři Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1948   Malíři a sochaři UB 1948, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1961   Guillaume Apollinaire a Čechy, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Praha
  1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1966   Kunst unserer Zeit (Malerei und Plastik), M. DuMont Schauberg, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1970   Současné umělecké sklo v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1986   Neúplný kompas (Květoslav Chvatík o Janu Kotíkovi a českém moderním umění, Ivan Bystřina v rozhovoru s Janem Kotíkem), Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V., Kolín nad Rýnem (Köln)
  1989   Verres de Bohême (1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
  1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
  1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1995   Osobnosti českého malířství, Fragment, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
  1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
  1999   Výtvarné Ústí (Kronika výtvarného života v Ústí nad Labem ve 20. století 1918-1998), Město Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2000   Skupina 42 (Antologie), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Picasso byl monstrum, Nakladatelství Primus, Praha
  2001   Rozhovory, Dauphin, Praha
  2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
  2005   Čeští a slovenští umělci na Bienále v Benátkách 1920–1970, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
  2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2009   O báječných lidech slovem a obrazem, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2011   Jan Kotík: 1916-2002, Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Czech Contemporary Art Guide, Institut umění - Divadelní ústav, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2016   Tschechisches Glas, Böhlau Verlag, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2022   Útěcha bydlením / Consolation by Living (Život soukromého sběratele za železnou oponou / The Life of a Private Collector Behind the Iron Curtain), PositiF, Praha
  2022   Zlatý řez: Galerie Kodl 2015–2019, Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   70 let Domu umění v Ostravě 1926-1996, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2005   Česká koláž (Sbírka Pražské plynárenské), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1992   Československý biografický slovník, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1993   Encyklopedický slovník, Odeon, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (II. díl K-P), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (4: k/l), Diderot, Praha
  2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2001 (VI. Kon – Ky), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Benezit: Dictionary of Artists (Volume 8: Koort - Maekava), Éditions Gründ, Paříž (Paris)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Konfrontace (K výstavě 21. malířů v Topičově salonu v Praze), My 45
  1946   Hollar ve znamení mladých, Národní osvobození, 5-5
  1946   Pražské výstavy v těchto dnech, Pravda, 2.ročník, 26.číslo, 4-4
  1947   Defilé členů a hostů SČUG Hollar, Národní osvobození, 4-4
  1947   Moderní československé malířství, Československo, 129-207
  1947   Obrazy Jana Kotíka z let 1939-47, Národní osvobození, 5-5
  1948   Obrazy Jana Kotíka (Život), Život, 31-31
  1949   Rozhovor s Janem Kotíkem, Hollar, 132-134
  1954   Souborná výstava keramiky, Výtvarná práce, 4-5
  1955   Jan Kotík: Tradice a kultura československé výroby, Výtvarné umění, 5.ročník, 7-8.číslo, 384-384
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1956   Z plastyki czechoslowackiej (W związku se zmianiami społecznymi...), Przeglad artystyczny, 10.ročník, 3.číslo, 112-117
  1957   „Obraz sám je svou skutečností“ (Rozhovor s postavami z výstavy Jana Kotíka), Mladá fronta, 13.ročník, 96.číslo, 7-7
  1957   Ještě k výstavě Jana Kotíka, Kultura, 17.číslo, 6-6
  1957   Ještě o Janu Kotíkovi, Výtvarná práce, 5-6
  1957   K výstavě Jana Kotíka, Výtvarná práce, 9-10
  1957   K výstavě Jana Kotíka, Kultura, 16.číslo, 5-5
  1957   Malíř J. Kotík vystavuje, Večerní Praha, 3-3
  1957   Malířství všedního dne, Květen, 2.ročník, 6.číslo, 228-231
  1957   Redakční doslov k diskusnímu článku L. Hlaváčka, Výtvarná práce, 6-6
  1957   Umění životní pravdy nebo libovůle? (K recidivám nenávratných včerejšků v našem současném výtvarném umění), Rudé právo, 37.ročník, 103.číslo, 3-3
  1958   Bilance 58, Výtvarná práce, 12
  1958   Na závěr malířské diskuse, Květen, 3.ročník, 11.číslo, 629-630
  1958   O uměníčku pod poklopem, Rudé právo, 38.ročník, 143.číslo, 2-2
  1958   Svět jazzu v našem umění, Výtvarná práce, 6
  1958   Výsledky naší exposice na Triennale, Výtvarná práce, 12
  1959   Československo v Corningu na mezinárodní výstavě moderního skla, Výtvarná práce, 12
  1959   Pátý Pražský salón, Výtvarná práce, 13
  1960   Cinque pittori cecoslovacchi, La Biennale di Venezia, 10.ročník, 39.číslo, 24-34
  1960   Československo 1960, Výtvarná práce
  1960   News from the castle behind the iron curtain (Report on museums and artists – a few of them avant-garde – in the Kafkaesque capital of Czechoslovakia), Art News, 59.ročník, 7.číslo, 31
  1960   Trienále 1960 (Československá účast), Výtvarná práce, 2
  1960   Užité umění a průmyslové výtvarnictví ze soutěže k 15. výročí osvobození, Výtvarná práce, 1-2
  1961   Prag 1960, Das Kunstwerk, 14.ročník, 8.číslo, 23-25
  1962   Sklo v monumentálním umění, Výtvarná práce, 1-7
  1962   Skupina 42, Výtvarná práce, 9-9
  1963   Jan Kotík v Liberci, Výtvarná práce, 16
  1963   Rychnov 1963 - škola kritiky a diváků, Plamen, 5.ročník, 12.číslo, 140-141
  1963   Skupina 42 po patnácti letech, 11.ročník, 11-12.číslo, 3-4
  1963   Výstava skupiny 42 v Praze, Lidová demokracie, 19.ročník, 158.číslo, 3-3
  1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12.ročník, 2.číslo, 1-2
  1964   Mýtus civilizace v obrazech malířů Skupiny 42, Umění, 231-253
  1964   Obraz a písmo II., Knižní kultura, 12.ročník, 12.číslo, 446-453
  1964/04/30   O akademismu a moderním umění (Dopis Janu Kotíkovi), Výtvarná práce, 12.ročník, 7.číslo, 6-6
  1965   Malířovo odhlédnutí, Výtvarná práce, 13.ročník, 21.číslo, 6-7
  1965   Na rubu roku 1951, Tvář, 2.ročník, 2.číslo, 26-30
  1966   8. února zahájila Ludmila Vachtová..., Výtvarná práce, 11
  1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 13-13
  1966   Die westliche Moderne wird nachgeholt (Tschechoslowakische Gegenwartskunst in der Akademie), Der Kurier, 22.ročník, 163.číslo, 9-9
  1966   Galerie Art Centrum Prague, 2e Salon international de Galeries pilotes Lausanne, 209-224
  1966   Koláž v současném českém umění, Výtvarné umění, 354-361
  1966   Kultura knihy, Výtvarná práce, 4-5
  1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21.ročník, 166.číslo, 9-9
  1966   L'art tchècoslovaque aujourd'hui, Les Lettres française, 27-28
  1966   Lesklý mnohostěn, Kulturní tvorba, 4.ročník, 10.číslo, 13
  1966   Na okraji, Výtvarné umění, 346-353
  1966   Nová formálnost a obsahovost v obrazech Jana Kotíka, Výtvarná práce, 4-5
  1966   Obraz a písmo, Kulturní tvorba, 4.ročník, 7.číslo, 4-5
  1966   Ohne Holzhammer und „sozialistischen Realismus“ (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart in Berlin), Die Tat, 31.ročník, 178.číslo, 28-28
  1966   Písmo se proměňuje v obrazy (Obraz a písmo ve Špálově galerii / Dílo Františka Janouška v Mánesu), Lidová demokracie, 22.ročník, 28.číslo, 5-5
  1966   Písmo, znaky, slova, obrazy, Obraz a písmo
  1966   Profil jedné generace, Výtvarné umění, 261-270
  1966   Tvůrčí skupina Umělecká beseda, Výtvarná práce, 3
  1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 1
  1966   Znaky a písmo v obrazech, Výtvarná práce, 4-4
  1966   Zwei Generationen tschechoslowakischer Kunst, Kunst unserer Zeit, 217-225
  1967   Cecoslovacchia: Normalizzazione e speranza, D'Ars, 8.ročník, 34.číslo, 26-31
  1967   Hudební inspirace, Výtvarná práce, 5
  1967   Nabídka současného umění, Výtvarná práce, 4-5
  1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy
  1967   Okolo Jana Kotíka, Výtvarné umění, 313-322
  1967   Propos sur Jan Kotík, Výtvarné umění
  1967   Remarques de Jan Kotík, Výtvarné umění
  1967   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde 67
  1967   Z poznámek Jana Kotíka, Výtvarné umění, 323-323
  1968   10. března byla v Procházkově síni Domu umění v Brně..., Výtvarná práce, 2
  1968   Jan Kotík, Výtvarná práce, 4-5
  1968   Les mutations du collage, Opus International, 9.číslo, 48-50
  1968   Nová citlivost, Výtvarná práce, 5-5
  1968   Přehled pražských výstav (Nová citlivost), Výtvarná práce, 16.ročník, 16-17.číslo, 6-7
  1968   Ve výstavní síni v Čáslavi byla v neděli 4. února..., Výtvarná práce, 4
  1969   Crónica de Praga (Arte concreto en Checoslovaquia), Goya, Revista de Arte, 319-321
  1978   Das Museum Bochum veranstaltet gemeinsam mit dem neuen Berliner Kunstverein..., Bokult, 4-4
  1979   Den Lebenslauf Jan Kotíks habe ich aus selbstverfaßten Bibliographien..., Jan Kotík: Arbeiten 1970-78
  1982   Boje a zápasy, Výtvarná kultura, 2-9
  1988   Boskovické připomenutí, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1.ročník, 17.číslo, 3
  1988   Čas, který přišel potom (Kritické marginálie), Proměny, 199-200
  1988   Vier Stufen eines andauernden Künstlertraumes, Die Zeit danach...
  1989   Mit der französischen Revolution..., Wo bleibst du, Revolution?, 82-83
  1990   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty (Seznam exponátů), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 25.číslo, 3-3
  1992   Ars - techné Jana Kotíka / Jan Kotík Ars - techné, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, 26-21
  1992   Aspekt osobního postoje / Aspekt des persönlichen Standpunktes, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, 14-25
  1992   Jan Kotík, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 67-68
  1992   Jan Kotík, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, 6-9
  1992   Jan Kotík, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, 32-47
  1992   Osmdesátá léta v tvorbě Jana Kotíka / Die 80er Jahre im Schaften von Jan Kotík, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, 48-50
  1992   Padesát let od vzniku Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1992   Skupina 42 / Gruppe 42, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, 10-11
  1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, 3-12
  1993   Biography, Contemporary Czech Painting, 218-235
  1993   Český konstruktivismus 60. let a jeho vyznění, Poesie racionality, 54-111
  1993   Jan Kotik, Contemporary Czech Painting, 70-73
  1993   Komorní retrospektiva Jana Kotíka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, 210-217
  1994   Český informel / Czech Informel, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 91-96
  1994   Charakteristiky umělců (Jan Kotík (1916)), Nová citlivost, 23-23
  1994   Mezi emocí a racionalitou / Between Emotion and Rationality, Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art, 97-102
  1994   Ohlédnutí za novou citlivostí / A Look back at New Sensibility / Un regard sur la Nouvelle sensibilité / Rückschau auf die Neue Empfindsamkeit, Nová citlivost, 5-19
  1994   Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem / Institut výtvarné kultury a Katedra výtvarné výchovy PF, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-2
  1995   Informel, abstrakce a renesance modernismu, České moderní umění 1900-1960, 291-315
  1995   Od exprese k informelu, Umenie šesťdesiatych rokov, 41-48
  1995   Z archívů, Prostor Zlín, 3.ročník, 2.číslo, 4
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   Druhá pražská retrospektiva Jana Kotíka (Praha, NG, Palác Kinských, Jan Kotík, Kresby koláže, grafika, obrazy, objekty, 15. 8. - 29. -9. Brno, Dům umění, 28. 1. - 23. 2 . 1997), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1996   Exhibitions - News - Reviews, Grapheion, 0.číslo, 96-105
  1996   Retrospektiva Jana Kotíka (Národní galerie v Praze. Září 1996), Grapheion, 105
  1996   Syndrom emigrace, exilu, vystěhovalectví... (Praha, NG, Palác Kinských, Jan Kotík: 1936--96, 16. 8. - 29. -9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1996   Výstavy, zprávy, recenze, Grapheion, 96-105
  1997   Profily autorů (Jan Kotík), Česká koláž, 152-153
  1997   Všechno je koláž, Česká koláž, 19-27
  1998   Jan Kotík - 90. léta (Praha, Galerie JIří Švestka, 8. 9. - 10. 10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, 8-23
  2000   Hádka / Argument (1956 - 1962), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 138-153
  2001   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr, České umění 1938-1989, 38-39
  2001   K výstavě 100 + 1 uměleckých děl (Praha, ČMVU, Dům U Černé Matky Boží, 13. 12. 2000 - 11. 2. 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   Náhody mají smysl, Picasso byl monstrum, 49-58
  2001   Umění se dělá z doby, která právě je, Rozhovory, 46-49
  2002   Hladový svatý Mikuláš Medek (Malířova cesta zákrutami historie i umění), Týden, 9.ročník, 20.číslo, 76-77
  2003   Nebezpečnost umění (Jan Kotík), Vesmír, 710
  2003   O strukturách vizuálního myšlení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  2004   Kotík Jan, Blízká vzdálenost / Közeli távolság / Proximate Distance, 86-87
  2006   Emigration out / in 2 (Berlín, Saarländischen Galerie - Europäisches Kunstforum, 2. 5. - 12. 5.), 9-9
  2008   Jan Kotík (Na Kotíkovy umělecké začátky...), Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 82-83
  2010   Group 42, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 6-23
  2010   Skupina 42, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 6-23
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 122-123
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 123-124
  2012   Jan Kotík - Plocha - struktura, systém, množina, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2012   Poválečné umění, Ročenka ART+, 55-58
  2012   Skupina 42, Ročenka ART+, 50-51
  2012/01/12   Důkladné zhodnocení, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2013   Jan Kotík (Ano i ne aneb Důležitost metody), Umění a politika, 67-79
  2013   Skupina 42, Ročenka ART+, 46-47
  2013   Slib Jana Kotíka (Na okraj umělcovy retrospektivy), Art + Antiques, 14-19
  2014   Od figury k znaku, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 27.ročník, 2.číslo, 16
  2014   Skupina 42, Ročenka ART+, 52-53
  2014   Vlny 1957-1959 (Morálním imperativem za uměleckou svobodu), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, 36-49
  2015   Box, zápas, 4 (Kdo s koho), Sport je umění / Sport is art, 208-241
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2016   Skupina 42, Ročenka ART+, 58-59
  2019   Milionová Kmentová, Art + Antiques, 6.číslo, 15-15
  2020   Jan Kotík. Práce z let 1948-1956, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, 218-225
  2020   Skupina 42, Ročenka ART+, 56-57
  nedat. (1968)   Impulzy z Prahy, periodikum, 26.číslo, 9
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jan Kotík (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Jan Kotík (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Skupina 42 (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Jan Kotík: Obrazy z let 1939-1947, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
  1966   Jan Kotík: Malby a koláže z let 1963 - 1965, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1968   Jan Kotík: Práce z let 1939-1968, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1971   Jan Kotík, Haus am Lützowplatz, Berlín (Berlin)
  1978   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1986   Jan Kotik: Drei Ausstellungen zur 70. Geburtstag und ein Katalog
  1986   Jan Kotik: Zeichnungen und Objekte, Museum Folkwang, Essen
  1989   Jan Kotik: Paintings, Flaxman Gallery, Londýn (London)
  1990   Jan Kotík: Kresby z osmdesátých let, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1990   Jan Kotík: Painted Objects, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1991   Jan Kotík: Obrazy / Paintings 1939-1969, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1991   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1991   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1991   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Dům umění, Opava (Opava)
  1992   Jan Kotik: Arbeiten 1939-1992, Staatliche Kunsthalle, Berlín (Berlin)
  1992   Jan Kotík: Kresby, Galerie Studio Opatov, Praha
  1992   Jan Kotík: Kresby 1932-1992, Městská knihovna Boskovice, Boskovice (Blansko)
  1992   Jan Kotík: Výběr z díla, Národní galerie v Praze, Praha
  1993   Jan Kotik: Die Geschichte des Dreiecks 52 Variationen eines Themas und andere Arbeiten, Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1993   Jan Kotík: Výběr z díla, Galerie Malovaný dům, Třebíč (Třebíč)
  1995   Jan Kotík: Kresby, grafika, obrazy, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1996   Jan Kotík: Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects (1936 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Jan Kotík: Kresby, obrazy 1959 - 1996, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Jan Kotík: Užitá tvorba, Velká Hradební 13, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1996   Setkání s Janem Kotíkem u příležitosti jeho výstavy, uspořádané k 80. narozeninám, Národní galerie v Praze, Praha
  1997   Fred Thieler Preis für Malerei 1997 an Jan Kotík, Berlinische Galerie, Berlín (Berlin)
  1997   Jan Kotík: Česká kresba 9, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1997   Jan Kotík: Práce na papíře a obrazy (1936 - 1996), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Setkání s Janem Kotíkem, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1997   Setkání s Janem Kotíkem, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1998   Jan Kotík: 90. léta: kresby a malířské objekty / The 90's: Drawings and Painted Objects, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
  1998   Jan Kotik: Die Geschichte des Dreiecks (Die 52teilige Installation aus der Sammlung der Berlinischen Galerie aus dem Jahr 1973), Lapidarium, Berlín (Berlin)
  2000   Jan Kotík: Kresby z let 1932 - 2000, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2003   Jan Kotík: Grafiky, práce na papíře a obrazy z let 1940 - 1970 / Prints, works on paper and paintings from 1940 - 1970, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
  2003   Jan Kotík: Kresby a malířské objekty, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
  2011   Jan Kotík (1916-2002): Možné variace / Possible Variations (Práce ze sedmdesátých let / Works from the 1970s), Galerie Jiří Švestka, Biskupský dvůr, Praha
  2012   Jan Kotík: Plocha - struktura, systém, množina, Výstavní síň designu FUD, Dubí (Teplice)
  2013   Jan Kotík 1916-2002, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Jan Kotík: Tvary se stávají figurami, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  nedat   Jan Kotik, Galerie Geneviève et Serge Mathieu, Besançon
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Konfrontace (4. výstava obrazů, kreseb a plastik)
  1945   Konfrontace 2, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1968   Nová citlivost
  1968   Nová citlivost (Karlovy Vary), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1969   Koláž v českém výtvarném umění
  1974   Tschechische Künstler, Galerie Ursula Wendtorf + Franz Swetec, Düsseldorf
  1988   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
  1988   Spring '68 (Exhibition of seven czech artists), Flaxman Gallery, Londýn (London)
  1990   Výběr z fondů galerie. Šedesátá léta (Obrazy, plastiky, kresby, grafika)
  1991   1. benefice pro Uměleckou besedu, Český fond výtvarných umění, Praha
  1994   Der Riss im Raum
  1994   Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Zwischen Zeit Raum (Tendenzen mitteleuropäischer Kunst in den 60er bis 80er Jahren), Galerie Schüppenhauer, Kolín nad Rýnem (Köln)
  1995   Stálá prodejní expozice v nově otevřených prostorách, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Ouplná lůna, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1997   Skupina 42 (Pohled do sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
  1998   Civilizace: České výtvarné umění 40. let ze sbírek ČMVU, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  1999   Skupina 42 ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2000   Česká grafika 20. století, Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
  2000   Koláž (V. Janoušková, Č. Kafka, J. Kotík), Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2000   Moderní česká kresba, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2000   Výstava pro Ladislava Nováka, Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2001   Objekt - objekt / Object - Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2002   Černá a bílá (Svitavy), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Bruntál), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Černá a bílá (Šternberk)
  2002   Gesto a výraz (České umění druhé poloviny 20. stol.), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Blízká vzdálenost: České výtvarné umění 1956 - 1972 (Ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2005   Privátní pohled (pokračování výstavy v Domě pánů z Kunštátu), Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2005   Stopy zápasu - gesto a exprese, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2006   Accrochage (PF 2007)
  2006   Vánoční výstava
  2008   Ladislav Novák a jeho přátelé
  2008   Na Vlnách RA (Ladislav Novák a jeho přátelé ze soukromé sbírky Josefa Brože), Městské kulturní středisko, Třebíč (Třebíč)
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Česká grafika šedesátých let ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové (1. část - Struktura a exprese), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2009   Konfrontace (Pocta české malbě a kresbě), Galerie Moderna, Praha
  2009   POTPOURRI (Prodejní výstava), Galerie Ars, Brno (Brno-město)
  2011   Doteky konstruktivismu, Galerie Moderna, Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Nová síň, Voršilská 3, 110 00 Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Pohyblivé iluze '60, Galerie Moderna, Praha
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2013   Umění je abstrakce, Galerie Moderna, Praha
  2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   Galerie na cestách (Pohledy do sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Surrealismus - Skupina 42- Informel), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Skupina 42, Galerie Moderna, Praha
  2016   100 děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě / 100 Works from the Gallery of Fine Arts in Ostrava, Galerie výtvarného umění, Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   1960 - 1970
  2016   Šedesátá léta, Galerie Petr Žaloudek, Praha
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění
  2017   1930 - Skupina 42 - 1980, Galerie Moderna, Praha
  2017   České poválečné umění 1956-1996, Galerie Moderna, Praha
  2018   Anatomie skoku do prázdna / The Anatomy of a Leap into the Void (Rok 1968 a výtvarné umění v Československu / The Year 1968 and Art in Czechoslovakia), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2021   Konfrontace 1960-1970, Galerie Moderna, Praha
  2023   Česká malba 1937-2012, Galerie Moderna, Praha
  2023   Severočeská sbírka, Technická univerzita Liberec, Fakulta textilní, Katedra designu, Liberec (Liberec)
  2024   Stopy v písku (Tvorba z let 1900–1959 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum), DOROTHEUM Auktions-, Versatz- und Bank-Gesellschaft, Vídeň (Wien)
  1996   3. aukce výtvarného umění, Aukční síň Vltavín, Praha
  1996   5. aukce výtvarného umění, Galerie Vltavín, Ostrovní, Praha
  1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   9. aukce (Obrazy, kresby, sochy, plastiky 20. stol., stará a moderní grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  1999   25. aukce (Umění 50. a 60. let 20. století, obrazy, kresby 19. - 20. století, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2000   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   II. aukce výtvarného umění, Pictura, aukční síň a galerie, s.r.o., Praha 1
  2001   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2004   3. aukce moderního umění
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004), Dorotheum, Praha 1
  2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století), Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
  2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2006   Aukce umění
  2006   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění (Galerie Art Praha), Galerie Art Praha, Praha
  2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2007   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (7. 10. 2007), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry, Galerie Kodl, Praha
  2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie), Galerie 5. patro, Praha
  2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   České a slovenské současné umění / Czech and Slovak Contemporary Art - WOXART / Súčasné umenie / Contemporary Art, WOXART s.r.o., Praha
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 3. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2009   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (25. 11. 2009), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   14. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2010   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague II.) (20. 11. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2010   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (28. 4. 2010), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   22. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, Praha
  2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
  2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín, Antikva Nova Kodl, Praha
  2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art, Galerie Arcimboldo, Praha
  2012   25. aukce výtvarného umění, Galerie Dolmen, s.r.o., Ostrožská Nová Ves (Uherské Hradiště)
  2012   26. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   27. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague V.) (18. 3. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague VI.) (7. 10. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art Praha, Praha
  2012   Večerní aukce poválečného umění 1950-2010 (7. 6. 2012), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty), Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   29. aukce, Galerie Dolmen, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2013   Aukční katalog 5/2013: Výtvarné umění, European Arts Investments, Praha
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague IX.) (6. 10. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2013   Výtvarné umění, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague X.) (16. 2. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Day Sale 2014: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XI.) (5. 10. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Etcetera 1, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2015   Výtvarné umění / Fotografie - aukční katalog (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2016   77. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Etcetera 2 (Božský princip, Pohled do krajiny), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (30. 11. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   79. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Etcetera III (Contemporary art & Art brute private collection), Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
  2017   Večerní aukce moderny, poválečného & současného umění / Modern, Post-War & Contemporary Art Evening Sale (29. 11. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Večerní aukce poválečného & současného umění (7. 6. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Výtvarné umění / Fotografie - Prague Auctions, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2017   Výtvarné umění, Fotografie / Sbírka československého diplomata (Prague Auctions), Prague auctions, s.r.o., Praha
  2018   80. aukční den Galerie Kodl (Výběr výtvarného umění), Galerie Kodl, Praha
  2018   81. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2018   Etcetera 7: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Etcetera III½ = VI, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl), Galerie Kodl, Praha
  2019   82. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 17.-21. století, Exkluzivní výběr obrazů, Mimořádná nabídka světové malířské tvorby), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2019   Aukční katalog listopad 2019: Výběr výtvarného umění (European Arts Investments), European Arts Investments, Praha 1
  2019   Aukční síň Vltavín: 165. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   Etcetera 9: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2020   1. Art Consulting: Aukční katalog (Aukce 81), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2021   Aukční katalog / Auction Catalogue Adolf Loos Apartment and Gallery, Adolf Loos Apartment and Gallery, s.r.o., Praha
  2021   Aukční síň Vltavín: 186. aukce (Výtvarné umění, fotografie), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   Etcetera 12: Post-War & Contemporary Art, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2022   1. Art Consulting: Aukce 89 (Topičův salon Praha), 1. Art Consulting Praha, Praha
  2022   87. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   88. aukční den Galerie Kodl, Galerie Kodl, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 192. aukce (Aukce vybraných děl), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   EtceteraArt 14: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2022   EtceteraArt 15: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
diář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jan Kotík: Koláž
dokumentace výstavy
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Dodatek ke zprávě o činnosti GP
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Oblastní galerie Vysočiny Jihlava (Jan Kotík: za městem, 1958, olej, plátno, 146,5 x 114 cm), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
informační leták / informace
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Jiri Svestka Gallery
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Jan Kotík 1916 - 2002, Národní galerie v Praze, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ)
  2001   Výtvarné umění Fine Art (Aukce / Auction 13.10.2001)
  2003   Metamorfozy człowieka, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Jiří Švestka Gallery
  2014   Glittering Crystal: Bohumil Kubišta and Czech Art 1905-2013 (Intersections, Collisions, Overlaps), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2018   Aukce vybraných děl (14.5.2018), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   No Art Today? (Nová díla ze sbírek Galerie hlavního města Prahy / New Acquisitions from the Collections of Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   L'art 1930-2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Umění 1930 - 2000
inzerát
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Important collection of Czech Art, periodikum
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Výtvarníci a jejich účast na knize, Svaz československých výtvarných umělců, II. krajské středisko, Umělecká beseda (Ústřední svaz ČSVU), Praha
  1991   České umění 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
  2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  2004   Proměny člověka (Figurativní motivy v kresbě a grafice ze sbírek Českého muzea výtvarných umění v Praze 1892-1951), Galerie Františka Drtikola, Příbram (Příbram)
  2006   V závěsu avantgardy? (České výtvarné umění 1956 - 1978 ze sbírek Muzea umění Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2014   Vybraná díla (Václav Boštík, Alén Diviš, Milan Grygar,...), Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2015   Josef Bolf, Vladimír Boudník, Pavel Brázda, Václav Boštík, František Hudeček, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Jan Kotík, Alena Kučerová, Robert Piesen, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová a další, Galerie U Betlémské kaple, Praha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Jan Kotík, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Wabi-sabi v českém výtvarném umění, Galerie U Betlémské kaple, Praha
koláž
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Koláž
kresba
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Bez názvu
  1962   Bez názvu
  1964   Bez názvu
  1973 - 1974   Osm ploch
  1973 - 1974   Osm ploch
  1973 - 1974   Osm ploch
  1973 - 1974   Osm ploch
  1973 - 1974   Osm ploch
  1973 - 1974   Osm ploch
  1973 - 1974   Osm ploch
  1973 - 1974   Osm ploch
  1974   Bez názvu
  1975   Bez názvu
  1996   Bez názvu
  nedatováno   Bez názvu
objekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Vrtulová váza
  1962   Váza
obraz
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Mé nejlepší přítelkyni Pauli
  1940   Cyklista
  1940   Útěk
  1940 - 1941   Apokalypsa války
  1944   Interiér s horským sluncem
  1948   Telefonista
  1956   Benjamin, muž ze železa
  1956   Podzimní světlo luny
  1959   Dvě slunce
  1961   Černý obraz
  1961 - 1962   Bez názvu
  1962   Bez názvu
  1965   Tabule
  1967   Tabule registrující modrou, modrofialovou, červenofialovou a hnědočervenou
  1974   Bez názvu, cyklus Olevano Romano
  1984   Čínská tabule
  1996   Bez názvu
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Jan Kotík (akademický malíř)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944/III/25   Řád (Revue pro kulturu a život), X..ročník, 3.číslo
  1977/11   Černé na bílém / Schwarz auf Weiss / Black or White / Noir sur Blanc (Jan Kotík), 4..číslo, Kyncl František, Düsseldorf
  1981   Revue K (Cvach Kolár Kotík Kyncl Moucha Zeithamml), 4.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  1981/03   Revue K (Fleischmann Skoda Kyncl Kotik Preissig), 1.číslo, Revue K, Paříž (Paris)
  1986   Revue K (Jiřímu Kolářovi k sedmdesátinám v Paříži, 24. září 1984), 24.číslo, Revue K, Alfortville
  1987/09   Revue K, 28.číslo, Revue K, Alfortville
  1996   Grapheion (Evropská revue o moderní grafice, umění knihy, tisku a papíru), 0..číslo, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda), 1.ročník, 6.číslo, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  2005   Stopy zápasu (Gesto a exprese), Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
plastika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Prostorová malba
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Vážený pane Hůlo..., Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Výstavní program Galerie Opatov pro rok 1992, Galerie Studio Opatov, Praha
  1994   Muzeum umění Olomouc (duben-červen), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Jan Kotík: "Neúplný kompas", část 32, kresba 1992, Vykoukal Jan, _
  nedatováno   Jan Kotík: 4, Akademie der Künste, _
ročenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Ročenka 2018 (Výběr výtvarných děl z 80. a 81. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2020   Ročenka 2019 (Výběr výtvarných děl z 82. a 83. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
  2022   Ročenka 2021 (Výběr výtvarných děl z 85. a 86. aukce Galerie KODL), Galerie Kodl, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
  1968   České malířství XX. století v Galerii výtvarného umění v Ostravě, Krajská galerie (1952-1972), Ostrava (Ostrava-město)
  1968   Přírůstky uměleckých děl 1963-1967 (Krajská galerie Hradec Králové), Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1990   Erwerbungen 1970-1990, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1997   Západočeská galerie v Plzni, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2008   Galerie umění Karlovy Vary / Gallery of Art Karlovy Vary (...ze sbírky / ...from the collection), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2013   Od informelu k figuře (Sbírka Galerie Dolmen), Galerie Dolmen, Praha
  2014   Sto děl z Galerie výtvarného umění v Ostravě, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2015   100 Works from the Gallery of Fine Art, Ostrava, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  2019   Echo: Výběr ze sbírky Fait Gallery / Selection from the Fait Gallery Collection, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2021   Sbírka GAVU Cheb (Umění 20. a 21. století), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  1968   Nové věci
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
  1995   Přírůstky sbírek 1989 - 1993, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
  1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník), Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
  2011   Dialog přes hranice (členění výstavy)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Písmo ve výtvarném umění (Seznam vystavujících)
soupis knižní tvorby
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Bibliografie knižní tvorby Jana Kotíka
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Ein authentischer Avantgardismus...
  1946   Akvarely, kresby a grafika Umělecké Besedy
  1947   Soubor Jana Kotíka
  1960   Novinky ze zámku za železnou oponou
  1968   Moderní česká kresba, Armádní výtvarné studio, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   České malířství XX. století - 16. část (Nástup generace v rozmezí druhé světové války (Okruh výtvarného odboru Umělecké besedy)), 34.číslo, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Arte Contemporanea Ceca e Slovacca: 1950 - 1992
  1993   Jan Kotík: Die Geschichte des Dreiecks
  2000   Ozvěny kubismu v českém výtvarném umění
  2003   Jan Kotík: Grafiky, práce na papíře a obrazy z let 1940 - 1970, Galerie Jiří Švestka, Jungmannova, Praha
  2022   Světy Jindřicha Chalupeckého, Galerie hlavního města Prahy, Praha

Jan Kotík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Vilém Kratochvíl, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1975   Jan Kotík: Ritualisierung der Zeit, Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Berlín (Berlin)
  1981   Jan Kotík: Komprimationen & Recelagen, Petersen Galerie, Berlín (Berlin)
  1984   Jan Kotík: The Painterly Object, The Buffalo Fine Arts Academy, _
  1990   Jan Kotík, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  1996   Jan Kotík 1936-1996 (Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects), Galerie Pecka, Praha
  2000   Jan Kotik: "Übertragen". Linie - Objekt - Farbe (Sehen und Denken 11), Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  2001   Jan Kotik: Geschichte des Dreiecks. 52 Zeichnungen, Collagen, Malereien und Objekte, Verlag der Kunst, Drážďany (Dresden)
  2013   Jan Kotík 1916-2002, Národní galerie v Praze, Praha
  nedat. (1978)   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Ida Vaculková, René Roubíček, Miluše Roubíčková-Kytková, Výstavní ústředí Svazu československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Nová citlivost
  1988   Die Zeit danach... (7 tschechische künstler in Deutschland)
  1989   Wo bleibst du, Revolution? (Freiheit, Gleichlheit, Brüderlichkeit heute), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   ... a když se řekne Voskovec, Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V., Kolín nad Rýnem (Köln)
  1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2014   Rudolf Valenta: Rekonstruktion (Sborník textů a dokumentů v kontextu tvorby autora v emigraci (1970-2014)), The Karte, Berlín (Berlin)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Prameny a dosah výtvarné kultury, 33-35
  1947   Jacques Louis David, Život, 247-253
  1947   Monumentální malba, Život, 148-160
  1948   Tradice českého umění (Život), Život, 90-90
  1952   Nad výstavou Věry Liškové, Tvar, 222-223
  1953   Nové výrobní techniky a standard, Tvar, 79-87
  1955   Diskuse o nedostatcích výtvarnických materiálů, Výtvarná práce, 4
  1956   Myslím, že si musíme přiznat, že.., Výtvarná práce, 4
  1956   O jednotě výtvarné kultury, Výtvarné umění, 6.ročník, 4.číslo, 145-146
  1956   O našem průmyslovém výtvarnictví, Výtvarná práce, 3-4
  1956   Pravoslav Rada: Kniha o technikách keramiky, Výtvarné umění, 6.ročník, 7.číslo, 334-334
  1956   Z plastyki czechoslowackiej (W związku se zmianiami społecznymi...), Przeglad artystyczny, 10.ročník, 3.číslo, 112-117
  1957   Albisola, Tvar, 220-223
  1957   E. Poche - S. Marešová: František Kysela, Výtvarné umění, 7.ročník, 1.číslo, 47-47
  1957   Picassova výstava, Výtvarná práce, 12
  1958   Architektura EXPO 58, Výtvarná práce, 12
  1958   Jednota hmotné kultury, Výtvarná práce, 6
  1958   Zakladatelé moderního českého umění, Květen, 3.ročník, 5.číslo, 261-266
  1959   Jan Kotík (Spolupráce architektury, výtvarného a užitého umění), Výtvarné umění, 59-62
  1959   Jestliže se chci pokusit..., Spolupráce architektury, výtvarného a užitého umění, 9.ročník, 2.číslo, 59-62
  1959   O průmyslovém výtvarnictví, jeho nutnosti..., Výtvarná práce
  1959   Seydlův La Fontaine, Výtvarná práce, 4-4
  1962   O mezinárodní výstavě keramiky, Výtvarná práce, 6-10
  1962   Rozprava o keramické výstavě II, Výtvarná práce, 8-9
  1963   El Greco, Výtvarná práce, 7
  1963   Poznámky o srozumitelnosti a smyslu uměleckého díla, Výtvarná práce, 4-5
  1964   Náš problém je malý náklad, Knižní kultura, 1.ročník, 11.číslo, 401
  1964   O akademismu a moderním umění (Odpověď Jindřichu Chalupeckému), Výtvarná práce, 12.ročník, 7.číslo, 6-7
  1964   O vzhledu knih, Knižní kultura, 1.ročník, 4.číslo, 118-121
  1965   Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce, 1-19
  1965   Hans Arp, Výtvarná práce, 5
  1965   Rembrandtova Danae (Polemická poznámka ke studii B. Mráze (Dějiny a současnost II/64)), Výtvarná práce, 7-7
  1966   Cesta do Japonska II., Výtvarná práce, 12-12
  1966   Cestování do Japonska I., Výtvarná práce, 12-12
  1966   Pohled zpátky, Výtvarná práce, 4-4
  1967   Cestování do Japonska III (Výstavy kolem kongresu), Výtvarná práce, 12
  1967   Cestování do Japonska IV, Výtvarná práce, 12
  1967   Cestování do Japonska V, Výtvarná práce, 12
  1967   Kritika očima umělce, Výtvarná práce, 1-3
  1967   Prostor a barva v obrazech Bohumila Kubišty, Výtvarná práce
  1967   Remarques de Jan Kotík, Výtvarné umění
  1967   Sklo Věry Liškové, Výtvarná práce, 5
  1967   Z poznámek Jana Kotíka, Výtvarné umění, 323-323
  1968   Jaký bude Svaz? (Svaz nemá nikdo rád), Výtvarná práce, 9
  1968   Jaký bude svaz? (Svaz nemá nikoho rád), Výtvarná práce, 9
  1968   Je mi blízké úsilí o objektivizaci tvárných prostředků..., Nová citlivost
  1968   Je mi blízké úsilí o ojbektivizacï... (Anketa), Nová citlivost
  1968   Průmyslový návrh nebo průmyslový design?, Výtvarná práce, 9
  1968   Spor nebo spolupráce?, Výtvarná práce, 6
  1968   Svaz nemá nikdo rád, Výtvarná práce, 10-10
  1973   Kupříkladu sklo..., Umění a řemesla, 30-36
  1978   Rückblick, Bokult, 4-4
  1988   Der Künstler schafft diue Zeichen...
  1989   Mit der französischen Revolution..., Wo bleibst du, Revolution?, 82-83
  1992   Šedesátá léta, Nová citlivost, 12-12
  1994   Je to tak? (Citáty z článku P. Tigrida Společnost, stát, kultura v Literárních novinách číslo 26 z 30. června 1994 - a poznámky k nim), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1994   Vlastnípráce jako součást tzv. světové situace (Přednáška na VŠUP v Praze v říjnu 1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1996   Umělci v cizině, Výtvarné umění, 238-240
  2000   Industrial design, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2001   Náhody mají smysl, Picasso byl monstrum, 49-58
  2001   Pohled zpátky, České umění 1938-1989, 286-289
  2001   Umění se dělá z doby, která právě je, Rozhovory, 46-49
  2001   Výstava Zakladatelé moderního českého umění (Miroslav Lamač: Zakladatelé moderního českého umění; Jiří Brhlík: Zakladatelé moderního českého umění; Václav Formánek: K výstavě Zakladatelů v Praze), České umění 1938-1989, 202-205
  2001   Z československého výtvarnictví, České umění 1938-1989, 215-215
  2012/01/12   Jan Kotík: Aforismy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2012/01/12   Jan Kotík: Rozhovor o čertech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2018   Jan Kotík: Pohled zpátky, Revue Art, 5-7
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Jan Kotík, Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Ostrava (Ostrava-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967/09/20   Výtvarné umění, 17.ročník, 7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1996   Výtvarné umění (Zakázané umění II.), 20.ročník, 1-2.číslo, Občanské sdružení pro podporu Výtvarného umění v Nakladatelství Vesmír Ltd., _
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Jan Kotík: 4, Akademie der Künste, _

Jan Kotík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Bohumil Kubišta, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Jaroslav Grus, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   AH:17-63 (Výtvarné dílo Adolfa Hoffmeistra)
  1963   Obrazy a sklo Jana Kotíka, Severočeské muzeum, Liberec (Liberec)
  1963   Václav Bartovský: Výbor z díla, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Pravoslav Kotík: Obrazy z posledních let, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Jan Kotík: Malby a koláže z let 1963-65, Český fond výtvarných umění, Praha
  1968   Jan Kotík: Práce z let 1939 až 1968, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Mladí (Výstava obrazů a soch), List mladých, Praha
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1955   Současné sklo (Deset let práce československých výtvarníků)
  1957   Vetro di Boemia (XI. Triennale di Milano - sezione Cecoslovacchia), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1957   Zakladatelé moderního českého umění, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Moderní české malířství II (léta dvacátá), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1963   Skupina 42 (Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938-1949 (Výstavní síň Mánes))
  1964   Sklo borských výtvarníků, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1964   Skupina Umělecká beseda, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   La transfiguration de l´art tchèque
  1965   Rakouští sochaři (Galerie Václava Špály)
  1966   UB 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   Záhadný případ dr. Sylvestra, Karel Borecký, Praha
  1944   Umění nebo život (Rozhovory a vyznání), Národní práce, Praha
  1945   Sedm kantát, Družstvo Dílo přátel umění a knihy, Praha
  1946   Bohumil Kubišta čili boj s konvencí, Družstvo Dílo přátel umění a knihy, Praha
  1954   Tradice a kultura československé výroby, Orbis, Praha
  1955   Podstata a vývoj výtvarného typu, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Díváme se na obrazy, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1956   Josef Mánes, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Contemporary Art in Czechoslovakia, Orbis, Praha
  1958   Die bildende Kunst der Tschechoslowakei, Orbis, Praha
  1958   Francouzské sochařství ze sbírek Národní galerie v Praze, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Kapitoly o textilním umění, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Les arts dans la Tchecoslovaquie d'aujourd'hui, Orbis, Praha
  1958   Osudná mise, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Otázky moderního umění (K problémům umění první poloviny 20. století), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Za černým pařezem, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1960   Goya čili Trpká cesta poznání, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Svědomí (Případ profesora Oppenheimera), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1961   Goya čili Trpká cesta poznání, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Mladí budovatelé komunismu, vysoko neste prapor Leninův!, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
  1963   Život Toulouse-Lautreca, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Černouška, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Když je čas kachen, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Slib (Rekviem na kriminální román), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Večírek, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1964   Vesuv, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1965   Modern Ceramics (Pottery and Porcelain of the World), Spring Books, Londýn (London)
  1965   Moderne Keramik, Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1965   Můj přítel Pierot, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1966   Deo gratias, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Dopisy, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1966   Obrazy z Ermitáže (francouzské malířství 19. a 20. století I.), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Pan Martereau, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Dopisy, svědectví přátel, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1967   Moderne Tschechische Malerei (Anfänge der Avantgarde 1907-1917), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1968   František Kupka, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1969   Hrách na stěnu házeti aneb O užitečnosti věcí, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1970   Obrazy z Ermitáže (francouzské malířství 19. a 20. století II.), Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1986   Hymnus o perle, Index e.V., Společnost pro československou literaturu v zahraničí / Fördergemeinschaft tschechoslowakischer Literatur ausserhalb der Tschechoslowakei e.V., Kolín nad Rýnem (Köln)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1940   České kraje (České a moravské krajiny v slovech naších básníků a v dílech našich umělců), Karel Borecký, Praha
  1953   Tvořivost českého lidu v tradiční umělecké výrobě, Orbis, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949/01   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 2.ročník, 1.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1949/02   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 2.ročník, 2.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1951/04   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 3.ročník, 10.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1951/10   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), Tvar, 4.ročník, 1.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1951/11   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 4.ročník, 2.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1952   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 4.ročník, 7.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1952   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 4.ročník, 9.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1952   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 4.ročník, 10.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1953   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 5.ročník, 1.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1953   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 5.ročník, 3.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1953   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 5.ročník, 6.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1955   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 7.ročník, 5.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1955   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 7.ročník, 2.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1955   Tvar (Časopis Ústředí lidové a umělecké výroby), 7.ročník, 7-8.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1955   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 7.ročník, 4.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1956   Tvar (časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou), 8.ročník, 6-7.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1956   Tvar (časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 8.ročník, 9.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1956   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 8.ročník, 5.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1956   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 8.ročník, 4.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1956   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 8.ročník, 2.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1957   Tvar (časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 9.ročník, 8.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1957   Tvar (časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 9.ročník, 1.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1957   Tvar (Časopis pro průmyslové výtvarnictví a lidovou tvorbu), 9.ročník, 7.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1957/02   Květen (Měsíčník pro literaturu a umění), 2.ročník, 6.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1957/03   Květen (Měsíčník pro literaturu a umění), 2.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1957/05   Květen (Měsíčník pro literaturu a umění), 2.ročník, 9.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1957/09   Květen (Literatura, život, umění), 3.ročník, 1.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1957/10   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 2.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1957/11   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 3.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958   Tvar (Časopis Ústředí lidové a umělecké výroby), 10.ročník, 1.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1958/01   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 5.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958/02   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 6.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958/03   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958/05   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 9.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958/06   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 10.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958/09   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 11.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958/10   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 12.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958/11   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 13.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1958/12   Květen (Literatura, umění, život), 3.ročník, 14.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1959/01   Květen (Literatura, umění, život), 4.ročník, 1.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1959/02   Květen (Literatura, umění, život), 4.ročník, 2.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1959/03   Květen (Literatura, umění, život), 4.ročník, 3.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1959/04   Květen (Literatura, umění, život), 4.ročník, 4.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1959/05   Květen (Literatura, umění, život), 4.ročník, 5.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1959/06   Květen (Literatura, umění, život), 4.ročník, 6.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1961   Tvar (Ćasopis Ústředí lidové a umělecké výroby), 12.ročník, 3.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1962/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 3.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1963   Tvar, časopis Ústředí lidové a umělecké výroby, 14.ročník, 5-6.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1964/01/13   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 1.ročník, 1.číslo, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1964/02/15   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 1.ročník, 2.číslo, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1964/04/22   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 1.ročník, 4.číslo, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1964/06/25   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 1.ročník, 6.číslo, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1964/10/26   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 1.ročník, 10.číslo, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1964/11/26   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 1.ročník, 11.číslo, Československé ústředí knižní kultury, Praha
  1964/12/27   Knižní kultura (Měsíčník pro knižní tvorbu, ediční činnost a otázky knižního trhu), 1.ročník, 12.číslo, Orbis, Praha
  1965   Tvar (Časopis Ústředí lidové a umělecké výroby), 16.ročník, 7.číslo, Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
  1966/01/31   Výtvarné umění, 16.ročník, 1.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/03/10   Výtvarné umění, 16.ročník, 2.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/04/09   Výtvarné umění, 16.ročník, 3.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/05/31   Výtvarné umění, 16.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/06/20   Výtvarné umění, 16.ročník, 5.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
sborník písniček
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Jana hraje na klavír / Jana spielt Klavier (pět miniatur / fünf miniaturen), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha

Jan Kotík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Labyrint (Výbor západních vědecko-fantastických povídek), Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955/05/20   Výtvarné umění (Časopis Ústředního svazu československých výtvarných umělců), 5.ročník, 4.číslo, 145-192, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962/03   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 3.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Jan Kotík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Jan Kotík: Arbeiten aus den Jahren 1980-1985, Museum Folkwang, Essen
  1986   Jan Kotík: Arbeiten aus den Jahren 1980-1986, Künstlerhaus Bethanien, Berlín (Berlin)

Jan Kotík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Morgenster v Čechách (21 proslulých básní ve 179 českých překladech 36 autorů), Vida vida, vydavatelství české, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Teoremi sull'arte, Výtvarná práce, 12.ročník, 21.číslo, 5-5

Jan Kotík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1991/01/15 - 1991/02/17   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/06/04 -   Jan Kotík: Tvorba z osmdesátých let, Dům umění, Opava (Opava)
1992/05/21 - 1992/07/12   Jan Kotík: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1992/11 - 1993/01   Jan Kotík: Arbeiten 1939-1991, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
2000/09/23 - 2001/01/21   Jan Kotik: "Übertragen". Linie - Objekt - Farbe (Sehen und Denken 11), Akademie der Künste, Berlín (Berlin)

Jan Kotík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1963/10/22 - 1963/11/24   Jana Choděrová-Hlaváčová, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1967/08/31 - 1967/09   Věra Lišková, Galerie na Betlémském náměstí, Praha

Jan Kotík

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/11/19 - 1958/12/21   Bilance 58: I. členská výstava průmyslových výtvarníků při Umělecké besedě, Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Jan Kotík

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   50 let zlínské galerie / 50 Years of the Zlín Gallery (1953-2003), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Vybíráme si sklo a keramiku, Vydavatelství obchodu, Praha
  1965   Smysl moderního umění, Československý spisovatel, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  2022   Galerie výtvarného umění v Chebu 1962–2022, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1955   Ještě o materiálech, Výtvarná práce, 9
  1955   K diskusi o nedostatcích výtvarnických nátěrů, Výtvarná práce, 7
  1955   Kdo je delegátem?, Výtvarná práce, 2
  1956   Bylo tady během konference již několikráte hovořeno o Fondu..., Výtvarná práce, 5-6
  1956   Denní tisk o výtvarném umění, Výtvarná práce, 8-9
  1956   Diskuse na ustavující konferenci, Výtvarná práce, 2
  1956   Diskuse o užitém umění, Výtvarná práce, 6
  1956   Diskuse o užitém umění, Výtvarná práce, 8
  1956   Diskuse o užitém umění, Výtvarná práce, 4
  1956   Diskuse o užitém umění (O. Nečas), Výtvarná práce, 7
  1956   Diskuse o užitém umění (J. Medková), Výtvarná práce, 7
  1956   Komise pro posuzování skla a keramiky, Výtvarná práce, 8
  1956   Přátelům malířům a ostatním, Výtvarná práce, 7
  1956   Tvar o orientálním umění, Výtvarná práce, 6
  1956   U umělce je hlavní věcí tvoření a vedlejší věcí hodnocení..., Výtvarná práce, 6
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2
  1956   Z nových knih, Výtvarná práce, 4
  1957   Organisační zabezpečení práce průmyslových výtvarníků, Výtvarná práce, 1-1
  1957   Zpráva o činnosti sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce
  1957   Zpráva výboru sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví SČSVU, Výtvarná práce, 14
  1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6-8
  1958   Zhodnocení výstavy Bilance 58, Výtvarná práce, 12
  1959   O nový životní sloh, Výtvarná práce, 1-2
  1959   O problémech užitkového skla, Výtvarná práce, 6-7
  1959   Průmysloví výtvarníci a kulturní revoluce, Výtvarná práce, 4
  1959   Přednášky pražské Lidové university, Výtvarná práce, 9
  1960   Hodnocení výsledků IV. přehlídky, Výtvarná práce, 3-3
  1963   Bilance 1962-63, Výtvarná práce, 3-3
  1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 1
  1963   Pohled na současnou tvorbu, Lidová demokracie, 19.ročník, 194.číslo, 3
  1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11.ročník, 15-16.číslo, 1
  1963   Rychnov 1963 (Výstava současného českého umění v Rychnově nad Kněžnou), Kulturní tvorba, 1.ročník, 37.číslo, 13
  1963   Umělecké ztvárnění železa, Umění a řemesla, 1.číslo, 23-29
  1964   Konfrontace 1960, Tvář, 26-27
  1965   Konfrontace III. (Zdeněk Felix), Výtvarná práce, 13.ročník, 3.číslo, 7-7
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1965   Tvůrčí programy českého malířství po roce 1945, Výtvarné umění, 15.ročník, 4-5.číslo, 168-184
  1965   Zpráva ze zasedání ÚV Svazu čs. výtvarných umělců dne 15. října 1965, Výtvarná práce, 13.ročník, 22.číslo, 11-11
  1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Anketa: objevy roku, Výtvarná práce, 1-11
  1966   Dosud nejlepší (K nové instalaci moderní sbírky Národní galérie), Kulturní tvorba, 4.ročník, 49.číslo, 12
  1966   Problém průmyslového návrhu, Výtvarná práce, 7
  1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum
  1967   Pražský kongres AICA..., Výtvarná práce, 2
  1967   Třikrát o našem umění, Výtvarná práce, 11
  1967   Zasedala konference výtvarníků, Výtvarná práce, 1-3
  1968   Jak nás vidí, Lidová demokracie, 24.ročník, 55.číslo, 7-7
  1968   K situaci, Výtvarné umění, 69-81
  1968   Konkretismus v diskusi, Sešity pro mladou literaturu, 57-58
  1968   Medunarodni susret umetnika, Vela Luka 1968, Umetnost, 16.číslo, 57-63
  1968   Nová citlivost v Mánesu, Mladá fronta
  1968   Šestá výstava Klubu konkretistů... / Concretist Club Exhibition No. 6..., Klub konkretistů
  1968   Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech
  1969   Místo recenze hlavou o soustavu hodnot tlouci, Výtvarná práce, 8-8
  1969   Úspěchy čs. výtvarných umělců v zahraničí, Výtvarná práce, 2
  1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 4
  1970   K situaci řemesla a ateliérové tvorby ve světě, Výtvarná práce, 13
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Návrat starého mistra, Výtvarná práce, 10.číslo, 2
  1970   V interviewu se členy Skupiny 42..., Výtvarná práce, 9.číslo, 4
  1989   Die prager Zeit 1952-1969, Jan Koblasa: Skulptur 1979-1989, 23-29
  1990   Dílo Mikuláše Medka, Svobodné slovo, 44.ročník, 111.číslo, 4
  1990   Mikuláš Medek v Brně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 12.číslo, 1-2
  1991   Co se dějě za hmuny (Telegrafický pohled do výstavních plánů některých oblastních galerií), Večerník Praha, 8-8
  1991   Dvě výstavy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  1991   Jak si sáhnout na podstatu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  1991   Vyznavač krásy magického surrealismu, Svobodné slovo, 47.ročník, 268.číslo, 3
  1991   Zpráva k sympoziu konanému při příležitosti výstavy Český informel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1992   Mikuláš Medek, výtvarník, nar. 3.11.1926, Zemědělské noviny
  1992   Reklama na nekonečno (aneb výstava Přírůstků českého umění dvacátého století z let 1989-1992 v Národní galerii), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1992   Tvář a charakter (Výstava Umělecké besedy v Mánesu), Lidové noviny
  1993   Exil, Exil v N.Y., 8-9
  1993   Vzpomínky I, Box, 29
  1993   Vzpomínky II, Box, 3.číslo, 30
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Nová citlivost (Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, Nová figurace, 30. 6. - 11. 9. Litoměřice, Galerie výtvarného umění, Nová citlivost, 23. 6. - 12. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1994   Výstava pro školu i dům, Literární noviny, 10-10
  1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů... (České malířství druhé poloviny 20. století ze sbírek státních galerií), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-4
  1995   Písmo ve výtvarném umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6-6
  1996   Instalace jako parodie (Veletržní palác: České umění od 60. let do současnosti...), Detail, 4-5
  1999   O barvách (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 25. 6. - 30. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, 49-57
  1999   Umění zrychleného času (Praha, České muzeum výtvarných umění, Husova 19-21, Dům U černé Matky Boží. 20. 10. - 28. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2001   Jiří Kolář, sběratel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2001   Posurrealistický okruh pražské umělecké školy, České umění 1938-1989, 275-281
  2001   Výběrová bibliografie autora, Rozhovory, 117-122
  2002   Mikuláš Medek v Rudolfinu (Za kulturou: s Jiřím Suchým na výstavu), Lidové noviny, 28
  2003   O souvislostech a charakteru, Lidové noviny, 29-29
  2003   O strukturách vizuálního myšlení (Klatovy, Galerie U bílého jednorožce, 12.4.-4.6.; Klenová, Zámek, 12.4.-9.7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  2003   Prubířské kameny Jana Koblasy (Pracovali jsme posedle, diskutovali do úmoru, ale to vše v podzemí, říká o svých začátcích v Čechách sochař), Mladá fronta Dnes
  2003   Triumf českého surealismu a klasické moderny, Art & Antiques, 20
  2003   Umění = abstrakce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2003   Zázračný příběh české abstrakce, Xantypa, 36-40
  2004   Šedesátá léta v Železného sbírce jsou skvělá (Kolekce českého umění zapůjčená Galerií Zlatá husa v Praze se představuje v Domě umění v Brně), Mladá fronta Dnes
  2005   Od informelu k figuře, Revue art, 4.číslo, 5-13
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2006   Rozhovor s Martinem Dostálem ředitelem Východočeské galerie v Pardubiích (Pardubice, Východočeská galerie, 5. 10. - 12. 11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2007   Josef Šnobl, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 38-43
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2007   Soustředěný pohled (Liberec, Oblastní galerie, 4. 10. - 25. 11. 2007, Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny, 26. 1. 16. 3. 2008), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2009   Lettrismus v Čechách, Revue Art, 36-41
  2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 361-372
  2011   Gabriel, Kolíbal a drobnosti, Art + Antiques, 17
  2011   Hudeček a spol., Art + Antiques, 25-26
  2011   Nejlepší za dva roky, Art + Antiques, 15-15
  2011   První pokus, Art + Antiques, 27-29
  2011   Sbírka Anny Fárové, Art + Antiques, 19-20
  2012   Jaroslav Blažek, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2012   Výprodej Balcara, Art + Antiques, 21-21
  2013   Orientální filozofie v poválečném umění Západu (Přisvojení si exotického jako nástroj depolitizace umění?), Umění a politika, 203-212
  2015   Jiří Kolář - 100 let od narození umělce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, 71-91
  2019   Bohemika, Ročenka ART+, 25-26
  2022   Konec dubna u Vltavínu a Etcetery, Art Antiques, 6.číslo, 13-14
  2022   Nejdražší domácí Sýkora i maximum pro Pešicovou, Art Antiques, 11.číslo, 14-15
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Jiří Hůla: Rozhovory
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Honzo, tady jsem ti přinesl...
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Nová kniha z nakladatelství Dauphin (Edice Slovo a tvar) (Jiří Hůla: Rozhovory), Dauphin, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Moravská galerie / Moravian gallery (Sbírka českého umění 20. století / Collection of 20th Century Czecg Art), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Tvář (Kulturní měsíčník), 2.ročník, 2.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
PF
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno (2013)   PF 2014 - Galerie U Betlémské kaple Vám přeje vše nejlepší do nového roku..., Galerie U Betlémské kaple, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Byla to skupina s velkým S, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Prostějov (Prostějov)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Reklama na nekonečno (Přírůstky českého umění 20. století za léta 1989-1992 v Národní galerii v Praze - obrazy, plastiky, objekty, architektura)

Jan Kotík

institution, city  
 
Albright-Knox Art Gallery, Buffalo (New York)
České muzeum výtvarných umění, Praha
Galerie hlavního města Prahy, Praha
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
Konstradet, Stockholm
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
Národní galerie v Praze, Sbírka Jiřího Valocha, Praha
Nationalmuseum, Stockholm
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)

Jan Kotík

year of award   award name, type, notes
1958   Světová výstava Brusel 1958, čestný diplom za vitráž
1969   Stipendium DAAD, Západní Berlín
1997   Fred Thieler Preis für Malerie