Moravská galerie v Brně

city: Brno (Brno-město)
address: Husova 18, Pražákův palác
zip code: 662 26
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: m-gal@moravska-galerie.cz
web: www.moravska-galerie.cz
birth year: 1961

Moravská galerie v Brně

Moravská galerie vznikla v roce 1961 sloučením obrazárny Moravského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem. Základy sbírkových fondů souvisí se založením Františkova (později Moravského) muzea v Brně v roce 1817 a Moravského uměleckoprůmyslového muzea v roce 1873, v jejichž rámci byly sbírky budovány. K obohacení a rozvoji fondů obrazárny Moravského muzea přispěl zejména dr. J. Helfert, z jehož iniciativy došlo k vzájemné výměně sbírek mezi brněnskými muzei tak, aby se dokumentační programy jednotlivých institucí nepřekrývaly. Uměleckoprůmyslové muzeum bylo naopak založeno za účelem zkvalitnění produkce živelně se rozvíjejícího průmyslu shromažďováním příkladů kvalitní řemeslné výroby. Spolu s odbornou knihovnou se brzy stalo mezinárodně uznávaným středoevropským střediskem uměleckoprůmyslového hnutí, prvním v českých zemích a druhým nejvýznamnějším v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Sídlilo v novorenesanční budově, postavené pro potřeby muzea podle návrhu Jana J. Schöna. Obrazárna byla původně umístěna v budově Ditrichštejnského paláce s nástavbou z roku 1929 (arch. S. Sochor). V roce 1978 byla z důvodu havarijního stavu budovy přenesena do Uměleckoprůmyslového muzea, kde v té době sídlil uměleckoprůmyslový odbor Moravské galerie. V roce 1990 získala galerie Místodržitelský palác (původně augustiniánský klášter, postavený M. Grimmem v letech 1732–1750) a o dva roky později jej po náročných opravách zpřístupnila veřejnosti. V letech 1990–1994 byla rekonstruována budova Pražákova paláce (z let 1871–1874 podle návrhu Th. Hansena) pro potřeby sbírek volného umění, pro vedení ústavu a odbornou veřejnou knihovnu se sbírkou starých tisků a bibliofilií. Po pražské Národní galerii představuje Moravská galerie druhé největší muzeum umění v České republice.
Základem sbírek obrazárny Moravské galerie se staly šlechtické, církevní i měšťanské dary tehdejšímu Františkovu muzeu. Zásadním způsobem byly rozšířeny ve dvacátých a třicátých letech 20. století obrazy z Gomperzovy městské galerie a soukromé sbírky Arnolda Skuteckého a pak především nákupy po roce 1961, kdy vznikla Moravská galerie. Tyto sbírky se prezentují v současné době ve dvou stálých expozicích.
Nejstarší exponáty rakouské, moravské, porýnské a jihoněmecké provenience, pocházející ze 14. a 15. století, jsou umístěny v barokní budově Místodržitelského paláce. Expozice starého umění (gotika, baroko, 19. století) bude v nejbližších letech rozšířena o další část, v níž budou prezentována např. díla holandských mistrů (J. van Goyena, J. Kessela) a vlámské malířství. Malby F. A. Maulbertsche, M. J. Kremser-Schmidta, D. Grana spojují rakouské barokní umění s Moravou.
Podobně i malířství devatenáctého století, zastoupené sbírkou německou (A. A. Zimmermann), rakouskou (F. G. Waldmüller, F. G. Füger), českou (J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi) a moravskou (F. Chvátalem, A. Kalvodou, J. Uprkou), má středoevropský charakter a ukazuje na kulturně exponované postavení Brna mezi Vídní a Prahou.
Sbírka českého moderního malířství a sochařství se začala utvářet od začátku 20. století. Koncem dvacátých a během třicátých let byla akvizicemi českých expresionistů a kubistů získána zásadní díla, která představují významnou součást dnešní stálé expozice vystavené v Hansenově stavbě Pražákova paláce. Vedle známých obrazů B. Kubišty, E. Filly, O. Kubína nebo A. Procházky je v Brně kvalitně zastoupena tvorba J. Šímy, V. Makovského a B. Laciny.
Současné české malířství a sochařství reprezentují díla F. Ronovského, K. Malicha, K. Nepraše, J. Načeradského, K. Gebauera a M. Rittsteina.
Sbírky Uměleckoprůmyslového muzea jsou orientovány na obory historického uměleckého řemesla a současného užitého umění. K nejstarším artefaktům náleží drobná kolekce antické keramiky a koptských tkanin, také např. etruská zrcátka, k dokladům orientálního umění patří čínská keramika, japonské tsuby, islámské kachle a tepané nádoby. Od počátku šedesátých let jsou sbírky systematicky doplňovány autorskými díly českých, slovenských a především moravských výtvarníků (S. Libenský, J. Harcuba, M. Knížák, R. Kratina, K. V. Novák a desítky dalších), takže v současné době patří vedle Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k nejrozsáhlejším v České republice.
Sbírka skla obsahuje řadu jedinečných prací historické sklářské tvorby. Početně je zastoupeno řezané barokní sklo, dvojstěnky, rokokové mléčné sklo a kolekce skla 19. století. Rozsáhlá sbírka českého skla poskytuje přehled o jednotlivých etapách vývoje až po secesi.
Sbírka keramiky a porcelánu se rozsahem a úrovní řadí mezi nejvýznamnější kolekce v České republice. Mezi nejzásadnější konvoluty lze počítat italskou majoliku, habánskou a holíčskou fajáns, vranovskou kameninu a český, míšeňský a vídeňský porcelán.
Různorodá kolekce drahých a obecných kovů je zaměřena na českou, moravskou a rakouskou provenienci. Jde o soubory liturgických předmětů, historického šperku, českého a vídeňského stříbra, cínu, litiny, zbraní, nábytkového kování, medailí, hodin a hodinek.
Ve sbírce textilu je kromě unikátních parament několik historických tapiserií a soubor barokních brokátů, hedvábí a výšivek. Oděv a módní doplňky jsou dokumentovány souvisle od počátku 19. století až do současnosti.
Sbírka nábytku proslula kromě historických dokladů (barokní sekretáře, vídeňský biedermeier) kubistickými (J. Gočár, A. Procházka) a funkcionalistickými (L. Mies van der Rohe) soubory. Vedle dřevořezeb, zrcadel, rámů, lustrů a skříňových hodin náleží do sbírky také kolekce hraček a společenských her.
Soubor miniaturních portrétů a siluet dokumentuje především díla moravských a vídeňských malířů konce 18. až 19. století.
Sbírka užité grafiky obsahuje unikátní kolekci světového secesního plakátu (A. Mucha, H. Toulouse-Lautrec, K. Moser, E. Grasset). Český umělecký a reklamní plakát reprezentuje tvorba J. Preislera, V. Pressiga, A. Hofbauera, V. Špály, J. Zrzavého, L. Sutnara. Díky akvizicím z Bienále grafického designu se tato sbírka stala nejrozsáhlejší v České republice.
Fotografická sbírka byla založena v roce 1962 jako jedna z prvních v Evropě. Dnes zahrnuje asi 15 000 sbírkových předmětů, představujících celou historii fotografie. Nejcennější součástí jsou práce z období kolem roku 1900 (V. J. Bufka) a zejména avantgardní fotografie z období 1918–1948. Rozsáhlé autorské kolekce (J. Sudek, J. Funke a další) jsou stále doplňovány o současné autory.
Nejvýznamnější mezinárodní akcí, jež je pořádána v Moravské galerii každý sudý rok, je Mezinárodní bienále grafického designu, jehož pořadateli jsou Ministerstvo kultury ČR, Moravská galerie, Sdružení Bienále Brno, město Brno a Design Centrum ČR. Bienále Brno je v současné době největší cyklickou akcí svého druhu na světě. Jedná se o soutěžní přehlídku, při níž mezinárodní porota vyhlašuje Velkou cenu, zlaté, stříbrné a bronzové medaile v jednotlivých kategoriích a zvláštní ceny. U příležitosti bienále se koná mezinárodní sympozium, jehož přednášky jsou simultánně tlumočeny do čtyř jazyků. V roce 1998 se uskuteční již 18. ročník Mezinárodního bienále grafického designu – se zaměřením na plakát, vizuální styl, informační a reklamní grafiku. Téma sympozia: „Vizuální komunikace: mezi uměním a reklamou“.

Moravská galerie v Brně

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????   Moravský drahý kámen v uměleckém řemesle, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
----/02/06 - ----/02/20   Karel Jílek (1896 - 1983), Gymnázium, Boskovice (Blansko)
1956/09/09 - 1956/10/20   Evropské malířství 16.-18. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1961/02/17 - 1961/04/16   Mezinárodní plakát, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1961/10/06 -   Alois Mikulka: Veselé obrázky pro malé i velké děti, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1961/11   Josef Adolf Šálek, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1962   Tvůrčí skupina Profil: Užité umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1962/01/05 - 1962/01/26   Petr Dillinger: Český grafik, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1962/05/18 - 1962/07/01   Oldřich Hanzl: Malířská a sochařská tvorba z posledních let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1962/05/18 - 1962/07/01   Užité umění členů tvůrčí skupiny Profil 58, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1962/07   Oldřich Blažíček: Výběr z malířova díla k pětasedmdesátinám, SVVŠ, aula, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1962/11   Dagmar Kopecká, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1962/12/14 - 1963/02/08   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1963/03/08 - 1963/04/14   Bohdan Lacina: Malířské a grafické dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1963/05 - 1963/06   Josef Kubíček: Sochařské dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1963/09   Antonín Kybal: Tapiserie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1964   Bienále užité grafiky Brno, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1964/02   Jaroslav Brychta: 40 let tvorby, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1964/02 - 1964/03   Karel Kryl, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1964/05/15 - 1964/06   Josef Kaplický 1899 / 1962, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1964/08/21 - 1964/10/04   Bienále užité grafiky Brno ´64: Československý plakát a propagační grafika, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1964/09 - 1964/10   Lisované sklo, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1965   Ryté sklo: První přehlídka soudobé tvorby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1965/06/01 - 1965/08/22   Vincenc Makovský: Sochařské dílo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1965/11/26 - 1965/12/31   Monumentální tvorba výtvarných umělců jihomoravského kraje, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1965/12/04 -   Jan Rajlich, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1966   Secesní plakát, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966 - 1966/07/03   Výběr z lublaňského bienále, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1966/04 - 1966/05   František Foltýn: Souborná výstava životního díla, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1966/05 - 1966/06   Naděžda Hanáková: Umělá hmota jako výtvarný materiál, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/06/22 -   Záhradní plastiky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/09/30 - 1966/11/06   Výstava mladých / Exposition des jeunes, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/11 - 1966/12   Štyrský a Toyen 1921 - 1945, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967   Brněnský plakát 1966, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/01   Štyrský a Toyen 1921 - 1945, Mánes, Praha
1967/02 - 1967/08   České malířství 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/04   Libor David, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/05 - 1967/06   Antonín Širůček: Sochy, obrazy, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/05/05 - 1967/06   Miloš Spurný: Jižní krajina, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1967/06/02 - 1967/06/30   Batiky Zdeňka Beneše, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/06/16 - 1967/07/16   Bocian: Obrazy, Yvonne Tinayre: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/09   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1967/09/08 - 1967/10/15   Obraz 67. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1967/10   Jiří Drlík: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/10 - 1967/11   Skupina XX, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1967/11 - 1967/12   Užitá grafika Miloše Slezáka, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1967/12   150 let Moravské galérie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/12   Věra Drnková-Zářecká, Václav Dolejš, Pavel Hlava: Textil, keramika, sklo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/12 - 1968/01   František Kaláb: Souborná výstava malířského díla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1967/12/20 -   Tapio Wirkkala, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/08 - 1968/04/07   Jiří Hadlač: Užitá grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/03/14   Užitá grafika Jiřího Hadlače, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1968/04/11 -   Výstava prací žáků oddělení fotografie na SUPŠ, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/04/30 -   Malířství XVIII. století na Moravě, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/05/12 -   Miloš Kuda: Práce ve dřevě, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/05/24 -   František Kupka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1968/06/21 - 1968/09/22   3. Bienále užité grafiky Brno 1968: Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1969/03 - 1969/04   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/05/04 -   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy, grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/05/18 - 1969/07   Bohumír Matal: Malířská tvorba, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1969/06 - 1969/07   Stedelijk Museum Amsterdam: Plakáty, katalogy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/06/14 - 1969/07/06   Mai csehszlovák képzőművészet, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1969/09/04 - 1969/10/05   Obraz 69. Celostátní výstava současné malířské tvorby, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1969/10 - 1969/11   Jaroslav Král, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1969/10 - 1969/11   Jiří Rathouský: Typo + grafika, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1970/01/29 - 1970/03/01   Otto Eckert: Keramické práce z let 1929-1969, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/03 - 1970/04   Barokní kamenná skulptura (Výběr z restaurátorských akcí Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně), Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1970/03/13 - 1970/04   Vincenc Makovský: Sochařské dílo ze sbírek Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1970/04/23 - 1970/05   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/05/07 -   Václav Kautman: Dřevo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/05/29 - 1970/08   Zdena Fibichová: Sochy z let 1966 - 1970, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/06/17 - 1970/09/20   IV. bienále užité grafiky Brno 1970: Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1970/12   Gabriella Hajnal, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1970/12 - 1971/01   Patricius Kittner (1809-1900): Drobné podobizny, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/01 - 1971/02   Laděna Víznerová: Šperky, Taras Kuščynskyj: Fotografie, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1971/03 - 1971/04   František Ronovský, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/04/28 - 1971/05   České sociální umění dvacátých let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/06 - 1971/07   České sociální umění dvacátých let, Blansko (Blansko), Blansko (Blansko)
1971/06 - 1971/09   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1971/06/04 - 1971/09   Výstava soch Jiřího Bradáčka, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/09   České sociální umění dvacátých let, Město Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1971/09/20 - 1971/10/31   Jean Lurçat: Tapisérie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/10   Československá fotografie 1968 / 1970, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1971/11 - 1971/12   Ruský lubok (lidové obrazy XVII. a XVIII. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/11/17 - 1971/12/08   Keramika z mezinárodního symposia, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972   Georgij Kovenčuk, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/01 - 1972/02   Jiří Drlík: Výběr ze zlatnických prací posledních let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/03 - 1972/04   Marie Maťhová, Bohdan Mrázek: Tapiserie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/04/20 - 1972/05/21   Jiří Kemr: Keramické plastiky, užitková keramika 1971 - 1972, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/04/20 - 1972/05/21   Sylva Řepková: Tkané tapiserie 1971 - 1972, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/04/20 - 1972/05/21   Sylva Řepková: Tkané tapiserie 1971 - 1972, Ústředí uměleckých řemesel, Brno (Brno-město)
1972/06/14 - 1972/09/17   5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1972/07 - 1972/08   Alexander Bandzeladze: Ilustrace, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1972/09 - 1972/10   Antonín Pelc: Kresby, ilustrace, obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/10 - 1972/11   Svatopluk Kasalý: Šperky a objekty ze skla 1968-1972, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/11 - 1972/12   Josef Mánes, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973   Květoslava Fulierová: Grafické dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/04 - 1973/05   Jarmila Totušková, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/04 - 1973/06   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1973/08 - 1973/09   Metamorfózy skla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1973/12 - 1974/01   Ján Halaša: Komorní výstava třiceti fotografií z let 1933-1942, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974/02/26 - 1974/03/31   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971, Mánes, Praha
1974/03/29 - 1974/05   Tvorba Naděždy Hanákové 1970-1973, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1974/04 - 1974/05   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974/04/28 - 1974/06/02   Ivo Loos: Poutě & tváře, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1974/05 - 1974/07   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1974/07 - 1974/08   Otto Gutfreund – k nedožitým 85. narozeninám, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1974/11/08 -   Josef Čapek a kniha tištěná na Moravě, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1974/12/06 - 1975/02/09   Václav Chochola: Osobnosti, fotografické mozaiky a passiance, fotoarchiv, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1975 ?   Kresby Jana Štursy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/01   A / G/ Fronzoni, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/02/16 - 1975/03/16   Jan Svoboda: Fotografie, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/03/23 - 1975/04/20   Česká podobizna v malířství 19. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/08/29 - 1975/09/28   Josef Kubíček, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1975/09 - 1975/10   Ze sochařského díla Jana Štursy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1975/10/22 - 1975/11/30   Inez Tuschnerová: Netkaný textil v architektuře, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/11/28 - 1976/01/04   Karel Lidický: Sochařské dílo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1975/12 - 1976/01   Historické hodiny 15. - 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976   Rakouské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976/04/09 - 1976/05/16   Josef Sudek: Fotografické dílo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1976/06/06 - 1976/09/26   7. bienále užité grafiky Brno 1976, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1976/06/10 - 1976/08/15   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1976/10 - 1976/11   Miloš Axman: Plastiky, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1976/11   Ludvika Smrčková: Stolní sklo a vázy, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1976/12/03 - 1977/01/09   3 mladí výtvarníci (Blanka Růžičková: Tapiserie; Lefteris Joanidis: Šperky; Oldřich Rujbr: Keramika), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977   Škrdlovické sklo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/03/08 - 1977/04/17   Škrdlovická sklárna a její výtvarníci, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1977/03/18 - 1997/04/30   Zdena Fibichová: Poezie z hlíny pálené, glazované a zlacené, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/04/15 - 1977/05/22   Jaroslav Král: Kresby, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1977/04/22 - 1977/05/29   Česká krajinomalba XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/05/20 - 1977/08/21   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/09/02 - 1977/10/09   Karel Jílek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/11 - 1977/12   Oleg Savostjuk, Boris Uspenskij: Obrazy, plakáty, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/12/20 - 1978/01/29   V. trienále řezaného skla, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/01/11 - 1978/03/05   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1978/02/24 - 1978/05/09   100 starých evropských kreseb ze sbírek Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století ze sbírek Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/06/14 - 1978/09/24   8. bienále užité grafiky Brno 1978, Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1978/06/29 - 1978/10/15   Český funkcionalismus 1920-1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1978/11/01 - 1978/12/31   Český funkcionalismus 1920-1940, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/01/19 -   Alfons Mucha: Plakáty, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/02/25 - 1979/04/01   Inez Tuschnerová: Tapiserie a textilní objekty, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1979/02/28 - 1979/03/23   Stará fotografická podobizna, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1979/03 - 1979/04   Jiří Harcuba: Sklo, medaile, mince, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/06/14 - 1979/12   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1979/09/02 - 1979/09/30   Současný polský plakát, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1979/10   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/10 - 1979/11   Rudolf Kremlička, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/11 - 1979/12   Václav Špála, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1979/11/06 - 1979/12/26   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980   Trienále řezaného skla, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1980/02 - 1980/03   Alfons Mucha: Soubor užité grafiky ze sbírek Okresního muzea v Chrudimi, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1980/02/14 - 1980/04/17   Antonín Procházka (1882-1945): Obrazy, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/03 - 1980/04   Jan Trampota (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1980/03/27 - 1980/08   Zakladatelé českého moderního malířství ze sbírek Moravské galerie v Brně: Tvorba z let 1907-1919, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1980/04/03 - 1980/05/11   Brněnský plakát 1960-1978, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/05 - 1980/07   Antonín Procházka 1882-1945: Obrazy, kresby, grafika, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1980/06/18 - 1980/09/21   9. bienále užité grafiky Brno 1980: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1980/07/10 - 1980/09/28   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) - obrazy, kresby, grafika, užitá grafika, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
1980/08 - 1980/10   Jan Trampota, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1980/10 - 1980/11   Užité umění 70/80. Sklo, kov, textil, nábytek, keramika., Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1980/10/02 - 1980/11/02   Antonín Procházka: Obrazy, kresby, grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1980/11 - 1981/01   Alfons Mucha 1860 - 1939, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1980/11/06 - 1980/11/30   Antonín Procházka (1882-1945): Výběr z díla, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1980/11/18 - 1980/12   Vincenc Makovský: Sochařské a kreslířské dílo, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1980/12 - 1981/01   Otto Gutfreund: Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně [4], Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1980/12/18 - 1981/01/18   Karel Jílek: Výběr z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1981/01 - 1981/02   Vincenc Makovský: Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1981/05 -1981/06   Keramika Heleny Johnové: Výstava ze sbírek uměleckoprůmyslového odboru MG v Brně, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1981/05/14 - 1981/06/14   Jaroslav Král, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/05/17 - 1981/06/28   Figurální malba Dálného východu ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1981/09/06 - 1981/10/11   České moderní malířství I. - ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/10 - 1981/11   Karel Hlaváček 1874-1898, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/10 - 1981/11   Vladimír Smrčka: Divadelní kostým, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/10/08 - 1981/11/15   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/10/15 - 1981/11/15   Ateliér Fiedler: Fotografie, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
1981/10/22 - 1981/12/31   Emil Filla: Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/11/20 - 1981/12/09   Ateliér Fiedler: Fotografie, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1981/12 - 1982/04   Habánská fajáns, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982   Šperky z českých granátů a vějíře ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/01/08 - 1982/02/21   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1982/01/14 - 1982/02/28   Otakar Kubín, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/03/18 - 1982/05/02   Josef Šíma, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/04/08 - 1982/05/08   Jan Svoboda: Fotografie, The Photographers' Gallery, Londýn (London)
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1982/09/30 - 1982/10/31   Antonín Procházka, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1982/10 - 1982/11   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1982/10/10 - 1982/11/28   Jan Svoboda: Fotografie, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1982/10/14 - 1982/11/26   Člověk v českém moderním malířství, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1982/10/21 - 1982/12/05   Antonín Procházka: Kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/12 - 1983/02   Josef Wagner, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1982/12/09 - 1983/01/08   Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1982/12/14 - 1983/01/23   Alfred Justitz 1879-1934, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/01 - 1983/02   Czeskie i słowackie malarstwo pejzażowe 1850-1950, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1983/01/06 - 1983/02/13   Josef Šíma: Obrazy a kresby ze sbírek Moravské galerie, Ústřední kulturní dům železničářů (ÚKDŽ), Praha
1983/01/20 - 1983/02/20   František Vízner: Sklo (1962 - 1982), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/03/03 - 1983/05/29   Joža Úprka: Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Moravské galerie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/03/17 - 1983/04/17   Jiří Vlach: Medaile, plakety, kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/04/28 - 1983/05/29   Jiří Šindler: Knižní grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/05   Bohumil Marčák: Podoby, Síň umění, Blansko (Blansko)
1983/05/17 - 1983/07/03   České moderní malířství (II): Dvacátá léta - ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1983/05/26 - 1983/06/26   Jan Bauch: Výběr z díla, k 85. narozeninám umělcovým, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/06/16 - 1983/08/21   František Tichý: Grafiky a kresby, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/07 - 1983/08   Jan Bauch, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1983/07/22 - 1983/10/02   Současné lisované sklo, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1983/09/01 - 1983/10/09   Sylva Lacinová: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/09/08 - 1983/10/06   Jan Bauch, Divadlo pracujících, Gottwaldov (Zlín)
1983/10/20 - 1983/11/27   Současné lisované sklo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1983/11 - 1983/12   Jan Bauch, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1983/11/02 - 1984/01/08   Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1983/12/15 - 1984/01/15   John Goto: Fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/01/18 - 1984/02/26   Sylva Lacinová: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/04/12 - 1984/05/13   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/06/13 - 1984/09/23   11. Bienále užité grafiky Brno 1984: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1984/10/16 - 1984/11/18   60 let SUPŠ v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1984/10/18 - 1984/11/18   Jiří Drlík: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/10/23 - 1984/11/25   Josef Váchal: Fotografie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1984/11/13 - 1984/12/09   Antonín Širůček (1913-1977): Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1984/12/13 - 1985/01/20   František Kobliha: Grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985/02/19 - 1985/03/31   České umění 20. století z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1985/03/14 - 1985/04/21   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1985/03/28 - 1985/05/17   Portrét v českém malířství 19. a 20. století, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1985/04/25 - 1985/08/25   Karel Pokorný, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985/05/08 - 1985/06/09   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1985/05/17 - 1985/06/15   Jaromír Funke, Jaroslav Rössler, The Photographers' Gallery, Londýn (London)
1985/05/24 - 1985/06/22   27 Contemporaty Photographers from Czechoslovakia, The Photographers' Gallery, Londýn (London)
1985/07/04 - 1985/09/29   Vincenc Makovský : 3.6.1900 - 28.12.1966, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1985/09/12 - 1985/10/20   Vladimír Židlický: Fotografie, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1985/10/24 - 1985/11/24   Marie Filippovová: Grafika 1980 - 1985, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1986   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/01/09 - 1986/02/23   Helena Bochořáková: Sociální grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/02/21 - 1986/03/07   Alfred Justitz (1879 - 1934): Obrazy, kresby, Gymnázium, Boskovice (Blansko)
1986/02/27 - 1986/03/08   Ludwig Mies van der Rohe: Vila Tugendhat v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/06/17 - 1986/07/08   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986, Malá galerie Československého spisovatele, Brno (Brno-město)
1986/06/18 - 1986/09/21   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/06/18 - 1986/09/21   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/06/18 - 1986/09/21   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1986/07/06 - 1986/09/28   Tělo v československé fotografii 1900-1986, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1986/07/09 - 1986/09/21   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1986/10/09 - 1986/11/16   Česká kresba 19. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1986/10/10 - 1986/10/24   Antonín Procházka: Obrazy, kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Gymnázium, Boskovice (Blansko)
1986/11/04 - 1987/03/29   Barok na Moravě. Malířské a sochařské návrhy z moravských sbírek, Jiřský klášter, Praha
1986/11/13 - 1986/12/14   České maliarstvo 19. storočia zo zbierok Moravskej galérie v Brne, Galéria Františka Studeného, Nitra (Nitra)
1986/11/14 - 1987/01/18   Národní umělec Josef Lada, Zámek Pardubice, Pardubice (Pardubice)
1986/11/25 - 1986/12/30   Karel Jílek (1896 - 1983): Obrazy, kresby a grafika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987   Eduard Milén, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/01/22 - 1987/03/01   Jaroslav Kodejš: Šperky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/03/12 - 1987/04/12   Alena Kroupová: Keramika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/04/29 - 1987/05/24   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1987/05/14 - 1987/06/14   František Foltýn (1891 - 1976), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/06 - 1987/09   Kamenina v Čechách a na Moravě, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1987/06/05 - 1987/06/27   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
1987/07/03 - 1987/09/07   Aktuální fotografie 2 - Okamžik, Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně (Tábor)
1987/09/08 - 1987/09/27   Karel Dvořák: Kresby, sochy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1987/09/08 - 1987/10/11   Miloš Slezák, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1987/09/17 - 1987/10/18   Moravský šperk, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/10 - 1987/12   Kamenina v Čechách a na Moravě, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/11/05 - 1988/01/17   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1987/11/12 - 1987/11/29   Politický plakát, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/12/10 - 1988/01/18   Rakouské barokní umění, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1987/12/23 - 1988/01/18   8. Trienále řezaného a rytého skla: Těžítko a drobný objekt, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988   Jiří Harcuba: Tvář / Intaglie a medaile, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988/02/16 - 1988/03/20   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1988/04/13 - 1988/06/12   Jaroslav Král (1883-1942): Malířské dílo, Středočeská galerie, Praha
1988/04/13 - 1988/06/12   Miroslav Houšť: Kresby, grafika, Středočeská galerie, Praha
1988/05/08 - 1988/08/04   Josef Lada: Obrazy, kresby, Městské muzeum, Žamberk (Ústí nad Orlicí)
1988/06/07 - 1988/09/25   Evropské malířství druhé poloviny 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění, Zlín (Zlín)
1988/06/09 -   Vojtěch Štolfa: Kresby v divadelním programu, Janáčkovo divadlo, Brno (Brno-město)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/06/15 - 1988/09/25   13. Bienále užité grafiky Brno 1988, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1988/06/30 - 1988/08/28   České umění 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/09/05 -   Jiří Harcuba: Medaile, drobná plastika, sklo, Památník národního písemnictví, Praha
1988/10/14 - 1988/11/13   Ruské a sovětské umění XIX. a XX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1988/10/18 - 1988/11/20   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948 - 1988, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1988/11/03 - 1988/12/04   Vladimír Jindřich Bufka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1988/12/16 - 1989/01/15   Sklo Jitky Forejtové, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1988/12/22 - 1989/01/22   Česká kresba XX. století I, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989 -   Jitka Forejtová: Sklo 1988 - 1989, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/02/02 - 1989/03/19   Jiří Harcuba: Tvář, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1989/02/02 - 1989/03/27   Alfred Justitz (1879 - 1934), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/02/14 - 1989/03/19   Jaroslav Král (1883-1942): Obrazy a kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/04/06 - 1989/05/28   Antonín Procházka (1882 - 1945): Obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/04/13 - 1989/05/28   Radek Kratina, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1989/04/28 - 1989/06/18   Jan Trampota: Obrazy a kresby z let 1905 - 1942 (ke 100. výročí narození), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1989/06/15 - 1989/08/27   Aventinské trio (Ladislav E. Berka, Alexander Hackenschmied, Jiří Lehovec), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/09/07 - 1989/10/08   Stanislav Kučera: Z tvorby ÚLUV, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/09/26 - 1990/01/03   I. Mezinárodní sympozium lité medaile a drobné plastiky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1989/10/03 - 1989/10/27   Aventinské trio, Komorná galéria fotografie Profil při mestskom Dome kultúry a osvety v Bratislavě, Bratislava (Bratislava)
1989/10/19 - 1989/11/19   Výtvarné umění v dokumentaci Moravské galerie - Alena Urbánková: Objekty a instalace, Bohumil Marčák: Podoby, Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město)
1989/11/02 - 1989/12/10   Značky a symboly členov AGI, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1989/11/30 - 1990/01/09   Josef Flejšar: Výstava plakátů, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1989/12/06 - 1990/01/28   150 let fotografie - Ze sbírek MG Brno, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990 - 1990/10/28   Neoficiální. Umění Československa 1968-1989, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/01/18 - 1990/02/04   Pierre Tal Coat (1905-1985): Kresby, Bram van Velde (1895-1981): Litografie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1990/02/22 - 1990/04/01   Česká kresba XX. století II, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1990/04/17 - 1990/05/13   František Sysel: Svatořečení Anežky Přemyslovny Řím - listopad 1989, Augustiánský klášter, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1990/04/23 - 1990/05/31   Josef Sudek, Barcelona, Barcelona
1990/04/25 - 1990/06/17   Výtvarní umělci v dokumentaci MG Brno, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1990/06/19 - 1990/09/23   Značky a symboly členů AGI, Technické muzeum, Brno (Brno-město)
1990/06/20 - 1990/07/05   Ladislav Vorba: Grafický design, Kabinet designu, Brno (Brno-město)
1990/06/20 - 1990/09/23   Valerij Akopov s spol., Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/06/20 - 1990/09/23   Výstava členů mezinárodní poroty, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1990/06/20 - 1990/09/23   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1990/06/21 -   Jan Sawka, Divadlo bratří Mrštíků, Brno (Brno-město)
1990/06/21 - 1990/09/23   Farbe und Fläche, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1990/10/04 - 1990/11/18   Současná česká kresba, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1990/10/24 - 1991/01/06   Princip Thonet (Od ohýbaného dřeva k trubce), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1990/11/12 -   Diseňo gráfico de Checoslovaquía, Galería Códice, Ciudad de México (Mexico City)
1991/01/18 - 1991/02   9. trienále skla a keramiky, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/01/19 - 1991/03/10   Sen o múzeu, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1991/02/28 - 1991/03/31   Alternativy české a slovenské tapiserie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/04/18 - 1991/05/19   Honorio García Condoy: Práce z českých a slovenských sbírek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/04/18 - 1991/05/26   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/05/17 - 1991/06/23   Dialog Brno - Bonn, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/07/04 - 1991/08/18   Josef Šíma: Kresby, grafiky, ilustrace, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1991/10/15   Vzpomínkový večer ke 100.výročí narození Františka Foltýna, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1991/10/17 - 1991/11/17   Petr Svoboda: Keramika, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1991/11 - 1991/12   Jaroslava Hatláková, Jindřich Hatlák: Fotografie z třicátých let z majetku sbírky fotografií Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1991/11/28 - 1992//0501   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/01/09 - 1992/02/03   Běla Kolářová: Fotografie / Photographs 1961 - 1966, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
1992/02/20 - 1992/03/22   Atika: Objekt contra design, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/02/27 - 1992/03/29   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/04/02-1992/05/10   Adolf Hoffmeister: Tváře, podoby, podobenství, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/04/07 - 1992/05/03   Běla Kolářová: Fotografie z první poloviny šedesátých let, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/02   Písmo v obraze, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   15. Bienále užité grafiky Brno 1992: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1992/06/17 - 1992/08/23   Kazumasa Nagai, Galerie Design centrum, Brno (Brno-město)
1992/06/26 - 1992/09/27   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1992/08/18 - 1992/09/30   Trantina / Novotný, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus 1909–1925, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1992/12/01 - 1993/01/03   Ladislav Emil Berka: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1993/01/14 - 1993/02/14   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/01/21 - 1993/02/28   Žena přelomu století, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/02/25 - 1993/03/28   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Sochy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/03/11 - 1993/05/02   Středoevropská malba 1600 - 1730 (z moravských sbírek), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/04/15 - 1993/05/23   Lefteris Joanidis: Šperky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/05/11 - 1993/06/20   Slovenská kresba 1975 - 1989 ze sbírek Povážské galerie v Žilině, Palác Kinských, Praha
1993/05/20 - 1993/06/27   Kresby sochařů čtyř staletí ze sbírky Uměleckých galerií města Leedsu, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/06 - 1993/ 08   Přírůstky 1981 - 92, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/08/02 - 1993/09/20   Prof. Karel Nepraš a jeho učedníci, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1993/09/09 - 1993/10/31   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/10/19 - 1993/11/24   Česká škola, Plakát 93, Dům techniky, Brno (Brno-město)
1993/10/21 - 1993/11/21   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/12/02 - 1994/01/02   Josef Symon: Retrospektiva 1960 - 1993, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1993/12/14 - 1994/01/09   Čestmír Krátký: Fotografie, Galerie Stará radnice, Brno (Brno-město)
1994/02 - 1994/03   Nová figurace, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1994/03/03 - 1994/04/03   Milada Othová: Reliéfy, medaile, plakety, plastiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1994/03/31 - 1994/04/30   Václav Zykmund: Kresby a fotografie, Galéria Medium, Bratislava (Bratislava)
1994/04/14 - 1994/05/22   Výtvarné umění Moravy 1880 - 1920, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1994/04/21 - 1994/05/22   Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1977 - 1993, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1994/06/15 - 1994/08/31   Mitsuo Katsui, Galerie Design centrum, Brno (Brno-město)
1994/06/15 - 1994/09/25   16. mezinárodní bienále grafického designu Brno 1994, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1994/06/15 - 1994/09/25   16. mezinárodní bienále grafického designu Brno 1994, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1994/06/15 - 1994/09/25   16. mezinárodní bienále grafického designu Brno 1994, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1994/09/09 - 1994/10/07   Václav Jirásek: Vaňkovka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1994/10/13 - 1994/11/13   Sochař Otmar Oliva: Komorní tvorba, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1994/10/17 - 1994/10/21   Hi-tech umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1994/10/17 - 1994/11/11   Plakát & počítač, Dům techniky, Brno (Brno-město)
1994/11/01 - 1994/11/20   Jindřich Štreit: A falu - egy egész világ, Budapest Kiállítóterembe, Budapešť (Budapest)
1994/11/04 - 1994/12/04   Bonjour monsieur Lartigue, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1994/11/17 -   Stálá expozice českého umění 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1994/12/15 - 1995/01/22   Jan Svoboda: Fotografie / Photographs, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1994/12/20 -   Michal Čuřík: Wanted, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/01/19 - 1995/02/26   Bohumil Marčák: Portréty, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1995/01/26 - 1995/04/02   Ron Arad: Nábytek, objekty, design 1980 - 1993, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1995/02/07 - 1995/03/05   Josef Sudek: Severní krajina (1957-1962), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/02/09 - 1995/04/09   Nová citlivost, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/02/7 - 1995/03/05   Josef Koudelka: Černý trojúhelník, Podkrušnohoří (1990-1994), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/04/25 - 1995/05/21   Josef Daněk: Nekonečná kresba, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1995/04/26 - 1995/06/04   Alojz Klimo: Obrazy 1960 - 1995, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/04/27 - 1998/05/28   DOFO - fotoskupina, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/05/31 - 1995/06/11   Petr Lysáček, Jiří Surůvka: Halberštát, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/09/12 - 1995/10/15   Daniel Balabán: Obrazy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/10/10 - 1995/11/17   Domov - Home, Dům techniky, Brno (Brno-město)
1995/10/11 - 1995/11/19   Jan Svoboda: Fotografie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1995/10/12 - 1995/11/26   Výstava fotografií skupiny DOFO, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1995/10/12 - 1996/01/28   Evropské malířství devatenáctého století ze sbírek Moravské galerie Brno 1995, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/10/26 - 1995/11/26   Marie Uhlířová: Šperky, Uměleckoprůmyslové museum, pobočka Brno, Brno (Brno-město)
1995/10/26 - 1995/11/26   Mezi ozdobou a funkcí, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1995/12/06 - 1996/01/14   Michal Nesázal, Galerie U dobrého pastýře, Brno (Brno-město)
1995/12/06 - 1996/01/14   Michal Nesázal, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1995/12/07 - 1996/01/07   Jan Konůpek: Výběr z tvorby (1905 - 1915), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1996/01/25 - 1996/03/08   Vincenc Makovský: Rané dílo, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
1996/02/08 - 1996/03/17   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/02/22 - 1996/04/28   Miloš Jiránek, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/02/29 - 1996/05/19   Opakované příběhy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/03/14 - 1996/04/08   Ticho pro dvanáct hlasů, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1996/03/28 - 1996/05/19   Milan Dobeš: Dynamický konstruktivismus, Světelnokinetické a optickoreflexní objekty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/04/02 - 1996/05/26   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1996/04/04 - 1996/04/29   František Vobecký 1902-1991: Fotografie, Pražský dům fotografie (1991-1997), Praha
1996/04/11 - 1996/05/19   Eliška Rožátová: Torza, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/05/02 - 1996/05/20   Kultury na hranici, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/08/25   Česká krajinomaľba, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
1996/06/19 - 1996/08/25   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/08/31   Ivan Chermayeff: Plakáty, Design centrum České republiky, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/06/19 - 1996/09/22   17. mezinárodní bienále grafického designu. Ilustrace, typografie a písmo v knihách, časopisech a novinách, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/06/20 - 1996/08/18   Rakouská kresba 18. století: Vybraná díla z českých a moravských sbírek, Klášter sv. Anežky České, Praha
1996/06/20 - 1996/09/20   Svět na dosah... Vzdálenost nehraje roli, hranice nejsou překážkou pro přátelský stisk rukou, Dům techniky, Brno (Brno-město)
1996/06/21 - 1996/09/20   Kniha a Q: Půlstoletí souvztažností, Dům pánů z Fanalu, Brno (Brno-město)
1996/06/27 - 1996/09/01   Opakované příběhy, Šternberský palác, Praha
1996/08/01 - 1996/08/30   Kubismus, Galerie Stará synagoga, Velké Meziříčí (Žďár nad Sázavou)
1996/09/10   Beseda s českým fotografem, dokumentaristou Jindřichem Štreitem - Lidé z Akagi Mura, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, České muzeum výtvarných umění, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/10/10 - 1996/11/17   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/10/24 - 1996/11/24   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/10/24 - 1996/11/24   Josef Sudek, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/10/31 - 1996/11/24   Ida Vaculková: Keramika z let 1954–1996, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/11/21 - 1997/01/12   Malířství 15.-18. století z moravských zámeckých sbírek (Valtice, Šternberk, Bučovice), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1996/12 - 1997/01   Užité umění 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1996/12/05 - 1997/02/02   Bratrstvo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1996/25/01 - 1996/03/10   Ticho pro dvanáct hlasů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/02/27 - 1997/04/06   Skleněný svět Jaroslava Brychty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/03/06 - 1997/05/18   Renata Rozsívalová: Tapiserie, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1997/03/08 -   Tschechisches plakat der 60er Jahre aus der Sammlung der Mährischen Galerie Brünn, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/03/24   Wilhelm Holzbauer: Kontext a kontinuita, Vysoké učení technické, Fakulta architektury, Brno (Brno-město)
1997/03/24 - 1997/03/26   Jaroslav Šusta: Nábytkové objekty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/04/10 - 1997/08/24   Otto Stritzko, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/04/24 - 1997/05/25   Josef Macholán: Židle, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/05/06 - 1997/07/29   Josef Sudek: Severní krajina: (1957 - 1962), Okresní muzeum, Louny (Louny)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/06/24 - 1997/08/03   Bohdan Lacina, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1997/06/24 - 1997/08/17   Jaromír Funke: Průkopník fotografické avantgardy, Městská knihovna Praha, Praha
1997/06/28 - 1997/09/28   Jiří Kříž: Obrazy a sochy (1963 - 1993), Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
1997/09/02 - 1997/11/02   Jindra Viková: Keramické plastiky a kresby 1974 - 1997, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/09/02 - 1997/11/09   Introspekce, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1997/09/18 - 1997/11/09   Václav Cigler: Skleněné objekty, kresby, projekty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/10/17 - 1997/11/09   Otto Rothmayer: 1892 - 1966, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1997/11/13 - 1998/01/04   Olgoj Chorchoj, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/11/20 - 1998/02/22   Benátčané: Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/12/04 - 1998/01/04   Josef Paleček: Zahrady a hry, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/12/11 -   Štěpán Grygar: Fotografie z devadesátých let, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/12/17 -   Alexander Hackenschmied, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1998   Jindřich Štreit: Japonsko - Lidé z Akagi, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998   Prostor pro jedno dílo Čestmír Suška, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/01/15 - 1998/03/08   Tichý život věcí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/01/29 - 1998/03/29   Mistrovská díla japonského porcelánu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/02/11 - 1998/05/31   František Drtikol: Fotograf, malíř, mystik, Galerie Rudolfinum, Praha
1998/04/10- 1998/06/07   František Kupka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/05/06 - 1998/06/03   Julie Jirečková a secesní fotografie ve Vysokém Mýtě, Litomyšlská brána, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
1998/05/12 - 1998/06/21   Hanuš Schwaiger ve svém rodišti, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1998/06/16 - 1998/07/13   Motivace sakura, Mánes, Praha
1998/06/17 - 1998/08/30   František Drtikol: Fotograf, malíř, mystik, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1998/06/24 - 1998/09/27   18. Mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1998/06/24 - 1998/09/27   Umění a reklama/ Kunst und Werbung, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1998/10/08 - 1998/11/15   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/10/21 - 1998/11/29   František Šenk: Sochy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1998/11/06 - 1999/02/21   České art deco 1918-1938, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998/11/26 - 1998/12/13   Mezinárodní bienále produktového designu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/12/01 - 1999/01/10   Jaroslav Pulicar: Fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998/12/01 - 1999/01/17   Vladimíra Sedláková: Ubývání, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1998/12/02 - 1988/12/16   Vincenc Makovský: Plastiky / kresby, Gymnázium, Boskovice (Blansko)
1998/12/09 - 1999/02/28   Doteky minulosti, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/12/18 - 1999/01/31   Bohumír Matal, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1999/02/08 - 1999/02/27   Vít Mádr: Arty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/03/18 - 1999/05/09   Luděk Marold 1865-1898, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/03/19 - 1999/04/25   Podle / After Ikebama: Tomáš Lahoda podle Tomáše Lahody, Jiří Sobotka podle Tomáše Lahody / Tomáš Lahoda after Tomáš Lahoda, Jiří Sobotka after Tomáš Lahoda, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/03/25 - 1999/04/18   PELCL design COTTO nábytek, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1999/03/25 - 1999/05/30   Skupina 42, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/04/14 - 1999/05/23   Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1929 - 1999, Měnínská brána, Brno (Brno-město)
1999/05/12 - 1999/06/13   Od soumraku du úsvitu, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/05/31 - 1999/06/25   Pocta Jindřichu Svobodovi - umělecká knižní vazba, Galerie Litera, Praha
1999/06/04 - 1999/07/11   Martin Parr: Doma i v cizině / Home and Abroad, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/06/18 - 1999/09/12   Otvory I., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/06/24 - 1999/08/29   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie / The Confiscated Photographs, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/06/30 - 1999/08/01   Markéta Othová: Síla osudu, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/07/15 - 1999/08/29   Petr Daniel: 89/98: fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/08/12 - 1999/09/12   Otvory II., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/09/16 -   Znovu a jinak, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1999/09/30 - 1999/11/14   Josef Sudek: Smutná krajina, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/10/07 - 1999/10/09   Umění v dialogu s veřejností / Art in Public Dialogue, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/10/08 - 1999/10/28   Milan Magni (Práce z léta ´99), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/10/12 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
1999/10/14 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/10/19 - 1999/11/21   Ivan Sobotka: Obrazy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/10/26 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/11/17 - 2000/01/30   Znamení doby: Plakát střední a východní Evropy 1945–1995, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/11/17 - 2000/01/31   Sign of the Times, Manchester Metropolitan University, Manchester
1999/11/18 - 2000/01/02   Jindřich Štreit: Zabavené fotografie, Obecní dům, Praha
1999/11/23 - 2000/01/02   Dvanáct mandal, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1999/12/14 - 2000/01/26   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/12/15 - 2000/02/13   Václav Zykmund (1914 - 1984), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2000/01/11 - 2000/02/06   Libor Teplý: Tma a světlo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/01/20 - 2000/02/20   Pavel Mára: Madony 99 a Roušky / Madonnas 99 and Imprints-Veils, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/02/15 - 2000/03/19   Ľubo Stacho: Kapesníčky, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/02/17 - 2000/04/09   Ondřej Sekora (1899 - 1999), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/02/22 - 2000/03/19   Markéta Luskačová: Poutníci, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/02/24 - 2000/05/07   Signs of the Times: Posters in Central and eastern Europe 1945–1995, Imperial War Museum, Londýn (London)
2000/03/03 - 2000/03/23   Josef Sudek: Smutné krajiny, Galerie 4 - Galerie fotografie (Galerie G4), Cheb (Cheb)
2000/03/21 - 2000/04/09   Adolf Rossi: Z fotografických salónů, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/03/23 - 2000/04/23   Papír a kniha (Prezentace prací studentů a hostů Ateliéru papír a kniha Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/03/30 - 2000/05/21   Vranovská kamenina, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/05/10 - 2000/09/10   Společnost před objektivem 1918-89 (ze sbírky Moravské galerie v Brně), Obecní dům, Praha
2000/05/11 - 2000/08/20   Zajatci hvězd a snů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/05/14 - 2000/10/15   Ondřej Sekora (1899 - 1999), Muzejní pavilón Vyškov - Dědice, Dědice (Vyškov)
2000/05/18 - 2000/09/10   Leonid Ochrymčuk: Obrazy z katalogu 2000, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/05/25 - 2000/06/18   Miroslav Machotka: 90.léta, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/06/08 - 2000/09/17   Jan Novopacký: Obrazy, kresby, Městské muzeum, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2000/06/21 -   Marcel Duchamp, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/06/21 - 2000/09/24   19. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2000, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2000/06/29 - 2000/08/06   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
2000/07/18 - 2000/09/03   Pavel Mrkus: Es fiel ein Reif, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/08/20 - 2000/09/24   Jindřich Štreit: Na konci světa, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/09/14 - 2000/11/19   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/09/14 - 2000/11/26   Karel Kašpařík (1899-1968): Fotografie ze sbírky Moravské galerie, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2000/09/19 - 2000/10/15   Dorota Sadovská: Svatí natvrdo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/09/19 - 2000/11/26   Emil Filla: Obrazy, Galerie V kapli, Bruntál (Bruntál)
2000/09/26 - 2000/10/29   Antonín Hinšt, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/11/09 - 2000/12/10   Hledání vlastního prostoru, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/11/23 - 2001/01/07   The last Flowers of the Middle Ages, Palazzo Venezia
2000/12/07 - 2001/01/09   Michal Blažek: Sochy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2000/12/13 - 2001/03/25   Melancholie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2000/12/18 - 2001/01/28   Michal Drobný: Zahrada srdce, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001   Dětský atelier při Moravské galerii, Galerie Sýpka-Vlkov, Osová Bítýška (Žďár nad Sázavou)
2001/01/17 - 2001/02/25   Jan Wojnar: Vztahové realizace / kresby, fotogramy, objekty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/01/24 - 2001/03/25   Vincenc Makovský: Sochy a kresby, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/01/30 - 2001/03/18   Veronika Bromová: Kousky mě - kousky New Yorku, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/02/08 - 2001/05/13   Milan Pitlach: Fotografie, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2001/02/15 - 2001/05/27   Zdenek Rykr (1900-1940): Elegie avantgardy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/04/04 - 2001/05/06   Karol Weisslechner a studenti ateliéru S+M+L XL kov a šperk, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/04/05 - 2001/05/13   Maďarské milénium - Mezinárodní sympozium plakátu 2000, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/04/18 - 2001/06/17   Miroslav Štolfa: Nová příroda, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/04/27 - 2001/05/03   Multikulturní Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001/05/10 - 2001/06/10   Michal Škoda: Vymezení / Limitations, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/05/23 - 2001/06/24   Robert Silverio: Fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/06/14 - 2001/09/30   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/06/20 - 2001/07/22   Ladislav Jezbera: Odeurs, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/07/27 - 2001/08/26   Veronika Holcová: Ruční práce, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/08/09 - 2001/10/07   Zdání věcí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/09/04 - 2001/11/25   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 1970 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/09/12 - 2001/10/08   Milan Pitlach: Fotografie z anglického deníku 1969-1970, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001/10/10 - 2001/12/09   Jan Beran: Fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2001/10/16 - 2001/12/30   Možná sdělení, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2001/11/08 - 2002/03/31   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách/ Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001/12/12 - 2002/01/20   Jindřich Štreit: Mezi námi / Among us, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2001/12/14 - 2002/05/19   Místo činu / The scene of the deed - design 20.století, Uměleckoprůmyslové museum, pobočka Brno, Brno (Brno-město)
2001/12/19 - 2002/03/03   Ivan Chatrný: Grafika, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002 -   Gesto a výraz - české umění 2. pol. 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/01/10 - 2002/02/24   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti III. - Přírodní elementy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/01/24 - 2002/03/24   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/03/07 - 2002/04/28   Hédonistická abstrakce, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/03/13 - 2002/05/19   Miroslav Šnajdr st.: Obrazy a kresby, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/03/27 - 2002/06/09   Václav Stratil: Autoportréty, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/04/25 - 2002/07/21   Max Švabinský: Skutečnost, ráj a mýtus / Reality, Paradise and Myth, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/05/02 - 2002/06/23   Jiří Matějů: Hra očí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/05/15 -   Možná sdělení, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2002/06/04 - 2002/07/19   Bohdan Lacina, Galerie Ars, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/06/06 - 2002/09/29   Antonín Procházka: 1882-1945, Hrad Špilberk, Brno (Brno-město)
2002/06/13 - 2002/08/11   Emilie Benes Brzezinski: Dialog se dřevem / Dialogue with wood, Uměleckoprůmyslové museum, pobočka Brno, Brno (Brno-město)
2002/06/17 -   Ralph Schraivogel: Plakáty / Posters, Design centrum České republiky, Brno (Brno-město)
2002/06/18 - 2002/10/20   Otto Neurath: Isotype a vývoj moderních globálních znaků, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2002/07/04 - 2002/09/08   František Kowolowski: Depozit, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/08/14 - 2002/10/29   Jiří Šindler: Ilustrace, písmo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/09/11 - 2002/11/03   Jiří David: Daniel (fotografie), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/10/03 - 2002/11/24   Štěpánka Šimlová: I am terribly sorry..., Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/10/10 - 2002/12/29   Vídeňské stolní stříbro / Wiener Tafelsilber, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/11/26 - 2003/01/26   Propojení obrazem, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2002/11/28 - 2003/01/26   Pole jevů - samota věcí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2002/12/11 - 2003/03/02   Antonín Procházka: 1882-1945, Obecní dům, Praha
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/01/14 - 2003/02/05   Otto Neurath: Vývoj moderních globálních znaků / Development of the Modern Global Signs, Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha
2003/01/15 - 2003/03/02   Předchůdci modernismu v maďarské fotografii, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/02/04 - 2003/04/27   Keith Carter: Opravdové příběhy / Natural Histories, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/02/06 - 2003/04/06   Milan Houser: Revers, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/02/20 - 2003/04/21   Krajinou duše Antonína Hudečka, České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/02/27 - 2003/05/11   Plocha zrozená k dekoru / A Surface Created for Decotation, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/03/13 - 2003/06/01   Disegno veneto, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/03/19 - 2003/06/22   Parabola, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/03/27 - 2003/05/18   František Tichý, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/04/03 - 2003/05/31   Antirasistický plakát, Klementinum, Praha
2003/04/16 - 2003/05/18   Tomáš Ruller: Na lásky čas / Of Love's Time, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/04/17 - 2003/06/15   Michal Pěchouček: Sběratel, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/06/06 - 2003/10/19   Carbunculus, Granatus, Zrnakoč, Sedmnáct století českého granátu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/06/12 - 2003/09/14   Umění je abstrakce: Česká vizuální kultura 60. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/06/18 - 2003/08/31   Ivana Lomová: Dítě uvnitř, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/06/19 - 2003/09/14   Krajinou duše Antonína Hudečka, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/06/24 - 2003/09/07   Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/07/03 - 2003/08/31   Ivan Kafka: Národní chrčení do prázdna, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/09/09 - 2003/11/11   Jozef Ondzik: Slovensko 002, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/09/11 - 2003/11/09   Petr Brožka: Kaprun, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/09/18 - 2004/01/11   Milan David: Nature morte aneb Malé pohoštění na úvod, Uměleckoprůmyslové muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
2003/09/20 -   Josef Sudek (1896 - 1976): Natura Morte, Museo Morandi, Galleria d'Arte Moderna, Boloňa (Bologna)
2003/09/25 - 2003/11/30   Krajinou duše Antonína Hudečka, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2003/10/14 - 2004/01/04   Pavel Korbička: Koridor, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/10/16 - 2007/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/10/30 - 2003/11/30   Jiří Příhoda: Představa, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/10/30 - 2003/11/30   Ladislav Železný, Aleš Killian: Gyatam, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2003/11/11 - 2004/01/11   Jaromír Čejka: Stopy / Tracks and Traces, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2003/11/20 - 2004/01/11   Vůně levhartí kůže, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/01/14   VJ Věra Lukášová, Ivan Palacký: Koberce, záclony, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/01/14 - 2004/03/28   Jiří Šigut: Záznamy / Records, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/01/15 - 2004/03/14   Vladimíra Sedláková: Layer modifies another layer collection one, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/01/29 - 2004/03/28   Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/02/11 - 2004/05/30   Stanislav Kolíbal: Prostor rozhodování, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/03/18 - 2004/05/16   Ilona Németh: 27m, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/03/19 - 2004/05/16   Reflexe Designbloku 03, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/03/25 - 2004/05/23   Josef Čapek: Nejskromnější umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/03/31 - 2004/06/06   Bohumír Prokůpek: Příroda / Nature, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/04/01 - 2004/06/06   Ivan Kříž: Kresby na křídě, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/04/08 - 2004/06/06   Míla Preslová: Když nejde o život, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/05/20 - 2004/10/17   ...z lásky k umění a sobě pro radost...: Umělecká sbírka Heinricha Gomperze (1843-1894), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/05/20 - 2004/10/17   Z lásky k umění a sobě pro radost / Aus Liebe zur Kunst, welche meine Freude war, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/06/15 - 2004/09/19   Stefan Sagmeister: Rebel grafického designu / Rebel in graphic design, Design centrum České republiky, Praha 1
2004/06/16 - 2004/09/05   Theo Derksen: Homeless images, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/06/17 - 2004/09/05   Adriena Šimotová: Kresby k textům / Drawings to Texts, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/06/17 - 2004/09/12   Stanislav Kolíbal: Okruh knihy / The book circle, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/09/08 - 2004/11/07   Andrej Bán: Jiné Slovenské 2002 / The Other Slovakia 2002, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/09/16 - 2004/11/07   Pavel Ryška: Záhada čínského pokoje, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/10/20 - 2005/01/16   Josef Dabernig, Otto Zitko, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/11/04 - 2005/01/16   Bridget Riley: Grafické dílo 1962 - 2003 / A Print Retrospective 1962 - 2003, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/11/10 - 2005/01/09   Jan Pohribný: Místa zasvěcení / Places of initiation, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/11/11 - 2005/01/30   Le Corbusier: Práce na papíře, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2004/11/19 - 2005/02/27   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/11/25 - 2005/01/16   Marko Blažo: Strechomluvy / Roofoloquy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2004/17/12 - 2005/03/20   Josef Sudek: Smutná krajina, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2005/01/20 - 2005/02/27   Pro štěstí Pour féliciter 2005, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/01/28 - 2005/03/28   Dobré zprávy: Slabikář / Good News: A Spelling Book, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/02/10 - 2005/05/01   Avantgarda o mnoha médiích: Josef Bartuška a skupina Linie 1931 - 1939, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/02/24 - 2005/05/29   Syrové umění / Art brut. Sbírka Jana a Evy Švankmajerových / Collection of Jan and Eva Švankmajer, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/03/24 - 2005/06/05   Lhotský: Sklo: X let tavené skleněné plastiky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/03/31 - 2005/06/05   Štěpán Malovec: Olala!, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/04/07 - 2005/07/03   Grete Popper: Fotografie z doby mezi dvěma světovými válkami, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/04/14 - 2005/06/05   Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/04/14 - 2005/06/05   Michal Kalhous: Nemaluju, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/05/04 - 2005/09/11   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích, Obecní dům, Praha
2005/06/16 - 2005/08/28   Barbora Klímová: SLIders, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/06/16 - 2005/09/18   Jan Merta: Obrazy a práce na papíře 1985 - 2005, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/06/17 - 2005/09/11   Obrazárna pod lupou / Picture Gallery under the Magnifying Glass, Obrazárna Pražského hradu, Praha
2005/06/24 - 2005/10/09   Milan Knížák: Pouze obrazy / Nur bilder / Only paintings, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/06/30 - 2005/08/28   Franz Fiedler: Fotografie / Photographs / Fotografien, Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov (Prostějov)
2005/07/14 - 2005/10/02   Peter Finnemore: Zenový zahradník / Zen Gardener, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2005/09/07 - 2005/11/06   Denisa Lehocká, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/09/15 - 2006/12/04   Michal Cihlář: Se vším všudy / All inclusive, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2005/09/22 - 2005/12/11   Sergej Šaršún - Charchoune: Obrazy, kresby, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/09/25 -   Pojďte a naslouchejte stínům, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno (Brno-město)
2005/09/29 - 2005/11/27   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím / Between Avant-Garde and Livelihood, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/10/20 - 2006/01/22   Jindřich Štreit: Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně. Výstava k životnímu jubileu autora, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2005/11/03 - 2006/02/05   František Skála: Skála v Morgalu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2005/11/23 - 2006/02/12   Jan Šerých: Abbey Road 2:45, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/12/15 - 2006/03/05   Franz Fiedler: Zapomenutý klasik fotografie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/01/26 - 2006/03/12   Otto Gutfreund: Kresby, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/01/26 - 2006/04/30   Rokokový klasicismus - umění doby Mozarthovy, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/02/02 - 2006/04/30   České exlibris od počátků do roku 1920, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/02/09 - 2006/05/08   Známosti na zapřenou: Zahraniční fotografové 20. století ve sbírce Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2006/02/09 - 2006/05/14   Známosti na zapřenou: Zahraniční fotografové 20. století ve sbírce Moravské galerie v Brně, Zámek Třebešice, Třebešice
2006/02/15 - 2006/04/20   Krištof Kintera: Už mě to nebaví, 2003 / I Am Sick of It All, 2003, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/02/23 - 2006/05/21   Josef Bolf: Death Is Not the End?, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/03 - 2006/05/21   Námořní deník hraběte Dubského / Journal of a Voyage: Sbírka fotografií ze 70. let 19. století z Japonska a Číny / The Erwin Dubský Collection: Photographs from Japan and China in the 1870s, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/04   Nevinná tvář Madon, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/03/05   Výklad na výstavě, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/06   Vladimír Merta - Imigrant, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/08   Čínská architektura v proměnách staletí, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/09   Výklad na výstavě, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/12   Struccolustro - druh freskařské techniky, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
2006/03/14 - 2006/05/21   Papež kouřil trávu / The Pope Smoked Dope, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/03/15   Absolvent / The Graduate, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/15   Starci na chmelu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/16 - 2006/05/28   Ivor Davies, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/17   Ivor Davies - komentovaná prohlídka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/18   Co s mladými?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/03/19   Chaos ve východním moři, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/20   Let it be, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/20   Perný den / A Hard Day's Night, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/21   Koleček - Rudiš - Vydrová, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/22   Animovaný film... a sci-fi, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/23   Sklo Ludviky Smrčkové, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/23 - 2006/05/28   Postava a krajina v českém umění z let 1890 - 1939 / The Figure and the Landscape in Czech Art of 1890 - 1939, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/03/26   Negativní kresba přírodním uhlem, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/27   Hlava / Head, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/27   Žlutá ponorka / Yellow Submarine, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/28   Ondřej Jakubec: Tiziano Vecellio, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/03/29   Paměti z cest po Japonsku - svéráz deníků a suvenýrů ve druhé polovině 19. století, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/01   Poznejme se - Jak se žilo u nás II., Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/04/02   Japonský meč - zbraň i umělecký předmět, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/03   Václav Stratil - Ďaďa Košti, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/05   Zvětšenina / Blow Up, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/06   Neopakovatelné umění Ikebany: Prague "sogetsu" study group, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/08   Putování až do Japonska, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/09   „Falešná“ lavírka - volně rozmývaná kresba štetcem, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/11   Burian a Křivinka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/12   Bezstarostná jízda / Easy Rider, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/12   Půlnoční kovboj / Midnight Cowboy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/12   Výklad na výstavě, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/04/13   Příběh velikonoc, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/04/14   Zázraky jara, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/16   Výklad na výstavě, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/04/17   Festival Express, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/17   Newport Festival, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/18   Ondřej Jakubec: Hieronymus Bosch, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/19   Animovaný film a ... výtvarné umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/20   Sklo Jaroslava Svobody, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/23   Akvatinta, rezerváž - grafické techniky tisku z hloubky, Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město)
2006/04/24   Woodstock, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/04/25   Cesta kolem světa Erwina Dubského a jeho sbírka fotografií z Dálného východu, Čajovna Pohoda, Zlín (Zlín)
2006/04/30   Jakub Schikaneder: Staropražské zákoutí, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/05/11 - 2006/07/10   Karel Haloun & Luděk Kubík: Celých deset: Obaly CD, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/05/18 - 2006/08/20   Artists for Tichý - Tichý for Artists, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2006/05/25 - 2006/08/13   Capriccio - variace na dané téma: Grafika, malba a užité umění ze sbírek Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/05/28 - 2006/10/29   Josef Hoffmann & Carlo Scarpa: Sublimace v architektuře / das Sublime in der Architektur, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2006/06/13   Slavnostní zahájení výstavy spojené s vyhlášením cen 22. mezinárodního bienále grafického designu Brno 2006: Plakát, firemní, informační a reklamní grafika, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/06/13 - 2006/09/17   Catherine Zask: Laureátka Velké ceny Bienále Brno 2002 / Brno Biennale 2002 Grand Prix Winner, Design centrum České republiky, Brno (Brno-město)
2006/06/13 - 2006/10/15   Práce z Číny / Work from China, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/06/14 - 2006/10/01   Z Marsu. Autorské projekty v grafickém designu / From Mars: Self-initiated Projects in Graphic Design, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/06/14 - 2006/10/15   Grafický design v bílé krychli / Graphic Design in the White Cube, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/06/14 - 2006/10/15   Hledej design! / The Quest for design!, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/06/15 - 2006/10/15   Milan Grygar, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/07/01 - 2006/10/01   Námořní deník hraběte Dubského / Journal of a Voyage: Sbírka fotografií ze 70. let 19. století z Japonska a Číny / The Erwin Dubský Collection: Photographs from Japan and China in the 1870s, Zámek Lysice, Lysice (Blansko)
2006/08/24 - 2007/01/07   Josef II. orající na poli u Slavíkovic, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/09/07 - 2006/11/30   Dorit Margreiter: 10104 Angelo View Drive, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2006/10/03 - 2007/01/07   Grete Popper: Fotografie / Photographs, Obecní dům, Praha
2006/10/12 - 2006/12/03   Jasper Alvaer / Isabela Grosseová: Transkultura:akt1, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/10/17 - 2007/01/21   Rudolf Kremlička (1886-1932), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/10/26 - 2007/01/28   Nejkrásnější české knihy roku 2005, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/11/02 - 2007/01/28   Zorka Ságlová, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/11/15 - 2007/02/18   V barvách chorobných: Idea dekadence a umění v českých zemích 1880–1914 / In Morbid Colours: Art and the Idea of Decadence in the Bohemian Lands 1880–1914, Obecní dům, Praha
2006/11/16 - 2007/02/18   Václav Jirásek: Industria, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2006/11/21   The Plastic People of the Universe, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/11/22   Beseda s autory projektu a jejich hosty, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/11/26   Eric Satie - komponovaný pořad, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/11/26   Zrcadlení v hloubce - výklad v úvodní části výstavy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/11/30 - 2007/03/18   Umění restaurovat umění: Práce restaurátorského oddělení Moravské galerie v Brně v letech 1996 - 2006 / The Art of the Restoration: The Work of the Restorion Department of the Moravian Gallery in Brno 1996 - 2006, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2006/12/06 - 2007/04/15   Námořní deník Erwina Dubského / Journal of a Voyage: Sbírka fotografií ze 70. let 19. století z Japonska / The Erwin Dubský Collection: Photographs from Japan in the 1870s, Galerie Rudolfinum, Praha
2006/12/13 - 2007/03/11   Jiří Skála: Výměna rukopisu, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/12/14 - 2007/03/11   Josef Sudek neznámý / The Unknown Josef Sudek: Salonní fotografie 1918 - 1942 / Vintage prints 1918 - 1942, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2007/01/18 - 2007/04/22   Václav Hollar: Ke 400. výročí od narození, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/02/08 - 2007/05/06   Eva Kmentová: Deník díla / Art Work Diary, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/02/08 - 2007/05/13   Václav Hejna: Kresby z raného období, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/02/16 - 2007/04/29   České exlibris 1920 - 1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/03/02 - 2007/06/17   Jiří Černický: Návod, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/03/22 - 2007/05/27   Zbyněk Baladrán: Tabulka, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/03/30 - 2007/10/28   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/04/12 - 2007/07/15   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/05/03 - 2007/08/12   Perspectiva artificialis: Knihy o perspektivě a grafické listy ze zámeckých sbírek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2007/05/03 - 2007/09/23   Perspectiva artificialis: Knihy o perspektivě a grafické listy ze zámeckých sbírek, Zámek Rájec nad Svitavou, Rájec-Jestřebí (Blansko)
2007/05/11 - 2007/09/30   Design obálek grafického časopisu Font, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/05/24 - 2007/08/19   Andy Warhol: Slovenská lekce / A slovak lesson, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/05/31 - 2007/09/02   Jiří Kovanda, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/06/06 - 2007/10/28   Josef Hoffmann - Adolf Loos: Ornament a tradice / Ornament und Tradition, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2007/06/28 - 2007/09/30   Kateřina Šedá: Každej pes jiná ves / For every dog a different master, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/08/02 - 2007/11/04   Rudolf Kremlička (1886-1932), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/08/16 - 2007/11/18   Miloš Spurný: Mezi fotografií a ekologií, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2007/08/31 - 2008/01/06   České a slovenské sklo v exilu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2007/09/16 - 2007/10/30   Jan Padrnos: GESAMTKUNSTWERK v 21. století / GESAMTKUNSTWERK im 21. Jahrhundert, Architektonické dílo a design v harmonickém sepětí / Architektonisches Werk und Design in harmonischer Verbindung, Valdštejnský dům, Brtnice (Jihlava)
2007/10/10 - 2008/01/27   Martin Sedlák, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/10/11 - 2008/01/06   Nejkrásnější české knihy roku 2006, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/11/16 - 2008/02/17   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2007/11/22 - 2008/02/24   V zahradě Armidině (Italské barokní zátiší v Čechách a na Moravě), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/11/30 - 2008/03/16   Jan Jedlička: II Cerchio, 2005 - 2006, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2008/01/17 - 2008/05/04   České exlibris 1945 - 1980 / Czech Exlibris 1945 - 1980, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/01/23 - 2008/05/18   Lukáš Rittstein: Virtuální bolest, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/01/24 - 2008/04/20   Sběratelé a mecenáši II Buržoazie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/03/06 - 2008/03/09   Kamélie a Alfons Mucha, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/03/06 - 2008/06/01   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2008/03/12 - 2008/06/01   Marek Meduna: Bezradný otec a století ženy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/03/13 - 2008/05/25   Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/03/20 - 2008/05/25   BUBBLE TEA - podoby současného umění z Tchajwanu, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/03/27 - 2008/06/08   Jiří Foltýn: V upravené krajině fotografie z 80. let, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2008/05/07 - 2008/08/17   Sběratelé a mecenáši III. Salmové, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/05/14 - 2008/09/21   Bruselský sen, Městská knihovna Praha, Praha
2008/05/22 - 2008/10/05   Osobnosti českého grafického designu - Jiří Rathouský, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/06/01 - 2008/06/30   Stefan Sagmeister. Co jsem se zatím v životě naučil / Stefan Sagmeister. Things I have learned in my life so far, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/06/10 - 2008/08/17   Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2008/06/17 - 2008/10/19   23. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2008 / 23rd International Biennale of Graphic Design Brno 2008, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2008/06/17 - 2008/10/19   Brno Echo. Ornament a zločin od Adolfa Loose k dnešku / Brno Echo. Ornament and Crime from Adolf Loos to now, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/06/17 - 2008/10/19   Fumio Tachibana. Laureát Velké ceny Bienále Brno 2004 / Fumio Tachibana. The Brno Biennial 2004 Grand Prix Winner, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/07/15 - 2008/07/25   Marie Filippovová: Retrospektiva, Nová radnice, Brno (Brno-město)
2008/08/16 - 2008/10/19   Slovak rep. práce studentů a absolventů Ateliéru vizuální komunikace VŠVU Bratislava / Slovak rep. Students and graduates work of the AFAD visual communication department, Bratislava, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/08/18 - 2008/09/28   City's Celebrities! Street Art & Graffiti, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/10/07 - 2008/12/07   Josef Sudek, Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernandez Blanco, Buenos Aires
2008/10/15 - 2009/01/11   Neregulováno / Prales ve fotografii, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/10/16 - 2009/01/18   Petra Feriancová: Přirozený výběr / Natural Selection, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/10/23 - 2009/01/25   Nejkrásnější české knihy roku 2007, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/11/06 - 2009/02/08   Pole tvůrčí a válečná, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2008/11/14 - 2009/02/15   Třetí strana zdi: Fotografie v Československu 1969 - 1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2008/11/21 - 2009/03/01   Bruselský sen, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/01/02 - 2010/01/24   Podoby tváře - šalba a klam, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/02/27 - 2009/05/10   Jiří David: Předběžná retrospektiva, Městská knihovna Praha, Praha
2009/03/05 - 2009/06/07   Skupina Plakát, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/03/05 - 2009/06/28   Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle / Like in a Mirror, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/03/13 - 2009/06/07   Múza pod nebesy: Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2009/03/26 - 2009/06/07   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/04/08 - 2009/07/19   Lenka Klodová: Struktura, 2008, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/05/28 - 2009/08/23   Dominik Lang: Místo pro diváka / A Place for the Viewer, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/06/14 -   Josef Hoffmann: Inspirace, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2009/06/26 - 2009/09/20   Jiří David: Předběžná retrospektiva, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/07/16 - 2009/10/18   Příjemné závislosti / Sweet Fixation, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/07/29 - 2009/10/25   Pavla Sceranková: Babiččin byt, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/09/24 - 2009/11/15   Bruselský sen, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2009/09/25 - 2010/01/17   Nejkrásnější české knihy roku 2008, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/10/07 - 2010/01/17   Matěj Smetana: Návody, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/10/15 - 2010/01/24   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/10/22 - 2010/01/31   Život mezi knihami / Life among Books: 100 let od narození Jindřicha Svobody / The Centenary of the Birth of Jindřich Svoboda, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/10/25   Kurt W. Forster: Nezapomenuto: Živé vzpomínky v architektuře, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2009/10/29 - 2010/02/07   Zdaleka i zblízka / From near and far, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/10/29 - 2010/02/26   Umění bez jmen, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2009/11/05 - 2010/01/31   O barvě / On Colour: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / The Czech Colourism from Slavíček to the Present, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2009/12/01 - 2010/02/21   Hračka na 15 způsobů, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2009/12/18 - 2010/05/23   Johan Babtist Straub, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/01/29 - 2010/05/16   Krása antických gem, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2010/02/03 - 2010/05/23   Jiří Thýn: Fotografie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/02/12 - 2010/05/23   Thonet - Mundus a ti další, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2010/02/12 - 2010/05/23   Úniky a návraty, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2010/02/18 - 2010/05/16   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/02/25 - 2010/05/23   Viktor Pivovarov: Oni, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/05/04 - 2010/10/31   Dorit Margreiter, Josef Hoffmann: Přepisy prostoru, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2010/05/20 - 2010/08/29   Josef Winterhalder ml., Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2010/06/22 - 2010/10/24   24. Mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2010/10/08 - 2011/01/09   Nejkrásnější české knihy roku 2009, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/10/21 - 2011/01/16   Jan Nálevka: Ráda bych totiž i podotkla, že, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/10/22 - 2011/01/09   Vojtěch Jasný: Fotografie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/11/12 - 2011/02/13   Vladimír Jindřich Bufka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2010/11/19 - 2011/02/13   Donátoři, mecenáši, sběratelé / Donatoren, Mäzene, Sammler, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2010/11/25 - 2011/02/27   ...a nezapomeňte na květiny, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2010/12/02 - 2011/04/03   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/02/03 - 2011/05/22   Cyril Blažo: Pekný žobrák, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/03/04 - 2011/05/29   Václav Ryčl: Blue boy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/03/10 - 2011/06/05   Viktor Kolář, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/03/17 - 2011/06/19   Plocha, hloubka, prostor: Perspektivní motivy a principy v umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/04/22 - 2011/07/31   Příběhy tisíce a jedné noci - Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/05/11 - 2011/07/10   Jindřich Svoboda: Život mezi knihami / A Life Among Books, Národní muzeum - nová budova, Praha
2011/05/27 - 2011/09/04   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/06/09 - 2011/10/02   Vladimír Houdek: Melancholie / Melancholy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/06/14 - 2011/10/30   Josef Hoffmann - Oswald Oberhuber: Vůle k celku, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2011/06/16 - 2011/09/11   Josef Kunzfeld: Fotograf a muzeum / fotograf a město, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/07/15 - 2011/10/09   Milena Dopitová: Ještě chvíli se zdržím, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/08/18 - 2011/11/06   The Best of..., Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/10/20 - 2012/01/15   Sláva Sobotovičová: Mírný posun / Minimal Shift, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/11/03 - 2012/03/04   Vendula Chalánková: Z pohádky do pohádky, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/11/04 - 2012/02/05   V plném spektru. Fotografie 1900-1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2011/11/16 - 2012/05/20   Colorito - Malířství v Benátkách 16. - 18. století z moravských a slezských sbírek, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2011/12/07 - 2012/02/25   Josef Hoffmann: Symfonie architektury a designu v černé a bílé, Dům Gustava Mahlera, Jihlava (Jihlava)
2011/12/09 - 2012/03/18   Obrazy mysli / Mysl v obrazech, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2011/12/16 - 2013/01/13   Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/02/03 - 2012/05/27   Pavel Sterec: Nehybná směna / Motionless Exchange, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/02/23 - 2012/05/20   L'étude d'après nature: Fotografie a umění v 19. století / 19th Century Photography and Art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/04/12 - 2012/05/20   Věznice: Místo pro umění, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/04/12 - 2012/09/30   Jan Kotěra: Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/10/28   25. mezinárodní bienále grafického designu Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/10/28   Dar (Husák kouřil trávu), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/10/28   Dvě nebo tři věci, co vím o Provo (Brněnská verze), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/10/28   Jon Sueda: Práce z Kalifornie, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/10/28   Květa Pacovská; Ad Infinitum; Osobnosti českého grafického designu, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/10/28   Slavs and Tatars: Khhhhhhh; Kasia Korczak, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/06/21 - 2012/12/30   Dar (Husák trávu nekouřil), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2012/06/22 - 2012/06/24   Mezinárodní sympozium: Biennial Talks, Divadlo Reduta, Brno (Brno-město)
2012/09/06 - 2013/01/20   Mexická keramika ve sbírce MG, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/11/15 - 2013/03/03   Václav Magid: Souřadnice, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2012/11/29 - 2013/03/24   Keramika období Art deco na Moravě: Tvorba Huberta Kovaříka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/11/30 - 2013/03/24   Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního umění / Po stopách moderny, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/11/30 - 2013/03/30   Po stopách moderny: Kabinet Josefa Hoffmanna. Prostřený stůl. Josef Hoffmann a Wiener Werkstätte, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2012/12/07 - 2012/03/03   Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/02/14 - 2013/05/19   Rytmy + Pohyb + Světlo: Impulsy futurismu v českém umění, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/03/01 -2013/11/03   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/04/05 - 2013/07/07   Rudolf Koppitz, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/04/11 - 2013/10/27   Zdeněk Plesník, Miroslav Navrátil: Po stopách moderny / The Traces of Modernism, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2013/04/18 - 2013/07/28   Odstup, a jsi blíž, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/04/25 - 2013/07/28   Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2013/04/25 - 2013/07/28   Karel Novák - Jock Sturges, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/05/28 - 2013/10/27   Josef Hoffmann, Friedrich Kiesler: Contemporary Art Aplied, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2013/07/26 - 2013/10/27   Daniel Balabán: Zpráva 2013 / Report 2013, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2013/09/03 - 2014/09/03   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Bedřichovice, Bedřichovice, Šlapanice (Brno-venkov)
2013/09/27 - 2014/05/18   Voliéra No. 1, Uměleckoprůmyslové muzeum, Camera, Brno (Brno-město)
2013/10/10 - 2014/01/05   Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2013/10/17 - 2014/01/19   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2013/11/22 - 2014/02/23   Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/02/07 - 2014/05/18   Někdy v sukni: Umění 90. let, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2014/03/13 - 2014/05/25   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/04/25 - 2015/03/29   Krajina Koncernovaného designu, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2014/06/15 - 2014/10/24   21. mezinárodní bienále grafického designu Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2014/06/19 - 2014/10/26   26. mezinárodní bienále grafického designu Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2014/11/13 - 2015/05/17   Kupezky: Mistr a jeho okruh, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2014/11/28 - 2015/04/26   Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/11/28 - 2015/04/26   Václav Girsa: Bratři, držme se, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2014/12/12 - 2015/04/12   Brno - moravský Manchester, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/05/15 - 2015/09/13   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/05/28 - 2015/08/16   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2015/06/02 - 2015/11/01   Der private Josef Hoffmann - Wohnungswanderungen / Privátní Josef Hoffmann - Putování po příbytcích / The private Josef Hoffmann - Apartment tours, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2015/06/26 - 2015/11/01   Modfolk: Modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2015/09/03 -   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží, Bedřichovice, Bedřichovice, Šlapanice (Brno-venkov)
2015/09/11 - 2016/01/10   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2015/09/25 - 2016/01/17   Cena Jindřicha Chalupeckého 2015, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2015/10/13 - 2016/01/03   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce, Centrum pro současné umění Futura, Praha
2015/11/19 - 2016/02/21   Jan Svoboda: Nejsem fotograf, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/11/26 - 2016/01/17   Hands-on Urbanism 1850 - 2012 / Právo na zeleň, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2015/12/01 - 2016/02/28   Boris Ondreička: Propast / The Abyss, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/03/03 - 2016/05/22   Ján Mančuška: Čas Příběh Prostor, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/03/04 - 2016/06/01   Patricie Fexová: Rysy, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/03/10 - 2016/05/08   Na hraně: oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové a Michala Švarce v 80. letech, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2016/03/11 - 2016/05/22   Maxim Velčovský: Vše za 39, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/04/29 - 2016/11/06   Martin Rajniš: První architektura / The First Architecture, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2016/06/16 - 2016/10/30   27. Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/06/16 - 2016/10/30   Zdeněk Ziegler, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/06/17 - 2016/10/30   Adéla Svobodová: Antiobjekt / Antiobject, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/12/02 - 2017/03/19   Martin Horák: Spin - off, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/12/02 - 2017/03/19   Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2016/12/09 - 2017/04/16   DESIGN.LIVE! Milan Pekař: Vázy, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/12/09 - 2017/04/16   Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Logic of Emotion, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/12/09 - 2017/04/16   Šlechta před objektivem. Ateliérové portréty aristokracie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2016/12/15 - 2017/04/16   Aristokracie vkusu: Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtu, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2017/04/13 - 2017/06/25   Pavel Korbička: Taneční kaligrafie, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2017/04/21 - 2017/08/06   Jana Kalinová: Denní tik, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/04/21 - 2017/08/06   Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/04/28 - 2017/10/29   Džadoňova vila, Jana Nečase 2, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2017/05/14 - 2017/10/01   Kmeny 90, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2017/09/22 - 2018/01/14   Clemens von Wedemeyer: Nebeská havěť, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/09/22 - 2018/01/21   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2017, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2017/11/03 - 2018/01/28   O kosmos hino kalo / Vesmír je černý / The Universe is Black, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2017/11/24 - 2018/03/18   Automat na výstavu: Československý pavilon na Expo 67 v Montrealu / The Automatic Exhibition: The Czechoslovak Pavilion at Expo 67 in Montreal, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2017/11/24 - 2018/03/18   Paneland: Největší československý experiment / Chzechoslovakia's Great Housing Experiment, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2017/12/06 - 2018/03/04   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2018/04/20 - 2018/08/05   1968: Computer.art, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/04/20 - 2018/08/05   Ondřej Kopal: No Drama, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/04/26 - 2018/10/28   V kůži Dušana Jurkoviče - Introspekce Jurkovičovy vily podle A1 architects, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2018/04/27 - 2019/04/21   V kůži Dušana Jurkoviče, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2018/05/10 - 2018/08/26   28. Mezinárodní bienále grafického designu Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2018/05/26 - 2018/06/17   Avant Garde: Velká hra na budoucnost, Výstaviště, Pavilon G, Brno (Brno-město)
2018/05/30 - 2018/11/11   Josef Hoffmann, Koloman Moser, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2018/06/20 - 2018/06/28   The Power of Sympathy: The Photography of Dagmar Hochova, 12 Star Gallery, Londýn (London)
2018/09/14 - 2019/01/27   Tomáš Hlavina: Jedno a mnohé, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/09/14 - 2019/02/27   Inez Tuschnerová, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2018/10/26 - 2019/02/24   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2018/11/02 - 2019/01/13   Jiří Kuhnert: Sketch the dream, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2018/11/09 - 2018/11/25   Mezinárodní přehlídka studentských prací Cena prof. Jindřicha Halabaly 2018, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2019   Art is here. Nové umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/04/12 - 2019/08/11   Boudník, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/04/12 - 2019/08/11   Fraser Brocklehurst: Pillow Talk, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/04/19 - 2019/07/28   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, Valdštejnská jízdárna, Praha
2019/05/01 - 2019/07/01   Czechoslovakia Through the Lens of Dagmar Hochová, Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Haag (Den Haag)
2019/05/17 - 2019/09/30   MUNI 100, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2019/05/24 - 2020/05/27   Ve vile: Eva Eisler - Peter Demek, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2019/06/30 - 2022/03/31   Josef Hoffmann - Otto Prutscher, Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava)
2019/09/19 - 2019/11/24   Otakar Kubín / Othon Coubine: Boskovice - Paříž - Simiane 1883-1969, Muzeum Boskovicka (Muzeum regionu Boskovicka), Boskovice (Blansko)
2019/09/27 - 2019/12/08   Tai Shani: Tragodía, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/09/27 - 2020/01/19   Raději sbírat motýly?, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2019/11/14 - 2021/11/14   Martin Skalický: Generation, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2019/11/15 - 2023/02/23   Brno předměstí Vídně, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2020/02/21 - 2020/09/20   Jan Svoboda: Against the Light, The Photographers' Gallery, Londýn (London)
2020/06/05 - 2021/04/25   Eva Eisler - Peter Demek: House Sitters, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2020/09/25 - 2021/01/31   Rafani S20E01: Zdroj, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2020/09/25 - 2021/08/08   100 × 100: Hommage a Jan Rajlich, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2020/09/25 - 2021/08/08   Jan Rajlich & Bienále Brno, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2020/09/25 - 2021/08/08   Jan Rajlich: Art & Design, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2020/11/19 - 2021/04/01   Demokratická revoluce objektivem Dagmar Hochové, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2020/12/09 - 2021/05/31   Nejkrásnější české knihy roku 2019, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/03/31   Rafani S21E02: SMRA (01), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/04/14   Rafani S21E02: SMRA (02), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/04/28   Rafani S21E02: SMRA (03), Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/05/12 - 2021/12/05   Petr Veselý: Staré kresby, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/05/21 - 2021/07/04   Rafani S21E03: Hranice, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/05/28 - 2022/04/01   Herrmann & Coufal: Design In You, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2021/07/16 - 2021/09/05   Rafani S21E04: Ne, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/09/24 - 2021/11/14   Rafani S21E05: Hnutí, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/09/24 - 2022/02/27   Cena Jindřicha Chalupeckého 2021, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/09/24 - 2022/09/23   Hotovo, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2021/10/08 - 2022/07/10   Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2021/11/25 -   Art, Design, Fashion, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2021/11/26 - 2023/02/26   Jiří Pelcl Design, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2021/11/27 -   Art Design Fashion, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2021/11/27 - 2023/02/26   Lucie Koldová: Lightness, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2021/12/03 - 2022/02/27   Cooking Sections – Salmon: Traces of Escapees, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2022/04/08 - 2022/08/28   Rodinné záležitosti: Archeologie a konceptuální umění, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2022/04/08 - 2023/04/30   Josef Bolf: Minoritní zpráva, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2022/05/06 - 2022/08/28   Rafani S21E06: Triglav, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2022/05/19   Oděvní happening RE:UA / Garment Happening RE:UA, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2022/05/19 - 2022/05/20   Art design fashion days, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2022/09/07 - 2023/01/08   Design and Transformation: Stories of Czech Design 1990-2020, Design Museum Brussels, Brusel (Brussels)
2022/09/08 - 2022/10/02   Design and Transformation: Stories of Czech Design 1990-2020, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2022/09/23 - 2023/02/26   Moravská zemská obrazárna (1817–1961), Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2022/09/30 - 2023/03   We shall overcome, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2022/09/30 - 2023/08/27   Valoch & Valoch, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2022/12/16 - 2023/02/26   Krajiny Josefa Jambora, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2023/02/24 - 2024/01/28   Vrtiška & Žák: Za dobrý design, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2023/04/17 - 2023/04/23   Made by Fire, La Triennale di Milano, Milán (Milano)
2023/05/26 - 2024/03/31   Jakub Berdych Karpelis: Samosebou, Jurkovičova vila, Žabovřesky, Brno (Brno-město)
2023/09/22 - 2024/02/25   Pavel Büchler: Signs of Life / Známky života, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2023/10/04 - 2023/10/08   Made by Fire, Míčovna Pražského hradu, Praha
2023/11/17 - 2024/08/31   Made by Fire, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2024/04/19 - 2024/09/29   Dagmar Hochová: Retrospektiva, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
nedat   Španělští malíři pařížské školy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
neuvedeno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně, Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov (Břeclav)
stálá expozice   Pohled Medúzy - Evropské umění šesti století, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)

Moravská galerie v Brně

date of exhibition   exhibition title
10/1970   Henri Laurens: Sochy a kresby, Georges Braque, Pablo Picasso: Grafika
1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století
1961/10   Z tvorby slovenských výtvarníků užitého umění
1961/10   Zahradní keramika Aleny Kroupové
1961/10/06 -   Alois Mikulka: Veselé obrázky pro malé i velké děti
1962/05/18 - 1962/07/01   Oldřich Hanzl: Malířská a sochařská tvorba z posledních let
1962/05/18 - 1962/07/01   Užité umění členů tvůrčí skupiny Profil 58
1962/11   Dagmar Kopecká
1962/12/14 - 1963/02/08   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie
1963   Výstava gobelínů
1963/03/08 - 1963/04/14   Bohdan Lacina: Malířské a grafické dílo
1963/05 - 1963/06   Josef Kubíček: Sochařské dílo
1963/09   Antonín Kybal: Tapiserie
1964/02 - 1964/03   Karel Kryl
1964/03/01   Anekdoty a kontrapunkty: Fotografie
1964/05/15 - 1964/06   Josef Kaplický 1899 / 1962
1965   Ryté sklo: První přehlídka soudobé tvorby
1965/05 - 1965/06   Josef Wagner: Sochy, kresby
1965/12   Salón současného rytého skla
1966 - 1966/07/03   Výběr z lublaňského bienále
1966/06/22 -   Záhradní plastiky
1966/11 - 1966/12   Štyrský a Toyen 1921 - 1945
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900
1967   Brněnský plakát 1966
1967   OBRAZ 67
1967/02 - 1967/08   České malířství 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1967/04   Libor David
1967/05 - 1967/06   Antonín Širůček: Sochy, obrazy, kresby
1967/06/02 - 1967/06/30   Batiky Zdeňka Beneše
1967/06/16 - 1967/07/16   Bocian: Obrazy, Yvonne Tinayre: Sochy
1967/10   Jiří Drlík: Šperky
1967/12   150 let Moravské galérie
1967/12   Věra Drnková-Zářecká, Václav Dolejš, Pavel Hlava: Textil, keramika, sklo
1967/12 - 1968/01   František Kaláb: Souborná výstava malířského díla
1967/12/20 -   Tapio Wirkkala
1968/03/01 - 1968/04/09   Přírůstky českého moderního umění
1968/03/08 - 1968/04/07   Jiří Hadlač: Užitá grafika
1968/04/11 -   Výstava prací žáků oddělení fotografie na SUPŠ
1968/04/30 -   Malířství XVIII. století na Moravě
1968/05/12 -   Miloš Kuda: Práce ve dřevě
1968/05/24 -   František Kupka
1968/08 - 1968/09   Josef Šíma: Obrazy a kresby
1969/03 - 1969/04   Z přírůstků užitého umění 20. století
1969/05/04 -   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy, grafika
1969/06 - 1969/07   Stedelijk Museum Amsterdam: Plakáty, katalogy
1969/10 - 1969/11   Současné jugoslávské sochařství
1970   Výstava užitého umění jihomoravské oblasti
1970/01/29 - 1970/03/01   Otto Eckert: Keramické práce z let 1929-1969
1970/04/23 - 1970/05   Karel Jílek
1970/05/07 -   Václav Kautman: Dřevo
1970/05/29 - 1970/08   Zdena Fibichová: Sochy z let 1966 - 1970
1970/12   Gabriella Hajnal
1970/12 - 1971/01   Patricius Kittner (1809-1900): Drobné podobizny
1971/03 - 1971/04   František Ronovský
1971/03/19   land art etc
1971/04/28 - 1971/05   České sociální umění dvacátých let
1971/06/04 - 1971/09   Výstava soch Jiřího Bradáčka
1971/09/20 - 1971/10/31   Jean Lurçat: Tapisérie
1971/11 - 1971/12   Ruský lubok (lidové obrazy XVII. a XVIII. století)
1971/11/17 - 1971/12/08   Keramika z mezinárodního symposia
1972   Georgij Kovenčuk
1972/01 - 1972/02   Jiří Drlík: Výběr ze zlatnických prací posledních let
1972/03 - 1972/04   Marie Maťhová, Bohdan Mrázek: Tapiserie
1972/04/20 - 1972/05/21   Jiří Kemr: Keramické plastiky, užitková keramika 1971 - 1972
1972/04/20 - 1972/05/21   Sylva Řepková: Tkané tapiserie 1971 - 1972
1972/09 - 1972/10   Antonín Pelc: Kresby, ilustrace, obrazy
1972/10 - 1972/11   Svatopluk Kasalý: Šperky a objekty ze skla 1968-1972
1972/11 - 1972/12   Josef Mánes
1973   Květoslava Fulierová: Grafické dílo
1973/04 - 1973/05   Jarmila Totušková
1973/08 - 1973/09   Metamorfózy skla
1973/12 - 1974/01   Ján Halaša: Komorní výstava třiceti fotografií z let 1933-1942
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974
1974/04 - 1974/05   Antonín Kybal: Práce z let 1925 - 1971
1974/11/08 -   Josef Čapek a kniha tištěná na Moravě
1975 ?   Kresby Jana Štursy
1975/01   A / G/ Fronzoni
1975/05 - 1975/08   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975/09/02 - 1975/10   Výtvarné umění v socialistickém Československu
1975/10/22 - 1975/11/30   Inez Tuschnerová: Netkaný textil v architektuře
1975/11/28 - 1976/01/04   Karel Lidický: Sochařské dílo
1975/12 - 1976/01   Historické hodiny 15. - 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1976   Rakouské malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1976/01/23 - 1976/02   Podoba člověka v keramice
1976/10 - 1976/11   Miloš Axman: Plastiky, kresby
1976/12/03 - 1977/01/09   3 mladí výtvarníci (Blanka Růžičková: Tapiserie; Lefteris Joanidis: Šperky; Oldřich Rujbr: Keramika)
1977   Škrdlovické sklo
1977/03/18 - 1997/04/30   Zdena Fibichová: Poezie z hlíny pálené, glazované a zlacené
1977/05/20 - 1977/08/21   České sochařství 1900 - 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
1977/09/02 - 1977/10/09   Karel Jílek
1977/11 - 1977/12   Oleg Savostjuk, Boris Uspenskij: Obrazy, plakáty, kresby
1977/12/20 - 1978/01/29   V. trienále řezaného skla
1978/02/24 - 1978/05/09   100 starých evropských kreseb ze sbírek Národní galerie v Praze
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
1978/02/24 - 1978/05/09   Přírůstky českého malířství 20. století ze sbírek Moravské galerie
1978/11/01 - 1978/12/31   Český funkcionalismus 1920-1940
1979/01/19 -   Alfons Mucha: Plakáty
1979/03 - 1979/04   Jiří Harcuba: Sklo, medaile, mince
1979/10   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba
1979/10 - 1979/11   Rudolf Kremlička
1979/11 - 1979/12   Václav Špála
1980/03 - 1980/04   Jan Trampota (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
1980/10 - 1980/11   Užité umění 70/80. Sklo, kov, textil, nábytek, keramika.
1981/05/14 - 1981/06/14   Jaroslav Král
1981/10 - 1981/11   Vladimír Smrčka: Divadelní kostým
1981/10/22 - 1981/12/31   Emil Filla: Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Moravské galerie
1982   Šperky z českých granátů a vějíře ze sbírek Moravské galerie v Brně
1982/01/14 - 1982/02/28   Otakar Kubín
1982/03/18 - 1982/05/02   Josef Šíma
1982/06/16 - 1982/09/19   X. bienále užité grafiky Brno 1982: Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu
1982/10/21 - 1982/12/05   Antonín Procházka: Kresby
1982/12 - 1983/02   Josef Wagner
1983/01/20 - 1983/02/20   František Vízner: Sklo (1962 - 1982)
1983/03/03 - 1983/05/29   Joža Úprka: Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Moravské galerie
1983/03/17 - 1983/04/17   Jiří Vlach: Medaile, plakety, kresby
1983/04/28 - 1983/05/29   Jiří Šindler: Knižní grafika
1983/06/16 - 1983/08/21   František Tichý: Grafiky a kresby
1983/09/01 - 1983/10/09   Sylva Lacinová: Sochy
1983/10/20 - 1983/11/27   Současné lisované sklo
1983/12/15 - 1984/01/15   John Goto: Fotografie
1984/01/18 - 1984/02/26   Sylva Lacinová: Sochy
1984/04/12 - 1984/05/13   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika
1984/10/18 - 1984/11/18   Jiří Drlík: Šperky
1984/10/23 - 1984/11/25   Josef Váchal: Fotografie
1984/12/13 - 1985/01/20   František Kobliha: Grafika
1985/04/25 - 1985/08/25   Karel Pokorný
1985/05/08 - 1985/06/09   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984
1986   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985)
1986/01/09 - 1986/02/23   Helena Bochořáková: Sociální grafika
1986/06/18 - 1986/09/21   12. bienále užité grafiky Brno 1986 / 12 Biennale of Graphic Design Brno 1986
1986/10/09 - 1986/11/16   Česká kresba 19. století
1986/11/25 - 1986/12/30   Karel Jílek (1896 - 1983): Obrazy, kresby a grafika
1987   Eduard Milén
1987/01/22 - 1987/03/01   Jaroslav Kodejš: Šperky
1987/03/12 - 1987/04/12   Alena Kroupová: Keramika
1987/05/14 - 1987/06/14   František Foltýn (1891 - 1976)
1987/09/17 - 1987/10/18   Moravský šperk
1987/10 - 1987/12   Kamenina v Čechách a na Moravě
1987/11/12 - 1987/11/29   Politický plakát
1987/12/10 - 1988/01/18   Rakouské barokní umění
1987/12/23 - 1988/01/18   8. Trienále řezaného a rytého skla: Těžítko a drobný objekt
1988   Jiří Harcuba: Tvář / Intaglie a medaile
1988/02/16 - 1988/03/20   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie v Brně
1988/12/22 - 1989/01/22   Česká kresba XX. století I
1989 -   Jitka Forejtová: Sklo 1988 - 1989
1989/02/02 - 1989/03/27   Alfred Justitz (1879 - 1934)
1989/04/06 - 1989/05/28   Antonín Procházka (1882 - 1945): Obrazy
1989/06/15 - 1989/08/27   Aventinské trio (Ladislav E. Berka, Alexander Hackenschmied, Jiří Lehovec)
1989/09/07 - 1989/10/08   Stanislav Kučera: Z tvorby ÚLUV
1989/09/26 - 1990/01/03   I. Mezinárodní sympozium lité medaile a drobné plastiky
1990/02/22 - 1990/04/01   Česká kresba XX. století II
1990/10/24 - 1991/01/06   Princip Thonet (Od ohýbaného dřeva k trubce)
1991/01/18 - 1991/02   9. trienále skla a keramiky
1991/04/01 - 1991/05/05   Sen o muzeu
1991/04/18 - 1991/05/19   Honorio García Condoy: Práce z českých a slovenských sbírek
1991/10/17 - 1991/11/17   Petr Svoboda: Keramika
1992/05/15 - 1992/07/28   Jan Šimek: Sochy
1992/08/18 - 1992/09/30   Trantina / Novotný
1992/11/07 -   Rudi Lorenz: Haptická intarzie
1993/08/02 - 1993/09/20   Prof. Karel Nepraš a jeho učedníci
1993/11/18 - 1994/01/09   Václav Zykmund: Kresby, malba a fotografie
1994/02 - 1994/03   Nová figurace
1995/04/25 - 1995/05/21   Josef Daněk: Nekonečná kresba
1997/03/06 - 1997/05/18   Renata Rozsívalová: Tapiserie
1997/09/02 - 1997/11/09   Introspekce
1997/12/17 -   Alexander Hackenschmied
1998/06/24 - 1998/09/27   18. Mezinárodní bienále grafického designu
1998/06/24 - 1998/09/27   Umění a reklama/ Kunst und Werbung
1998/10/21 - 1998/11/29   František Šenk: Sochy
1999/09/16 -   Znovu a jinak
2000/06/21 - 2000/09/24   19. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2000
2000/06/22 - 2000/06/23   Mezinárodní sympozium design jako otevřený prostor
2001/04/27 - 2001/05/03   Multikulturní Brno
2001/09/12 - 2001/10/08   Milan Pitlach: Fotografie z anglického deníku 1969-1970
2001/11/08 - 2002/03/31   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách/ Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen
2001/12/12 - 2002/01/20   Jindřich Štreit: Mezi námi / Among us
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století
2003   Petr Kvíčala: Prostor pro jedno dílo
2003/06/06 - 2003/10/19   Carbunculus, Granatus, Zrnakoč, Sedmnáct století českého granátu
2003/10/14 - 2004/01/04   Pavel Korbička: Koridor
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light
2006/06/13 - 2006/10/15   22. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2006 / 22nd International Biennale of Graphic Design Brno 2006
2006/11 - 2007/01   Ve stopách času (Pracovní název) / In the Tracks of Time (working title)
2007/05/03 - 2007/08/12   Perspectiva artificialis: Knihy o perspektivě a grafické listy ze zámeckých sbírek
2008/03/27 - 2008/06/08   Jiří Foltýn: V upravené krajině fotografie z 80. let
2008/06/17 - 2008/10/19   23. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2008 / 23rd International Biennale of Graphic Design Brno 2008
2009/03/13 - 2009/06/07   Múza pod nebesy: Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek
2010/06/22 - 2010/10/24   24. Mezinárodní bienále grafického designu
2012/06/21 - 2012/10/28   25. mezinárodní bienále grafického designu Brno
2013/04/25 - 2013/07/28   Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků
2014/06/19 - 2014/10/26   26. mezinárodní bienále grafického designu Brno
2022/05/19 - 2022/05/20   Art design fashion days
nedat   Španělští malíři pařížské školy

Moravská galerie v Brně

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1962   Dagmar Kopecká
  1962   Oldřich Hanzl: Malířská a sochařská tvorba z posledních let
  1963   Antonín Kybal: Tapiserie
  1963   Josef Kubíček: Sochařské dílo
  1964   Josef Kaplický 1899 / 1962
  1964   Karel Kryl
  1965   Jan Rajlich
  1966   Alfons Mucha: Plakáty
  1966   F. Foltýn
  1967   Antonín Širůček
  1967   Batiky Zdeňka Beneše
  1967   František Kaláb: Souborná výstava malířského díla
  1967   Jiří Drlík: Šperky
  1967   Jižní krajina ve fotografii M. Spurného
  1967   Libor David
  1967   M. Slezák 67
  1968   Užitá grafika Jiřího Hadlače
  1969   Bohumír Matal: Malířská tvorba
  1970   Gabriella Hajnal
  1970   Karel Jílek
  1970   Patricius Kittner (1809-1900): Drobné podobizny
  1970   Zdena Fibichová: Sochařské práce z let 1966 - 1970
  1971   František Ronovský
  1971   Jiří Bradáček: Sochy 1962 - 1969
  1972   Georgij Kovenčuk
  1972   Jiří Drlík: Výběr ze zlatnických prací posledních let
  1972   Jiří Kemr: Keramické plastiky, užitková keramika 1971 - 1972
  1972   Svatopluk Kasalý: Šperky a objekty ze skla 1968-1972
  1973   Ján Halaša: Komorní výstava třiceti fotografií z let 1933-1942
  1973   Jarmila Totušková
  1973   Květoslava Fulierová
  1974   Ladislav Čepelák: Kresby, grafika z let 1952 - 1973
  1974   Tvorba Naděždy Hanákové 1970-1973
  1975   A / G / Fronzoni
  1975   Inez Tuschnerová: Netkaný textil v architektuře
  1975   Jan Svoboda
  1975   Josef Kubíček: 1890 / 1972
  1975   Kresby Jana Štursy (Výstavní soubor ze sbírky MG k 50. výročí Štursova úmrtí)
  1976   Josef Sudek (Souborná výstava fotografického díla)
  1976   Miloš Axman: Komorní plastika a kresba
  1976   Stolní sklo a vázy zasloužilé umělkyně Ludviky Smrčkové
  1977   Karel Jílek
  1979   Alfons Mucha: Plakáty / Plakati / Posters
  1979   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba
  1979   Jiří Harcuba: Sklo, medaile, mince
  1979   Rudolf Kremlička
  1979   Václav Špála
  1980   Jan Rajlich: Výběr z díla (1942-1980) (obrazy, kresby, grafika, užitá grafika)
  1980   Jan Trampota (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1980   Otto Gutfreund (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně [4])
  1980   Vincenc Makovský (Výběr ze sochařského a kreslířského díla k umělcovým nedožitým osmdesátým narozeninám)
  1981   Bohdan Lacina (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1981   Emil Filla (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1981   Jaroslav Král
  1981   Keramika Heleny Johnové
  1981   Vladimír Smrčka: Divadelní kostým (Realizace, návrhy, fotografie)
  1982   Alfred Justitz 1879-1934
  1982   Antonín Procházka: Kresby a grafika (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1982   Josef Šíma (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1982   Josef Wagner (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1982   Otakar Kubín
  1983   Bohumil Marčák: Podoby (Z dokumentačního fondu Moravské galerie)
  1983   František Tichý: Kresba, grafika a obrazy
  1983   František Vízner: Sklo (1962 - 1982)
  1983   Jiří Šindler: Knižní grafika
  1983   Jiří Vlach: Medaile, plakety, plastiky a kresby
  1983   Joža Uprka
  1984   Antonín Širůček: Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla
  1984   František Kobliha: Grafika
  1984   Jiří Drlík: Šperky
  1984   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika
  1984   Josef Váchal: Fotografie (Výstava ke 100. Výročí narozenin)
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965 - 1985
  1985   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984
  1985   Karel Pokorný: Sochy, kresby
  1985   Marie Filippovová: Grafika 1980-1985
  1985   Vladimír Židlický: Fotografie
  1986   Karel Jílek: Obrazy, kresby a grafika (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1986   Sociální grafika Heleny Bochořákové (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1987   Alena Kroupová: Keramika
  1987   Eduard Milén
  1987   František Foltýn (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1987   Jaroslav Kodejš: Šperky (1968 - 1985)
  1987   Karel Dvořák: Kresby a sochy
  1988   Tvář (Intaglie a medaile Jiřího Harcuby)
  1988   V. J. Bufka
  1988   Vincenc Makovský: Sochy a kresby (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  1988   Vladimír Komárek: Malba a grafika z let 1948–1988
  1989   Alfred Justitz: Obrazy, kresby a grafiky
  1989   Antonín Procházka: Obrazy
  1989   Jaroslav Král (1883-1942): Obrazy a kresby
  1989   Jitka Forejtová: Sklo 1988 - 1989
  1989   Josef Flejšar: Výstava plakátů
  1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace
  1991   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči / Metal, Paper, Games and Talks
  1991   Petr Svoboda (1942-1984): Keramické dílo (Výstava k autorovým nedožitým padesátinám)
  1992   Antonín Procházka a kubismus
  1992   Bohdan Lacina: Kresby, obrazy
  1993   Jiří Hadlač: Výtvarné proměny knihy
  1993   Vratislav Karel Novák: Zveřejnění
  1994   Dalibor Chatrný
  1994   Jindřich Svoboda: Knižní vazby 1977 - 1993
  1994   Václav Jirásek: Vaňkovka
  1995   Bohumil Marčák: Portréty výtvarných umělců z dokumentačního fondu Moravské galerie
  1995   Michal Nesázal
  1996   Eliška Rožátová: Torza
  1996   Ida Vaculková: Keramika z let 1954-1996
  1996   Jaromír Funke (1896 - 1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography)
  1996   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände
  1996   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996
  1997   Jaromír Funke (1896-1945) (Průkopník fotografické avantgardy / Pioneering avant-garde photography)
  1997   Josef Macholán: Židle
  1998   Joseph Beuys: Umění a reklama / Kunst und Werbung (Vystavené práce ze sbírky Julia Hummela, Vídeň / Ausgestellte Werke aus der Sammlung Julius Hummel, Wien)
  1999   Jindřich Svoboda (Knižní vazby 1929 - 1999)
  1999   Karel Kašpařík * 1899 + 1968 (Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně)
  1999   Markéta Othová: Síla osudu
  1999   Pavel Mára: Madony '99 a Roušky / Madonnas '99 and Imprints-Veils
  2000   Adolf Rossi: Z fotografických salónů
  2000   Antonín Hinšt
  2000   Ľubo Stacho: Kapesníčky
  2000   Markéta Luskačová: Poutníci
  2000   Michal Drobný: Foto - skladby - printy
  2000   Michal Škoda: Vymezení / Limitations
  2000   Miroslav Machotka
  2000   Pavel Mrkus: Es fiel ein Reif
  2000   Příběhy Jiřího Koláře (Básníkovy výtvarné proměny)
  2001   Ivan Chatrný
  2001   Jan Beran: Fotografie
  2001   Jan Wojnar: Vztahové realizace
  2001   Josef Sudek: Fotografie 1940-70 (Z fotografické sbírky Moravské galerie)
  2001   Ladislav Jezbera: Odeurs
  2001   Milan Pitlach: Fotografie z anglického deníku 1969-1970
  2001   Robert Silverio
  2001   Veronika Bromová: Kousky mě - kousky New Yorku
  2001   Veronika Bromová: Kousky mě - kousky New Yorku
  2001   Veronika Holcová: Ruční práce
  2002   Antonín Procházka: 1882-1945
  2002   František Kowolowski: Depozit
  2002   Jiří Matějů: Hra očí
  2002   Jiří Šindler: Ilustrace, písmo
  2002   Miroslav Šnajdr st.
  2002   Štěpánka Šimlová: I am terribly sorry...
  2002   Václav Stratil: Autoportréty
  2002   Vojtěch V. Sláma: Vlčí med
  2003   Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records
  2003   Ivana Lomová: Dítě uvnitř
  2003   Jaromír Čejka: Stopy / Track and Traces (Fotografie z let / Photography from 1980-1999)
  2003   Keith Carter: Opravdové příběhy / Natural Histories
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
  2003   Milan Houser: Revers
  2003   Petr Brožka: Kaprun
  2003   Tomáš Ruller: Na lásky čas / Of Love's Time
  2004   Bohumír Prokůpek: Příroda / Nature
  2004   Ilona Németh: 27m
  2004   Jiří Šigut: Záznamy / Records (Fotografie z let / Photographs from 1999 - 2003)
  2004   Marko Blažo: Strechomluvy / Roofoloquy
  2004   Míla Preslová: Když nejde o život
  2004   Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky
  2004   Stanislav Kolíbal: Prostor rozhodování
  2005   Barbora Klímová: SLIders
  2005   Franz Fiedler: Fotografie / Photographs / Fotografien
  2005   Grete Popper: Fotografie / Photographs (Fotografie mezi dvěma světovými válkami / Photographs from the inter-war period)
  2005   Jan Merta: Obrazy 1985-2005
  2005   Jan Šerých: Abbey Road 2:45
  2005   Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů
  2005   Michal Cihlář: Se vším všudy
  2005   Michal Kalhous: Nemaluju / I Don't Paint
  2005   Peter Finnemore: Zenový zahradník / Zen Gardener
  2006   Jiří Skála: Výměna rukopisu / Exchange of Handwriting
  2006   Josef Bolf: Death Is Not the End?
  2006   Josef Sudek: Neznámý / The Unknown (Salonní fotografie / Vintage Prints 1918 - 1942)
  2006   Teď (Práce Evy Kmentové)
  2007   Andy Warhol: Slovenská lekce / A Slovak Lesson
  2007   František Foltýn 1891 - 1976 (Košice - Paříž - Brno)
  2007   Jan Jedlička: Il Cerchio, 2005-2006
  2007   Kateřina Šedá: Každej pes jiná ves / For Every Dog a Different Master (Atrium 2-07)
  2008   Jiří Foltýn: V upravené krajině / In a Modified Landscape
  2008   Marek Meduna: Bezradný otec a století ženy / The Baffled Father anf the Century of the Woman
  2008   Petra Feriancová: Přirozený výběr / Natural Selection
  2009   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque
  2009   Dominik Lang: Místo pro diváka / A Place for the Viewer
  2009   Jindřich Svoboda: Život mezi knihami (100 let od narození Jindřicha Svobody)
  2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective
  2009   Josef Hoffmann
  2009   Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle / Like in a Mirror
  2010   Dušan Jurkovič: Architekt a jeho dům
  2010   Jan Nálevka: „Ráda bych totiž i podotkla, že...“ / “I would also like to add that...“
  2010   Jiří Thýn: Fotografie / Photograph
  2010   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky
  2010   Viktor Pivovarov: Oni
  2010   Vojtěch Jasný: Fotografie / Photographs
  2011   Cyril Blažo: Pekný žobrák / Handsome Beggar
  2011   Josef Kunzfeld: Fotograf a muzeum / fotograf a město
  2011   Milena Dopitová: Ještě chvíli se zdržím / I'II Stay a Little Longer
  2011   Sláva Sobotovičová: Mírný posun / Minimal Shift
  2011   Vladimír Houdek: Melancholie / Melancholy
  2012   Pavel Sterec: Nehybná směna / Motionless Exchange
  2012   Václav Magid: Souřadnice / Coordinates
  2013   Daniel Balabán: Zpráva 2013 / Report 2013
  2013   Jaromír Funke: Between Construction and Emotion
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí
  2013   Odstup, a jsi blíž. He Jinwei a Tomáš Císařovský (Tomáš Císařovský)
  2013   Vlasta Vostřebalová Fischerová (1898-1963) (Mezi sociálním uměním a magickým realismem)
  2014   Johann Kupezky (1666-1740) (Gesamtwerk I)
  2014   Johann Kupezky: Künstler aus dem Umkreis von Johann Kupezky (Ausgewählte Werke)
  2014   Kateřina Šedá: Bedřichovice nad Temží
  2014   Václav Girsa: Bratři, držme se / Brothers, stick together
  2015   Bedřichovice nad Temží / Bedřichovice upon Thames
  2015   Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce / Doing Nothing and Other Works
  2016   Adéla Svobodová: Antiobjekt / Antiobject
  2016   Maxim Velčovský: Vše za 39
  2017   Džadoňova vila / Džadoň House
  2017   Karel Otto Hrubý: Fotograf, pedagog, teoretik
  2018   Inez Tuschnerová
  2018   Jiří Kuhnert: Sketch the dream
  2018   Ondřej Kopal: No Drama
  2018   Tomáš Hlavina: Jedno a mnohé
  2019   Fraser Brocklehurst: Pillow Talk
  2020   Jan Rajlich 100 (Mr. Brno)
  2021   Hotovo: Pavel Büchler s Tomášem Džadoněm a Ladislavem Šalounem
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1961   Česká socha a sochařská kresba 20. století (Z přírůstků Moravské galerie z posledních let)
  1961   Výstava Mezinárodní plakát
  1962   Moderní české malířství z přírůstků Moravské galerie
  1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika)
  1964   Rudolf Jurnikl, Vladislav Urban, František Vízner: Lisované sklo
  1965   Ryté sklo: První přehlídka soudobé tvorby
  1966   Česká secese (Umění 1900)
  1966   Štyrský a Toyen (1921 - 1945)
  1967   Bocian: Obrazy, Yvonne Tinayre: Sochy
  1967   České malířství 19. století (ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1967   Miluše a René Roubíčkovi: Sklo
  1967   Obraz 67
  1967   Skupina XX
  1968   3. bienále užité grafiky Brno '68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby)
  1968   Přírůstky českého moderního umění
  1969   Obraz 69 (Celostátní výstava současné malířské tvorby)
  1969   Stedelijk Museum Amsterdam: Plakáty, katalogy
  1969   Z přírůstků užitého umění 20. století
  1970   Barokní kamenná skulptura (Výběr z restaurátorských akcí Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně)
  1970   IV. Bienále užité grafiky Brno 1970 (Mezinárodní přehlídka plakátu a propagační grafiky)
  1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1971   České sociální umění dvacátých let
  1971   Československá fotografie 1968 / 1970 (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1971   Laděna Víznerová: Šperky, Taras Kuščynskyj: Fotografie
  1972   Marie Maťhová, Bohdan Mrázek: Tapiserie
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
  1973   Metamorfózy skla (Přehlídka současné československé skleněné plastiky)
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
  1975   Historické hodiny 15. - 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1976   3 mladí výtvarníci (Blanka Růžičková: Tapiserie; Lefteris Joanidis: Šperky; Oldřich Rujbr: Keramika)
  1976   VII. Bienále užité grafiky Brno 1976 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
  1977   České sochařství 1900-1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1977   Oleg Savostjuk, Boris Uspenskij: Obrazy, plakáty, kresby
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (2. Bytové zařízení)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Užitá grafika)
  1978   Přírůstky českého malířství 20. století v Moravské galerii v Brně za uplynulých deset let
  1978   VIII. bienále užité grafiky Brno 1978 / VIII. biennale des arts graphiques Brno 1978 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / Exposition internationale du graphisme publicitaire et de l´ affiche)
  1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
  1980   Užité umění 70/80 (Výstava přírůstků Uměleckoprůmyslového odboru Moravské galerie v Brně)
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919))
  1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie)
  1982   Šperky z českých granátů a vějíře ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1982   X. bienále užité grafiky Brno 1982 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
  1983   České moderní malířství II (Dvacátá léta ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1984   60 let Střední uměleckoprůmyslové školy v Brně 1924-1984
  1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
  1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
  1985   Jedenáct moravských medailérů (Tvorba z let 1975-1985)
  1986   Česká kresba 19. století
  1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně)
  1986   XII. bienále užité grafiky Brno 1986 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu)
  1987   8. Trienále řezaného a rytého skla (Těžítko a drobný objekt)
  1987   Moravský šperk
  1987   Okamžik: Aktuální fotografie 2
  1987   Politický plakát
  1988   Česká kresba XX. století I
  1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
  1989   Aventinské trio
  1989   Výtvarní umělci v dokumentaci Moravské galerie
  1990   Česká kresba XX. století II
  1990   Současná česká kresba
  1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990 / XIV Biennale of Graphic Design Brno 1990 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu / International Exhibition of Advertising Art and Poster)
  1991   9. trienále skla a keramiky (Stolní sklo a keramika)
  1991   Dialog Brno - Bonn (Výtvarníci z Bonnu)
  1991   Jaroslava Hatláková, Jindřich Hatlák
  1992   Atika: Objekt contra design
  1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92)
  1992   Trantina / Novotný
  1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
  1993   prof. Karel Nepraš a jeho učedníci
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
  1993   Přírůstky 1981 - 92
  1993   Žena přelomu století
  1994   Stálá expozice českého umění 20. století / Permanent Exhibition of 20th Century Czech Art
  1995   DOFO Fotoskupina
  1995   Evropské malířství devatenáctého století (Ze sbírek Moravské galerie Brno 1995)
  1996   17. mezinárodní bienále grafického designu
  1996   Bratrstvo
  1996   Český granát ve špercích ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1996   Opakované příběhy / Repeated Stories / Wiederholte Geschichten (Tradice v novém)
  1996   Ticho pro dvanáct hlasů
  1996   Užité umění 60. let
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
  1997   Introspekce
  1998   Česká fotografie 1939-1958 ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1998   Tichý život věcí (Podoby zátiší v současném českém umění)
  1999   Od soumraku du úsvitu
  1999   Otvory I., Otvory II.
  1999   Znamení doby (Plakát střední a východní Evropy 1945–1995)
  2000   Hledání vlastního prostoru
  2000   Melancholie
  2000   Zajatci hvězd a snů (Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907))
  2001   Fotografie jako umění v Československu 1959 - 1968 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959 - 1968 (Z fotografické sbírky Moravské galerie / From the photographic collection of the Moravian Gallery)
  2001   Možná sdělení
  2001   Pohled Medúsy / Medusa's Look (Evropské umění šesti století / Six Centuries of European Art)
  2001   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách / Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen
  2001   Zdání věcí
  2002   Hédonistická abstrakce
  2002   Pole jevů - samota věcí
  2002   Prostor pro tapiserii / Space for Tapestry
  2003   Ejhle světlo
  2003   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Sochy
  2003   Vůně levhartí kůže
  2004   Český filmový plakát 20. století
  2004   Josef Dabernig, Otto Zitko
  2005   Dobré zprávy: Slabikář
  2006   Artists for Tichý - Tichý for Artists
  2006   Grafický design v bílé krychli / Graphic design in the white cube
  2006   Karel Haloun & Luděk Kubík: Celých deset: Obaly CD
  2006   V barvách chorobných (Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914)
  2007   České a slovenské sklo v exilu
  2007   České exlibris 1920-1945
  2008   České exlibirs 1945-1980
  2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii / The Natural Forest in Photography)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute Prague)
  2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
  2009   Múza pod nebesy: Italská raně barokní kresba z českých a moravských sbírek / A Muse Under Heaven: Early-baroque Italian Drawing from Bohemian and Moravian Collections
  2009   O barvě: Český kolorismus od Slavíčka po současnost / On Colour: The Czech Colourism from Slavíček to the Present
  2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s)
  2009   Zdaleka i zblízka: Středověké importy v moravských a slezských sbírkách / From Far and Near: Medieval Imports in Moravian and Silesian Collection
  2010   ...a nezapomeňte na květiny
  2010   Donátoři, mecenáši, sběratelé / Donatoren, Mäzene, Sammler
  2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně / Drawn for the Record: A Hundred Years in Drawings from the Collection of the Moravian Gallery in Brno
  2011   Colorito (Malířství v Benátkách 16. - 18. století z moravských a slezských sbírek / 16th - 18th Century Venetian Painting in Moravian and Silesian Collections)
  2011   Moravská národní galerie: 194 let od založení
  2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
  2011   Plocha, hloubka, prostor (Perspektivní motivy a principy v umění)
  2011   Příběhy tisíce a jedné noci (Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně)
  2011   THE BEST OFF (Moravská galerie v Brně)
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
  2011   Věznice: Místo pro umění / Prison: No Limits for Art
  2012   25. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 / 25th International Biennial of Graphic Design Brno 2012
  2012   Element F. (Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století)
  2012   Rytmy + Pohyb + Světlo (Impulsy futurismu v českém umění)
  2013   Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka / Photographs by Lukáš Jasanský and Martin Polák
  2014   26. mezinárodní bienále grafického designu Brno (Grafický design, vzdělávání a školy)
  2014   Brněnský Devětsil a multimediální přesahy umělecké avantgardy
  2014   Někdy v sukni (Umění 90. let)
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
  2016   OCH! Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion
  2016   OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce
  2016   Šlechta před objektivem. Ateliérové portréty aristokracie
  2017   Cena Jindřicha Chalupeckého 2017 / Jindřich Chalupecký Award 2017
  2017   Paneland (Největší československý experiment)
  2018   1968: Computer.art (Pravá hemisféra / Levá hemisféra)
  2019   Boom! Grrr!! Bang!!! A vše se hýbe!? / And Everything Moves!?
  2019   Italské malířství před rokem 1800 / Italian Painting before 1800 (Katalog sbírky Moravské galerie v Brně / A Catalogue of the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
  2021   Herrmann & Coufal: Design In You
  2022   Design & transformace (Příběhy českého designu 1990–2020)
  2022   Design & Transformation (Stories of Czech Design 1990–2020)
  2022   Moravská zemská obrazárna (1817–1961)
  2023   Made by Fire (Experience the power and fragility of Bohemian glass and porcelain in their trial by fire)
  2023   Vrtiška & Žák: Za dobrý design / For Good Design
  nedat   Španělští umělci pařížské školy (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně)
  nedatováno   České sochařství 1900-1950 za sbírek Moravské galerie v Brně
kniha
  published   title (subtitle)
  1997   Miroslav Štolfa
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, II. Brno)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, IV. Opava)
  2004   Syrové umění (Sbírka Jana a Evy Švakmajerových)
  2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích)
  2008   Design&Art: Best Western Premier Hotel International Brno
  2008   Milada Marešová: Malířka nové věcnosti
  2011   Bohdan Holomíček: Divadelní svět / Theatre World
  2014   Fabrika (Příběh textilních baronů z moravského Manchesteru)
  2015   Jan Svoboda: I'm Not a Photographer
  2015   Jan Svoboda: Nejsem fotograf
  2015   Mně 40 - Manuál pro milovníky současného umění
  2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu
  2017   J. H. Kocman: Art Activities 1970-1979
  2017   Josef Jambor: Tišnovská sbírka
  2017   Marian Palla: Nečitelná kniha
  2018   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
  2019   Petr Babák: Název knihy, autor názvu
  2019   Raději sbírat motýly?
  2020   Jak namalovat vejce? (Příběh malíře Josefa Šímy)
  2021   Jiří Pelcl Design (Dřevo - kov - sklo - porcelán - plast - textil - papír)
  2023   Pavel Büchler: Signs of Life / Známky života
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1996   Sylva Lacinová
  1999   Umění v dialogu s veřejností (Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění)
  2003   Znamení doby / Signs of the Times (Mezinárodní sympozium: Kultura, politika a společnost ve střední a východní Evropě 1945–2000 / The International Symposium: Culture, Politics and Society in Central and Eastern Europe 1945–2000)
  2017   Fotografie především
  2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  2006   Z rozhovoru s Tizianem Cadalarou (únor 2006)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1961   Alois Mikulka: Veselé obrázky pro malé i velké děti
  1962   Oldřich Hanzl: Malířská a sochařská tvorba z posledních let
  1963   Bohdan Lacina: Malířské a grafické dílo
  1965   Jan Rajlich
  1966   František Foltýn: Souborná výstava malířského díla
  1967   Batiky Zdeňka Beneše
  1967   Miloš Spurný: Jižní krajina (fotografie)
  1968   Jiří Hadlač: Užitá grafika
  1968   Miloš Kuda: Práce ve dřevě
  1969   Bohumír Matal: Malířská tvorba
  1969   Vladimír Preclík: Sochy, obrazy, grafika
  1970   Otto Eckert (keramika)
  1970   Václav Kautman: Dřevo
  1970   Vincenc Makovský: Sochařské dílo ze sbírek Moravské galerie v Brně (K umělcovým nedožitým sedmdesátinám)
  1970   Zdena Fibichová: Sochy z let 1966 - 1970
  1971   Výstava soch Jiřího Bradáčka
  1974   Josef Čapek a kniha tištěná na Moravě
  1974   Tvorba Naděždy Hanákové 1970-1973
  1975   Inez Tuschnerová: Netkaný textil v architektuře
  1975   Karel Lidický (sochařské dílo)
  1976   Josef Sudek: Fotografické dílo
  1977   Zdena Fibichová: Poezie z hlíny pálené, glazované a zlacené
  1979   Alfons Mucha: Plakáty
  1979   Jaroslav Šerých: Ilustrační tvorba
  1981   Emil Filla: Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Moravské galerie
  1982   Antonín Procházka: Kresby
  1982   Josef Šíma: Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Moravské galerie
  1982   Josef Wagner: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie
  1982   Otakar Kubín (Obrazy, kresby, grafika ze sbírek Moravské galerie)
  1983   František Tichý (kresby , grafika a malba ze sbírek Moravské galerie)
  1983   František Vízner: Sklo (1962 - 1982)
  1983   Jiří Šindler: Knižní grafika
  1983   Jiří Vlach: Medaile, plakety, kresby
  1983   Joža Úprka: Obrazy, kresby a grafika ze sbírek Moravské galerie
  1983   Sylva Lacinová: Sochy
  1984   František Kobliha: Grafika
  1984   Jiří Drlík: Šperky
  1984   Josef Kubíček: Sochy, kresby, grafika
  1984   Josef Váchal: Fotografie (ke 100.výročí narození)
  1985   Jan Rajlich: Užitá grafika 1965-1985
  1985   Jaroslav Svoboda: Výběr ze sklářského díla 1970-1984 (zasloužilý umělec)
  1985   Karel Pokorný (sochy a kresby ze sbírek MG, na počest 40.výročí osvobození)
  1985   Marie Filippovová: Grafika 1980 - 1985
  1985   Vladimír Židlický: Fotografie 1970 - 1985
  1985   Vladimír Židlický: Fotografie 1970-1985
  1986   Karel Jílek (1896 - 1983): Obrazy, kresby a grafika (Pohledy do sbírek Moravské galerie v Brně, u příležitosti nedožitých devadesátin Karla Jílka)
  1987   Alena Kroupová: Keramika
  1987   František Foltýn (1891 - 1976)
  1987   Jaroslav Kodejš: Šperky
  1987   Karel Dvořák: Kresby, sochy (ze sbírek Moravské galerie)
  1988   Sociální grafika Heleny Bochořákové-Dittrichové (ze sbírek Moravské galerie)
  1988   Vincenc Makovský: Sochy a kresby ze sbírek Moravské galerie
  1989   Alfred Justitz (1879 - 1934) (obrazy, kresby a grafiky ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1989   Antonín Procházka (1882 - 1945): Obrazy (1982 - 1945)
  1989   Jiří Harcuba: Tvář (intaglie a medaile)
  1989   Josef Flejšar: Čáry a písmena (Plakáty)
  1989   Radek Kratina: Výstava variabilů a objektů
  1989   Stanislav Kučera: Z tvorby ÚLUV (u příležitosti životního jubilea)
  1991   Honorio García Condoy: Práce z českých a slovenských sbírek
  1991   Josef Šíma: Kresby, grafika, ilustrace
  1991   Květa Pacovská: Plechy, papír, hry a řeči / Metal, Paper, Games and Talks,
  1991   Petr Svoboda: Keramika ((1942-1984))
  1992   Bohdan Lacina: Kresby a obrazy
  1992   Haptická intarzie Rudiho Lorenze (v rámci Tmavomodrého festivalu)
  1992   Jan Šimek: Sochy
  1993   Josef Symon: Retrospektiva 1960 - 1993
  1993   Lefteris Joanidis: Šperky
  1993   Václav Zykmund: Kresby, malba a fotografie
  1993   Václav Zykmund: Kresby, malba a fotografie
  1994   Bonjour monsieur Lartigue (Výstava fotografií)
  1994   Michal Čuřík: Wanted
  1994   Milada Othová: reliéfy, medaile, plakety, plastiky
  1994   Sochař Otmar Oliva: Komorní tvorba
  1994   Václav Zykmund: Kresby a fotografie
  1995   Josef Daněk: Nekonečná kresba
  1995   Marie Uhlířová: Šperky
  1995   Michal Nesázal
  1996   Beseda s českým fotografem, dokumentaristou Jindřichem Štreitem (Lidé z Akagi Mura)
  1996   Ida Vaculková: Keramika z let 1954–1996
  1996   Karel Dudešek: Knižní vazby / Bucheinbände
  1996   Miloš Jiránek (1875 - 1911)
  1996   Vladimír Vašíček: Obrazy 1949 - 1996
  1997   Josef Macholán: Židle
  1997   Josef Paleček: Zahrady a hry (obrazy, objekty, ilustrace)
  1997   Renata Rozsívalová: Tapiserie
  1997   Štěpán Grygar: Fotografie z devadesátých let
  1998   František Drtikol: Fotograf, malíř, mystik
  1998   František Kupka ze sbírky Jana a Medy Mládkových
  1998   František Šenk: Sochy
  1998   Jaroslav Pulicar: Fotografie
  1999   Karel Kašpařík 1899 - 1968 (Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně)
  1999   Luděk Marold 1865-1898
  1999   Markéta Othová: Síla osudu
  1999   Martin Parr: Doma i v cizině / Home and Abroad
  1999   Milan Magni ((Práce z léta ´99))
  1999   Petr Daniel: 89/98: fotografie
  1999   Vít Mádr: Arty
  2000   Dorota Sadovská: Svatí natvrdo
  2000   Jindřich Štreit: Na konci světa (Burjatsko, Sibiř)
  2000   Leonid Ochrymčuk: Obrazy z katalogu
  2000   Libor Teplý: Tma a světlo (fotografie)
  2000   Marcel Duchamp (sbírka Julius Hummel, Vídeň)
  2000   Markéta Luskačová: Poutníci
  2000   Michal Drobný (fotografie a laserové tisky)
  2000   Michal Drobný: Zahrada srdce
  2000   Miroslav Machotka: 90.léta (fotografie)
  2000   Pavel Mára: Madony '99 a Roušky / Madonnas '99 and Imprints-Veils
  2000   Pavel Mrkus: Es fiel ein Reif
  2000   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / Poet´s visual matamorphoses)
  2000   Zajatci hvězd a snů (Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907))
  2001   Dalibor Chatrný: Grafika
  2001   Jan Wojnar: Vztahové realizace (kresby, fotogramy, objekty)
  2001   Jindřich Štreit: Mezi námi (setkání)
  2001   Josef Sudek: Fotografie 1940 - 70 (z fotografické sbírky Moravské galerie)
  2001   Ladislav Jezbera: Odeurs
  2001   Robert Silverio: Fotografie
  2001   Vincenc Makovský: Sochy a kresby
  2001   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
  2002   Antonín Procházka: 1882 - 1945
  2002   František Kowolowski: Depozit
  2002   Jiří Matějů: Hra očí
  2002   Jiří Šindler: Ilustrace, písmo
  2002   Max Švabinský: Skutečnost, ráj a mýtus / Reality, Paradise and Myth
  2002   Miroslav Šnajdr: Obrazy a kresby
  2002   Pavel Nešleha: Sedimenty paměti III - Přírodní elementy
  2002   Petr Babák: Katalogy 01 - 02
  2002   Štěpánka Šimlová: I am terribly sorry...
  2002   Václav Stratil: Autoportréty
  2003   Bořivoj Hořínek: Záznamy / Records
  2003   František Tichý
  2003   Ivan Kafka: Národní chrčení do prázdna
  2003   Ivana Lomová: Dítě uvnitř
  2003   Jaromír Čejka: Stopy / Tracks and Traces (Fotografie z let 1980-1999)
  2003   Jiří Příhoda: Představa (z projektu Neviditelná příčina)
  2003   Jozef Ondzik: Slovensko 002 (obrazová zpráva o stavu země)
  2003   Keith Carter: Opravdové příběhy / Natural Histories
  2003   Krajinou duše Antonína Hudečka / Through Antonín Hudeček's Landscape of the Soul
  2003   Michal Pěchouček: Sběratel
  2003   Milan David: Nature morte aneb Malé pohoštění na úvod
  2003   Milan Houser: Revers
  2003   Pavel Korbička: Koridor (instalace)
  2003   Petr Brožka: Kaprun
  2003   Tomáš Ruller: Na lásky čas / Of Love's Time
  2004   Adriena Šimotová: Kresby k textům / Drawings to Texts
  2004   Andrej Bán: Jiné Slovensko 2002 / The other Slovakia 2002
  2004   Bohumír Prokůpek: Příroda / Nature
  2004   Bridget Riley: Grafické dílo 1962 - 2006 / A Print retrospective 1962 - 2003
  2004   Ilona Németh: 27m
  2004   Ivan Kříž: Kresby na křídě
  2004   Jan Pohribný: Místa zasvěcení / Places of Initiation
  2004   Jiři Šigut: Záznamy / Records
  2004   Josef Čapek: Nejskromnější umění
  2004   Le Corbusier: Práce na papíře
  2004   Marko Blažo: Strechomluvy Roofoloquy
  2004   Míla Preslová: Když nejde o život
  2004   Monogramista T.D: Stěhování a nouzové úniky
  2004   Pavel Ryška: Záhada čínského pokoje
  2004   Stanislav Kolíbal: Okruh knihy ---- The Book Circle
  2004   Stanislav Kolíbal: Prostor rozhodování
  2004   Theo Derksen: Homeless images
  2004   Vladimíra Sedláková: Layer modifies another layer collection one
  2005   Barbora Klímová: SLIders
  2005   Denisa Lehocká
  2005   Franz Fiedler: Zapomenutý klasik fotografie / A forgotten classic of photography
  2005   Grete Popper: Fotografie mezi dvěma světovými válkami / Photographs from the inter-war period
  2005   Jan Merta: Obrazy a práce na papíře / Paintings and Works on Paper (1985 - 2005)
  2005   Jan Šerých: Abbey Road 2:45
  2005   Jindřich Štreit (Fotografie ze sbírky Moravské galerie v Brně. Výstava k životnímu jubileu autora / Photographs from the collection of the Moravian Gallery in Brno. Exhibition on the occasion of the artist's lefi anniversary)
  2005   Jiří Valoch: Dvě instalace a několik projektů
  2005   Michal Cihlář: Se vším všudy
  2005   Michal Kalhous: Nemaluju / I don't paint (3/05 Atrium)
  2005   Sergej Šaršún - Charchoune: Obrazy, kresby
  2005   Štěpán Malovec: Olala! (grafický design)
  2006   Catherine Zask
  2006   Dorit Margreiter: 10104 Angelo View Drive
  2006   Ivor Davies
  2006   Josef Bolf: Death is not the end?
  2006   Josef II. orající na poli u Slavíkovic
  2006   Josef Sudek neznámý / The Unknown Josef Sudek (Salonní fotografie 1918 - 1942 / Vintage prints 1918 - 1942)
  2006   Milan Grygar (z cyklu Osobnosti českého grafického designu / from the series Personalities in Czech Graphic Design)
  2006   Námořní deník hraběte Dubského / Journal of a Voyage
  2006   Václav Jirásek: Industria
  2007   Andy Warhol: Slovenská lekce / A Slovak Lesson
  2007   Eva Kmentová: Deník díla / Art Work Diary
  2007   František Foltýn: Košice - Paříž - Brno
  2007   Jiří Kovanda
  2007   Kateřina Šedá: Každej pes jiná ves
  2007   Kateřina Šedá: Každej pes jiná ves / Kateřina Šedá: For Every Dog a Different Master
  2007   Miloš Spurný: Mezi fotografií a ekologií
  2007   Rudolf Kremlička / 1866 - 1932
  2007   Václav Hejna: Kresby z raného období
  2007   Václav Hollar (Ke 400. výročí od narození)
  2007   Zbyněk Baladrán: Tabulka (součást projektu Monument transformace, fragment #3)
  2008   Fumio Tachibana. Laureát Velké ceny Bienále Brno 2004 / Fumio Tachibana. The Brno Biennial 2004 Grand Prix Winner (23. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2008 / 23rd International Biennale of Graphic Design Brno 2008)
  2008   Jiří Foltýn: V upravené krajine / In a Modified Landscape (Fotografie z 80. let / Photographs from the 1980s)
  2008   Kamélie a Alfons Mucha
  2008   Marek Meduna: Bezradný otec a století ženy / The Baffled Father anf the Century of the Woman
  2008   Milada Marešová: Zapomenutá malířka českého modernismu / A forgotten Czech Modernist
  2008   Osobnosti českého grafického designu - Jiří Rathouský / Personalities in Czech Graphic Design - Jiří Rathouský
  2008   Stefan Sagmeister. Co jsem se zatím v životě naučil / Stefan Sagmeister. Things I have learned in my life so far (23. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2008 / 23rd International Biennale of Graphic Design Brno 2008)
  2009   Alfons Mucha: Český mistr Belle Epoque / Czech Master of the Belle Epoque
  2009   Jiří David: Předběžná retrospektiva / Preliminary Retrospective
  2009   Život mezi knihami / Life among Books (100 let od narození Jindřicha Svobody / The Centenary of the Birth of Jindřich Svoboda)
  2010   Kamil Lhoták čili Útěcha z techniky
  2010   Viktor Pivovarov: Oni
  2011   Milena Dopitová: Ještě chvíli se zdržím / I'II Stay a Little Longer
  2011   Václav Ryčl: Blue boy
  2011   Viktor Kolář
  2012   Jan Kotěra: Ohlasy lidového umění. Po stopách moderny
  2013   Daniel Balabán: Zpráva 2013 / Report 2013 (laureát ceny Michala Ranného)
  2013   Jan Calábek: Věda, film a umění k potěše včel, básníků a botaniků
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí / Between Construction and Emotion
  2013   Karel Novák - Jock Sturges
  2013   Rudolf Koppitz
  2013   Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním a magickým realismem / Between Social Art and Magic Realism
  2014   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách
  2015   Jan Svoboda: Nejsem fotograf / I'm Not a Photographer
  2015   Zdeněk Rossmann: Horizonty modernismu
  2016   Ján Mančuška: Čas Příběh Prostor / Time Story Space
  2016   Maxim Velčovský: Vše za 39 / Everything by 39
  2017   Džadoňova vila / Džadoň House
  2017   Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích / A Retrospective in 7 Acts
  2017   Pavel Korbička: Taneční kaligrafie / Dance Calligraphy
  2018   Jiří Kuhnert: Sketch the dream
  2018   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
  2018   V kůži Dušana Jurkoviče - Introspekce Jurkovičovy vily podle A1 architects
  nedatováno (1998)   Jindřich Štreit: Japonsko - lidé z Akagi
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1961   Výstava Mezinárodní plakát
  1962   Užité umění členů tvůrčí skupiny Profil 58
  1965   Monumentální tvorba výtvarných umělců jihomoravského kraje
  1967   Obraz 67
  1971   České sociální umění dvacátých let (ze sbírek MG)
  1981   České moderní malířství I. - ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919)
  1982   Aktuální fotografie ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1987   Aktuální fotografie 2 - Okamžik
  1987   Moravský šperk
  1987   Rakouské barokní umění
  1987   Těžítko: 3. trienále řezaného a rytého skla
  1988   Česká kresba XX. století
  1988   XIII. Bienále užité grafiky Brno 1988
  1989   Alena Urbánková: Objekty a instalace, Bohumil Marčák: Podoby (Výtvarné umění v dokumentaci Moravské galerie)
  1989   Aventinské trio (Ladislav E. Berka, Alexander Hackenschmied, Jiří Lehovec)
  1989   I. Mezinárodní sympozium lité medaile a drobné plastiky
  1990   XIV. bienále užité grafiky Brno 1990
  1991   Dialog Brno - Bonn (výtvarníci z Bonnu)
  1992   Atika: Objekt contra design
  1992   Český kubismus 1909–1925 (malba, plastika, užité umění, architektura)
  1993   Hana Purkrábková, Karel Pauzer: Sochy
  1993   Kresby sochařů čtyř staletí ze sbírky Uměleckých galerií města Leedsu
  1993   Mezi tradicí a postmodernou: Ateliérová tvorba, design 80
  1993   Prof. Karel Nepraš a jeho učedníci
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
  1993   Středoevropská malba 1600 - 1730 (z moravských sbírek)
  1993   Žena přelomu století
  1994   16. mezinárodní bienále grafického designu Brno 1994
  1994   České umění 20. století ze sbírek Moravské galerie
  1994   Hi-tech umění
  1994   Slovenský den (na mezinárodním bienále grafického designu Brno 1994)
  1994   Výtvarné umění Moravy 1880 - 1920
  1995   ´Kresba nebo obraz?´ (Brno)
  1995   DOFO - fotoskupina (Fotografie z let 1958 - 1975)
  1995   Mezi ozdobou a funkcí
  1995   Nová citlivost
  1995   Petr Lysáček, Jiří Surůvka: Halberštát
  1996   Kultury na hranici / Kulturen an der Grenze
  1996   Malířství 15.-18. století z moravských zámeckých sbírek (Valtice, Šternberk, Bučovice)
  1996   Opakované příběhy - Tradice v novém
  1997   Benátčané (Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek)
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
  1997   Olgoj Chorchoj
  1997   Umění zastaveného času (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
  1998   18. Mezinárodní bienále grafického designu
  1998   Doteky minulosti (Mistrovská díla uměleckého řemesla od antiky po secesi)
  1998   Tichý život věcí (Podoby zátiší v současném českém umění)
  1999   Otvory
  1999   PELCL design COTTO nábytek
  1999   Znovu a jinak
  2000   Vranovská kamenina
  2001   Fotografie jako umění v Československu let 1959-68 / Photography as Art in Czechoslovakia 1959-68
  2001   Karol Weisslechner a studenti ateliéru S+M+L XL kov a šperk
  2001   Maďarské milénium (Mezinárodní sympozium plakátu 2000)
  2001   Místo činu / The scene of the deed - design 20.století
  2001   Multikulturní Brno
  2001   Rakouské malířství 19. století v moravských sbírkách / Österreichische Malerei 19. Jahrhunderts in mährischen Sammlungen
  2002   Gesto a výraz (České umění druhé poloviny 20. stol.)
  2002   Vídeňské stolní stříbro / Wiener Tafelsilber (Ze sbírky národního muzea)
  2003   Disegno veneto (Benátská kresba 16.-18.stol z českých, moravských a slezských sbírek)
  2003   Parabola (práce členů brněnské umělecké skupiny ze sbírek Moravské galerie)
  2003   Plocha zrozená k dekoru / A Surface Created for Decotation (Japonské umění laku 16. - 19. stol)
  2003   Předchůdci modernismu v maďarské fotografii (Precursos of modernism in hungarian photography)
  2003   Umění je abstrakce. Česká vizuální kultura 60. let
  2003   Vůně levhartí kůže (současní absolventi a studenti českých a slovenských vysokých uměleckých škol na téma svádění)
  2004   Ejhle světlo / Look light
  2004   Reflexe Designbloku '03
  2004   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 / Die Wiener Secession und die moderne 1900-1925
  2005   Avantgarda o mnoha médiích (Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939)
  2005   Pojďte a naslouchejte stínům
  2005   Pro štěstí Pour féliciter 2005
  2005   Syrové umění / Art brut (Sbírka Jana a Evy Švankmajerových / Collection of Jan and Eva Švankmajer)
  2006   22. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2006 / 22nd International Biennale of Graphic Design Brno 2006
  2006   Artists for Tichý - Tichý for Artists ((148 x 106))
  2006   Capriccio - variace na dané téma (Grafika, malba a užité umění ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  2006   Celých deset: Karel Haloun & Luděk Kubík (Obaly CD)
  2006   České exlibris od počátků do roku 1920
  2006   Grafický design v bílé krychli / Graphic design in the white cube
  2006   Hledej design! / The Quest for design!
  2006   Papež kouřil trávu / The Pope Smoked Dope (Rocková hudba a alternativní vizuální kultura 60. Let / Rock music and the alternative visual calture of the 1960s)
  2006   Práce z Číny / Work from China
  2006   Rokokový klasicismus umění doby Mozartovy (Grafika, kresba a užité umění ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  2006   Z Marsu / From Mars
  2006   Známosti na zapřenou: Zahraniční fotografové 20. století ve sbírce Moravské galerie v Brně
  2007   Design obálek Fontu (1991 - 2007)
  2007   Nejkrásnější české knihy roku 2006
  2007   V zahradě Armidině / In the Garden of Armida (Italské barokní zátiší v Čechách a na Moravě / Italian Baroque Still Life in Bohemia and Moravia)
  2008   Brno Echo. Ornament a zločin od Adolfa Loose k dnešku / Brno Echo. Ornament and Crime from Adolf Loos to now (23. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2008 / 23rd International Biennale of Graphic Design Brno 2008)
  2008   Bruselský sen / The Brussels Dream (Československá účast na světové výstavě Expo 58 v Bruselu a životní styl 1. poloviny 60. let / The Czechoslovak Presence at Expo 58 in Brussels and the Lifestyle of the Early 1960s)
  2008   BUBBLE TEA - podoby současného umění z Tchajwanu
  2008   City's Celebrities! Street Art & Graffiti (23. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2008 / 23rd International Biennale of Graphic Design Brno 2008)
  2008   Nejkrásnější české knihy roku 2007
  2008   Neregulováno / Unmanged (Prales ve fotografii)
  2008   Pole tvůrčí a válečná / Fields of Art and Battle (Výtvarné umění ze sbírek Vojenského historického ústavu Praha / Fine art of the collection of the Military History Institute, Prague)
  2008   Sběratelé a mecenáši II (Buržoazie)
  2008   Sběratelé a mecenáši III (Salmové)
  2008   Slovak rep. práce studentů a absolventů Ateliéru vizuální komunikace VŠVU Bratislava / Slovak rep. Students and graduates work of the AFAD visual communication department, Bratislava (23. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2008 / 23rd International Biennale of Graphic Design Brno 2008)
  2009   Bytosti odnikud (Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století)
  2009   O barvě / On Colour (Český kolorismus od Slavíčka po současnost / The Czech Colourism from Slavíček to the Present)
  2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixation (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s)
  2009   Zdaleka i zblízka / From near and far
  2010   Dorit Margreiter, Josef Hoffmann: Rewriting the space
  2010   Možnosti záznamů: Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně
  2010   Thonet - Mundus a ti další (Ohýbaný nábytek v 1. polovině 20.stol)
  2011   Colorito. Malířství v Benátkách 16. - 18. století z moravských a slezských sbírek / Colorito. 16th - 18th Century Venetian Painting in Moravian and Silesian Collections
  2011   Příběhy tisíce a jedné noci (Islámské umění ve sbírkách Moravské galerie v Brně)
  2011   The Best of...
  2011   V plném spektru (Fotografie 1900 - 1950 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
  2012   25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012
  2012   L'étude d'après nature: Fotografie a umění v 19. století / 19th Century Photography and Art
  2013   Fotografie Lukáše Jasanského a Martina Poláka
  2013   Odstup, a jsi blíž. He Jinwei a Tomáš Císařovský
  2013   Rytmy + Pohyb + Světlo / Rhytms + Motion + Light (Impulsy futurismu v českém umění / Impulses of Futurism in Czech Art)
  2014   Brno - moravský Manchester / Brno - Moravian Manchester (250 let metropole textilního průmyslu / 250 Years of the Capital City of Textile Industry)
  2014   Kupezky: Mistr a jeho okruh / Kupezky: The Maste and his Circle
  2014   Někdy v sukni / In a Skirt - Sometimes (Umění 90. let / Art of the 1990s)
  2015   Modfolk: Modernita v lidovém (Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM)
  2015   Zastihla je noc / Caught by night (Čeští umělci ve Francii 1938-1945 / Czech artists in France 1938-1945)
  2016   Aristokracie vkusu - Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtu / Aristocracy of Taste - Pivture Gallery in Rájec nad Svitavou Chateau and the Collecting Activities of the Counts of Salm-Reifferscheidt
  2016   Neváhej a ber! Laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky Magnus Art / Up For Grabs! Jindřich Chalupecký Award Winners from the Magnus Art Collection
  2016   Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Logic of Emotion
  2016   Olgoj Chorchoj: Logika emoce / Logic of Emotion
  2016   Šlechta před objektivem / The Aristocracy through the Lens (Ateliérové portréty aristokracie / Studio portraits of the nobility)
  2017   Kmeny 90
  2017   O kosmos hino kalo / Vesmír je černý / The Universe is Black
  2017   Paneland (Největší československý experiment / Czechoclovakia's Great Housing Experiment)
  2018   1968: computer.art
  2018   28. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2018
  2018   Inez Tuschnerová, Tomáš Hlavina
  2018   Propojení obrazem (česká humanitární fotografie)
  2019   Boudník; Fraser Brocklehurst: Pillow talk
  2019   MUNI 100
  2019   Richard Adam: Raději sbírat motýly?
  2019   Ve vile: Eva Eisler - Peter Demek
  2020   Rajlich 100, Rafani S20E01: Zdroj
  2021   Art, Design, Fashion
  2021   Rafani S21E05: Hnutí
  2022   Valoch & Valoch (Archeologie a konceptuální umění / Archaeology and Conceptual Art)
  nedat.   Moravský drahý kámen v uměleckém řemesle
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  (2023)   Made by fire
  (2023)   Made by fire
  (2023)   Made by fire
  (2023)   Made by fire
  1996   Marie Filippovová: Abeceda designu
  1996   Wang Xu: Design Exchange, obálka časopisu
  2003   Ivan Kafka: Národní chrčení do prázdna, 2003 (1 260 bílých, červených a modrých durofolových větrníků + případný vítr)
  2005   Jan Merta: Holandská krajina (akryl na plátně, 240 x 200 cm, 1991-1996)
  2011   1961-2011 MG slaví 50
  2017   Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích (6. dějství)
  2023   Jakub Berdych Karpelis: Samosebou Artsome
  nedatováno   Jan Zrzavý (1890-1977): Kavárna / Café 1923
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2009   Moravská galerie v Brně (Muzeum umění s nejrozmanitější nabídkou v České republice)
  2011   1961 - 2011 MG slaví 50
  2011   Obrazy mysli, mysl v obrazech / Images of the Mind
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle)
  2001   Zdenek Rykr 1900-1940: Elegie avantgardy
  2010   Jurkovičova vila
  2013   Jaromír Funke: Mezi konstrukcí a emocí / Between Construction and Emotion
  2016   Adéla Svobodová: Antiobjekt / Antiobject
  2016   Maxim Velčovský: Vše za 39
  2016   Maxim Velčovský: Vše za 39
  2018   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře
  2020   Rajlich 100
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  1998   České / Tschechisches art deco 1918-1938
  1999   Moravská galerie / Moravian gallery (Sbírka českého umění 20. století / Collection of 20th Century Czecg Art)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400 - 1550)
  1999   Skupina 42
  2000   Melancholie
  2000   Zajatci hvězd a snů / The Captices of Stars and Dreams (Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907) / The Catholic Modern Style and Their Journal Nový život ("New Life", 1896-1907))
  2001   Prométheův oheň (Česká moderna první poloviny 20. století)
  2002   Gesto a výraz / Gesture and Expression (České umění druhé poloviny 20. století / Czech Art in the Second Half of the 20th Century)
  2003   Ejhle světlo / Look light
  2015   Zastihla je noc: Čeští umělci ve Francii 1938-1945 / Caught by night: Czech Artists in France 1938-1945
  2021   Civilizovaná žena / Civilised Woman (Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury / Ideal and Paradox of the Visual Culture of the First Czechoslovak Republic)
  2022   Valoch & Valoch (Archeologie a konceptuální umění / Archaeology and Conceptual Art)
  nedatováno   Moravská galerie v Brně, Pražákův palác (sbírka českého umění 20. století)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  2000   Příběhy Jiřího Koláře: Básníkovy výtvarné proměny / The Stories of Jiří Kolář, Poet's visual metamorphoses
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2002   Otto Neurath: Isotype a vývoj moderních globálních znaků / Isotype and development of modern global signs
  2004   Stefan Sagmeister - Rebel grafického designu
  2018   Inez Tuschnerová
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Josef Koudelka: Černý trojúhelník, Podkrušnohoří (1990-1994), Josef Sudek: Severní krajina (1957-1962)
  2019   Boudník
  2019   Brno předměstí Vídně
  2023   Pavel Büchler: Signs of Life / Známky života
komiks
  published   title (subtitle)
  2007   Varlén 7. 8. 9. aneb Deníky všední existence (Comiks na hraně existence)
periodikum
  published   title (subtitle)
  1994   Bulletin Moravské galerie v Brně (50)
  1997   Bulletin Moravské galerie v Brně (53)
  1999   Bulletin Moravské galerie v Brně (55)
  2003   Bulletin Moravské galerie v Brně (58-59)
  2011   Bulletin Moravské galerie v Brně (67)
  2016   Moravská galerie / Moravian Gallery: Art is here (1)
  2016   Moravská galerie Mgzn (2)
  2016   Moravská galerie Mgzn (3)
  2017   Moravská galerie Mgzn (4)
  2017   Moravská galerie Mgzn (5)
  2019   Bulletin Moravské galerie v Brně (79)
  2019   Bulletin Moravské galerie v Brně (80 (Bauhaus 100))
  2019   Moravská galerie Mgzn (9)
  2020   Bulletin Moravské galerie v Brně (81)
  2020   Bulletin Moravské galerie v Brně (82)
  2020   Moravská galerie Mgzn (10)
  2021   Moravská galerie Mgzn (11)
  2022   Bulletin Moravské galerie v Brně (86)
  2022   Bulletin Moravské galerie v Brně (85)
PF
  published   title (subtitle)
  1983   MG 84
  1990   Šťastný nový rok 1991
  2006   Pour féliciter 2007 (Moravská galerie v Brně)
  2007   Pour féliciter 2008 (Moravská galerie v Brně)
  2008   Pf 2009: Moravská galerie v Brně
plakát
  published   title (subtitle)
  1977   České sochařství 1900 / 1950 ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1986   Tělo v československé fotografii
  1991   Květa Pacovská
  2003   Ladislav Železný, Aleš Killian: Gyatam
  2005   Avantgarda o mnoha médiích (Josef Bartuška a skupina Linie 1931-1939)
  2017   Kmeny 90
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1970   4. bienále užité grafiky Brno 1970 (Pozvání na mezinárodní symposium Umění a reklama (vztahy a vlivy))
  1992   Koncert se vzpomínkou na Bohdana Lacinu
  2004   Koberce, záclony - VJ Věra Lukášová, Ivan Palacký
  2009   Kurt W. Forster
  nedatováno   Oděvní happening RE:UA / Garment Happening RE:UA
program
  published   title (subtitle)
  1994   Moravská galerie pořádá v rámci 16. mezinárodního bienále grafického designu 1994 kulturní programy
  2021   Art, Design, Fashion
  2021   Moravská galerie (Program říjen–listopad 2021)
  2022   Art design fashion days
průvodce
  published   title (subtitle)
  2010   Josef Hoffmann (Architektonický průvodce / Architekturführer / Architecture Guide)
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1998   František Bílek 1872 - 1941 (Tvůrce a myslitel, představitel českého secesního symbolismu)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
  2020   Jan Svoboda (Dílo ve sbírkách Moravské galerie v Brně / Work in the collections of the Moravian Gallery in Brno)
text
  published   title (subtitle)
  2023   Made By Fire
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2001   Zdenek Rykr (1900-1940): Elegie avantgardy
  2003   Ejhle světlo (Světlo mezi uměním, spiritualitou a vědou)
  2009   Dominik Lang: Místo pro diváka
  2010   Jan Nálevka: Ráda bych totiž i podotkla, že...
  2011   Obrazy mysli / Mysl v obrazech
úvodní text
  published   title (subtitle)
  2021   [Cena Jindřicha Chalupeckého 2021]
  nedat. (2021)   Cooking Sections – Salmon: Traces of Escapees

Moravská galerie v Brně

institution, city, address
 
Galerijní prodejna u Theophila Hansena, Brno (Brno-město), Husova 18
Jazzová kavárna Podobrazy, Brno (Brno-město), Moravské náměstí 1a, Místodržitelský palác
Kabinet užitého umění, Brno (Brno-město), Husova 14
Místodržitelský palác, Brno (Brno-město), Moravské náměstí 1a
Muzeum Josefa Hoffmanna, Brtnice (Jihlava), nám. Svobody 263
Pražákův palác, Brno (Brno-město), Husova 18
soutěž "Brněnský plakát", Brno (Brno-město)
Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město), Husova 14

Moravská galerie v Brně

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1981   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
  2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
  2008   Reprezentace národa
  2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
kniha
  published   title (subtitle)
  1998   State Galleries of the Czech Republic
  2012   Czech Contemporary Art Guide
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1961   Moravská galerie k veletrhům
  1963   Ještě o muzeích
  1963   Textilní umění A. Kybala
  1964   Nová instalace Moravské galerie
  1967   Galerie, obrazárny a domy umění v Jihomoravském kraji
  1972   Le peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno
  1977   Brněnské výstavy jarní sezóny (Zprávy z krajů)
  1977   Brno a jihomoravské výstavy letního období (Zprávy z krajů)
  1977   Moravská galerie v Brně (Zprávy z krajů)
  1978   Plán výstav v Moravské galerii v Brně na rok 1978 (Zprávy z krajů)
  1995   Moravská galerie: V půli cesty (Stálá expozice českého umění 20. století)
  1998   Fotografický adresář České republiky
  1998   Moravská galerie v Brně
  2001   Nabídka literatury a CD
  2006   Moravská galerie v Brně
  2010   Výroční zprávy
  2011   MG desetkrát jinak
  2012   L'étude d'après nature
  2012   Nejlepší galerijní web
  2013   Nový ředitel Morgalu
www
  published   title (subtitle)
  ????   Moravská galerie v Brně (cs.wikipedia.org)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2009   Vladimír Skrepl: Jako v zrcadle / Like in a Mirror
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2006   Brněnská muzejní noc
  2006   Rokokový klasicismus umění doby Mozartovy (Grafika, kresba a užité umění ze sbírek Moravské galerie v Brně)
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2011   1961 - 2011 MG slaví 50
PF
  published   title (subtitle)
  2005   2006 (Moravská galerie v Brně)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle)
  1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
  1989   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (II. (období 1920–1950))
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle)
  2006   Moravská galerie v Brně: Výstavy Leden - únor 2006

Moravská galerie v Brně

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/05/19   Brněnská muzejní noc, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
2011/06/24 - 2011/10/30   Moravská národní galerie: 194 let od založení, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)

Moravská galerie v Brně

person   born from - to, notes
Dohnalová Marie   5. 8. 1950     1989 - 1990, ředitelka
Dufek Antonín   30. 11. 1943     ???? - ????, kurátor sbírky fotografie
Ferencová Yvona   20. 4. 1962     ???? - ????, kurátorka
Fogaš Igor   13. 5. 1964     ???? - ????, vedoucí restaurátorského oddělení
Gabrielová Bronislava   31. 12. 1930     1969 - 2001
Grossová Anna   8. 9. 1972     ???? - ????, kurátorka sbírek drahých kovů
Haimann Petr   29. 4. 1938     1994 - ????, člen Nákupní komise
Hlušička Jiří   24. 4. 1929     1961 - 1989, ředitel
Holešovský Karel   2. 3. 1934     ???? - ????
Hřebíčková Barbora   4. 3. 1965     ???? - ????
Chamonikola Kaliopi   17. 11. 1954     1997 - 2003, ředitelka
Chrobák Ondřej   25. 9. 1975     2012 - ????, vedoucí Metodologického centra
Jandová Eva         ???? - ????, lektorka oddělení práce s veřejností
Kačer Jaroslav   20. 4. 1931     1990 - 1997, ředitel
Kádnerová Michaela   23. 5. 1974     ???? - ????
Kluka Miroslav         ???? - ????, restaurátor nábytku
Knozová Kusáková Helena   9. 8. 1922     1961 - ????
Koudelková Dagmar   1. 3. 1965     1987 - 2001, kurátorka sbírky nábytku a prací ze dřeva
Kowolowski František   30. 9. 1967     1994 - 1996
Kratinová Vlasta   25. 3. 1920     ???? - ????, kurátorka sbírky starého umění
Kusá Alexandra   1973     2008 - ????, šéfkurátorka
Laštůvka Ladislav   3. 11. 1951     ???? - ????
Lysková Eliška   19. 9. 1948     ???? - ????
Medková Jiřina   27. 12. 1921     1960 - 1978
Medříková Petra   29. 4. 1976     ???? - ????, kurátorka fotografické sbírky
Minaříková Kateřina   1991     ???? - ????, galerijní lektorka
Netopil Pavel   27. 7. 1958     1996 - 1997
Novotná Ludmila         ???? - ????, uměleckoprůmyslový design
Novotná Kalabisová Jarmila   21. 2. 1941     ???? - ????
Paučo Michaela         ???? - ????, tisková mluvčí
Petřeková Jitka   22. 10. 1979     2006 - ????, oddělení pro práci s veřejností, programová pracovnice
Písaříková Jana   18. 1. 1984     ???? - ????, kurátorka
Pokorný Marek   21. 8. 1963     2004 - 2012, ředitel
Press Jan   1976     2013 - ????, ředitel
Press Jan   1976     2008 - 2013, projektový manažer
Sedláčková Milena   18. 3. 1922     ???? - ????, průmyslové oddělení
Slezák Holešová Bohdana         ???? - ????, manažerka pro média, PR
Sylvestrová Marta   18. 12. 1955     ???? - ????
Švalbach Vítězslav   14. 4. 1942     ???? - ????, grafická značka
Švestka Martin   1963     ???? - ????, spolupráce (po r. 1999)
Tasovský Pavel   22. 11. 1960     1981 - 1981, absolvoval kurz muzejního konzervování pro kov - dřevo
Tlachová Kateřina   1960     ???? - ????
Tomášek Petr   14. 4. 1975     2005 - ????, asistent kurátora
Trnková Petra   12. 5. 1976     ???? - ????, sbírky fotografie
Tronnerová Markéta   16. 1. 1974     ???? - ????
Trtílková Petra         ???? - ????, produkce výstav
Tunová Dagmara         1979 - 1979, výstava Hračka a dítě
Urbánková Alena   13. 1. 1944     ???? - ????, fotografka
Vogelová Pavlína   25. 6. 1965     2001 - ????, asistentka sbírky fotografie
Wolf Jan   19. 4. 1983     2005 - ????, vede speciální ateliéry a odborné výklady
Wörgötter Peloušková Zora   28. 2. 1971     2003 - ????, kurátorka sbírky baroka
Zapletal Tomáš   13. 9. 1977     ???? - ????, archivář
Zmydlená Marie   1947     1993 - ????, restaurátorka obrazů a plastik

Moravská galerie v Brně

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1967   Třetí bienále užité grafiky
  1977   Brněnské výstavy zimní sezóny (Zprávy z krajů)
  1978   Jihomoravský kraj leden-únor (zprávy z krajů)
  1991   Spojení českých historických období
  1996   Téma - Veletržní palác (Když byla před rokem...)
  1996   Ticho pro dvanáct hlasů (Jan Ambrůz, Robert Hliněnský ad...)
  2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice)
  2005   V hledáčku Vladimíra Birguse
  2006   abART umí hodně, ale nedokážeme to prodat (Rozhovor s archivářem, výtvarníkem, publicistou a fotografem Jiřím Hůlou)
  published   title (subtitle)
  ????   Naše plastika v Essenu

Moravská galerie v Brně

person   born
Adensamová Blanka   24. 11. 1949    
Agricola Carl   18. 10. 1779    
Aigen Karl (Karel)   8. 10. 1685    
Allori Cristofano   17. 10. 1577    
Alott Robeert   22. 10. 1849    
Alt Rudolf von   28. 8. 1812    
Altmann ml. Anton   4. 6. 1808    
Amerling Friedrich von   14. 4. 1803    
Anděl Jaroslav   7. 6. 1949    
Andres Julius   7. 12. 1905    
Anýž František   1. 2. 1876    
Atzker Carl   11. 2. 1833    
Axman Miloš   20. 11. 1926    
Axmann Josef   7. 3. 1793    
Baar Hugo   3. 3. 1873    
Babák Petr   7. 6. 1967    
Balabán Daniel   20. 9. 1957    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Balgavý Miloš   15. 1. 1955    
Balzar Jaroslav   21. 1. 1884    
Baránková Vlasta   4. 11. 1943    
Bartošová Lisbeth   7. 2. 1943    
Bartuška Josef   28. 5. 1898    
Barwig František   19. 4. 1868    
Baschny Emanuel   3. 10. 1876    
Bauerová Zdeňka   17. 11. 1930    
Bauch Jan   16. 11. 1898    
Bayer Antonín   18. 8. 1768    
Bělohlávek František   11. 5. 1924    
Benc Stanislav   3. 2. 1935    
Benda Břetislav   28. 3. 1897    
Benda Jan   16. 5. 1897    
Beneš Jaroslav   27. 2. 1946    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Beran Jan   4. 8. 1913    
Beránek Jiří   21. 11. 1945    
Beranová Lenka   3. 10. 1955    
Berger Julius   20. 7. 1850    
Berka Ladislav   9. 9. 1907    
Bílek František   6. 11. 1872    
Bílek Ilja   21. 12. 1948    
Birgus Vladimír   5. 5. 1954    
Bláha Václav   10. 4. 1922    
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887    
Böhm Gustav   22. 6. 1885    
Bochořáková Dittrichová Helena   31. 7. 1894    
Boštík Václav   6. 11. 1913    
Bradáček Jiří   27. 6. 1922    
Brandeis Jan   9. 6. 1818    
Brandl Petr   24. 10. 1668    
Brodská Eva   23. 3. 1937    
Brodský Jan   14. 10. 1952    
Brousek Josef   27. 12. 1882    
Brož Jan   23. 10. 1948    
Brožek Pavel   9. 2. 1961    
Brunner Samuel   5. 11. 1858    
Bufka Vladimír   16. 7. 1887    
Büchler Pavel   13. 6. 1952    
Burian Bohuslav   13. 6. 1922    
Burian Ivo   16. 4. 1939    
Canon Hans   17. 4. 1883    
Cigler Václav   21. 4. 1929    
Cihlář Michal   16. 9. 1960    
Cimbura Vít   28. 3. 1950    
Conrad von Hoetzendorf Franz   22. 8. 1770    
Cvach Miloš   10. 5. 1945    
Czech Emil   17. 10. 1862    
Čabalová Hlaváčová Eliška   7. 6. 1955    
Čabla Bohumil   17. 4. 1926    
Čapek Josef   23. 3. 1887    
Čechová Olga   6. 4. 1925    
Čermák Slavomír   28. 3. 1952    
Černý Karel   19. 2. 1910    
Černý Rudolf   16. 4. 1906    
Činčerová Eva   16. 11. 1943    
Danielová Mária   2. 3. 1953    
David Jiří   28. 8. 1956    
Delong Jiří   25. 4. 1953    
Demartini Hugo   11. 7. 1931    
Dias Pavel   9. 12. 1938    
Dillinger Petr   17. 9. 1899    
Djuračka Anton   22. 2. 1904    
Dlouhý Bedřich   2. 8. 1932    
Dobiáš Bohumil   15. 6. 1929    
Dobiáš Čeněk   1. 6. 1919    
Dolejš Václav   27. 7. 1925    
Doležal Petr   23. 3. 1953    
Doležal Rudolf   19. 7. 1916    
Dorn Alfred   26. 8. 1892    
Dostál František   21. 7. 1938    
Doubrava František   22. 3. 1901    
Dressler Alfred   13. 12. 1870    
Drlík Jiří   13. 7. 1938    
Drobník Antonín   20. 4. 1925    
Drtikol František   3. 3. 1883    
Dudešek Karel   28. 5. 1910    
Dufek Jan   3. 7. 1927    
Dukát Vojtěch   12. 6. 1947    
Duša Ferdiš   13. 1. 1888    
Dvorský Bohumír   21. 10. 1902    
Dvořáček Jaroslav   18. 2. 1908    
Dvořák František   21. 1. 1925    
Dvořák Josef   7. 3. 1916    
Dvořák Karel   1. 1. 1893    
Eckert Otto   4. 3. 1910    
Ehm Josef   1. 8. 1909    
Ehrenhaft Ludvík   9. 7. 1872    
Eichler Oldřich   18. 7. 1941    
Eisler Eva   27. 7. 1952    
Eliáš Bohumil   2. 9. 1937    
Eliška Jiří   19. 11. 1948    
Exnar Jan   27. 7. 1951    
Fabinger Jaroslav   1899    
Faster Petr   24. 6. 1952    
Feigl Bedřich   6. 3. 1884    
Feilhammer Franz   30. 3. 1817    
Fibichová Zdena   9. 12. 1933    
Filip Pavel   4. 7. 1962    
Fischel Alfred   30. 2. 1853    
Flejšar Josef   28. 5. 1922    
Flesch Brunningen Ludmilla   31. 3. 1856    
Foltýn Jiří   23. 3. 1951    
Forejtová Jitka   25. 10. 1923    
Fuksa Zdeněk   7. 9. 1922    
Fusek Jiří   22. 9. 1931    
Glückaufová Marie   26. 2. 1946    
Glücklich Simon   27. 3. 1863    
Gödl-Brandhuber Lilli   30. 10. 1875    
Görlichová Marie   7. 6. 1851    
Görlichová Sophie   1. 3. 1855    
Gribovský Antonín   29. 6. 1933    
Grosseová Elżbieta   4. 11. 1937    
Grünzweig Bedřich   3. 4. 1910    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Gutfreund Otto   3. 8. 1889    
Hajn Jan   17. 10. 1923    
Haloun Karel   30. 10. 1951    
Hamplová Hovorková Hana   28. 6. 1951    
Hanak Anton   22. 3. 1875    
Hanák Mirko   26. 6. 1921    
Handzel Augustin   7. 6. 1886    
Hanel Antonín   1870    
Hanuš Václav   26. 2. 1924    
Hanzl Oldřich   5. 2. 1921    
Hásek Jan   9. 8. 1969    
Hatlák Jindřich   15. 8. 1901    
Hatláková Jaroslava   26. 10. 1904    
Hausner Jan   6. 6. 1922    
Hausner Miloš   12. 4. 1948    
Havlas Ladislav   19. 10. 1907    
Havlík Vladimír   7. 2. 1959    
Hayek Pavel   10. 3. 1959    
Herbert Eliáš   19. 7. 1708    
Herdt Jan de   1620    
Herotová Petra   3. 6. 1980    
Hlavatý Vratislav   18. 9. 1934    
Hliněnský Robert   3. 11. 1908    
Hlobil Vilém   25. 2. 1904    
Hodný Ladislav   3. 6. 1909    
Hodný Ladislav   14. 2. 1943    
Hofman Karel   14. 9. 1906    
Hofman Radomír   22. 2. 1923    
Hofman Vlastislav   6. 2. 1884    
Höhmová Zdena   4. 10. 1955    
Hochman Bohumil   19. 2. 1909    
Hochová Dagmar   11. 3. 1926    
Holeček Jaroslav   16. 11. 1907    
Holomíček Bohdan   14. 8. 1943    
Holý Miloslav   4. 10. 1897    
Homolka Pavel   14. 12. 1951    
Honty Tibor   9. 5. 1907    
Horn Vilém (Wilhelm)   10. 4. 1809    
Horová Alexandra   18. 8. 1962    
Hořava František   24. 7. 1906    
Hořínek Bořivoj   1. 3. 1948    
Houf Václav   30. 3. 1949    
Hrbek Emanuel   25. 12. 1897    
Hruška Martin   7. 12. 1948    
Hubáček Josef   2. 12. 1899    
Hudeček Antonín   14. 1. 1872    
Hůla Jiří   7. 6. 1944    
Chad Václav   8. 9. 1923    
Charlemont Edouard   2. 8. 1848    
Charlemont Hugo   18. 3. 1850    
Chatrný Dalibor   28. 8. 1925    
Cheben Jaroslav   17. 2. 1936    
Chittussi Antonín   1. 12. 1847    
Chochola Václav   30. 1. 1923    
Istlerová Clara   11. 12. 1944    
Jahelka Jiří   28. 12. 1962    
Janák František   1. 6. 1951    
Janeček Ota   15. 8. 1919    
Jankovcová Skoková Antonie   6. 11. 1943    
Janoušek František   6. 5. 1890    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924    
Jaroněk Bohumír   23. 4. 1866    
Jasanský Pavel   30. 9. 1938    
Javůrek Karel   30. 7. 1815    
Jelínek Oldřich   26. 2. 1930    
Jelínek Vladimír   5. 2. 1934    
Jemelka Miloslav   22. 8. 1925    
Jemelková Jana   4. 4. 1928    
Jenewein Felix   4. 8. 1857    
Jeníček Jiří   8. 3. 1895    
Jero Antonín   12. 10. 1907    
Jero Petr   12. 5. 1946    
Jírů Václav   31. 7. 1910    
Johnová Helena   22. 1. 1884    
Junek Dušan   26. 2. 1943    
Juračka Antonín   26. 1. 1927    
Jurnikl Rudolf   6. 2. 1928    
Justitz Alfred   18. 7. 1879    
Kafka Bohumil   14. 2. 1878    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kaláb František   11. 11. 1908    
Kalvoda Alois   15. 5. 1875    
Kamenický (Lískovec) Josef   11. 11. 1910    
Kaplický Josef   19. 3. 1899    
Kaprasová Ludmila   16. 5. 1941    
Karel Jiří   10. 9. 1952    
Karel Marian   21. 8. 1944    
Karlas Otakar   26. 12. 1956    
Karlíková Olga   6. 1. 1923    
Kasalý Svatopluk   26. 5. 1944    
Kasparides Eduard   18. 3. 1858    
Kašpar Antonín   4. 3. 1954    
Kašpařík Karel   8. 9. 1899    
Keithová Oldřiška   23. 2. 1921    
Kemr Jiří   9. 8. 1921    
Kinzel Josef   4. 5. 1852    
Klein Vladimír   6. 3. 1950    
Klinger Miloslav   10. 1. 1922    
Kmentová Eva   6. 1. 1928    
Knížák Milan   19. 4. 1940    
Kobylka Vojtěch   10. 3. 1943    
Kocman Jiří   6. 8. 1947    
Kodejš Jaroslav   9. 9. 1938    
Köhler Jano   9. 2. 1873    
Kolář Viktor   7. 9. 1941    
Kolářová Běla   24. 3. 1923    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Komárek Vladimír   10. 8. 1928    
Koníček Oldřich   12. 10. 1886    
Konůpek Jan   10. 10. 1883    
Konvička Richard   30. 4. 1957    
Kopecký Vladimír   26. 11. 1931    
Koreček Miloš   26. 10. 1906    
Korompay František   10. 8. 1723    
Kosárek Adolf   6. 1. 1830    
Kostrhon Eduard   13. 11. 1910    
Kotík Jan   4. 1. 1916    
Kotrba Karel   17. 1. 1893    
Kováč Valér   28. 4. 1936    
Koval Miroslav   26. 11. 1944    
Kovanda Jiří   1. 5. 1953    
Kovařík Hubert   27. 10. 1888    
Kovářík Miroslav   13. 10. 1951    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Král Jaroslav   5. 12. 1883    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Krátký Čestmír   23. 4. 1932    
Kratochvíl Zdeněk   7. 12. 1883    
Kristin Vladimír   27. 7. 1894    
Kroupová Alena   2. 1. 1926    
Krůček Václav   7. 9. 1955    
Krumholz Ferdinand   7. 5. 1810    
Krupka Jaroslav   27. 10. 1884    
Krupková Miroslava   20. 8. 1953    
Kryl Karel   23. 10. 1919    
Křesťanová Janečková Magdalena   3. 8. 1943    
Křivánková Marie   16. 4. 1883    
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Kubíček Jánuš   5. 12. 1921    
Kubíček Josef   13. 3. 1890    
Kubín (Coubine) Otakar   22. 10. 1883    
Kubišta Bohumil   21. 8. 1884    
Kučera Zdeněk   1. 5. 1935    
Kuklík Karel   7. 3. 1937    
Kutálek Jan   10. 5. 1773    
Květenský Vlastimil   25. 5. 1930    
Kvíčala Petr   20. 4. 1960    
Kyncl František   21. 11. 1934    
Kyndrová Dana   4. 4. 1955    
Lacina Bohdan   15. 2. 1912    
Lacinová Jílková Sylva   6. 3. 1923    
Lada Josef   17. 12. 1887    
Lasák Oldřich   19. 12. 1884    
Laštovičková Zdenka   29. 10. 1955    
Laštůvka Ladislav   3. 11. 1951    
Lauda Jan   4. 4. 1898    
Ledeli Moritz   7. 9. 1856    
Lehovec Jiří   3. 1. 1909    
Lenhart Jindřich   6. 4. 1878    
Lenhart Karel   24. 1. 1904    
Lenhart Otakar   28. 8. 1905    
Lesková Vilma   9. 2. 1917    
Libenský Stanislav   27. 3. 1921    
Lidický Karel   17. 6. 1900    
Licht Ferdinand   12. 4. 1748    
Lichtág Jan   6. 6. 1898    
Lichtenheld Wilhelm   13. 10. 1817    
Lindovský Jiří   25. 4. 1948    
Lípa Oldřich   19. 12. 1929    
Lolek Stanislav   13. 11. 1873    
Longen-Pittermann Emil   29. 7. 1885    
Lukas Jan   10. 8. 1915    
Luskačová Markéta   29. 8. 1944    
Macků Michal   17. 4. 1963    
Mach Václav   15. 2. 1882    
Machač Václav   12. 3. 1945    
Machálek Pavel   22. 1. 1939    
Macholán Josef   20. 6. 1932    
Machotka Miroslav   22. 5. 1946    
Makovský Vincenc   3. 6. 1900    
Malich Karel   18. 10. 1924    
Malina Václav   4. 6. 1950    
Malý František   10. 3. 1900    
Mánes Antonín   3. 11. 1784    
Marco Jindřich   10. 5. 1921    
Marschalová Zdeňka   17. 11. 1951    
Marvánek Otakar   28. 3. 1884    
Mařák Julius   29. 3. 1832    
Mařatka Josef   22. 5. 1874    
Mašitová Ivana   27. 6. 1961    
Matal Bohumír   13. 1. 1922    
Maťhová Marie   2. 5. 1942    
Matouš Jaroslav   26. 2. 1941    
Mayer Tadeáš   20. 10. 1812    
Mayssl Rudolf   28. 9. 1826    
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Medková Emila   19. 11. 1928    
Měšťánek Tomáš   20. 4. 1951    
Metelák Alois   16. 9. 1897    
Metelák Luboš   19. 3. 1934    
Milén Eduard   18. 3. 1891    
Milián Šimon   3. 10. 1794    
Mírová Děvana   14. 1. 1922    
Mistr rajhradského oltáře        
Míšek Karel   8. 6. 1945    
Mizera Otto (Otta)   29. 5. 1919    
Mlčoch Jan   26. 2. 1953    
Mlynářová Marie   25. 7. 1943    
Moravec Jan   20. 8. 1923    
Moucha Josef   22. 8. 1956    
Mrázek Bohdan   2. 11. 1931    
Mucha Alfons   24. 7. 1860    
Multrus Josef   12. 3. 1898    
Musatov Grigorij   29. 1. 1899    
Muzika František   26. 6. 1900    
Myslbek Josef   20. 6. 1848    
Myslbek Karel   24. 7. 1874    
Nádvorníková Alena   12. 11. 1942    
Najbrt Aleš   3. 5. 1962    
Najmr Jan   23. 1. 1920    
Nálepa Josef   16. 1. 1936    
Nálevka Jan   19. 1. 1976    
Navrátil František   19. 4. 1932    
Navrátil Josef   17. 2. 1798    
Navrátil Pavel   18. 8. 1933    
Nehera Otakar   25. 10. 1917    
Nechleba Vratislav   17. 6. 1885    
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883    
Nekovář Jiří   5. 8. 1958    
Nekvasil Jiří   14. 9. 1909    
Němec Bohumil   15. 1. 1912    
Němec Josef   26. 2. 1871    
Němec Karel   25. 10. 1879    
Němec Václav   30. 10. 1845    
Němeček Milan   3. 4. 1935    
Nepasická Blanka   8. 7. 1938    
Nepraš Karel   2. 4. 1932    
Nohel Jaroslav   18. 5. 1914    
Nouza Oldřich   25. 5. 1903    
Novák Ada   12. 2. 1912    
Novák Břetislav   9. 8. 1913    
Novák Břetislav   8. 2. 1952    
Novák Ladislav   4. 8. 1925    
Novák Robert   8. 12. 1962    
Novák Václav   19. 10. 1901    
Nováková Alena   8. 8. 1929    
Nováková Věra   11. 11. 1921    
Nováková Krédlová Jolana   24. 1. 1967    
Novopacký Jan   14. 11. 1821    
Novotná Hana   21. 3. 1958    
Novotný Jiří   4. 5. 1934    
Novotný Otakar   11. 1. 1880    
Nowak Willi   3. 10. 1886    
Nožička Alois   19. 8. 1934    
Oberthor Karel   15. 7. 1921    
Obrovský Jakub   23. 12. 1882    
Odehnal Antonín   15. 4. 1931    
Ochrymčuk Leonid   19. 5. 1929    
Oliva Ladislav   21. 8. 1933    
Oliva Miroslav   28. 11. 1954    
Oliva Otmar   19. 2. 1952    
Olšák Jaroslav   13. 4. 1914    
Opočenský Pavel   7. 8. 1954    
Oppenheimer Viktor   2. 5. 1877    
Oriešek Peter   28. 8. 1941    
Oth Antonín   20. 4. 1933    
Othová Markéta   18. 3. 1968    
Othová Milada   1. 10. 1944    
Ovčáček Eduard   5. 3. 1933    
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919    
Pálka Dušan   3. 11. 1942    
Palko František   1717    
Paspa Karel   12. 3. 1899    
Pastrnková Jiřina   9. 3. 1908    
Paukert Josef   2. 10. 1915    
Pauzer Karel   4. 12. 1936    
Pekárek Karel   24. 11. 1917    
Pekař František   10. 12. 1897    
Pelc Jan   23. 8. 1949    
Pelcl Jiří   22. 9. 1950    
Pelikán Julius   23. 2. 1887    
Perůtka Jan   23. 10. 1964    
Pilgram Antonín   1460    
Pinkava Ivan   1. 2. 1961    
Piorecká Jandová Dagmar   2. 9. 1949    
Pirchan Emil   21. 5. 1844    
Piršč Daniel   7. 7. 1966    
Pitlach Milan   1. 3. 1943    
Pitra Svatopluk   9. 3. 1923    
Plátek Miroslav   7. 8. 1922    
Plátek Václav   29. 3. 1917    
Plíva Oldřich   4. 6. 1946    
Podešva František   2. 7. 1893    
Pohribný Jan   8. 2. 1961    
Pokorný Karel   18. 1. 1891    
Pokorný Marcel   12. 3. 1922    
Polák Martin   6. 5. 1966    
Poličanský Karel   1. 4. 1913    
Poppe Gustav   1828    
Popperová Markéta   5. 9. 1897    
Pospíšilová Petra   4. 6. 1887    
Posselt Jan   18. 2. 1885    
Postl Radomír   14. 11. 1939    
Postupa Ladislav   21. 9. 1929    
Poš Petr   2. 1. 1944    
Povolný František   22. 6. 1914    
Pražák Čeněk   20. 2. 1914    
Preisler Jan   17. 2. 1872    
Prekop Rudo   13. 4. 1959    
Prenner Anton   7. 3. 1683    
Procházka Antonín   5. 6. 1882    
Procházková Scheithauerová Linka   28. 1. 1884    
Prošek Josef   19. 10. 1923    
Přikryl Zdeněk   4. 7. 1928    
Ptáček Josef   23. 2. 1946    
Purkrábková Hana   19. 8. 1936    
Radová Šárka   3. 5. 1949    
Rajlich Jan   10. 4. 1920    
Rajlich Jan   10. 6. 1950    
Rajman Jan   25. 8. 1892    
Rajzík Jaroslav   3. 5. 1940    
Rečo Ján   7. 1. 1948    
Reindl Miloš   13. 12. 1923    
Reiner Martin   1. 10. 1900    
Rektořík František   25. 8. 1793    
Resl Michal   4. 2. 1953    
Richter Dalibor   26. 8. 1926    
Robinsonová Rozsívalová Magdaléna   17. 5. 1924    
Rocman Vladimír   8. 9. 1923    
Rochová Liběna   21. 9. 1951    
Rolčík Přemysl   8. 5. 1922    
Roller Josef   1833    
Róna Jaroslav   27. 4. 1957    
Ronovský František   11. 1. 1929    
Rosmány Karol   24. 11. 1937    
Rosol Vladimír   2. 11. 1927    
Rossí Karel   6. 10. 1955    
Rossí Tomáš   6. 10. 1955    
Rössler Jaroslav   25. 5. 1902    
Rossmann Zdeněk   3. 9. 1905    
Rossmannová Doleželová Marie   9. 12. 1909    
Rostoka Vladislav   18. 5. 1948    
Roštínský Miroslav   6. 1. 1927    
Roštlapil Václav   27. 3. 1901    
Rotbauer Jaroslav   18. 8. 1929    
Rotrekl Teodor   1. 6. 1923    
Roubíček René   23. 1. 1922    
Roubíčková Miluše   20. 7. 1922    
Roučka Pavel   20. 6. 1942    
Rozehnal Bedřich   2. 6. 1902    
Rozsívalová Renata   15. 9. 1946    
Rozsypal Ivo   12. 8. 1942    
Roztočilová Zdeňka   21. 1. 1957    
Rožátová Eliška   12. 1. 1940    
Rudolf Pavel   21. 6. 1943    
Rujbr Oldřich   26. 8. 1948    
Rusek Ladislav   28. 6. 1927    
Ruszelák Josef   16. 6. 1938    
Růžička Drahomír   8. 2. 1870    
Růžička Vladimír   10. 10. 1929    
Růžičková Blanka   20. 9. 1943    
Růžičková Petra   4. 10. 1963    
Růžičková Bejrová Věra   6. 1. 1924    
Rybáková Viktorie   29. 12. 1961    
Rybička Vladimír   19. 6. 1908    
Rybka Zdeněk   30. 12. 1938    
Rychlíková Pohlreichová Marie   3. 11. 1923    
Rykr Václav   9. 5. 1927    
Sadovská Dorota   5. 2. 1973    
Ságl Jan   25. 3. 1942    
Ságlová Zorka   14. 8. 1942    
Salcman Martin   7. 5. 1896    
Salichová Hálová Helena   25. 4. 1895    
Sambach Caspar   6. 1. 1715    
Samohelová Helena   5. 4. 1941    
Sapara Vojtěch   15. 4. 1923    
Saudek Jan   13. 5. 1935    
Saudek Karel   13. 5. 1935    
Sedláček Ivo   1. 3. 1961    
Sedláček Vojtěch   9. 9. 1892    
Sedlák Jozef   20. 3. 1958    
Sedláková Vladimíra   17. 4. 1952    
Sedláková Vojtová Věra   8. 4. 1935    
Seidelmannová Jana   1. 8. 1936    
Seidling Clifford   3. 7. 1933    
Seifert Jiří   5. 9. 1932    
Sejkot Roman   30. 10. 1963    
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923    
Sekora Ondřej   25. 9. 1899    
Sendlerová Eva   23. 12. 1939    
Sever Jiří   24. 11. 1904    
Severinová Svatava   11. 4. 1943    
Seydl Zdenek   29. 4. 1916    
Schaumberger Cajetan        
Schneeberger Adolf   14. 6. 1897    
Sirotek Petr   13. 5. 1946    
Slavíková Eva   1. 3. 1955    
Slezák Miloš   27. 2. 1921    
Slíva Jiří   4. 7. 1947    
Sobek Evžen   4. 6. 1967    
Solpera Jan   26. 12. 1939    
Sopko Jiří   20. 2. 1942    
Sozanský Jiří   27. 6. 1946    
Spurný Miloš   12. 10. 1922    
Stanko Vasil   17. 3. 1962    
Stehlík Ctirad   10. 5. 1938    
Stehlík Karel   1890    
Steklík Jan   5. 6. 1938    
Stibor Miloslav   11. 7. 1927    
Stockar Rudolf   25. 5. 1886    
Straka Josef   12. 2. 1864    
Strnadel Antonín   10. 5. 1910    
Sutnar Ladislav   9. 11. 1897    
Světlík Zdeněk   3. 5. 1932    
Svoboda Jaroslav   9. 2. 1938    
Sykora Eduard   5. 7. 1835    
Sýkora Zdeněk   3. 2. 1920    
Šabóková Gizela   21. 5. 1952    
Šálek Josef   14. 8. 1911    
Šejn Miloš   10. 8. 1947    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Šigut Jiří   14. 5. 1960    
Šilar Lubomír   12. 6. 1932    
Šíma Josef   19. 3. 1891    
Šimánek Dušan   9. 3. 1948    
Šimotová Adriena   6. 8. 1926    
Širůček Antonín   31. 1. 1913    
Škarohlíd Jaroslav   24. 1. 1925    
Šnajdr Miroslav   8. 11. 1938    
Šolc Jaromír   30. 4. 1911    
Šotola Vratislav   2. 5. 1931    
Šroubek Josef   2. 12. 1891    
Šťastná Petra   6. 10. 1960    
Šťastný Bohumil   15. 6. 1905    
Štěpánek Miroslav   7. 1. 1953    
Štolfa Miroslav   11. 8. 1930    
Štolfa Vojtěch   12. 12. 1921    
Štorm František   3. 7. 1966    
Štrouf Ivan   22. 11. 1935    
Šumbera Andrej   29. 8. 1955    
Šusta Jaroslav   24. 3. 1956    
Švanda Josef   1796    
Švestková Eva   23. 2. 1945    
Švolík Miro   13. 4. 1960    
Taberyová Marta   22. 9. 1930    
Těhník Lubor   12. 12. 1926    
Teissig Karel   19. 4. 1925    
Tejml František   28. 11. 1933    
Temple Hans   7. 7. 1857    
Thelenová Michaela   6. 6. 1969    
Thuma Carl   3. 2. 1870    
Tichy Hans   27. 7. 1861    
Tichý František   24. 3. 1896    
Tockstein Jindřich   14. 7. 1914    
Totušková Jarmila   11. 10. 1937    
Trampota Jan   21. 5. 1889    
Trnka Pavel   2. 9. 1948    
Trubáček Kryštof   15. 2. 1958    
Tůma Stanislav   11. 7. 1950    
Tureček Bohumil   16. 10. 1902    
Tvrdý Antonín   23. 4. 1888    
Tvrzníková Jarmila   25. 11. 1946    
Urbásek Miloš   28. 7. 1932    
Vajceová-Hofmanová Marcela   30. 11. 1941    
Valter Karel   17. 2. 1909    
Vančura Jan   3. 4. 1940    
Vaněk Jindřich   9. 8. 1888    
Vaněk Rostislav   31. 10. 1945    
Váša Miroslav   16. 5. 1920    
Vašíček Aleš   22. 2. 1947    
Vašíček Vladimír   29. 9. 1919    
Vávra Jaroslav   4. 9. 1920    
Vavroušek Pavel   8. 8. 1946    
Vážan Tomáš   7. 12. 1951    
Vejražka Vít   24. 9. 1956    
Velíšková Vokurková Milena   12. 3. 1917    
Veris Zamazal Jaroslav   10. 7. 1900    
Veržakovský Karel   4. 11. 1924    
Veselý Milan   1. 12. 1939    
Veselý Petr   14. 10. 1953    
Veselý Vilém   4. 8. 1931    
Vičar Jan   9. 4. 1967    
Viener Vladimír   21. 1. 1935    
Vik Karel   4. 11. 1883    
Viková Jindra   2. 2. 1946    
Vinopalová Vodáková Daniela   16. 12. 1928    
Vita Wilhelm   5. 5. 1846    
Vitanovský Michal   3. 5. 1946    
Vlasáková Eva   10. 4. 1943    
Vlček Petr   28. 7. 1962    
Vohrabal Josef   2. 9. 1908    
Vondrouš Dobroslav   21. 11. 1920    
Vorlová Vlčková Zdeňka   3. 4. 1872    
Vrbová Kotrbová Vilma   14. 10. 1905    
Vrtílek Ján   12. 12. 1906    
Waageová Bohunka   29. 5. 1948    
Wagner Josef   2. 3. 1901    
Wagner Josef   24. 5. 1938    
Wagner Miroslav   2. 8. 1942    
Wacha Friedrich   25. 6. 1885    
Wachsmann Bedřich (Friedrich)   24. 5. 1820    
Weber Josef   1695    
Weirauch Emil   7. 1. 1909    
Wellner Karel   5. 3. 1875    
Werner Aleš   2. 6. 1952    
Werner Pavel   15. 4. 1942    
Wernerová Jitka   1. 3. 1955    
Wieden Ludwig   10. 11. 1869    
Wielgus Jindřich   26. 2. 1910    
Wichera von Brennerstein Raimund   18. 8. 1862    
Wichterlová Hana   2. 3. 1903    
Willmann Michael   27. 9. 1630    
Wiškovský Eugen   20. 9. 1888    
Wojnar Jan   17. 8. 1944    
Wünsch Karel   29. 3. 1932    
Zamazal Josef   20. 6. 1899    
Zelený Josef   24. 3. 1824    
Zeman Karel   7. 12. 1949    
Zemánek Bohumil   10. 10. 1942    
Zemek František   20. 10. 1913    
Zemina Otakar   18. 12. 1899    
Zhoř Petr   30. 1. 1948    
Ziegler Zdeněk   27. 10. 1932    
Zippe Stanislav   20. 1. 1943    
Zlín Machálek Karel   23. 7. 1937    
Zrzavý Jan   5. 11. 1890    
Zumsande Josef   3. 6. 1806    
Zvěřina František   4. 2. 1835    
Zych Alois   10. 5. 1874    
Zykmund Václav   18. 6. 1914    
Žertová Jiřina   14. 7. 1932    
Žertová Růžena   4. 11. 1932    
Židlický Vladimír   26. 7. 1945    

Moravská galerie v Brně

fotografie
published   author, title (subtitle)
nedatováno   Wiškovský Eugen, Bez názvu, 40. léta 20. století
grafika
published   author, title (subtitle)
1904   Kubišta Bohumil, Švadlena
1904-1905   Kubišta Bohumil, Dřevěný most
1906   Kubišta Bohumil, Dvě švadleny
1906   Kubišta Bohumil, Interiér vojenské ubytovny (V kasárnách, Na vojně)
1907   Kubišta Bohumil, Dvůr (Na dvorku)
1907   Kubišta Bohumil, Kuřák
1907   Kubišta Bohumil, Motiv z Florencie (Povoz)
1907   Kubišta Bohumil, Nábřeží ve Florencii
1907   Kubišta Bohumil, Podobizna muže u stolu (Autoportrét)
1907   Kubišta Bohumil, Scéna z hostince (V hospodě, Pijáci)
1907   Kubišta Bohumil, Scéna z hostince s muzikanty (U muziky)
1907   Kubišta Bohumil, Síň (Vesnický interiér)
1907   Kubišta Bohumil, Venkovská chalupa
1915   Kubišta Bohumil, Prosba (Nedokončený dřevoryt)
1918   Kubišta Bohumil, Autoportrét (Podobizna muže)
1918   Kubišta Bohumil, Istrijská krajina (2. stav)
1918   Kubišta Bohumil, Pozůstatky padlého
1918   Kubišta Bohumil, U moře (Přímořská krajina)
1918   Kubišta Bohumil, Zahrada (Krajina)
kresba
published   author, title (subtitle)
1906   Kubišta Bohumil, Švadleny (Florentský náčrtník)
1906-1907   Kubišta Bohumil, Na nábřeží (Florentský náčrtník)
1906-1907   Kubišta Bohumil, Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
1906-1907   Kubišta Bohumil, Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
1906-1907   Kubišta Bohumil, Sedící ženský akt (Florentský náčrtník)
1906-1907   Kubišta Bohumil, Studie postav (Florentský náčrtník)
1906-1907   Kubišta Bohumil, V parku (Florentský náčrtník)
1906-1907   Kubišta Bohumil, V parku (studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech)
1906-1907   Kubišta Bohumil, V parku (studie k obrazu Nedělní promenáda v Riegrových sadech)
1906-1907   Kubišta Bohumil, Zahradní restaurace (Florentský náčrtník)
1906-1907   Kubišta Bohumil, Ženský stojící akt (Florentský náčrtník)
1906–1907   Kubišta Bohumil, Společnost u stolu
1907   Kubišta Bohumil, Pradlena
1907   Kubišta Bohumil, Skica koně
1907   Kubišta Bohumil, Švadlena (Žena pletoucí punčochu)
1921   Šíma Josef, Domy
1968   Ranný Michal, Skála
kolem 1907   Kubišta Bohumil, V parku na lavičkách (Florentský náčrtník)
kolem 1959   Seydl Zdenek, Cesta k chrámu
kolem 1959   Seydl Zdenek, Rybolov
objekt
published   author, title (subtitle)
1977   Kratina Radoslav, Dvojkužely na osách
obraz
published   author, title (subtitle)
1900   Hudeček Antonín, Modrá kráva
1902   Hudeček Antonín, V podvečer
1903   Hudeček Antonín, Podzim
1904-1905   Procházka Antonín, Venkovská svatba
1905   Hudeček Antonín, Chalupy u cesty
1906   Kubišta Bohumil, Vlastní podobizna
1907   Zrzavý Jan, Podobizna malíře a sochaře Otta Molitora
1908   Kubišta Bohumil, Podobizna Arthura Schopenhauera
1908   Kubišta Bohumil, Ve vlaku (Cestující III. třídy)
1910   Blažíček Oldřich, Náhrobek sv. Jana Nepomuckého v chrámu sv. Víta
1910   Jiránek Miloš, Pískaři
1910   Kubišta Bohumil, Krajina (varianta obrazu U nás na dvoře)
1910   Kubišta Bohumil, Zátiší s lampou
1911   Kubišta Bohumil, Epileptická žena
1911   Procházka Antonín, Prometheus
1911   Zrzavý Jan, Snoubenci (Blíženci)
1912   Kubišta Bohumil, Vlak v horách (Tunel)
1913 - 1914   Hudeček Antonín, Krajina s pohřbem
1914   Justitz Alfred, V přírodě
1915   Kubišta Bohumil, Oběšený
1920   Justitz Alfred, Tři ženské akty
1921   Procházka Antonín, Kočka
1923   Zrzavý Jan, Kavárna
1927   Šíma Josef, Evropa
1928   Justitz Alfred, Kytice s bílým košíkem a jablky
1929   Procházka Antonín, Krajina
1935-1936   Foltýn František, Kompozice
1944   Tichý František, Ryšavá paruka
1945   Zrzavý Jan, Sedící dívka (Emilka)
1958   Navrátil Pavel, Zátiší s trumpetou a šálkem
1961   Vašíček Vladimír, Impulsy / Impulses
1963   Navrátil Pavel, Podzimní den
1964   Navrátil Pavel, Krajina
1965   Medek Mikuláš, V lednu zblednu II
1965   Seydl Zdenek, A neuslyšíš již, jak za věčným poutníkem zapadne mříž
1967   Kotík Jan, Tabule registrující modrou, modrofialovou, červenofialovou a hnědočervenou
1968   Boštík Václav, Možnosti 1/1
1968   Medek Mikuláš, Hlava projektanta věží
1968   Navrátil Pavel, Pracovní stůl
1969   Medek Mikuláš, Hlava projektanta věží III (X)
1985   Rittstein Michael, Konec vysílání / Closing Down
1991   Kvíčala Petr, Bez názvu
kolem 1976   Navrátil Pavel, Zátiší s mrtvým havranem
kolem poloviny 30. let   Foltýn František, Kompozice
podzim 1879   Chittussi Antonín, Podzim ve Fontainebleau
plakát
published   author, title (subtitle)
1961   Seydl Zdenek, Zdenek Seydl: Kresby z Číny
socha
published   author, title (subtitle)
????   Bartoš Jan, Sochař Jan Nušl
1965   Kolíbal Stanislav, Krychle
1971   Vaculková Ida, Samomluva hlemýždě (podle Ch. Morgensterna)