Moravská galerie v Brně

year of establishment: 1961
city: Brno (Brno-město)
address: Husova 18, Pražákův palác
ZIP: 662 26
phone: 542215753
fax: 542215758
e-mail: m-gal@moravska-galerie.cz
www: www.moravska-galerie.cz

word:
Moravská galerie vznikla v roce 1961 sloučením obrazárny Moravského muzea s Moravským uměleckoprůmyslovým muzeem. Základy sbírkových fondů souvisí se založením Františkova (později Moravského) muzea v Brně v roce 1817 a Moravského uměleckoprůmyslového muzea v roce 1873, v jejichž rámci byly sbírky budovány. K obohacení a rozvoji fondů obrazárny Moravského muzea přispěl zejména dr. J. Helfert, z jehož iniciativy došlo k vzájemné výměně sbírek mezi brněnskými muzei tak, aby se dokumentační programy jednotlivých institucí nepřekrývaly. Uměleckoprůmyslové muzeum bylo naopak založeno za účelem zkvalitnění produkce živelně se rozvíjejícího průmyslu shromažďováním příkladů kvalitní řemeslné výroby. Spolu s odbornou knihovnou se brzy stalo mezinárodně uznávaným středoevropským střediskem uměleckoprůmyslového hnutí, prvním v českých zemích a druhým nejvýznamnějším v tehdejší rakousko-uherské monarchii. Sídlilo v novorenesanční budově, postavené pro potřeby muzea podle návrhu Jana J. Schöna. Obrazárna byla původně umístěna v budově Ditrichštejnského paláce s nástavbou z roku 1929 (arch. S. Sochor). V roce 1978 byla z důvodu havarijního stavu budovy přenesena do Uměleckoprůmyslového muzea, kde v té době sídlil uměleckoprůmyslový odbor Moravské galerie. V roce 1990 získala galerie Místodržitelský palác (původně augustiniánský klášter, postavený M. Grimmem v letech 1732–1750) a o dva roky později jej po náročných opravách zpřístupnila veřejnosti. V letech 1990–1994 byla rekonstruována budova Pražákova paláce (z let 1871–1874 podle návrhu Th. Hansena) pro potřeby sbírek volného umění, pro vedení ústavu a odbornou veřejnou knihovnu se sbírkou starých tisků a bibliofilií. Po pražské Národní galerii představuje Moravská galerie druhé největší muzeum umění v České republice.
Základem sbírek obrazárny Moravské galerie se staly šlechtické, církevní i měšťanské dary tehdejšímu Františkovu muzeu. Zásadním způsobem byly rozšířeny ve dvacátých a třicátých letech 20. století obrazy z Gomperzovy městské galerie a soukromé sbírky Arnolda Skuteckého a pak především nákupy po roce 1961, kdy vznikla Moravská galerie. Tyto sbírky se prezentují v současné době ve dvou stálých expozicích.
Nejstarší exponáty rakouské, moravské, porýnské a jihoněmecké provenience, pocházející ze 14. a 15. století, jsou umístěny v barokní budově Místodržitelského paláce. Expozice starého umění (gotika, baroko, 19. století) bude v nejbližších letech rozšířena o další část, v níž budou prezentována např. díla holandských mistrů (J. van Goyena, J. Kessela) a vlámské malířství. Malby F. A. Maulbertsche, M. J. Kremser-Schmidta, D. Grana spojují rakouské barokní umění s Moravou.
Podobně i malířství devatenáctého století, zastoupené sbírkou německou (A. A. Zimmermann), rakouskou (F. G. Waldmüller, F. G. Füger), českou (J. Navrátil, A. Kosárek, A. Chittussi) a moravskou (F. Chvátalem, A. Kalvodou, J. Uprkou), má středoevropský charakter a ukazuje na kulturně exponované postavení Brna mezi Vídní a Prahou.
Sbírka českého moderního malířství a sochařství se začala utvářet od začátku 20. století. Koncem dvacátých a během třicátých let byla akvizicemi českých expresionistů a kubistů získána zásadní díla, která představují významnou součást dnešní stálé expozice vystavené v Hansenově stavbě Pražákova paláce. Vedle známých obrazů B. Kubišty, E. Filly, O. Kubína nebo A. Procházky je v Brně kvalitně zastoupena tvorba J. Šímy, V. Makovského a B. Laciny.
Současné české malířství a sochařství reprezentují díla F. Ronovského, K. Malicha, K. Nepraše, J. Načeradského, K. Gebauera a M. Rittsteina.
Sbírky Uměleckoprůmyslového muzea jsou orientovány na obory historického uměleckého řemesla a současného užitého umění. K nejstarším artefaktům náleží drobná kolekce antické keramiky a koptských tkanin, také např. etruská zrcátka, k dokladům orientálního umění patří čínská keramika, japonské tsuby, islámské kachle a tepané nádoby. Od počátku šedesátých let jsou sbírky systematicky doplňovány autorskými díly českých, slovenských a především moravských výtvarníků (S. Libenský, J. Harcuba, M. Knížák, R. Kratina, K. V. Novák a desítky dalších), takže v současné době patří vedle Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k nejrozsáhlejším v České republice.
Sbírka skla obsahuje řadu jedinečných prací historické sklářské tvorby. Početně je zastoupeno řezané barokní sklo, dvojstěnky, rokokové mléčné sklo a kolekce skla 19. století. Rozsáhlá sbírka českého skla poskytuje přehled o jednotlivých etapách vývoje až po secesi.
Sbírka keramiky a porcelánu se rozsahem a úrovní řadí mezi nejvýznamnější kolekce v České republice. Mezi nejzásadnější konvoluty lze počítat italskou majoliku, habánskou a holíčskou fajáns, vranovskou kameninu a český, míšeňský a vídeňský porcelán.
Různorodá kolekce drahých a obecných kovů je zaměřena na českou, moravskou a rakouskou provenienci. Jde o soubory liturgických předmětů, historického šperku, českého a vídeňského stříbra, cínu, litiny, zbraní, nábytkového kování, medailí, hodin a hodinek.
Ve sbírce textilu je kromě unikátních parament několik historických tapiserií a soubor barokních brokátů, hedvábí a výšivek. Oděv a módní doplňky jsou dokumentovány souvisle od počátku 19. století až do současnosti.
Sbírka nábytku proslula kromě historických dokladů (barokní sekretáře, vídeňský biedermeier) kubistickými (J. Gočár, A. Procházka) a funkcionalistickými (L. Mies van der Rohe) soubory. Vedle dřevořezeb, zrcadel, rámů, lustrů a skříňových hodin náleží do sbírky také kolekce hraček a společenských her.
Soubor miniaturních portrétů a siluet dokumentuje především díla moravských a vídeňských malířů konce 18. až 19. století.
Sbírka užité grafiky obsahuje unikátní kolekci světového secesního plakátu (A. Mucha, H. Toulouse-Lautrec, K. Moser, E. Grasset). Český umělecký a reklamní plakát reprezentuje tvorba J. Preislera, V. Pressiga, A. Hofbauera, V. Špály, J. Zrzavého, L. Sutnara. Díky akvizicím z Bienále grafického designu se tato sbírka stala nejrozsáhlejší v České republice.
Fotografická sbírka byla založena v roce 1962 jako jedna z prvních v Evropě. Dnes zahrnuje asi 15 000 sbírkových předmětů, představujících celou historii fotografie. Nejcennější součástí jsou práce z období kolem roku 1900 (V. J. Bufka) a zejména avantgardní fotografie z období 1918–1948. Rozsáhlé autorské kolekce (J. Sudek, J. Funke a další) jsou stále doplňovány o současné autory.
Nejvýznamnější mezinárodní akcí, jež je pořádána v Moravské galerii každý sudý rok, je Mezinárodní bienále grafického designu, jehož pořadateli jsou Ministerstvo kultury ČR, Moravská galerie, Sdružení Bienále Brno, město Brno a Design Centrum ČR. Bienále Brno je v současné době největší cyklickou akcí svého druhu na světě. Jedná se o soutěžní přehlídku, při níž mezinárodní porota vyhlašuje Velkou cenu, zlaté, stříbrné a bronzové medaile v jednotlivých kategoriích a zvláštní ceny. U příležitosti bienále se koná mezinárodní sympozium, jehož přednášky jsou simultánně tlumočeny do čtyř jazyků. V roce 1998 se uskuteční již 18. ročník Mezinárodního bienále grafického designu – se zaměřením na plakát, vizuální styl, informační a reklamní grafiku. Téma sympozia: „Vizuální komunikace: mezi uměním a reklamou“.