foto: Josef Sudek

Ladislav Sutnar

* 9. 11. 1897, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
† 17. 11. 1976, New York City (New York), Spojené státy (United States)
Editor, designer, Pedagogue, painter, graphic artist, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

web: www.sutnar.cz
NK AUT: jk01121812

Ladislav Sutnar

Grafik, průmyslový výtvarník. Již v době studií spolupracoval s Artělem, pro nějž navrhoval hračky, jež byly tehdy jeho přednostním zájmem. 1924 vyhrál 3. cenu v soutěži na hračky (Drobné umění). Byl členem Tvorby a pak Umělecké besedy, profesorem a ředitelem Grafické školy v Praze. Po hračkách se kolem roku 1926 věnoval návrhům na pokojovou malbu (malířská výzdoba klubovních místností bývalého parlamentu a Svazu československého díla). V té době (1926) se také zabýval scénografií a navrhl slavnostní scénu pro 2. olympiádu (1927). Nakonec zakotvil v užité grafice, jak ukázaly jeho výstavy v Krásné jizbě 1934 i jeho podíl na československé expozici na světové výstavě v Paříži 1937. Krátce nato připravoval československou expozici pro světovou výstavu v New Yorku. S částí exponátů odjel 1939 do USA; po nacistické okupaci ČSR zůstal v USA natrvalo. Po dočasné soukromé činnosti v oboru reklamy se stal 1947 profesorem Pratt Institute v New Yorku. Stejně jako předtím ve vlasti, kde publikoval z oboru současné architektonické a uměleckoprůmyslové tvorby (s O. Starým, K. Herainem a L. Žákem), i v Americe uveřejnil samostatně několik závažných prací z oboru teorie i moderní praxe v časopise Art in Publicity.
EPch (Emanuel Poche), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 804
-
Od r. 1923 byl profesorem Státní grafické školy v Praze, od r. 1932 jejím ředitelem. Působil jako výtvarný redaktor Družstevní práce a úpravce jejích publikací. Spolu s Karlem Teigem byl průkopníkem funkcionalistické typografie (tzv. nové typo), využívající konstrukčního výrazu písma, fotografie a fotomontáže, a průkopníkem moderního designu. Od poloviny 20. let se věnoval také architektonickému řešení výstav, zejména československé architektury a designu v zahraničí. Byl redaktorem (spolu s Karlem Herainem a O. Starým) a úpravcem publikace Nejmenší dům (1931). Od r. 1939 působil v USA, kde jako teoretik i praktik rozvíjel svou designérskou tvorbu v nových podmínkách. Byl pravděpodobně nejvýznamnějším tvůrcem v oblasti užitého umění v meziválečném Československu.
JA (Jaroslav Anděl)
-
balkánské a posléze na ruské frontě. 1919–23 vystudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze a 1923 absolvoval studium matematiky a deskriptivní geometrie na ČVUT. 1923–24 profesor kreslení na gymnáziu v Pardu­bicích, 1924–26 na reálce v Praze, 1926–27 na Státním ústa­vu školském pro domácí průmysl, 1932–41 ředitel Státní grafické školy v Praze; 1929–39 umělecký ředitel Krásné jizby a výtvarný redaktor vydavatelství Družstevní práce. Čelný představitel meziválečného českého užitého umění, které obohatil v širokém spektru tvůrčích aktivit a žánrů: navrhoval grafické úpravy a obálky knih, plakáty, loutky, hračky, stavebnice, skleněné, por­celánové i kovové nádobí a další užitkové předměty, ale také výtvarně prostorové řešení výstav; věnoval se i tvorbě scénografické a bytové architektuře, 1928–32 se podílel na vybu­dování pražské vilové kolonie Baba. 1926–30 redigoval časopis Výtvarné snahy, 1929–39 časopis Družstevní práce Panorama, publikoval řadu teoretických statí a studií a byl spo­luautorem několika knih (Nejmenší dům, s O. Starým, 1931; O bydlení, s K. Herainem a L. Žákem, 1932; Fotografie vidí povrch, s J. Funkem, 1935).V souladu s rodinnou tradicí i vlast­ním levicovým politickým postojem se stal členem Čs. sociálně demokratické strany děl­nické, pro niž navrhoval různé tiskoviny a v jejímž rámci vyvíjel osvětovou činnost. Od 1924 spolupracoval s Dělnickou akademií a byl uměleckým vedoucím loutkového divadla Drak v pražském Lidovém domě, pro něž vytvořil loutky, kostýmy a dekorace a formuloval ideový program. Pro II. dělnickou olympiádu v Praze 1927 navrhl scénografii na téma Zápas nového se starým a pro III. dělnickou olympiádu 1934 scénografii na téma Osvobozená práce; byl též autorem libreta manifestačního průvodu čs. sociálních demokratů v Praze 5. 6.1938, demonstrujícího odhodlání v boji na obranu republiky. – 1938–39 se podílel na pro­jektu a realizaci čs. pavilonu na Světové výstavě v New Yorku, kam odjel v dubnu 1939 (ofi­ciálně s pověřením likvidovat pavilon, které však ignoroval). Po ukončení Světové výstavy v září 1940 zůstal v USA a plně se zapojil do čs. zahraničního odboje: stal se hlavním grafi­kem organizací American Relief for Czechoslovakia, Czechoslovak War Relief a American Friends of Czechoslovakia, spolupracovníkem krajanských New Yorských listů a Čs. informač­ní služby; vytvořil desítky plakátů, letáků, pozvánek a dalších tiskovin, v červnu 1942 navr­hl spolu s Adolfem Hoffmeisterem a Antonínem Pelcem alegorický vůz pro manifestaci proti vyhlazení Lidic, uspořádanou 21. 6. 1941 v New Yorku. V USA profesně zakotvil – 1941 se stal vedoucím designérem ve firmě Sweeťs Catalog Service – a 1945 odložil svůj návrat do vlasti, po únoru 1948 se pak rozhodl pro faktický exil (1948 získal americké státní občan­ství). 1946–49 přednášel na prestižní umělecké škole Pratt Institute v New Yorku, 1950 zalo­žil vlastní studio Sutnar Office. Významně se uplatnil jako grafik i teoretik v oblasti vizuál­ního designu (kniha Visual Design in Action. Principles, Purposes, New York 1961); stal se průkopníkem informačního designu. 1946–54 vytvořil řadu plakátů, diagramů, tiskovin a výstavních panelů pro Organizaci spojených národů. V 50. letech navázal spolupráci s čs. poúnorovým exilem; mj. navrhl grafickou podobu časopisu Svědectví a logo, dopisní papí­ry, obálky, diplomy, legitimace a grafickou úpravu časopisů Čs. společnosti pro vědy a umění (SVU), jež ho 1970 jmenovala svým čestným členem. 1971–76 vedl soustavnou korespon­denci s pracovníky pražského Uměleckoprůmyslového muzea.
zdroj - www.csds.cz

ČSSR, profesor a správce Státní grafické školy v Praze
dat. umr. - 17.12.1976?
současně studoval na ČVUT UK Praha (1916-1916, 1919-1923?)
spolupracoval s Augustinem Tschinkelem

Ladislav Sutnar

foto: Josef Sudek
 

Ladislav Sutnar

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1915 - 1916   Česká škola technická, Praha
1915 - 1916   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, grafika, Benda Jaroslav, *1882
1915 - 1916   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, grafika, Kysela František, *1881
1915 - 1916   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Dítě Emanuel, *1862
1915 - 1916   Univerzita Karlova, Praha
1919 - 1923   České vysoké učení technické, Praha
1919 - 1923   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Benda Jaroslav, *1882
1919 - 1923   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Dítě Emanuel, *1862
1919 - 1923   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Kysela František, *1881
1919 - 1923   Univerzita Karlova, Praha

Ladislav Sutnar

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Newyorské listy, New York City (New York), navrhl novou grafickou úpravu
???? - ????   Praha, Praha
???? - ????   scéna Drak, Praha, Hybernská ulice 7 (v zahradě Lidového domu), vedoucí
1922 - ????   Artěl - sdružení výtvarníků užitého umění, Praha, spolupráce
1923 - ????   Střední grafická škola, Praha, profesor, později ředitel
1924 - ????   Loutkové divadlo federálních osad (LdFO), Plzeň (Plzeň-město), Josef Skupa si objednal malířskou výzdobu rekonstruovaných prostor
1926 - ????   Národní divadlo, Praha, Národní 2, Masarykovo nábřeží 34, Divadelní 1, autor výpravy
1927 - 1927   Praha, Praha, výtvarník slavnostní scény II. Dělnické olympiády
1932 - 1939   Státní grafická škola (1932-1940), Praha
1936 - ????   Spojené státy americké (USA), emigrace
1939 - ????   Spojené státy americké (USA), odjel jako hlavní navrhovatel československé síně na Světové výstavě v New Yorku kde zůstal
1941 - ????   Sweets Catalog Service, New York City (New York), umělecký ředitel
1944 - ????   New York City (New York), New York City (New York), založil vlastní ateliér pro reklamní grafiku
1947 - ????   Pratt Institute, Brooklyn, New York City (New York), vyučoval reklamní grafiku, později se stal profesorem

Ladislav Sutnar

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze) , *1908
???? - ????   osobnosti (Plzeňský kraj), *
???? - ????   Svaz československého díla, *
???? - ????   Umělecká beseda, *1863, výtvarný odbor

Ladislav Sutnar

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1934/01/20 - 1934/02/15   Ladislav Sutnar: Knižní a reklamní grafika, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
1935/12/07 - 1936/01/08   Výstava užitkových předmětů podle návrhů Ladislava Sutnara a fotografie těchto předmětů, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
2003/06/20 - 2003/10/26   Ladislav Sutnar: Praha - New York, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/03/06 - 2004/05/02   Ladislav Sutnar: Design in action, Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
2004/07/09 - 2004/09/19   Ladislav Sutnar: Designer zwischen zwei Welten, Neues Museum Nürnberg, Norimberk (Nürnberg)
2011/06/30 - 2011/09/11   Ladislav Sutnar: U.S. Venus / Americké Venuše, Galerie Rudolfinum, Praha
2011/10/26 - 2011/12/10   Ladislav Sutnar: Americké Venuše, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (Plzeň-město)
2012/10/19 - 2012/11/17   Ladislav Sutnar: Cesty nové typografie / Paths of New Typography, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (Plzeň-město)
2015/03/12 - 2015/08/29   Ladislav Sutnar: Knižní tvorba, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (Plzeň-město)
2015/05/22 - 2015/08/06   Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2018/12/14 - 2019/03/30   Ladislav Sutnar: Loutky a hračky, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1921/11/30 - 1922/01/15   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1921/12/18 - 1922/03/19   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1923/06/02 - 1923/06/29   Grafikové Umělecké Besedy, Topičův salon (1918-1936), Praha
1924/09/27 - 1924/10/12   Grafikové Umělecké besedy v Praze, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/06 - 1926/08   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1926/11/14 - 1926/12/31   IV. výstava uměleckého průmyslu československého, Topičův salon (1918-1936), Praha
1926/11/28 - 1926/12/26   Výstava československého uměleckého průmyslu, Městské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1927/05 - 1927/06   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1928/05/26 - 1928/10   Výstava soudobé kultury v Brně, Obchodně - průmyslový palác, Brno (Brno-město)
1929/01/06 - 1929/02   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1929/03/17 - 1929/03/24   Umělecká beseda, Pražské vzorkové veletrhy, Praha
1930/01 - 1930/02   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1930/04/12 - 1930/05/01   Výstava knižních ilustrací a knih upravených grafiky Umělecké besedy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Stockholm, Stockholm
1932/06/05 - 1932/07/10   I. výstava obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Městské průmyslové muzeum v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1933/04/28 - 1933/07/25   Jubilejní výstava UB 1933, Obecní dům, Praha
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1935/11   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1940/05/30 - 1940/08   Za novou architekturu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1945/12   Členská výstava Umělecké besedy, Obecní dům, Praha
1952/10 - 1952/12   Výstava vnitřního zařízení pracoviště a obydlí, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1968/06/21 - 1968/09/22   3. Bienále užité grafiky Brno 1968: Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1968/09/24 - 1968/10/27   Česká kniha 1958-1968, Galerie Československý spisovatel, Praha
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/03 - 1969/04   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1970/10 - 1970/11   Zamiary i zapasy: 50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej, Muzeum Śląskie, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1973/09/12 - 1973/11/18   Böhmiskt Glas: Genom tiderna, Nationalmuseum, Stockholm
1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1978/06/29 - 1978/10/15   Český funkcionalismus 1920-1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1978/11/01 - 1978/12/31   Český funkcionalismus 1920-1940, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1981/06/18 - 1981/08/30   Historické příbory, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1981/06/26 - 1981/08/23   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1982/06/29 - 1982/08/31   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/01 - 1984/04   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1984/03 - 1985/03   Století designu, Výstavní síň generálního ředitelství Výstavby hlavního města Prahy, Praha
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1989/10/17 - 1990/01/28   Verres de Bohême: 1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie, Musée des Arts décoratifs, Paříž (Paris)
1990/06/01 - 1990/07/15   Tschechische Avantgarde 1922-1940: Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung, Kunstverein Hamburg, Hamburk (Hamburg)
1990/12/15 - 1991/01/27   Tschechische Avantgarde: Gestaltung und Buch 1922-1944, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1993/02/10 - 1993/04/11   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918 - 1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918 - 1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
1993/04/02 - 1993/08/01   Bohemia. Cristal, Real Fábrica de Cristales, Segovia
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/12 - 1995/02   Vše pro dítě ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1997/03/06 - 1997/03/09   The Gist of Things, New York Hilton, New York City (New York)
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1997/11/12 - 1998/01/11   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Schloß Morsbroich, Leverkusen
1998   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1998/02/01 - 1998/03/22   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Städtisches Museum Zwickau, Cvikov (Zwickau)
1998/04/05 - 1998/06/07   Das Bauhaus im Osten: Slowakische und Tschechische Avantgarde 1928–1939, Bauhaus Dessau, Desava (Dessau)
1999/03/03 - 1999/05/30   Moderní krása: Česká fotografická avantgarda 1918-1948, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1999/05/13 - 1999/08/01   ... a co sbírky. Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985-1998, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/07/09 - 1999/09/19   Modern Beauty: Tschechische Avantgarde - Fotografie 1918 - 1948, Die Neue Sammlung: The International Design Museum Munich (Staatliches Museum für angewandte Kunst), Mnichov (München)
1999/10/02 - 1999/12/12   Czech Art 1890-1930, Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
2003/10/24 - 2004/01/25   Práce na papíře ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2003/11/07 - 2004/01/31   Až kometa šlehne nás: Z historie zvukového záznamu, Mánes, Praha
2003/11/12 - 2004/02/01   Umělecká beseda, Městská knihovna Praha, Praha
2004/06/02 - 2004/07/04   Za sklem. Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
2005/03/03 - 2005/05/22   Kniha v českém kubismu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/05/06 - 2005/05/30   Czech 100 Design Icons, Stilwerk, Berlín (Berlin)
2005/10/28 - 2005/10/30   Festival čajové kultury, Šťáhlavice, Šťáhlavy (Plzeň-město), Šťáhlavice, Šťáhlavy (Plzeň-město)
2006/12/14 - 2007/02/18   Družstevní práce: Sutnar - Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2007/06/10 - 2001/09/03   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, National Gallery of Art, Washington D.C.
2007/10/12 - 2008/01/13   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
2008/11/27 - 2009/03/15   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2009/03/19 - 2009/05/24   Náhodná setkání. Koláže ze sbírek Památníku národního písemnictví v Praze, Nová výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2010/09/24 - 2010/10/28   SKLO.KLASIK, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
2011/02/11 - 2011/05/29   Abstrakter Raum: Formationen der Klassischen Moderne, MUMOK - Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Vídeň (Wien)
2011/06/11 - 2011/10/09   Avant-Garde Art in Everyday Life: Early Twentieth-century European Modernism, The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
2012/07/29 - 2012/11/05   Century of the Child: Growing by Design 1900–2000, The Museum of Modern Art (MoMA), New York City (New York)
2013/04/11 - 2013/06/30   Pohled do archivu 5 - Písnička, DOX, Malá věž, Praha
2013/09/18 - 2013/11/17   Obrazy a předobrazy, Městská knihovna Praha, Praha
2014/01/28 - 2014/04/07   The Czech Avant-Garde Book, Ryerson & Burnham Libraries (Art Institute Chicago), Chicago (Illinois)
2014/09/11 - 2014/11/06   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Galerie UM, Praha 1
2014/11/15 - 2015/04/06   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Kunstmuseum Wolfsburg, Wolfsburg
2015/04/19 - 2015/07/19   RealSurreal: Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert, Max Ernst Museum, Brühl
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2015/12/03 - 2016/01/10   20 let Artotéky města Plzně, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
2016/03/10 - 2016/06/19   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst / Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism – Constructivism – Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
2016/06/15 - 2016/10/16   Listování. Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2017/01/28 - 2017/04/23   Příliš mnoho zubů - České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2017/04/06 - 2017/08/31   Tschechische Avantgardebuchkunst: Die Sammlung Vloemans, Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, SLUB, Drážďany (Dresden)
2018/01/25 - 2018/05/06   The Book as Image: Publishers and Artists of the Czech Avant-garde (1920-1930), Musée des Arts Décoratifs (Musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux), Bordeaux
2018/04/19 - 2018/08/12   Pocta suknu, 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
2018/05/26 - 2018/06/17   Avant Garde: Velká hra na budoucnost, Výstaviště, Pavilon G, Brno (Brno-město)
2018/09/13 - 2019/01/20   Krásná jizba dp 1927-1948: Design pro demokracii / Design for Democracy, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018/11/09 - 2019/04/14   Dva v jednom: Design českého a slovenského skla 1918–2018, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2020/10/01 - 2021/09/12   100 let grafické školy v Praze / 100 Years of the Prague Graphic School, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2022/06/16 - 2022/10/14   Nepřestávej toužit, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2022/11/23 - 2022/12/22   Zimní salon / Winter Salon 2022, Sophistica Gallery, Praha 1
2022/11/24 - 2023/02/19   Šikmý úhel, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2023/01/12 - 2023/04/30   Radost Půvab Slast, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2023/07/15 - 2023/11/05   Móda × umění: Paradox módy, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2023/10/12 - 2024/03/03   Hej rup! Die Tschechische Avantgarde, Bröhan-Museum, Berlín (Berlin)
nedat.   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s. An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection, Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
stálá expozice   Stálá expozice uměleckého řemesla, užitého umění a designu v proměnách historie. Místo paměti, prostor orientace. Možná sdělení - kolekce uměleckých děl Moravské galerie pro nevidomé a slabozraké, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/21   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2002/03/09   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2003/06/24 -   Prodejní výstava obrazů Ladislava Sutnara, Antikva Nova Kodl, Praha
2003/11/29   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/03/06   Umění a starožitnosti, Hotel Renaissance, Praha
2004/09/25   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Hotel Hilton Prague, Praha
2008/09/21   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2011/03/23   V. Večerní aukce mistrovských děl (Evening Sale), Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/22   Výtvarné umění / Fine Art, Prague Marriott Hotel, Praha
2013/05/12   Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/22   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII), Topičův salon (2007-), Praha
2015/05/24   Výtvarné umění, starožitnosti a design - aukce 39, Palác Žofín, Praha
2015/10/18   Aukce 40, Palác Žofín, Praha
2016/05/29   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2017/06/13   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/10   Výtvarné umění, Radisson Blu Alcron Hotel, Praha
2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek (Aukce 68), Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2018/12/09   50. aukce výtvarného umění, starožitností, designu a skla, Palác Žofín, Praha
2019/05/25   Výtvarné umění a starožitnosti, Grand Majestic Plaza, Praha
2019/06/06   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/ 04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2021/03/28   83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/28   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery, Palác Žofín, Praha
nevýtvarná
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2018/02/23 - 2018/04/07   Knihovna: Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / The Library: Books and eBooks, Collections and Databases, Galerie UM, Praha 1
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/09/17 - 1997/09/20   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, předaukční výstava, 1. Art Consulting Praha, Praha
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2002/03/01 - 2002/03/09   Umění a starožitnosti, Dorotheum, Praha 1
2004/02/27 - 2004/03/06   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
2008/09/01 - 2008/09/20   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Greisen) - výstava, Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2011/03/14 - 2011/03/23   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2012/09/15 - 2012/09/22   Výtvarné umění: Předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2013/05/02 - 2013/05/12   Mistrovská díla 17.-20. století: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2015/02/12 - 2015/02/22   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/10/05 - 2015/10/09   Aukce 40, předaukční výstava, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2015/10/10 - 2015/10/17   Aukce 40, předaukční výstava, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/10/18   Aukce 40, předaukční výstava, Palác Žofín, Praha
2017/06/07 - 2017/06/12   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností SOGA, SOGA, aukčná sieň, Bratislava (Bratislava)
2018/03/03 - 2018/03/10   Výtvarné umění - předaukční výstava, Dorotheum, Praha 1
2018/04/20 - 2018/04/29   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, výstava dražených předmětů, Topičův salon (2007-), Praha
2018/11/12 - 2018/11/22   161. aukce: Bibliofilie a grafika, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/05/20 - 2019/06/05   Výtvarné umění, starožitnosti, design 16. - 21. století z evropských sbírek, Arthouse Hejtmánek, Praha
2020/11/16 - 2020/11/26   179. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2021/03/08 - 2021/03/28   Výstava dražených děl - 83. aukce, Topičův salon (2007-), Praha
2021/03/24 - 2021/03/31   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
2021/04/01 - 2021/04/11   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/05/01 - 2023/05/27   89. aukční den Galerie Kodl / 89th Auction Day of Kodl Gallery - výstava, Galerie Kodl, Praha
2023/10/30 - 2023/11/25   90. aukční den, Galerie Kodl, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1972   Porcelán ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Zámek Klášterec nad Ohří, Klášterec nad Ohří (Chomutov)
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
2023/02/08 -   ART, LIFE: Umění pro život, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha

Ladislav Sutnar

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ladislav Sutnar: Prague - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Ladislav Sutnar: Americké Venuše / U.S. Venus, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2015   Ladislav Sutnar: Venus, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Ladislav Sutnar: Venuše, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1921   Loutkářská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1923   Výstava grafiků Umělecké Besedy, Umělecká beseda, Praha
  1924   GUB. Grafikové Umělecké Besedy, Umělecká beseda, Praha
  1925   Členská výstava Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   IV. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   Katalog výstavy československého uměleckého průmyslu, Městské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
  1927   Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1928   Výstava soudobé kultury v Brně, Svaz československého díla, Praha
  1929   Umělecká výstava spolků S. V. U Mánes a Umělecké besedy v Praze
  1929   Vlastimil Rada: Soubor obrazů a kreseb, Členská výstava Umělecké besedy, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1930   Členská výstava Umělecké besedy
  1930   Katalog výstavy knižních ilustrací a knih upravených grafiky Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Svaz československého díla, Praha
  1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové, Kruh přátel umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1933   Jubilejní výstava Umělecké besedy 1933, Umělecká beseda, Praha
  1935   Exhibition of the Arts of Czechoslovakia, Brooklyn Museum, Brooklyn, New York City (New York)
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1940   Výstava Za novou architekturu
  1952   Výstava vnitřního zařízení pracoviště a obydlí (Nábytek a užitkové předměty ze dřeva, kovu, skla, plastických hmot a textilu), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1968   3. bienále užité grafiky Brno '68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958 - 1968 (Soubor vybraný anketou))
  1968   Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava (Česká kniha 1958-1968), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Z přírůstků užitého umění 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let), Národní galerie v Praze, Praha
  1972   Český porcelán, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1973   Böhmiskt Glas (Genom tiderna), Nationalmuseum, Stockholm
  1974   6. bienále užité grafiky Brno 1974 (Mezinárodní výstava propagační grafiky a plakátu), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (2. Bytové zařízení), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1978   Český funkcionalismus 1920-1940: Architektura, bytové zařízení, užitá grafika (3. Užitá grafika), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1981   Česká fotografie 1918-1938 ze sbírek Moravské galerie v Brně, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Moderní český plakát 1918 - 1945, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1986   Secese, meziválečné užité umění (Umělecké řemeslo ve sbírkách Moravské galerie v Brně), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avantgarde und Tradition), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1990   Tschechische Avantgarde 1922-1940 (Reflexe europäischer Kunst und Fotografie in der Buchgestaltung)
  1993   Bohemia. Cristal, Fundación Centro Nacional del Vidrio, Segovia
  1993   El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), Valencie (Valencia)
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu), Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Vše pro dítě (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Česká fotografická avantgarda 1918–1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918 - 1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918 - 1948), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  1999   Praha. České umění 1890-1930 (Od Secese po Art Deco), Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
  2003   Až kometa šlehne nás (Z historie zvukového záznamu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2003   Práce na papíře / Works on Paper (Výběr kreseb, grafik a koláží českých umělců ze sbírky Jana a Medy Mládkových / A Selection of Drawings, Graphic Works and Collages by Czech Artist from the Jan and Meda Mladek Art Collection), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2003   Umělecká beseda 1863-2003, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2003   When the Comet Hits Us (From the History of Talking Machines), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2005   Czech 100 Design Icons, CzechMania, Praha
  2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2007   Foto: Modernity in Central Europe, 1918-1945, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2008   Křehký (Emocionální krajina českého designu / An Emotional Landscape of Contemporary Czech Design), Profil Media, s.r.o., Praha
  2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Cena Stanislava Libenského 2010 / Sklo.klasik, FOIBOS a.s., umělecká agentura, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2011   Avant-Garde Art in Everyday Life (Early Twentieth-century European Modernism), The Art Institute of Chicago, Chicago (Illinois)
  2012   Century of the Child (Growing by Design 1900-2000), The Museum of Modern Art (MoMA), New York City (New York)
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2014   Manifesto (Glass Atelier UMPRUM / Ateliér skla UMPRUM), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   RealSurreal (Meisterwerke der Avantgarde-Fotografie, Das Neue Sehen 1920-1950, Sammlung Siegert), Wienand Verlag GmbH, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   20 let Artotéky města Plzně (Výběr z kolekce současného výtvarného umění v majetku města Plzně (1996-2016)), Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso and others: Cubism - Constructivism - Form Art, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2016   Klimt, Kupka, Picasso und andere: Kubismus – Konstruktivismus – Formkunst, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
  2017   Knihovna / The Library (Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / Books and eBooks, Collections and Databases), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Příliš mnoho zubů / Too Many Teeth, Retro Gallery Praha, Praha
  2018   Avant Garde (Velká hra na budoucnost), Profil Media, s.r.o., Praha
  2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění), 8smička, Humpolec (Pelhřimov)
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2023   Art, Life (Umění pro život – průvodce stálou expozicí Uměleckoprůmyslového musea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2023   Hej rup! (Die Tschechische Avantgarde im Kontext der Europäischen Moderne), Deutscher Kunstverlag Berlín, Berlín (Berlin)
  nedat. (1995-1996)   The Czech Avant-Garde and Czech Book Design: The 1920s and 1930s (An Exhibition Drawn from the Emma Linen Dana Czech Avant-Garde Book Collection), Florham-Madison Campus Library - Fairleigh Dickinson University, Madison (New Jersey)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   České sklo (Historie českého skla a současnost v oborovém podniku Crystalex Nový Bor), Crystalex, Nový Bor (Česká Lípa)
  1989   Verres de Bohême (1400-1989 chefs-d'œuvre des musées de Tchécoslovaquie), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
  1990   Bohemian Glass (1400-1989), Flammarion, Paris - Union des Arts Décoratifs, Paříž (Paris)
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
  1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1999   Tschechische Avantgarde-Fotografie 1918-1948, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vademecum (Moderní umění v Čechách a na Moravě (1890 - 1938)), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Vedle umění (1996-2001), Národní galerie v Praze, Praha
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2005   Nová vize (Avantgardní architektura v avantgardní fotografii: Československo 1918-1938), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2006   A 2 Z and More Signs, Thames & Hudson, Londýn (London)
  2009   Krásná jizba (Výstavní činnost v letech 1929-1936), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Loutka a moderna (Vizualita českého loutkového rodinného divadla, spolkového divadla a uměleckých scén v první polovině dvacátého století jako osobitý odraz avantgardních a modernistických snah českých výtvarných umělců), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2013   Proto (Grafický design a současné umění), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Hledání inteligentního designu (Průvodce sbírkou a expozicí designu Muzea umění a designu Benešov), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2014   Prague, Capital of the Twentieth Century: A Surrealist History, Princeton University Press, Princeton (New Jersey)
  2014   The Puppet and the Modern (Visual Style of Czech Family Puppet Theaters, Theater Clubs and Art Scenes in the Early 20th Century as a Unique Reflection of Avant-Garde and Modernist Currents by Czech Artists), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2015   Ladislav Sutnar (Návrat), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Ladislav Sutnar (The Return), Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Ladislav Sutnar - Inspirace dětem, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Ladislav Sutnar - Inspiration for Children, Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2016   StArt: Sport jako symbol ve výtvarném umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Návrat Ladislava Sutnara / The Return of Ladislav Sutnar, Statutární město Plzeň, Plzeň (Plzeň-město)
  2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
  2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Dva v jednom 1918–2018 (Design českého a slovenského skla / Dizajn českého a slovenského skla / Design of Czech and Slovak Glass), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2018   Ticket to the New World / Lístek do Nového světa, Czech National Trust, o.p.s., Kroměříž (Kroměříž)
  2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2022   Posaďte se!, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Kdy zemřeli…? (Přehled českých zemřelých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1975 - 1979), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  1999   Velký slovník naučný (m/ž), Diderot, Praha
  2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2005 (XV. St – Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1923   Výstava grafiků „Umělecké Besedy“ v Praze, Československá republika, 244.ročník, 161.číslo, 6-6
  1964   O vzhledu knih, Knižní kultura, 1.ročník, 4.číslo, 118-121
  1968   Host KK číslo 1 (Ladislav Sutnar, malíř, užitý a knižní grafik,...), Klub knihy - SČUG Hollar: I. Členská výstava
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, 13/14.číslo, 26-30
  1977   Padesát let Krásné jizby (K nedožitým osmdesátinám Ladislava Sutnara), Umění a řemesla, 44-51
  1982   Výstava historických příborů (Výstavy), Výtvarná kultura, 64-64
  1991   Ladislav Sutnar (Designérská tvorba v Československu a USA), Umění a řemesla, 3-12
  1999   Ladislav Sutnar, Deleatur, 14-32
  2003   „Nesmírně zajímavá motanice“ (Ladislav Sutnar a jeho Amerika), Ladislav Sutnar: Prague - New York, 331-337
  2003   Design hračky, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 296-302
  2003   Design užitkových předmětů pro Krásnou jizbu, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 311-317
  2003   Design výstav, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 318-327
  2003   Ladislav Sutnar: apoštol infověku, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 14-19
  2003   Ladislav Sutnar: Design in Action, Architekt, 34-39
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York - Design in Action, Prostor Zlín, 44-45
  2003   Malby, koláže a volné grafiky, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 352-365
  2003   New York, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 161-287
  2003   Poděkování Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 6-8
  2003   Pokus o divadlo jásavé radosti. Loutkářská tvorba Ladislava Sutnara v kontextu vývoje českého moderního loutkářství, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 290-296
  2003   Praha, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 22-159
  2003   Prostor a informace: spolupráce mezi Theodorem Larsonem, Knudem Lönberg-Holmem a Ladislavem Sutnarem u Sweet´s Catalog Service, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 338-349
  2003   Předmluva, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 10-11
  2003   Sutnarův dům: prototyp minimálního bydlení, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 328-330
  2003   Sutnarův okaz v digitání době, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 350-351
  2003   Žijeme! Design jako médium nového životního stylu, Ladislav Sutnar: Prague - New York, 303-310
  2004   Sláva s příchutí (O výstavě Ladislava Sutnara v Curychu), Kritická příloha Revolver Revue, 86-88
  2010   Ladislav Sutnar, Ročenka ART+, 40-41
  2010   Přehled milionových položek vydražených v roce 2009, Ročenka ART+, 59-71
  2011   Americké Venuše (Ladislav Sutnar jako malíř), Art + Antiques, 10-15
  2011   Čím se dopoval Ladislav Sutnar, Host, 49
  2011   Kulturní servis: Výstavy, Respekt, 22.ročník, 28.číslo, 68-69
  2011   Moderní gramatika výstavního výtvarnictví (Sutnarovy československé pavilony ze 30. let 20. století), Ad Akta, 63-67
  2011   Poválečné umění, Ročenka ART+, 58-60
  2011   Přehled milionových položek vydražených v roce 2010, Ročenka ART+, 83-96
  2011   Sutnar v Sotheby's, Art + Antiques, 18-18
  2012   Americké Venuše, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2016   Přehled milionových položek vydražených v roce 2015, Ročenka ART+, 86-103
  2017   Korespondence Ladislava Sutnara s Janem Rajlichem, Prostor Zlín, 24.ročník, 2.číslo, 52-57
  2017   Návrat Ladislava Sutnara / The Return of Ladislav Sutnar, Návrat Ladislava Sutnara / The Return of Ladislav Sutnar
  2017   Návrat Ladislava Sutnara do rodné Plzně / The Return of Ladislav Sutnar to his Native Pilsen, Návrat Ladislava Sutnara / The Return of Ladislav Sutnar
  2018   Ladislav Sutnar (1897-1976), Ticket to the New World / Lístek do Nového světa, 42-61
  2019   Milionové hodiny a drahý Sutnar, Art + Antiques, 6.číslo, 18-19
  2020   Meistertisch, Dolce Vita, 36-36
  2023   Artplus.cz, Art Antiques, 2.číslo, 18-19
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Ladislav Sutnar (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Ladislav Sutnar (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Umělecká beseda (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in action (148 x 210)), Správa Pražského hradu, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in action), Boomerang media, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in action)
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (design in action - zahájení), Správa Pražského hradu, Praha
  2011   Ladislav Sutnar: U.S. Venus / Americké Venuše, Galerie Rudolfinum, Praha
  2012   Ladislav Sutnar: Cesty nové typografie / Paths of New Typography (plakáty), Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (Plzeň-město)
  2015   Ladislav Sutnar: Venuše a Inspirace Sutnar, Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  nedatováno (2003)   Ladislav Sutnar (1897 - 1976), Galerie Kodl, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Česká kniha 1958-1968, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   The Gist of Things, Galerie Michele Chomette, Paříž (Paris)
  2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Obrazy a předobrazy / Figures and Prefigurations, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2023   90. aukční den, Galerie Kodl, Praha
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Praha, Praha
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2003   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění, Galerie Art...on paper, Praha
  2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques, Dorotheum, Praha 1
  2008   Aukce č. 50: Výtvarné a užité umění (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2011   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (23. 3. 2011), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Výtvarné umění / Fine Art (22. 9. 2012, Prague Marriott Hotel), Dorotheum, Praha 1
  2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Dobročinná aukce 2014, Nadace Via, Praha
  2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Výtvarné umění, starožitnosti a design (Aukce 39), Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století), Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
  2017   135. Letná aukcia výtvarných diel a starožitností - SOGA, Aukčná spoločnosť Soga,s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2018   Aukční síň Vltavín: 161. aukce (Bibliofilie a grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2018   Mimořádná aukce ze zahraničních a domácích sbírek, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2018   Výtvarné umění, Dorotheum, Praha 1
  2019   Zahradní aukce, Arthouse Hejtmánek, Praha
  2020   Aukční síň Vltavín: 179. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2021   83. aukce, 1. Art Consulting Praha, Praha
  2021   Aukce 57: Výtvarné umění, starožitnosti, design a sklo, Aukční dům Sýpka, Brno (Brno-město)
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   89. aukční den Galerie Kodl ((výběr výtvarného umění)), Galerie Kodl, Praha
dokumentace výstavy
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Za sklem / Ze sbírky Jaroslava Krbůška, Galerie Jiřího Jílka, Šumperk (Šumperk)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in action), Správa Pražského hradu, Praha
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in action)
  2003   Prodloužení výstavy (Ladislav Sutnar: Praha - New York, Design in Action), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2011   Ladislav Sutnar: U.S. Venus [Americké Venuše], Galerie Rudolfinum, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Moderní krása / Modern Beauty (Česká fotografická avantgarda 1918-1948 / Czech Photographic Avant-garde 1918-1948), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2006   Družstevní práce - Sutnar Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2009   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2020   100 let grafické školy v Praze / 100 Years of the Prague Graphic School, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   L'art 1930-2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Umění 1930 - 2000
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Ladislav Sutnar, Krásná jizba Družstevní práce, Praha 1
  2004   Ladislav Sutnar: Design in action, Museum für Gestaltung Zürich, Curych (Zürich)
  2011   Ladislav Sutnar: Americké Venuše, Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň (Plzeň-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004/06   Kritická příloha Revolver Revue (29), 29.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
pracovní sešit
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Stavíme město - příběh stavebnice Ladislava Sutnara (Pracovní listy pro návštěvníky výstavy Director´s Choice), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Řeč plakátu 1890–1938 (Rozšířené popisky), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Tschechische Glaskunst 1945-2000 (Die Sammlung Dittrich)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande), MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Bývalí členové Umělecké besedy
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ladislav Sutnar: Praha - New York (Design in action)
  2003   Práce na papíře, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2007   Družstevní práce: Sutnar - Sudek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
vstupenka
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Ladislav Sutnar: Design in action

Ladislav Sutnar

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   Controlled visual flow, Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha
  2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, Torst, Praha
  2015   Visual Design in Action, Lars Müller Publishers, Curych (Zürich)
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Česká kresba (Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Družstevní práce, Praha 1

Ladislav Sutnar

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Vladislav Rostoka: Typografi(k)a, Galerie mladých, Brno (Brno-město)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   3. bienále užité grafiky Brno '68 (Mezinárodní přehlídka výstavnické tvorby), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Jde o to, aby o něco šlo (Typograf Oldřich Hlavsa), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
pracovní sešit
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Stavíme město - příběh stavebnice Ladislava Sutnara (Pracovní listy pro návštěvníky výstavy Director´s Choice), Uměleckoprůmyslové museum, Praha

Ladislav Sutnar

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925   Členská výstava Umělecké besedy, Umělecká beseda, Praha
  1931   Tjeckoslovakisk arkitektur och konstindustri, Svaz československého díla, Praha
  1932   Výstava bydlení: Stavba osady Baba, Svaz československého díla, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Masarykův lidovýchovný ústav (Svaz osvětový) (Jeho vznik a vývoj (1906-1926)), Masarykův lidovýchovný ústav
  1930   Drobnosti (Vzorný sluha Bashwille, Jak lhal jejímu manželu), Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1930   Manželství, Družstevní práce, Praha 1
  1930   Manželství, Družstevní práce, Praha 1
  1930   Muži a hory (Román), Družstevní práce, Praha 1
  1930   Pán světa, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1930   Vybrané listy Antonína Slavíčka, Družstevní práce, Praha 1
  1931   Básně (Generace sv. 6), Družstevní práce, Praha 1
  1931   Červená zahrada, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1931   Člověk nikdy neví, Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1931   Nauka o kroji, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1931   Několik kapitol ze života Gargantuova a Pantagruelova, Kmen, klub moderních nakladatelů, Praha
  1931   Utajované zlo, Družstevní práce, Praha 1
  1932   Apis a Este, Družstevní práce, Praha 1
  1932   Král Uhel (Román z uhelného kraje koloradského), Družstevní práce, Praha 1
  1932   Obrácení kapitána Brassbounda, Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1932   Trakař jablek, Americký císař, Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1933   Jan Hus. Poslední den, Družstevní práce, Praha 1
  1933   O zlaté kapličce, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1933   Praha matka měst, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1933   Úspěch (Tři léta dějin jedné provincie), Družstevní práce, Praha 1
  1933   Žabákova dobrodružství, Družstevní práce, Praha 1
  1934   Loučení (Obrazy ze školního života), Jan Pospíchal, Praha
  1934   Malířský rukopis ve francouzském obraze nové doby, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
  1934   Náš svět, Družstevní práce, Praha 1
  1934   Procházka moderní galerií, Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1934   Výbor z prózy Karla Čapka, Školní nakladatelství v Praze, Praha
  1935   Don Quijote na rozcestí, Družstevní práce, Praha 1
  1935   Poslední interview (Na paměť Otakara Ostrčila), Zátiší, Knihy srdce i ducha, B. M. Klika, Praha
  1935   Sochaři pražského baroku, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
  1935   Španělská rapsodie, Družstevní práce, Praha 1
  1935   Ve všech koutech světa, Družstevní práce, Praha 1
  1936   Básníkův rok, Družstevní práce, Praha 1
  1936   Dílo, Československá grafická Unie, a.s., Praha
  1936   Do posledního dechu, Družstevní práce, Praha 1
  1936   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1936   James Watt (1736-1819), Československá grafická Unie, a.s., Praha
  1936   K. H. Hilar literát (Literárně historická studie), Bedřich Slavík, Praha
  1936   Kniha o manželství, Družstevní práce, Praha 1
  1936   Kostel svatého Jiří na hradě Pražském, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
  1936   Návrat ze Sovětského svazu, Družstevní práce, Praha 1
  1936   Osada kmene Juchachá, Družstevní práce, Praha 1
  1936   Pod drobnohledem (S devadesáti mikrofotografiemi a nákresy), Československá grafická Unie, a.s., Praha
  1936   Rybaříci na Modré zátoce, Československá grafická Unie, a.s., Praha
  1936   S poutnickou holí, Československá grafická Unie, a.s., Praha
  1936   Světový význam Puškinův, Družstevní práce, Praha 1
  1936   Šaldovi Loutky a dělníci boží, Družstevní práce, Praha 1
  1937   Bruski (Pevným krokem), Družstevní práce, Praha 1
  1937   Dramata, Melantrich, a.s., Praha
  1937   Eugen Oněgin (Román ve verších), Melantrich, a.s., Praha
  1937   Hospodářský život a úvěr, Družstevní práce, Praha 1
  1937   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1937   Kurdská noc, Družstevní práce, Praha 1
  1937   Láska na podporu
  1937   Látky z pražské královské hrobky, Státní grafická škola (1932-1940), Praha
  1937   Lyrika, Melantrich, a.s., Praha
  1937   Návrat ze Sovětského svazu, Družstevní práce, Praha 1
  1937   Ráj srdce (Hříčka o třech dějstvích), Družstevní práce, Praha 1
  1937   Zmoudření dona Quijota (Tragedie o pěti dějstvích), 1 (Kmen 3).ročník, 30 (Kmen 39).číslo, Družstevní práce, Praha 1
  1938   Československé lidové malířství na skle / Imagerie eglomisé populaire tchécosloque, Státní grafická škola (1932-1940), Praha
  1938   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Kniha veršů, Družstevní práce, Praha 1
  1938   Malíř Vojtěch Tittelbach
  1938   Nastolení krále, Družstevní práce, Praha 1
  1938   Poslední melodie (Verše z pozůstalosti), Družstevní práce, Praha 1
  1938   Prague Baroque, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Praha barokní, František Borový, nakladatelství, Praha
  1938   Spáč pod plamenem, Družstevní práce, Praha 1
  1938   Spor o seržanta Gríšu, Družstevní práce, Praha 1
  1938   T. G. Masaryk (K jeho názorům na umění, hlavně slovesné), Družstevní práce, Praha 1
  1938   Tarka, vodní poutník, jeho radostný život a smrt v Zemi dvou řek, Družstevní práce, Praha 1
  1939   Americký sen, Družstevní práce, Praha 1
  1939   Imperium Britannicum (Od ostrovního státu k světové říši), Družstevní práce, Praha 1
  1939   Korespondence Karla Havlíčka s Fany Weidenhoffrovou, Družstevní práce, Praha 1
  1939   Malba a malířský rukopis (Úvod do studia malířského rukopisu), Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
  1939   Úspory a investice (Svět, Nová řada XXVI), Družstevní práce, Praha 1
  1941   Matematika pro všechny. Od násobilky k integrálu (Svět, Nová řada XX), Družstevní práce, Praha 1
  1941   Roky v kruhu, Družstevní práce, Praha 1
  1942   Petr Kajícník (Románová legenda), Družstevní práce, Praha 1
  1945   Barbar Vok, Družstevní práce, Praha 1
  1945   Eugen Oněgin (Román ve verších), Melantrich, a.s., Praha
  1945   Vojín Václav Pišout a spol., Tiskařské podniky Richarda Vogla, New York City (New York)
  1946   Hovory s T. G. Masarykem, František Borový, nakladatelství, Praha
  1947   Hlavou proti zdi, Družstevní práce, Praha 1
  1947   Romance o Závišovi, Družstevní práce, Praha 1
  1949   Barbar Vok, Družstevní práce, Praha 1
  2003   Controlled visual flow, Knihkupectví Fraktály v Galerii Jaroslava Fragnera, Praha
  2003   Fotografie vidí povrch / La photographie reflete l´aspect des choses, Torst, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   30 let dělnické výchovy D. A. (1896 - 1926), Dělnická akademie v Praze, Praha
  1930   Masarykova práce (Sborník ze spisů, řečí a projevů prvního presidenta československé republiky), Státní nakladatelství v Praze, Praha
  1933   Mahenovi (Sborník k padesátinám), Družstevní práce, Praha 1
  1934   Sto let Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách 1833-1933 (Sborník statí o vzniku, vývoji a působení Jednoty Průmyslové), Jednota ku povzbuzení průmyslu v Čechách, Praha
  1937   Karel Hynek Mácha Osobnost, dílo, ohlas (Sborník k 100. výročí Máchovy smrti uspořádala redakcí Arna Nováka Literárně historická společnosti československá), Družstevní práce, Praha 1
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925/12/01   Život (Výtvarný sborník), 5.ročník, 1-104, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
písnička
  published   title (subtitle), publisher, city
  1931   Antonín Dvořák: Píseň Rusalky o měsíčku, Hudební matice Umělecké besedy, Praha
  1940   Antonín Dvořák: Píseň Rusalky o měsíčku, Hudební matice Umělecké besedy, Praha
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění, Vydavatelský fond Společnosti vlasteneckých přátel umění, _
  nedatováno   Slatinné lázně Bohdaneč u Pardubic, Ministerstvo veřejných prací, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1934   Knižní obálky Josefa Čapka, Státní grafická škola (1932-1940), Praha
  1936   Vojtěch Sedláček: Žně, Státní grafická škola / Střední průmyslová škola grafická / Vyšší škola uměleckého průmyslu, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1938   Česká kresba (Sešit 2. Soubor patnácti kreseb ze sbírek Moderní galerie v Praze), Družstevní práce, Praha 1

Ladislav Sutnar

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Kapitoly z dějin designu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Užitková grafika na Slovensku po roku 1918 / Graphic Design in Slovakia after 1918 (2. Vyzliekanie z kroja: Okruh Školy umeleckých remesiel / Taking Off Traditional Clothes: The School of Arts and Crafts Circle), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   O zanedbávanom výtvarnom úseku, Výtvarná práce, 8
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, 292-391
  1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, 124-172
  1993   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14.číslo, 3
  1993/09/02   Ani labuť, ani lůna (Mýty a legendy avantgardy), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1993/09/02   Meziválečná avantgarda v Československu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo
  1994   Knižní grafik Antonín Lískovec (ke stému výročí narození), Výběr, 280-284
  2004   Avantgarda a moderna (55. aukce Antikvariátu dr. Prošek), Art & Antiques, 24-24
  2004   Umění a starožitnosti (Pražské Dorotheum), Art & Antiques, 25-25
  2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 23-27
  2009   Náhodná setkání, Náhodná setkání
  2010   Josef Sudek. Reklama (anotace publikací), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2.číslo, 13
  2010   Konečně Medek, Art + Antiques, 19-19
  2011   Fulla a starožitnosti, Art + Antiques, 26-26
  2011   Nejlepší za dva roky, Art + Antiques, 15-15
  2011   Rekordní Boštík, Art + Antiques, 19-20
  2011   Rekordní Hofman a Bukovac, Art + Antiques, 23-24
  2011   Rekordní Sutnar, Art + Antiques, 16-17
  2011   Sutnar a Toyen na papíře, Art + Antiques, 30-30
  2011   Utěšitel bez rekordu, Art + Antiques, 24-24
  2011   Z Borovičovy sbírky, Art + Antiques, 17-18
  2012   Přehled milionových položek vydražených v roce 2011, Ročenka ART+, 81-93
  2013   Kubišta, Janoušek, Kratina, Art + Antiques, 17-18
  2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012, Ročenka ART+, 81-96
  2013   Rekordní Mucha, Art + Antiques, 17-17
  2014   Znovu Polibek, Art + Antiques, 18-18
  2016   Stephan překvapil, Sutnar nezklamal, Art + Antiques, 21
  2018   Medek, poválečné umění a práce na papíře, Art + Antiques, 19
  2018   Poválečné umění (případová studie), Ročenka ART+, 25-28
  2018   Přehled milionových položek vydražených v roce 2017, Ročenka ART+, 71-91
  2019   Mančuška malířem (1), Art + Antiques, 11.číslo, 15-15
  2019   Poválečné umění, Ročenka ART+, 29-32
  2022   Vzpomínka na malíře a grafika Václava Maška, Posel z Budče 39, 57-58
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1925/12/01   Život (Výtvarný sborník), 5.ročník, 1-104, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1926/12   Život (Výtvarný a literární sborník), 6.ročník, 1-64, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1928   Život (Sborník výtvarného odboru umělecké besedy), 7.ročník, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha

Ladislav Sutnar

institution, city  
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York City (New York)
Getty Center for the History of Art and the Humanities, Los Angeles, Los Angeles (California)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Rochester Institute of Technology, Rochester (New York)
The Museum of Modern Art (MoMA), New York City (New York)

Ladislav Sutnar

year of award   award name, type, notes
2001   Medaile za zásluhy, Medaile, in memoriam