Národní galerie v Praze

city: Praha
address: _
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: tisk@ngprague.cz
web: www.ngprague.cz
birth year: 1949

notes:
pořadatel, vydavatel, ředitelství
vznikla sloučením Sbírky starého umění a Moderní galerie

Národní galerie v Praze

Dne 5. února 1796 se sešla skupina významných představitelů patrioticky zaměřené české šlechty společně s několika vzdělanci z řad osvícenského měšťanstva. Cílem jejich schůzky bylo založení korporace, která měla pozdvihnout upadlý umělecký vkus domácí veřejnosti. Praktickým naplněním měla být veřejně přístupná obrazárna a akademie umění.
Společnost vlasteneckých přátel umění, jak se korporace nazývala, ještě roku 1796 shromáždila kolekci téměř šesti stovek děl a představila je veřejnosti v sálech Černínského paláce na Hradčanech. Společnost však nesměla mít vlastní majetek, a tak základem této expozice byly zápůjčky z majetku rodu Šternberků, Františka z Vrtby, Františka Josefa Kolovrat-Libštejna, Antonína Isidora z Lobkovic a Arnošta Františka z Valdštejna.
V roce 1809 musela Obrazárna opustit Černínský palác a přestěhovala se do Šternberského paláce na Hradčanském náměstí. První expozice zde byla otevřena roku 1814 a tištěný katalog z roku 1827 uvádí již 1725 maleb. Od roku 1835 si Společnost začala budovat vlastní kmenový fond. Základem se stal rozsáhlý soubor děl, který v letech 1843-1848 daroval Obrazárně český sběratel a lékař Josef Hoser. Ve druhé polovině 19. století obohatily pražskou sbírku významné dary a nákupy. Roku 1856 věnoval velký soubor maleb hrabě Bedřich Sylva-Taroucca, dále právník Jan Kaňka, emeritní rektor Karlovy univerzity, roku 1863 byl zakoupen na popud hraběte Františka Thuna soubor grafik a kreseb Václava Hollara (tzv. Hollareum) z Bonnu.
Roku 1871 prodala Společnost vlasteneckých přátel umění Šternberský palác a zaměřila se na projekt vlastní galerijní budovy, ke stavbě však nedošlo. V roce 1873 Společnost přijala nabídku České spořitelny a rozhodla se vystavit svou kolekci v nově zbudovaném Domě umělců – Rudolfinu. Instalace, kterou připravil malíř a inspektor galerie Viktor Barvitius, byla otevřena v roce 1885. Mezi akvizicemi tohoto období dominovaly velkolepé dary knížete Jana II. z Lichtenštejna, lékárníka Augusta Řehoře, Josefa Hlávky, Vojtěcha Lanny a dalších.
Protože Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění nepodávala dostatečně reprezentativní obraz soudobého umění na konci minulého století v Čechách, rozhodla se mladočeská politická reprezentace prosadit projekt založení muzea určeného výhradně moderní tvorbě. Roku 1902 vznikla Moderní galerie Království českého jako soukromá fundace císaře Františka Josefa I. Byla patriotně rozdělena do dvou odborů, reprezentujících umění české a německé. Nakupovala díla soudobých umělců – obrazy A. Slavíčka, M. Švabinského, J. Preislera, F. Kupky, plastiky F. Bílka a J. Mařatky. Nastupující avantgarda zůstala však zcela mimo zájem kurátorů českého odboru. K jejich přínosům na druhé straně patří vybudování kolekce domácí tvorby 19. století s důrazem na dílo J. Navrátila, J. Mánesa, A. Chittussiho a generaci Národního divadla. V roce 1923 zakoupila galerie reprezentativní soubor moderního francouzského umění a ve 20. a 30. letech byla také dotvořena retrospektivní kolekce českého odboru Moderní galerie. Systematickou činností německého odboru vznikl pozoruhodný fond německého a rakouského malířství, zastoupený díly J. Führicha, O. Kokoschky, G. Klimta a dalších. K prestiži instituce nepřispívalo systematické odmítání děl české avantgardy. Vedení bylo úzce spjato s vedením SVU Mánes a titulární hlavou galerie byl až do své smrti předseda národních demokratů Karel Kramář. Díky Antonínu Matějčkovi a kustodovi Vojtěchu Volavkovi muzeum po reinstalaci v roce 1930 mohlo představit alespoň omezený soubor výtvarné avantgardy.
Také Obrazárna Společnosti vlasteneckých přátel umění prošla po roce 1918 závažnými změnami. V roce 1919 se vedení ujal Vincenc Kramář (1877–1960), který proměnil starou Obrazárnu v relativně moderní, odborně spravovanou galerii. Sbírky však musely roku 1929 opustit Rudolfinum, které se stalo sídlem poslanecké sněmovny, a nalezly přístřeší v novostavbě Městské knihovny. Vincenc Kramář striktně omezil pole zájmu pouze na umělecká díla vytvořená před rokem 1800, doplnil však sbírky malbami Franciska Goyi, El Greka, Albrechta Dürera a dalšími. Pozdější tvorba připadla do kompetence Moderní galerie, o jejíž sloučení s Obrazárnou se Kramář několikrát neúspěšně pokusil. V letech 1934–1936 byly sbírky postupně převedeny do státní správy a zřízena Státní sbírka starého umění. V roce 1939 opustil Vincenc Kramář funkci ředitele Státní sbírky. Jeho nástupce, univerzitní profesor Josef Cibulka, navázal na Kramářovu promyšlenou akviziční politiku a podařilo se mu získat závažná díla středověké malby. Instituce se po Cibulkově nástupu začala spontánně nazývat Národní galerie.
V roce 1942 administrativa Protektorátu Čechy a Morava zrušila Moderní galerii a její kolekce připadla do správy Národní (Českomoravské zemské) galerie. V červnu 1945 nahradil Josefa Cibulku ve funkci Vladimír Novotný, někdejší Kramářův asistent. Padesátá léta probíhala ve znamení hektického narůstání sbírkového fondu, galerie částečně rezignovala na postavení odborné instituce a stala se sběrnou konfiskátů rozličné kvality. V roce 1949 se hlavní část sbírek vrátila do Šternberského paláce. Významně obohacená grafická kolekce nalezla důstojné umístění v paláci Goltz–Kinských na Staroměstském náměstí. Za vedení Vladimíra Novotného získal ústav strukturu, kterou si s určitými proměnami uchoval dodnes. V roce 1952 přibyla Sbírka orientálního umění, francouzskou kolekci obohatil v roce 1959 skvělý dar části sbírky Vincence Kramáře.
V letech 1967–1990 určovala osudy Národní galerie silná osobnost ředitele Jiřího Kotalíka. Za jeho epochy vzrostl rozsah sbírek, odborného potenciálu i množství výstavních objektů. Vedle paláce Šternberského a Goltz-Kinských užívá Národní galerie od roku 1976 též někdejší Klášter sv. Jiří na Pražském hradě, kde sídlí Sbírka starého českého umění. Expozice české tvorby 19. století byla otevřena roku 1980 v Klášteře sv. Anežky České. Na zámku Zbraslav se připravuje expozice orientálního umění. Po pokusech o prezentaci moderního a současného umění formou velkých výstav byla v roce 1995 zpřístupněna expozice moderního a současného umění ve Veletržním paláci.

Národní galerie v Praze

institution, city, address
Moderní galerie, Praha, _
Sbírka starého umění, Praha, _

Národní galerie v Praze

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
?   Antonín Chittussi 1847-1891, Galerie Antonína Chittussiho, Ronov nad Doubravou (Chrudim)
?   Malíři železných hor, Galerie Antonína Chittussiho, Ronov nad Doubravou (Chrudim)
?/01/16 -   Irina Ionesco: Kafka, Pražský okruh, Palác Kinských, Praha
?/04/22   Umělci v nových médiích - Graham Harwood-Mongrel: Informační válka a digitální segregace, Veletržní palác, Praha
?/05/06   Umělci v nových médiích - David Wilson: Museum Jurské technologie, Veletržní palác, Praha
[1983]   Czech Sculpture: 1867-1937, National Museum Wales, Cardiff
1945/09/27 -   Barokní umění 17. - 18. století, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1945/11 - 1945/12   Václav Hollar: Městské veduty, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1945/11/15 -   Národní Galerie: Výstava vybraných děl 14.-20. století, Národní galerie v Praze, Praha
1946/02/05 - 1946/05/   Lid Josefa Mánesa, Kramářova vila, Praha
1946/03/25 -1946/04   Tři obnovené gotické obrazy, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1946/05/21 - 1946/08   Honoré Daumier: Litografie, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1946/09/17 - 1946/11/17   František Kupka: Kresby a grafika, Palác Kinských, Praha
1946/09/17- 1946/10/31   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie, Mánes, Praha
1946/10 - 1946/11   Výstava moderního anglického malířství z majetku Tate Gallery v Londýně, Národní galerie v Praze, Praha
1947   Sbírka moderního umění, Národní galerie v Praze, Praha
1947/01/14 - 1947/03/02   Z odkazu MUDra Františka Macháčka, Kramářova vila, Praha
1947/02/05 - 1947/04   Výstava obrazů a soch z majetku hl. města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1947/03/04 - 1947/06/08   Z darů mecenáše (Jindřicha Klazara), Kramářova vila, Praha
1947/05 - 1947/09   Les v českém malířství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1947/06/10 - 1947/11/08   Od náčrtku ke grafickému listu, Kramářova vila, Praha
1947/11 - 1947/12   Kresby Františka Bílka, Šternberský palác, Praha
1948/02 - 1948/04   Renesanční grafika, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1948/05 - 1948/08   Josef Mánes: Akvarely, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1948/06/15 - 1948/09/15   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Slovanský ostrov, Praha
1948/06/18 - 1948/09/15   Francouzi XIX. století v Národní galerii, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1948/10/12 - 1948/11/28   Max Švabinský: Grafika a kresby z let 1943 - 1948, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1948/12 - 1949/01   Luděk Marold: Kresby a akvarely, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1949   Česká kresba 19. století, Praha, Praha
1949   Česká kresba 19. století, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
1949   Česká kresba 19. století, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1949   Česká kresba 19. století, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1949/02/08 - 1949/04/30   Kresby starých mistrů z majetku Zemského muzea v Brně, Kramářova vila, Praha
1949/05 - 1949/07   Výstava nákupů z let 1945 - 1949, Šternberský palác, Praha
1949/10/14 - 1949/11/13   Dílo Karla Purkyně, Slovanský ostrov, Praha
1949/10/18 - 1949/12/18   Nejstarší umění, Šternberský palác, Praha
1949/12/07 - 1950/01/30   Julius Mařák: Kresby a grafika (k 50. výročí smrti umělcovy), Palác Kinských, Praha
1950/02/26 - 1950/05/05   Sociální náměty v české moderní grafice, Palác Kinských, Praha
1950/03/05 - 1951/02   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1950/05 - 1950/06   Národní galerie krajským galeriím I., Slovanský ostrov, Praha
1950/05 - 1950/07   Josef Mánes: Kresby, Palác Kinských, Praha
1950/05 - 1950/07   Životní dílo sochaře Jana Štursy, Mánes, Praha
1950/09/22 - 1950/10/22   Výstava Ministersrva školství, věd a umění a Národní galerie Krajským galeriím II., Slovanský ostrov, Praha
1950/10 - 1950/12   Kresby Mikoláše Alše, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1950/10/22 - 1950/11/19   Josef Mánes: Kresby a akvarely, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1950/11/23 - 1951/12   Čeští mistři 19. století (nové zisky), Šternberský palác, Praha
1951/01 - 1951/03   Václav Hollar: Lepty, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1951/01/22 - 1951/03/11   Kresby Mikoláše Alše, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1951/02/03 - 1951/03/18   Mistři české kresby, Dům výtvarného umění, Praha
1951/04/13 - 1951/06/24   Kresby Václava Brožíka, Palác Kinských, Praha
1951/05/16 - 1951/07/22   Česká krajina XIX. století, Slovanský ostrov, Praha
1951/06 - 1951/07   Krajináři devadesátých let (Antonín Slavíček, Max Švabinský), Městská knihovna Praha, Praha
1951/06 - 1951/09   Soubor vybraných listů Maxe Švabinského, Palác Kinských, Praha
1951/07 - 1951/09   Bedřich Havránek: Kresby, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1951/07 - 1951/12   Soubor Antonína Slavíčka ze Švagrovského galerie v Roudnici n.L., Městská knihovna Praha, Praha
1951/08 - 1952/01   Figuralisté devadesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1951/09/01 - 1951/09/23   Václav Brožík: Kresby a studie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1951/09/14 - 1951/10/21   Praha a její život v kresbě a grafice pěti století, Dům výtvarného umění, Praha
1951/11/05 - 1951/12/02   Praha v kresbě a grafice 19. a 20. století, Palác Kinských, Praha
1951/12/08 - 1951/12/30   Kresby Josefa Mánesa, Palác Kinských, Praha
1952/01 - 1952/02   Vincenc Morstadt, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1952/01 - 1952/03   České umění 19. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952/01/27 - 1952/02/10   Mikoláš Aleš, Kulturní síň divadla v Kolíně, Kolín (Kolín)
1952/02/27 - 1952/04/20   Klasická kresba vrcholné italské renesance, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1952/03/13 - 1952/04/30   Antonín Majer: Kresby a grafika, Palác Kinských, Praha
1952/03/28 - 1952/04   Miloš Jiránek 1875 -1911: Výtvarné dílo, Mánes, Praha
1952/05/30 - 1952/11/30   Výstava díla Mikoláše Alše 1852 - 1952, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1952/06/27 - 1952/09/14   Česká krajina XIX. století, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1952/09 - 1952/10   Umění 19. století na Slovensku, Mánes, Praha
1952/09 - 1952/10   Umění XIX. století na Slovensku, Mánes, Praha
1952/10 - 1952/11   Klasická kresba vrcholné italské renesance, Moravské zemské muzeum, Brno (Brno-město)
1952/11/21 - 1952/12/31   Dílo Leonarda da Vinci: V reprodukcích (k 500. výročí jeho narození), Šternberský palác, Praha
1952/12 - 1953/02   Adolf Kašpar: Ilustrace, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1953 /01- 1953/04/30   Ruské umění, Šternberský palác, Praha
1953/01 - 1953/03   Kvaše a akvarely Josefa Lady, Městská knihovna Praha, Praha
1953/03 - 1953/07   Tvůrčí cesta českých klasiků, Slovanský ostrov, Praha
1953/03 - 1953/10   Malířské dílo Ludvíka Kuby, Městská knihovna Praha, Praha
1953/04/30 - 1953/09   Max Švabinský: Soubor grafického díla, Palác Kinských, Praha
1953/07/01 - 1953/08   Max Švabinský: Rané dílo do roku 1900, Arcibiskupský zámek, Kroměříž (Kroměříž)
1953/08 - 1953/09   Krajinářská studie v české malbě 19. století, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1953/09 - 1954/02   Čeští klasikové 19. století, Šternberský palác, Praha
1953/09 - 1954/07   Čeští klasikové XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1953/09/18 - 1953/12   Max Švabinský: Soubor malířského a kreslířského díla, Slovanský ostrov, Praha
1953/11/01 - 1954/01/31   Karel Vik: K sedmdesátým narozeninám umělcovým, Palác Kinských, Praha
1953/12 - 1954/02   Jan Slavíček: Kresby, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
1954/01/08 - 1954/02/28   Z čínské malířské akademie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1954/03 - 1954/05   Figurální a krajinářské kresby Maxe Švabinského z devadesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1954/05 - 1954/09   Jan Preisler: Kresby, Městská knihovna Praha, Praha
1954/05/20 - 1954/06   Francouzské výtvarné umění 19. a 20. století, Šternberský palác, Praha
1954/06 - 1954/07   Čínské umění, Palác Kinských, Praha
1954/06 - 1954/08   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1954/08/13 - 1954/10/17   Josef Navrátil: Kvaše, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1954/10 - 1954/11   Hanuš Schwaiger, Mánes, Praha
1954/10/15 -   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1954/11   Hokusai a jeho žáci, Salon Výtvarné dílo, Praha
1955/01 - 1955/02   Indické sochařství (Výstava uměleckých fotografií a drobných plastik), Valdštejnská jízdárna, Praha
1955/01/21 - 1955/02/27   Henri de Toulouse-Lautrec, Síň Sdružení výtvarníků Purkyně, Praha
1955/02   Čínské užité umění, Dům U Hybernů, Praha
1955/05   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie, Valdštejnská jízdárna, Praha
1955/05 - 1955/07   Odlitky čínských reliéfů a soubor čínských malířů (dar vlády ČLR), Městská knihovna Praha, Praha
1955/05/03 -   České malířství XIX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1955/05/31 - 1955/06/26   Jan Preisler: Kresby a menší obrazy, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1955/06 - 1955/07   Evropští výtvarní umělci 19. století, Slovanský ostrov, Praha
1955/06 - 1955/09   Česká grafika XIX. století, Palác Kinských, Praha
1955/06 - 1955/09   Umění slovanských národů, Obecní dům, Praha
1955/09/11 - 1955/10/04   Grafické dielo národného umelca Maxa Švabinského, Krajská galéria, Košice (Košice)
1955/09/11 - 1955/10/30   František Hlavica: Posmrtná výstava, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Kroměříž (Kroměříž)
1955/12 - 1956/01   Klasické a současné indické výtvarné umění, Obecní dům, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění, Mánes, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Ilustrace, Palác Kinských, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1955/12 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Sochařství, monumentální umění a kresba, Slovanský ostrov, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/01/20 - 1956/02   Francouzské umění od Delacroixe po současnost: Kresby, akvarely, grafika, Palác Kinských, Praha
1956/03/11 -   Česká kresba XIX. storočia, Krajská galéria, Košice (Košice)
1956/04/04 - 1956/05/20   Oskar Kokoschka: Výstava k výročí sedmdesátých narozenin, Městská knihovna Praha, Praha
1956/04/14 - 1956/05/06   Iranská miniatura, Palác Kinských, Praha
1956/05/11 - 1956/06/24   Vilém Nowak: Souborná výstava k sedmdesátinám, Mánes, Praha
1956/08/03 -   Z umělecké dílny Jung-Pao-Čaj, Galerie Československý spisovatel, Praha
1956/09/18 - 1956/10   Otakar Španiel 1881-1955: Životní dílo, Mánes, Praha
1956/09/23 - 1956/11   Václav Rabas: Souborné dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1956/10 - 1956/11   Výstava francouzské knihy, Palác Kinských, Praha
1956/12/13 - 1957/01/20   Václav Rabas: Souborné dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1956/12/19 - 1957/02   Rembrandtova grafika ( v rámci oslav světových kulturních výročí), Palác Kinských, Praha
1957/02 - 1957/04   Staré čínské nástěnné malby, Slovanský ostrov, Praha
1957/05   Předrevoluční a sovětské divadlo, Palác Kinských, Praha
1957/05 - 1957/06   Wäinö Aaltonen: Finský sochař a malíř, Slovanský ostrov, Praha
1957/06 - 1957/08   Grafické dílo Giovanni Battisty Piranesiho, Palác Kinských, Praha
1957/06/28 - 1957/08/04   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1957/09/01 - 1957/09/29   Tradície českej modernej maľby, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1957/09/27 - 1957/10/15   Výstava nákupů Národní galerie, Obecní dům, Praha
1957/11 - 1957/12   Ruská a sovětská kniha v díle českých ilustrátorů, Palác Kinských, Praha
1957/12/14 - 1958/01/12   Krajina a lidé v díle Alfreda Kubina, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958   Polské malířství, Valdštejnská jízdárna, Praha
1958/03 - 1958/05   Zakladatelé českého moderního umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/03/04 - 1958/04   Honoré Daumier: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1958/03/07 - 1958/04/02   Krajina a lidé v díle Alfreda Kubina, Galerie Hollar, Praha
1958/03/28 - 1958/04/27   Jean Pierre Dantan: Sochařská karikatura, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1958/04/29 - 1958/06   Josef Wagner (1901-1957): Životní dílo, Mánes, Praha
1958/05/02 - 1958/06/01   Otto Gutfreund: Kresby a drobné plastiky, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1958/05/15 - 1958/07   Kresby Jana Štursy, Palác Kinských, Praha
1958/06 - 1958/07   Hugo Boettinger: Obrazy a kresby, Palác Kinských, Praha
1958/06/20 - 1958/08   Čínské umělecké památky, Zámek Troja, Praha
1958/08 - 1958/09   Přírůstky grafiky a kresby, Palác Kinských, Praha
1958/09 - 1958/10   Evropský dřevořez 15. - 18. století, Palác Kinských, Praha
1958/10/19 - 1958/12   Slovensko v dielach českého výtvarného umenia, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1958/10/31 - 1958/11/20   Ilja Jefimovič Repin: Kresby, Krajská galéria, Košice (Košice)
1958/11/15 - 1958/12/15   České malířství první poloviny 19. století (k mezinárodní uměleckohistorické konferenci), Palác Kinských, Praha
1958/12 - 1959/01   Zsigmond Kisfaludi Strobl, Praha, Praha
1959/01/22 - 1959/05/22   Václav Hollar: Kresby, Palác Kinských, Praha
1959/04 - 1959/09   Přírůstky čínského umění v Národní galerii v Praze, Zámek Troja, Praha
1959/04/02 -   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Městská knihovna Praha, Praha
1959/04/15 - 1959/05   Jan Trampota: Životní dílo, Mánes, Praha
1959/05 - 1959/06   Edvard Munch: Grafika, Palác Kinských, Praha
1959/05/12 - 1959/08   Polské malířství od Canaletta k Wyspiańskému ze sbírek Národního muzea ve Varšavě, Valdštejnská jízdárna, Praha
1959/05/24 - 1959/07/12   Moderní české malířství II (léta dvacátá), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1959/05/31 - 1959/07/12   České moderní malířství, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1959/07/25 - 1959/09/27   Výstava grafických technik při tisku z hloubky, Palác Kinských, Praha
1959/09/25 - 1959/10   Karel Dvořák (1893-1950), Mánes, Praha
1959/10/08 - 1959/11   Čchi Paj-š': Výstava k 10. výročí vzniku čínské lidové republiky, Palác Kinských, Praha
1959/10/22 - 1959/12/10   Z díla Jindřicha Pruchy: Výběr obrazů z darů sestry umělcovy Vojslavy Pruchové, Městská knihovna Praha, Praha
1959/11/18 - 1960/02   Díla Adolfa Kosárka, Valdštejnská jízdárna, Praha
1959/12 - 1960/01   Německé umění 20. století ze sbírek Národní galerie, Šternberský palác, Praha
1960   Jindřich Prucha: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1960   Karel Lidický, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1960/02/11 - 1960/04/02   Jan Slavíček: Kresby z cest, Městská knihovna Praha, Praha
1960/04 - 1960/09   Čínská hrobová keramika, Zámek Troja, Praha
1960/04/07 - 1960/06/05   František Jiroudek: Z figurálních prací, Městská knihovna Praha, Praha
1960/04/16 - 1960/05/25   Krajiny Josefa Navrátila, Valdštejnská jízdárna, Praha
1960/06/14 - 1960/09/01   Praha panoramatická, Městská knihovna Praha, Praha
1960/06/20 - 1960/08/25   Josef a Quido Mánesové, lidopisné studie, Valdštejnská jízdárna, Praha
1960/09 - 1960/11   František Xaver Procházka, Valdštejnská jízdárna, Praha
1960/09/04 - 1960/10/16   Dílo Josefa Čapka, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960/09/06 - 1960/11/11   Dar Dr. Vincence Kramáře Národní galerii v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1960/09/18 - 1960/10   Dílo Bohumila Kubišty, Mánes, Praha
1960/11 - 1960/12   Světové malířství od r. 1860 v reprodukcích, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1960/11/06 - 1960/12/31   Ruské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1960/11/13 - 1960/12/04   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/11/16 - 1961/01/15   Vincenc Beneš: Akvarely, Šternberský palác, Praha
1960/12 - 1961/02   August Piepenhagen, Valdštejnská jízdárna, Praha
1961   Antonín Slavíček a Kameničky, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1961   Výtvarným uměním k socialistickému životu, Národní galerie v Praze, Praha
1961/01/14 - 1961/03/09   Karel Svolinský: Ilustrace k Českému roku, Městská knihovna Praha, Praha
1961/02/05 - 1961/03/12   Škola vidění - Výmluvnost kresby, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/03/04 - 1961/05/07   Václav Rabas: Raná tvorba, Městská knihovna Praha, Praha
1961/04/30 - 1961/11/05   Ruské malířství XIX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/20 - 1961/06/04   Vojtěch Tittelbach: Mír naší zemi, Městská knihovna Praha, Praha
1961/05/21 - 1961/06   Karel Pokorný, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1961/06/13 - 1961/07/30   Rakouské umění XX. století, Městská knihovna Praha, Praha
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/07/27 - 1961/08/27   Reprodukce francouzské kresby od gotiky po Henri Matisse, Palác Kinských, Praha
1961/07/29 - 1961/09/10   Z díla Bedřicha Piskače, Městská knihovna Praha, Praha
1961/09 -1961/10   Jan Lauda, 1898 - 1959, Mánes, Praha
1961/09/01 - 1961/10/01   Rakouské umění XX. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/09/03 - 1961/10/22   Umělecké památky Asie ze sbírek Národní galerie a Náprstkova muzea v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/09/15 - 1961/11/01   Barokní zátiší, obraz a skutečnost, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1961/09/24 - 1961/11   Antonín Slavíček: Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1961/10/05 - 1961/11/12   Plastiky malířů, Městská knihovna Praha, Praha
1961/10/06 - 1961/10/29   Japonský grafik Šiko Munakata, Palác Kinských, Praha
1961/11/03 - 1961/12/03   Japonské grafické umění: Výstava pořádaná k 200. výročí narození Kacušiky Hokusaje, Palác Kinských, Praha
1961/11/14 - 1962/01/07   Velká nížina v maďarském malířství, Valdštejnská jízdárna, Praha
1961/11/15 - 1961/12   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958, Městská knihovna Praha, Praha
1961/12/01 - 1961/12/31   Bedřich Piskač, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/12/08 - 1962/02/18   Výstava přírůstků holandského malířství 17. století, Palác Kinských, Praha
1962/01/18 -   Škola vidění - kresba, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1962/01/20 - 1962/02/28   Současná grafika v boji proti válce, Městská knihovna Praha, Praha
1962/01/21 - 1962/03/31   Antonín Slavíček 1870-1910: Životní dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/02/09 -   Japonské grafické umění, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1962/03/05 - 1962/03/30   Francouzská grafika, Galerie Fronta, Praha
1962/04 - 1962/05   Antonín Slavíček 1870-1910, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1962/04/01 -   Japonské grafické umenie, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1962/04/01 - 1962/05   Bohumil Kafka: Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1962/04/12 - 1962/05   Vojtěch Sedláček: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1962/04/27 - 1962/08/27   Karel Purkyně, Valdštejnská jízdárna, Praha
1962/05 - 1962/06   Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije, National Gallery – National Art Gallery (Nacionalna chudožestvena galerija), Sofie (Sofia)
1962/05 - 1962/08   Evropský porcelán 18. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1962/05/16 - 1962/08/26   Keramika Asie, Afriky, Ameriky a Oceánie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1962/05/17 - 1962/07/20   Přírůstky holandského malířství 17. století Národní galerie v Praze, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1962/06/14 - 1962/07   Antonín Slavíček: Životní dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1962/06/15 - 1962/09/16   Vybrané přírůstky Národní galerie v Praze z let 1957-1962. Výstava nově získaných obrazů 16.-19. století, Palác Kinských, Praha
1962/06/16 - 1962/08/19   František Kaván a Českomoravská vysočina, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1962/07/06 - 1962/09/30   František Tichý: Životní dílo, Mánes, Praha
1962/08/05 -   Japonské dřevoryty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1962/09/09 - 1962/10/28   Karel Purkyně a čeští realisté, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1962/09/16 -   Václav Špála, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1962/10 - 1962/11   Restaurované čínské malby, Městská knihovna Praha, Praha
1962/10 - 1962/12   Z drážďanské galerie, Malířství 16. - 18. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1962/10/02 - 1962/11/11   Jugoslávské fresky, Palác Kinských, Praha
1962/10/21 - 1962/12/09   Česká kresba ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1962/11/10 - 1963/01/03   Jaroslav Král: Výběr z životního díla, Městská knihovna Praha, Praha
1962/11/25 -   České malířství 1. poloviny XIX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1962/11/25 - 1962/12   České malířství první poloviny XIX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1962/12/01 - 1963/06/05   Československé moderní umění od r. 1945, Palác Kinských, Praha
1963   Karel Dvořák (1893-1950): Životní dílo, Zámek Kozel, Šťáhlavy (Plzeň-město)
1963/01 - 1963/03   České malířství z 2. poloviny XIX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1963/01/15 - 1963/02/28   Josef Hubáček: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1963/01/31 - 1963/03   Jan Zrzavý: Dílo 1907-1962, Mánes, Praha
1963/02/08 -   Vojtěch Preissig: Výběr z grafické tvorby, Galerie Hollar, Praha
1963/02/15 - 1963/03/17   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1963/03/24 - 1963/04/25   Zakladatelia slovenského moderného umenia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/04   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky), Městská knihovna Praha, Praha
1963/04 - 1963/06   Sto let Umělecké besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/04/01 - 1963/06/01   Francouzská grafika ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1963/04/27 - 1963/06/30   100 let Umělecké Besedy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/04/28 - 1963/06/02   Jan Zrzavý: Dílo 1907-1962, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1963/05 - 1963/06   Vojtěch Preissig 1873-1944, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1963/05/31 - 1963/06/30   Vilmos Aba - Novák, Palác Kinských, Praha
1963/06/06 - 1963/07   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1963/06/08 - 1963/08/12   Jakub Bauernfreund, Andrej Nemeš: obrazy 30. let, Městská knihovna Praha, Praha
1963/06/15 - 1963/08/31   Ludvík Kuba, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1963/06/19 - 1963/10/10   Flámské malířství, přírůstky, Palác Kinských, Praha
1963/06/21 - 1963/07   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Mánes, Praha
1963/07/05 - 1964/05   Český barokní portrét, Loreta, Praha - Hradčany
1963/07/26 - 1963/09/15   Vilmos Aba-Novák (1894-1941), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1963/08   České malířství 19. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1963/08/16 - 1963/09   Miloslav Holý: Oleje z let 1927 - 1931, Městská knihovna Praha, Praha
1963/09/06 - 1963/11   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1963/10   Jan Lukas: Fotografie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1963/10   Janine Niépce: Fotografie, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1963/10/04 - 1963/11/03   Dějiny grafiky - tisk z výšky, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1963/10/15 - 1963/11/10   Jean Effel, karikatury - Janine Niepce, Francouzi ve fotografii, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1963/11 - 1963/12   Paul Gauguin: Dřevořezy, Městská knihovna Praha, Praha
1964   České gotické umění, Šternberský palác, Praha
1964   Jan Preisler: 1872 - 1918, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1964   John Heartfield, Palác Kinských, Praha
1964/01 - 1964/02   Richard Lauda: Výbor z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1964/01 - 1964/06   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1964/01/17 - 1964/03/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
1964/03 - 1964/04   Bohdan Heřmanský: Obrazy a kresby, Městská knihovna Praha, Praha
1964/03/06 - 1964/04   Josef Kaplický: Celoživotní dílo, Mánes, Praha
1964/03/13 -   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu, Palác Kinských, Praha
1964/05/19 - 1964/09/20   Česká barokní krajina, Palác Kinských, Praha
1964/06 - 1964/07   Bořivoj Žufan 1904-1942: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1964/06/20   Jindřich Prucha: Životní dílo malíře, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1964/06/26 - 1964/09   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1964/07/17 - 1964/08/30   K výtvarné problematice 30. let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1964/09/27 -   Vincenc Beneš: Malířské dílo, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1964/09/27 - 1964/11/15   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírek Dr. Vincence Kramáře, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1964/10/04 - 1965/01/15   Český a slovenský lid ve výtvarném umění, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1964/10/0ě - 1964/11/08   Stále ještě...John Heartfield, fotomontáže. V upomínku na velkou mezinárodní výstavu karikatur v Mánesu v roce 1934, Palác Kinských, Praha
1964/10/18   Konference o Picassovi a vývoji francouzského umění po roce 1900, Kino Kyjev, Praha
1964/11 - 1965/02   Holíčská fajáns, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1964/11/04 - 1965/01/17   Výstava přírůstků sbírky moderního umění, Městská knihovna Praha, Praha
1964/11/13 - 1965/02/28   Michelangelo Buonarroti: Souborná výstava, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1964/12/08 - 1964/12/27   Sovětské výtvarné umění, Palác Kinských, Praha
1964/12/13 - 1965/01/17   Jaroslav Grus: Výstava obrazů a kreseb z let 1907-1963, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1964/12/20 - 1965/01/24   Josef Šíma: Obrazy a studie, Západočeské muzeum, Plzeň (Plzeň-město)
1965   Tsjekkoslovakisk glass, keramik og tekstiler, Kunstindustrimuseet - The Museum of Decorative Arts and Design, Oslo
1965/01   Obraz Andrea del Sarto Madona s děckem, Šternberský palác, Praha
1965/01 - 1965/02   Španělští malíři pařížské školy, Městská knihovna Praha, Praha
1965/01/20 - 1965/05/22   Benátské malířství 18. století, Loreta, Praha - Hradčany
1965/01/22 - 1965/04/19   Holandské krajinářství 17. století, Palác Kinských, Praha
1965/01/24 -   Karel Souček: Výběr z díla, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1965/01/29 - 1965/03   Bojovné dílo Josefa Čapka, Národní muzeum, Praha
1965/02/28 - 1965/03/21   Václav Hollar: Grafika, Městská galerie, Louny (Louny)
1965/03/11 - 1965/04/03   Ferdinand Engelmüller, Staroměstská radnice, Praha
1965/04/11 - 1965/05/02   Ešte vždy...Výstava John Heartfield - fotomontáže, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1965/04/24   Rakouské umění 18. století, Zámek Jemniště, Jemniště, Postupice (Benešov)
1965/04/25 - 1965/05/30   Jan Preisler: Výběr z malířského díla, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
1965/05   Jihočeská pozdní gotika 1450-1530, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965/05/13 - 1965/08/29   Moderní česká kresba, Palác Kinských, Praha
1965/05/18 - 1965/06/18   Zahraniční umění z depozitářů Národní galerie, Městská knihovna Praha, Praha
1965/05/21 - 1965/10/05   Obraz Jana van Eycka Podobizna malířovy ženy Margarety, Šternberský palác, Praha
1965/05/30 - 1965/08/31   Pablo Picasso: Grafické dílo 1905 - 1964, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1965/06/01 - 1965/08/22   Vincenc Makovský: Sochařské dílo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1965/06/10 - 1965/08/15   Francouzské malířství od Delacroixe k Picassovi, Šternberský palác, Praha
1965/07 - 1965/08   Tanec v moderním českém výtvarném umění, Zámek Strážnice, Strážnice (Hodonín)
1965/07/15 -   František Foltýn: Nefigurativní tvorba, Městská knihovna Praha, Praha
1965/07/17   Indické miniatury 17.-19. století, Obecní dům, Praha
1965/07/18 - 1965/10/30   Mistři vrcholného baroku, Zámek Troja, Praha
1965/08/29   Vojtěch Sedláček: Kresby a grafika, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1965/09   Pablo Picasso: Grafické dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1965/09/07 - 1965/10/03   Škola vidění: Výmluvnost kresby, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1965/09/09 - 1965/10/17   Josef Mánes: Podobizny a květiny, Palác Kinských, Praha
1965/09/12 - 1965/10/10   Moderní česká kresba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1965/09/19 - 1965/12/01   Otto Gutfreund, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1965/10 - 1965/12   Josef Navrátil: Obrazy a kresby, I. část výstavy, Palác Kinských, Praha
1965/10/24 - 1966/01/16   Generace 1909, Šternberský palác, Praha
1965/10/29 - 1966/01/16   Josef Navrátil: Český interiér druhého rokoka - II. část výstavy, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1965/11/09 - 1965/11/28   Václav Rabas, vybraná díla k nedožitým 70. narozeninám, Městská knihovna Praha, Praha
1965/12 - 1965/12/31   Bedřich Vaníček: Oleje, kvaše, kresby. Dar MUDr. Arnošta Vlašimského, Městská knihovna Praha, Praha
1965/12/19   Otto Gutfreund: Výběr z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966   Sbírka českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1966/01/26 - 1966/02   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Palác Kinských, Praha
1966/03   Neznámý Josef Čapek, Šternberský palác, Praha
1966/03/29 - 1966/05/15   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého, Palác Kinských, Praha
1966/04 - 1966/05   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1966/04/05 - 1966/05/15   Kaligrafie a obrazy Dálného Východu, Palác Kinských, Praha
1966/04/22 - 1966/06   L´Arte del Barocco in Boemia, Palazzo Reale, Milán (Milano)
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/05/04 - 1966/05/30   František Tichý: Gemälde, Zeichnunagen, Grafik, Haus am Lützowplatz, Berlín (Berlin)
1966/05/08 - 1966/06/15   Josef Navrátil: Obrazy, kresby, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1966/05/20 - 1966/06   Neznamé obrazy Pařížské školy, Městská knihovna Praha, Praha
1966/05/21 - 1966/06/26   Albrecht Dürer: Mědiryty, dřevořezy, lepty na železe, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/05/27 - 1966/08/01   Tři století nizozemské kresby 1400 - 1700, Palác Kinských, Praha
1966/05/27 - 1966/12   Třicetiletá válka v obrazech flamských a holandských malířů, Loreta, Praha - Hradčany
1966/06   Henry Moore, Šternberský palác, Praha
1966/07/14 - 1966/10/02   Francouzské sochářství ze sbírek Národní galerie, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1966/09/13 - 1966/10/09   Vincent van Gogh: Výstava reprodukcí, Šternberský palác, Praha
1966/10/01 - 1966/11/13   Evropské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1966/10/26 -1967/03   Renesanční umělecké řemeslo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1966/11/04 - 1966/12/05   Пєйзаж, Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1966/12/16 - 1967/01/08   Evropské umění: Mistři 20.století, Galerie Václava Špály, Praha
1966/12/16 - 1967/01/08   Mistři 20. století, Galerie Václava Špály, Praha
1967   Käthe Kollwitzová, Národní galerie v Praze, Praha
1967   Premio Internazionale Biella per l´incisione, Valdštejnská jízdárna, Praha
1967/02/22 - 1967/04/30   Flámské krajinářství 16. a 17. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1967/03/09 - 1967/03/30   Sztuka walcząca, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1967/03/17 - 1967/06/11   Vybrané grafické listy pěti století, Palác Kinských, Praha
1967/04/07 - 1967/06/18   Antonín Pelc (vzpomínková výstava k úmrtí umělce), Městská knihovna Praha, Praha
1967/05/12 - 1967/07/30   Norbert Grund 1717 - 1767, Belvedere (Österreichische Galerie Belvedere), Vídeň (Wien)
1967/05/12 - 1967/08/31   Flámské a holandské zátiší 17. století, Loreta, Praha - Hradčany
1967/05/21 - 1967/06/30   Česká malba 19. století, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1967/06/17 - 1967/08   Antonín Chittussi, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1967/07/04 - 1967/08/06   Moderní francouzská kresba, Palác Kinských, Praha
1967/07/13 - 1967/09/17   Auguste Rodin: Výstava drobné plastiky a kreseb k 50. výročí Rodinova úmrtí a k 65. Výročí jeho první pražské výstavy, Staroměstská radnice, Praha
1967/09/06 - 1967/10   Jacques Callot: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1967/09/15 - 1968/04   Norbert Grund 1717 - 1767, Loreta, Praha - Hradčany
1967/10/20 - 1967/11/19   Premio Gaetano Marzotto 1967. Figurativní malířství v Evropě, Valdštejnská jízdárna, Praha
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1967/11/03 - 1967/12/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Retrospektivní část, Galerie Hollar, Praha
1967/11/15 - 1968/01/07   Miró, Vasarely, Schumacher, Čelić, Palác Kinských, Praha
1967/12/01 - 1968/01/21   Pablo Picasso: Současná tvorba, Mánes, Praha
1967/12/15 - 1968/01/31   František Xaver Šalda a výtvarné umění, Šternberský palác, Praha
1968   Bohumil Kafka (1878 - 1842), Hrad Pecka, Pecka (Jičín)
1968   Jan a Antonín Balzer: Grafika, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1968   Miloš Jiránek (1875 - 1911), Strážnice (Hodonín), Strážnice (Hodonín)
1968 /02/05 - 1968/03/16   Renato Guttuso: Autobiografický cyklus, Valdštejnská jízdárna, Praha
1968/01 - 1968/02   Josef Brož: Obrazy z let 1931 - 1967, Mánes, Praha
1968/01/12 - 1968/02   Jan Konůpek: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1968/01/17 - 1968/02/15   Z dílen našich grafiků, odměněných mezinárodními cenami v roce 1967 (Albín Brunovský, Alena Kučerová, Pravoslav Sovák, Miloš Urbánek), Palác Kinských, Praha
1968/01/17 - 1968/03/10   Francisco Goya: Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1968/02/16 - 1968/03/03   Grafici odměnění cenami v Československu v roce 1967, Palác Kinských, Praha
1968/02/29 -   Flámská a holandská zátiší XVII. století, Galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
1968/02/29 -   Il collage nell´arte ceca moderna, Galleria ferro di cavalo, Řím (Roma)
1968/03 - 1968/04   František Kupka 1871-1957, Palác Kinských, Praha
1968/03 - 1968/04   František Kupka 1871-1957, Valdštejnská jízdárna, Praha
1968/03/10 - 1968/04/21   Holandské krajinářství 17. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1968/03/12 - 1968/04/04   Devět desek karlštejnského cyklu Mistra Theodorika z Expo 67 v Montrealu, Šternberský palác, Praha
1968/04/09 - 1968/05/02   Princip slasti, Městská knihovna Praha, Praha
1968/05 - 1968/06   50 rokov československého maliarstva zo zbierok galerií, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1968/05/07 - 1968/06/09   Karel Hladík 1912 - 1967, Mánes, Praha
1968/05/16 - 1968/08/21   Národní galerie Národnímu divadlu: K stému výročí položení základního kamene ND, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1968/05/22 - 1968/06/23   Josef Šíma: Obrazy a kresby, 1. část, Valdštejnská jízdárna, Praha
1968/05/22 - 1968/06/23   Josef Šíma: Obrazy a kresby, 2. část, Palác Kinských, Praha
1968/06/07 - 1968/08/20   Náhrobní kameny středověké Bosny, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1968/06/11 - 1968/07/21   Yves Klein: Výstava díla, Městská knihovna Praha, Praha
1968/06/15 - 1968/08   9. Výtvarné Hlinecko 1968: Václav Rabas, Hlinsko (Chrudim), Hlinsko (Chrudim)
1968/06/21 - 1968/09/15   Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany (Piešťany)
1968/07/03 - 1968/08/04   Benátské malířství 15. až 18. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1968/07/07 - 1968/08   50 let československého malířství 1918–1968, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1968/07/10 - 1968/08/21   Sovětské umění dvacátých let - plakáty, grafika, knihy, návrhy, Palác Kinských, Praha
1968/08/01 - 1968/09/01   Naivní malíř Niko Pirosmanišvili, Městská knihovna Praha, Praha
1968/08/04 - 1968/09/30   Ludvík Kuba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1968/09/17 - 1968/10/20   Emil Filla, Josef Čapek, k výročí Mnichova 1938, Městská knihovna Praha, Praha
1968/09/21 - 1969/02   Flámské figurální malířství 17. století, Loreta, Praha - Hradčany
1968/10 - 1968/11   Václav Špála: Malířské dílo, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1968/10/03 - 1968/11/24   Grafika rodiny Balzerů, Palác Kinských, Praha
1968/10/03 - 1968/11/30   In memoriam Jiřího Balcara 1929-1968), Palác Kinských, Praha
1968/10/17 - 1970/02/28   Má vlast: České malířství XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1968/10/22 -   Malířské dílo Františka Kupky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1968/10/22 - 1968/11/24   Vojtěch Preissig, Galerie Nová síň, Praha
1968/10/22 - 1968/11/24   Vojtěch Preissig: Životní dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1968/10/24 - 1968/11/17   České umění začátku 20. let k padesátému výročí republiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Valdštejnská jízdárna, Praha
1968/10/24 - 1968/12/26   50 let československého malířství 1918–1968, Praha, Praha
1968/10/25 - 1968/12/01   50 let československého malířství 1918–1968, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1968/10/25 - 1969/02/28   České sochařství 19. a 20. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1968/10/26 - 1969/02/28   Slovenské umění 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1968/11/05 - 1968/12/08   50. výročí ČSSR, Obecní dům, Praha
1968/11/24 - 1969/01/05   Jean Bazaine: Obrazy a kresby, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1968/11/28 - 1969/01/31   Jugoslávská grafika, Palác Kinských, Praha
1968/12 - 1969/01   50 let československého malířství 1918–1968, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
1968/12/12 - 1969/01/26   Václav Špála: Malířské dílo, Výstavní síň Domu kultury, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1968/9   50. výročí založení ČSR, Národní galerie v Praze, Praha
1969   Česká sociální grafika (z majetku Národní galerie), Charkov, Charkov (Kharkiv)
1969   Francisco Goya: Grafické dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1969   Max Švabinský, Kyjev, Kyjev (Kiev)
1969/01/09 - 1969/02/16   Václav Špála: Obrazy, kresby, grafika z let 1911 - 1923, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/01/11 - 1969/03/02   Premio Gaetano Marzotto, Valdštejnská jízdárna, Praha
1969/01/30 - 1969/04/13   Josef Mařatka (1874 - 1937): Kresby a plastiky, Obecní dům, Praha
1969/02 - 1969/03   50 let československého malířství 1918–1968, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1969/02/19 - 1969/06/01   Rembrandt (1606-1669): Výběr z grafického díla, Palác Kinských, Praha
1969/03   Vojtěch Tittelbach, Mánes, Praha
1969/03/14 - 1969/04/20   Současná malba Pařížské školy, Valdštejnská jízdárna, Praha
1969/03/25 - 1969/05/04   Jindřich Štyrský 1899 - 1942: Malarstwo, rysunek, collage, fotografie, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1969/04/02 - 1969/06/29   Petr Brandl 1668 - 1735, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1969/04/09   Tisková konference: Paul Klee, Šternberský palác, Praha
1969/04/11 - 1969/05/25   Paul Klee: Obrazy, kresby, akvarely, Šternberský palác, Praha
1969/04/15 -   Flámské a holandské zátiší XVII. a XVIII. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1969/04/15 - 1969/06/11   Fritz Wotruba: Sochy a kresby, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/04/23 - 1969/06/01   Leonardo Cremonini, Městská knihovna Praha, Praha
1969/05/07 - 1969/06/22   Dvě století britského malířství, od Hogartha k Turnerovi, Valdštejnská jízdárna, Praha
1969/05/15 - 1969/06/10   Juhoslovanská grafika, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1969/05/17 - 1969/06/30   Holandské krajinářství 17. století, Loreta, Praha - Hradčany
1969/05/22 - 1969/06/22   Sochařská kresba a drobná plastika z počátku 20. století, Galerie bratří Čapků, Praha
1969/05/30 - 1969/06/22   Současná malba Pařížské školy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1969/06/12 - 1969/07/20   František Kupka: Ulja, akvareli, gvaševi, crteži, grafike, Muzej savremene umetnosti (Museum of Contemporary Art of Belgrade MoCAB / Музеј савремене уметности у Београду), Bělehrad (Beograd)
1969/06/15 -   Flámská figurální malba 17. století, Oblastní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1969/06/18 - 1969/10/12   Václav Hollar 1607-1677: Kresby, lepty, Palác Kinských, Praha
1969/06/19 - 1969/08/03   Vojtěch Preissig: Výbor z díla, Dům umění, Zlín (Zlín)
1969/06/21   Julius Mařák, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1969/07/03 - 1969/08/17   Moderní americké malířství po roce 1945, Valdštejnská jízdárna, Praha
1969/07/05 - 1969/09/14   Současné jugoslávské sochařství, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/09/21 - 1969/11/02   Český kubismus, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1969/09/27 - 1970   Holandské figurální malířství 17. století. K 300. výročí úmrtí Rembrandtovu, Loreta, Praha - Hradčany
1969/10 - 1969/11   Současné jugoslávské sochařství, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/10 - 1969/12   Hartung, Tapies, Johns, Hozo (z VIII. mezinárodní grafické výstvy v Lublani), Palác Kinských, Praha
1969/10/07 - 1969/11/16   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/10/30 - 1969/12/14   Matial Raysse: Obrazy a objekty, Městská knihovna Praha, Praha
1969/11 - 1969/12   Moderní belgické umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1969/11/27 - 1970/01/01   Česká a slovenská medaile 1508-1968, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1969/11/27 - 1970/01/31   Staré bulharské umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1969/12/18 - 1970/02/28   Henri Matisse: Ze sbírek sovětských muzeí, Šternberský palác, Praha
1970   ARSfilm: filmová přehlídka snímků o výtvarném umění, Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž)
1970   České moderní umění a vybraný soubor cizích škol - H. Staźewski: reliefní obrazy 1967-1968, Městská knihovna Praha, Praha
1970   České sklo 17. a 18. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1970   Francouzské umění 19. a 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1970   P. I. Čajkovský, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1970   V. I. Lenin 1870-1970, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1970   Vietnamské umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1970 -1970/09/27   Zvířecí styl: Starověké umění euroasijských zemí, Palác Kinských, Praha
1970/01 - 1970/02   Slovo a obraz: Z dějin a současnosti plakátové tvorby, Palác Kinských, Praha
1970/01/20 - 1970/03/30   Italská grafika 20. století, Palác Kinských, Praha
1970/02/10 - 1970/04/12   Umění českého baroku, Valdštejnská jízdárna, Praha
1970/02/17 - 1970/03/22   Vladimír Sychra: Výbor z díla 1932-1962, Mánes, Praha
1970/04/03 - 1970/05/10   Henryk Stazewski: Práce z let 1967-1969, Městská knihovna Praha, Praha
1970/04/10 - 1970/05/17   Současná slovenská grafika, Palác Kinských, Praha
1970/04/16 - 1970/06/14   Holandská figurální malba 17. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/04/23 - 1970/05/31   Současné slovenské umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1970/04/30 - 1970/05/31   Slovenské monumentální umění: výstava k 25. výročí osvobození ČSSR, Mánes, Praha
1970/05 - 1970/06   Jindřich Prucha, Městské muzeum, Čáslav (Kutná Hora)
1970/05 - 1970/07   Poklady Kypru, Šternberský palác, Praha
1970/05/22 - 1970/07/19   Carl Hill, Ernst Josephson, August Strindberg: Grafika, Palác Kinských, Praha
1970/06 - 1970/07   Henri Laurens: Sochy a kresby, Georges Braque, Pablo Picasso: Grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1970/06 - 1970/08/15   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1970/06/07 - 1970/07/26   Václav Levý: Sochařské dílo, Kulturní dům kpt. O. Jaroše, Mělník (Mělník)
1970/06/14 - 1970/08/31   Josef Mánes: Kresby a oleje, Zámek Čechy pod Košířem, Čechy pod Kosířem (Prostějov)
1970/06/16 - 1970/07/26   Achille Perilli: Práce z let 1961 - 1969, Městská knihovna Praha, Praha
1970/06/20 -   Otakar Nejedlý 1883-1957, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1970/07 - 1970/10   Ikona (Výběr z fondů Národní galerie a Československé akademie věd), Loreta, Praha - Hradčany
1970/09/29 - 1970/11/30   Ivan Meštrović, Valdštejnská jízdárna, Praha
1970/11/08 - 1970/12/06   Jan Štursa: Drobná plastika, Galerie Benedikta Rejta, Louny (Louny)
1970/11/12 - 1970/12   Od nejstarších věků po naše časy - výstava ze státních sbírek SSSR, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1970/11/27 - 1971/01   Arnošt Paderlík, Mánes, Praha
1971   Bohuslav Slánský: Výstava restaurátorských prací 1930-1970, Šternberský palác, Praha
1971   Česká soudobá tapiserie, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: díl I. generace devadesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1971   Hrady středních Čech v díle malířů a grafiků 19. století, Hrad Karlštejn, Karlštejn (Beroun)
1971   Kepler a Praha: Výstava k 400. výročí narození, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1971   Mexické výtvarné umění, Staroměstská radnice, Praha
1971   Otto Gutfreund: Rzeźba - rysunek, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
1971   Výtvarní umělci k 50. založení KSČ: Práce z let 1945-1971, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1971 - 1971/09/10   František Kupka: Kresby a obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1971/01/08 - 1971/02/08   Češka skulptura XX vijeka, Umjetnička galerija, Sarajevo
1971/01/26 - 1971/04/18   Albrecht Dürer 1471 - 1528, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/02/12 - 1971/03/14   Současný český a slovenský plakát, Palác Kinských, Praha
1971/03/19 - 1971/04/25   Antonio Segui: Z grafické tvorby, Palác Kinských, Praha
1971/03/21 -   Holandská krajinomalba 17. století, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971/03/31 - 1971/04/25   Současná kanadská grafika, Palác Kinských, Praha
1971/04/03 - 1971/07/11   České malířství 19. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1971/04/08 - 1971/10/31   Holandské malířství 17. století, vybraná díla Národní galerie v Praze, Loreta, Praha - Hradčany
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/05 - 1971/06   Umění a doba - České umění dvacátých let, Palác Kinských, Praha
1971/05/23 - 1971/09/30   Český portrét, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1971/06/11 - 1971/08/08   Od Corota k Bonnardovi: Francouzské malířství 19. a 20. stol. ze sbírek Národního muzea v Bělehradě, Šternberský palác, Praha
1971/07 - 1971/08   Vlastimil Rada: 1895 - 1962, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1971/07/01 - 1971/08/15   Oskar Kokoschka: Obrazy a grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1971/08 - 1971/11   Josef Mánes: 1820/1871, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1971/08/20 - 1971/09/30   Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/09 - 1971/10   Eric Grate: Sochařské dílo, Endre Nemes: Nové obrazy, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/09/01 - 1971/10/03   Pocta Josefu Šímovi, Městská knihovna Praha, Praha
1971/09/14 - 1971/10   Umění české a slovenské gotiky, Ermitáž / The State Hermitage Museum / Государственный Эрмитаж, Petrohrad (Sankt Petersburg)
1971/09/14 - 1971/10/17   Současné umění Bosny a Hercegoviny, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1971/10/12 - 1971/11/ 21   Bridget Riley: Obrazy z let 1951 - 1971, Městská knihovna Praha, Praha
1971/10/13 - 1971/11/28   Perské koberce, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1971/10/15 - 1972/01/16   V. Majakovskij, Palác Kinských, Praha
1971/10/25 - 1971/11/30   Umění české a slovenské gotiky, Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1971/10/26 - 1971/12/26   Pablo Picasso, k 90. výročí narození, Městská knihovna Praha, Praha
1971/11 - 1971/12   Gyula Derkovits /1894 - 1934/, Valdštejnská jízdárna, Praha
1971/11 - 1971/12   Ruský lubok (lidové obrazy XVII. a XVIII. století), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1971/11/17 - 1972/01/16   Bohuslav Slánský: Restaurátorské práce, Šternberský palác, Praha
1971/12 - 1972/01   Vilém Nowak: Výběr z díla, Mánes, Praha
1972 -   Památník národního umělce Vojtěcha Sedláčka, Javornice (Rychnov nad Kněžnou), Javornice (Rychnov nad Kněžnou)
1972/01/13 -   národní umělec Vilém Nowak: Výběr z díla k 85.narozeninám, Mánes, Praha
1972/01/21 - 1972/04/16   Ruský lubok. Lidové obrázky XVII. a XVIII. století ( Ze sbírek Státního muzea A. S. Puškina v Moskvě a dalších sovětských institucí), Šternberský palác, Praha
1972/02/10 - 1972/05/09   Grafika kanadských Eskymáků, Palác Kinských, Praha
1972/02/15 - 1972/03/26   Umění české a slovenské gotiky, Valdštejnská jízdárna, Praha
1972/03   Antonín Hudeček: Obrazy, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1972/03/09 - 1972/04/12   Kouzelná zahrada Jiřího Trnky, Galerie Albatros, Praha
1972/03/30 - 1972/05/10   Výtvarné umění národů Arménie, Ázerbajdžánu a Gruzie, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/03/31 - 1972/05/09   Z bienále grafické tvorby v Lublani 1971 - Giuseppe Capagrossi, Janez Bernik, Jiří Anderle, Lourdes Castro, Palác Kinských, Praha
1972/04/11 - 1972/05/21   Současné jugoslávské malířství, Valdštejnská jízdárna, Praha
1972/05 - 1972/07   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1972/05 - 1972/10   České umění XIX. století, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/05 - 1972/10   Mikoláš Aleš: Kresby Mikoláše Alše - Odkaz národního umělce Dr. Ladislava Vycpálka Národní galerii v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1972/05/12 - 1972/07/02   Vybrané diela holandského maliarstva 17. storočia, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1972/05/19 -   121 grabados checoslovacos, Centro de Arte y Comunicación (CAYC), Buenos Aires
1972/05/23 - 1972/07/30   Antonín Pelc (1895 - 1967): Kresby, ilustrace, obrazy, Palác Kinských, Praha
1972/06/22 - 1972/08/06   Zrod evropské krajinomalby 1570-1630, Valdštejnská jízdárna, Praha
1972/07 - 1972/08   Oldřich Blažíček, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1972/07 - 1972/09   Giovani Battista Piranesi: 1720 - 1778 Grafické dílo, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1972/07/15 - 1972/09/24   Josef Mánes, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1972/07/25 - 1972/10/01   Holandské maliarstvo 17. storočia (zo zbierok NG v Prahe), Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1972/08 - 1972/12   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1972/08/30 - 1972/10/29   Kresby evropských mistrů XV. - XX. století ze sbírek Státní Ermitáže v Leningradě, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1972/09 - 1972/10   Antonín Pelc: Kresby, ilustrace, obrazy, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/09 - 1972/10   Rumunské výtvarné umění XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1972/10 - 1972/11   Josef Mánes, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1972/10/17 - 1972/11/26   Od Poussina k Picassovi (Mistrovská díla Muzea A. S. Puškina v Moskvě), Šternberský palác, Praha
1972/11 - 1972/12   Josef Mánes, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1972/11/22 - 1972/12/31   Tadeusz Kulisiewicz: Kresby a grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1972/12/05 - 1973/01/21   Ruská a sovětská literatura v dílech českých ilustrátorů. Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1973   Antonín Hudeček 1872-1941: Výběr z díla, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie: Díl II. Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Městská knihovna Praha, Praha
1973/01/23 - 1973/02/25   Renato Guttuso: Obrazy z let 1931 - 1971, Valdštejnská jízdárna, Praha
1973/01/23 - 1973/03/04   Giovanni Battista Piranesi 1720 - 1778, grafické dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1973/03/08 - 1973/05/13   Mikoláš Aleš, Julius Mařák, Josef Václav Myslbek, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1973/03/27 - 1973/04/29   Ruský realismus 1850 - 1900 (od Fedotova k Serovovi), Valdštejnská jízdárna, Praha
1973/05/15 - 1973/09/30   Max Švabinský 1873–1962, Památník Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž)
1973/05/24 - 1973/06   Max Švabinský: Grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/06 - 1973/07   Giacomo Manzù: Sochy a kresby, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1973/06/21 - 1973/08/12   Umění sovětské střední Asie a Kazachstánu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1973/07/10 - 1973/08/12   Umění staré Mezopotámie, Šternberský palác, Praha
1973/07/26 - 1973/09/02   Karel Kotrba 1893 - 1938: Sochařské dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1973/08/16 - 1973/10/07   České malířství 20. století (generace devadesátých let), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1973/08/23 - 1973/09/30   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Liljevalchs Konsthall, Stockholm
1973/09 - 1973/10   Tibor Honty: Francouzské sochařství ve fotografii, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1973/09/14 - 1973/12/09   Francouzské medaile ze sbírek Muzea Pařížské mincovny, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1973/09/20 - 1973/10/22   Ruské a sovietske umenie zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1973/10 - 1974/03   Vilém Nowak: Barevné litografie z let 1910-1923, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1973/10/12 - 1973/11/25   Albert Marquet: Obrazy a kresby, Valdštejnská jízdárna, Praha
1973/10/13 -   Grafické listy 5 staletí ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/10/16 - 1973/11   Jiří Horník: Výběr z díla, Mánes, Praha
1973/10/20 - 1973/11/18   Tjeckiskt avantgarde 1900-1939, Konstmuseum, Göteborg (Gothenburg)
1973/10/26 - 1973/11/25   Současná bulharská grafika ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii, Galerie Hollar, Praha
1973/11   Symposium o raném díle Maxe Švabinského, Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž)
1973/11 - 1974/02   Max Švabinský 1873–1962, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1973/11/22 - 1973/12   Antonín Hudeček: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1973/11/27 - 1973/12/30   Max Švabinský a umění reprodukce, Klementinum, Praha
1973/12 - 1974/01   Milan Konjović: Obrazy z let 1929 - 1972, Valdštejnská jízdárna, Praha
1974   Karel Lidický, František Jiroudek, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1974/02/28 - 1974/03/31   Ruské ikony, Bratislavský hrad, Bratislava (Bratislava)
1974/03/26 - 1974/04/09   Umění sovětských republik Pobaltí (Estonská SSR, Litevská SSR, Lotyšská SSR), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1974/04 - 1974/06   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1974/04/04 - 1974/05/12   Kresby mistrů XVI.-XX. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1974/05/21 - 1974/06/30   Staré srbské umění XII.-XVIII. století ze sbírek Národního muzea v Bělehradě, Valdštejnská jízdárna, Praha
1974/05/22 - 1974/06   Vincenc Beneš: Výběr z díla z let 1908 - 1973, Mánes, Praha
1974/06/13 - 1974/07   Karel Myslbek: Výbor z díla, Galerie Václava Špály, Praha
1974/06/21 - 1974/09/29   Česká sociální grafika dvacátých let, Museum Klementa Gottwalda, Praha 1
1974/07/15 - 1974/08/06   Z nových zisků Národní galerie v Praze v roce 1973 - Kresby, grafika. orientální umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1974/07/15 - 1974/09/01   Z nových zisků Národní galerie v Praze v roce 1973 - Malba a plastika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1974/08 - 1974/09   Slovenské umění XX. století (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Městská knihovna Praha, Praha
1974/08 - 1974/09   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848 - 1948 (k 30. výročí Slovenského národního povstání), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1974/09 - 1974/10   Francúzske umenie 20. storočia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1974/09 - 1974/10   Josef Čapek, Václav Špála: Výběr z obrazů, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1974/09/06 - 1974/10/06   Jean Paul Lemieux: Obrazy z let 1956 - 1973, Městská knihovna Praha, Praha
1974/09/10 - 1974/11/03   Umění amerického Západu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1974/10/16 - 1974/11/24   Karel Škréta: 1610-1674, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1974/11 - 1974/12   Umělecké poklady Tunisu - Římská civilisace v Africe, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1974/11/12 - 1975/01/26   Francouzské umění XX. století ze sbírek Muzea moderního umění města Paříže, Valdštejnská jízdárna, Praha
1974/11/18   Večer Karla Škréty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1974/12/03 - 1975/02/23   Josef Navrátil, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1974/12/17 - 1975/02/23   Bedřich Smetana a výtvarné umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1975   Václav Špála, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1975/02/18 - 1975/04/06   Umění Černé Hory první poloviny XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1975/02/27 - 1975/04/13   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně, Městská knihovna Praha, Praha
1975/03/23 - 1975/04/20   Česká podobizna v malířství 19. století, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1975/04/15 - 1975/07/15   Jan Štursa 1880-1925: Výběr z díla, Arboretum, Nový Dvůr, Stěbořice (Opava)
1975/04/24 - 1975/07/01   Češko slikarstvo 19. in začetka 20. stoletja, Narodna galerija, Lublaň (Ljubljana)
1975/05/07 - 1975/07/20   Výtvarné umění v socialistickém Československu: K 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, Valdštejnská jízdárna, Praha
1975/05/07 - 1975/07/20   Výtvarné umění v socialistickém Československu: K 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/05/07 - 1975/07/20   Výtvarné umění v socialistickém Československu: K 30. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou, Městská knihovna Praha, Praha
1975/07 - 1975/10   České malířství XIX. století ze sbírek Národní galerie, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1975/07/10 - 1975/08/31   František Bidlo: Karikatury ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1975/08/07 - 1975/09/28   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1975/09 - 1975/10   Miloš Jiránek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1975/09/09 - 1975/10   Jan Slavíček: Výběr z díla, Mánes, Praha
1975/09/11 - 1975/11/09   Karel Lidický, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/10   Odkaz VŘSR v dílech našich výtvarných umělců, Praha, Praha
1975/10/06 - 1975/11/30   200 let malířství v Drážďanech ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech, Valdštejnská jízdárna, Praha
1975/11/13 - 1976/01/03   Sovětské užité umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1975/11/28 - 1976/02/08   Žena, rodina a dítě ve výtvarném umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1975/12/02 - 1976/01/11   Alfred Kubin, Výstavní síň sbírky moderního umění, Národní galerie, Praha
1975/12/02 - 1976/02/15   Jan Zrzavý, Václav Špála, Václav Rabas, Bedřich Vaníček, Městská knihovna Praha, Praha
1976   Staré české umění, Klášter sv. Jiří, Praha
1976   Vilém Nowak: Barevné litografie z let 1910-1923, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1976/01/27 - 1976/03/15   3 000 let mexického umění, Dům U Hybernů, Praha
1976/01/29 - 1976/03/07   Antonín Chittussi, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1976/02/10 - 1976/05/30   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1976/03/11 - 1976/05/30   Česká krajinomalba 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1976/03/16 - 1976/04/25   František Tichý: Kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/03/17 -   Karel Lidický: Sochařské dílo, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1976/04/01 - 1976/05/15   30 vítězných let. Mezinárodní výstava výtvarného umění socialistických zemí, Bruselský pavilon, Praha
1976/04/02 - 1976/05/31   100 starých českých kreseb z grafické sbírky Národní galerie v Praze, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1976/04/08 - 1976/05/23   Národní umělci ČSSR. K XV. sjezdu KSČ, Valdštejnská jízdárna, Praha
1976/05 -   Sbírka evropského umění, Šternberský palác, Praha
1976/05 - 1976/10   Břetislav Benda: Sochy - kresby, Milevské muzeum, Milevsko (Písek)
1976/05/07- 1976/06/20   Václav Špála, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1976/05/14 - 1976/05/23   Výběr z české grafiky a sochařství 1921 - 1976. K 55. výročí vzniku KSČ, Výstavní síň Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1976/05/15 - 1976/10/10   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1976/06 - 1976/07   Karel Souček: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1976/06/01 - 1976/07/18   Karel Souček: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/06/10 - 1976/08/15   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1976/06/13 - 1976/08/29   Rudolf Kremlička: Obrazy, kresby, grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1976/06/23 - 1976/08/29   František Tichý: Obrazy, kresby, grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1976/06/24 - 1976/10/03   Umění slovenské gotiky ze sbírek Slovenské národní galerie, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1976/07 - 1976/10   Jaroslav Čermák a jeho doba, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1976/09/09 - 1976/11/14   Generace Osmy, Tvrdošíjných a Umělecké besedy ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1976/09/22 - 1976/10/31   Jan Bauch: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/10 - 1976/11   Současné polské medailérství ze sbírek Muzea medailérského umění ve Vratislavi, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1976/10/07 - 1976/11/21   Kresby a akvarely 20. století z muzeí a sbírek NDR, Palác Kinských, Praha
1976/10/19 - 1976/12/12   Umění Skytů, Šternberský palác, Praha
1976/11/02 - 1976/12/31   Vilém Nowak a jeho škola, Městská knihovna Praha, Praha
1976/11/09 - 1976/12/12   Od Moneta k Légerovi, Valdštejnská jízdárna, Praha
1976/11/23 - 1977/01/02   Alois Fišárek: Výběr z díla, Mánes, Praha
1976/11/25 - 1977/02/20   Vlastimil Rada: 1895 - 1962, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1976/12/02 - 1977/01/23   Emilio Greco: Z grafického díla 1964-1975, Palác Kinských, Praha
1976/12/10 - 1977/01/17   Jaroslav Čermák a jeho doba, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1976/12/16 - 1977/01/30   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii, Městská knihovna Praha, Praha
1976/12/20 - 1977/02/20   Pocta Tizianovi + Italská kresba 16. a počátku 17. století, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1977   Jan Zrzavý: Krajiny skutečností a snů, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1977/03/02 - 1977/03/29   Maďarské užité umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1977/03/03 - 1977/04/03   Vlastimil Rada: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1977/03/10 - 1977/04/11   Vojtěch Sedláček: Studie a kresby, Galerie Václava Špály, Praha
1977/04 - 1977/05   Otakar Kubín, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1977/04/12 - 1977/05/29   Jaroslav Grus: Malířské dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1977/04/15 - 1977/06/26   Grafika starých evropských mistrů ze sbírek univerzity v Lutychu, Palác Kinských, Praha
1977/04/21 - 1977/05/08   Vlastimil Rada, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1977/05/03 - 1977/07/03   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě, Městská knihovna Praha, Praha
1977/05/05 - 1977/06/19   Quido Mánes, Soběslav Hippolyt Pinkas, Valdštejnská jízdárna, Praha
1977/05/05-1977/06/19   Quido Mánes a Soběslav Hippolyt Pinkas, Národní galerie v Praze, Praha
1977/05/17 - 1977/07/31   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969), Dům umění, Zlín (Zlín)
1977/06/04 - 1977/09/04   Břetislav Benda: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1977/06/21 - 1977/08/28   Meisterzeichnungen aus der graphischen Sammlung der Nationalgalerie Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1977/06/29 - 1977/09/04   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století, Středočeská galerie, Praha
1977/07   Slovenská grafika XX. století, Mánes, Praha
1977/07 - 1977/08   Ľudovít Fulla, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1977/07 - 1977/08   Václav Hollar: Kresby z Grafické sbírky Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Praha
1977/07/01 - 1977/08/14   Jaroslav Čermák a jeho doba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/07/08 - 1977/09/04   Orientální umění ze sbírek Národní galerie v Praze - obrazy, sochy, koberce - z novějších zisků, Valdštejnská jízdárna, Praha
1977/08 - 1977/09   Národní umělec Jiří Trnka (1912 - 1969), Mánes, Praha
1977/09 - 1977/11   Quido Mánes a Soběslav Hippolyt Pinkas, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1977/09 - 1977/11   Václav Hollar: Grafika k 300. výročí úmrtí, Jiřský klášter, Praha
1977/09 - 1977/12   Česká sochařská kresba XIX. století, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1977/09/14 - 1978/02/26   Impresionismus. Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech, Šternberský palác, Praha
1977/10   Otakar Lebeda, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1977/10   Ruské a sovětské umění z československých sbírek, Valdštejnský palác, Praha
1977/10/12 - 1977/11/06   Belgická kresba a grafika 16. a 17. století, Palác Kinských, Praha
1977/11 - 1977/12   Adolf Kašpar, Palác Kinských, Praha
1977/11/10 - 1978/01/01   Umění v zápasech doby, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1977/11/29 - 1978/02/26   Pocta Rubensovi, Šternberský palác, Praha
1977/12 - 1978/02   Mistr Litoměřického oltáře, Klášter sv. Jiří, Praha
1977/12/06 - 1978/02/26   Josef Lada: Výběr z malířského díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1977/12/08 - 1978/01/29   Kijóši Saitó: Grafika, Palác Kinských, Praha
1977/12/16 - 1978/01/15   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1978   Československo–Poľsko: Stáročia susedstva a priateľstva, Slovenské národné múzeum, Bratislava (Bratislava)
1978   Umění Thráků, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1978 - 1979   Umění francouzského středověku, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/01/06 - 1978/02/12   Znak a výraz - kaligrafie Dálného východu, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1978/02/06 - 1978/03/05   Polska–Czechosłowacja: Wieki sąsiedztwa i przyjaźni, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1978/02/09 - 1978/04/09   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1978/02/22 - 1978/05/28   Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/02/24 - 1978/05/09   100 starých evropských kreseb ze sbírek Národní galerie v Praze, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1978/03/01 - 1978/03/30   Kijóši Saitó: Grafika, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/03/21 - 1978/05/29   Památky neolitu na území Srbska, Vojvodiny a Kosova, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1978/03/30 - 1978/05/14   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby z Národní galerie v Praze, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1978/04 - 1978/06   František Bílek: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1978/04 - 1982   Národní divadlo: Výtvarné umění a hudba, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1978/04/01 - 1978/04/23   Tshekkoslovakian nykytaidetta / Nutidskonst fran Tjseckoslovakien, Helsingin Taidehalli / Helsingfors Konsthall, Helsinky (Helsinki)
1978/04/06 - 1978/05/21   Fritz Cremer: Projekty - studie - výsledky, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/04/11 - 1978/05/28   Umění Thráků: Z pokladů bulharských muzeí, Šternberský palác, Praha
1978/05 - 1978/08   Pocta P. P. Rubensovi, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1978/05/04 - 1978/06/04   Znak a výraz - kaligrafie Dálného východu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/05/20 - 1978/09/30   Český realismus: Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1978/06 - 1978/07   Jan Zrzavý: Obrazy a kresby, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1978/06 - 1978/07   Síň deseti bambusů, Palác Kinských, Praha
1978/06 - 1978/09   Národní umělec Jiří Trnka 1912 - 1969, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/06/14 - 1978/07/16   Československo–Polsko: Staletí sousedství a přátelství, Dům U Hybernů, Praha
1978/06/22 - 1978/10/01   Umění asijských národů ze sbírek Národní galerie v Praze, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1978/06/24 - 1978/08   Bohumil Kafka: Český sochař (1878 - 1942), Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1978/06/26 - 1978/11/30   Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR, Pražský hrad, Praha
1978/07   Otakar Lebeda, Středočeská galerie, Praha
1978/07 - 1978/09   Josef Sudek: Výtvarné dílo, Městská knihovna Praha, Praha
1978/07 - 1978/12   Česká historická malba XIX. století, Milevské muzeum, Milevsko (Písek)
1978/07/14 - 1978/08/13   Чешское и европейское искусство (České a evropské umění), Pushkin State Museum of Fine Arts (Puškinovo muzeum), Moskva (Moscow)
1978/07/19 - 1978/09/10   300 Jahre Malerei in Prag, Albertinum, Drážďany (Dresden)
1978/07/27 - 1978/09/24   Viliam Chmel: Malířské a grafické dílo, Galerie Václava Špály, Praha
1978/08 - 1978/09   Padesát mistrovských děl ze sovětských muzeí a galerií, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/08 - 1978/09   Rukopisy malby a plastiky doby Karla IV., Jiřský klášter, Praha
1978/09/05 - 1978/10/28   100 starých evropských kreseb ze sbírek Národní galerie v Praze, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1978/09/08 - 1978/10/31   Umění a známka, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1978/09/14 - 1978/10/30   Bohumil Kafka: Plastiky, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1978/09/20 - 1978/10/22   Britské akvarely a kresby 1900-1930, Palác Kinských, Praha
1978/10   Otakar Lebeda, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1978/10/17 - 1979/01/01   Jan Zrzavý: Z odkazu Národní galerii v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1978/11 - 1978/12   Koloman Sokol: Výběr z celoživotního díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1978/11/02 - 1978/12/04   Ruské a sovětské malířství ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1978/11/10 - 1978/12/31   Evropská kresba 19. a 20. století ze sbírek Muzea krásných umění v Budapešti, Palác Kinských, Praha
1978/11/22 - 1979/04/01   Stanislav Sucharda: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1978/12/12 - 1979/01/21   Umění francouzského středověku, Valdštejnská jízdárna, Praha
1978/12/19 - 1979/01/28   Rudolfinská kresba, Jiřský klášter, Praha
1979   České malířství XX. století, Klášter sv. Jiří, Praha
1979   Evropské malířství XIX. a XX. století, Klášter sv. Jiří, Praha
1979   Rudolf Kremlička, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1979   Umění francouzského středověku, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1979   Vilém Nowak: Malířské dílo, Zámek Mělník, Mělník (Mělník)
1979   Výběr z tvorby národního umělce Cyrila Boudy, Kroměříž (Kroměříž), Kroměříž (Kroměříž)
1979/01 - 1979/02   Jan Zrzavý, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1979/01 - 1979/03   Renato Guttuso: Kresby z let 1949 - 1976, Palác Kinských, Praha
1979/01/11 - 1979/02/11   Síň deseti bambusů, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1979/01/11 - 1979/02/28   Otakar Lebeda, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1979/01/26 - 1979/02/25   Moderní indické umění, Městská knihovna Praha, Praha
1979/02/01 - 1979/03/18   Grafika Latinské Ameriky, Palác Kinských, Praha
1979/02/21 - 1979/03/31   Koloman Sokol, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/02/27 - 1979/04/16   České malířství 20. století ze sbírek regionálních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/03/02 - 1979/04/01   Kunisada: Pozdní styl japonského dřevořezu, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1979/03/08 - 1979/04/08   Tradice a současnost českého umění, Jiřský klášter, Praha
1979/03/09 - 1979/04/09   Sieň desiatich bambusov - Grafika, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1979/03/14 - 1979/04/22   Tři soubory k sedmdesátinám: František Gross, František Hudeček, Ladislav Zívr, Městská knihovna Praha, Praha
1979/03/14 - 1979/04/22   Z kulturního kalendáře 1979, Městská knihovna Praha, Praha
1979/04   Honoré Daumier 1808 - 1879: Litografie, Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky, Praha
1979/04 - 1979/05   František Gross: Výběr z životního díla, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1979/04/12 - 1979/05/31   České umění a svět. Světové umění v NG, Jiřský klášter, Praha
1979/05 - 1979/07   Mikoláš Aleš 1852 - 1913, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1979/05/03 - 1979/07/08   Josef Čapek (1887 - 1945): Obrazy a kresby, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/05/05 - 1979/08/19   Dítě v českém umění 19. a 20. století, Středočeská galerie, Praha
1979/05/05 - 1979/10   Max Pirner: Výbor z malířského díla, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1979/05/05 - 1980   Bedřich Hrozný: Život a dílo, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1979/05/17 - 1978/06/24   Holandské malířství 17. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1979/05/29 - 1979/11/04   Pražský hrad očima staletí, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1979/06 - 1979/07   Současné španělské umění. Výběr obrazů a plastik, Městská knihovna Praha, Praha
1979/06/01 - 1979/07/01   Pražské Quadriennale 1979, Valdštejnská jízdárna, Praha
1979/06/01 - 1979/07/30   Budování stálých expozic, Jiřský klášter, Praha
1979/06/01 - 1979/07/30   NG a slovenské umění, Jiřský klášter, Praha
1979/06/21 - 1979/07/22   Význačná jména současného španělského malířství, Národní galerie v Praze, Praha
1979/07/20 - 1979/09/16   Jan Zrzavý: Ilustrace a volná tvorba z odkazu Národní galerie v Praze, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1979/07/20 - 1979/09/16   Umění východní Asie. Obrazy / plastiky / grafika ze sbírek Národní galerie v Praze, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1979/07/20 - 1979/12/31   Francouzské umění z doby fauvismu a kubismu ze sbírek Národního muzea moderního umění - Centre Georges Pompidou v Paříži, Šternberský palác, Praha
1979/07/21 - 1979/08/11   Otto Gutfreund: Sculpture and Drawings, Scottish Arts Council, Edinburgh
1979/08 - 1979/09   Akademie výtvarných umění v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1979/08 - 1979/11   Antické umění v československých sbírkách, Valdštejnská jízdárna, Praha
1979/08/03 - 1979/09/20   České malířství 19. století, Jiřský klášter, Praha
1979/09 - 1980   Josef Mařatka 1874-1937: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1979/09/11 - 1979/10/21   Otto Gutfreund: Sculpture and Drawings, The Courtauld Institute Galleries, Londýn (London)
1979/09/22 - 1979/10/25   České malířství 20. století, Jiřský klášter, Praha
1979/09/25 - 1979/11/04   Eugen Nevan, Městská knihovna Praha, Praha
1979/10 - 1980/01   Antické umění v československých sbírkách, Valdštejnská jízdárna, Praha
1979/10/31 - 1979/11/18   Evropské malířství 19. a 20. století, Jiřský klášter, Praha
1979/11 - 1979/12   Georg Flegel a kabinetní zátiší v Čechách v 17. a 18. století, Klášter sv. Jiří, Praha
1979/11 - 1980/01   Ruská lidová řezba a malba na dřevě 17. - 20. století ze sbíarek Státního historického muzea v Moskvě, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1979/11/22 - 1978/01/05   Skupina Sedm v říjnu, Městská knihovna Praha, Praha
1979/11/28 - 1980/01/06   Maďarská revoluční grafika: Na paměť Maďarské republiky rad 1919, Městská knihovna Praha, Praha
1979/12 - 1980/02   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výber z diela, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1979/12/19 - 1980/03/16   Mikoláš Aleš (1852 - 1913), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980   Ivan Kulec, Múzeum ukrajinskej kultúry, Svidník (Svidník)
1980   Josef Lada, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1980   Zbraslavské hudební léto 1980 k poctě Jana Štursy (1880 - 1925), Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1980/01/14 - 1980/03/31   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1979 (Výstava dokumentačních materiálů), Jiřský klášter, Praha
1980/01/31 - 1980/03/16   Jan Kavan: Výbor z díla, Staroměstská radnice, Praha
1980/02/12 - 1980/03/30   Bedřich Stefan: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1980/02/21 - 1980/03/23   Slovinské malířství od romantismu k impresionismu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1980/03/13 - 1980/04/07   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo, Mánes, Praha
1980/03/27 - 1980/05/04   Herci malují, Národopisné muzeum (Letohrádek Kinských - Musaion), Praha
1980/04 - 1980/05   Slovinské malířství od romantismu k impresionismu, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1980/04/01 - 1980/05/09   Jan Zrzavý: Z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1980/04/02 - 1980/06/08   Evropská kresba 19. a 20. století. Výběr ze zisků 1949-1979, Jiřský klášter, Praha
1980/04/08 - 1980/05/25   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Dům umění, Zlín (Zlín)
1980/04/17 -1980/06/15   Prerafaelisté a umělci jejich okruhu, Šternberský palác, Praha
1980/05/07 - 1980/06/30   Čeští umělci proti fašismu a válce, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
1980/06 - 1980/09   Jan Štursa 1880-1925: K 100. výročí umělcova narození, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1980/06 - 1980/10   Jan Štursa 1880-1925: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Středočeská galerie, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie U Řečických, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1980/06 - 1980/11/02   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Mánes, Praha
1980/06 - 1980/11/02   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Nová síň, Praha
1980/06 - 1980/11/02   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie bratří Čapků, Praha
1980/06/01 - 1980/10/12   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Museo d'Arte Moderna Ca' Pesaro, Benátky (Venezia)
1980/06/18 - 1980/08/20   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou. Sportovní tematika, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1980/06/18 - 1980/08/31   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Václava Špály, Praha
1980/06/18 - 1980/09/07   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Československý spisovatel, Praha
1980/06/19 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/06/26 - 1980/11/16   Česká kresba 19. století. Výběr ze zisků NG v Praze od r. 1949, Jiřský klášter, Praha
1980/07/08 - 1980/09/14   Krajina v české malbě 19. století, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1980/07/24 - 1980/08/24   Honoré Daumier: Litografie, Valdštejnská jízdárna, Praha
1980/08 - 1980/09   Antonín Waldhauser 1835 - 1913, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1980/08/02 -   Čtyři generace rodiny Radů, Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
1980/08/14 - 1980/10/12   Rakouské malířství a sochařství 1918-1938, Šternberský palác, Praha
1980/08/16 - 1980/10/12   Mikoláš Aleš: Výběr z tvorby, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1980/08/27 - 1980/09   Carl Robert Croll, Rudolf Alt, Středočeská galerie, Praha
1980/09/04 - 1980/09/28   Čtyři generace Radů, Galerie Fronta, Praha
1980/09/16 - 1980/11/21   Německá secese. Umění a umělecké řemeslo kolem roku 1900 ze sbírek muzeí Spolkové republiky Německo, Valdštejnská jízdárna, Praha
1980/10 - 1980/11   Alfons Mucha 1860 - 1939, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1980/10 - 1980/11   Antonín Waldhauser 1835 - 1913, Městské muzeum, Čáslav (Kutná Hora)
1980/10/23 - 1980/12/07   České maliarstvo 20. storočia zo zbierok Národní galerie v Prahe, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1980/11 - 1981/03   Ladislav Šaloun: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1980/11/15 - 1981/01/11   Kupka, Gutfreund & C. nella Galleria Nazionale di Praga, Mole Antonelliana, Turín (Torino)
1980/11/18 - 1980/12/14   Monumentální umění SSSR 1918 až 1980, Valdštejnská jízdárna, Praha
1980/11/25 - 1981/02/08   Otto Eckert: Keramické dílo, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1980/11/28 - 1981/01/04   Antonín Waldhauser 1835 - 1913, Malinův dům, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
1980/12 - 1981/01   Monumentální umění SSSR 1918 až 1980, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1980/12 - 1981/02   Ignác Platzer: Skici, modely a kresby z pražské sochařské dílny pozdního baroku, Jiřský klášter, Praha
1980/12/15 - 1981/02/15   Jan Bauch: Výběr z díla 1928 - 1980, Obrazy, kresby, plastika, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1981   Otakar Kubín, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1981   Otakar Španiel: Kresby, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1981 (stálá expozice)   František Jiroudek: Malířské dílo, Zámek Mělník, Mělník (Mělník)
1981/01/13 - 1981/03/08   Cyprián Majerník, výběr z celoživotního díla, Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/01/15 - 1981/03/15   Čas bojů a vítězství. České výtvarné umění let 1938-1950, Staroměstská radnice, Praha
1981/01/26 - 1981/03/30   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1980 (Výstava dokumentačních materiálů), Jiřský klášter, Praha
1981/02/20 - 1981/03/15   Giorgio Morandi: 80 leptů z let 1912 - 1956, Mánes, Praha
1981/03 - 1981/05   Svědectví dějin (Československé výtvarné umění 1921-1981), Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/03/05 - 1981/04/04   Čeněk Pražák: Bilder und Zeichnungen, Galerie Scheidegger, Curych (Zürich)
1981/03/26 - 1981/05/10   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1981/03/31 - 1981/05/31   Svědectví dějin (Československé výtvarné umění 1921-1981), Mánes, Praha
1981/04 - 1981/05   Antonín Strnadel (1910 - 1975), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1981/04/16 - 1981/05/24   Česká kresba 20. století. Výběr ze zisků z let 1949 - 1980, Jiřský klášter, Praha
1981/05 - 1981/06   Josef Čapek 1887 - 1945, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1981/05/17 - 1981/06/28   Figurální malba Dálného východu ze sbírek Moravské galerie v Brně, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1981/06/09 - 1981/09/27   Ferdinand Maxmilián Brokof (1688 - 1721): Výběr řezeb, Jiřský klášter, Praha
1981/06/16 - 1981/08/08   Klasikové české krajinomalby 20. století, Jelenka Strakonického hradu, Strakonice (Strakonice)
1981/06/18 - 1981/08/09   Otakar Španiel a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1981/06/27 - 1981/09/20   Arte Maestra: Da Monet a Picasso. Cento capolavori della Galleria Nazionale di Praga, Palazzo Pitti, Florencie (Firenze)
1981/07/01 - 1982/02/28   Staré ruské umění 14. - 17. století ze sbírek Státní Treťjakovské galerie v Moskvě - I., Jiřský klášter, Praha
1981/07/14 - 1981/09/30   Revoluční tradice české a slovenské kultury. K 60. výročí založení KSČ, Památník národního písemnictví, Praha
1981/08 - 1981/09   Otakar Španiel a jeho škola, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1981/08/27 - 1981/11/30   Otakar Španiel: Kresby, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1981/09 - 1981/10   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/09 - 1981/10   Josef Lada, Jiří Trnka: Ilustrace pro děti, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1981/09/08 - 1981/11/01   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1981/10/01 - 1981/10/28   Czeski kubizm, Muzeum Narodowe w Warszawie, Varšava (Warszawa)
1981/10/06 - 1981/11/15   Jozef Kostka: Výběr z tvorby 1938 - 1981, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1981/10/08 - 1981/11/22   Z přírůstků sbírky orientálního umění, Jiřský klášter, Praha
1981/10/30 - 1981/11/29   Rabíndranáth Thákur (1861 - 1941): Malby, Galerie U Řečických, Praha
1981/11/17 - 1982/01/03   Xavery Dunikowski 1875 - 1964, Valdštejnská jízdárna, Praha
1981/11/24 - 1982/01/03   Akvarely z pěti století z uměleckých sbírek ve Výmaru, Šternberský palác, Praha
1981/12 - 1982/04   Habánská fajáns, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1981/12/18 - 1982/03/07   Alfons Mucha, Malmö Konsthall, Malmö
1982   Václav Rabas (1885 - 1954), Okresní muzeum a galerie, Rakovník (Rakovník)
1982   Václav Rabas (1885 - 1954), Středočeská galerie, Praha
1982/01/05 - 1982/03/28   Činnost Národní galerie v Praze 1981(výstavy a stálá expozice, dokumentační výstava), Jiřský klášter, Praha
1982/01/26 - 1982/03/28   Barok v Čechách. Obrazy, plastiky, kresby, grafiky a umělecké řemeslo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/02/16 - 1982/04/11   Vilma Vrbová - Kotrbová: Výběr z tvorby 1932 - 1981, Valdštejnská jízdárna, Praha
1982/03/04 - 1982/05/02   Město v českém umění 19. století, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982/03/18 - 1982/05/16   Sbírka orientálního umění - přírůstky II.- Kaligrafie, dřevořez, keramika, Jiřský klášter, Praha
1982/04/01 - 1982/05/23   Krajináři Umělecké besedy. Obrazy z Národní galerie v Praze, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1982/04/22 - 1982/07/25   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1982/04/29 - 1982/05/30   Ignác Bizmayer: Keramika, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/05/06 - 1982/06/27   Josef Lada: Z ilustrační tvorby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1982/05/18 - 1982/06/27   Endre Nemes: Výběr z tvorby 1926 - 1981, Valdštejnská jízdárna, Praha
1982/05/25 - 1982/07/25   Edvard Munch a české umění: Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo, Šternberský palác, Praha
1982/05/28 - 1982/06/27   Jozef Kostka: Výber zo sochárskej tvorby, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1982/06/01 - 1982/08/15   Boje a zápasy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/06/08 - 1982/12/31   Gotické nástěnné malbyz Kopist, Jiřský klášter, Praha
1982/06/15 - 1982/08/08   Cyril Bouda: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/06/26 -   Jan Slavíček, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1982/07 - 1982/09   Josef Lada: Výběr z malířského díla, Zámek Jemniště, Jemniště, Postupice (Benešov)
1982/07/01 - 1982/09/12   Otakar Kubín (Othon Coubine): Výběr z díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1982/07/05 - 1982/08/07   Jiří Trnka: 1912 - 1969, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1982/07/07 - 1982/08/03   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Takashimaya Nihonbashi, Tokio (Tokyo)
1982/08/14 - 1982/09/12   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, Ucunomija (Utsunomiya)
1982/08/25 - 1982/11/28   Otto Gutfreund: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1982/08/26 - 1982/11/21   Antické tradice v českém umění, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1982/09/14 - 1982/11/14   Hanuš Schwaiger (1854 - 1912), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1982/09/14 - 1982/12/19   Rakouské barokní umění, Šternberský palác, Praha
1982/09/16 - 1982/10/31   Karel Svolinský: Výběr z díla, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/09/18 - 1982/10/17   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Nara Prefectural Museum of Art, Nara
1982/09/19 - 1982/12   Vojtěch Sedláček: Grafika, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1982/09/21 - 1982/11/12   Od Courbeta k Cézannovi, Valdštejnská jízdárna, Praha
1982/10/07 - 1982/12/05   Keramika a hedvábí Dálného východu, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1982/10/28 - 1982/11/21   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Kitakyushu City Museum of Art, Kitakjúšú (Kitakyushu)
1982/10/28 - 1982/11/28   Mikoláš Aleš a Suchdol, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1982/11/23 - 1982/12/09   Exhibiton of European Art from the Collection of the National Gallery in Prague II, Aichi Prefectural Museum of Art, Nagoja (Nagoya)
1982/11/23 - 1983/01/09   Čeští malíři ve Francii I, Dům umění, Zlín (Zlín)
1982/11/23 - 1983/01/09   Miloslav Holý: Z malířského díla, Galerie Václava Špály, Praha
1982/12 - 1983/01   Max Švabinský, Výstavní síň Česká Třebová, Česká Třebová (Ústí nad Orlicí)
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1982/12/21 - 1983/01/16   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), Valdštejnská jízdárna, Praha
1983   Českoslovenští umělci za mír, Památník národního písemnictví, Praha
1983   Václav Hollar: Grafika, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983   Vincenc Beneš, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/01 - 1983/02   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1974-1982), 2. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1983/01/18 - 1983/03/27   Jan Jiří Bendl: Výběr řezeb pražského sochaře raného baroku, Jiřský klášter, Praha
1983/01/19 - 1983/03/20   Jacques Callot (1592-1635), Rembrandt Harmensz van Rijn (1606-1669): Grafické dílo ze sbírek Národní galerie v Praze, Dům umění, Zlín (Zlín)
1983/01/20 - 1983/03/06   Miloslav Holý: Z malířského díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/01/23 - 1983/03   Karel Souček: Soutěž k výzdobě Národního divadla 1953, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1983/01/25 - 1983/02/27   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1983 (výstavy, expozice), Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/02/22 -   Antonín Pelc: Politické karikatury, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1983/03/15 - 1983/05/09   Ján Želibský: Výběr z díla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/03/22 - 1983/08/28   František Xaver Procházka 1746 - 1815, Klášter sv. Anežky České, Praha
1983/04   Plastiky Staroměstské mostecké věže v Praze (osm děl parléřovské huti v Praze), Klášter sv. Jiří, Praha
1983/04 - 1983/05   Miloslav Holý: Z malířského díla, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1983/04/03 - 1983/05   Jan Smetana: Výběr z malířského a grafického díla z let 1942 - 1948, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1983/04/07 - 1983/05/09   Tradice bojů české karikatury proti fašismu a válce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/04/14 - 1983/05/27   Antonín Slavíček, Jan Preisler: Obrazy z Národní galerie v Praze, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1983/04/30 - 1983/09/30   Česká krajina, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1983/05 - 1983/07   Karel Dvořák (1893-1950): Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1983/05/03 - 1983/06/26   Národní divadlo a výtvarné umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/06/02 - 1983/08/14   Africké umění v Československu, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/06/07 - 1983/08/14   Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Praha
1983/06/12 - 1983/08   Václav Rabas: Lidé a věci domova, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1983/07/21 - 1983/09/25   Peter Matejka (1913 - 1972): Výběr z díla, Valdštejnská jízdárna, Praha
1983/09/01 - 1983/10/30   Parléřovské umění z Porýní, Klášter sv. Jiří, Praha
1983/09/09 - 1983/11/06   Ilustrace Mikoláše Alše, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1983/09/13 - 1983/10/30   Karel Pokorný (1891 - 1962): Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1983/09/16 - 1983/11/27   Václav Hollar: Výběr z grafického díla, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/09/17   Otevření Památníku Otakara Kubína, Památník Otakara Kubína, Boskovice (Blansko)
1983/09/22 - 1983/11/06   Divadlo v českém novodobém umění - I. díl, Klášter sv. Anežky České, Praha
1983/10/06 - 1983/11/27   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1983/10/11 - 1983/10/31   Jiří Trnka a jeho svět, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
1983/10/30 - 1983/01/08   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Galerie Československý spisovatel, Praha
1983/11/01 - 1983/12/04   František Gross: Výběr z díla 1931-1983, Galerie Václava Špály, Praha
1983/11/08 - 1984/01/01   Ludvika Smrčková: Sklářské dílo 1923 - 1983, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1983/11/10 - 1983/12/31   Secese a symbolismus, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1983/11/15 - 1984/01/01   Divadlo v českém novodobém umění - II. díl, Klášter sv. Anežky České, Praha
1983/11/25 - 1984/01/08   Mistrovská díla pěti století ze sbírky Armanda Hammera, Šternberský palác, Praha
1983/12 - 1984/01   Jan Bauch: Výber z diela z rokov 1928 - 1983 k 85. narodeninám, Slovenská národná galéria, Vajanského nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1983/12/01 - 1984/01/29   Eduard Gurk: Výber akvarelov a rytín z rakouských sbírek, Jiřský klášter, Praha
1983/12/08 - 1984/02   Zdenka Braunerová, Středočeské muzeum, Roztoky (Praha-západ)
1983/12/15 - 1984/02/26   Česká krajina, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984   Československé sklo 84, _, _
1984/01 - 1984/04   Národní divadlo a výtvarné umění, Restaurátorské práce, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1984/01/10 - 1984/04/08   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část), Dům U Hybernů, Praha
1984/01/25 - 1984/04/21   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, I. díl, Šternberský palác, Praha
1984/01/31 - 1984/03   Karel Pokorný a jeho škola, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1984/02/03 - 1984/03/18   Rembrandt Harmensz Van Rijn: Grafika ze sbírek Národní galerie v Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1984/02/14 - 1984/04/15   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 Výběr řezeb, Jiřský klášter, Praha
1984/03/20 - 1984/04/29   František Gross: Výběr z díla 1931-1983, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1984/03/22 - 1984/04/29   Jan Bauch: Z nové tvorby: Obrazy, kresby, plastiky, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/04 - 1984/10   Josef Lada: Z malířského díla, Zámek Jemniště, Jemniště, Postupice (Benešov)
1984/04/03 - 1984/07/01   Ludvík Kohl 1746 - 1821, Klášter sv. Anežky České, Praha
1984/04/05 - 1984/05/25   Václav Špála: Obrazy a kresby z Národní galerie v Praze, Mánesova síň, Karviná (Karviná)
1984/04/17 - 1984/05/20   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, II. díl - zahraniční umění 20. století, Šternberský palác, Praha
1984/05 - 1984/06   Polské malířství přelomu 19. a 20 století ze sbírek polských muzeí, Šternberský palác, Praha
1984/05/03 - 1984/07/01   Národní galerie v Praze v roce 1983. Z nových zisků, III. díl - české umění 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
1984/05/03 - 1984/07/01   Z nových zisků Národní galerie, 3. část, Městská knihovna Praha, Praha
1984/05/15 - 1984/08/26   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1984/05/24 - 1984/08/19   Historie skla, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1984/06 - 1984/07   Československé sklo '84: Umělecká sklářská tvorba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/06/14 - 1984/08/19   Umělecká sklářská tvorba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/06/14 - 1984/09/09   Sklo v životě socialistické společnosti, Dům U Hybernů, Praha
1984/06/21 - 1984/09/16   Wenzel Lorenz Reiner (1689-1743), Salzburger Barockmuseum, Salzburg
1984/06/23 -   Jan Trampota, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1984/06/29 - 1984/08/05   Z dílen sklářských mistrů, Výstaviště, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1984/07/03 - 1984/07/24   Součásná polská grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1984/07/10 - 1984/08/26   Ota Janeček: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1984/07/12 - 1984/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (I. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1984/07/17 - 1984/09/02   Dřevěné skulptury Dálného východu ze sbírky orientálního umění NG v Praze, Jiřský klášter, Praha
1984/09/04 - 1985/11/25   Beneš Knüpfer 1844-1910, Klášter sv. Anežky České, Praha
1984/09/11 - 1984/10/21   Livio Seguso: Skleněné plastiky z let 1978 - 1984, Památník národního písemnictví, Praha
1984/09/13 - 1984/11/18   Josef Kaplický: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1984/09/26 - 1984/11/04   Mark Macken (1913 - 1977): Plastiky a kresby, Staroměstská radnice, Praha
1984/09/27 - 1984/11/11   Wilhelm Lehmbruck (1881 - 1919): Plastika - malba - grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1984/11 - 1985/01   Ikony 16.-18. století na Slovensku, Klášter sv. Jiří, Praha
1984/11/08 -   Adolf Kašpar: Ilustrační tvorba, Památník národního písemnictví, Praha
1984/11/14 - 1985/01/24   O činnosti Slovenské národní galerie v Bratislavě, Jiřský klášter, Praha
1984/11/15 - 1985/02/28   Česká krajina, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1984/12/06 - 1985/03/10   Hudba a výtvarné umění. Musica picta. Hudba v evropském a českém malířství 15.-18. století, Šternberský palác, Praha
1984/12/13 - 1985/03/30   Otakar Kubín (1883 - 1969), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1984/12/20 - 1985/03/31   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1985   Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha
1985   Grafisk Kunst fra Tsjekkoslovakia 1945 - 1985, Sonja Henies og Niels Onstads Stiftelser, Oslo
1985   Josef Čapek, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1985/01 - 1985/02   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby, Okresní muzeum, Příbram (Příbram)
1985/01/17 - 1985/03/03   Beneš Knüpfer 1844-1910, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1985/01/31 - 1985/05/26   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1984, Jiřský klášter, Praha
1985/02/19 - 1985/03/24   David Alfaro Siqueiros (1896-1974): Malby, kresba, grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1985/02/24 - 1985/04   Antonín Pelc: Karikatury, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
1985/02/28 - 1985/04/14   Alexandr Rodčenko, Varvara Stepanovová, Valdštejnská jízdárna, Praha
1985/03/05 - 1985/04/14   Současná benátská grafika, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1985/03/12 - 1985/04/08   Constantin Meunier: Plastiky, obrazy, kresby, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1985/03/13 - 1985/04/28   Beneš Knüpfer: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/03/28 - 1985/05/26   Musica Picta, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1985/04/11 - 1985/09/01   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Praha
1985/04/18 - 1985/05/19   Vincent Hložník: Súborné dielo, Městská knihovna Praha, Praha
1985/05/15 - 1985/06/23   Jan Zrzavý, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1985/05/15 - 1985/08   Josef Mánes: Květiny, Zámek Průhonice, Průhonice (Praha-západ)
1985/05/28 - 1985/06/30   Janko Alexy, Miloš A. Bazovský, Zolo Palugyay. Výstava k nedožitým 90. narozeninám národního umělce Janka Alexyho, Městská knihovna Praha, Praha
1985/06/01 - 1985/08/12   Dokumentační výstava o činnosti Alšovy jihočeské galerie, Národní galerie v Praze, Praha
1985/06/06 - 1985/09/01   Vincenc Makovský (1900 - 1966): Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1985/06/10 - 1985/07/07   Sztuka czeska przelomu XIX/XX wieku, Muzeum narodowe w Krakowie, Krakov (Kraków)
1985/06/26 - 1985/09/29   Česká historická kresba a grafika 19. století, Klášter sv. Anežky České, Praha
1985/07/04 - 1985/08/04   A mai csehszlovák szobrászat, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
1985/07/05 - 1985/08/11   Jan Zrzavý, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1985/07/11 - 1985/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II.diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1985/08/17 - 1985/09/16   Václav Špála: Výběr z díla k 100. výročí narození, Okresní galerie, Jičín (Jičín)
1985/09 - 1985/10   Václav Špála: Výběr z díla k 100. výročí narození, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1985/09/03 - 1985/11/24   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1985/09/12 - 1986/01/26   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1985/09/17 - 1985/10/20   Zlatý věk neapolského malířství 17. a 18. století, Šternberský palác, Praha
1985/09/19 - 1985/10/27   Jan Zrzavý: Výběr z díla, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1985/09/19 - 1986/05/04   Devět obrazů mistrů evropského malířství XIX. a XX. století ze sbírek Muzea moderního umění v New Yorku, Šternberský palác, Praha
1985/10/01 - 1986/02/16   Stará evropská grafika 16. - 18. století (Z nových zisků), Jiřský klášter, Praha
1985/10/08 - 1986/03/31   Bedřich Havránek, Klášter sv. Anežky České, Praha
1985/10/29 - 1985/11/24   Vlastimil Rada: Výstava k 90. výročí narození, Staroměstská radnice, Praha
1985/11/05 - 1986/01/05   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1985/11/13 - 1986/01/01   Umění zrozené Říjnem: Sovětské malířství a sochařství 1917 - 1982, Valdštejnská jízdárna, Praha
1985/11/19 - 1986/02/02   Václav Rabas (13.11.1885 - 26.10.1954), Václav Špála (24.8.1885 - 13.5.1946). Obrazy a kresby ze sbírek Národní galerie v Praze, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1985/12 - 1986/01   Béla Kondor: Obrazy, kresby, grafika, Městská knihovna Praha, Praha
1985/12/03 - 1986/01/12   Současné španělské malířství, Městská knihovna Praha, Praha
1986   Miloš Jiránek, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1986   Národní galerie v Praze 1796 - 1986. K XVII. sjezdu KSČ, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1986/01/10 - 1986/02/02   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Závodní klub ROH, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
1986/01/21 - 1986/02/16   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1985 (dokumentační výstava), Jiřský klášter, Praha
1986/02/03 - 1986/03/15   Bohumil Kubišta, Václav Špála, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1986/02/11 - 1986/03/31   Národní umělec Josef Šturdík: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1986/02/11 - 1986/03/31   Václav Radimský: Výběr z malířského díla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1986/03/11 - 1986/06/15   České gotické umění. Vybraná díla ze sbírek ČSR. K 10. výročí otevření Jiřského kláštera, Jiřský klášter, Praha
1986/03/11 - 1986/07/13   10 let činnosti Národní galerie v Jiřském klášteře, Jiřský klášter, Praha
1986/03/20 - 1986/05/18   Josef Malejovský, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/04/03 - 1986/05/04   Podoby země. Kanadská grafika 1919 -1945, Městská knihovna Praha, Praha
1986/04/24 - 1986/06/08   Bedřich Havránek: Výběr z díla, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1986/05/11 - 1986/06/08   Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy, serigrafie, Zámecký skleník, Boskovice (Blansko)
1986/05/15 - 1986/07/13   Václav Markup: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1986/05/22 - 1986/06/22   Turecké koberce osmanské doby z 15.-19. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1986/05/28 - 1986/08/03   Anglická grafika 1775-1970. Soubor grafických listů získaných výměnou s Britským muzeem v Londýně, Klášter sv. Anežky České, Praha
1986/06 - 1986/07/31   Jan Zrzavý: Kresby, grafika, Krajská galerie, Hradec Králové (Hradec Králové)
1986/06 - 1986/09   Umění ohně: Techniky keramického umění, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1986/06/03 - 1986/07/20   Flámští expresionisté. Obrazy z belgických sbírek, Městská knihovna Praha, Praha
1986/06/10 - 1986/07/27   Alois Sopr, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/06/12 - 1986/09/21   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 4. část), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1986/07/01 - 1986/10/19   České barokní umění, Klášter sv. Jiří, Praha
1986/07/17 - 1986/09/30   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel), Oravská galéria, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1986/07/22 - 1986/08/17   Velká díla českého moderního sochařství v barevné fotografii Karla Neuberta, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1986/07/24 - 1986/09/21   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie, Městská knihovna Praha, Praha
1986/07/24 - 1986/09/21   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
1986/07/31 - 1986/10/26   Antonín Slavíček: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1986/08/21 - 1986/10/26   Dětská kresba inspirovaná sbírkami Národní galerie v Prazer, Jiřský klášter, Praha
1986/09/03 -   Czechoslovak Prints from 1900 to 1970, The British Museum, Londýn (London)
1986/09/04 - 1986/09/28   Renzo Vespignani: Mezi dvěma válkami, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/09/05 - 1986/10/02   Kamil Wartha: Současná architektura Prahy, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1986/09/07 - 1986/09/30   Jan Bauch: Bilder und Pastiken 1960 - 1986, Stadthalle Merzig, Merzig
1986/09/09- 1986/11/30   Ladislav Zívr 1909 - 1980: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1986/09/11 - 1986/10/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1986/09/18 - 1986/10/12   Bedřich Havránek, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1986/09/18 - 1986/10/26   Česká kresba XX. století - Generace devadesátých let, I. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/09/30 - 1986/11/16   Albín Brunovský: Obrazy, grafika, ilustrace, Městská knihovna Praha, Praha
1986/10/14 - 1986/11/30   Renzo Vespignani: Mezi dvěma válkami, Valdštejnská jízdárna, Praha
1986/10/27 - 1986/11/30   Oskar Kokoschka, mladá léta. K 100. výročí narození, Klášter sv. Anežky České, Praha
1986/10/30 - 1986/12/14   Cyril Bouda: Obrazy - Ilustrace - Grafika, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1986/10/31 - 1986/11/30   Friedensreich Hundertwasser, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1986/11/04 - 1987/01/18   Činnost Moravské galerie v Brně (dokumentační výstava), Jiřský klášter, Praha
1986/11/04 - 1987/03/29   Barok na Moravě. Malířské a sochařské návrhy z moravských sbírek, Jiřský klášter, Praha
1986/11/05 - 1986/12/26   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1986/11/10 - 1986/11/30   Umění Ázerbájdžánu v rámci Dnů Ázerbájdžánské SSR v ČSSR, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1986/11/20 - 1986/12/19   Jan Bauch: Bilder und Pastiken 1960 - 1986, IfA Galerie, Berlín (Berlin)
1986/12/02 - 1987/01/04   Americké dřevořezy: Minulost a přítomnost, Městská knihovna Praha, Praha
1986/12/04 - 1987/01/04   Ester Martinčeková - Šimerová: Obrazy a kresby, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
1986/12/09 - 1987/01/25   Friedensreich Hundertwasser, Městská knihovna Praha, Praha
1986/12/11 - 1986/12/12   Barokní umění a jeho význam v české kultuře, Praha, Praha
1986/12/11 - 1987/01/18   Soudobá japonská kaligrafie a malba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1986/12/18 - 1987/01/25   Od Dürera k Davidovi, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1987/01/13 - 1987/03/15   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Jízdárna Pražského hradu, Praha
1987/01/20 - 1987/04/26   Italské gotické a renesanční obrazy v československých sbírkách, Šternberský palác, Praha
1987/01/21 - 1987/04/16   Otto Gutfreund: Plastiken und Zeichnungen, Otto-Nagel-Haus, Berlín (Berlin)
1987/01/22 - 1987/05/10   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1986, Jiřský klášter, Praha
1987/02/10 - 1987/03/29   Česká kresba XX. století - Generace devadesátých let - II. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1987/02/19 - 1987/04/26   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - I. část, Městská knihovna Praha, Praha
1987/02/26 - 1987/05/31   Maxmilián Pirner 1854 - 1924, Klášter sv. Anežky České, Praha
1987/03/03 - 1983/03/29   Anglická grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/03/12 - 1987/04/05   Současná argentinská a česká grafika - vzájemné dary souborů grafických listů ve spolupráci Muzea moderního umění v Buenos Aires a Národní galerie v Praze, Jiřský klášter, Praha
1987/03/17 - 1987/04/20   Alberto Sughi: Hra proměn, 5 malířských cyklů z let 1960-1986, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/03/20 - 1987/05/24   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 8. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1987/04/09 - 1987/05/24   Česká kresba XX. století - Generace devadesátých let - III. část, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1987/04/14 - 1987/06/14   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - II. část (Umění mimoevropských národů), Jiřský klášter, Praha
1987/04/30 - 1987/05/31   Břetislav Benda 1897-1983: Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/04/30 - 1987/05/31   Břetislav Benda: 1897 - 1983. Výběr z díla, Staroměstská radnice, Praha
1987/05/01 - 12987/06/02   Napodobení a inspirace, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1987/05/05 - 1987/05/31   Max Bill, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1987/05/12 - 1987/06/07   Dánští umělci ze skupiny COBRA, Městská knihovna Praha, Praha
1987/05/19 - 1987/08/10   Z činnosti Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Jiřský klášter, Praha
1987/06/02 - 1987/08/02   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 9. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1987/06/08 - 1987/06/14   Rudolfinská kresba, Klášter sv. Anežky České, Praha
1987/06/19 - 1987/08/09   Současné tendence: Britské malířství a sochařství osmdesátých let, Městská knihovna Praha, Praha
1987/06/23 - 1987/08/02   Ján Kulich, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1987/07/08 - 1987/08/16   Staré španělské umění. Vybraná díla ze sbírek v ČSSR, Jiřský klášter, Praha
1987/07/09 - 1987/08/30   Jan Evangelista Purkyně a výtvarné umění, Klášter sv. Anežky České, Praha
1987/08/11 - 1987/09/27   České malířství XX. století (Generace Osmy, Tvrdošíjných, Umělecké besedy) - 10. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1987/09/08 - 1967/10/18   28. Výtvarné Hlinecko: Alois Bubák a česká krajinomalba 2. poloviny 19. století, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1987/09/14 - 1987/10/18   Současné umění ze sbírky prof. dr. Petera Ludwiga v Cáchách, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/09/22 - 1987/11/08   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - III. část (Generace devadesátých let, generace Osmy, Skupiny, Tvrdošíjných, Umělecké besedy), Městská knihovna Praha, Praha
1987/09/29 - 1987/11/15   Umělci doby A. S. Puškina. Díla ze sbírek Státní Treťjakovské galerie v Moskvě, Klášter sv. Anežky České, Praha
1987/10/13 - 1987/11/08   Česká medaile a plaketa 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Mánes, Praha
1987/10/29 - 1987/11/15   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/10/29 - 1987/12/06   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/11/03 - 1987/12/06   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - V. část (Archiv NG), Jiřský klášter, Praha
1987/11/19 - 1988/01/03   Cesty za uměním naší doby. Ideje VŘSR v české výtvarné kultuře, Mánes, Praha
1987/11/24 - 1988/01/03   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - IV. část (Tendence dvacátých a třicátých let a první poloviny čtyřicátých let), Městská knihovna Praha, Praha
1987/12/01 - 1988/01/31   Napodobení a inspirace. Děti v Národní galerii v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha
1987/12/15 - 1988/01   Koloman Sokol, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1987/12/15 - 1988/02/07   Josef Lada dětem, Valdštejnská jízdárna, Praha
1987/12/17 - 1988/04/04   Středoevropské malířství 17. a 18. století, Mistrovská díla starého umění z olomouckých sbírek v Nár. galerii v Praze, Jiřský klášter, Praha
1988   Jan Bauch: Gemälde - Plastiken 1928-1987, Palais Pálffy (Österreichisches Kulturzentrum), Vídeň (Wien)
1988   Otakar Lebeda, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1988/01/07 -   Zdeněk Kovář: Socha a dizajn, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/01/15 - 1988/03/08   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
1988/01/26 - 1988/03/01   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1987(dokumentační výstava), Jiřský klášter, Praha
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986 - VI. část (1. Od r. 1945, 2. Z tvorby členů S.V.U. Mánes), Městská knihovna Praha, Praha
1988/01/26 - 1988/03/13   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část, Městská knihovna Praha, Praha
1988/02/29 - 1988/05/15   Karel Souček: Obrazy, kresby, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1988/03/10 - 1988/05/01   Alén Diviš 1900 - 1956: Výbor z díla, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1988/03/15 - 1988/05/09   Česká kresba XX. století, Generace devadesátých let. IV. část. František Bílek, Vojtěch Preissig, František Kupka, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/03/17 - 1988/04/24   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/03/22 - 1988/05/09   Koloman Sokol: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1988/03/23 - 1988/05/08   Impressionismo, Simbolismo, Cubismo: Arte a Praga - Arte a Parigi, Palazzo dei Conservatori in Campidoglio, Řím (Roma)
1988/03/31 - 1988/05/09   Josef Lada dětem, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1988/04/05 - 1988/05   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Dům umění, Zlín (Zlín)
1988/04/13 - 1988/06/12   Jaroslav Král (1883-1942): Malířské dílo, Středočeská galerie, Praha
1988/04/13 - 1988/06/12   Miroslav Houšť: Kresby, grafika, Středočeská galerie, Praha
1988/04/19 - 1988/06/06   České maliarstvo XX. storočia: Generácia 90. rokov I. zo zbierok Národnej galérie v Prahe, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
1988/05/01 - 1988/06/14   Nationalgalerie Prag: Die Geschichte einer Sammlung. Von der Gotik bis zur Moderne, Altes Rathaus, Ingelheim am Rhein
1988/05/24 - 1988/07/03   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev, plastiky, obrazy, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/05/26 -   Karel Souček: Obrazy a kresby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1988/05/26 - 1988/07/10   Martin Reiner 1900-1973: Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1988/05/31 - 1988/09/11   Gotické nástěnné malby ze Židovic, Jiřský klášter, Praha
1988/06 - 1988/07   Gotické fresky ze Židovic, Klášter sv. Jiří, Praha
1988/06/02 - 1988/07/17   Kanada - malířova země, Městská knihovna Praha, Praha
1988/06/03 - 1988/09/11   Modern Treasures from the National Gallery in Prague, The Solomon R. Guggenheim Museum, New York City (New York)
1988/06/07 - 1988/07/03   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1988/07/07 - 1988/09/21   Současné francouzské umění: Malé formáty, Městská knihovna Praha, Praha
1988/07/12 - 1988/08/21   Alois Fišárek: 1906 - 1980, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/08/25 - 1988/10/02   Praha 1920-1940 Prag: Tsekkoslovakian taidetta / Tjeckisk konst, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
1988/08/26 - 1988/10/16   Umění na známkách, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/09/06 - 1988/10/30   Výstava skla československých a zahraničních sklářských umělců, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/10/04 - 1989/01/10   Antonín Slavíček, Jan Preisler, Klášter sv. Anežky České, Praha
1988/10/04 - 1989/07/30   Budování sbírky umění 20. století. Veletržní palác (historie a rekonstrukce), Klášter sv. Anežky České, Praha
1988/10/05 - 1988/10/27   Vladimír Kompánek: Sochy, obrazy, hračky, Městská knihovna Praha, Praha
1988/10/05 - 1988/11/06   Viliam Chmel 1917 - 1961: Výběr z tvorby, Městská knihovna Praha, Praha
1988/10/11 - 1988/11/20   Rodina Mánesů (Antonín, Václav, Amálie, Josef, Quido), Společenský dům Hvězda, Beroun (Beroun)
1988/10/27 - 1989/01/01   Umělecká beseda k 125. výročí založení, Mánes, Praha
1988/11 - 1988/12   Praha - Paříž: Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/11/01 - 1989/01/01   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace, Šternberský palác, Praha
1988/11/11 - 1988/12/11   národní umělec Dušan Jurkovič: Z architektonické tvorby, Městská knihovna Praha, Praha
1988/11/20 - 1989/01/29   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre: Avantgarde und Tradition, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1988/12/08 - 1989/01/22   S. V. U. Mánes, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1988/12/08 - 1989/02/05   Mikoláš Aleš dětem - Z tradice české dětské knihy, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1988/12/14 - 1989/01/08   Portrét v ruském a sovětském malířství. Obrazy ze sbírek Státního ruského muzea v Leningradě, Městská knihovna Praha, Praha
1989   Rodina Mánesů, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1989/01/06 - 1989/02/05   Max Weiler: Barevná příroda, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/01/11 - 1989/02/19   Činnost Národní galerie v Praze v r. 1988 (dokumentační výstava), Šternberský palác, Praha
1989/01/12 - 1989/03/19   Mistrovská díla ze sbírek Národní galerie v Praze, Šternberský palác, Praha
1989/01/18 - 1989/02/19   Miloš Jiránek, Herbert Masaryk, Karel Myslbek, Otakar Španiel, Josef Mařatka, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/02/07 - 1989/04/23   Německé malířství 17. století z československých sbírek, Šternberský palác, Praha
1989/02/14 - 1989/04/19   Umělecká kolonie Darmstadt a německá secese 1899–1914, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/02/21 - 1889/03/27   Finské malířství 1910 - 1930, Městská knihovna Praha, Praha
1989/02/24 - 1989/03/26   Henry Moore: Lepty a litografie z let 1949-1984, Šternberský palác, Praha
1989/02/27 - 1989/03/27   Italské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/02/28 - 1989/04/16   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 1. Tendence dvacátých a třicátých let) - 11. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1989/03/10 - 1989/04/16   České maliarstvo XX. storočia (I. diel - generácia 90. rokov), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1989/03/16 - 1989/04/30   Smích (z českého novodobého umění), Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1989/03/21 - 1989/04/16   Současná francouzská grafika. Pierre Soulages - lepty. Sbírka Charlese Sorliera - litografie, Městská knihovna Praha, Praha
1989/03/24 - 1989/05/14   Sbírka Vojtěcha Chytila (Čína, Japonsko, Tibet), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1989/04/04 - 1989/05/01   Rakouské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/04/05 - 1989/05/01   Maďarské výtvarné umění XX. století (1896-1945). Výběr ze sbírek Maďarské národní galerie v Budapešti, Šternberský palác, Praha
1989/04/11 - 1989/05/01   Maďarské výtvarné umění XX. století (1945 - 1988). Výběr ze sbírek maďarských galerií a muzeí, Městská knihovna Praha, Praha
1989/04/20 - 1989/05/28   Max Weiler: Barevná příroda, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/04/25 - 1989/06/11   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 2. Tendence dvacátých a třicátých let - okruh Devětsilu, surrealismus, abstraktní umění) - 12. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1989/04/28 - 1989/05/28   Martin Benka, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/05/11 - 1989/06/04   František Kupka: Výběr z díla - 5. výstava cyklu pracovních výstav ze sbírek moderního umění NG - obrazy určené pro Veletržní palác, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/05/22 -   Střet snů a skutečnosti: Umění mezi dvěma válkami, Národní galerie v Praze, Praha
1989/05/25 - 1989/07/16   Arnošt Paderlík: Výběr z kreseb a drobných plastik, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1989/06/06 - 1989/07/16   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Tvorba z let 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/06/13 - 1989/09/10   České maliarstvo XX. storočia (II. diel), Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
1989/06/14 -   Tři století kubánské grafiky, Městská knihovna Praha, Praha
1989/06/20 - 1989/08/06   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 3. Okruh SVU Mánes - Jan Bauch, Antonín Pelc, Jaroslav Grus aj.) - 13. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1989/06/22 - 1989/07/30   Jugoslávské umění 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/07/04 - 1989/09/10   Francouzské umění XIX. a XX. století ve sbírkách Národní galerie v Praze (K 200. výročí Velké francouzské revoluce), Šternberský palác, Praha
1989/07/27 - 1989/09   Sbírka Bohuslava Duška: Obrazy, sochy, kresby, grafika (Dar Národní galerii v Praze), Městská knihovna Praha, Praha
1989/08 - 1989/09   Josef Svoboda: Fotografie a audiovizuální tvorba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/08 - 1989/11   Mistr Theodorik, Jiřský klášter, Praha
1989/08/01 - 1989/09/30   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989, Mánes, Praha
1989/08/09 - 1989/09/30   Československá fotografie 1945 - 1989, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/08/10 - 1989/11/19   Výtvarní umělci ve fotografii 1848 - 1989, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/08/16 - 1989/10/08   České malířství XX. století (Generace mezi dvěma válkami - 4. Okruh výtvarného odboru Umělecké besedy, okruh Jednoty umělců výtv. - František Tichý, Martin Salcman, Lev Šimák, Vilma Vrbová-Kotrbová, Josef Multrus aj) - 14. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1989/08/24 - 1989/11/05   Vladimír Janoušek (1922-1986): Výběr z kreseb, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1989/09/12 - 1989/11/19   Tradice Akademie výtvarných umění v Praze ve XX. století. (K 190. výročí založení školy), Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/09/21 - 1989/11/16   Generace Národního divadla v obrazech, Společenský dům Hvězda, Beroun (Beroun)
1989/09/28 - 1989/11/26   Mistr Litoměřického oltáře, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1989/10/19 - 1989/12/10   České malířství XX. století (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 1. V okruhu SVU Mánes - Sedm v říjnu, Skupina Ra, jednotlivci a generace) - 15. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1989/10/27 - 1989/12/03   Slovenské umění ve sbírkách NG, Městská knihovna Praha, Praha
1989/11 - 1990/03   Gotické umění v jižních Čechách (Vybraná díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie), Klášter sv. Jiří, Praha
1989/11/09 - 1990/01/21   K. I. Dientzenhofer a umělci jeho okruhu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1989/11/17 - 1990/01/07   Mistr Pinzel: Legenda a skutečnost, Jiřský klášter, Praha
1989/11/28 - 1990/01/14   Eva Kmentová: Výběr z životního díla, Městská knihovna Praha, Praha
1989/12/12 - 1990/02/04   Malíři dětem: Dětská kniha a animovaný film, Klášter sv. Anežky České, Praha
1989/12/12 - 1990/02/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Dům umění, Zlín (Zlín)
1989/12/19 - 1990/02/18   České malířství XX. století - (Nástup generace v rozmezí druhé světové války - 2. Okruh Výtvarného odboru Umělecké besedy - Skupina 42, jednotlivci a generace) - 16. část, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1990   Umění vzdálených kultur, Palác Kinských, Praha
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/02/15 - 1990/04/04   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1990/02/20 - 1990/04/16   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988), I. díl, Městská knihovna Praha, Praha
1990/02/21 - 1990/04/16   Karel Valter, Městská knihovna Praha, Praha
1990/03/01 - 1990/04/16   Polské umění XX. století ze sbírek NG. ( 7. výstava z cyklu pracovních výstav ze sbírek moderního umění NG - obrazy určené pro Veletržní palác), Klášter sv. Anežky České, Praha
1990/03/15 - 1990/04/30   Josef Čapek, Mestské kulturné stredisko, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1990/03/28 - 1990/04/29   Giuseppe Zigaina, Valdštejnská jízdárna, Praha
1990/04 - 1990/06/17   Václav Bartovský: Obrazy a kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1990/04/10 - 1990/05/06   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba a grafika 19. století, Palác Kinských, Praha
1990/04/19 - 1990/07/01   Gotik - Prag um 1400 der schöne stil Böhmische malerei und plastik in der gotik, Historische Museum der Stadt Wien, Vídeň (Wien)
1990/04/24 - 1990/07/01   Umění tuše. Malířství a kaligrafie Dálného východu, Jiřský klášter, Praha
1990/04/26 - 1990/05/27   Nová skupina: Členská výstava, Městská knihovna Praha, Praha
1990/05/01 -   Stálá expozice českého sochařství, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1990/05/03 - 1990/07/01   Miloslav Chlupáč: Kresby, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1990/05/08 - 1990/05/20   Výstava soutěžních návrhů výtvarného zpracování vstupních vrat do objektu Národní galerie - Veletržního paláce v Praze, Palác Kinských, Praha
1990/05/15 - 1990/07/01   40 z Izraele, Valdštejnská jízdárna, Praha
1990/05/17 - 1990/06/17   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Kresba 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/05/18 - 1990/06/30   Jan Zrzavý: Kresby ze sbírek Národní galerie v Praze, Podkrkonošské muzeum, Nová Paka (Jičín)
1990/06/14 - 1990/08/05   Mikuláš Medek: Souborné malířské dílo, Městská knihovna Praha, Praha
1990/06/17 - 1990/08/12   Jan Zrzavý 1890 - 1977, Městské muzeum a galerie, Vodňany (Strakonice)
1990/06/22   Robert Urbásek, Klášter sv. Anežky České, Praha
1990/06/26 - 1990/07/29   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987-1988). Grafika 20. století, Palác Kinských, Praha
1990/07/05 - 1990/09/02   Olbram Zoubek: Reliéfní tisky, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1990/07/17 - 1990/09/30   Mistr Týnské kalvárie (Pražská řezbářská dílna předhusitské doby), Klášter sv. Jiří, Praha
1990/08/07 - 1990/09/02   Georg Grosz: Loupežníci, Ecce homo, Palác Kinských, Praha
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/09/06 - 1990/11/18   Zdena Fibichová: Kresby, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1990/09/09 - 1990/10/14   Alfred Kubin: Kresba a grafika, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1990/09/11 - 1990/10/21   Civilta delle Macchine. Abstraktní linie italské grafiky, Palác Kinských, Praha
1990/09/24 - 1990/11/18   Andy Warhol: Grafika, Valdštejnská jízdárna, Praha
1990/10/16 - 1991/01/18   Gotická plastika v Chebu, Jiřský klášter, Praha
1990/10/28 - 1991/11/17   České umění 1908-1968: Osobnosti a hodnoty, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1990/10/31 - 1990/11/25   Alfred Kubin: Kresba a grafika, Palác Kinských, Praha
1990/11 - 1990/12   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1990/11/06 - 1991/01/06   Mikoláš Aleš. Ze sbírek Národní galerie, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1990/12/04 - 1991/01/20   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výstava ke stému výročí narození, Palác Kinských, Praha
1990/12/05 - 1991/03/03   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výstava ke stému výročí narození, Valdštejnská jízdárna, Praha
1990/12/11 - 1991/03/10   Adolf Kosárek 1830-1859, Klášter sv. Anežky České, Praha
1990/12/13 - 1991/01/20   Umělecká beseda, 2. část, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1990/12/19 - 1991/01/20   Otto Coester: První ilustrátor Franze Kafky, Palác Kinských, Praha
1990?   31. Výtvarné Hlinecko 1990: Jan Bauch, Hlinsko (Chrudim), Hlinsko (Chrudim)
1991/01/11 - 1991/04/14   Václav Vavřinec Reiner 1689-1743: Skici, kresby, grafika, Klášter sv. Jiří, Praha
1991/02/07 - 1991/03/17   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/02/08 - 1991/03/10   Umění doby Franze Kafky, Mánes, Praha
1991/03/19 - 1991/05/19   Jan Zrzavý 1890 - 1977: Výstava pri príležitosti stého výročia narodenia autora, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne, Rázusovo nábrežie, Bratislava (Bratislava)
1991/03/22 - 1991/06/23   Krajina v díle Josefa Mánesa, Klášter sv. Anežky České, Praha
1991/04   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1991/04/04 - 1991/05/09   Grafika české avantgardy 1907-1918, Palác Kinských, Praha
1991/04/23 -   Barvy života: Sto umělců vystavuje na podporu lidských práv, Valdštejnská jízdárna, Praha
1991/05 - 1991/07   Tibet a votivní umění, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1991/06 - 1991/07   Oskar Kokoschka: Grafika (dar Národní galerii v Praze), Palác Kinských, Praha
1991/06/07 - 1991/08/04   Max Weiler: Pozdní dílo 1973-1991, Valdštejnská jízdárna, Praha
1991/06/27 - 1991/09/08   Volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece: Český globus, Městská knihovna Praha, Praha
1991/07/25 - 1991/08   Francisco Goya y Lucientes: Grafické cykly, Palác Kinských, Praha
1991/08/07 - 1991/10/27   Karel Nepraš: Kresby, grafika, ilustrace, kreslený humor a drobná plastika, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1991/09/08 - 1991/10/06   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1991/09/13 - 1991/10/20   3. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví, Městská knihovna Praha, Praha
1991/10/10 - 1992/01/19   Vídeňská gotika (Sochy, sklomalby a architektonická plastika z dómu Sv. Štěpána ve Vídni), Klášter sv. Anežky České, Praha
1991/10/15 - 1991/12/01   Pravoslav Kotík, Valdštejnská jízdárna, Praha
1991/10/17 - 1991/12/08   Pozdní gotika - Z pokladů litoměřické diecéze I, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1991/11/01 - 1992/02/02   Otakar Slavík: Malby a kresby, Městská knihovna Praha, Praha
1991/11/28 - 1992/01/02   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Dessewffyho palác, Bratislava (Bratislava)
1991/12/04 - 1992/01/05   Joseph Beuys: Kresby, objekty, grafika, Palác Kinských, Praha
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992   Bedřich Havránek, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1992/01/16 - 1992/02/16   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektúra, Palác Kinských, Praha
1992/02 - 1992/04   Moderní galerie tenkrát 1902-1942, Klášter sv. Anežky České, Praha
1992/02/20 - 1992/04/20   Miloš Urbásek: Souborné dílo, Městská knihovna Praha, Praha
1992/03/05 - 1992/04/20   Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG, Palác Kinských, Praha
1992/03/24 - 1992/06/21   Jiří John: Životní dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/04/02 - 1992/07/19   Pozdní gotika - Z pokladů litoměřické diecéze I, Šternberský palác, Praha
1992/05/13 - 1992/06/28   Malý svět Alexandra Pečeva, Galerie na dvorci, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1992/05/15 -   Josef Sudek: Praha panoramatická, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1992/05/15 -   Umění a umělecká řemesla 1880 - 1910, Krasoumná jednota (Dům umělců Rudolfinum), Praha
1992/05/21 - 1992/07/12   Jan Kotík: Výběr z díla, Městská knihovna Praha, Praha
1992/05/28 - 1992/08/16   Život v umění: Vincenc Kramář (1877-1960), Klášter sv. Jiří, Praha
1992/06/19 - 1992/08/02   Francouzská grafika 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Palác Kinských, Praha
1992/07/07 - 1992/08/30   Gerard Koek: Arcadian Gaze, Galerie na dvorci, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1992/07/08 - 1992/08/30   Dalibor Chatrný: Kresby, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1992/07/09 - 1992/09/13   Josef Šíma: Kresby, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/07/14 - 1992/09/20   Josef Schulz: Architektonické dílo, Dům umělců, Praha
1992/08 - 1992/10   Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka, Palác Kinských, Praha
1992/08/06 - 1992/10/04   Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960/1992, Městská knihovna Praha, Praha
1992/08/13 - 1992/10/04   Emil Orlik (1870 - 1932). Výstava k 60. výročí úmrtí, Palác Kinských, Praha
1992/08/19 - 1992/11/04   Guido Reni: Reniana, Šternberský palác, Praha
1992/08/28 - 1992/10/04   Jan Kotík: Arbeiten 1939-1992, Staatliche Kunsthalle, Berlín (Berlin)
1992/09/09   Factum I. - Mezinárodní festival akčního umění, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1992/10/15 - 1993/01/31   Mistr Theodorik: Restaurované deskové obrazy z kaple Svatého kříže na Karlštejně, Klášter sv. Anežky České, Praha
1992/10/20 - 1992/11/08   František Bílek: Grafika - kresby, Galerie České spořitelny, Praha
1992/10/22 - 1993/01/24   Jiří Trnka 1912 - 1969, Palác Kinských, Praha
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/11 - 1993/01   Jan Kotík: Arbeiten 1939-1991, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
1992/12/10 - 1992/12/31   Švýcarské umělkyně dnes, Valdštejnská jízdárna, Praha
1992/12/18 - 1993/01/31   Rodinovi fotografové, Klášter sv. Anežky České, Praha
1993/01/06 - 1993/01/31   Zakladatelská generace SČUG Hollar 1917 - 1938, Galerie Hollar, Praha
1993/02/04 - 1993/03/07   Sbírka architektury se představuje, Palác Kinských, Praha
1993/02/04 - 1993/03/28   Přírůstky Národní galerie v Praze z let 1989-1992, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1993/02/12 - 1993/04/11   Rudolf Schwarzkogler, Hermann Nitsch: Rány a mystéria, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993/02/25 - 1993/05/30   Bohumil Kubišta 1884–1918, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/03/11 - 1993/04/18   Josef Schulz: Architektonické dílo, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
1993/03/18 - 1993/05/02   Jiří Kolář: Koláže, objekty, Palác Kinských, Praha
1993/04/30 - 1993/05/30   Sbírka architektury Národní galerie v Praze se představuje, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1993/05/06 - 1993/06/27   Václav Cigler: Realizace, projekty, kresby, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1993/05/11 - 1993/06/20   Slovenská kresba 1975 - 1989 ze sbírek Povážské galerie v Žilině, Palác Kinských, Praha
1993/05/13 - 1993/09/12   Artis Pictoriae Amatores: Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství / Europe in the Mirror of Baroque Art Collecting in Prague, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993/05/20 - 1993/06/11   Jiří Kolář: Koláže, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1993/06/06 - 1993/06/06 ?   Kryštof Trubáček: Na velbloudu z Asie na Zbraslav, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1993/06/06 - 1993/07/06   Na velbloudu z Asie na Zbraslav, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1993/06/25 - 1993/08/01   Rembrandt, Palác Kinských, Praha
1993/06/26 -   Adolf Kosárek: Obrazy, Komorní divadlo, Hlinsko (Chrudim)
1993/06/29 - 1993/09/26   Umění pro všechny smysly: Meziválečná avantgarda v Československu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1993/07/16 - 1993/10/31   Marie Birchler Suchánková: Š - rotace, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1993/08/11 - 1993/09/26   Max Ernst: Grafika a knihy, Palác Kinských, Praha
1993/09/02 - 1993/10/03   Česká a slovenská kresba 1982 - 1992, Galerie Atelier, Praha
1993/09/30 - 1993/11/21   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
1993/09/30 - 1993/11/21   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1993/10/05 - 1993/11/28   Jean Dubuffet, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993/10/12 - 1993/11/28   Herbert Masaryk (1880 - 1915): Život a dílo, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1993/10/27 - 1993/11/21   Čchi Paj-š' (1863 -1957): Výstava k 130. výročí narození, Klášter sv. Anežky České, Praha
1993/11/07 - 1993/12/05   Jan Zrzavý: Z fondů sbírky moderní kresby Národní galerie v Praze, Galerie města Blanska, Blansko (Blansko)
1993/11/09 - 1993/11/21   Hapestetika 4, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1993/12/02 - 1994/02/13   Dante Alighieri v českém výtvarném umění (Medaile a plakety, grafika, kresby a obrazy, knižní edice a dokumenty), Klášter sv. Anežky České, Praha
1993/12/07 - 1994/01/16   Příběhy bez konce, Princip série v českém výtvarném umění, Palác Kinských, Praha
1993/12/10 - 1994/01/14   Iný kraj - iný mrav, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1993/12/16 - 1994/03/06   Záznam nejrozmanitějších faktorů… České malířství 2. poloviny 20. století ze sbírek státních galerií, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993/12/21 - 1994/10/23   Apoštolové z Újezda sv. Kříže, Klášter sv. Anežky České, Praha
1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (1. díl), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1994 - 2012   Český kubismus 1911-1919, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1994/01/20 - 1994/02/27   Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
1994/03 - 1994/04   Heimo Zobernig, Klášter sv. Anežky České, Praha
1994/03/03 - 1994/04/10   Achille Perilli: Práce na papíru a knihy, Palác Kinských, Praha
1994/03/10 - 1994/05/08   Georg Flegel (1566-1638): Zátiší, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
1994/03/14 - 1994/04/17   Praha na Seině, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1994/03/24 - 1994/05/22   Minulá budoucnost: Česká moderna 1890-1918, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/03/31 - 1994/05/13   Václav Prachner (1784 - 1832): Sochařské dílo a náměty malíře, Josef Bergler (1743 - 1829): Výsledky uměleckohistorického průzkumu, Galerie plastik, Hořice (Jičín)
1994/04/05 - 1994/06/26   Mezery v historii 1890–1938: Polemický duch Střední Evropy – Němci, Židé, Češi, Městská knihovna Praha, Praha
1994/04/12 - 1994/05/29   Hieronymus Bosch: Dvanáctiletý Ježíš v chrámu. Originál? Replika? Kopie?, Šternberský palác, Praha
1994/04/14 - 1994/05/22   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (první část), Palác Kinských, Praha
1994/04/29 - 1994/06/19   Hubert Kiecol, Klášter sv. Anežky České, Praha
1994/05/31 - 1994/07/03   Tavík František Šimon: Výběr z díla, Palác Kinských, Praha
1994/06/09 - 1994/08/07   Ignác Vojtěch Ullmann, Klášter sv. Anežky České, Praha
1994/06/26 -   Jaroslav Čermák, Hlinsko (Chrudim), Hlinsko (Chrudim)
1994/06/28 - 1994/08/21   Rudolf Steiner, Karel Malich, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/07/11   Francouzské umění 19. a 20. století ve sbírkách NG v Praze, Šternberský palác, Praha
1994/07/12 - 1994/08/21   Albrecht Dürer: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1994/08/16 - 1994/10/30   Čínská keramika ze sbírek Národní galerie v Praze, Klášter sv. Anežky České, Praha
1994/09/01 - 1994/09/30   Golem kráčí Židovským městem, Palác Kinských, Praha
1994/09/01 - 1994/11/13   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943 - 1988, Valdštejnská jízdárna, Praha
1994/09/08 - 1994/11/06   Herbert Brandl, Albert Oehlen, Christopher Wool, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/09/15 - 1994/11/27   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Museum österreichischer Kultur, Eisenstadt
1994/09/24 - 1994/11/20   Jan Vercruysse, Klášter sv. Anežky České, Praha
1994/10/11 - 1994/11/20   Jan Jedlička: Maremma 1980–1994, Palác Kinských, Praha
1994/10/12 - 1994/12/04   Per Kirkeby: Obrazy a sochy / Paintings and sculptures, Šternberský palác, Praha
1994/11/18 - 1995/01/29   Félicien Rops, Klášter sv. Anežky České, Praha
1994/12/15 - 1995/03/19   Expresionismus a české umění, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1994/12/20 - 1995/02   Jana Paulová: Tapisserie, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995   Antonín Machek, Hlinsko (Chrudim), Hlinsko (Chrudim)
1995 -   České moderní umění 1900-1960, Veletržní palác, Praha
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995), Veletržní palác, Praha
1995/01/22 - 1995/03/12   Lücken in der Geschichte 1890–1938: Polemischer Geist Mitteleuropas Deutsche, Juden, Tschechen, Kunstforum Ostdeutsche Galerie, Řezno (Regensburg)
1995/01/24 - 1995/02/28   Praha Hugo Steinera, Galerie Franze Kafky, Praha
1995/01/31 - 1995/03/19   Asger Jorn: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1995/03/28 - 1995/05/14   Kresba nebo obraz?, Palác Kinských, Praha
1995/05/24 - 1995/07/09   Pravoslav Sovák: Grafické dílo, Palác Kinských, Praha
1995/05/25 - 1995/08/27   Kresba nebo obraz?, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1995/06   Actual Textile Art, Konsolidační banka Praha, Praha
1995/06/11 - 1995/10/15   Karel Malich (La Biennale di Venezia 1995), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1995/06/21 - 1995/07/23   Tony Cragg: Sochy, Valdštejnská jízdárna, Praha
1995/06/26 - 1995/08/13   Tony Cragg, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1995/06/29 - 1995/10/01   František Bílek: Počet a četba písmeny těla člověka (1899), Bílkova vila, Praha
1995/07/18   Jiří Anderle: Kresba a grafika 1960 - 1995, tisková konference, Palác Kinských, Praha
1995/07/19 - 1995/09/10   Jiří Anderle: Kresba a grafika 1960 - 1995, Palác Kinských, Praha
1995/08/30 - 1995/10/01   Nevěsta v uzavřené zahradě, Klášter sv. Anežky České, Praha
1995/09/19 - 1995/11/12   Kresby z Cremony 1500 - 1580, Umění renesance a manýrismu v lombardském městě, Palác Kinských, Praha
1995/10/24 - 1996/04/28   Gotika v západních Čechách (1230-1530), Klášter sv. Anežky České, Praha
1995/11/09 - 1996/01/28   Sv. Vintíř, sv. Prokop a postevnictví v Čechách, Klášter sv. Jiří, Praha
1995/11/16 - 1995/12/93   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové, Palác Kinských, Praha
1995/11/28 - 1996/01/21   Na křídlech volnosti: Čínská figuralistika v 19. století, Palác Kinských, Praha
1995/11/30 - 1996/11   Pocta dr. Josefu Hoserovi - Ke 150. výročí daru jeho sbírky, Šternberský palác, Praha
1995/12 - 1996/01   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Galerie Hollar, Praha
1995/12/07 - 1996/01/14   České hrady a zámky v grafické tvorbě XIX. století, Palác Kinských, Praha
1995/12/12 - 1996/03/03   Mezi erupcí a morem: Malířství v Neapoli 1631-1656 ze sbírek České republiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1995/12/14 - 1996/01/28   Jak fénix... minulost a přítomnost Veletržního paláce v Praze, Veletržní palác, Praha
1995/12/14 - 1996/04/14   Otto Gutfreund, Veletržní palác, Praha
1996   37. Výtvarné Hlinecko 1996. Jan Presiler, Hlinsko (Chrudim), Hlinsko (Chrudim)
1996/01/24 - 1996/03/10   Felix Jenewein (1857-1905), Vlašský dvůr, Kutná Hora (Kutná Hora)
1996/01/30 - 1996/05/16   Hory a řeky bez konce: Krajina, zátiší a mikrosvět přírody v umění Asie i Evropy, Šternberský palác, Praha
1996/03/06 - 1996/03/31   Zdenka Braunerová 1858 / 1934: Grafika a kresby, Galerie Hollar, Praha
1996/03/07 - 1996/06/30   Antonín Chittussi, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/03/14 - 1996/05/05   Soudobá fotografie - NOX, Palác Kinských, Praha
1996/03/21 - 1996/05/12   Buddha, Palác Kinských, Praha
1996/03/21 - 1996/05/12   Obraz Buddhy Šákjamuniho v asijském umění, Palác Kinských, Praha
1996/04/01 - 1996/04/27   Petr Nikl: Vyhlídkové letecké zařízení Flip, Veletržní palác, Praha
1996/04/11 - 1996/06/30   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918: Výstava k 200. založení Národní galerie v Praze, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1996/05/13 - 1996/07/14   Vize Augusta Brömse, Galerie Franze Kafky, Praha
1996/05/17 - 1996/08/18   Daniel-Henry Kahnweiler: Jeho galerie, jeho umělci, Veletržní palác, Praha
1996/06/06 - 1996/06/24   Petr Nikl: Vyhlídkové letecké zařízení Flip, Veletržní palác, Praha
1996/06/13 - 1996/07/28   Hieronymus Bosch - následovník: Dvanáctiletý Ježíš v chrámu, Šternberský palác, Praha
1996/06/27 - 1996/09/01   Opakované příběhy, Šternberský palác, Praha
1996/07/18 - 1996/09/29   Bedřich Feigl: Grafiky a akvarely, Galerie Franze Kafky, Praha
1996/08/16 - 1996/09/29   Jan Kotík: Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects, Palác Kinských, Praha
1996/09/25   Setkání s Janem Kotíkem u příležitosti výstavy, uspořádané k 80. narozeninám, Palác Kinských, Praha
1996/10/08 - 1996/11/17   Litografie Kamenopis aneb počátky české litografie 1819 - 1850, Palác Kinských, Praha
1996/10/17 - 1997/03/30   Hans von Aachen: Bakchus a Silén, Klášter sv. Jiří, Praha
1996/10/18 - 1997/09/30   Jitro kouzelníků? I., Veletržní palác, Praha
1996/10/31 - 1997/01/19   Zahrady Pražského hradu a zámecké zahrady v Čechách a na Moravě, Pražský hrad, Starý královský palác, Praha
1996/11/05 -   Výstava quiltů, Veletržní palác, Praha
1996/11/12 - 1997/02/09   Felix Jenewein (1857 - 1905), Klášter sv. Anežky České, Praha
1996/11/28 - 1997/03/07   Italské renesanční umění z českých sbírek, Šternberský palác, Praha
1996/12/04 - 1997/03/23   Dějiny v obrazech: Historické náměty v umění 19. století v Čechách, Valdštejnská jízdárna, Praha
1996/12/18 - 1997/04/27   Světice s knihou: Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění, Klášter sv. Jiří, Praha
1996/12/19   Světelný maják, Veletržní palác, Praha
1997/01/22 - 1997/04/27   Benátčané: Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1997/01/24 - 1997/02/23   Steina Vasulka: Instalace, Veletržní palác, Praha
1997/02/11 - 1997/03/16   František Kobliha: Dřevoryty, Knihkupectví Franze Kafky, Praha
1997/02/12   Zdeněk Pešánek: Průkopník kinetického a multimediálního umění, Veletržní palác, Praha
1997/02/12 - 1997/03/09   Václav Hollar 1607 / 1677, Galerie Hollar, Praha
1997/02/12 - 1997/03/16   František Kobliha: Dřevoryty, Galerie Franze Kafky, Praha
1997/02/18 - 1997/04/13   Surrealistická obraznost a kresba, Palác Kinských, Praha
1997/03/07 - 1997/05/04   Příběhy bílé a černé: Hommage à Aurelie Nemours, Veletržní palác, Praha
1997/03/21 - 1997/05/18   S ozvěnou starých mistrů: Pražská kabinetní malba 1690 - 1750, Šternberský palác, Praha
1997/04/11 - 1997/08/24   Jitro kouzelníků? II. Ztráty a nálezy, Veletržní palác, Praha
1997/04/30 - 1997/06/15   Adéla Matasová: Zastavení v čase, Palác Kinských, Praha
1997/05/04 - 1997/05/31   Petr Nikl: Vyhlídkové letecké zařízení Flip, Veletržní palác, Praha
1997/05/15   Město ve filmové avantgardě 60. let, Veletržní palác, Praha
1997/05/16 - 1997/08/10   Mutantní materiály v soudobém designu, Veletržní palác, Praha
1997/05/17   Joan Jonas (USA), Veletržní palác, Praha
1997/05/22 - 1997/09/28   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva, Veletržní palác, Praha
1997/05/29   Jak se rodí draci, Veletržní palác, Praha
1997/06/05 - 1997/08/17   Dialog mit alten Meistern: Prager Kabinettmalerei 1690–1750, Herzog Anton Ulrich-Museum, Braunschweig
1997/06/15 - 1997/11/09   Ivan Kafka: Da nessun luogo verso nessun luogo / Odnikud nikam (47. La Biennale di Venezia 1997), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1997/06/19 - 1997/08/24   Italské renesanční umění z českých sbírek: Kresby a grafika, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma, Veletržní palác, Praha
1997/06/21 -   Karel Špillar: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
1997/07/03 - 1997/08/31   František Lesák: Konstrukce - Rekonstrukce / Konstruktion - Rekonstruktion, Veletržní palác, Praha
1997/09/04 - 1997/11/16   Česká koláž, Palác Kinských, Praha
1997/09/08 - 1997/10/26   Německý dřevořez doby reformace: Ze sbírky Zámeckého muzea města Gothy, Klášter sv. Anežky České, Praha
1997/09/10 - 1998/01/04   Ve stínu velkého muže; Josefa Náprstková v zápiscích a vzpomínkách, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Praha
1997/09/11   Rozprava profesora Petra Vopěnky se Stanislavem Kolíbalem, Národní galerie v Praze, Praha
1997/09/18 - 1997/11/09   František Albert Libra: Harmonický racionalismus / Architektonické dílo Františka Alberta Libry, Veletržní palác, Praha
1997/10/10 - 1998/01/11   Mistrovská díla japonského porcelánu, Šternberský palác, Praha
1997/10/23 - 1998/02/15   Josef Jiří Jelínek: Barokní sochařská dílna z Kosmonos, Valdštejnský palác, Praha
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
1997/11/13 - 1998/04/27   Magister Theodoricus - Dvorní malíř císaře Karla IV., Klášter sv. Anežky České, Praha
1997/11/17   Umění na pomoc Moravě: Aukce současného výtvarného umění, Klášter sv. Anežky České, Praha
1997/11/20 - 1998/02/22   Benátčané: Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1997/11/28   Agon Orchestra: Grafické partitury a koncepty, Veletržní palác, Praha
1997/12/04   Umění třiceti vteřin, Veletržní palác, Praha
1997/12/12 - 1998/05/03   Tobias Pock: Vlastní podobizna s rodinou, Šternberský palác, Praha
1998/01/29 - 1998/03/29   Mistrovská díla japonského porcelánu, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/02/06 - 1998/05/10   Alois Bílek: Abstrakce 1913-1914, Veletržní palác, Praha
1998/02/06 - 1998/05/10   František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu, Veletržní palác, Praha
1998/02/11 - 1998/05/31   František Drtikol: Fotograf, malíř, mystik, Galerie Rudolfinum, Praha
1998/04/03 - 1998/04/26   Karel Štika: Grafika, kresba, ilustrace, Suchardův dům, Nová Paka (Jičín)
1998/04/16 - 1998/05/26   František Kupka: Satirické kresby, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1998/04/30 - 1998/08/30   Paul Gauguin ve sbírkách Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Sbírka moderního a současného umění, Praha
1998/06/04 - 1998/07/19   Forma 1 a její umělci, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1998/06/10 - 1998/08/16   Arnulf Rainer, Veletržní palác, Praha
1998/09/02 - 1999/01/03   Josef Lada, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1998/09/08   Alexander von Vegesack: Vývoj designu nábytku, Veletržní palác, Praha
1998/09/09 - 1998/09/23   100 židlí: Modely ze sbírky Vitra Design Musea, Veletržní palác, Praha
1998/09/09 - 1998/11/15   Markéta Othová: Fotografie, Veletržní palác, Praha
1998/09/11 - 1998/11/01   Dimensions Variable, Veletržní palác, Praha
1998/09/17 - 1998/11/08   Karel Vilém Medau (1791 - 1866): Tiskař a litograf v Litoměřicích a v Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1998/09/22 - 1998/09/24   4. Odborný veletrh reklamy, marketingu a médií Creative 1998, Veletržní palác, Praha
1998/09/23 -   Český plakát, Veletržní palác, Praha
1998/09/23 -   Národní muzea a galerie, Veletržní palác, Praha
1998/10/15 - 1998/11/29   České reflexe - politický plakát Václava Ševčíka 1959 / 1994, Šternberský palác, Praha
1998/10/21 -   Umělci z Guggingu / Künstler aus Gugging, Veletržní palác, Praha
1998/11/18 - 1999/02/07   Anton Kern: Obrazy a kresby v českých zemích / Paintings and Drawings in Czech Lands, Klášter sv. Jiří, Praha
1998/11/22 - 1999/01/10   Annie Leibovitz, Veletržní palác, Praha
1998/11/25 - 1999/01/31   Petr Nikl: Jako motýl / Like a Butterfly, Veletržní palác, Praha
1998/12/02 - 1999/02/28   Luděk Marold 1865-1898, Obecní dům, Praha
1998/12/04 - 1999/01/06   Get Back: Retrospektiva umění Woodstocku, Veletržní palác, Praha
1998/12/17 - 1999/03/14   Josef Navrátil (1798 - 1865), Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
1998/12/18 - 1999/02/28   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu), Veletržní palác, Praha
1999   40. Výtvarné Hlinecko: Realismus v české malbě 19. století, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
1999/01/22 - 1999/03/28   Design now. Austria, Veletržní palác, Praha
1999/01/27   Moravskoslezský večer konaný u příležitosti 160. Výročí založení Třineckých železáren, a.s., Veletržní palác, Praha
1999/01/27 - 1999/04/25   Jiří Sozanský: K pramenům inspirace / Toward the sources of inspiration, Šternberský palác, Praha
1999/01/29 - 1999/03/14   Sympozium železné plastiky 1998, Veletržní palác, Praha
1999/02/04 - 1999/04/25   Kateřina Štenclová: Hranice události / Limit of the Occurence, Veletržní palác, Praha
1999/02/25   Mediální aktivismus, Veletržní palác, Praha
1999/02/25 - 1999/04/11   Anton Kern (1709 - 1747), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1999/03/18 - 1999/05/09   Luděk Marold 1865-1898, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/03/25 - 1999/05/16   Josef Navrátil (1798 - 1865), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1999/04/01 - 1999/05/16   Josef Havlíček: Výstava pořádaná ke 100. výročí narození českého architekta, Veletržní palác, Praha
1999/04/14 - 1999/07/11   Ignác František Platzer: Sv. Jan Nepomucký, Jiřský klášter, Praha
1999/04/15 - 1999/06/23   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví, Valdštejnská jízdárna, Praha
1999/04/27 - 1999/05/30   Sympozium železné plastiky 1998, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1999/05/06 - 1999/06/27   Antonín Slavíček 1870-1910: Barvy života, život barev, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1999/05/06 - 1999/08/29   Lukáš Rittstein: Od kuchyně k Saturnu / From kitchen to Saturn, Veletržní palác, Praha
1999/05/12   Výtvarná skupina Tvrdohlaví považuje za čest vás osobně přivítat na slavnostním křtu svého katalogu, Valdštejnská jízdárna, Praha
1999/05/26 - 1999/06/27   Krištof Kintera: Dívá se obraz / Painting is watching you, Šternberský palác, Praha
1999/06/10   Karel Špillar: Obrazy, Galerie bratří Špillarů, Domažlice (Domažlice)
1999/06/13 - 1999/11/07   Veronika Bromová: Zemzoo, Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
1999/06/20 - 1999/08/01   Světla - stíny - odlesky, Muzeum Kroměřížska, Kroměříž (Kroměříž)
1999/06/20 - 1999/09/05   Hiroshi Ohnari: Vítr a fata morgána / Wind and Mirage, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1999/09/10 - 2000/01/30   Hans Raphon: 500 let pašijového oltáře v Göttingenu, Šternberský palác, Praha
1999/09/15 - 1999/11/28   Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound, Veletržní palác, Praha
1999/09/17 - 1999/11/14   Ivan Vosecký: Die kunst ist unser leben, Veletržní palác, Praha
1999/10/01   Stane se muzeum nového tisíciletí polyfunčním kulturním centrem uvnitř města?, Veletržní palác, Praha
1999/10/02 - 1999/12/12   Czech Art 1890-1930, Setagaya Art Museum, Tokio (Tokyo)
1999/10/13 - 2000/01/09   Vzdálené podobnosti: Něco lepšího než kosmetika, Veletržní palác, Praha
1999/10/14   Mario Botta: Zkušenosti s muzejní architekturou, Veletržní palác, Praha
1999/10/18   Federico Díaz: E-area, Veletržní palác, Praha
1999/10/19 - 2000/01/30   Julius Mařák a jeho žáci, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/10/22 - 1999/11/28   Alfréd Justitz, Galerie Franze Kafky, Praha
1999/11/04 - 2000/01/09   Antonín Engel 1879 - 1958: Architekt, urbanista, pedagog, Veletržní palác, Praha
1999/11/23   Interaktivní zvuková instalace sirenes z cyklu zero grafity, Veletržní palác, Praha
1999/11/25   Jan Kaplický: Future systems - 300 diapozitivů, Veletržní palác, Praha
1999/11/26 - 2000/02/27   Obrazy z legendy o sv. Kateřině, Klášter sv. Jiří, Praha
1999/12/04 - 2000/01/30   Josef Lada dětem, Výstavní síň Stará radnice, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1999/12/10 - 2000/02/27   Jindřich Prucha: Lomy, Veletržní palác, Praha
1999/12/14 -   1999 Setkání 2000, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1999/12/21 - 2000/03/15   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář, Veletržní palác, Praha
2000/01/21 - 2000/03/26   Tomáš Císařovský: Silnice / Motorway, Veletržní palác, Praha
2000/01/26 - 2000/04/09   Václav Brožík 1851-1901, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/01/27 -   Václav Brožík 1851-1901, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2000/02/27 - 2000/05/14   Milan Pitlach: Fotografie z Indie, Národní galerie v Praze, Sbírka mimoevropského umění, Praha
2000/04/09 - 2000/06/04   Petr Geisler: Jak se kali-grafie, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2000/04/14 - 2000/06/04   The Second '2': Time Based Art from the Netherlands, Veletržní palác, Praha
2000/04/27   Prezentace Slovníku světového a slovenského umění, Veletržní palác, Praha
2000/04/28 - 2000/06/11   Antonín Kratochvíl: Mercy, Veletržní palác, Praha
2000/05/26 - 2000/11/19   Konec světa? / The End of the World?, Palác Kinských, Praha
2000/06/08   Francouzské projekty z pohledu odborného tisku, Veletržní palác, Praha
2000/06/08   Psát o architektuře...Nová estetická hlediska v architektuře, Veletržní palác, Praha
2000/06/08 - 2000/09/17   Jan Novopacký: Obrazy, kresby, Městské muzeum, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
2000/06/18 - 2000/10/29   Wall-paper Dispositiv (7th Venice Biennale of Architecture 2000), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2000/06/20   Dům, tělo, srdce. Konstrukce identit, Veletržní palác, Praha
2000/06/23 -   Umění 19. a 20. století. I. část, Veletržní palác, Praha
2000/06/25 - 2000/09/10   Sü Ping: Kniha z nebe a Kaligrafická třída / A Book From The Sky and Classroom Calligraphy, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2000/06/30 - 2000/08/27   Prague: Session, Veletržní palác, Praha
2000/07/15 - 2000/09/10   41. Výtvarné Hlinecko: Jindřich Prucha, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2000/07/21 - 2000/09/17   Dům, tělo, srdce. Konstrukce identit, Veletržní palác, Praha
2000/08/18 - 2000/10/29   Jubilejní výstava Akademie výtvarných umění 1800-2000, Valdštejnská jízdárna, Praha
2000/09/08 - 2000/11/03   Proměny řádu / Changes of order, Veletržní palác, Praha
2000/09/12 - 2000/11/12   Johann Peter Molitor 1702–1757: Podobizny a portrétní motivy, Klášter sv. Jiří, Praha
2000/10/05 -   Umění 19. a 20. století. II. část, Veletržní palác, Praha
2000/10/09 -   Eurohead, Veletržní palác, Praha
2000/10/13 - 2001/01/28   Vincenc Kramář: Od starých mistrů k Picassovi, Veletržní palác, Praha
2000/10/16   Křest knihy Obrazová abeceda, Veletržní palác, Praha
2000/10/19 - 2000/10/20   Proměny řádu, Veletržní palác, Praha
2000/11/02 - 2001/01/14   Bez předsudků: Experiment šedesátých let / Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment, Veletržní palác, Praha
2000/12/01 - 2001/01/21   Václav Vavřinec Reiner: Krajiny se zvířaty, Klášter sv. Jiří, Praha
2000/12/12 - 2001/02/18   Federico Díaz: E-mpact, E-forum, Veletržní palác, Praha
2000/12/15 - 2001/03/25   Od Edgara Degase ke Gerhardu Richterovi: Práce na papíře ze sbírky Muzea umění ve Winterthuru, Palác Kinských, Praha
2001/01/18 - 2001/04/19   Ateliér Fénix: Dílny, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2001/02/18 - 2001/04/29   Ateliér Fénix: Výtvarný projev návštěvníků, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2001/02/22 - 2001/02/25   Art & Interior, Veletržní palác, Praha
2001/04/27 - 2001/10/28   Sláva barokní Čechie / The Glory of the Baroque in Bohemia. Umění, kultura a společnost 17. a 18.století / Art, Culture and Society in the 17th and 18th Centuries, Praha, Praha
2001/05/10   Dani Karavan: Promenade through Dani Karavan´s Sculpture, Veletržní palác, Praha
2001/05/25 - 2001/09/16   Adriena Šimotová: Retrospektiva, Veletržní palác, Praha
2001/06/01 - 2001/07/29   Nad zemí, pod zemí: 30 let a 30 architektonických realizací Metrostav a.s., Veletržní palác, Praha
2001/06/08 - 2001/09/09   Clyde Butcher: Visions of the New Millennium, Veletržní palác, Praha
2001/06/10 - 2001/11/04   Invitation for a Visit / Pozvanie na návštevu (49. La Biennale di Venezia 2001), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2001/07/10 - 2001/07/13   Prázdninové výtvarné dílny, _, _
2001/08/28 - 2001/08/31   Prázdninové výtvarné dílny, _, _
2001/10/04 - 2001/11/25   Věčná malba? Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2001/12/13 - 2002/03/17   Věčná malba? Obrazy na kameni a na mědi v 17. a 18. století, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/12/18 - 2002/03/10   Karel Svolinský (1896 - 1986), Palác Kinských, Praha
2002/01/29 - 2002/05/19   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Retrospektiva, Veletržní palác, Praha
2002/02/21 - 2002/03/24   III. přehlídka českého designu / III. czech design show, Veletržní palác, Praha
2002/03/07 - 2002/05/05   Vlasta Prachatická: Portréty, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2002/03/28 - 2002/07/21   Proměny Ladislava Nováka, Palác Kinských, Praha
2002/04/12 - 2002/07/28   Jan Kotík: K poctě Jana Kotíka, Veletržní palác, Praha
2002/04/12 - 2002/09/01   New New Painters, Veletržní palác, Praha
2002/04/18 - 2002/07/21   Jan Autengruber: Dílo 1910-1920, Palác Kinských, Praha
2002/05/17 - 2002/08/18   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Valdštejnská jízdárna, Praha
2002/05/30 - 2002/07/28   Petr Kvíčala: Linie, barva, rytmus, Veletržní palác, Praha
2002/06/21 - 2002/09/01   Karel Vaca, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2002/06/22 - 2002/09/01   Antonín Chittussi a malíři Železných hor, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2002/06/28 - 2002/07/28   Diplomanti AVU 2002, Veletržní palác, Praha
2002/08/09 - 2002/08/14   Kunstkammer 2002: Japanese contemporary art, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2002/09/07 - 2003/01/02   Michael Rittstein: Tam / There, Veletržní palác, Praha
2002/09/08 - 2002/11/03   Next - Future of Architecture Without Architects (8th Venice Biennale of Architecture 2002), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2002/09/20 - 2002/10/28   Pokladnice umění z Kjóta, Palác Kinských, Praha
2002/09/20 - 2003/01/13   Plocha zrozená k dekoru: Japonské umění laku 16. - 19. století, Palác Kinských, Praha
2002/09/26 - 2003/01/05   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2002/11/15 - 2003/02/23   Josef Koudelka: Fotograf, Veletržní palác, Praha
2002/11/29 - 2003/02/23   Split Points, Veletržní palác, Praha
2002/12/02   Recepce při vyhlášení Pražského bienále 2003, Veletržní palác, Praha
2002/12/20 - 2002/05/25   Těšínská madona: Objev jedinečné sochy z pražské huti Petra Parléře, Palác Kinských, Praha
2003/01/24 - 2003/08/10   Václav Brožík 1851-1901, Valdštejnská jízdárna, Praha
2003/02/10 - 2003/03/20   Josef Ryzec: Pocta Pablu Picasovi, Veletržní palác, Praha
2003/02/13 - 2003/04/06   Florenťané: Umění z doby medicejských velkovévodů, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/02/27 - 2003/05/11   Plocha zrozená k dekoru / A Surface Created for Decotation, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2003/02/28 - 2003/05/25   Německá kresba 15.–16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky, Palác Kinských, Praha
2003/04/24 -   Mezi zátišími - flámské a holandské obrazy 17. století a jejich ohlas v kabinetní malbě střední Evropy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2003/04/30 - 2003/06/08   Rosemarie Trockel, Veletržní palác, Praha
2003/05/29   Slavnostní předání obrazu Jezdci od Jana Preislera, Šternberský palác, Praha
2003/06/10   La Carovana dei fiori: Orchestra Sinfonica di Snaremo / Karavana květů: Symfonický orchestr ze Sanrema, Šternberský palác, Praha
2003/06/15 - 2003/11/02   Superstart (La Biennale di Venezia 2003 / The 50th International Art Exhibition), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2003/06/20 - 2003/10/26   Ladislav Sutnar: Praha - New York, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2003/06/20 - 2003/11/02   Malířská rodina Mánesů, Palác Kinských, Praha
2003/06/27 - 2003/08/24   Prague Biennale 1: Pheripheries become the center/ Pražské bienále 1: Periferie se stávají centrem, Veletržní palác, Praha
2003/06/27 - 2003/09/07   Oldřich Blažíček: Výstava obrazů, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2003/06/27 - 2003/09/21   Nejmladší / The youngest: Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995 - 2003 (Exhibition of the youngest Generation Art from 1995 - 2003), Veletržní palác, Praha
2003/06/27 - 2003/10/05   Pavel Baňka: Terezín - Mansfield / Mansfield - Terezín, Veletržní palác, Praha
2003/07/08 - 2003/10/05   Jan Preisler: 1872 - 1918, Obecní dům, Praha
2003/09/02 - 2003/09/18   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou I. část, Veletržní palác, Praha
2003/10/01 - 2003/10/19   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou II. část, Veletržní palác, Praha
2003/10/05 - 2004/02/08   Tulipán v lesku půlměsíce: Turecká keramika 15.–17. století a její ohlasy v Evropě, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2004   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi (45. výtvarné Hlinecko), Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2004/01/23 - 2004/04/13   Otto Herbert Hajek: Malba velkého formátu / Großformat-Malerei / Painting in a Large Format, Veletržní palác, Praha
2004/01/23 - 2004/04/18   Vladimír Kopecký: Obrazy a objekty, Veletržní palác, Praha
2004/01/23 - 2004/05/02   Michal Škoda: 2000–2003, Veletržní palác, Praha
2004/02/26 - 2004/05/23   Pieter Lastman: Umělec, ktorý učil Rembrandta (Oběť Junoně), Šternberský palác, Praha
2004/03/05 - 2004/09/05   Vladimír V. Modrý: Plzeňský Don Kychot, Valdštejnská jízdárna, Praha
2004/03/07 - 2004/06/06   Pavilon orchidejí: Čínské a japonské umění ze soukromé sbírky, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2004/03/12 - 2004/06/06   Kniha v českém kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2004/04/06   Otevření první části nového výstavního prostoru; Slavnostní zahájení provozu panoramatického výtahu v Malé dvoraně, Veletržní palác, Praha
2004/04/07 - 2004/05/23   Václav Cigler: Objekty, Veletržní palác, Praha
2004/04/22 - 2004/05/30   Art & Interior 5, Veletržní palác, Praha
2004/05/19 - 2004/06/27   Grand Prix Obce architektů 2004 / The Grand Prix of the society of Czech architects 2004, Veletržní palác, Praha
2004/05/28 -   Krajina v českém umění (17.–20. století), Palác Kinských, Praha
2004/06/11 - 2004/09/26   Tkané multiply: Tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury, Veletržní palác, Praha
2004/06/12 - 2004/10/03   Zlatý věk Ukiyoe: Japonský dřevořez ze západočeského muzea v Plzni, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2004/06/15 - 2004/09/19   Habsburské století 1791 - 1914: Praha a české země v dunajské monarchii, Clam-Gallasův palác, Praha
2004/06/18 - 2005/03/13   Afrika: Osudové setkání Reinera Kreissla, Veletržní palác, Praha
2004/06/25 -   Sladké zboží. sugar stuff, Veletržní palác, Praha
2004/06/25 - 2004/09/26   Stanislav Diviš: Dva světy, Květy z ráje, Veletržní palác, Praha
2004/06/26 - 2004/09/05   August Bedřich Piepenhagen, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2004/10/10 - 2005/01/02   Sü Kuo-Chuang: Tiché hory vyprávějí, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2004/10/21 - 2005/04/25   Tiziano Vecellio zv. Tizian: Apollo a Marsyas, Šternberský palác, Praha
2004/10/22 - 2005/04/24   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských/ A Painter of Wordly Vices, Klášter sv. Jiří, Praha
2004/11/05 - 2005/01/30   Vojtěch Preissig, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/11/12 - 2005/01/23   Dagmar Brichcínová: Soft ware, Veletržní palác, Praha
2004/11/20   V cyklu ORIENTace, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2004/12/09 - 2005/01/30   Zlatý věk Ukiyoe: Japonský dřevořez ze západočeského muzea v Plzni, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/12/11   V cyklu ASIE asi je, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2004/12/14 - 2009/01/01   Rachel Ruysch: Lesní zákoutí s květinami - Dílo sezóny, Šternberský palác, Praha
2005/01/25 - 2005/03/28   Jan Hladík, Jenny Hladíková: Tapiserie, Veletržní palác, Praha
2005/01/28 - 2005/09/11   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím / Between Avant-Garde and Livelihood, Valdštejnská jízdárna, Praha
2005/02/08 - 2005/04/03   Jan Koula 1855 - 1919: Architektura, kresba, umělecké řemeslo, Národní technické muzeum, Praha
2005/02/10 - 2005/05/15   Jakub Špaňhel, Jonáš Czesaný, Veletržní palác, Praha
2005/05/14   Létající draci, Veletržní palác, Praha
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005, Praha, Praha
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005, Veletržní palác, Praha
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005, Palác Kinských, Praha
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005, Klášter sv. Anežky České, Praha
2005/06/21 -   Francesco Solimena: Fathon prosí Apollóna o zapůjčení slunečního vozu, Šternberský palác, Praha
2005/06/23 - 2005/07/31   Diplomanti AVU 2005, Veletržní palác, Praha
2005/06/24 - 2005/09/04   Václav Brožík 1851-1901, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2005/08/19 - 2005/11/20   František Preiss (kolem 1660-1712): Restaurované sochy z klášterního kostela Narození Panny Marie v Doksanech, Klášter sv. Jiří, Praha
2005/09/20 - 2006/01/08   Kunisada - mistr pozdního japonského dřevořezu, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2005/09/29 - 2005/11/27   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím / Between Avant-Garde and Livelihood, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2005/10/22 - 2006/01/08   Lucas Cranach v českých zemích, Pražský hrad, Rudolfova galerie, Praha
2005/10/28 - 2006/01/15   Karel Šlenger (1903 - 1981), Veletržní palác, Praha
2005/10/28 - 2006/01/15   Marielis Seyler: Insomnia, Veletržní palác, Praha
2005/10/28 - 2006/01/15   Petr Písařík, Milan Perič, Veletržní palác, Praha
2005/11/01 - 2005/12/31   Zápůjčka obrazu Edvarda Muncha z MoMA, Veletržní palác, Praha
2005/11/11 - 2006/02/12   Stanislav Kolíbal: Nové akvarely a projekty, Veletržní palác, Praha
2005/11/13 - 2006/02/26   Praagse schilderkunst 1890-1939: Van symbolisme tot abstractie, Drents Museum, Assen
2005/11/25 - 2006/02/19   Julius Payer: Záliv smrti, Veletržní palác, Praha
2005/12/01 - 2006/04/30   František B. Zvěřina (1835 - 1908), Veletržní palác, Praha
2005/12/08 - 2006/04/02   František Ženíšek (1849 - 1916), Valdštejnská jízdárna, Praha
2005/12/19 - 2006/04/30   Práce na papíře meziválečného umění, Veletržní palác, Praha
2006 - 2006/04/30   Josef Bergler (1735 - 1829) - počátky pražské Akademie, Veletržní palác, Praha
2006 - 2006/04/30   Kabinet kresby a grafiky 19. Století, Veletržní palác, Praha
2006 - 2006/09/10   Hendrik Hondius st., Simon Wynouts Frisius: Portréty umělců, Šternberský palác, Praha
2006/01/27 - 2006/04/09   Běla Kolářová, Veletržní palác, Praha
2006/01/27 - 2006/04/09   Zorka Ságlová, Veletržní palác, Praha
2006/02/08 - 2006/05/08   V okovech smíchu. Karikatura a české umění 1900 - 1950 / In the Shackles of Laughter. Caricature and Czech Art 1900 - 1950, Dům U Kamenného zvonu, Praha
2006/03 -   Grafický kabinet francouzského umění, Veletržní palác, Praha
2006/03/03 - 2006/06/31   Eva Výborná, Tomáš Skalník, Veletržní palác, Praha
2006/03/16 - 2006/04/16   Julius Payer a polární svět / Julius Payer und der Polarwelt, Regionální muzeum v Teplicích, Teplice (Teplice)
2006/03/18 - 2006/06/11   Krajiny, ptáci a květiny - Přírodní náměty v japonské grafice 19. století, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2006/03/23 - 2006/05/28   Postava a krajina v českém umění z let 1890 - 1939 / The Figure and the Landscape in Czech Art of 1890 - 1939, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/04/07 - 2006/05/21   Mark Wallinger: Práh království / Threshold to the Kingdom, Klášter sv. Anežky České, Praha
2006/04/28 - 2006/10/26   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
2006/05/06 - 2006/10/08   Śląsk: Perła w Koronie Czeskiej: Trzy okresy świetności w relacjach artystycznaych Śląska i Czech, Akademia Rycerska w Legnicy, Legnica
2006/05/25 - 2006/07/16   Romský holocaust, Veletržní palác, Praha
2006/06/09 - 2006/09/11   Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against Myself, Veletržní palác, Praha
2006/06/21 - 2006/10/01   Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506 - 2006, Valdštejnská jízdárna, Praha
2006/06/23 - 2006/09/10   Vilém Riedel 1832-1876: Obrazy, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2006/06/29 - 2007/01/07   Zdeněk Šimek, 1927 - 1970: Sochařské dílo / Sculptures, Veletržní palác, Praha
2006/06/30 - 2006/01/07   Pavel Brázda, Veletržní palác, Praha
2006/09/12 - 2006/11/07   MetaCity: Ivan Kroupa a studenti (10th Venice Biennale of Architecture 2006), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2006/09/22 - 2007/01/14   Jiří Valoch: Instalace, Veletržní palác, Praha
2006/11/02 - 2007/01/28   Zorka Ságlová, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/11/16 - 2007/04/08   Slezsko: Perla v české koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů / Silesia: A pearl in the Bohemian Crown: Three Periods of Flourishing Artistic Relations, Valdštejnská jízdárna, Praha
2006/12/08 - 2007/02/11   Robert Schad: Ocel a čas / Steel and Time, Veletržní palác, Praha
2007/02/01 - 2007/04/22   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2007/02/02 - 2007/04/08   Zdeněk Beran: Retrospektiva / Retrospective, Veletržní palác, Praha
2007/03/03 - 2007/05/27   Ticíce květů / Thousands Flowers, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2007/03/30 - 2007/10/28   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/04/04 - 2007/08/19   Ladislav Zívr (1909 - 1980), Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
2007/04/12 - 2007/07/15   Jakub Schikaneder: Nové objevy děl malíře tajemných nálad, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2007/04/26 - 2007/06/03   Čínský grafický design / China beyond graphics, Veletržní palác, Praha
2007/04/26 - 2007/09/23   Czech Glass / 1945-1980 (Design in an Age of Adversity and Illusion) / České sklo / 1945-1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí), Veletržní palác, Praha
2007/05/07 - 2007/05/13   Umění porodit, Veletržní palác, Praha
2007/05/18 - 2007/08/26   Leonardo Cremonini: Víkend / Weekend, Veletržní palác, Praha
2007/05/25 - 2007/09/16   Jan Zrzavý: Obrazy, kresby, ilustrace / Paintings, drawings, illustrations, Valdštejnská jízdárna, Praha
2007/05/29 - 2007/09/09   Jindřich Štyrský (1899-1942), Dům U Kamenného zvonu, Praha
2007/05/30 - 2007/10/31   Emil Filla (1882 - 1953), Jízdárna Pražského hradu, Praha
2007/06/05 - 2007/07/01   Soňa Goldová: I Am on Your Side, Národní galerie v Praze, Praha
2007/06/10 - 2007/11/21   Irena Jůzová: Collection - Series (La Biennale di Venezia 2007 / 52nd International Art Exhibition), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2007/06/16 - 2007/10/14   Tisícileté tváře z pohoří Namsan / Ancient Faces from Namsan Mountain, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2007/06/29 - 2007/09/28   Vladimír Škoda: Quatrième dimension, Francouzský institut v Praze (Institut français de Prague), Praha
2007/06/29 - 2007/09/30   Vladimír Škoda: Quatrième dimension, Veletržní palác, Praha
2007/06/29 - 2007/12/31   Současné zimbabwské sochařství / Contemporary Zimbabwean Sculpture, Veletržní palác, Praha
2007/10/05 - 2008/01/06   Roland Schauls: Project, Veletržní palác, Praha
2007/10/12 - 2008/01/13   Václav Hollar 1607 - 1677 a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar 1607 - 1677 and Europe between Life and Desolation, Palác Kinských, Praha
2007/10/26 - 2007/11/25   AVU 18, Veletržní palác, Praha
2007/11/29 - 2008/04/13   Emil Filla 1882 - 1953, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2007/12/07 - 2008/02/17   Zátiší v malbě 19. století, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2007/12/12 - 2008/03/02   Irena Jůzová: Ozvěny benátského bienále, Veletržní palác, Praha
2007/12/12 - 2008/04/27   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail, Veletržní palác, Praha
2007/12/14 - 2008/04/20   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2008/02/08 - 2008/05/04   Marlene Tseng Yu: Síly přírody, Veletržní palác, Praha
2008/02/15 - 2008/08/31   Wilhelm Riedel (1832-1876), Palác Kinských, Praha
2008/03/06 - 2008/05/15   Architekt Oscar Niemeyer: Brasilia / Architect Oscar Niemeyer: Brasilia, Veletržní palác, Praha
2008/04/29 - 2008/08/31   Láska - touha - vášeň: Milostné náměty v umění 15.–19. století, Clam-Gallasův palác, Praha
2008/04/30 - 2008/11/02   Mistři čínské tušové malby 20. století za sbírek Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, Praha
2008/05/15 -   Umění 19. století v Čechách, Klášter sv. Anežky České, Praha
2008/05/15 - 2008/09/30   Ukřižovaný ze Zašové. Restaurování 2003-2007, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2008/05/28 - 2008/09/28   Biedermeier - Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2008/06/02 - 2008/09/14   International Triennale of Contemporary Art 2008/ Mezinárodní trienále současného umění2008, Re-Reading The Future., Veletržní palác, Praha
2008/06/03 - 2008/09/14   Mezinárodní trienále současného umění 2008, Veletržní palác, Praha
2008/06/20 - 2008/07/31   Diplomanti AVU 2008, Veletržní palác, Praha
2008/06/23 - 2008/09/21   Bretaň Jana Zrzavého, Veletržní palác, Praha
2008/08/23 - 2008/11/23   Milan Pitlach: Kaligrafie / Calligraphy, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
2008/10/14 - 2008/11/14   Čestmír Kafka: Krajiny možného konání, Topičův salon (2007-), Praha
2008/10/14 - 2009/05/03   František Kupka: Lysistrata, Šternberský palác, Praha
2008/10/22 - 2009/02/01   Bytosti odnikud: Metamorfózy akademických principů v malbě 1. poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha
2008/10/24 - 2009/01/15   Tomáš Rajlich: 27 obrazů z let 1969 - 2008, Veletržní palác, Praha
2008/11/07 - 2009/03/01   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze, Klášter sv. Jiří, Praha
2008/11/21 - 2009/03/01   Pablo Picasso: Grafické práce 1904 - 1905 z pařížské Galerie Ambroise Vollarda, Veletržní palác, Praha
2008/11/28 - 2009/03/01   Cena NG 333 a Skupiny ČEZ - 2. ročník, Veletržní palác, Praha
2008/12/11 - 2009/03/29   Wilhelm Riedel (1832-1876), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/12/15 - 2009/05/03   Tance a slavnosti 16. - 18. století, Valdštejnská jízdárna, Praha
2008/12/16 - 2009/02/22   Hans Rottenhammer (1564-1625): Žádaný - zapomenutý - znovuobjevený, Šternberský palác, Praha
2008/12/19 - 2009/03/08   Sv. Václav - Ochránce České země, Klášter sv. Anežky České, Praha
2009/01/13 - 2009/04/05   Smím prosit? Tance a slavnosti v grafickém umění 18. století, Schwarzenberský palác, Praha
2009/01/26 - 2009/03/15   Hans Rottenhammer, Šternberský palác, Praha
2009/03/11 - 2009/06/07   Pablo Picasso: Grafické práce 1909 - 1968, Veletržní palác, Praha
2009/03/18 - 2009/05/24   Krajina čínského umění / The Landscape od Chinese Art; Historická čínská malba / Historical Chinese Paintings, Dům U Jonáše, Pardubice (Pardubice)
2009/03/20 - 2009/05/31   Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910-1960, Veletržní palác, Praha
2009/04/14 - 2009/08/31   Jan van der Vucht: Pohled do chrámové architektury, Šternberský palác, Praha
2009/04/20 - 2009/07/20   Ovidius v proměnách, Schwarzenberský palác, Praha
2009/05/04 - 2009/08/10   Otto Gutfreund: Čtyři kapitoly o člověku, Veletržní palác, Praha
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
2009/05/19 - 2009/05/23   A Utopia of modernity: Zlín / Utopie modernity: Zlín, Praha, Praha
2009/06/26 - 2010/01/24   Otakar Lebeda: 1877 - 1901, Valdštejnská jízdárna, Praha
2009/06/30 - 2009/10/04   Rubensova krajina v rytinách Schelte Adamse Bolswerta, Šternberský palác, Praha
2009/07/14 - 2009/10/26   Amerika k sežrání: Nový svět v grafice 16.-19. století, Schwarzenberský palác, Praha
2009/08/18 - 2009/11/06   Otakar Kubín: Francouzské reflexe, Veletržní palác, Praha
2009/10/06 - 2010/01/10   Antoon van Dyck: Iconographie, Šternberský palác, Praha
2009/10/24 - 2010/01/31   Karel Svoboda (1824 - 1870), Klášter sv. Jiří, Praha
2009/10/27 - 2009/11/30   Věra Mičková: Tapisérie z Bayeux, Klášter sv. Anežky České, Praha
2009/11/03 - 2010/01/31   Nebeské světlo: Kresby a grafiky Michaela Leopolda Willmanna a umělců jeho okruhu, Schwarzenberský palác, Praha
2009/11/06 - 2010/04/30   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi, Klášter sv. Jiří, Praha
2009/11/25 - 2015/12/31   Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou, Šternberský palác, Praha
2009/12/03 - 2010/02/28   Cena NG 333 Odmítnutí / Refused, Veletržní palác, Praha
2009/12/03 - 2010/02/28   NG 333 - Finalisté / Finalists, Veletržní palác, Praha
2009/12/11 - 2010/04/30   Maximilian Joseph Haushofer (1811-1866): Návrat z lovu (50. léta 19. století) / Returning from a Hunt (1950s), Klášter sv. Jiří, Praha
2010/02/09 - 2010/04/18   Pagina aurata: Iluminované fragmenty středověkých rukopisů, Schwarzenberský palác, Praha
2010/02/23 - 2020/06/06   Jan Křížek: Solitér na cestě za pravdou, Veletržní palác, Praha
2010/03/16 - 2010/06/13   Žena a grafika v Čechách 19. století, Klášter sv. Jiří, Praha
2010/03/30 - 2010/05/31   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu, Veletržní palác, Praha
2010/04/27 - 2010/07/27   Pět smyslů, Schwarzenberský palác, Praha
2010/05/11 - 2010/06/30   New Sensitivity, National Art Museum of China (NAMOC), Peking (Beijing)
2010/06/08 - 2010/09/19   Na účetním lístku, Veletržní palác, Praha
2010/06/25 - 2010/09/05   Jakub Schikaneder: 1855 - 1924, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2010/07/12 - 2010/10/10   Monumenta sepulcrorum, Šternberský palác, Praha
2010/08/29 - 2010/11/21   Martin Rajniš: Natural Architecture / Přirozená architektura (12th Venice Biennale of Architecture 2010), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2010/09/21 - 2011/03/27   Jan Štursa: Kresby, Veletržní palác, Praha
2010/09/30 - 2010/10/31   Mies van de Rohe Award 2009, Veletržní palác, Praha
2010/09/30 - 2011/01/09   Figurální náměty v čínském a japonském umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2010/10/12 - 2011/01/09   Antonín Birckhardt, Šternberský palác, Praha
2010/10/13 - 2011/01/07   Monet - Warhol: Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky, Veletržní palác, Praha
2010/11/26 - 2011/04/10   Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2010/11/26 - 2011/04/10   Karel Škréta (1610 - 1674): Doba a dílo, Valdštejnská jízdárna, Praha
2010/12/08 - 2011/03/20   Roelandt Savery: Malíř ve službách císaře Rudolfa II. / A Painter in the Services of Emperor Rudolf II, Schwarzenberský palác, Praha
2010/12/10 - 2011/02/27   Cena NG 333, Veletržní palác, Praha
2010/12/14 - 2011/01/30   Vietnam: Plakáty propagandy, Veletržní palác, Praha
2011   Sochařský ateliér Zbyňka Sekala, Veletržní palác, Praha
2011/02/04 - 2011/05/22   Umění Koreje, Palác Kinských, Praha
2011/02/04 - stálá expozice   Umění starého světa; Stálá expozice umění Asie a starověkého Středomoří ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního muzea / Permanent exhibition of the Art of Asia and the Ancient Mediterranean from the Collections of the National Gallery in Prague and, Palác Kinských, Praha
2011/03/08 - 2011/06/12   Vasilij Kandinskij: Bitva (Kozáci), 1910-1911, Veletržní palác, Praha
2011/04/07 - 2011/09/30   Jan Preisler (1872-1918): Pohádka / Fairy Tale (1904), Klášter sv. Jiří, Praha
2011/04/23 - 2011/07/31   Michael Jindřich Rentz, Schwarzenberský palác, Praha
2011/05/02 - 2011/08/28   Georg Grosz: Zkažená společnost, Veletržní palác, Praha
2011/06/04 - 2011/11/27   Dominik Lang: Spící město / The Sleeping City (La Biennale di Venezia 2011 / 54th International Art Exhibition), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2011/06/17 - 2011/06/26   Šo: Mistři současné japonské kaligrafie / Sho: Masters of Contemporary Japanese Calligraphy, Palác Kinských, Praha
2011/06/24 - 2011/09/04   Beneš Knüpfer 1844 - 1910, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2011/07/14 - 2011/08/14   Ahae: Pohled z okna / Through my window, Veletržní palác, Praha
2011/08/19 - 2011/09/18   Shalom Tomas Neuman: Talking at you, Veletržní palác, Praha
2011/09/14 - 2011/12/31   Adolf Chwala (1836 - 1900), Klášter sv. Jiří, Praha
2011/09/23 - 2011/12/20   František Kupka, Mariánský kostelík, Opočno (Rychnov nad Kněžnou)
2011/09/23 - 2012/01/22   Joža Uprka: Evropan slováckého venkova, Valdštejnská jízdárna, Praha
2011/11/04 - 2012/01/29   Polemiky Miloše Jiránka, Palác Kinských, Praha
2011/12/13 - 2012/05/27   Šest obrazů francouzských umělců 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
2011/12/16 - 2012/04/09   Cena 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ - 5. ročník, Veletržní palác, Praha
2011/12/20 - 2012/03/25   Zdenek Rykr: Motivy z koupelny I, II, Veletržní palác, Praha
2012/02/10 - 2012/05/06   Pieter Stevens na dvoře Rudolfa II., Schwarzenberský palác, Praha
2012/02/10 - 2012/05/27   Rembrandt & Co.: Příběhy umění ve století blahobytu, Šternberský palác, Praha
2012/02/16 - 2012/05/13   František Kaván: Symbolistní, dekadentní, Palác Kinských, Praha
2012/03/09 - 2012/07/01   Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985 -2012, Veletržní palác, Praha
2012/03/22 - 2012/09/02   Stín kvetoucí sakury, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2012/04/06 - 2012/07/08   Oskar Kokoschka: Žhavá grafika pozdního věku, Veletržní palác, Praha
2012/04/20 - 2013/01/13   Jakub Schikaneder (1855 - 1924), Valdštejnská jízdárna, Praha
2012/05/04 - 2012/06/10   Grand Prix architektů 2012, Veletržní palác, Praha
2012/05/25 - 2012/07/29   Mexická grafika 2010 / Mexican Prints 2010, Palác Kinských, Praha
2012/06/21 - 2012/08/01   Diplomanti AVU 2012, Veletržní palác, Praha
2012/06/28 - 2012/09/30   Goyovy vize / Goya´s Vision, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2012/08/28 - 2012/11/25   Václav Hollar (Wenceslaus Hollar): Čtyři roční období / The Four Seasons, Schwarzenberský palác, Praha
2012/09/13 - 2013/03/10   Život v asijském paláci. Láska, luxus, zahálka, Palác Kinských, Praha
2012/09/26 - 2013/01/20   Theodor Pištěk: Ecce Homo, Veletržní palác, Praha
2012/10/12 - 2013/05/31   Mistrovská díla rakouské a německé malby 19. století, Šternberský palác, Praha
2012/10/15 - 2013/02/21   Jan Trampota (1889–1942): „Bez vlastního zážitku není porozumění“, Veletržní palác, Praha
2012/11/03 - 2012/12/02   Thomas Ott: La Grande Famiglia, Veletržní palác, Praha
2012/11/08 - 2013/01/06   Mies van der Rohe Award 2011: Evropská cena za současnou architekturu, Veletržní palác, Praha
2012/11/22 - 2013/01/27   Univerzita Předlice, Veletržní palác, Praha
2012/11/30 - 2013/03/03   František Kupka: Cesta k amorfě, Salmovský palác, Praha
2012/12/07 - 2013/03/17   Jiří Kolář & Béatrice Bizot - Korespondáž, Veletržní palác, Praha
2012/12/12 - 2013/03/10   Jan Zrzavý: Božská hra, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2012/12/19 - 2013/05/26   Rudolf II. a mistři grafického umění, Palác Kinských, Praha
2013/01/25 - 2013/04/21   Memory of Landscape I Have Never Seen, National Museum of Art, Deoksugung, Soul (Seoul)
2013/02/20 - 2013/06/09   Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej, Veletržní palác, Praha
2013/03/01 - 2013/07/28   Hugo Demartini: ...a měl rád ženy, Veletržní palác, Praha
2013/03/01 -2013/11/03   Ruské malířství 19. století, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2013/03/08 - 2013/06/02   Národní styl: Kultura a politika, Veletržní palác, Praha
2013/03/27 - 2013/06/30   Africké dobrodružství Václava Hollara, Schwarzenberský palác, Praha
2013/05/03 - 2013/09/01   Pohledem romantika: Holandské a belgické malířství 19. století z Rademakersovy sbírky, Salmovský palác, Praha
2013/05/24 - 2014/03/02   Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě, Šternberský palác, Praha
2013/05/31 - 2013/09/29   Jan Křížek (1919 - 1985) a umělecká Paříž 50. let, Valdštejnská jízdárna, Praha
2013/06/21 - 2013/07/31   Diplomanti AVU 2013, Veletržní palác, Praha
2013/07/05 - 2013/09/08   Jiří Kolář & Béatrice Bizot: Korespondaż, Galeria Miejska, Vratislav (Wrocław, Breslau)
2013/09/13 - 2014/01/06   Jan Pištěk: Pod povrchem, Veletržní palác, Praha
2013/09/17 - 2014/01/05   Paul Signac: Akvarely a tuše, Veletržní palác, Praha
2013/09/20 - 2014/01/05   Karel Prager: Architekt, stavitel, vizionář / Architect, Builder, Visionary, Veletržní palác, Praha
2013/09/25 - 2014/01/05   Metamorfózy politiky. Pražské pomníky 19. století, Clam-Gallasův palác, Praha
2013/09/27 - 2013/12/01   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2013, Veletržní palác, Praha
2013/09/27 - 2013/12/01   Vladimír Houdek: Hmota z délky ohybu, Veletržní palác, Praha
2013/10/04 - 2014/01/12   Oskar Kokoschka: Grafika, Palác Kinských, Praha
2013/10/08 - 2014/01/12   Johann Wilhelm Baur (1607–1642): Metamorfózy, Schwarzenberský palác, Praha
2013/10/18 - 2014/03/23   Jan Kotík 1916 - 2002, Veletržní palác, Praha
2013/11/01 - 2014/02/02   CM 863: Svatí Cyril a Metoděj: Dějiny, tradice, úcta, Klášter sv. Anežky České, Praha
2013/11/04 - 2013/12/31   Patrik Hábl: Vytržené obrazy, Klášter sv. Anežky České, Praha
2013/11/22 - 2014/03/02   Francouzské umění ze šlechtických sbírek, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2013/11/26 - 2014/03/09   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Výstavní síň Masné krámy, Plzeň (Plzeň-město)
2013/11/29 - 2014/04/06   Ludvík Kuba: Poslední impresionista, Salmovský palác, Praha
2013/11/30   Za obrazy Edvarda Muncha, Veletržní palác, Praha
2014   Maximilian Haushofer a jeho žáci, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2014/01/07 - 2014/04/20   Možnosti architektonické kresby: Z představ a cest Bedřicha Feuersteina, Veletržní palác, Praha
2014/01/24 - 2014/05/25   Rudolf Volráb: Barevný neklid, Veletržní palác, Praha
2014/01/28 - 2014/03/02   UMPRUM 2013, Veletržní palác, Praha
2014/02/05 - 2014/02/27   Lucas Cranach: Originální malby z počátku 16. století, Ostravské muzeum, Ostrava (Ostrava-město)
2014/02/21 - 2014/05/04   Na okraji davu: Umění a sociální otázka v 19. století, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
2014/03/20 - 2014/07/27   Příběh Veletržního paláce / The Story of Veletrží Palace, Veletržní palác, Praha
2014/03/28 - 2014/07/06   Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách, Šternberský palác, Praha
2014/04/16 - 2014/09/14   Chagall / Reynek, Valdštejnská jízdárna, Praha
2014/04/17 - 2014/07/31   Reynek: Génius, na kterého jsme měli zapomenout, Valdštejnská jízdárna, Praha
2014/04/25 - 2014/11/02   Vivat musica!, Veletržní palác, Praha
2014/05/14 - 2014/06/13   Grand Prix architektů, Veletržní palác, Praha
2014/05/16 - 2014/09/07   Japonismus v českém umění, Salmovský palác, Praha
2014/05/29 - 2014/08/24   Nečekané dědictví, Palác Kinských, Praha
2014/06/07 - 2014/11/23   2 x 100 mil. m²: The Collective Dream, Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2014/06/24 - 2014/09/21   JaeEun Choi: Dům, ktery se nepřetržitě pohybuje v kruhu / the House that Continuously Cirkulates, Klášter sv. Anežky České, Praha
2014/06/27 - 2014/08/03   Diplomanti AVU 2014, Veletržní palác, Praha
2014/09/05 - 2014/11/23   Drak se probouzí: Současné inspirace východoasijským uměním, Palác Kinských, Praha
2014/09/20 - 2015/01/11   Josef Václav Myslbek, Městská galerie, Vysoké Mýto (Ústí nad Orlicí)
2014/09/26 - 2015/01/04   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2014 / Jindřich Chalupecký Award: Final 2014, Veletržní palác, Praha
2014/09/26 - 2015/01/04   Dominik Lang: Čekárna, Veletržní palác, Praha
2014/10/01 - 2015/01/04   Fluxus: Evropské festivaly 1962-1977, Veletržní palác, Praha
2014/10/01 - 2015/01/11   Lucie Svobodová: Maxwellova rovnice, Veletržní palác, Praha
2014/10/01 - 2015/02/15   Zdeněk Fránek: Polštářový dům, Veletržní palác, Praha
2014/10/03 - 2015/01/04   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013. Průniky, střety, přesahy, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2014/10/16 -   Umění 19. století (Od klasicismu k romantismu), Salmovský palác, Praha
2014/10/17 - 2015/01/25   Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně, Salmovský palác, Praha
2014/10/22 - 2015/02/08   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwella, Veletržní palác, Praha
2014/11/06 - 2015/03/15   Otevři zahradu rajskou - Benediktini v srdce Evropy 800-1300, Valdštejnská jízdárna, Praha
2014/11/20 - 2015/02/01   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka, Clam-Gallasův palác, Praha
2014/12/05 - 2015/03/08   Proměny Williama Hogartha / The Transformations of William Hogarth, Palác Kinských, Praha
2015/01/19 - 2015/04/19   Václav Hollar: Lodě, Schwarzenberský palác, Praha
2015/02/20 -   Ateliér Sekal, Veletržní palác, Praha
2015/02/20 - 2015/05/03   Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou, Veletržní palác, Praha
2015/02/20 - 2015/06/28   Oskar Kokoschka a Praha: Meziválečná umělecká scéna (1934-1938), Veletržní palác, Praha
2015/04/11 - 2015/06/16   Jan Kaplický: Výkresy / Drawings, Veletržní palác, Praha
2015/04/14 - 2015/07/19   Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada (1923–1945), Veletržní palác, Praha
2015/04/22 - 2015/09/27   Tajemné dálky: Symbolismus v českých zemích 1880-1914 / Mysterious Distances: Symbolism in the Bohemian Lands 1880-1914, Klášter sv. Anežky České, Praha
2015/05/06 - 2015/11/22   Jiří David: Apotheosis, Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2015/06/10 - 2015/09/13   Rembrandtova tramvaj: Kubismus, tradice a „jiné“ umění, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2015/06/16 - 2015/09/20   Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola: Zatmění nevinného oka / Moving Image Department, 2nd Chapter: The Eclipse of an Innocent Eye, Veletržní palác, Praha
2015/06/26 - 2015/08/02   Diplomanti AVU 2015, Veletržní palác, Praha
2015/06/26 - 2015/09/20   Architekt Lubor Marek, Veletržní palác, Praha
2015/06/26 - 2015/09/20   Introducing Romana Drdová: Pohled, Veletržní palác, Praha
2015/07/22 - 2015/10/18   Jonathan Meese: My Über Daddys, Veletržní palác, Praha
2015/07/22 - 2015/10/18   Umělci a proroci: Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další, Veletržní palác, Praha
2015/08/03 - 2015/10/02   Dílo sezóny: Assumpta z Bílé hory, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
2015/09/11 - 2016/01/10   Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938-1945, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2015/09/29 - 2013/01/03   Marie Bartuszová: Výstava jako organismus, Veletržní palác, Praha
2015/09/29 - 2016/01/03   Boris Ondreička: Začiatok a koniec pasáže, Veletržní palác, Praha
2015/09/30 - 2016/01/17   Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého, Veletržní palác, Praha
2015/10/01 - 2016/01/10   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2015/10/02 - 2016/01/03   Příběh krásné Lédy: Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st., Palác Kinských, Praha
2015/10/23 - 2016/01/10   Smysl pro umění: Ceny České akademie věd a umění 1891-1952, Salmovský palác, Praha
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2015/11/27 - 2016/03/13   Bez hranic - Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Valdštejnská jízdárna, Praha
2015/12/09 - 2016/01/17   Jiří David: Apoteóza z očí do očí, Veletržní palác, Praha
2016/01/20 - 2016/03/13   UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK!, Veletržní palác, Praha
2016/01/26 - 2016/05/01   LIST ZA LIST. Anglická versus česká grafika. Výměna grafik s Britským muzeem v Londýně, Veletržní palác, Praha
2016/01/28 - 2016/05/01   Úpadek nezastavíš. Podle Wiliama Hogartha, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2016/02/05 - 2016/07/03   Velkorysost: Umění obdarovat, Palác Kinských, Praha
2016/02/06 - 2016/05/22   El Hadji Sy: Malba – Performance – Politika, Veletržní palác, Praha
2016/02/06 - 2016/05/22   Introducing Helena Hladilová: Falešné jezero, Veletržní palác, Praha
2016/02/06 - 2016/06/05   Moving Image Department – IV. kapitola: Rétorika času, v novém pojetí, Veletržní palác, Praha
2016/02/06 - 2016/06/05   Poetry Passage #2, Veletržní palác, Praha
2016/02/06 - 2016/06/16   Jiří David: Apoteóza, Veletržní palác, Praha
2016/02/06 - 2016/08/31   Aj Wej-wej: Zvěrokruh, Veletržní palác, Praha
2016/05/13 - 2016/06/05   Grand Prix architektů, Veletržní palác, Praha
2016/05/15 - 2016/09/25   Císař Karel IV. 1316-1378, Valdštejnská jízdárna, Praha
2016/05/20 - 2016/08/28   Girlanda Františka Kupky, Veletržní palác, Praha
2016/05/27 - 2016/08/28   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu, Veletržní palác, Praha
2016/06/23 - 2017/01/22   Cranach ze všech stran, Šternberský palác, Praha
2016/06/24 - 2016/08/07   Vanity Fair: Diplomanti AVU 2016, Veletržní palác, Praha
2016/06/24 - 2016/09/18   Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová: Girlfriend, Veletržní palác, Praha
2016/06/24 - 2016/09/18   Moving Image Department – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času / Moving Image Department – 5th Chapter: The Economies of Time, Subverted, Veletržní palác, Praha
2016/06/24 - 2016/09/18   Poetry Passage #3: Tichá věčnost / Silent Eternity, Veletržní palác, Praha
2016/06/24 - 2016/09/25   Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
2016/09/15 - 2017/01/15   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost, Palác Kinských, Praha
2016/09/28 - 2017/01/08   V novém světě: Podmínky modernity 1917-1927, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
2016/10/05 - 2016/12/11   StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol, Veletržní palác, Praha
2016/10/05 - 2017/01/08   Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu / Three Centuries of American Prints from the National Gallery of Art, Washington, Veletržní palác, Praha
2016/10/05 - 2017/01/08   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 + Laure Prouvost: C'est l'est not quest, Veletržní palác, Praha
2016/10/05 - 2017/01/15   Against Nature: Mladá česká umělecká scéna / Young Czech Art Scene, Veletržní palác, Praha
2016/10/05 - 2017/02/05   Třetí mysl:. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce / Third Mind: Jiří Kovanda and the (Im)Possibility of Collaboration, Veletržní palác, Praha
2016/10/05 - 2017/02/19   Introducing Megan Clark: Somatic, Veletržní palác, Praha
2016/10/05 - 2017/02/19   Moving Image Department – VI. kapitola: Vnitřní životy (času), Veletržní palác, Praha
2016/10/05 - 2017/02/19   Poetry Passage #4: I Am the Mouth, Veletržní palác, Praha
2016/10/14 - 2017/01/22   Hippolyt Soběslav Pinkas (1827-1901). Realismus českého Pařížana, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2016/10/19 - 2017/02/28   Olivier Adam: Buddhovy dcery / Daughters of Buddha, Palác Kinských, Praha
2016/11/11 - 2017/03/26   Andrea del Sarto: Madona s dítětem, Šternberský palác, Praha
2016/12/06 - 2017/03/05   Jan Zrzavý: Ilustrátor a uctívač krásy, Veletržní palác, Praha
2016/12/06 - 2017/03/12   Jan Kupecký a „černé umění“, Schwarzenberský palác, Praha
2016/12/09   Café Chalupecký: Pablo Helguera - Jepičí konference, Veletržní palác, Praha
2017/02/24 - 2017/09/17   Očím skryté, Klášter sv. Anežky České, Praha
2017/03/10 - 2017/09/03   František Skála: Jízdárna / Riding School, Valdštejnská jízdárna, Praha
2017/03/14 - 2019/01/13   Charta Story: Příběh Charty 77 / The Story of Charter 77, Salmovský palác, Praha
2017/03/17 - 2017/04/02   Olafur Eliasson: Zelené světlo, Veletržní palác, Praha
2017/03/17 - 2017/06/10   Epos 257: Retroreflexe, Veletržní palác, Praha
2017/03/17 - 2017/08/27   Otisky vědění: Řeč keramiky, Veletržní palác, Praha
2017/03/17 - 2017/08/28   Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978‒1980, Veletržní palác, Praha
2017/03/17 - 2017/09/10   Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka, Veletržní palác, Praha
2017/03/17 - 2017/09/10   Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším hluk ulice, Veletržní palác, Praha
2017/03/17 - 2017/09/10   Poetry Passage #5: L'esprit des poètes officiels et crochus, Veletržní palác, Praha
2017/03/17 - 2017/11/19   Magdalena Jetelová: Dotek doby, Veletržní palác, Praha
2017/03/17 - 2018/01/07   Aj Wej-wej: Zákon cesty, Veletržní palác, Praha
2017/04/26 - 2017/09/03   Gerhard Richter, Palác Kinských, Praha
2017/06/13 - 2017/09/10   Ignác František Platzer (1717–1787): Kresby, Schwarzenberský palác, Praha
2017/06/24 - 2017/07/30   New Wave: Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates 17, Veletržní palác, Praha
2017/06/24 - 2017/09/10   58. Výtvarné Hlinecko: Hanuš Schwaiger 1854-1912, Městské muzeum a galerie, Hlinsko (Chrudim)
2017/06/24 - 2017/09/10   Filipp Andrejevič Maljavin (1869-1940): Vášeň pro barvu, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2017/09/05 - 2017/12/03   Mytologické mesaliance Maxe Pirnera, Veletržní palác, Praha
2017/09/14 - 2017/11/19   Mýtus Ulrich Creutz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2017/10/05 - 2017/12/31   Cirkus pictus: Svět cirkusu v českém umění 1800-1950, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2017/10/19 - 2018/01/07   Biafra ducha: Studenti z třetího světa v Československu, Veletržní palác, Praha
2017/10/19 - 2018/01/07   Julian Rosefeldt: Manifesto, Veletržní palác, Praha
2017/11/03 - 2018/02/25   Ferdinand II.: Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský, renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem / Ferdinand II Archduke of Austria, a Rennaissance Ruler and Art Patron between Prague and Innsbruck, Valdštejnská jízdárna, Praha
2017/11/19 - 2018/03/18   Magdalena Jetelová: Dotek doby, Veletržní palác, Praha
2017/11/30 - 2018/03/18   Norbert Grund: Půvab všedního dne / The Charm of the Everyday, Palác Kinských, Praha
2017/12/05 - 2018/03/11   Kosmická architektura Jana Konůpka, Veletržní palác, Praha
2017/12/13 - 2018/08/26   Očím na odiv (Výzdobné techniky v malířství a sochařství 14.-16. století), Klášter sv. Anežky České, Praha
2018/02/07 - 2018/04/22   Kamil Lhoták: Retrospektiva, Obecní dům, Praha
2018/02/16 - 2018/06/17   Má animace je umělecká forma. Maria Lassnig, filmová tvůrkyně, Veletržní palác, Praha
2018/02/16 - 2018/06/17   Maria Lassnig 1919–2014, Veletržní palác, Praha
2018/02/16 - 2019/01/06   Katharina Grosse: Zázračný obraz, Veletržní palác, Praha
2018/03/21 - 2018/07/30   Kupka: Pionnier de l'abstraction / Pioneer of Abstraction, Grand Palais - Galeries nationales, Paříž (Paris)
2018/03/22 - 2018/09/23   Koudelka: De-creazione, Veletržní palác, Praha
2018/03/27 - 2018/06/24   Wallerant Vaillant: Mistr mezzotinty, Schwarzenberský palác, Praha
2018/04/10 - 2018/09/09   Adriaen van Ostade: Tanec ve stodole, Šternberský palác, Praha
2018/04/24 - 2018/07/22   Konec zlatých časů: Gustav Klimt, Egon Schiele a vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha
2018/04/26 - 2018/08/26   Hynek Martinec: Cesta na Island, Šternberský palác, Praha
2018/05/16 - 2018/09/02   Jiří Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century, Palác Kinských, Praha
2018/05/19 - 2018/08/19   Richard Wientzek: Kresby, Klášter sv. Anežky České, Praha
2018/05/19 - 2018/10/14   Antony Gormley: Sum, Klášter sv. Anežky České, Praha
2018/05/26 - 2018/11/25   Kateřina Šedá: UNES-CO, Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2018/06/16 - 2018/09/30   Artistes tchèques en Bretagne: De l'art nouveau au surréalisme, Musée départemental breton, Quimper
2018/06/22 - 2018/09/09   59. Výtvarné Hlinecko 2018: Alois Bubák 1824 - 1870, Městská galerie, Hlinsko
2018/06/27 - 2018/09/23   Jacques de Gheyn II (1565−1629), Schwarzenberský palác, Praha
2018/08/22 - 2018/11/25   Záhada Čapkova koberce, Veletržní palác, Praha
2018/08/22 - 2018/12/02   Jiří Petrbok: Hořící srdce, Veletržní palác, Praha
2018/08/22 - 2019/01/06   Koudelka: Invaze 68 & archivní záběry Jana Němce, Veletržní palác, Praha
2018/09/07 - 2019/01/20   František Kupka 1871-1957, Valdštejnská jízdárna, Praha
2018/10/04 - 2019/01/01   Jan Preisler: Nově objevené obrazy, Veletržní palác, Praha
2018/10/24 -   1918-1938: První republika, Veletržní palác, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Introducing Valentýna Janů: I'm sry, Veletržní palác, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Moving Image Department #9: Touha v jazyce, Veletržní palác, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Otevřený depozitář umění Asie, Veletržní palác, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Poetry Passage #7: Egill Sæbjörnsson, The Stairs / Schody, Veletržní palác, Praha
2018/10/24 - 2019/02/03   Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin, Veletržní palác, Praha
2018/10/26 - 2019/02/24   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
2018/11/14 - 2019/01/06   Cena Jindřicha Chalupeckého 2018, Veletržní palác, Praha
2018/11/15 - 2019/03/17   Bonjour Monsieur Gauguin (Čeští umělci v Bretani 1850-1950), Palác Kinských, Praha
2018/12/02 - 2019/12/01   Salm Modern #1: Možnosti dialogu / Dimensions of Dialogue / Möglichkeiten des Dialogs, Salmovský palác, Praha
2019 -   1930–současnost: České moderní umění, Veletržní palác, Praha
2019/02/22 - 2019/05/19   František Kupka, Ateneumin taidemuseo, Helsinky (Helsinki)
2019/02/28   Grand Opening 19, Veletržní palác, Praha
2019/03/01 - 2019/07/28   Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny, Veletržní palác, Praha
2019/03/01 - 2019/07/28   Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí, Veletržní palác, Praha
2019/03/01 - 2019/09/08   400 ASA: Fotografie, Veletržní palác, Praha
2019/03/01 - 2019/09/22   Národní galerie Praha: Budoucí palác, Veletržní palác, Praha
2019/03/22 - 2019/05/26   Novinky ve sbírkách NGP 2013–2018, Veletržní palác, Praha
2019/03/22 - 2019/05/26   Otevřený depozitář umění Asie, Veletržní palác, Praha
2019/04/10 - 2019/09/15   Dílo sezóny: Pieta z Bílska, Klášter sv. Anežky České, Praha
2019/04/19 - 2019/07/28   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, Valdštejnská jízdárna, Praha
2019/05/11 - 2019/11/24   Stanislav Kolíbal: Former Uncertain Indicated (La Biennale di Venezia / 58th International Art Exhibition), Pavilon České a Slovenské republiky, Benátky (Venezia)
2019/05/14 - 2019/08/18   Skupina 42, Veletržní palác, Praha
2019/05/24 - 2019/09/15   Čechy-Sasko: Jak blízko, tak daleko, Šternberský palác, Praha
2019/06/18 - 2019/09/22   Navracení identity / Returning Identity, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2019/06/29 - 2019/10/13   Francouzský impresionismus: Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard, Palác Kinských, Praha
2019/07/18 - 2019/12/01   Alberto Giacometti, Veletržní palác, Praha
2019/07/18 - 2019/12/01   Otevřený depozitář umění Asie, Veletržní palác, Praha
2019/08/20 - 2019/11/17   Emil Filla: Herakles zápasí s býkem, Veletržní palác, Praha
2019/09/19 -   Moving Imaníge Department #11: Image (of) Silence, Veletržní palác, Praha
2019/09/19 - 2020/01/05   Introducing Sara Enrico: The Jumpsuit Theme, Veletržní palác, Praha
2019/09/20 - 2020/01/05   Josef Bolf: Tušení stínu / A Premonition of Shadow, Veletržní palác, Praha
2019/09/20 - 2020/01/05   Milan Grygar: 2019, Veletržní palác, Praha
2019/09/20 - 2020/01/05   Moving Image Department #11: Image (of) Silence, Veletržní palác, Praha
2019/10/26 - 2020/01/12   Alena Šrámková: Architektura, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2019/11/06 - 2020/02/09   Linie, světlo, stín, Schwarzenberský palác, Praha
2019/11/06 - stálá expozice   Staří mistři, Schwarzenberský palác, Praha
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století, Veletržní palác, Praha
2019/11/15 - 2020/02/02   Bydlení v umění, Veletržní palác, Praha
2019/11/15 - 2020/02/02   Interview 89, Veletržní palác, Praha
2019/11/15 - 2020/02/16   1989, Veletržní palác, Praha
2019/11/15 - 2020/02/16   Jitka Hanzlová: Silences / Tišiny, Veletržní palác, Praha
2019/11/15 - 2020/03/01   Kresby a ilustrace Jana Preislera (1872–1918) ve Volných směrech, Veletržní palác, Praha
2019/11/15 - 2020/03/01   Kubistické kresby Otto Gutfreunda, Veletržní palác, Praha
2019/11/15 - 2020/10/25   Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces, Veletržní palác, Praha
2019/11/22 - 2020/02/23   Václav Hollar a umění kresby / Wenceslaus Hollar and the Art of Drawing, Palác Kinských, Praha
2019/11/26 - 2020/07/12   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině, Veletržní palác, Praha
2019/12/06 - 2020/04/19   Krásné madony, Klášter sv. Anežky České, Praha
2020/02/18 - 2020/07/12   Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské grafiky a kresby 17. a 18. století, Schwarzenberský palác, Praha
2020/02/20 - 2020/05/10   Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století, Výstavní síň „13“, Plzeň (Plzeň-město)
2020/03/06 - 2020/08/09   Manet v černobílé, Veletržní palác, Praha
2020/03/06 - 2020/08/09   Odilon Redon: À Edgar Poe, Veletržní palác, Praha
2020/03/06 - 2020/11/22   Nebourat! Podoby brutalismu v Praze / No Demolitions! Forms of Brutalism in Prague, Veletržní palác, Praha
2020/03/06 - 2020/11/22   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích / A Dream Within a Dream: Edgar Allan Poe and Art in the Czech Lands, Veletržní palác, Praha
2020/03/06 - 2021/01/10   Kurt Gebauer, Veletržní palác, Praha
2020/03/06 - 2021/01/10   Otevřený depozitář umění Asie, Veletržní palác, Praha
2020/03/06 - 2021/01/10   Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal, Veletržní palác, Praha
2020/09/11 - 2021/01/31   Mikuláš Medek: Nahý v trní, Valdštejnská jízdárna, Praha
2020/09/11 - 2021/01/31   Mikuláš Medek: Nahý v trní, Klášter sv. Anežky České, Praha
2020/09/11 - 2021/01/31   Mikuláš Medek: Nahý v trní, Veletržní palác, Praha
2020/09/25 - 2021/03/21   Rembrandt: Portrét člověka, Palác Kinských, Praha
2020/12/03 -   Staří mistři II, Šternberský palác, Praha
2021/04/09 - 2021/08/15   Toyen: Snící rebelka, Valdštejnská jízdárna, Praha
2021/05/04 - 2021/08/08   Neklidná kresba: Krajiny Antonína Slavíčka, Veletržní palác, Praha
2021/05/04 - 2021/08/08   Šťastný nový rok Josefa Berglera, Veletržní palác, Praha
2021/05/04 - 2021/10/31   Realita a vize: Soutěžní dialog na depozitární areál, Veletržní palác, Praha
2021/05/11 - 2021/08/08   Peter Paul Rubens a mistři rytci antverpští, Veletržní palác, Praha
2021/05/14 - 2021/08/08   Dřevo/řez / Wood/cut, Veletržní palác, Praha
2021/05/14 - 2021/11/21   Otevřený depozitář umění Asie, Veletržní palác, Praha
2021/05/14 - 2021/11/21   Viktor Pivovarov: Moskevská gotika, Veletržní palác, Praha
2021/06/28 - 2021/07/19   Umění se děje venku, Veletržní palác, Praha
2021/08/10 - 2021/11/14   Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky, Veletržní palác, Praha
2021/08/10 - 2021/11/14   Umělecká grafika ve světě reprodukce: Lepty malíře Bedřicha Havránka, Veletržní palác, Praha
2021/08/17 - 2021/11/14   Ženy, které přemohly muže: Eva, Judita, Omfalé a ostatní, Schwarzenberský palác, Praha
2021/09/24 - 2022/02/13   Toyen, Hamburger Kunsthalle, Hamburk (Hamburg)
2021/11/11 - 2022/02/13   Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková, Veletržní palác, Praha
2021/11/11 - 2022/07/10   Digitální blízkost / Post-Digital Intimacy, Veletržní palác, Praha
2021/11/16 - 2022/02/13   Adolph Menzel: Mezi dějinami a každodenností, Veletržní palác, Praha
2021/11/16 - 2022/02/13   Wenzel Hablik: Tvořivé síly, Veletržní palác, Praha
2021/11/19 - 2022/05/01   Falza? Falza!, Šternberský palác, Praha
2021/12/03 - 2022/04/24   Buddha zblízka, Valdštejnská jízdárna, Praha
2022/02/22 - 2022/05/15   Smrtelné hříchy Jamese Ensora, Veletržní palác, Praha
2022/02/22 - 2022/05/22   Miracula mundi: Divy starověkého světa v grafice 16. a 17. století, Schwarzenberský palác, Praha
2022/03/25 - 2022/07/24   Toyen: L'écart absolu, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (ARC), Paříž (Paris)
2022/04/29 - 2022/10/30   Markéta Othová: Již brzy, Veletržní palác, Praha
2022/05/27 - 2022/10/02   Zenga: Japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, Salmovský palác, Praha
2022/06/10 - 2022/10/09   Move: Intimita jako vzdor / L'intime comme résistance, Veletržní palác, Praha
2022/07/12 - 2022/12/31   Flower Union, Brusel (Bruxelles), Brusel (Brussels)
2022/08/16 - 2022/10/30   Milena Dopitová: Even Odd, BOZAR - Palais des Beaux-Art / Paleis voor Schone Kunsten / Centre for Fine Arts, Brusel (Brussels)
2022/08/30 - 2022/11/27   Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti: Fenomén prémiových tisků II, Veletržní palác, Praha
2022/08/30 - 2022/11/27   Vincenc Morstadt: Rané kresby velikána české veduty, Veletržní palác, Praha
2022/09/23 - 2023/01/08   Cena Jindřicha Chalupeckého 2022: Vše pevné se spojuje ve vzduchu, Veletržní palác, Praha
2022/09/23 - 2023/01/08   Nikdo sem nepatří víc než vy (Fotograf Festival #12), Veletržní palác, Praha
2022/09/23 - 2023/01/08   Otevřený depozitář umění Asie, Veletržní palác, Praha
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce, Veletržní palác, Praha
2022/11/08 - 2023/03/26   Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.⁠–⁠18. století ze sbírek Národní galerie Praha, Schwarzenberský palác, Praha
2022/11/08 - 2023/03/26   Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.⁠–⁠18. století ze sbírek Národní galerie Praha, Šternberský palác, Praha
2022/11/29 - 2023/04/23   Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti: Fenomén prémiových tisků III, Veletržní palác, Praha
2022/12/06 - 2023/03/05   Svatá noc: Vánoce ve výtvarném umění, Schwarzenberský palác, Praha
2022/12/07 -   1956–1989: Architektura všem, Veletržní palác, Praha
2022/12/07 - 2023/06/04   Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov, Veletržní palác, Praha
2022/12/13 - 2023/06/18   Zenga: Japonské zenové obrazy ze sbírky Kaeru-an, Salmovský palác, Praha
2023/01/24 - 2023/04/23   Fenomén jeskyně v kresbě a grafice kolem roku 1800, Veletržní palác, Praha
2023/02/10 - 2023/05/07   Květinová unie, Veletržní palác, Praha
2023/03/31 - 2023/07/16   Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda, Valdštejnská jízdárna, Praha
2023/03/31 - 2023/07/16   Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda, Valdštejnská jízdárna, Praha
2023/04/04 - 2023/07/09   Velcí malí mistři: Aldegrever, Beham, Pencz a Solis, Schwarzenberský palác, Praha
2023/04/25 - 2023/07/30   Emil Orlik: Portréty ze světa divadla a hudby, Veletržní palác, Praha
2023/04/25 - 2023/07/30   Mezi Paříží a Prahou: Kresby „českých Pařížanů“, Veletržní palác, Praha
2023/05/20 - 2023/11/26   The Office for a Non-Precarious Future, Arsenale, Benátky (Venezia)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
2023/05/25 - 2023/08/10   Saul Steinberg: Mezi linií a textem, Veletržní palác, Praha
2023/09/22 - 2024/01/07   Akvarel mezi Prahou a Vídní, Veletržní palác, Praha
2023/09/22 - 2024/01/07   Pravoslav Sovák: Hlasitost ticha, Veletržní palác, Praha
2023/09/22 - 2024/02/11   Hypertension23 (Fotograf Festival #13), Veletržní palác, Praha
2023/10/20 - 2024/02/11   Petr Brandl: Příběh bohéma, Valdštejnská jízdárna, Praha
2023/11/07 - 2024/02/04   Karel Škréta: Tvorba pro grafiku, Schwarzenberský palác, Praha
2023/11/07 - 2024/02/11   Josef Matěj Navrátil: Krajinářské kresby, Veletržní palác, Praha
2023/11/07 - 2024/02/11   Od vzletu k pádu: Taneční a pohybové studie Jana Štursy, Veletržní palác, Praha
2023/11/10 - 2024/03/03   Milena Dopitová: Even Odd, Veletržní palác, Praha
nedat.   České umění 19. století, Veletržní palác, Praha
neuvedeno   České malířství a sochařství 19. století, Klášter sv. Anežky České, Praha
neuvedeno   České umění 1900-1930, Veletržní palác, Praha
neuvedeno   Jan Preisler, Muzeum revolučního hnutí Berounska - Galerie Jana Preislera, Králův Dvůr (Beroun)
neuvedeno   Staré evropské umění, Šternberský palác, Praha
neuvedeno   Výstava výtvarných děl k 100. založené Poldini huti, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
stálá expozice   Sbírka asijského umění, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
stálá expozice   Stálá expozice zahraničního umění, Veletržní palác, Praha

Národní galerie v Praze

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1928   Alfons Mucha: Slovanská epopeje
  1945   Městské veduty Václava Hollara
  1946   Kresby a grafika Františka Kupky
  1946   Litografie Honoré Daumiera
  1949   Kresby a grafika Julia Mařáka (K 50. výročí smrti umělcovy)
  1950   Kresby Josefa Mánesa
  1951   Kresby Bedřicha Havránka
  1951   Lepty Václava Hollara
  1952   Ilustrace Adolfa Kašpara (K 75. výročí umělcova narození)
  1952   Kresby a grafika Antonína Majera
  1952   Miloš Jiránek (Výtvarné dílo 1875 - 1911)
  1952   Vincenc Morstadt
  1953   Karel Vik. K sedmdesátým narozeninám umělcovým (137. výstava)
  1953   Max Švabinský: Rané dílo do roku 1900 (K 80. narozeninám umělcovým)
  1956   Oskar Kokoschka: Výstava k výročí sedmdesátých narozenin
  1958   Zsigmond Kisfaludi Strobl
  1959   Adolf Kosárek: Souborná výstava díla k stému výročí úmrtí
  1959   Edvard Munch: Grafika
  1959   Jindřich Prucha
  1959   Václav Hollar: Kresby
  1960   August Piepenhagen
  1960   F. Jiroudek
  1960   Jan Slavíček: Kresby z cest
  1960   Krajiny Josefa Navrátila
  1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960)
  1961   Antonín Slavíček 1870-1910
  1961   Antonín Slavíček a Kameničky (Výtvarné Hlinecko 1961)
  1961   Dílo Marie Teinitzerové 1879-1960
  1961   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958
  1961   Václav Rabas: Raná tvorba
  1962   Antonín Slavíček 1870-1910
  1962   František Kaván a Českomoravská vysočina (Výtvarné Hlinecko)
  1962   Jaroslav Král: Výběr z životního díla
  1962   Karel Purkyně
  1962   Vojtěch Sedláček: Grafické dílo
  1963   Alois Metelák: Sklo z let 1924 - 1963
  1963   Jan Zrzavý: Dílo 1907-1962
  1963   Karel Dvořák: Životní dílo
  1963   Ludvík Kuba (Výtvarné Hlinecko 1963)
  1963   Vilmos Aba-Novák (1894 - 1941)
  1964   Bořivoj Žufan 1904-1942: Výběr z díla
  1964   Jindřich Prucha (Výtvarné Hlinecko)
  1965   Bedřich Vaníček: Oleje - kvaše - kresby (Dar MUDr. Arnošta Vlašimského)
  1965   Ferdinand Engelmüller
  1965   František Foltýn: Nefigurativní tvorba
  1965   Josef Navrátil: Obrazy a kresby
  1965   Otto Gutfreund
  1965   Pablo Picasso (Galerie Vincence Kramáře)
  1966   František Tichý: Gemälde, Zeichnungen, Grafik
  1966   Henry Moore
  1966   Neznámý Josef Čapek (Výběr dokladů k metodě jeho malířské tvorby)
  1967   Norbert Grund 1717 - 1767
  1968   Francisco Goya: Grafické dílo
  1968   František Kupka 1871-1957
  1968   Josef Šíma: Obrazy a kresby
  1968   Ludvík Kuba
  1968   Petr Brandl 1668 - 1735
  1968   Renato Guttuso: Autobiografický cyklus (Obrazy a kresby)
  1968   Yves Klein
  1969   Fritz Wotruba: Sochy a kresby
  1969   Henri Matisse ze sbírek sovětských muzeí
  1969   Leonardo Cremonini
  1969   Martial Raysse: Obrazy a objekty
  1969   Paul Klee: Obrazy, kresby, akvarely
  1969   Petr Brandl 1668 - 1735
  1969   Rembrandt (1606 - 1669): Lepty - výběr z grafického díla
  1969   Václav Hollar 1607-1677: Kresby, lepty
  1970   Achille Perilli: Práce z let 1961 - 1969
  1970   Achille Perilli: Práce z let 1961-1969
  1970   Henryk Stażewski: Reliéfy z let 1967-69
  1970   Ivan Meštrović 1883-1962
  1971   Albrecht Dürer 1471 - 1528
  1971   Antonio Segui: Z grafické tvorby
  1971   Bohuslav Slánský: Výstava restaurátorských prací 1930-70
  1971   Bridget Riley: Obrazy z let 1951 - 1971
  1971   Gyula Derkovits (1894 - 1934)
  1971   Josef Mánes 1820/1871
  1971   Oskar Kokoschka: Obrazy a grafika (K 85. narozeninám)
  1972   Antonín Pelc: Kresby, ilustrace, obrazy
  1972   Giovanni Battista Piranesi 1720 - 1778: Grafické dílo
  1972   Josef Mánes 1820/1871
  1972   Kresby Mikoláše Alše (Odkaz národního umělce Dr. Ladislava Vycpálka Národní galerii v Praze)
  1972   Leopoldo Méndez
  1972   Památník národního umělce Vojtěcha Sedláčka
  1972   Tadeusz Kulisiewicz: Kresby a grafika
  1973   Albert Marquet (1875-1947): Obrazy a kresby ze sbírky Muzea krásných umění v Bordeaux
  1973   Giacomo Manzù: Sochy a kresby
  1973   Max Švabinský 1873-1962
  1973   Max Švabinský: Grafika
  1973   Milan Konjović: Obrazy z let 1929 - 1972
  1973   Renato Guttuso: Obrazy z let 1931 - 1971
  1973   Tibor Honty: Francouzské sochařství ve fotografii
  1974   Jean Paul Lemieux: Obrazy z let 1956 - 1973
  1974   Karel Škréta 1610-1674
  1975   Alfred Kubin 1877 - 1959
  1975   Karel Lidický
  1976   Bohumil Kafka 1878 - 1942 (Průvodce expozicí)
  1976   Břetislav Benda: Sochy - kresby
  1976   Emilio Greco: Z grafického díla 1964-1975
  1976   Josef Kubíček: 1890 / 1972: Sochařské dílo
  1976   Pocta Tizianovi (K 400. výročí úmrtí)
  1976   Vlastimil Rada: 1895 - 1962 (K umělcovým nedožitým 80. narozeninám)
  1977   Adolf Kašpar 1877 - 1934 (ilustrátor, malíř, grafik)
  1977   Břetislav Benda: Výběr z díla
  1977   Jan Zrzavý: Krajiny skutečností a snů (Výtvarné Hlinecko 1977)
  1977   Jaroslav Grus: Malířské dílo
  1977   Josef Lada 1887 - 1957: Výběr z malířského díla
  1977   Ľudovít Fulla
  1977   Mistr Litoměřického oltáře
  1977   Otakar Lebeda
  1977   Pocta Rubensovi (K 400. výročí narození)
  1977   Václav Hollar: Grafika k 300. výročí úmrtí
  1977   Václav Hollar: Kresby z Grafické sbírky Národní galerie v Praze (K 300. výročí umělcova úmrtí)
  1978   František Bílek: Výběr z kreseb
  1978   Fritz Cremer: Projekty - studie - výsledky
  1978   Jan Zrzavý: Z odkazu Národní galerii v Praze
  1978   Josef Sudek a výtvarné dílo
  1978   Koloman Sokol: Výběr z celoživotního díla
  1978   Stanislav Sucharda 1866-1916: Výběr z kreseb
  1979   Honoré Daumier 1808 - 1879: Litografie
  1979   Josef Čapek (1987-1945): Obrazy a kresby
  1979   Josef Mařatka 1874-1937: Výběr z kreseb
  1979   Mikoláš Aleš (1852 - 1913)
  1979   Renato Guttuso: Kresby z let 1949 - 1976
  1979   Výběr z tvorby národního umělce Cyrila Boudy
  1980   Alfons Mucha 1860 - 1939
  1980   Bedřich Stefan: Výběr z díla
  1980   Ignác Platzer: Skici, modely a kresby z pražské sochařské dílny pozdního baroku
  1980   Jan Bauch: Výběr z díla 1928-1980 (Obrazy, kresby, plastika)
  1980   Jan Štursa (1880 - 1925) (K 100. výročí umělcova narození; Světové kulturní výročí UNESCO)
  1980   Jan Štursa 1880 - 1925 (Výběr z kreseb)
  1980   Ladislav Šaloun 1870-1946: Výběr z kreseb
  1980   Otto Eckert: Keramické dílo
  1980   Památník Maxe Švabinského v Kroměříži
  1981   Antonín Strnadel (1910 - 1975)
  1981   Ferdinand Maxmilián Brokof (1688 - 1721): Výběr řezeb (K 250. výročí umělcovy smrti)
  1981   František Muzika: Obrazy, kresby, scénické návrhy, knižní grafika
  1981   Giorgio Morandi: 80 leptů z let 1912 - 1956
  1981   Jaroslav Grus: Výběr z díla k 90. narozeninám
  1981   Jozef Kostka: Výběr z tvorby 1938 - 1981
  1981   Mária Medvecká: Obrazy z Oravy
  1981   Otakar Španiel: Výběr z kreseb k 100. výročí umělcova narození
  1981   Xavery Dunikowski 1875-1964: Plastiky a kresby
  1982   Cyril Bouda: Výběr z díla
  1982   Endre Nemes: Výběr z tvorby 1926 - 1981
  1982   Jan Jiří Bendl (Výběr řezeb pražského sochaře raného baroku)
  1982   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb
  1982   Karel Svolinský: Výběr z díla
  1982   Otto Gutfreund (1889-1927): Výběr z kreseb
  1982   Václav Rabas (1885 - 1954) (Stálá expozice jeho díla)
  1982   Vilma Vrbová-Kotrbová: Výběr z tvorby 1932 - 1981
  1983   František Xaver Procházka 1746-1815
  1983   Karel Dvořák 1893-1950 (výběr z kreseb)
  1983   Karel Pokorný: 1891 - 1962: Výběr z kreseb
  1983   Ludvika Smrčková: Sklářské dílo 1923 - 1983
  1983   Václav Hollar (Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze)
  1983   Vincenc Vingler: Plastiky, kresby
  1984   Beneš Knüpfer 1844 - 1910
  1984   Jan Bauch: Z nové tvorby (Obrazy, kresby, platiky)
  1984   Josef Kaplický 1899-1962: Výběr z kreseb
  1984   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb
  1984   Ludvík Kohl 1746 - 1821
  1984   Mark Macken (1913 - 1977): Plastiky a kresby
  1984   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738: Výběr řezeb
  1984   Wilhelm Lehmbruck (1881 - 1919): Plastika - malba - grafika
  1985   Bedřich Havránek 1821–1899
  1985   Béla Kondor (1931 - 1972)
  1985   Constantin Meunier: Plastiky, obrazy, kresby
  1985   David Alfaro Siqueiros (1896-1974): Malby, kresba, grafika
  1985   Jan Zrzavý
  1985   Mojmír Hamsík: Restaurátorský ateliér Národní galerie v Praze
  1985   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb
  1985   Vincenc Makovský: Výběr z kreseb
  1986   Alois Sopr
  1986   Josef Malejovský
  1986   Ladislav Zívr 1909-1980: Výběr z kreseb
  1986   Renzo Vespignani: Mezi dvěma válkami (Cyklus obrazů)
  1986   Václav Markup: Výběr z kreseb
  1987   Ján Kulich: Z tvorby
  1987   Josef Lada dětem (K 100. výročí umělcova narození)
  1987   Max Bill
  1987   Maxmilián Pirner 1854-1924
  1987   Národní umělec Břetislav Benda 1897 - 1983: Výběr z díla (K 90. výročí umělcova narození)
  1988   Martin Reiner 1900-1973: Výběr z kreseb
  1988   Mikoláš Aleš dětem (Z tradice české dětské knihy)
  1988   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev
  1988   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev (Plastiky, obrazy)
  1989   Arnošt Paderlík: Výběr z kreseb a drobných plastik
  1989   Fotografie a audiovizuální tvorba (Zásadní přínos Československa k rozvoji moderní fotografie v díle Josefa Svobody)
  1989   Vladimír Janoušek 1922-1986: Výběr z kreseb
  1990   Adolf Kosárek 1830-1859
  1990   Andy Warhol: Grafika
  1990   George Grosz: Loupežníci a Ecce Homo
  1990   Jan Zrzavý 1890-1977 (Výstava ke stému výročí narození)
  1990   Jan Zrzavý 1890-1977 (Výstava ke stému výročí narození)
  1990   Miloš Chlupáč: Kresby
  1990   Mistr Týnské kalvárie (Pražská řezbářská dílna předhusitské doby)
  1990   Zdena Fibichová: Kresby a drobná plastika
  1990   Zigaina
  1991   Francisco Goya y Lucientes: Grafické cykly
  1991   Grafika Oskara Kokoschky (Dar Národní galerii v Praze)
  1991   Karel Nepraš: Kresby, grafika, ilustrace, kreslený humor a drobná plastika
  1991   Krajina v díle Josefa Mánesa
  1991   Max Weiler: Pozdní dílo / Das Spätwerk
  1991   Mistři české kresby 1 (Josef Šíma; 1891-1971)
  1991   Otakar Slavík: Malby a kresby
  1991   Pravoslav Kotík 1889-1970
  1991   Václav Vavřinec Reiner 1689-1743: Skici, kresby, grafika
  1992   Emil Orlik (1870 - 1932): Výstava k 60. výročí úmrtí
  1992   Gerard Koek: Arcadian Gaze
  1992   Jan Kotík: Reprodukce / Reproduktion 1939-1991
  1992   Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991
  1992   Jiří John: Životní dílo
  1992   Josef Schulz (1840-1917)
  1992   Josef Šíma
  1992   Mistři české kresby 3 (Jiří Trnka; 1912 - 1969)
  1992   Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960/1992
  1992   Zdeněk Sklenář 1910 - 1986 (Mistři české kresby 2)
  1993   Bohumil Kubišta 1884–1918
  1993   Čchi Paj-š' (Výstava k 130. výročí narození)
  1993   Jean Dubuffet
  1993   Jiří Kolář: Koláže, objekty
  1993   Marie Birchler Suchánková: Š-rotace
  1993   Max Ernst: Grafika a knihy (Sbírka Lufthansy)
  1993   Václav Cigler: Realizace, projekty, kresby
  1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943-1988
  1994   Félicien Rops
  1994   Hieronymus Bosch (Dvanáctiletý Ježíš v chrámu. Originál? Replika? Kopie?)
  1994   Hieronymus Bosch (Christ among the Doctors Original? Replica? Copy?)
  1994   Ignác Vojtěch Ullmann
  1994   Jan Jedlička: Maremma 1980 - 1994 (Kresby, mezzotinty, obrazy, fotografie, film / Drawings, Mezzotints, Paintings, Photographs, Film)
  1994   Karel Malich (1976-1985)
  1994   Malíř a grafik T. F. Šimon 1877–1942 (Výběr z díla)
  1994   Rudolf Steiner
  1995   Asger Jorn (grafické dílo)
  1995   Otto Gutfreund
  1995   Otto Gutfreund
  1995   Pravoslav Sovak: Grafické dílo
  1995   Tony Cragg: Sochy
  1996   Antonín Chittussi
  1996   Felix Jenewein
  1996   Felix Jenewein 1857 - 1905
  1996   Hans von Aachen: Bacchus a Silén
  1996   Jan Kotík 1936-1996 (Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects)
  1996   Světice s knihou (Nově zakoupené mistrovské dílo gotického umění)
  1996   Zdeněk Pešánek 1896/1965
  1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase 1963 - 1997
  1997   František Lesák: Konstrukce - rekonstrukce
  1997   František Lesák: Text treue
  1997   František Lesák: Věrnost textu
  1997   Harmonický racionalismus (Architektonické dílo Františka Alberta Libry)
  1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva
  1997   Steina Vasulka: Instalace
  1998   Alois Bílek: Abstrakce 1913-1914
  1998   České reflexe - politický plakát Václava Ševčíka 1959 / 1994
  1998   Jakub Schikaneder 1855 - 1924 (Malíř Prahy přelomu století)
  1998   Jakub Schikaneder: Painter of Prague of the Turn of the Century
  1998   Paul Gauguin ve sbírkách Národní galerie v Praze
  1999   Annie Leibovitz
  1999   Antonín Engel 1879 - 1958: Architekt, urbanista, pedagog
  1999   Jiří Sozanský: K pramenům inspirace (Toward the sources of inspiration)
  2000   Antonin Kratochvil: Mercy
  2000   Jan Petr Molitor 1702-1757: Podobizny a portrétní motivy
  2000   Milan Pitlach: Fotografie z Indie / Photographs from India
  2000   Sü Ping: Kniha z nebe a Kaligrafická třída / A Book From The Sky and Classroom Calligraphy
  2000   Tomáš Císařovský: Silnice / Motorway
  2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva
  2001   Edward Hillel: Pravdivé příběhy: fotografie & instalace, True Stories: Photographs & Instalations
  2001   Tomáš Lahoda: Messe
  2002   Petr Kvíčala: Linie, barva, rytmus
  2003   Pavel Baňka: Terezín - Mansfield / Mansfield - Terezín
  2003   Pavel Hayek: 1990 - 2003
  2003   Václav Brožík (1851-1901)
  2004   Michal Škoda (2000–2003)
  2004   Otto Herbert Hajek: Malba velkého formátu / Großformat-Malerei / Painting in a Large Format
  2004   Petr Brandl: Malíř neřestí pozemských/ A Painter of Wordly Vices
  2004   Rachel Ruysch: Lesní zákoutí s květinami / Forest Recess with Flowers
  2004   Sü Kuo-Chuang: Tiché hory vyprávějí
  2004   Vojtěch Preissig
  2004   Vojtěch Preissig (1873-1944) (Průvodce výstavou životního díla Vojtěcha Preissiga, Národní galerie v Praze)
  2005   František Preiss (kolem / around 1660-1712) (Restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech / The Restored Statues from the Monastic Church of the Nativity of the Virgin at Doksany)
  2005   František Ženíšek (1849-1916)
  2005   Julius Payer: Záliv smrti / Starvation cove
  2005   Karel Šlenger
  2005   Phaethon (Příběh obrazu Francesca Solimeny / The Story of Francesco Solimena's Painting)
  2005   Václav Špála: Mezi avantgardou a živobytím
  2006   Albrechr Dürer: Růženová slavnost 1506-2006
  2006   Albrecht Dürer: The Feast of the Rose Garlands 1506 - 2006
  2006   Běla Kolářová
  2006   Robert Schad: Ocel a čas
  2006   Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against Myself
  2006   Vilém Riedel 1832-1876 (47. Výtvarné Hlinecko 2006)
  2006   Zorka Ságlová
  2006   Zorka Ságlová (27 January - 9 April 2006, Veletržní Palace)
  2007   Architekt Oscar Niemeyer: Brasilia / Architect Oscar Niemeyer: Brasilia
  2007   Emil Filla (1882–1953)
  2007   Irena Jůzová: Kolekce - série
  2007   Ladislav Zívr (1909 - 1980)
  2007   Mikoláš Aleš: 1852–2007
  2007   Václav Hollar 1607 - 1677 a Evropa mezi životem a zmarem
  2007   Zdeněk Beran
  2008   Picasso ve sbírkách Národní galerie v Praze / Picasso in the Collections of the National Gallery in Prague
  2008   Tomas Rajlich
  2008   Wilhelm Riedel (1832-1876)
  2009   Antoon van Dyck: Iconographie
  2009   Bretaň Jana Zrzavého / Brittany of Jan Zrzavý
  2009   František Kupka: Lysistrata
  2009   Hans Rottenhammer
  2009   Jan van der Vucht: Pohled do chrámové architektury / A View of a Church Interior
  2009   Karel Svoboda (1824–1870)
  2009   Maximilian Joseph Haushofer (1811-1866) (Návrat z lovu (50. léta 19. století) / Returning from a Hunt (1950s))
  2009   Otakar Kubín: Francouzské reflexe / French Reflection
  2009   Otakar Lebeda (1877-1901)
  2009   Otto Gutfreund: Čtyři kapitoly o člověku / Four Chapters on Man
  2009   Rubensova krajina v rytinách Schelte Adamse Bolswerta / The Rubens Landscape in the Engravings of Schelte Adams Bolswert
  2010   Antonín Birckhardt
  2010   Jan Křížek: Solitér na cestě za pravdou / The Solitaire on his Journey to Truth
  2010   Michael Heinrich Rentz
  2011   Adolf Chwala: 1836-1900
  2011   Ahae: Pohled z okna / Through my window (Intimní svědectví o plynutí času / Along the path of passing time and changing seasons)
  2011   Jan Preisler (1872-1918): Pohádka, 1904
  2011   Joža Uprka 1861-1940: Evropan slováckého venkova
  2011   Pieter Stevens na dvoře Rudolfa II. / Pieter Stevens at the Court of Rudolf II
  2011   Vasilij Kandinskij (Významná zápůjčka obrazu z Tate Modern v Londýně. Bitva (Kozáci) 1910-1911)
  2012   František Kaván: Symbolistní, dekadentní
  2012   František Kupka: Cesta k Amorfě
  2012   Jakub Schikaneder (1855-1924) (Průvodce výstavou, Národní galerie v Praze - Sbírka umění 19. století, Valdštejnská jízdárna, 20.4.-21.10.2012)
  2012   Jakub Schikaneder 1855-1924 (Malíř Prahy přelomu století)
  2012   Jan Zrzavý: Božská hra
  2012   Oskar Kokoschka: Žhavá grafika pozdního věku / Hot Prints of the Elderly Artist
  2012   Václav Hollar (Wenceslaus Hollar): Čtyři roční období / The Four Seasons
  2013   Africké dobrodružství Václava Hollara / The African Adventure of Wenceslaus Hollar
  2013   Hugo Demartini 1931-2010: ...a měl rád ženy / ...and he like women
  2013   Jan Kotík 1916-2002
  2013   Jan Pištěk: Pod povrchem / Under the Surface
  2013   Jaroslav Čermák (1830–1878): Šimon Lomnický žebrá na pražském mostě
  2013   Ludvík Kuba: Poslední impresionista
  2013   Paul Signac: Akvarely a tuše / Watercolours and Ink Drawings
  2013   Theodor Pištěk: Ecce homo
  2014   Giovanni Battista Piranesi: 1720-1778
  2014   Josef Führich (1800-1876): Z Chrastavy do Vídně / Joseph Führich (1800-1876): Von Kratzau nach Wien
  2015   Architekt Lubor Marek
  2015   Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou / Drawing by Drawing
  2015   Umění inspektora: Josef Karel Burde (1779-1848)
  2016   Aj Wej-wej: Zvěrokruh / Ai Weiwei: Zodiac Heads
  2016   El Hadji Sy: Malba – Performance – Politika / Painting – Performance – Politics
  2016   Helena Hladilová: Falešné jezero / Fake Lake
  2016   Jan Zrzavý: Ilustrátor a uctívač krásy / The Illustrator and Worshipper of Beauty
  2016   Megan Clark: Somatic
  2017   Ai Weiwei: Law of the Journey
  2017   Aj Wej-wej: Zákon cesty
  2017   Gerhard Richter
  2017   Gerhard Richter
  2017   Gerhard Richter
  2017   Julian Rosefeldt: Manifesto
  2017   Magdalena Jetelová: Dotek doby / Touch of Time
  2017   Norbert Grund (1717-1767): Půvab všedního dne / The Charm of the Everyday
  2017   Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším hluk ulice / When I Close My Window, I Don't Hear the Street Noise
  2018   František Kupka 1871-1957
  2018   František Kupka 1871-1957 (Průvodce výstavou)
  2018   František Kupka 1871-1957 (Exhibition Guide)
  2018   Hynek Martinec: Voyage to Iceland / Cesta na Island (I.)
  2018   Jan Preisler: Nově objevené obrazy / Newly Discovered Paintings
  2018   Jiří Petrbok: Hořící srdce / Burning Heart
  2018   Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century
  2018   Koudelka: De-creazione
  2018   Maria Lassnig
  2018   Wallerant Vaillant: Mistr mezzotinty / Master of Mezzotint
  2019   Alberto Giacometti (Průvodce expozicí)
  2019   Introducing Sara Enrico: The Jumpsuit Theme
  2019   Jitka Hanzlová: Silences
  2019   Jitka Hanzlová: Tišiny
  2019   Jitka Hanzlová: Tišiny
  2019   Josef Bolf: Tušení stínu / A Premonition of Shadow
  2019   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře (Průvodce výstavou)
  2019   Josef Šíma: The Road to Le Grand Jeu (Exhibition Guide)
  2019   Milan Grygar 2019
  2019   Václav Hollar a umění kresby / Wenceslaus Hollar and the Art of Drawing
  2020   Kurt Gebauer
  2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní / Naked in the Thorns
  2020   Stanislav Sucharda 1866-1916: Tvůrčí proces
  2021   Toyen: Snící rebelka
  2021   Viktor Pivovarov: Moskevská gotika / Moscow Gothic
  2022   Josef Mánes: Člověk ⁠–⁠ umělec ⁠–⁠ legenda
  nedat.   Jan Zrzavý 1890–1977 (Obrazy / kresby / ilustrace)
  nedat. (2017)   Aj Wej-wej: Zákon cesty / Ai Weiwei: Law of the Journey (Rozhovor Jiřího Fajta s Aj Wej-wejem / Jiří Fajt in conversation with Ai Weiwei)
  nedatováno   Jakub Schikaneder 1855-1924
  nedatováno   Památník zasloužilého umělce Otakara Kubína
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
  1946   Výstava tří obrazů
  1947   Les v českém malířství
  1947   Z odkazu MUDra Františka Macháčka
  1948   Renesanční grafika
  1949   Česká kresba 19. století (13. výstava (putovní))
  1949   Kresby starých mistrů z majetku Zemského muzea v Brně
  1950   Sociální náměty v české moderní grafice
  1951   Česká krajina XIX. století
  1951   Mistři české kresby
  1951   Praha a její život v kresbě a grafice pěti století
  1953   Ruské umění
  1955   České malířství XIX. století
  1956   Francouzské umění od Delacroixe po současnost (Kresby, akvarely, grafika)
  1959   Čchi Paj-š'
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století)
  1960   V. Beneš, G. Braque, A. Derain, E. Filla, B. Kubišta, P. Picasso, A. Slavíček, J. Šíma (Dar Dra Vincence Kramáře Národní galerii v Praze)
  1961   Škola vidění I. (Výmluvnost kresby)
  1962   Evropský porcelán 18. století
  1962   Lisované sklo
  1962   Současná grafika v boji proti válce
  1962   Výstava Mezinárodní plakát
  1962   Z drážďanské galerie
  1963   České malířství 19. století
  1963   Francouzská kresba 19. a 20. století z československých sbírek (Francouzi a pařížská škola)
  1963   Ohýbaná židle
  1963   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky)
  1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
  1964   Česká barokní krajina
  1964   České gotické umění
  1964   Holíčská fajáns
  1964   Kresby a plastiky žáků Jana Štursy
  1964   Naivní umění v Československu
  1964   Picasso, Braque, Derain, Kubišta, Filla ze sbírky Dr. Vincence Kramáře
  1965   Generace 1909
  1965   Moderní česká kresba
  1965   Ohlasy světových válek v českém výtvarném umění
  1965   Španělští malíři pařížské školy
  1965   Zahraniční umění z depositářů Národní galerie
  1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
  1966   Neznámé obrazy pařížské školy
  1966   Renesanční umělecké řemeslo (ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze)
  1967   F. X. Šalda a výtvarné umění
  1967   Miró, Vasarely, Schumacher, Čelić (Ze VII. mezinárodní grafické výstavy v Lublani)
  1968   50 let československého malířství 1918–1968
  1968   České sochařství 19. a 20. století
  1968   Jan a Antonín Balzer: Grafika
  1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
  1968   Náhrobní kameny středověké Bosny
  1968   Národní galerie Národnímu divadlu (K stému výročí položení základního kamene)
  1969   Hartung, Tapies, Johns, Hozo (Z VIII. mezinárodní grafické výstvy v Lublani)
  1969   Moderní belgické umění
  1969   Současná malba Pařížské školy
  1969   Současné jugoslávské sochařství
  1969   Staré bulharské umění
  1969   Staré bulharské umění (texty)
  1970   Carl Hill, Ernst Josephson, August Strindberg
  1970   Henri Laurens, Georges Braque, Pablo Picasso
  1970   Henri Laurens: Sochy a kresby, Georges Braque, Pablo Picasso: Grafika
  1970   Ikona (Výběr z fondů Národní galerie a Československé akademie věd)
  1970   Italská grafika XX. století
  1970   Poklady Kypru
  1970   Umění českého baroku (Soubor vystavený v Londýně a Birminghamu)
  1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
  1971   Eric Grate: Sochařské dílo, Endre Nemes: Nové obrazy
  1971   Od Corota k Bonnardovi (Francouzské malířství 19. a 20. stol. ze sbírek Národního muzea v Bělehradě)
  1971   Perské koberce
  1971   Ruský lubok (Lidové obrazy XVII. a XVIII. století)
  1971   Slovo a obraz (Z dějin a současnosti plakátové tvorby)
  1971   Současné umění Bosny a Hercegoviny
  1971   Umění a doba (České umění dvacátých let)
  1971   Umění české a slovenské gotiky
  1972   České umění XIX. století
  1972   Julius Mařák a jeho škola, Škola Josefa Václava Myslbeka
  1972   Od Poussina k Picassovi (Mistrovská díla Muzea A. S. Puškina v Moskvě)
  1972   Rumunské výtvarné umění XX. století
  1972   Zrod evropské krajinomalby (1570-1630)
  1973   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl II. Generace Osmy, Tvrdošijných, Umělecké besedy)
  1973   Umění staré Mezopotámie ze sbírek Iráckého národního muzea v Bagdádu
  1974   Kresby mistrů XVI.-XX. století ze Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
  1974   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
  1974   Staré srbské umění XII.-XVIII. století ze sbírek Národního muzea v Bělehradě
  1974   Století zápasů. Revoluční a sociální tradice slovenského umění 1848-1948 (K 30. výročí Slovenského národního povstání)
  1974   Umělecké poklady Tunisu (Římská civilisace v Africe)
  1975   200 let malířství v Drážďanech ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech
  1975   České malířství XIX. století
  1975   České umění první poloviny 20. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
  1976   Bulharské malířství třicátých let 20. století ze sbírek Národní umělecké galerie v Sofii
  1976   Italská kresba 16. a počátku 17. století (( K výstavě Pocta Tizianovi))
  1976   Jaroslav Čermák a jeho doba
  1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
  1976   Od Moneta k Légerovi (Mistrovská díla francouzského malířství ze sbírek Státního muzea A. S. Puškina v Moskvě a Státní Ermitáže v Leningradě)
  1976   Současné polské medailérství ze sbírek Muzea medailérského umění ve Vratislavi
  1976   Umění Skytů (Z pokladů sovětských muzeí)
  1976   Vilém Nowak a jeho škola k 90. narozeninám
  1977   Česká sochařská kresba XIX. století
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
  1977   Československo - Poľsko (Stáročia susedstva a priateľstva)
  1977   Impresionismus (Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech)
  1977   Impresionismus (Francouzské a německé malířství ze sbírek Galerie nových mistrů Státních uměleckých sbírek v Drážďanech)
  1977   Quido Mánes, Soběslav Hippolyt Pinkas
  1977   Umění slovenské gotiky ze sbírek Slovenské národní galerie
  1978   Česká historická malba XIX. století
  1978   Český realismus (Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Adolf Kosárek)
  1978   Evropská kresba 19. a 20. století ze sbírek Muzea krásných umění v Budapešti
  1978   Umění francouzského středověku
  1978   Umění Thráků (Z pokladů bulharských muzeí)
  1979   Antické umění v československých sbírkách
  1979   České malířství 20. století ze sbírek regionálních galerií
  1979   Georg Flegel a kabinetní zátiší v Čechách v 17. a 18. století
  1979   Národní divadlo (Výtvarné umění a česká hudba)
  1979   Pražský hrad očima staletí
  1979   Ruská lidová řezba a malba na dřevě 17. - 20. století ze sbírek Státního historického muzea v Moskvě
  1979   Skupina Sedm v říjnu (Václav Hejna, František Jiroudek, Josef Liesler, Jan R. Michálek, Arnošt Paderlík, Václav Plátek, Zdeněk Seydl)
  1979   Současné španělské umění (Výběr obrazů a plastik)
  1980   Německá secese (Umění a umělecké řemeslo kolem roku 1900 ze sbírek muzeí Spolkové republiky Německo)
  1980   Rakouské malířství a sochařství 1918-1938 (Ze sbírek Rakouské galerie)
  1980   Slovinské malířství od romantismu k impresionismu
  1981   Otakar Španiel a jeho škola (K stému výročí narození Otakara Španiela (1881-1955))
  1982   Antické tradice v českém umění
  1982   Edvard Munch a české umění (Obrazy a grafika ze sbírek Muzea E. Muncha v Oslo)
  1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou,“ (K. H. Mácha))
  1983   Karel Pokorný a jeho škola
  1983   Národní divadlo a výtvarné umění
  1983   Parléřovské umění z Porýní
  1983   Plastiken des Altstädter Brückturmes in Prag (Acht Werke der Parler-hütte in Prag)
  1983   Plastiky Staroměstské mostecké věže v Praze (Osm děl parléřovské huti v Praze)
  1984   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej Galérie v Prahe (I. diel)
  1984   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 1. část)
  1984   Ikony 16.-18. století na Slovensku
  1984   Polské malířství přelomu 19. a 20 století ze sbírek polských muzeí
  1985   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (II. diel)
  1985   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část)
  1985   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 3. část)
  1985   Čínské hrobové figury ve sbírkách Národní galerie v Praze
  1985   Současné španělské malířství
  1986   České barokní umění (Vybraná díla ze sbírek v ČSR k 10. výročí otevření Jiřského kláštera)
  1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
  1986   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie
  1986   Od Dürera k Davidovi (Kresby starých mistrů ze sbírek Státní muzea výtvarných umění A.S.Puškina v Moskvě)
  1986   Turecké koberce osmanské doby z 15.-19. století (ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Budapešti)
  1987   Dánští umělci ze skupiny COBRA (K 50. výročí uzavření československo-dánské kulturní dohody)
  1987   Současné tendence: Britské malířství a sochařství osmdesátých let
  1987   Zdeněk Kovář a jeho žáci
  1988   Poklady moderního umění ze sbírek Guggenheimovy nadace
  1988   Praha - Paříž (Umění a umělci na československé a francouzské medaili XX. století)
  1988   Sixty Paintings from the Narodní galerie, Prague
  1989   České maliarstvo XX. storočia (II. diel)
  1989   Gotické umění v jižních Čechách (Vybraná díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie)
  1989   Německé malířství 17. století z československých sbírek
  1989   Sbírka Bohuslava Duška (Obrazy, sochy, kresby, grafika)
  1989   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Tvorba z let 1945 - 1989
  1989   Umělecká kolonie Darmstadt 1899–1914
  1989   Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988)
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
  1990   Nejstarší čínské umění ve sbírkách Národní galerie v Praze
  1991   Grafika české avantgardy 1907-1918
  1991   Pozdní gotika (Z pokladů litoměřické diecéze I)
  1991   Tibet a votivní umění
  1992   Factum I. (Mezinárodní festival akčního umění / The International Festival of Action Art)
  1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
  1992   Národní galerie v Praze, sbírka kresby a grafiky (Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG)
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
  1992   Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka
  1992   Život v umění (Vincenc Kramář (1877-1960))
  1993   Apoštolové z Újezda sv. Kříže
  1993   Rudolf Schwarzkogler, Hermann Nitsch: Rány a mystéria / Verwundungen und Mysterien (Pozice ve vídeňském akcionismu / Positionen im Wiener Aktionismus)
  1993   Sbírka architektury se představuje
  1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v Československu)
  1993   Za zrcadlem: Čeští sochaři ve fotografiích a dokumentech
  1994   Albrecht Dürer: Grafické dílo
  1994   Česká grafika šedesátých let
  1994   Čínská keramika ze sbírek Národní galerie v Praze / Chinese Ceramics From the Collections of the National Gallery in Prague
  1994   Expresionismus a české umění (1905-1927)
  1994   Francouzské umění 19. a 20. století
  1994   Georg Flegel (1566-1638): Zátiší
  1994   Herbert Brandl, Albert Oehlen, Christopher Wool
  1994   Minulá budoucnost (Česká moderna 1890-1918)
  1994   Pohádkové motivy v českém umění kolem roku 1900 (První část)
  1995   České moderní umění 1900-1960 (Sbírka moderního umění Veletržní palác)
  1995   Drawings from Cremona 1500 - 1580 (The Art of the Renaissance and Mannerism in the Lombard City)
  1995   Gotika v západních Čechách (1230-1530)
  1995   Jak Fénix (Minulost a přítomnost Veletržního paláce v Praze)
  1995   Kresba nebo obraz?
  1995   Nevěsta v uzavřené zahradě
  1996   Daniel-Henry Kahnweiler: Jeho galerie, jeho umělci
  1996   Dějiny v obrazech (Historické náměty v umění 19. století v Čechách)
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996)
  1996   Rakouská kresba 18. století (Vybraná díla z českých a moravských sbírek)
  1997   Czech Collage
  1997   Česká koláž
  1997   Italské renesanční umění z českých sbírek (obrazy a sochy)
  1997   Mistrovská díla japonského porcelánu
  1997   Německý dřevořez doby reformace (Ze sbírky Zámeckého muzea města Gothy)
  1997   Očima Arcimboldovýma
  1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  1997   Příběhy bílé a černé (Hommage à Aurelie Nemours)
  1997   S ozvěnou starých mistrů (Pražská kabinetní malba 1690 - 1750)
  1997   Surrealistická obraznost a kresba
  1998   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
  1999   Julius Mařák a jeho žáci
  1999   Obrazy z legendy o sv. Kateřině
  1999   Sbírka Würth / The Würth Collection (Velká jména evropského umění našeho století / Important names of European art in our century)
  2000   Dům, tělo, srdce: Konstrukce identit
  2000   Flemish paintings of the 17th and 18th centuries (Illustrated summary catalogue 1/2)
  2000   Jitka a Květa Válovy
  2000   Konec světa? / The End of the World?
  2000   Siena v Praze (Dějiny, umění, společnost...)
  2000   Václav Vavřinec Reiner: Krajiny se zvířaty / Landscapes with Animals
  2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi)
  2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso)
  2001   Od Edgara Degase ke Gerhardu Richterovi / From Edgar Degas to Gerhard Richter (Práce na papíře ze sbírky Muzea umění ve Winterthuru / Works on paper from the Collection of Kunstmuseum Winterthur)
  2001   The Glory of the Baroque in Bohemia (Art, culture and society in the 17th and 18th centuries)
  2002   New New Painters
  2002   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Retrospektiva (seznam exponátů)
  2002   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Retrospektiva
  2003   Malířská rodina Mánesů (Katalog exponátů výstavy - doplněk ke stejnojmenné knize vydané NG)
  2003   Nejmladší / The youngest (Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003 / Exhibition of the youngest Generation Art from 1995-2003)
  2003   Německá kresba 15. - 16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z mezejních sbírek České republiky
  2003   Tulipán v lesku půlměsíce (Turecká keramika 15.–17. století a její ohlasy v Evropě)
  2004   Zlatý věk Ukiyoe
  2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
  2005   Jakub Špaňhel, Jonáš Czesaný
  2005   Jan Hladík, Jenny Hladíková: Tapiserie / Tapestry
  2006   Slezsko: Perla v České koruně (Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů)
  2006   Spřízněni... / Allied... (Umělci podpoření Nadací Jana a Milan Jelínek / Artists supported by the Jana & Milan Jelinek Foundation)
  2007   České sklo 1945 - 1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí)
  2007   NG Třista30tři (Cena Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ pro mladé umělce)
  2007   Silesia: A Pearl in the Bohemian Crown (History, Culture, Art)
  2007   Současné zimbabwské sochařství / Contemporary Zimbabwean Sculpture
  2008   International Triennale of Contemporary Art / Mezinárodní trienále současného umění
  2008   Mistři čínské tušové malby (ze sbírek Národní galerie v Praze)
  2008   Movement as a Message (International Triennale of Contemporary Art)
  2008   NG Třista30tři (Cena Národní galerie v Praze a Skupiny Čez pro mladé umělce)
  2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze
  2009   Amerika k sežrání: Nový svět v grafice 16.-19. století / Savouring America: The New World in 16th-19th Century Prints
  2009   August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi
  2009   Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou / Masterpieces of the Kolowrat Picture Gallery in Rychnov nad Kněžnou
  2009   Nebeské světlo / Heavenly Light (Kresby a grafiky Michaela Leopolda Willmanna a umělců jeho okruhu / Prints and Drawings by Michael Leopold Willmann and Artists from his Circle)
  2009   NG 333 (Finalisté 3. ročníku Ceny Národní galerie v Praze a Skupiny Čez pro mladé umělce)
  2009   Ovidius v proměnách / Ovid Metamorphosed
  2009   Smím prosit? / May I Have This Dance? (Tance a slavnosti v grafickém umění 18. století / Dances and Festivities in 18th Century Graphic Arts)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (1. díl)
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
  2010   Monet - Warhol: Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky
  2010   Monumenta sepulcrorum
  2010   Na účetním lístku / On The Bill
  2010   Pagina aurata (Iluminované fragmenty středověkých rukopisů / Illuminated Fragments of Medieval Manuscripts)
  2010   Pět smyslů / The Five Senses
  2010   Xin gan jue / New Sensitivity / Nová citlivost (1960 zhi 1980 nian dai de Jieke diao su yi shu zhan / Czech Sculpture of the 1960s - 1980s / České sochařství 60. - 80. let 20. století)
  2010   Žena a grafika v Čechách 19. století / Women and Graphic Art in 19th-century Bohemia
  2011   Mezinárodní umění (Katalog stálé expozice Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze)
  2011   Obrazy francouzských umělců poloviny 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  2013   CM 863: Svatí Cyril a Metoděj: Dějiny - tradice - úcta
  2014   Nečekané dědictví (Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý...)
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300)
  2014   Skleněné peklo (Požár Veletržního paláce 14.-15.8.1974)
  2014   Tajemné dálky (Symbolismus v českých zemích 1880-1914)
  2015   Oskar Kokoschka a pražská kulturní scéna
  2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
  2015   Umělci a proroci / Artists and Prophets
  2016   Against Nature (Mladá česká umělecká scéna / Young Czech Art Scene)
  2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost
  2016   Jan Kupecký a „černé umění“ / Johann Kupezky and "the Black Art"
  2016   Nicole Morris & Miroslava Večeřová: Girlfriend
  2016   Prostor pro pohyblivý obraz – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času / Moving Image Department – 5th Chapter: The Economies of Time, Subverted
  2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague)
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat (Bílý králík: Kniha k výstavě)
  2017   Otisky vědění: Řeč keramiky / Kneaded Knowledge: The Language of Ceramics
  2018   Konec zlatých časů / The End of Golden Times (Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze / Gustav Klimt, Egon Schiele & Viennese modernism from the collections of the National Gallery in Prague)
  2018   Pravda vítězí(vá) (Obrazy nejen z českých dějin)
  2018   První republika 1918-1938
  2019   1989
  2019   Art of the Long Century 1796-1918: Portrait of the Collection NGP
  2019   Bydlení v umění (Malířská a sochařská výzdoba pražských obytných staveb 19. a raného 20. století)
  2019   Francouzský impresionismus (Mistrovská díla ze sbírky Ordrupgaard)
  2019   French Impressionism (Masterpieces from the Ordrupgaard Collection)
  2019   Living in Art (Painted and Sculpted Ornamentation of Prague Residential Buildings in the Nineteenth and Early Twentieth Centuries)
  2019   Moving Image Department #11: Image (of) Silence
  2019   Možnosti dialogu / Möglichkeiten des Dialogs / Dimensions of Dialogue
  2019   Umění dlouhého století 1796-1918: Portrét sbírky NGP
  2020   Nebourat! Podoby brutalismu v Praze / No Demolitions! Forms of Brutalism in Prague
  2020   Rembrandt: Portrét člověka
  2020   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích
  2020   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině / The Artists' Group Ra: Messages on the Present Hour
  2021   Buddha zblízka
  2021   Dřevo/řez / Wood/cut (Gauguin, Orlik, Munch, Klemm, Bílek, Váchal)
  2021   Falza! (Průvodce na cestě mezi falzem a originálem)
  2021   Mannerist and Baroque Sculpture in Bohemia and Moravia 1550-1800
  nedat. (1961)   Japonské grafické umění (Výstava pořádaná k 200. výročí narození Kacušiky Hokusaje)
  nedat. (1970)   Zvířecí styl I
kniha
  published   title (subtitle)
  1963   Svět Jana Zrzavého
  1984   Národní galerie v Praze (I. Sbírka starého evropského umění, sbírka starého českého umění)
  1992   Jiří John (deset úvah o umění, o přírodě, o životě a umírání)
  1993   Bohumil Kubišta
  1995   Veletržní palác v Praze
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna)
  1997   Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Umělecká výzdoba posvátných prostor hradu Karlštejna)
  1997   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
  2000   Muzeum umění v digitální době (Vnímání obrazů a prožitek umění v současné společnosti)
  2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor)
  2002   Bambusy v tušové malbě ze Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze
  2002   Malířská rodina Mánesů
  2002   Umění 19. století (Průvodce expozicí Národní galerie v Praze. Veletržní palác, IV. patro)
  2002   Vedle umění (1996-2001)
  2002   Zvířata / Animals
  2004   Jindřich Prucha: Kresby
  2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží)
  2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House)
  2004   Vladimír V. Modrý: Plzeňský Don Kychot
  2005   František Ženíšek (1849-1916)
  2005   Kunisada - mistr pozdního japonského dřevořezu
  2005   Sloup, Váza, Obelisk
  2006   100 děl z Národní galerie v Praze
  2007   Německá kresba 1540-1650 / Die Deutsche Zeichnung 1540-1650 (Umění kresby v německy mluvících zemích mezi renesancí a barokem / Die Kunst der Zeichnung in den deutschsprachigen Ländern zwischen Renaissance und Barock)
  2007   Z holandských zápisníků
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. A)
  2008   Slezsko: Země koruny české: Historie a kultura 1300- 1700 (Sv. B)
  2009   Anton Kern 1709 - 1747
  2009   Zastihla je noc (Čeští výtvarní umělci ve Francii 1938–1945)
  2010   Karel Škréta 1610-1674, doba a dílo
  2011   Jan Kotík: 1916-2002
  2011   Ladislav Zívr: Deníky 1925–1932
  2012   Jakub Schikaneder (1855-1924)
  2012   Jan Křížek (1919-1985) („Mně z toho nesmí zmizet člověk“)
  2012   Jiří Kolář & Béatrice Bizot - Korespondáž (Národní galerie v Praze - Sbírka současného umění, Veletržní palác, 7.12.2012-17.3.2013)
  2012   Ladislav Zívr: Deníky 1943–1944
  2013   Česko-slovenský pavilon v Benátkách / Pavilion of the Czech Republic and the Slovak Republic in Venice
  2013   Pražská Národní galerie v protektorátu Čechy a Morava
  2013   Proměny Williama Hogartha (Nezřízenost bídy)
  2014   Japonismus v českém umění
  2014   Příběh Veletržního paláce
  2014   Václav Rabas a mýtus hnědé
  2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967))
  2015   Viktor Stretti: Z Mnichova do Paříže (Korespondence a skicáře z let 1898 až 1902)
  2016   Klášter sv. Anežky České (Průvodce areálem)
  2017   Bonjour, Monsieur Gauguin: Čeští umělci v Bretani 1850-1950
  2017   František Tkadlík 1786-1840
  2017   Wejwej-ismy
  2018   Jiří Valoch: Curator, Theoretician, Collector (Years 1965-1980)
  2018   Nereálný socialismus / Unreal Socialism (Praha 1948-1989 / Prague 1948-1989)
  2018   Petr Brandl I
  2018   Petr Brandl II
  2018   Petr Brandl: 1668 - 1735, Studie
  2018   Petr Brandl: 1668 - 1735, Studies
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989
  2019   Jak administrovat muzejní výstavu? (Metodický manuál pro muzejní registrátory specialisty)
  2019   Jeviště Japanu (ósacký a kjótský dřevořez ve sbírce Národní galerie Praha)
  2019   Kateřina Šedá: UNES-CO aneb Divadýlko pro turisty
  2019   Norbert Grund: Velký mistr malých formátů
  2019   Posel z Dálného východu (Vojtěch Chytil a sběratelství moderní čínské tušové malby v meziválečném Československu)
  2020   Medek: Obrazy do kapsy / Pocket Paintings
  2020   Od balonu ke kosmickému vědomí (Aviatické eseje o české letecké duši)
  2020   Rembrandt (Obrazy do kapsy / Pocket Paintings)
  2020   Zapomenutý malíř Ferdinand Engelmüller (Edice vzpomínek a deníků z Ruska)
  2021   Muzea versus autorské právo (Zásady pro aplikaci autorského práva v muzeích)
  2022   Mánes: Obrazy do kapsy / Pocket Paintings
  2023   Josef Mánes: Přítel a umělec
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1969   50 let československého malířství 1918-1968 (Sborník v výstavě, pořádané v letech 1968 - 1969 českými a slovenskými galeriemi)
  1983   Město v české kultuře 19. století
  1985   Divadlo v české kultuře 19. století
  1988   Matyáš Bernard Braun 1684 - 1738 (Sborník vědecké konference v Praze 26. a 27 listopadu 1984)
  1991   Barokní umění a jeho význam v české kultuře (Sborník symposia, které pořádala Národní galerie v Praze k připomenutí osobnosti a díla Oldřicha J. Blažíčka ve dnech 11. a 12. prosince 1986)
  1993   Čechy a Evropa v kultuře 19. století (sborník sympozia pořádaného Národní galerií v Praze a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV v rámci Smetanových dnů v Plzni ve dnech 22.-24. března 1990)
  1998   Gotika v západních Čechách (1230-1530) (Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia)
  2011   Volný čas / Spare Time (Utopie na hranicích všednosti / Utopias on the Verge of Commonness)
  2012   Ars linearis III
  2013   Volný čas / Spare Time (Utopie na hranicích všednosti / Utopias on the Verge of Commonness)
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations)
  2018   Sbírky v pohybu podruhé (Sborník příspěvků ze semináře Mobilita sbírek VII, Sbírky v pohybu 2.)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1900   Giuseppe Zigaina
  1952   Kresby a grafika Antonína Majera
  1958   Kresby Jana Štursy
  1959   Jan Trampota: Životní dílo
  1959   Karel Dvořák (1893-1950)
  1960   Dílo Bohumila Kubišty
  1960   Frant. Jiroudek: Z figurálních prací
  1961   Karel Černý: Obrazy z let 1941 - 1958
  1961   Karel Pokorný
  1962   Bohumil Kafka: Životní dílo
  1962   Jaroslav Král: Výbor z díla
  1962   Karel Purkyně (souborná výstava)
  1962   Vojtěch Sedláček: Grafické dílo
  1963   Josef Hubáček: Výběr z díla
  1963   Miloslav Holý: Oleje (z let 1927 - 1931)
  1963   Vojtěch Preissig: Výběr z grafické tvorby (1873-1944)
  1964   Bořivoj Žufan: Výběr z díla
  1964   Richard Lauda: Výbor z díla
  1965   Otto Gutfreund
  1965   Vincenc Makovský: Sochařské dílo (k umělcovým 65.narozeninám)
  1967   Jacques Callot: Grafické dílo
  1968   František Kupka 1871-1957
  1968   Josef Šíma: Obrazy a kresby
  1969   Fritz Wotruba: Sochy a kresby
  1969   Leonardo Cremonini
  1969   Martian Raysse: Obrazy a objekty
  1969   Pocta Petru Brandlovi
  1969   Rembrandt (1906-1669): Výběr z grafického díla
  1969   Václav Hollar 1607-1677: Kresby, lepty
  1970   Achille Perilli: Práce z let 1961 - 1969
  1970   Henryk Stazewski: Práce z let 1967-1969
  1972   Antonín Pelc (1895 - 1967): Kresby, ilustrace, obrazy (tisková konference)
  1975   Alfred Kubin (1877 - 1959, vybrané kresby z vídeňské Albertiny)
  1975   Karel Lidický (soubor díla)
  1977   Břetislav Benda (k 80. narozeninám)
  1977   Emilio Greco: Z grafického díla 1964-1975
  1977   Vlastimil Rada: 1895 - 1962
  1979   Josef Čapek: Obrazy a kresby
  1980   Jan Štursa 1880-1925: K 100. výročí umělcova narození
  1980   Otto Eckert: Keramické dílo
  1981   Jozef Kostka: Výběr z tvorby 1938 - 1981
  1981   Otakar Španiel: Výběr z kreseb
  1981   Rabíndranáth Thákur (1861 - 1941): Malby
  1981   Xavery Dunikowski 1875 - 1964 (plastiky a kresby ze sbírek Národního muzea ve Varšavě)
  1982   Endre Nemes: Výběr z tvorby 1926 - 1981
  1982   Jaroslav Horejc: Výběr z kreseb
  1982   Otto Gutfreund 1889-1927: Výběr z kreseb
  1982   Vilma Vrbová-Kotrbová: Výběr z tvorby 1932-1981
  1983   František Xaver Procházka 1746 - 1815
  1983   Jan Jiří Bendl
  1983   Karel Pokorný (1891 - 1962): Výběr z kreseb
  1983   Peter Matejka (1913 - 1972): Výběr z díla
  1983   Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze
  1983   Václav Hollar: Kresby a grafické listy ze sbírek Britského muzea v Londýně a Národní galerie v Praze (zahajovací prohlídka)
  1984   Beneš Knüpfer 1844-1910
  1984   Jan Bauch: Z nové tvorby: Obrazy, kresby, plastiky
  1984   Josef Kaplický: Výběr z kreseb
  1984   Josef Wagner 1901 - 1957: Výběr z kreseb
  1984   Karel Pokorný a jeho škola (zahajovací prohlídka výstavy)
  1984   Ludvík Kohl 1746 - 1821
  1984   Mark Macken (1913 - 1977): Plastiky a kresby
  1984   Ota Janeček: Výběr z díla
  1984   Otakar Kubín (1883 - 1969) (Zahajovací prohlídka)
  1984   Otakar Kubín (1883 - 1969)
  1984   Wilhelm Lehmbruck (1881 - 1919): Plastika - malba - grafika
  1985   Constantin Meunier (1831 - 1905): Plastiky, obrazy, kresby
  1985   Viktor Dobrovolný: Výběr z kreseb
  1985   Vincenc Makovský (1900 - 1966): Výběr z kreseb
  1986   Albín Brunovský: Obrazy, grafika, ilustrace (národní umělec)
  1986   Josef Malejovský
  1986   Karel Neubert: Velká díla českého moderního sochařství v barevné fotografii
  1986   Národní umělec Josef Šturdík: Výběr z díla
  1986   Národní umělkyně Vilma Vrbová-Kotrbová: Obrazy - serigrafie
  1986   Václav Markup: Výběr z kreseb
  1987   Alberto Sughi: Hra proměn (5 malířských cyklů z let 1960-1986)
  1987   Ján Kulich
  1987   Josef Lada dětem (K 100. výročí umělcova narození)
  1987   Max Bill
  1987   Maxmilián Pirner 1854 - 1924
  1987   Národní umělec Břetislav Benda 1897 - 1983 (Výběr z díla)
  1988   Koloman Sokol: Výběr z díla
  1988   Martin Reiner 1900-1973: Výběr z kreseb
  1988   národní umělec Dušan Jurkovič: Z architektonické tvorby
  1988   Otto Herbert Hajek: Dráhy barev - plastiky, obrazy
  1988   Viliam Chmel 1917 - 1961: Výběr z tvorby
  1988   Vladimír Kompánek: Sochy, obrazy, hračky
  1989   Arnošt Paderlík: Výběr z kreseb a drobných plastik
  1989   Eva Kmentová: Výběr z životního díla (1928 - 1980)
  1989   František Kupka: Výběr z díla (z cyklu Pracovní výstavy ze sbírek moderního umění NG, obrazy určené pro Veletržní palác)
  1989   Henry Moore: Lepty a litografie z let 1949-1984
  1989   Mistr Pinzel: Legenda a skutečnost
  1989   Vladimír Janoušek (1922-1986): Výběr z kreseb
  1990   Adolf Kosárek 1830-1859
  1990   Alfred Kubin: Kresba a grafika
  1990   Andy Warhol: Grafika
  1990   George Grosz: Loupežníci, Ecce Homo
  1990   Jan Zrzavý (1890-1977)
  1990   Karel Valter (k 80.narozeninám umělce)
  1990   Mikuláš Medek: Souborné malířské dílo
  1990   Miloš Chlupáč: Kresby
  1990   Olbram Zoubek: Reliéfní tisky
  1990   Otto Coester: První ilustrátor Franze Kafky
  1991   Francisco Goya y Lucientes: Grafické cykly (zahajovací prohlídka výstavy)
  1991   Joseph Beuys: Kresby, objekty, grafika
  1991   Karel Nepraš: Kresby, grafika, ilustrace, kreslený humor a drobná plastika
  1991   Krajina v díle Josefa Mánesa
  1991   Max Weiler: Pozdní dílo / Das Spatwerk / The Late Work 1973-1991
  1991   Otakar Slavík: Malby a kresby
  1991   Pravoslav Kotík
  1991   Václav Vavřinec Reiner: Skici, kresby, grafika
  1992   Egon Schiele (ze soukromé sbírky Serge Sabarského)
  1992   Emil Orlik 1870-1932
  1992   Gerard Koek: Arcadian Gaze
  1992   Guido Reni: Reniana
  1992   Jan Kotík: Výběr z díla
  1992   Jiří John: Životní dílo
  1992   Jiří Trnka 1912 - 1969 (z cyklu Mistři české kresby)
  1992   Malý svět Alexandra Pečeva (Objekty)
  1992   Miloš Urbásek: Souborné dílo
  1992   Mistr Theodorik: Restaurované deskové obrazy z kaple Svatého kříže na Karlštejně
  1992   Pocta Rodinovi
  1992   Věra Janoušková: Sochy a koláže z let 1960-1992
  1992   Zdeněk Sklenář 1910 1986 (z cyklu Mistři české kresby)
  1993   Bohumil Kubišta 1884 - 1918
  1993   Jean Dubuffet
  1993   Jiří Kolář: Koláže, objekty (Palác Kinských, Praha)
  1993   Kryštof Trubáček: Na velbloudu z Asie na Zbraslav
  1993   Max Ernst: Grafika a knihy / Graphik und Bücher (sbírka Lufthansy)
  1993   Praha v kresbách Bohumíra Kozáka
  1993   Rembrandt
  1993   Václav Cigler: Realizace, projekty, kresby
  1994   Achille Perilli: Práce na papíru a knihy (1946 - 1992)
  1994   Achille Perilli: Retrospektiva (1946 - 1992)
  1994   Albrecht Dürer: Grafické dílo
  1994   Čestmír Kafka: Obrazy, kresby, koláže, asambláže 1943 - 1988
  1994   Georg Flegel (1566-1938): Stilleben / Zátiší
  1994   Hubert Kiecol
  1994   Ignác Vojtěch Ullmann (1822 - 1897)
  1994   Jan Jedlička: Maremma 1980–1994
  1994   Jan Smetana: Kresby
  1994   Jan Vercruysse
  1994   Malíř a grafik T. F. Šimon 1877–1942
  1994   Per Kirkeby: Obrazy a sochy / Paintings and sculptures
  1995   Asger Jorn: Grafické dílo
  1995   Jiří Anderle: Kresba a grafika 1960 - 1995 (tisková konference)
  1995   Jiří Kolář: Pocta Boženě Němcové
  1995   Otto Gutfreund
  1995   Pravoslav Sovák: Grafické dílo
  1995   Tony Cragg
  1996   Antonín Chittussi
  1996   Antonín Chittussi
  1996   Dějiny v obrazech (Historické náměty v umění 19. století v Čechách)
  1996   Felix Jenewein (1857 - 1905)
  1996   Hieronymus Bosch - následovník: Dvanáctiletý Ježíš v chrámu (Obraz po zrestaurování)
  1996   Jan Kotík: Kresby, koláže, grafické listy, objekty, obrazy / Drawings, Collages, Graphics, Paintings, Objects (1936 - 1996)
  1996   Setkání s Janem Kotíkem u příležitosti jeho výstavy, uspořádané k 80. narozeninám
  1996   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
  1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase
  1997   František Lesák: Konstrukce - Rekonstrukce / Konstruktion - Rekonstruktion
  1997   Hans von Aachen: Bakchus a Silén
  1997   Harmonický racionalismus (Architektonické dílo Františka Alberta Libry)
  1997   Jarmila Haldová: Nechte maličkých přijít ke mně (reliéfní deskové obrazy českých patronů a světců)
  1997   Josef Jiří Jelínek: Barokní sochařská dílna z Kosmonos (1697 - 1776)
  1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva (Přehled sochařské tvorby, kreseb, modelů a dokumentace od roku 1948 / A survey of scupltures, drawings, models and documentation from 1948)
  1997   Steina Vasulka: Instalace
  1997   Tobias Pock: Vlastní podobizna s rodinou (Prezentace restaurovaného a nově připsaného obrazy)
  1998   Alois Bílek: Abstrakce 1913-1914 / Abstraction 1913-1914
  1998   Annie Leibovitz (Martina Navrátilová)
  1998   Annie Leibovitz
  1998   Arnulf Rainer
  1998   Arnulf Rainer
  1998   České reflexe - politický plakát Václava Ševčíka 1959 / 1994
  1998   Díla sezóny - Dirck van Delen: Vznešená společnost v palácovém interiéru
  1998   Dimensions Variable (Současné umění z Velké Británie / Contemporary Art from Great Britain)
  1998   Jakub Schikaneder 1855 - 1924: Malíř Prahy přelomu století
  1998   Josef Lada
  1998   Kupka (Průkopník abstrakce, malíř kosmu / Painting the universe, pioneer in abstraction)
  1998   Markéta Othová: Fotografie
  1998   Petr Nikl: Jako motýl / Like a Butterfly
  1999   Antonín Engel 1879 - 1958: Architekt, urbanista, pedagog (ke 120.výročí narození)
  1999   Hiroshi Ohnari: Vítr a fata morgána / Wind and Mirage
  1999   Ignác František Platzer: Sv. Jan Nepomucký ((Plzeň 1717 - Praha 1787) - dar Rainera Kreisla Národní galerii v Praze)
  1999   Ivan Vosecký: Die kunst ist unser leben
  1999   Jiří Sozanský: K pramenům inspirace (kresebné a grafické dílo)
  1999   Josef Havlíček: Výstava pořádaná ke 100. výročí narození českého architekta
  1999   Kateřina Štenclová: Hranice události / Limit of the Occurence
  1999   Lukáš Rittstein: Od kuchyně k Saturnu / From kitchen to Saturn
  1999   Martin Kippenberger: Zmizelý / The Man Who Disappeared
  1999   Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound
  1999   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář (Básníkovy výtvarné proměny / A Poet´s Visual Metamorphoses)
  2000   Antonín Kratochvíl: Mercy / Beze slov (fotografie)
  2000   Federico Díaz: E-mpact, E-forum
  2000   Jan Petr Molitor (1702 - 1757): Podobizny a portrétní motivy / Johann Peter Molitor (1702 - 1757): Portraits and Portrait Motifs
  2000   Milan Pitlach: Fotografie z Indie
  2000   Tomáš Císařovský: Silnice
  2000   Václav Vavřinec Reiner: Landcapes vith Animals / Krajiny se zvířaty
  2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva / Retrospective
  2001   Andy Warhol: His Art and Life (1928 - 1987)
  2001   Clyde Butcher: Visions of the New Millennium
  2001   Edward Hillel: Pravdivé příběhy / True Stories: Fotografie & instalace / Photographs & installations
  2001   Ignác Rohrbach (1691? - 1747) (restaurované sochy z farního kostela sv.Maří Magdalény v Bohdanči)
  2001   Karel Svolinský (1896 - 1986)
  2001   Tomáš Lahoda: Messe
  2002   Jan Autengruber 1887-1920 (Dílo 1910 - 1920 / Works 1910 - 1920)
  2002   Josef Koudelka: Fotograf
  2002   Malé matiné na výstavě obrazů Michaela Rittsteina Tam
  2002   Marielis Seyler: Insomnia (fotografické práce)
  2002   Michael Rittstein: Tam / There
  2002   Petr Kvíčala: Linie, barva, rytmus
  2002   Proměny Ladislava Nováka / Métamorphoses de Ladislav Novák
  2003   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou I.část, II.část
  2003   Pavel Baňka: Terezín - Mansfield / Mansfield - Terezín
  2003   Rosemarie Trockel
  2003   Václav Brožík (1851 - 1901)
  2004   Dagmar Brichcínová: Soft ware
  2004   Michal Škoda 2000 - 2003
  2004   Otto Herbert Hajek: Malba velkého formátu / Großformat-Malerei / Painting in a Large Format
  2004   Petr Brandl (Malíř neřestí pozemských/ A Painter of Wordly Vices)
  2004   Stanislav Diviš: Květy z ráje, Dva světy / Flowers from Paradise, Two Worlds
  2004   Vladimír Kopecký: Obrazy, objekty
  2004   Vladimír V. Modrý: Plzeňský Don Kychot / The Don Quixote from Plzeň
  2005   František Preiss (kolem 1660-1712): Restaurované sochy z klášterního kostela Narození P. Marie v Doksanech
  2005   František Ženíšek ((1849 - 1916))
  2005   Julius Payer: Záliv smrti / Starvation cove
  2005   Karel Šlenger (1903 - 1981)
  2005   Kunisada (Mistr pozdního japonského dřevořezu / Master of the Late Japanese Woodcut)
  2005   Stanislav Kolíbal: Nové akvarely a projekty / New Watercolours and Projects
  2006   Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506 - 2006 / The Feast of the Rose Garlands 1506 - 2006
  2006   Běla Kolářová
  2006   Jiří Valoch: Instalace
  2006   Mark Wallinger: Práh království / Threshold to the Kingdom
  2006   Pavel Brázda
  2006   Robert Schad: Ocel a čas / Steel and Time
  2006   Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against myself
  2006   Zdeněk Šimek 1927 - 1970: Sochařské dílo / Sculptures
  2006   Zorka Ságlová
  2007   Irena Jůzová: Collection - Series (La Biennale di Venezia 2007 / 52nd International Art Exhibition)
  2007   Jan Zrzavý 1890–1977 (Obrazy / kresby / ilustrace - Paintings / Drawings / Illustrations)
  2007   Jan Zrzavý: Obrazy, kresby, ilustrace / Paintings, drawings, illustrations
  2007   Leonardo Cremonini: Víkend / Weekend
  2007   Mikoláš Aleš: 1852 –› 2007
  2007   Pavel Brázda (derniéra)
  2007   Roland Schauls: Project
  2007   Soňa Goldová: I Am on Your Side
  2007   Václav Hollar 1607 - 1677 a Evropa mezi životem a zmarem / Wenceslaus Hollar 1607 - 1677 and Europe between Life and Desolation
  2007   Vladimír Škoda: Quatrieme dimension
  2007   Zdeněk Beran: Retrospektiva / Retrospective
  2008   Hans Rottenhammer (1564-1625) (Žádaný - zapomenutý - znovuobjevený / Requested - Forgotten - Rediscovered)
  2008   Milan Pitlach: Kaligrafie / Calligraphy
  2008   Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii v Praze
  2008   Pablo Picasso: Grafické práce 1904 - 1905 z pařížské Galerie Ambroise Vollarda
  2008   Tomáš Rajlich: 27 obrazů z let 1969-2008 / 27 Paintings from 1969 to 2008
  2008   Wilhelm Riedel (1832-1876)
  2009   Otakar Lebeda 1877 - 1901
  2009   Pablo Picasso: Grafické práce 1909–1968 z pařížské galerie Daniela-Henryho Kahnweilera
  2009   Věra Mičková: Tapisérie z Bayeux (Gobelínová replika)
  2010   Karel Škréta: 1610-1674: Doba a dílo / His Work and His Era
  2010   Roelandt Savery: Malíř ve službách císaře Rudolfa II. / A Painter in the Servises of Emperor Rudolf II
  2010   Roelandt Savery: Malíř ve službách císaře Rudolfa II. / A Painter in the Services of Emperor Rudolf II (zahájení)
  2011   Adolf Chwala (1836 - 1900)
  2011   Ahae: Pohled z okna / Through my window
  2011   Ahae: Pohled z okna / Through my window (Intimní svědectví o plynutí času / Along the path of passing time and changing seasons)
  2011   Jan Preisler (1872-1918): Pohádka / Fairy Tale (1904)
  2011   Joža Uprka (1861 - 1940): Evropan slováckého venkova
  2011   Polemiky Miloše Jiránka / The Polemics of Miloš Jiránek
  2012   Antonín Slavíček 1870 - 1910
  2012   František Kupka: Cesta k amorfě / The Road to Amorpha
  2012   Jakub Schikaneder (1855 - 1924)
  2012   Theodor Pištěk: Ecce Homo
  2012   Thomas Ott: La Grande Famiglia
  2013   Jan Kotík 1916-2002
  2013   Jan Křížek (1919 - 1985) a umělecká Paříž 50. let and the Paris Art Scene in the 1950s
  2013   Jan Pištěk: Pod povrchem / Under the Surface
  2013   Karel Prager: Architekt, stavitel, vizionář / Architect, Builder, Visionary
  2013   Ludvík Kuba: Poslední impresionista / Last Impressionist
  2013   Oskar Kokoschka: Grafika / Prints
  2013   Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej / Go and don't shoot
  2014   Giovanni Battista Piranesi (1720–1778): Geniální grafik italského baroka
  2014   JaeEun Choi: Dům, ktery se nepřetržitě pohybuje v kruhu / the House that Continuously Cirkulates
  2014   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwella / Orwell's Year
  2014   Josef Führich (1800 - 1876). Z Chrastavy do Vídně
  2014   Proměny Williama Hogarta / The Transformations of William Hogart
  2014   Rudolf Volráb (1933-1969): Barevný neklid / Colours of Disquiet
  2015   Architekt Lubor Marek
  2015   Ateliér Sekal / Sekal Studio
  2015   Příběh krásné Lédy: Znovuobjevený obraz Josepha Heintze st. / The Story of Beautiful Leda: A Rediscovered Painting by Joseph Henitz the Elder
  2015   Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou
  2016   Celník Rousseau: Malířův ztracený ráj / Douanier Rousseau: Painter's Paradise Lost
  2016   Olivier Adam: Buddhovy dcery / Daughters of Buddha
  2016   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu / and the Chocolate Factory
  2017   Norbert Grund: Půvab všedního dne / Ther Charm of the Everyday (1717 - 1767)
  2018   František Kupka 1871-1957
  2018   Hynek Martinec: Cesta na Island
  2018   Jiří Kolář: Úšklebek století / Grimace of the Century
  2019   Alberto Giacometti (zahájení)
  2019   Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře / The Road to Le Grand Jeu
  2019   Václav Hollar a umění kresby / Wenceslaus Hollar and the Art of Drawing
  2020   Mikuláš Medek: Nahý v trní
  2020   Rembrandt: Portrét člověka / Portrait of a Man
  2021   Toyen: Snící rebelka / The Dreaming Rebel
  2021   Viktor Pivovarov: Moskevská gotika / Moscow Gothic
  neuveden   Irina Ionesco: Kafka, Pražský okruh (a jiné fotografie)
  neuveden 1999?   Krištof Kintera: Dívá se obraz / Painting is watching you
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  ????   Golem kráčí Židovským městem (Obrazy a grafika ze sbírek SŽM)
  1963/06/06   Francouzská kresba 19. a 20. století z čs. sbírek
  1964   Naivní umění v Československu
  1965   Moderní česká kresba
  1966   České moderní umění ze sbírky Emanuela Hloupého
  1968   České sochařství XIX. a XX. století
  1968   Princip slasti (Porušení zákona - Zákon noci - Automatická pravda - Hra)
  1972   Současné jugoslávské malířství
  1973   Umění staré Mezopotámie
  1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
  1976   Kresby a akvarely 20. století z muzeí a sbírek NDR
  1976   Rudolf Kremlička, František Tiichý (Obrazy, kresby, grafika ze sbírek Národní galerie v Praze)
  1976   Sbírka evropského umění
  1976   Vilém Nowak a jeho škola
  1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
  1977   Quido Mánes (1828 - 1880), Soběslav Hippolyt Pinkas (1827 - 1901)
  1981   Otakar Španiel a jeho škola
  1982   Od Courbeta k Cézannovi (obrazy z let 1848 - 1885 ze sbírek francouzských muzeí)
  1986   Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie
  1986   Turecké koberce osmanské doby z 15.-19. století (ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Budapešti)
  1987   Zdeněk Kovář a jeho žáci
  1988   Výstava skla československých a zahraničních sklářských umělců
  1989   České malířství XX. století - 12. část
  1989   České malířství XX. století - 14. část
  1989   Sbírka Bohuslava Duška: Obrazy, sochy, kresby, grafika (Dar Národní galerii v Praze)
  1989   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Tvorba z let 1945 - 1989
  1989   Tři století kubánské grafiky (Sto deset exponátů z 18. - 20.století)
  1989   Umění mezi dvěma válkami
  1990   Civilta delle Macchine. Italská abstraktní grafika / E la linea astratta dell´incisione italiana
  1990   České umění 1908-1968 (Osobnosti a hodnoty)
  1990   Nová skupina
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
  1991   12/15 - Český globus
  1991   12/15 Český globus
  1991   Barvy života: Sto umělců vystavuje na podporu lidských práv
  1991   Umělecká skupina Tvrdohlaví
  1992   Česká a slovenská novofunkcionalistická architektura (Benátky 91)
  1992   Díla a osobnosti: Vybrané ukázky kresby a grafiky ze sbírek NG
  1992   Francouzská grafika 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
  1992   Na křižovatce kultur (Dějiny židů v Československu) / Where Cultures Meet (The Story of Jews in Czechoslovakia)
  1992   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
  1992   Švýcarské umělkyně dnes / Schweizer Künstlerinnen heute
  1993   Artis Pictoriae Amatores: Evropa v zrcadle pražského barokního sběratelství / Europe in the Mirror of Baroque Art Collecting in Prague
  1993   Na velbloudu z Asie na Zbraslav
  1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění v koncepci Dr. Kaliopi Chamonikola)
  1993   Rudolf Schwarzkogler, Hermann Nitsch: Rány a mystéria / Verwundungen und Mysterien
  1993   Slovenská kresba 1975 - 1989 ze sbírek Povážské galerie v Žilině
  1993   Umění pro všechny smysly (Meziválečná avantgarda v československu)
  1994   Česká grafika šedesátých let
  1994   Expresionismus a české umění
  1994   Herbert Brandl, Albert Oehlen, Christopher Wool