Jiří Šetlík

* 2. 4. 1929, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 28. 1. 2023, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Pedagogue, Curator, Art Historian

 

signature: Jše, jšh
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01122818
WIKIDATA: Q63213638
VIAF: 71544326

notes:
doc., PhDr., CSc.,
kulturní rada ve Washingtonu, prorektor VŠUP

Jiří Šetlík

Otec Ing. Ivan Šetlík zakládal po druhé světové válce Spojené farmaceutické závody. Odmítl vstoupit do komunistické strany a byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu v roce 1949, odseděl si dva a půl roku vězení za špionáž. Matka Dagmar Šetlíková, dcera proslulého prvního houslisty českého kvarteta Karla Hoffmanna, pracovala v České filharmonii na administrativním místě a díky znalosti mnoha jazyků zajišťovala podporu při pobytu mnoha zahraničním hudebním celebritám. Jiří Šetlík nastoupil na česko-ruské gymnázium na Pankráci, ale po napadení SSSR Německem museli všichni čeští studenti školu opustit. Maturoval v roce 1948. Od konce války byl členem sociálně demokratické mládeže a po sloučení ČSSD s KSČ obdržel stranickou legitimaci. Vývoj přivítal, „z naivní a špatné víry ve stranu a její ideologii“ jej definitivně vyléčila zkušenost ze základní vojenské služby u oddílů PTP, kde sloužil jako osvětový pracovník. Ke službě nastoupil v roce 1952 po absolvování oboru dějiny umění a estetika na Filozofické fakultě UK v Praze. Jako překladatel se zúčastnil akce EXPO 1958 v Bruselu, kde navázal přátelství s mnoha předními československými umělci. Téhož roku odešel z Ústavu pro teorii a dějiny umění ČSAV a stal se vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze. Aktivně se podílel na druhém sjezdu Svazu československých výtvarných umělců, do jehož čela se podařilo zvolit Adolfa Hoffmeistera. Od roku 1964 do roku 1968 byl šéfredaktorem časopisu Výtvarná práce. Po svém návratu z půlročního postgraduálního studia v USA se zapojil do pražského jara. Vyhrál konkurz na ředitele Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. V roce 1970 byl vyloučen z komunistické strany, nesměl publikovat, učit ani se podílet na veřejném životě, jen na přímluvu odborů mohl zůstat v muzeu, ovšem na místě technického pracovníka, které zastával až do roku 1989. Na žádost Sergeje Machonina nepodepsal Chartu 77 a pomáhal například ukrýváním dokumentů Charty. Publikoval pod cizími jmény, podílel se na vydávání samizdatu, například na sborníku In Memoriam. Na počátku 90. let působil jako ministerský rada pro kulturu a zdravotnictví na československém velvyslanectví ve Washingtonu. Celoživotní uměleckohistorická práce, publikační a pedagogická činnost Jiřího Šetlíka získaly mnoho ocenění a řadí ho mezi naše přední kunsthistoriky.
seniorum.cz, 22.4.2019
-
Jiří Šetlík studoval po maturitě dějiny umění a estetiku na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy (1948–52). Po vojenské službě (v útvarech PTP) prošel aspiranturou v Ústavu dějin a teorie umění ČSAV (1955–58). Středem jeho pozornosti se stalo umění a architektura českých zemí 19. a 20. století, zvláště nástup moderních proudů, kubismus a vývoj sochařství (se zřetelem k osobnosti Gutfreundově). Z druhé strany se věnoval soudobému umění, spjat s osudy svých vrstevníků z poválečné umělecké generace. Od konce 50. let byl postupně členem Svazu výtvarníků, tvůrčí skupiny UB 12, Bloku tvůrčích skupin, mezinárodní organizace AICA, různých redakčních a výtvarných rad apod. Publikoval v kulturním a odborném tisku (Literární noviny, Plamen, Výtvarné umění, Výtvarná práce, Výtvarný život, Architektura ČSR aj.) Uváděl a organizoval výstavy a podílel se na jejich katalozích. Vydal mj. knihy Bedřich Stefan (ČSVU 1962), František Cubr, Josef Hrubý, Zdeněk Pokorný (s Otakarem Novým, ČSVU 1962), Vladimír Janoušek (ČSVU 1962), Martin Reiner (ČSVU 1964), Marino Marini (Odeon 1966), anonymně zpracoval textovou část a podílel se na koncepci publikace Oldřicha Hlavsy a Karla Wicka Typographia 1–3 (SNTL 1976, 1981, 1986). připravil k vydání knihu Otto Gutfreund: Zázemí tvorby (Odeon 1989), vydal monografii František Burant (Odeon 1990), napsal úvodní slovo k bibliofilii Václav Havel-Jiří Kolář: A Word About Words (The Cooper Union, New York 1992), se Susanne K. Frantz se podílel na koncepci knihy a napsal uměleckohistorickou studii Stanislav Libenský-Jaroslava Brychtová: A 40 Years Collaboration in Glass (Prestel, Mnichov-New York 1994) a napsal text k publikaci Theodor Pištěk: Hluboká 1993–94 (Fineart 1995).
V letech 1958–64 působil jako vedoucí odboru moderního umění Národní galerie v Praze, v letech 1964–68 jako šéfredaktor čtrnáctideníku Výtvarná práce (práci přerušil v letech 1967–68 půlročním stipendijním pobytem ve Spojených státech). Externě přednášel na Univerzitě 17. listopadu a na katedře architektury Akademie výtvarných umění (1967–70). V roce 1968 pracoval krátkodobě v Národní galerii (zčásti pověřen výpomocí při reorganizaci ministerstva kultury), poté byl na základě konkursu jmenován ředitelem Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (1968–72). Za své názory a postoje v 60. letech a v průběhu Pražského jara (činnost ve Svazu výtvarníků, v Koordinačním výboru tvůrčích vazů, na MK ČR apod.) ztratil místo a byla mu znemožněna veřejná a publikační činnost. V Uměleckoprůmyslovém muzeu dále pracoval jako technická síla, v 80. letech mu bylo formálně obnoveno postavení samostatného vědeckého pracovníka.
V rámci alternativní kultury se podílel na disidentských aktivitách, především v oblasti výtvarného umění organizací setkávání umělců, neoficiálních výstav apod. Od poloviny 70. let vydával samizdatové monografické sborníky, do nichž sám přispíval a které redigoval (Pro Zdeňka Palcra, Pocta Jiřímu Johnovi, Vladimír Janoušek, 79 stránek pro Čestmíra Kafku, Cesta Miloše Chlupáče, Svět sochařky Věry Janouškové), textově spolupracoval na samizdatových svazcích, věnovaných osobnostem soudobého umění (In memoriam Evy Kmentové, Jindřich Chalupecký, Rudo Uher, Václav Boštík, Jiří Kolář, Netvořice 81). Redakčně, organizačně i autorsky pečoval o vydávání uměleckohistorického a kritického strojopisného periodika In memoriam (k poctě Alberta Kutala, Jiřího Padrty, Václava M. Nebeského, Václava Navrátila, Olega Suse). Podílel se na koncepci a redakci soukromého tisku 78/1985 (tzv. „Šedá cihla“, ve spolupráci s Jazzovou sekcí 1987), s Karlem Srpem jr. vydal samizdatovou monografii Vladimíra Janouška Čas člověka a země (1988). Souhrn svých portrétních studií a úvah z let 1976–86 vydal jako samizdat pod názvem Cesty po ateliérech. Knihu v roce 1996 převzalo nakladatelství Torst. V roce 2012 vydal v nakladatelství Gallery zásadní práci Otto Gutfreund: Cesta ke kubismu.
Od března 1989 pracoval jako samostatný vědecký pracovník Národní galerie v Praze na soupisu díla sochaře Otto Gutfreunda a připravil výstavu Pocta Jindřichu Chalupeckému (1990). V letech 1990–93 působil jako kulturní rada československého (později českého) velvyslanectví ve Spojených státech. Po návratu byl jmenován prorektorem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde působil jako pedagog. V roce 1994 se stal docentem FF UK. V období 1996–2001 vyučoval – už jako docent – i na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, kde byl i vedoucím Katedry dějin umění a architektury a členem vědecké a umělecké rady. Spolupracoval na přípravě katalogu souborného díla Otto Gutfreunda (Národní galerie v Praze 1995–96). V letech 1994–2005 byl předsedou Společnosti Jindřich Chalupeckého, kterou založil.
artalk.cz, 17.5.2019

Jiří Šetlík

foto JIří Hůla
Václav Bláha, Jiří Šetlík
Jiří Šetlík, Václav Bláha, 2003
Jiří Šetlík, Vácalv Bláha (1922), Václav Bláha (1949)
 

Jiří Šetlík

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1948 - 1952   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Jiří Šetlík

from - to   institution, city, notes
???? - 2009   Podolí, Praha (Hlavní město Praha), Podolí, Praha (Hlavní město Praha), bydliště - Lopatecká 7
1955 - 1958   Československá akademie věd (ČSAV), Praha, Národní 3, aspirant Ústavu dějin a teorie umění
1958 - 1964   Národní galerie v Praze, Praha, ředitel Sbírky moderního a současného umění
1967 - 1968   Spojené státy americké (USA), stipendijní cesta
1969 - ????   Uměleckoprůmyslové museum, Praha, 17.listopadu 2
1989 - 1990   Národní galerie v Praze, Praha, vědecký pracovník
1990 - 1993   Spojené státy americké (USA), kulturní radou československého, později českého velvyslanectví ve Washingtonu
1993 - 1997   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Náměstí Jana Palacha 80, prorektor pro zahraniční styky
1995 - 2001   Technická univerzita, Liberec (Liberec), Studentská 2, vedoucí katedry dějin a teorie umění a architektury

Jiří Šetlík

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
1986/04 - 1986/05   Pozdrav Václavu Zykmundovi, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/03/10   Beseda u kulatého stolu k otázkám současné situace českého umění, Dům Hlaholu, Praha
2005/10/12   Beseda s Jiřím Šalamounem, Galerie Hollar, Praha
konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2015/10/02   Pardubičtí staří psi, Divadlo 29, Pardubice (Pardubice)
2016/11/24 - 2016/11/25   Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnoti, Karolinum, Praha
křest/autogramiáda/odhalení
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2012/04/08   Uvedení knihy nakladatelství Gallery Otto Gutfreund, Cesta ke kubismu, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2006/02/07   Prezentace zvláštního čísla časopisu Ottagono věnovaného Praze, Instituto Italiano di Cultura / Italský kulturní institut, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/01/05   Setkávání s Václavem Boštíkem, Městská knihovna Praha, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2000/06/22 - 2000/06/23   Mezinárodní sympozium design jako otevřený prostor, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)

Jiří Šetlík

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   UB 12, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1981   Netvořice ´81
  1986   Pozdrav Václavu Zykmundovi, Galerie Na bidýlku, Brno (Brno-město)
  2003   Pragas - Rigas makslas dialogs / Dialog umění Prahy a Rigy / Prague - Riga Art Dialogue
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2006 (XVI. Šan – Šta), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Noví členové a kandidáti jmenovaní ústředním výborem..., Výtvarná práce, 6
  1962   Otakar Nový, Jiří Šetlík: Cubr - Hrubý - Pokorný (Recenze), Výtvarné umění, 328-329
  1964   Jiří Šetlík: Martin Reiner, Jiří Padrta: Jaroslav Paur, Věra Kurzweilová: Richard Lauda (Rezence), Výtvarné umění, 379-380
  1965   Důvěra a odpovědnost, Výtvarná práce, 13.ročník, 4.číslo
  1970   O českém barokním skle, Výtvarná práce, 1-6
  1990   „Sochař – Tanečník“ Otto Gutfreund, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3.ročník, 15.číslo, 7-7
  1990   Gutfreund: Zázemí tvorby, Rudé právo
  1990   Šetlík o Burantovi (Konečně monografie, která má co říct (Recenze)), periodikum
  1990   Zázemí tvorby Otto Gutfreunda, Svobodný zítřek
  1993   Socha je "uskutečnění snu" a práce drobná
  1996   Fórum ´88, Výtvarné umění, 162-165
  2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2014   Šetlíkův Gutfreund, Art + Antiques, 54-55
  2018   MUD Benešov, Revue Art, 60-63
  2023   Nekrolog, Respekt, 34.ročník, 6.číslo, 61
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jiří Šetlík Doc., PhDr., CSc (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   UB 12 (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Tvůrčí skupina UB 12
  2018   18. září otevíráme MUD, Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Vážený pán Dr. Šetlík,...
film
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Cena Jindřicha Chalupeckého, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Václav Boštík 1913...2005 (Speciální pořady k výstavě Václava Boštíka), Galerie hlavního města Prahy, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962/08/31   Výtvarná práce (15), 10.ročník, 15.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Pardubičtí staří psi, Galerie města Pardubic (GAMPA), Pardubice (Pardubice)
  nedatováno   Přijměte, prosím, srdečné pozvání na komorní oslavu 84. narozenin Jiřího Šetlíka,...
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Istituto Italiano di Cultura Praga (Únor / Febbraio 2006)
  2016   Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnosti

Jiří Šetlík

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Antonín Kalvoda (Ze sochařova atelieru let 1932 - 1957), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Alois Sopr: Plastika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Bedřich Stefan, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Cubr - Hrubý - Pokorný, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Vladimír Janoušek, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1964   Martin Reiner, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1990   František Burant, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
  2012   Otto Gutfreund (Cesta ke kubismu), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2019   Provázejí mne životem (Vyprávění o obrazech, plastikách a jejich tvůrcích), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Sborník statí na počest 70. výročí narození PhDr Emanuela Pocheho, DrSc, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1982   Eva Kmentová (In memoriam), Jazzová sekce, Praha
  1985   Pavel Janák: Vybrané stati autorovy a příspěvky ze semináře ke stému výročí architektova narození, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
rukopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Skupina výtvarných umělců – její historie a význam (rukopis kandidátské práce), Česká akademie věd a umění (ČAVU), Praha
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Cesty po atelierech

Jiří Šetlík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Ladislav Novák, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Otto Gutfreund: Kresby a drobné plastiky
  1959   Alois Vitík, Výstavní ústředí Svazu československých výtvarných umělců, Praha
  1959   Jindřich Prucha, Národní galerie v Praze, Praha
  1959   Josef Jambor, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1959   Vladimír Preclík: Plastiky a kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1960   Bojová cesta: Výstava Jiřího Šebka (Grafika, kresby, ilustrace), Okresní národní výbor, Bystřice nad Pernštejnem (Žďár nad Sázavou)
  1960   F. Jiroudek, Národní galerie v Praze, Praha
  1960   František Jiroudek: Obrazy, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1960   Jindřich Prucha: Výběr z díla, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1961   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru sestry umělcovy Vojslavy Pruchové, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1961   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru umělcovy sestry, Oblastní galerie výtvarného umění, Litoměřice (Litoměřice)
  1961   Jiří Horník: Obrazy a kresby, Městské muzeum, Chotěboř (Havlíčkův Brod)
  1961   Ladislav Zívr: Plastiky a kresby 1929-1960, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Ludmila Jamníková - Gabrielová
  1961   Martin Reiner: Plastiky 1945 – 1961
  1961   Václav Rabas: Raná tvorba, Národní galerie v Praze, Praha
  1962   Jiřina Kaplická, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Karel Souček: Výběr z díla
  1962   Malíř Václav Špála 1885-1945: Přehled díla, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1962   Malíř Václav Špála 1885-1945: Výběr z díla, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1962   O. Smutný
  1963   Alois Sopr
  1963   Eva Kmentová, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Jiří Korec: Plastiky, kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1963   Josef Němec: Lidé a moře
  1964   Bohdan Heřmanský: Obrazy a kresby, Tiskové a propagační oddělení Národní galerie v Praze, Praha
  1964   Josef Kaplický 1899 / 1962, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1964   Josef Kaplický: Výběr z životního díla, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Alois Vitík
  1965   Antonín Pelc: Ilustrace, Východočeské nakladatelství, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  1965   Jiří Schmidt: Obrazy, kresby, Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Antonín Pelc
  1966   Jaroslav Šváb (Grafická a knižní tvorba)
  1966   Národní umělec Antonín Pelc, Muzeum Zdeňka Nejedlého, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1966   Otto Herbert Hajek, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   R. Uher, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   František Gross, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1967   František Jiroudek, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Gottwaldov (Zlín)
  1967   František Lukáš: Obrazy 1942 - 1967, Okresní muzeum, Most (Most)
  1967   Plastiky Jana Hendrycha
  1967   Václav Rabas: Wybór dzieł, Ośrodek kultury Czechosłowackiej, Varšava (Warszawa)
  1968   Václav Rabas (9. Výtvarné Hlinecko 1968), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1969   Jan Smetana: Obrazy z let 1966/68, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969   Jiří John (Art centrum), Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1969   Jiří John: Bilder, Grafiken
  1969   Jiří Trnka: Práce z let 1963 - 1968
  1969   Martin Reiner, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Přemysl Rolčík: Grafické listy
  1970   Jan Smetana
  1970   Jiří John: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1970   Zdeněk Palcr
  1971   František Tichý: Užitá tvorba, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1971   Martin Wielgus (Galerie mladých leden 1971)
  1971   Václav Karel: Obrazy, kresby a ilustrace z let 1957-1969, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   Viktor Dobrovolný: Sochy a kresby, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1978   Adriena Šimotová: Grafika
  1979   Jiří John: Grafika
  1979   Jiří John: Malba, kresba, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1979   Třicet let Jaroslava Ježka v Karlovarském porcelánu, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1980   Jiří John: Malba, kresba, grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1982   Josef Němec: Archeologické krajiny / filmová tvorba, Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor (Tábor)
  1982   Olbram Zoubek: Sochy a reliéfy
  1982   Pavel Herynek: Šperky
  1983   Jiří Kalousek: Obrazy, ilustrace, Galerie Fronta, Praha
  1983   Josef Němec: Obrázky z Řecka, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1983   Olbram Zoubek: Komorní tvorba, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Praha
  1984   Olbram Zoubek: Figury
  1984   Olga Čechová: Ovázané
  1985   Eva Kmentová (O cestě Evy Kmentové), Kulturní středisko Opatov, Praha
  1986   Jiří Lacina: Obrazy - Kresby - Objekty (1982 - 1985)
  1986   Olbram Zoubek: Sochy
  1986   Olbram Zoubek: Výběr z díla 1958 - 1986
  1986   Věra Janoušková: Hlavy a těla
  1987   Jiří Lacina
  1987   Jiří Voves: Obrazy, kresby, grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Olbram Zoubek: Plastiky
  1988   Eva Kmentová: Kresby, Okresní kulturní středisko, Prostějov (Prostějov)
  1988   Jozef Jankovič, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1988   Olbram Zoubek: Z díla, Kniha, n.p., Praha
  1988   Viktor Pivovarov, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1989   Adriena Šimotová: Cesta, Okresní kulturní středisko, Liberec (Liberec)
  1989   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Eva Kmentová: Kresby a plastiky, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1989   Eva Kmentová: Životní dílo, Dům umění, Opava (Opava)
  1989   Jaroslav Kořán: Fotoplátna, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
  1989   Jasan Zoubek: Plastiky, kresby, Dům kultury Petra Bezruče, Opava (Opava)
  1989   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, ilustrace 1925 - 1986, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1989   Jozef Jankovič (Art Basel '20), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  1989   Jozef Jankovič (Art ´20´1989), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  1989   Olbram Zoubek, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1989   Z dílny Elišky Konopiské, Malá galerie Melantrich, Praha
  1990   Adriena Šimotová: Cesta
  1990   Jiří Lacina: Výběr z díla (1962 - 1990), Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1990   Miloš Chlupáč: Kresby, Národní galerie v Praze, Praha
  1990   Prag und die Welt in den Fotografien von Jaroslav Kořán
  1990   Vladimír Janoušek 1966-1986
  1991   Jaromír Wíšo: Obrazy z dvaceti let, Unie výtvarných umělců, Praha
  1991   Jozef Jankovič: Medzipriestory / Interrooms
  1991   Věra Janoušková: Koláže
  1992   Miloslav Chlupáč
  1994   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném
  1994   Jiří John: Grafika (Pocta Jiřímu Johnovi)
  1995   Eva Kmentová, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  1995   Karel Valter: Obrazy, Galerie MAG, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1995   Oldřich Smutný: Ohlédnutí, Dům umění, Opava (Opava)
  1995   Otto Gutfreund, Národní galerie v Praze, Praha
  1995   Theodor Pištěk: Hluboká 93 - 94, Fineart, a.s., Praha
  1996   Henri Laurens (Kubistické období / Périod kubiste), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Jaromír E. Brabenec: Causa etc., Ministerstvo vnitra ČR, Praha
  1996   Jiří Voves: Okna
  1996   Joska Skalník: Dreams - Situations - Plays, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1996   Karel Svolinský, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1996   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1996   Zwei Wegbereiter der Moderne II. / Two Pioneers of Modern Art II.: Otto Gutfreund aus der Sammlung Jan und Meda Mladek / from the Jan and Meda Mladek Collection, Albertina, Vídeň (Wien)
  1997   Jiří John 1923-1972, Nadace U Slunce a Luny, Praha
  1997   Theodor Pištěk, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Jan Smetana: Kresby, Rabasova galerie Rakovník, Rakovník (Rakovník)
  1998   Jaroslav Ježek: Porcelán, keramika, kresba, malba, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1998   Jiří Kalousek 1925 - 1986, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Jiří Voves: Kresby, obrazy, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  1998   Miloslav Chlupáč
  1999   Andrej Bělocvětov: Zlomky malířské tvorby 50. - 90. let, Galerie U prstenu, Praha
  1999   Jaroslav Kořán: Pohled zpátky, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Jiří Lacina: Z posledních let, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  1999   Šárka Radová: Hry s porcelánem, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  2000   Hugo Demartini, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2000   Jiří Kayser, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  2000   Josef Týfa (sešit Typografie III), Kolegium Typografie, Praha
  2000   Joska Skalník: painting - graphic - collage
  2000   Sochařka Hana Wichterlová, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva, Galerie Pecka, Praha
  2001   Otto Gutfreund, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových / from the Jan and Meda Mladek Collection, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2001   Věra Janoušková: Retrospektiva, Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov (Český Krumlov)
  2001   Vlasta Prachatická: Portréty, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2002   Dan Richter: Grafické dílo, Město Třebenice, Třebenice (Litoměřice)
  2002   Dan Richter: Obrazy, miniatury, grafika, Galerie Hefaistos, Děčín (Děčín)
  2002   Franta: La peinture, les sculptures
  2003   Adriena Šimotová: Tvář / Face, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2003   Otto Gutfreund, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   Jiří Bradáček: Sochy (Kresby, modely, realizace), Oblastní (okresní) muzeum, Most (Most)
  2004   Jiří Kašpar: Sochy, Špačkova galerie v Lysolajích, Praha
  2004   Jiří Tichý, Město České Budějovice, České Budějovice (České Budějovice)
  2005   Eva Brodská, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   František Burant: Výběr z grafického díla, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Jiří Voves: Od nepaměti k paměti, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2006   Adéla Bébarová: Objekty 2000 - 2005
  2008   Jan Pištěk: Link4pictures, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2008   Jaromír Brabenec: Blahopřání / Greetings, Galerie Pecka, Praha
  2008   Jiří Voves: Memories (messages, notations, rooks)
  2008   Joska Skalník: Sny, situace, hry, Galerie Smečky, Praha
  2009   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2011   Marian Karel: Průniky / Intersections, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2013   Jiří Sozanský: Zóna, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2013   Theodor Pištěk, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2014   Miloslav Chlupáč: Malíř a sochař tvaru, barvy, lyriky a citu, Galerie Art Praha, Praha
  2015   Miloslav Chlupáč, K-A-V-K-A knižní a výtvarná kultura s. r. o., Praha
  2017   Joska Skalník: Dreams - Situations - Games
  2019   Theodor Pištěk: Angelus, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   Theodor Pištěk: Angelus, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  nedat   Adolf Born, Galerie Art Centrum, Praha
  nedat.   Miloslav Chlupáč
  nedatováno   Akademický malíř Jiří Kovařík
  nedatováno   Jan Smetana, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  nedatováno   Otto Gutfreund málo známý a nezvěstný, eAntik, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Jiří Hruška: Obrazy, Jaroslav Vacek: Plastiky, Český fond výtvarných umění, Praha
  1958   Město očima soudobých malířů
  1959   Německé umění XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze (Výstava k 10. výročí NDR)
  1959   Sbírka moderního umění (Československé malířství 20. století), Národní galerie v Praze, Praha
  1960   Adriena Šimotová: Pastely a tempery, Věra Janoušková: Plastiky, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1960   V. Beneš, G. Braque, A. Derain, E. Filla, B. Kubišta, P. Picasso, A. Slavíček, J. Šíma (Dar Dra Vincence Kramáře Národní galerii v Praze), Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická
  1961   V. V. Novák: Obrazy, Jan Kodet: Plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX), Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, _
  1962   Tvůrčí skupina UB 12, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század, Műcsarnok (Kunsthalle Budapest), Budapešť (Budapest)
  1964   Tvůrčí skupina UB 12, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1965   Litografie 5
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1965   UB 12, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1965   Vª biennale internazionale d'arte contemporanea
  1966   Jiroudek, Bradáček, Galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1966   Sochy a obrazy restaurátorů, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1967   Gross, Hák, Zívr, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Skupina 66 (Grafika, obrazy, plastiky)
  1969   A. Klimo, V. Kraicová, R. Uher, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   6 výtvarníků z jižních Čech, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1970   Eva Bednářová, Věra Janoušková
  1970   Intersymposium keramiky Bechyně, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
  1971   Çağdaş Çekoslovakya Cam ve Seramik Sergisi
  1971   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Art Centrum (Československé středisko výtvarného umění), Praha
  1981   Hana Lendrová, Jarmila Šárková: Tapiserie, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
  1981   Netvořice ´81
  1981   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1984   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Klub přátel výtvarného umění (KPVU), Chrudim (Chrudim)
  1985   Století designu (ze sbírek Uměleckoprůmyslovémo muzea v Praze), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1988   Forum '88
  1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch), Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1990   Cubisme a Praga (Obres de la Galeria Nacional), Museu Picasso de Barcelona, Barcelona
  1990   Cubismo en Praga (Obras de la Galerie nacional), Museu Picasso de Barcelona, Barcelona
  1990   Czech Art in the Velvet Revolution, Nassau County Museum of Art, Roslyn
  1990   Nová skupina
  1991   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Book design in Prague 1960 - 1990 (Krásná kniha Praha 1960 - 1990), Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1992   Šedá cihla 35/1992, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   Šedá cihla 66/1994 Exil, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1994   UB 12, Umělecká beseda, Praha
  1995   Prostor, světlo, sklo / Space, Light, Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1996   17. mezinárodní bienále grafického designu, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1996   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Akce, koncepty, události), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Chalupecký- díj / The Chalupecký Prize
  1997   In-Tensione II (Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  1998   Ateliér veškerého sochařství (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze)
  1998   Sklo a prostor / Glass and Space, České muzeum výtvarných umění, Praha
  1998   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Bergamo 98
  1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy), Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
  1999   Jiří Kolář - Běla Kolářová (U příležitosti 85. narozenin umělce), Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
  1999   Sklo / Glass (Miluše Roubíčková, René Roubíček), The Studio Glass Gallery, Londýn (London)
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   Moskevský underground Jindřichu Chalupeckému / The Moscow Underground to Jindřich Chalupecký (ze sbírky Jindřicha Chalaupeckého / from the collection of Jindřich Chalupecký), Galerie Ztichlá klika, Praha
  2000   Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000 (VI. ročník), Městský úřad, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2001   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2001   Pocta Stanislavu Libenskému (Z díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2001   Rezonancie 1998, Kultúrne zariadenia Petržalky, Bratislava (Bratislava)
  2002   Cesty / Roads (Jiří Lacina, František Kyncl, Josef Procházka, Bedřich Novotný)
  2003   Pragas - Rigas makslas dialogs / Dialog umění Prahy a Rigy / Prague - Riga Art Dialogue
  2003   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965–1979, Galerie Pokorná, Praha 1
  2004   Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
  2004   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Výběr z díla, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2005   Cena Jindřicha Chalupeckého: Patnáct let / Jindřich Chalupecký Award: Fifteen Years, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2006   František Kupka a Otto Gutfreund: Čeští dobrovolníci za 1. světové války, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2009   Kupka Nepraš: Setkání v architektuře, Národní technické muzeum, Praha
  2010   100 let Domu umění města Brna, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   Pražský festival PF 11, Galerie Pokorná, Praha 2
  2012   René Roubíček: Sklo a proč ne I.! / Glass - and why not I.!, Miluše Roubíčková: Sklo a proč ne II.! / Glass - and why not II.!, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2018   Dale Chihuly, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2018   Šetlík pro MUD* (Katalog sbírky Jiřího Šetlíka pro Muzeum umění a designu Benešov), Muzeum umění a designu Benešov, Benešov (Benešov)
  nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska, Muzeum, Kolín (Kolín)
  nedat. (1980)   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová
  nedatováno   Cena J. Chalupeckého / J. Chalupecký Award, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  nedatováno   Exhibition of Czech Glass and Ceramics
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Život a vzpomínky malíře Homoláče, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Bibliografie české výtvarné umělecké literatury 1918-1958, Státní knihovna, Praha
  1960   Umění? (Proč a k čemu?), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1961   Bedřich Stefan, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1962   Cubr - Hrubý - Pokorný, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1970   Záznamy, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
  1971   Jiří Trnka, Československý spisovatel, Praha
  1971   Pohlednice z Benátek, Nakladatelství Olympia, Praha
  1972   Rukopis královédvorský (Staročeské zpěvy hrdinské a milostné Vybrané básně), Československý spisovatel, Praha
  1982   Cubismo cecoslovacco (Architetture e interni), Electa, Milán (Milano)
  1987   Fantastický dekameron, Československý spisovatel, Praha
  1989   Zázemí tvorby, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1990   Návrat k odkau svobody, demokracie a mravnosti (Znovuobnovení sochy T. G. Masaryka v Hradci Králové 1990), Městský národní výbor, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1990   Oldřich Hlavsa v Odeonu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Slovenský variant moderny, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1994   Rudolf Firkušný, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
  1996   Očami X (Desať autorov o súčasnom slovenskom výtvarnom umení), Orman, Bratislava (Bratislava)
  1996   Olbram Zoubek, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Contro corrente (Nature morte)
  1998   Rudolf Uher: Sochy / Sculptures, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  1999   Cestou necestou, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  2000   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2002   Libenský Brychtová, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Milan Dobeš, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2002   Prahou posedlý, Nakladatelství Karolinum, Praha
  2003   Rekultivace (Fakulta užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2004   Adolf Hoffmeister (1902-1973), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Joska Skalník (Sny - situace - hry), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
  2005   Architekt Ivan Ruller, Nakladatelství VUTIUM, Brno (Brno-město)
  2005   Skutočná veľkosť (Malé formy Viery Kraicovej), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2006   Václav Bláha: Život s knihou, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2007   Dějiny českého výtvarného umění 1958 - 2000 (VI/1), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1
  2007   František Ronovský, Vydavatelství a nakladatelství Jaroslav Kučera - Jakura, Praha
  2007   Jiří Korec, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2008   Gabriel Urbánek: Obrazy, sochy
  2008   Socha a město Liberec 1969, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
  2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
  2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
  2010   Michal Uher: Paintings 2000–2010
  2010   Vzpomínání (Na osobnosti, události a zážitky, jež by neměly být zcela zapomenuty), Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2012   Jiří Kovařík I., Galerie města Plzně, Plzeň (Plzeň-město)
  2013   Karel Prager (Lidé si na nové věci teprve musí zvyknout), Nakladatelství Titanic, Praha 5
  2013   Vetřelci a volavky / Aliens and Herons (Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) / A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968-1989)), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Rostislav Vaněk (Graphic Design, Type Design. Práce z let 1964 - 2014), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Jde o to, aby o něco šlo (Typograf Oldřich Hlavsa), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Sochař Miloš Zet: Zdi, sokly a makety (Rakouské meditace), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2019   The sculptor Miloš Zet: Walls, plinths and mock-ups (An Austrian meditation), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2020   Čtyři generace Radů, Město Železný Brod, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
  2020   Vladimír Janoušek: Časy / Times, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Pražské ateliéry, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1978   Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, samizdat
  1979   Vladimír Janoušek 79
  1980   Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1982   Eva Kmentová (In memoriam), Jazzová sekce, Praha
  1984   Otakar Novotný: Vybrané stati o architektuře, interiéru, užitém umění a uměleckém průmyslu z let 1909–1954, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1985   Opatov 85, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1985   Pavel Janák: Vybrané stati autorovy a příspěvky ze semináře ke stému výročí architektova narození, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1986   Někdo něco 6
  1986   Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška, Jozef M. Kudlička
  1987   Někdo něco 7 (Dech kosmu : Práh věčna; Příspěvky věnované práci Karla Malich, doplněné ukázkami z jeho textů)
  1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  1988   Opatov 1988, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1989   Opatov 1989, Kulturní středisko Opatov, Praha
  1992   Česká kultura na přelomu 50. a 60. let (Kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Nová citlivost, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1996   Sylva Lacinová, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1997   Umenie sedemdesiatych rokov, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2000   Haně Wichterlové, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Skrznaskrz (Les Tcheques et La France au Cours des Siecles), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2004   Téma Eva Kmentová (Sborník textů o Evě Kmentové), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2013   Václav Boštík: O něm a s ním, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2015   Cesty mohou býti rozličné (Výstavy současného umění v ústavech Akademie věd České republiky), Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2016   Velkorysost: Umění obdarovat / Generosity: The Art of Giving (Kniha rozhovorů / Book of Conversations), Národní galerie v Praze, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Kniha, která zklamala, Výtvarné umění, 5.ročník, 9.číslo, 430-432
  1955   Renesancia (Recenze), Výtvarné umění, 5.ročník, 5.číslo, 237-238
  1955   Výstava Františka Matouška, Výtvarná práce, 4
  1955   Za mistrovství v malířském umění, Výtvarné umění, 5.ročník, 4.číslo, 190-191
  1956   Co přináší 3. číslo Iskusstva?, Výtvarná práce, 12
  1956   Dušan Šindelář: Vincenc Makovský..., Výtvarná práce, 4
  1956   G. Nědošivin: Nástin theorie umění, Výtvarné umění, 6.ročník, 3.číslo, 142-144
  1956   Kniha Prof. Kolpiňského o sochaři L. D. Šadrovi, Výtvarné umění, 332-334
  1956   Krajiny každodenní současnosti, Výtvarná práce, 9
  1956   Leonardo da Vinci, Výtvarné umění, 6.ročník, 4.číslo, 191-192
  1956   Monografie o sovětských sochařích, Výtvarná práce, 12
  1956   Návrhy na dveře památníku na Vítkově, Výtvarná práce, 6-7
  1956   Nové prameny, Výtvarné umění, 381-382
  1956   O tvorbě Jiřího Horníka, Výtvarné umění, 6.ročník, 5.číslo, 216-221
  1956   Poklusem po SSSR a Polsku (Začínám od konce), Výtvarná práce, 8
  1956   Poklusem po SSSR a Polsku (Sovětští umělci na cestách v zahraničí), Výtvarná práce, 8
  1956   Poklusem po SSSR a Polsku, Výtvarná práce, 16
  1956   Poslední obrazy Jaroslava Paura, Výtvarná práce, 12
  1956   Rodinovy plastiky, Výtvarná práce, 9
  1956   Výstava Budování a obrana vlasti, Výtvarná práce, 12
  1956   Výstava návrhů na sportovní plaketu, Výtvarná práce, 5
  1956   Výstava pro herce, Výtvarná práce, 16
  1957   30 let od smrti Otty Gutfreunda, Výtvarná práce, 5-5
  1957   Alois Sopr, Výtvarná práce, 8
  1957   Armenie (Země Noemova), Výtvarná práce, 6
  1957   Beseda s profesorem Fritzem Cremerem, Výtvarná práce, 10
  1957   Cestou po moskevských ulicích, výstavách a ateliérech, Výtvarná práce, 3-5
  1957   Dvě jubilea Karla Bertáka, Výtvarná práce, 6
  1957   Francouzské medaile ve Vídni, Výtvarná práce, 8
  1957   Jiří Šebek: Píseň hor Jana Štursy, Výtvarné umění, 7.ročník, 2.číslo, 95-96
  1957   Jubileum Karly Vobišové, Výtvarná práce, 10-10
  1957   Karel Hladík, Výtvarná práce, 8
  1957   Koncertní síň bez konkurence, Výtvarná práce, 12
  1957   Krátce o jugoslavském umění, Výtvarná práce, 11
  1957   Leonardo-Michelangello: Kresby, Výtvarné umění, 7.ročník, 7.číslo, 328-330
  1957   Mezi obrazy Antonína Rychlovského, Výtvarná práce, 10
  1957   Nová publikace o F. M. Brokofovi, Výtvarná práce, 4
  1957   Od sochařských soutěží k realisaci vítězných návrhů, Výtvarná práce
  1957   Plastika a malba v soudobé architektuře, Výtvarná práce, 8-8
  1957   Přípravy na Brusel 1958 pokračují, Výtvarná práce, 6-6
  1957   Sochař Zdeněk Dvořák, Výtvarná práce, 9
  1957   Sochařská žatva 1956, Výtvarná práce, 8-10
  1957   Umění inspirované revolucí, Výtvarná práce, 3-4
  1957   Výstava plastiky v Carraře, Výtvarná práce, 11
  1957   Výstava v Novém Městě na Moravě, Výtvarná práce, 8-9
  1957   Wäinö Aaltonen, Výtvarná práce, 9
  1957   Zachováme naši tradici uměleckého odlévání do kovu?, Výtvarná práce
  1957   Zároveň s výstavou v Mánesu..., Výtvarná práce, 10
  1957   Ze sochařů vystavovali..., Výtvarná práce, 11-11
  1958   Anna Masaryková: Josef Mařatka, Výtvarné umění, 8.ročník, 5.číslo, 233-234
  1958   Belgické poznámky, Výtvarná práce, 12
  1958   Belgickými galeriemi a ateliéry, Výtvarná práce, 12
  1958   Cesta demokratickým Německem, Výtvarná práce, 12-12
  1958   Gutfreundovy kresby a drobné plastiky, Výtvarná práce, 3
  1958   Jaroslav Šolc, Výtvarná práce, 6
  1958   Jean Pierre Dantan, Výtvarná práce, 8
  1958   Jindřich Wielgus, Výtvarná práce, 8-9
  1958   Josef Jíra a Jiří Novák, Výtvarná práce, 13
  1958   Jubileum sochařky Marty Jiráskové, Výtvarná práce
  1958   Jubileum sochařky Mary Durasové, Výtvarná práce, 3
  1958   Padesát let Ladislava Nováka, Výtvarná práce, 6-6
  1958   Pražské výstavy březen - duben, Výtvarné umění, 8.ročník, 5.číslo, 232-233
  1958   Předpoklady cest mladé sochařské generace, Výtvarné umění, 7.ročník, 10.číslo, 456-461
  1958   Rozhovor s Antonínem Pelcem, Výtvarné umění, 8.ročník, 4.číslo, 154-161
  1958   Sochař a polyvinylchloridy, Výtvarná práce, 8
  1958   Sochař Bedřich Stefan, Výtvarné umění, 8.ročník, 1.číslo, 6-11
  1958   Sochařova cesta k tvaru (Dovětek k výstavě Josefa Wagnera), Výtvarné umění, 8.ročník, 6.číslo, 242-247
  1958   Soutěž na pomník Jana Ev. Purkyně, Výtvarná práce, 4
  1958   U dvou mladých sochařů, Výtvarná práce, 8
  1958   Výstavní informace, Výtvarné umění, 8.ročník, 3.číslo, 136-138
  1958   Zdeněk Dokoupil, Pavel Naumann, Dušan Riedl, Ivan Veselý: Historické zahrady v Čechách a na Moravě, Výtvarné umění, 138-139
  1959   5. bienále světové plastiky, Výtvarná práce, 10
  1959   70 let Jaroslava Brůhy, Výtvarná práce, 3
  1959   Další svazky současných profilů, Výtvarné umění, 9.ročník, 4.číslo, 189-189
  1959   Hana Wichterlová, Výtvarná práce, 7
  1959   Hovoříme se členy delegací, Výtvarná práce, 3-4
  1959   Jiří Mašín: Kresby Otakara Španiela, Výtvarné umění, 9.ročník, 1.číslo, 44-44
  1959   Německý sochař Gustav Seitz, Výtvarné umění, 9.ročník, 6.číslo, 276-280
  1959   Otto Gutfreund, Im Herzen Europas, 18-19
  1959   Plastika Henri Matisse, Výtvarné umění, 8.ročník, 9.číslo, 413-417
  1959   Plastika v přírodě, Výtvarné umění, 8.ročník, 8.číslo, 360-365
  1959   Plastiky v kladenském sídlišti, Výtvarná práce, 6
  1959   Rozhovor o malbě a hudbě, Výtvarné umění, 9.ročník, 8.číslo, 342-348
  1959   Sochař životní pravdy (Zamyšlení nad dílem Jana Laudy), Výtvarné umění, 9.ročník, 4.číslo, 150-155
  1959   Současné profily, Výtvarné umění, 8.ročník, 9.číslo, 428-429
  1959   Tři publikace vánoční, Výtvarné umění, 9.ročník, 2.číslo, 91-91
  1959   V. A. Šrůtek, Výtvarná práce, 11
  1960   Dvě sochařská jubilea, Výtvarná práce
  1960   IV. přehlídka (Sochařství), Výtvarné umění, 145-151
  1960   Jubileum Martina Reinera, Výtvarná práce, 7
  1960   Kniha o soše, Výtvarná práce, 5
  1960   Miloslav Hejný (Pohled do dílny mladého sochaře), Výtvarné umění, 73-76
  1960   Patnáct olomouckých let, Výtvarná práce, 9
  1960   Picassova retrospektiva v Londýně, Výtvarná práce, 10
  1960   Sochařství na IV. přehlídce čs. výtvarného umění, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Tvůrčí skupina Mánes, Výtvarná práce, 3-4
  1960   Z figurální tvorby F. Jiroudka, F. Jiroudek
  1960   Životní dílo Pravoslava Kotíka, Výtvarná práce, 3-4
  1961   Ikaros, plastika Z. Sekala je z výstavy autorovy v Galerii na Karlově náměstí..., Literární noviny, 6
  1961   Imaginární rozhovor s Františkem Jiroudkem (Seděli jsme spolu mnohokrát…), Výtvarné umění, 315-320
  1961   Lyrika sochařského tvaru (V ateliéru Věry Janouškové), Výtvarné umění, 462-465
  1961   Marcello Mascherini, Výtvarné umění, 37-40
  1961   Naše výstavy v Holandsku, Výtvarná práce, 12
  1961   Nedokončený dialog, Výtvarná práce, 5-6
  1961   Rembrandt ve sbírkách liberecké galerie?, Výtvarná práce, 7
  1961   S V. V. Štechem o renesanci, Výtvarná práce, 5-6
  1961   Společná výstava dvou výtvarníků..., Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická
  1962   Bulharsko objevované, Výtvarná práce, 16
  1962   Naše skupina se formulovala v letech,..., Tvůrčí skupina UB 12
  1962   Obrazy Vladimíra Sychry, Výtvarná práce, 3-4
  1962   Prohlížíme-li pozorně obrazy květin Jiřiny Kaplické..., Jiřina Kaplická
  1963   Anna Masaryková: České sochařství XIX. a XX. století (Recenze), Výtvarné umění, 297-298
  1963   Janák a Gutfreund jsou v Praze na indexu?, Literární noviny, 8
  1963   Jarcovják, Vaca, Zoubek..., Literární noviny
  1963   Josef Kaplický (Dílo a myšlenky), Výtvarné umění, 448-455
  1963   Josef Němec, narozen..., Josef Němec: Lidé a moře
  1963   Návštěvou u sochaře Miklóse Borsose, Výtvarné umění, 61-65
  1963   O sebe a o svojom diele, Výtvarná práce, 4
  1963   O umělecké avantgardě (Hovoří Miroslav Lamač, Bohumír Mráz, Luděk Novák, Jiří Šetlík, František Šmejkal), Dějiny a současnost, 5.ročník, 11-12.číslo, 36-45
  1963   Zlomek pařížského podzimu, Výtvarná práce, 4-5
  1964   Diskusně o Trase a UB 12, Výtvarná práce, 12.ročník, 11-12.číslo, 3-9
  1964   John Heartfield opět v Praze, Výtvarná práce, 2-2
  1964   Narodili jsme se do století pohybu a protikladů..., Josef Kaplický: Výběr z životního díla
  1964   Narodily jsme se do století pohybu..., Josef Kaplický 1899 / 1962
  1964   Návštěvou u Josefa Šímy, Výtvarné umění, 343-351
  1964   O teorii a kritice, Výtvarná práce, 12.ročník, 21.číslo, 8-8
  1964   Pařížské bienále mladých umělců, Světová literatura, 153-158
  1964   Pražské výstavy leden–únor, Výtvarná práce, 12.ročník, 3.číslo, 2-2
  1964   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 2
  1964   Pražské výstavy v září, Výtvarná práce, 12.ročník, 18.číslo, 2-3
  1964   Snaha o syntézu, Výtvarná práce, 12.ročník, 6.číslo, 6-6
  1964   Stalo se v umění zvykem..., Tvůrčí skupina UB 12
  1964/07/26   Pražské výstavy (v červnu), Výtvarná práce, 2-14
  1965   Adriena Šimotová, Výtvarná práce, 13.ročník, 8.číslo, 6
  1965   Adriena Šimotová, Výtvarná práce, 13.ročník, 8.číslo, 6-6
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1965   Bohumír Matal, Výtvarná práce, 13.ročník, 26.číslo, 8-9
  1965   Cesty za prostorem (Setkání s německým sochařem O. H. Hajkem), Výtvarná práce, 7-8
  1965   Diskuse ze sjezdu SČSVU, Výtvarná práce, 1-19
  1965   Duch písma, Plamen
  1965   Fantazie ukázněné linie, Plamen, 36-37
  1965   Filmy o umění, Výtvarná práce, 13.ročník, 17.číslo, 4-4
  1965   František Jiroudek, Plamen, 80-82
  1965   Fritz Cremer - Peter H. Feist: Will Lammert (Recenze), Výtvarné umění, 88-88
  1965   Herbert Read, Leslie Martin: Gabo (Constructions, sculptures, paintings, engrawings (Recenze)), Výtvarné umění, 389-391
  1965   Hudební plastiky, Výtvarná práce, 2
  1965   Intelektuální malba, Plamen, 72-73
  1965   Jaroslav Paur, Plamen, 170-171
  1965   Ještě jednou o jubilejní soutěži, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 1-3
  1965   Jiří John, Plamen, 46-46
  1965   Josef Jíra, Výtvarná práce, 7-8
  1965   Když skupina UB 12 vystavovala v roce 62 poprvé..., Věra Janoušková
  1965   Lidé se scházejí a sdružují..., Litografie 5
  1965   Milan Laluha, Plamen, 51-51
  1965   Miloš Chlupáč a Zbyněk Sekal, Výtvarná práce, 13.ročník, 24-25.číslo, 14
  1965   Nalezení neznámého známého, Plamen, 82-82
  1965   Obrazárna pražského hradu, Výtvarné umění, 266-270
  1965   Plastiky Roberta Müllera, Výtvarná práce, 14-15
  1965   Poezie technického století, Plamen, 24-25
  1965   Pour.....feliciter, Plamen
  1965   Pražské výstavní jaro, Plamen, 7.ročník, 6.číslo, 172-173
  1965   Socha 1964 v Liberci, Výtvarné umění, 49-56
  1965   Sochařství duchovní síly, Rudé právo, 2
  1965   Stanislav Kolíbal, Plamen, 52-53
  1965   Suborná výstava díla Jana Preislera, Umění, 176-182
  1965   Výstavní léto, Plamen, 157-160
  1965   Zákulisí ateliéru, Plamen, 35-36
  1966   AICA to vydržela, Výtvarná práce, 1-7
  1966   AICA v Praze a Bratislavě, Výtvarná práce, 1
  1966   Bedřich Stefan patří mezi..., Plamen, 54-55
  1966   Diskuse k Jarní výstavě, Výtvarná práce, 1-4
  1966   Falešná hra pokračuje..., Výtvarná práce, 2
  1966   Fr. Bílek redivivus, Výtvarná práce, 4-5
  1966   Galerie a dnešek ((Rozhovor s prof. Vojtěchem Volavkou zaznamenal Jiří Šetlík)), Výtvarná práce, 1-7
  1966   Grafik Jaroslav Kovář zemřel..., Výtvarná práce, 2
  1966   Henry Moore v Praze, Výtvarná práce, 4
  1966   Chvála dialogů, Výtvarná práce, 10
  1966   Ještě na okraj loňských výstav, Plamen, 171-172
  1966   Jiří Bradáček patří..., Plamen, 56-57
  1966   K problému morálky kritiky, Výtvarná práce, 11-12
  1966   Klára Patakiová, Výtvarná práce, 6
  1966   Kresby Evy Kmentové, Plamen, 51
  1966   Křižovatka Praha, Výtvarná práce, 1-3
  1966   Květův sborník, Výtvarná práce, 9
  1966   Le problème de la morale en critique, Art et critique, 85-88
  1966   Lekce moderního sochařství, Výtvarná práce, 12
  1966   Ľudovít Fulla, Výtvarná práce, 4-4
  1966   Malíř velkého klidu, Výtvarná práce, 6
  1966   Michelangelovi, Výtvarná práce, 2
  1966   Obrození generace, Výtvarná práce, 4-4
  1966   Ondrej Rudavský patří mezi..., Plamen, 42
  1966   Otázky kolem Otty Gutfreunda (Na okraj souborné výstavy v Praze), Výtvarné umění, 164-177
  1966   Padova v pohybu, Plamen
  1966   Panoráma, Výtvarná práce, 11
  1966   Plastika v muzeu nebo na ulici? (Kronika), Výtvarné umění, 150-151
  1966   Podnik NA nebo PRO umění, Výtvarná práce, 7-10
  1966   Polemika (Kritika a sebekritika), Výtvarná práce, 11
  1966   Problém průmyslového návrhu, Výtvarná práce, 7
  1966   Rudo Uher patří dnes..., Plamen, 70
  1966   Slovenská socha v Liberci, Výtvarná práce, 6
  1966   Sochař František Pacík, Plamen, 8.ročník, 10.číslo, 91-92
  1966   Sochař Miloslav Chlupáč, Plamen, 41
  1966   Sochař Zdeněk Palcr realizuje své..., Plamen, 92-93
  1966   Sochařské léto, Výtvarná práce, 8-9
  1966   Stuttgartský Hajek, Plamen
  1966   Třikrát plastika v Praze, Výtvarná práce, 4-5
  1966   Umělci sjezdu, Reportér, 1.ročník, 5.číslo, 18
  1966   Umělecký návrat Endre Nemese, Výtvarná práce, 1-3
  1966   V Benátkách učí Alberto Viani, Plamen
  1966   Varšavské plakáty, Výtvarná práce, 8-8
  1966   Ve Stockholmu žije, Plamen
  1966   Ve Vídni bydlí Karl Prantl..., Plamen
  1966   Vědomí souvislostí, Výtvarné umění, 282-293
  1966   Vladimír Kompánek patří mezi..., Plamen, 38-39
  1966   Zápas o téma a tvar, Výtvarná práce, 7
  1966   Zdeňka Datheilová, Výtvarná práce, 4
  1966/04   Kresby sochaře Nepraše, Plamen, 8.ročník, 4.číslo, 90
  1967   AH 1917-1964, Výtvarná práce, 9
  1967   Americký raport II, Výtvarná práce, 10
  1967   Americký raport III, Výtvarná práce, 12
  1967   Bonnard a Picasso, Výtvarná práce, 1-3
  1967   Boštík a Mazy v Roudnici, Výtvarná práce, 5
  1967   Dva fotografové, Výtvarná práce, 9
  1967   Gross, Hák, Zívr (Nebude jistě divné, když si návštěvník...), Gross, Hák, Zívr
  1967   In memoriam Antonína Pelce, Plamen, 9.ročník, 5.číslo, 147
  1967   K premiéře Vladimíra Janouška, Výtvarná práce, 5
  1967   Langrovy Malířské povídky, Výtvarná práce, 9
  1967   Montrealský součet, Výtvarná práce, 1
  1967   Na chvíli v Alžíru, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Nespravedlnost nemoci, Výtvarná práce, 1
  1967   O současné architektuře, Výtvarná práce, 11
  1967   Pocta malířské poezii, Plamen, 9.ročník, 5.číslo, 150-151
  1967   Pomníky jako varování, Výtvarná práce, 2
  1967   Přehled výstav (Pizzinato v Praze), Výtvarná práce, 4
  1967   Přehled výstav (Ladislav Snopek), Výtvarná práce, 5
  1967   Výborně, Josefe Prošku!, Plamen, 9.ročník, 4.číslo, 152-153
  1967   Výtvarná Moskva, Plamen, 109-117
  1967   Zemřel Karel Hladík, Plamen, 9.ročník, 7.číslo, 146
  1967   Zemřel Vincenc Makovský, Výtvarná práce, 1-1
  1968   Americký raport IV., Výtvarná práce, 8
  1968   Dodekaedr je, jak říká v úvodě katalogu..., Výtvarná práce, 4-4
  1968   Eugeniusz Markowski, Výtvarná práce, 4-4
  1968   Informační estetika (Kronika), Výtvarné umění, 203-204
  1968   Kupkovské kolokvium, Výtvarná práce, 9
  1968   Picassovo sochařství (Kronika), Výtvarné umění, 204-207
  1968   Sochařství dvaceti národů (Kronika), Výtvarné umění, 140-147
  1968   Umění 1968 (k reprodukcím), Plamen, 146-147
  1968   V Galérii bratří Čapků na Vinohradech vystavují..., Výtvarná práce, 4-4
  1968   Vedle řady výstav, které v Praze probíhají..., Výtvarná práce, 4-4
  1968/06   Kateřina Černá, Plamen
  1968/07   Rudolf Němec patří mezi..., Plamen, 10.ročník, 7.číslo
  1969   Jiří John gehört heute..., Jiří John: Bilder, Grafiken
  1969   Jiří Šetlík: Muzea New Yorku, Výtvarné umění, 236-250
  1969   Le monde des tableaux de Jiří John... / The world of Jiří John´s pictures..., Jiří John
  1969   Projekty urbanismu budoucnosti, Plamen, 98-107
  1969   Před novými obrazy Jana Smetany..., Jan Smetana: Obrazy z let 1966/68
  1969   V záslužné činnosti píseckého muzea..., Jiří John: Grafika
  1970   Der Maler Jan Smetana, Jan Smetana
  1970   Doslov (Úvahy Josefa Kaplického (1899-1962)), Záznamy, 7987
  1970   Jiří Šetlík (Anketa Socha a město), Výtvarné umění, 472-473
  1970   O českém barokním skle, Výtvarná práce, 1-6
  1970   Od Palcrovy první… / Palcr nous apparaissent…, Zdeněk Palcr
  1970   Výstavu malíře a grafika Jiřího Johna..., Jiří John: Obrazy a grafika
  1971   Pravdivost přísloví, že "každý začátek je težký"..., Martin Wielgus
  1978   Výpověď čáry, Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, 12-24
  1979   Nazvat sborníkem několik na sebe volně navazujících..., Vladimír Janoušek 79, 1
  1979   Organické sepětí malby a grafiky..., Jiří John: Grafika
  1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, 33-59
  1980   Jen někteří umělci neznají dvojdomou rozpornost..., Jiří John: Malba, kresba, grafika
  1980   Úvahy Oty Gutfreunda, Sborník statí na počest 60. výročí narození PhDr. Dagmar Hejdové CSs., 196-211
  1981   Následující soubor textů..., 79 stránek pro Čestmíra Kafku, 1
  1981   Útržky rozhovoru s Čestmírem Kafkou, 79 stránek pro Čestmíra Kafku, 49-66
  1982   Josef Kaplický - umělec a pedagog, Umění a řemesla, 23-32
  1982   Sochař Olbram Zoubek (nar. 1926...
  1984   Práce Olgy Čechové, vystavené ve foyeru..., Olga Čechová: Ovázané
  1984   Spanilé jízdy Adrieny Šimotové (poznámky k výstavám i tvorbě z poslední doby), Sborník památce Alberta Kutala, 72-80
  1984   Three Czech Ceramists, Ceramics Monthly, 26-29
  1985   Člověk, prostor, vesmír (poznámky na okraj díla Karla Malicha k jeho jubileu), Sborník památce Jiřího Padrty, 75-83
  1985   Janák a Gutfreund, Pavel Janák: Vybrané stati autorovy a příspěvky ze semináře ke stému výročí architektova narození, 110-115
  1985   Nový romantismus Theodora Pištěka, Sborník památce Jiřího Padrty, 94-97
  1986   Něco o Vladimíru Janouškovi, Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška
  1986   Rozloučení Dr. Jiřího Šetlíka s Vladimírem Janouškem (Praha, 19. 9. 1986), Sborník k nedožitým pětašedesátinám Vladimíra Janouška
  1986   Vernisáž Věry Janouškové (Hlavy a těla, listopad 1986, Ústav makromolekulární chemie ČSAV, Praha), Někdo něco 6, 46-52
  1986   Více než třicet let žije v povědomí..., Věra Janoušková: Hlavy a těla
  1986   Vladimír Janoušek, Někdo něco 6, 3-4
  1986   Vztah k místu (Kolíbal - Demartini - Jetelová), Sborník památce Václava Nebeského, 65-82
  1987   Odvrácená podoba člověka (Nepraš - Purkrábková - Pauzer), Cesty po atelierech, 134-144
  1987   Sochařská škola Josefa Waagnera, Sborník památce Václava Navrátila, 47-53
  1987 (1984)   Vesmír Karla Malicha, Někdo něco 7, 15-24
  1988   Nejen pro zájmovou výtvarnou činnost!, Sborník památce Olega Suse, 70-71
  1988   Patos a ironie v tvorbě Jozefa Jankoviče, Sborník památce Olega Suse, 115-125
  1988   Předehra Fillova a Gutfreundova návratu do Čech, Umění, 239-242
  1989   Komentář a poznámky k deníkům, Zázemí tvorby, 59-72
  1989   Komentář a poznámky k dopisům a dokladům, Zázemí tvorby, 191-218
  1989   Komentář a poznámky k úvahám, studiím, konceptům statí a zprávám, Zázemí tvorby, 253-262
  1989   Nad směry Čestmíra Kafky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 13.číslo, 4
  1989   O osobnosti a díle Otty Gutfreunda, Zázemí tvorby, 295-303
  1989   Paradoxy Gutfreundova života a díla, Výtvarná kultura, 8-16
  1989   Polyfonie obrazů, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 22.číslo, 1-2
  1989   Předmluva, Zázemí tvorby, 13
  1990   Miloš Chlupáč (sochař, malíř, restaurátor, kritik)..., Miloš Chlupáč: Kresby, 2-4
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému je název výstavy,..., Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, 1-2
  1990   Sochař Miloš Chlupáč, Výtvarné umění, 10-15
  1990   Sochy na obzoru země, Vladimír Janoušek 1966-1986, 5-10
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1991   Václav Boštík a tvůrčí skupina UB 12, Výtvarné umění, 65-76
  1991   Věra Janoušková (nar. 1922 v Úbislavicích)..., Věra Janoušková: Koláže
  1991   Vzťah k miestu, Výtvarný život, 21-31
  1992   Počátky činnosti tvůrčích skupin, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 3-8
  1992   Šedesátá léta ((J. Šetlík)), Nová citlivost, 19-20
  1992   Zázemí tvorby Otty Gutfreunda, Roš Chodeš, 12-13
  1993   Dopis Jiřího Šetlíka Sergeji Machoninovi (Poznámky k práci O. Gutfreunda a J. Baucha), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1994   Ke grafice Jiřího Johna (výstava v Ústí nad Labem, březen 1994), Jiří John: Grafika
  1995   Kubismus Henri Laurense a Otty Guttfreunda / Le cubisme Henri Laurens et Otto Gutfreund, Henri Laurens, 26-43
  1995   Pištěkův chrám / Pištěk's Temple / Le temple de Pištěk / Pištěk's Tempel, Theodor Pištěk: Hluboká 93 - 94
  1995   Poněkud skrytá literatura o výtvarném umění, Výtvarné umění
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1995   Uměleckoprůmyslová škola v Praze 1885-1995, Umění a řemesla, 2-4
  1995   Život a dílo Otto Gutfreunda, Otto Gutfreund, 11-32
  1996   Dílo v životě Olbrama Zoubka, Olbram Zoubek, 37-114
  1996   Gutfreundovo hledání cesty k lidem: O umění s prorektorem a kulturním vyslancem Jiřím Šetlíkem, Hanácké noviny
  1996   Odkaz Oldřicha Hlavsy, 17. mezinárodní bienále grafického designu, 212-214
  1996   Ozvěna rodinné paměti, Literární noviny, 14
  1996   Veletržní palác. Anketa revue Labyrint (Jak hodnotíte stálou sbírku moderního českého umění ve Veletržním paláci?), Labyrint revue, 6-7
  1996   Všechno dobré, pane Hlavso, Umění a řemesla, 40-45
  1996   Zahájení I. Nového zlínského salonu (Úvodní projev na vernisáži 26.4.1996), Prostor Zlín, 2-4
  1997   Galerie Hollar představuje výběr z grafické tvorby Jiřího Johna, Lidové noviny, 12
  1997   Jiří John (6. 11. 1923 - 22. 6. 1972) (Vyslovené paradigma se ověřilo poznovu...), Jiří John 1923-1972
  1997   Kolíbalova suma (Praha, NG, Velwetržní palác, 22. 5. - 18. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1997   Mezi ilusí obrazu a realitou světa / Between the Illusion of the Picture and the Reality of the World, Theodor Pištěk
  1997   Pár vět pamětníka 70. let, Umenie sedemdesiatych rokov, 16-24
  1997   Vzdor normalizaci, Umenie sedemdesiatych rokov, 16-22
  1998   Co dál s cenou Jindřicha Chalupeckého, 26-27
  1999   Malíř Andrej Bělocvětov, Andrej Bělocvětov: Zlomky malířské tvorby 50. - 90. let
  1999   Šárka Radová... patří k tvůrcům, které..., Šárka Radová: Hry s porcelánem, 17
  1999   Vzpomínání na Zdeňka Palcra, Za Zdeňkem Palcrem, 42-44
  2000   Latentní a zjevný pohyb v plastice Huga Demartiniho, Hugo Demartini
  2000   Podoby oficiální kultury, diskuse, České umění 1939-1999, 44-46
  2001   12. června 2000 tomu bylo deset let..., Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award 1990-2000, 17-23
  2001   Co je nová skupina?, České umění 1938-1989, 410-411
  2001   Netvořice 1981 (Netvořice ´81, Ke generačnímu povědomí), České umění 1938-1989, 388-393
  2001   Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových / Otto Gutfreund in the colleciton of Jan and Meda Mladek, Otto Gutfreund ze sbírky Jana a Medy Mládkových / from the Jan and Meda Mladek Collection
  2003   Monografie Jana Koblasy (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  2003   Václav Bláha přistupuje..., Příběh malíře, ilustrátora, knižního grafika Václava Bláhy
  2003   Výtvarný básník Václav Bláha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13.číslo, 4
  2004   Jiří Rathouský: 20. 4. 1924 Praha-5. 9. 2003 Praha, Pocta Jiřímu Rathouskému
  2004   Neprašovy rozpravy s architekturou, Kupka - Nepraš: Setkání v architektuře, 7
  2004   Snění Evy Kmentové, Téma Eva Kmentová, 41-43
  2004   Sny, situace a hry Josky Skalníka, Joska Skalník, 19-20
  2005   Pozdravení příteli do Brna, Architekt Ivan Ruller, 110-113
  2005   The Glass Sculptures of Václav Cigler and Marian Karel, Sculpture, 24-25
  2006   Požehnané výročí, Život, 46-49
  2006   Za Milenou Lamarovou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2007   Památce Antonína Hartmana, Život, 29-30
  2007   Poznámka o významu tělesnosti v dílu Adrieny Šimotové, Život, 24-25
  2008   Koláže Josky Skalníka, Joska Skalník: Sny, situace, hry
  2008   Výchozí malířská tázání Jana Pištěka / The source questioning of Jan Pištěk, Jan Pištěk: Link4pictures, 9-14
  2008   Za Josefem Hlaváčkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2009   Díla Otto Gutfreunda v Museu Kampa / Otto Gutfreund at Museum Kampa, Sbírky Musea Kampa / The Museum Kampa Collection, 62-81
  2009   Václav Cigler, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2010   Slavná etapa brněnského Domu umění, 100 let Domu umění města Brna, 199-209
  2010   Tvůrčí ohlédnutí Radových, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7-7
  2010   Výstava Aleše Veselého, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2011   Na paměť Karla Prantla, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 1.číslo, 3
  2011   Výběr z díla Stanislava Podhrázského, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 2.číslo, 3
  2011   Zamyšlení nad osobností a dílem Miloslava Chlupáče, Život, 41-48
  2012   Bilance poválečné umělecké generace (část první), Život, 7-19
  2013   Bilance poválečné umělecké generace (část druhá), Život, 23-32
  2013   Čest památce Thomase Messera, Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25.ročník, 2.číslo, 33-34
  2013   Jiří Šetlík, Odpovědi (Co si myslíš o své práci...), Václav Boštík: O něm a s ním, 67
  2013   Jiří Šetlík: Boštík a Mazy v Roudnici, Václav Boštík: O něm a s ním, 144-145
  2013   Jiří Šetlík: Václav Boštík a tvůrčí skupina UB 12 (1989), Václav Boštík: O něm a s ním, 288-310
  2013   K fotografiím Tomáše Herynka
  2013   Zesnul Thomas M. Messer, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2014   Rozloučení s Adrienou Šimotovou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2015   Životní příběhy Adrieny Šimotové, Život, 2-9
  nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska, Výtvarné umění Kolínska
  nedatováno   Chlupáčův dar plastického..., Miloslav Chlupáč
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XII.) (22. 2. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIII.) (17. 5. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Prof. PhDr. Miroslav Míčko (Bibliografie jeho díla), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Vážená paní Rombergová...
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Miluše Roubíčková: Sklo a proč ne II.! / Glass - and why not II.!, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Věra Janoušková & Vladimír Janoušek: Kristus a kyvadlo / Christ and Pendulum, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
interní tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1973   Visuální komunikace jako prvek sociální a estetické struktury 20. a 30. let v Československu (Resortní úkol v plánu rozvoje společenských věd), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Jiří John: Grafika
  1984   Martin Němec: Výstava obrazů a kreseb, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
  1990   Fotoausstellung Prag und die Welt in den Fotografien von Jaroslav Kořán
  2001   Dana Zámečníková: Tabula smaragdina (Texty), Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
  2003   Příběh malíře, ilustrátora, knižního grafika Václava Bláhy, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Pocta Jiřímu Rathouskému, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Jiřina Klimentová: Krajina s terči a jiné obrazy z šedesátých let, Galerie Efram, Mikulov (Břeclav)
  2009   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby, Galerie U Betlémské kaple, Praha
  2011   Michal Uher: Obrazy z cyklu g = 9,81, Galéria SPP, Bratislava (Bratislava)
  2013   Jiří Voves: Paměť přírody (obrazy, kresby, frotáže), Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Ladislav Novák: Ohlédnutí (1962 - 1977), Dana Vachtová; Skleněné plastiky, Ladislav Novák; Froasáže, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
katalogový list autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2013   Tomáš Herynek: Fotografie z série U Vltavy, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
katalogový plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Eliška Konopiská
maketa
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Václav Bláha a kniha (Knižní obálky)
nakladatelský prospekt
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Jaroslav Malina (ed.): Olbram Zoubek, Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965/06/21   Výtvarné umění, 15.ročník, 4-5.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965/07/31   Výtvarné umění, 15.ročník, 6.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965/10/30   Výtvarné umění, 15.ročník, 8.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/04/09   Výtvarné umění, 16.ročník, 3.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/05/31   Výtvarné umění, 16.ročník, 4.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/09/05   Výtvarné umění, 16.ročník, 6-7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 10.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1969/10/31   Výtvarné umění, 19.ročník, 5.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  2006   Život (Revue Umělecké besedy), 2.číslo, Umělecká beseda, Praha
  2007   Život (Revue Umělecké besedy), 3.ročník, 5.číslo, Umělecká beseda, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Kameny, Vitáček Jaroslav, _
rukopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Odpovědi (Co si myslíš o své práci...)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Národní galerie v Praze, Praha
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   Několik slov o sochaři Zdenku Dvořákovi
  1972   Nad rakví Ludmily Jiroutové-Alexandrové (3.11.1972 - strašnické krematorium)
  1982   Milý Karle, čas oponou trhnul...
  1984   Záznam k záznamům o činnosti
  1987   Opatov 1987, Kulturní středisko Opatov, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému

Jiří Šetlík

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2015   Václav Cigler, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2022   Jitka Válová („Byly jsme dvě malý hovna ve vysoký trávě.“), Torst, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19

Jiří Šetlík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Theodor Pištěk: Hluboká 93 - 94, Fineart, a.s., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Über ´ihn´...und etwas ïber uns! / O ´něm´...a něco o nás!, 79 stránek pro Čestmíra Kafku, 33-37

Jiří Šetlík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958/05/02 - 1958/06/01   Otto Gutfreund: Kresby a drobné plastiky, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1959/10/22 - 1959/12/10   Z díla Jindřicha Pruchy: Výběr obrazů z darů sestry umělcovy Vojslavy Pruchové, Městská knihovna Praha, Praha
1960/04/07 - 1960/06/05   František Jiroudek: Z figurálních prací, Městská knihovna Praha, Praha
1961/03/04 - 1961/05/07   Václav Rabas: Raná tvorba, Městská knihovna Praha, Praha
1961/05/20 - 1961/06/04   Vojtěch Tittelbach: Mír naší zemi, Městská knihovna Praha, Praha
1961/11/09 - 1962/01/01   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru umělcovy sestry, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1964/03 - 1964/04   Bohdan Heřmanský: Obrazy a kresby, Městská knihovna Praha, Praha
1964/03/06 - 1964/04   Josef Kaplický: Celoživotní dílo, Mánes, Praha
1968/06/15 - 1968/08   9. Výtvarné Hlinecko 1968: Václav Rabas, Hlinsko (Chrudim), Hlinsko (Chrudim)
1979/12/02 - 1980/01/07   Jiří John: Malba, kresba, grafika, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/02/07 - 1980/04/16   Jiří John: Výběr z díla, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1989/11/28 - 1990/01/14   Eva Kmentová: Výběr z životního díla, Městská knihovna Praha, Praha
1990/05/03 - 1990/07/01   Miloslav Chlupáč: Kresby, Zámek Zbraslav, Zbraslav, Praha (Hlavní město Praha)
1990/06/19 - 1990/09/23   Vladimír Janoušek, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1995/12/14 - 1996/04/14   Otto Gutfreund, Veletržní palác, Praha
1996/06/24 - 1996/07/24   Výběr z díla profesora Karla Svolinského, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1997/09/25 - 1998/01/04   Theodor Pištěk: Práce z let šedesátých až devadesátých / Exhibition of work 1960 - 1990, Městská knihovna Praha, Praha
2004/03/31 - 2004/05/02   Pocta Jiřímu Rathouskému, Galerie Hollar, Praha
2010/02/26 - 2010/04/11   Lenka Vilhelmová: Panta rei - Vše plyne, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/06/28 - 1957/08/04   Sochařský náčrt, kresba a drobná plastika, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1959/12 - 1960/01   Německé umění 20. století ze sbírek Národní galerie, Šternberský palác, Praha
1960/09/06 - 1960/11/11   Dar Dr. Vincence Kramáře Národní galerii v Praze, Městská knihovna Praha, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)
1963/04   Přírůstky Národní galerie (Z odkazu prof. dr. M. Kliky), Městská knihovna Praha, Praha
1964/05/22 -1964/06   Tvůrčí skupina UB 12, Galerie Nová síň, Praha
1964/07/17 - 1964/08/30   K výtvarné problematice 30. let, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1966/05/11 - 1966/06/30   Sochy a obrazy restaurátorů, Staroměstská radnice, Praha
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1990/04/26 - 1990/05/27   Nová skupina: Členská výstava, Městská knihovna Praha, Praha
1992/11/17 - 1992/12/11   Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
1996/01/25 - 1996/02/04   Fineart ´96, Valdštejnská jízdárna, Praha
1997/04/01 - 1997/04/19   In - Tensione II: Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings, Centro documentazione ricerca artistica contemporanea Luigi Di Sarro, Řím (Roma)
1998/06/10 - 1998/09/20   Sklo a prostor / Glass and Space, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/03/05 - 2001/03/31   Pocta Stanislavu Libenskému *27.března 1921. Z díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2010/09/24 - 2010/10/28   Cena Stanislava Libenského 2010, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/08/28 -   České a slovenské malířství první poloviny 20. století, Městská knihovna Praha, Praha

Jiří Šetlík

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/07/30 - 1957/10/06   Zdeněk Dvořák, Galerie Nová síň, Praha
1959/11/20 -   Alois Vitík: Výstava obrazů 1963-1965, Galerie Nová síň, Praha
1961/11/21 - 1961/12   Martin Reiner: Plastiky 1945–1961, Galerie Československý spisovatel, Praha
1962/02/06 - 1962/03/04   Jiřina Kaplická, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1962/03/22 - 1962/04/22   Oldřich Smutný: Obrazy, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Gottwaldov (Zlín)
1963/09/17 -   Josef Němec: Lidé a moře, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1963/10/10 - 1963/11/01   Eva Kmentová, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1963/11 - 1963/12   Jára Šolc: Kresby 1962-63, Galerie Dílo, Olomouc (Olomouc)
1964/03/06 - 1964/04   Josef Kaplický: Celoživotní dílo, Mánes, Praha
1967/04/06 - 1967/04/30   František Jiroudek, Galerie Dílo, Gottwaldov (Zlín)
1967/10/01 - 1967/11/12   František Gross, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/03/28 - 1968/04/28   Josef Němec: Ze světa archeologie, Galerie Československý spisovatel, Praha
1968/06/15 - 1968/08   9. Výtvarné Hlinecko 1968: Václav Rabas, Hlinsko (Chrudim), Hlinsko (Chrudim)
1969/04/29 -   Martin Reiner: Sochy a kresby, Galerie Nová síň, Praha
1969/09/04 - 1969/09/30   Miroslav Mlynář: Plastiky, reliéfy, medaile, plakety, Mikrobiologický ústav ČSAV, Praha
1969/10/30 - 1969/11/30   František Gross, Galerie Československý spisovatel, Praha
1970/08/30 - 1970/10/04   Jiří John: Obrazy a grafika, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1971/04/22 - 1971/05/16   Olga Bohdálková: Art-protisy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/09/15 - 1976/10/16   Ota Janeček: Kresby, ilustrace, grafika, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1977/05/12 - 1977/07/03   Ota Janeček: Obrazy, plastiky, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1977/05/25 - 1977/06/15   Jiří John: Grafika, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1978/10/25 - 1978/11/12   Grafika Adrieny Šimotové, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/10/13 - 1980/10/24   Adriena Šimmotová: Ilustrace k 8. svazku sebraných spisů Vladimíra Holana - Nokturnál, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/05/24 - 1982/06/05   Vladimír Janoušek: Plastiky, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1982/11/22 - 1982/12/02   Čestmír Kafka: Obrazy z posledních let, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1983/08/04 - 1983/09/04   Jiří John: Malba, grafika, Okresní muzeum, Jindřichův Hradec (Jindřichův Hradec)
1983/10/11 - 1983/10/25   Olbram Zoubek: Plastiky, Galerie Zlatá lilie, Praha
1984/02/16 - 1984/03/05   Michaela Poková: Obrazy, Klub architektů, Praha
1984/02/28 - 1984/03/13   Josef Němec: Obrazy z Řecka, Galerie Zlatá lilie, Praha
1985/04/02 - 1985/04/29   Eva Kmentová, Galerie Opatov, Praha
1985/05/16 - 1985/06/13   Miloslav Chlupáč: Obrazy, sochy, Malá galerie Stavoprojektu, Brno (Brno-město)
1985/10/09 - 1985/11/02   Olbram Zoubek: Reliéfy a grafiky, Malá galerie Antonín Trýba, Brno (Brno-město)
1986/04/10 - 1986/05/04   Olbram Zoubek: Sochy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1986/11/17 - 1986/11/27   Věra Janoušková: Hlavy a těla, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1987/06/01   Jiří Lacina, Galerie Luna, Plzeň (Plzeň-město)
1987/06/29 - 1987/07/16   Jiří Lacina: Výběr 1983-1986, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1987/11/11 - 1987/11/29   Eva Kmentová: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1987/11/16 - 1987/12/03   Karel Malich: Pastely a plastiky, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1988/01/04 - 1988/01/24   Čestmír Kafka: Kresby a obrazy z let 1942 - 1947, Artotéka, Obvodní knihovna v Praze 4, Praha
1988/02/28 - 1988/03/04   Viktor Pivovarov, Galerie Opatov, Praha
1988/03/07 - 1988/03/24   Jiří Kalousek: Obrazy, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1988/04/28 - 1988/05/29   Jiří Kovařík: Obrazy 1970 - 1987, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1988/07/17 - 1988/08   Poslední obrazy Jiřího Kalouska, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)
1988/09/26 - 1988/10/16   Jozef Jankovič, Kulturní středisko Opatov, Praha
1989/01/04 - 1989/01/21   Olbram Zoubek, Galerie Opatov, Praha
1989/01/26 - 1989/03/05   Eva Kmentová: Plastiky - kresby, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1989/04/08 - 1989/06/18   Eva Kmentová: Životní dílo, Dům umění, Opava (Opava)
1989/05/16 - 1989/06/15   Jasan Zoubek: Plastiky, kresby, Studio Městského domu kultury Petra Bezruče, Opava (Opava)
1989/06/15 - 1989/07/16   Čestmír Kafka: Trojí poslední směřování, Galerie Nová síň, Praha
1989/09/07 - 1989/10/01   Adriena Šimotová: Cesta, Malá výstavní síň, Liberec (Liberec)
1995/06/03 - 1995/09/03   Eva Kmentová, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1995/06/09 - 1995/09/19   Rudolf Uher: Sochy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1995/06/22 - 1995/09/10   Miloslav Chlupáč, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1995/09/05 - 1995/10/22   Adriena Šimotová: O blízkém a vzdáleném, Dům umění, Opava (Opava)
1995/09/08 - 1995/11/12   Eva Kmentová: Sochy, kresby, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1996/05/23 - 1996/06/30   Otto Gutfreund: Práce z let 1908-1927, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1996/12/02 - 1997/01   Jaromír E. Brabenec: Causa etc., Ministerstvo vnitra, foyer, Praha
1997/06/22   Olbram Zoubek: Sochy, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1998/02/03 - 1998/03/16   Ladislav Novák: Froasáže, Galerie Gema, Praha
1998/04/29 - 1998/05/24   Adriena Šimotová: Mapování dotykem, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1998/07/24 - 1998/09/01   Franz Kafka a jeho současníci v kresbách Adolfa Hoffmeistera, Galerie Franze Kafky, Praha
1999/03/02 - 1999/03/31   Adriena Šimotová: Grafika 1965 - 1997, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
1999/03/25 - 1999/04/19   Andrej Bělocvětov: Zlomky malířské tvorby 50. - 90. let, Galerie U prstenu, Praha
1999/10/05 - 2000/01/16   Rudolf Uher: Súborné dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2000/06/22 - 2000/09/10   Hugo Demartini: Retrospektiva, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2000/09/21 - 2000/11/12   Hugo Demartini, Státní galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
2000/11/03 - 2000/11/30   Jiří Kayser: Obrazy, grafika, kresby, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2001/04/21 - 2001/06/17   Vlasta Prachatická: Portréty, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2001/12/04 - 2001/12/30   Jiří Voves: Ztráta paměti, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha
2002/01/15 - 2002/02/08   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2002/01/15 - 2002/02/08   Jiří Kalousek: Obrazy, kresby, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2002/06/17 - 2002/06/28   Věra Janoušková: Koláže a smalty, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2003/02/26 - 2003/04/11   Josef Symon: Objekte aus Metall / Objekty z kovu, Galerie Oskara Kokoschky, Praha
2003/07/02 - 2003/07/27   Příběh malíře, ilustrátora, knižního grafika Václava Bláhy, Galerie Hollar, Praha
2004/01/07 - 2004/02/06   Viktor Pivovarov: Temné pokoje / Dark rooms, Galerie Pecka, Praha
2004/03/31 - 2004/05/02   Pocta Jiřímu Rathouskému, Galerie Hollar, Praha
2004/04/29 -   Silvia Billeter: Lepty z cyklu Hledat Petrkov, Galerie Pokorná, Praha 1
2004/06/08 - 2004/07/18   Jiří John, Mánes, Praha
2004/06/24 - 2004/07/31   Joska Skalník: Sny - situace - hry / Dreams - situations - plays, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
2004/09/02 - 2004/09/30   Pavel Brunclík: Země / The Earth, Mánes, Praha
2004/09/06 - 2004/10/06   Jiří Kašpar: Sochy, Špačkova galerie v Lysolajích, Praha
2004/10/06 - 2005/01/16   Jiří Bradáček: Sochy: Kresby, modely, realizace, Oblastní (okresní) muzeum, Most (Most)
2004/10/26 - 2004/11/28   Michal Moravčík: Vítěz ceny oskara Čepana 2004, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/03/24 - 2005/05/01   Eva Brodská: Gobeliny - kresby, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2005/08/24 - 2005/09/18   František Burant: Výběr z grafického díla, Galerie Hollar, Praha
2005/12/15 - 2006/03/10   Jiří Seifert: Mramor, Galerie kai de kai, Praha
2006/07/01 - 2006/09/03   Theodor Pištěk: Obrazy / Paintings, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2007/06/12 - 2007/07/08   Charbel Ackermann: Wood stage, Galerie Millennium, Praha
2008/01/24 - 2008/03/23   Věra Janoušková: Barevná zastavení, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2008/02/26 - 2008/03/30   Marius Kotrba, Galerie Maldoror, Praha
2008/04/24 - 2008/05/18   Alena Beldová: Krajina, Galerie Vyšehrad (nad Libušinou lázní), Praha
2008/10/07 - 2008/11/02   Václav Bláha st.: Odlesky, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2009/04/09 - 2009/04/30   Josef Šafařík: Render, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/04/28 - 2009/06/20   Vladimír Suchánek: Ohlédnutí na léta šedesátá. Grafika / kresby / koláže, Galerie Smečky, Praha
2009/06/17 - 2009/09/13   Otto Gutfreund, Městské muzeum, Dvůr Králové nad Labem (Trutnov)
2009/09/30 - 2009/11/08   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2009/11/02 - 2009/11/28   Jiří Voves: Obrazy, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha
2010/12/01 - 2011/01/08   Stanislav Podhrázský: Podhrázský, Galerie Zdeněk Sklenář, Praha
2011/04/14 - 2011/05/14   Robert Perthen: Svět kolem nás, Galerie ABF, Praha
2011/06/02 - 2011/06/30   Pavel Štýbr: Kočka, pes, kohout, prase v chlívku, Galerie Pecka, Praha
2012/11/08 - 2012/12/03   Petr Spielmann: Brno - Praha - Bochum - Brno, DOX, Malá věž, Praha
2013/08/03 - 2013/08/29   Jiří Voves: Stopy času, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2013/10/23 - 2013/12/01   Theodor Pištěk, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2015/04/29 - 2015/05/31   Milan Ressel: Eighty, My a vy, Galerie Millennium, Praha
2015/10/22 - 2015/11/29   Miloslav Chlupáč: Sochy, obrazy, kresby, Galerie U Betlémské kaple, Praha
2016/06/20 - 2016/09/04   Zdeněk Kirchner: Bez názvu / Untitled, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/11/07 - 1961/12/03   Daisy Mrázková, Vlasta Prachatická: Portréty, Galerie na Karlově náměstí, Praha
1963/06/21 - 1963/07   Skupina 42: Retrospektivní výstava obrazů, plastik, grafiky a fotografie z let 1938 - 1949, Mánes, Praha
1966/05/11 - 1966/06/30   Sochy a obrazy restaurátorů, Staroměstská radnice, Praha
1966/12/16 - 1967/01/25   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/02/19 - 1967/03/27   František Gross: Obrazy, Miroslav Hák: Fotografie, Ladislav Zívr: Plastiky, Galerie Vincence Kramáře, Praha
1967/05/14 - 1967/06/04   Skupina 66, Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Kutná Hora (Kutná Hora)
1969/02/20 - 1969/03   Alojz Klimo, Viera Krajcová, Rudolf Uher, Galerie Nová síň, Praha
1971/12/17 - 1972/01/16   Alois a Ludmila Jiroutovi: Knižní vazby z let 1929-1971, Galerie Československý spisovatel, Praha
1980/04/03 - 1980/06/20   Jindřiška a Pravoslav Radovi, Galerie Na Újezdě, Praha
1981/05/18 - 1981/05/28   Jaroslav Alt ml., Jiří Třeštík: Obrazy, kresby, grafika, keramika, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1981/06/25 - 1981/09/06   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1984/10/03 - 1984/10/25   Pravoslav Rada, Jindřiška Radová, Šárka Radová, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1985/09/21 - 1985/10/20   Barevná socha, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1987/05/12 - 1987/05/26   Eva Činčerová: Grafika, Olbram Zoubek: Plastiky, Galerie Zlatá lilie, Praha
1988/09/08 - 1988/10/04   Forum 1988, Holešovická tržnice, Praha
1989/10/15 - 1989/11/05   Jiří Voves: Obrazy a kresby, Mojmír Preclík: Sochy, Zámek Staré Hrady, Libáň (Jičín)
1994/06/18 - 1994/09/18   Šedá cihla 66/1994 Exil, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
1996/12/01 - 1996/12/22   Keramono 96: Anděl v keramice (porcelánu), Galerie Novoměstská radnice, Praha
1998/02/03 - 1998/03/16   Ladislav Novák: Ohlednutí (1962 - 1997), Dana Vachtová: Skleněné plastiky, Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s., Praha
2002/11/18 - 2003/01/05   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2002, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/10/26 - 2004/11/28   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2004, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2005/09/05 - 2005/09/30   Jubilanti Umělecké besedy, Mánes, Praha
2006/10/02 - 2006/11/03   Havrani: Jiří Voves - Kresby, obrazy, Majda Rajčanová - video, Studio Paměť, společnost pro záchranu kulturních hodnot, Praha
2007/07/09 -   Z cyklu Paměti: zprávy, partitury, ztráta paměti, krajiny, havrani - Jiří Voves: Kresby, obrazy, Majda Rajčanová: Video, Mánes, Praha
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
???? - ????    

Jiří Šetlík

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/11/22 - 1962/01/31   Československé výtvarné umění za lepší zítřek, Dům umění, Zlín (Zlín)

Jiří Šetlík

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Josef Čapek 1887-1945 (Sympozium o životě a díle Josefa Čapka), Městský úřad, Hronov (Náchod)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Kámen a bolest, Československý spisovatel, Praha
  1986   Typographia 3 (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2004   Joska Skalník (Sny - situace - hry), Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2010   Pražské Podolí (Místopisně-historický průvodce s historií antikvariátu Prošek), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
  2015   Pražské Podolí 2 (Podolskými ulicemi včerejška i dneška krok za krokem), Aukční agentura a Antikvariát Prošek, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Ilustrovaná encyklopedie lidské vzdělanosti, Reader´s Digest Výběr, spol. s r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   O jedné problematické knize, Výtvarná práce, 2
  1957   „Umělecké“ odlévání do kovu, Výtvarná práce, 11
  1957   Sochařské náčrty a kresby, Výtvarná práce, 3
  1957   Zpráva o činnosti SČSVU v období od 1.IV.1957 do 30.VI.1957 (Předneseno úřadujícím místopředsedou arch. Josefem Saalem), Výtvarná práce, 9-10
  1958   Stipendium pro mladé malíře, grafiky a sochaře na rok 1958, Výtvarná práce, 10
  1959   Malíř Alois Vitík vystavil v Nové síni..., Výtvarná práce, 15
  1959   O nový životní sloh, Výtvarná práce, 1-2
  1961   František Dvořák: František Tichý..., Výtvarná práce, 5-6
  1961   V galerii Čs. spisovatele zahájili..., Výtvarná práce, 15
  1963   Konečně!, Výtvarná práce, 3
  1965   Dopisy a polemiky (Dopis bez známky Jiřímu Šetlíkovi), Výtvarná práce, 10
  1965   Ze zasedání ústředního výboru SČSVU, Výtvarná práce, 13.ročník, 6-7.číslo, 8-8
  1966   Sovětsko-československé výtvarné symposium, Výtvarná práce, 1-1
  1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 4
  1985   K brněnské výstavě Zdeňka Palcra, Někdo něco 1, 1-4
  1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura
  1991   V údolí nářků straší, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1992   Un art fort et émouvant est né sous les régimes totalitaires, La Liberté
  1995   Cesta k outsiderům, Výtvarné umění, 3-4.číslo, 26-32
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2008   Osamělý běžec (Recenze publikace), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2013   Design jako politický nástroj (Kubánský design po roce 1959 a jeho ohlasy v socialistickém Československu), Umění a politika, 191-201
  2020   Jindřiška Radová * 1925 (Život s keramikou), Čtyři generace Radů, 143-157
  2020   Pravoslav Rada 1923-2011 (Keramika jako poslání), Čtyři generace Radů, 124-141
  2020   Šárka Radová * 1949 (Od keramiky k soše), Čtyři generace Radů, 159-175
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Milan Maryška: Kresby 1984 - 1985, Ústav teorie informace a automatizace ČSAV, Praha
  2005   Beseda s Jiřím Šalamounem, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Beseda s Jiřím Šalamounem, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1969   Ausstellung tschechischer Künstler, Galerie Riehentor, Basilej (Basel)
  1997   Minisalon, Jazzová sekce - Artforum, Praha
  2016   XXL Pohledů na současné slovenské výtvarné umění / XXL Views of contemporary slovak art, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Dopis Svazu českých výtvarných umělců (14. 10. 1987)
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Václav Boštík 1913...2005 (Speciální pořady k výstavě Václava Boštíka), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  nedatováno   Rudolf Uher: Sochy / Sculptures
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Cena Jindřicha Chalupeckého