DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art

year of establishment: 2008
city: Praha
address: Poupětova 1a
ZIP: 170 00
e-mail: info@dox.cz
www: dox.cz

word:
DOX je nové mezinárodní centrum současného umění, architektury a designu v Praze, které bude otevřeno na jaře v roce 2008. DOX je soukromá iniciativa, která vznikla s myšlenkou sloužit nejširší veřejnosti a získávat další partnery v České republice a zahraničí pro podporu současného umění.
Poslání Posláním DOXu je představovat veřejnosti současné umění a usilovat o mezinárodní spolupráci s organizacemi a jednotlivci, kteří pracují jako inovátoři v oblasti kultury a umění. Naším záměrem je podporovat působení umělců v dnešní společnosti a vytvářet prostředí, v němž umělecká díla otevírají sdílený prostor, kde se rozdílné zkušenosti střetávají, rozvíjejí a inspirují.
Cíle Přispívat k rozvoji české umělecké scény, iniciovat spolupráci a partnerství mezi regionálními a mezinárodními umělci a institucemi. Zdůrazňovat úlohu umělce a specifické situace, v nichž jeho práce působí: umělec jako pozorovatel, komentátor, kritik, prostředník, vychovatel a provokatér. Zkoumat témata překračující hranice mezi obory, jako jsou architektura, design, sochařství, malba, fotografie, film a nová média.
Výstavy DOX uvede osm až deset výstav ročně (dvě nebo tři velké výstavy a čtyři či šest krátkodobých projektů). Přibližně polovinu těchto výstav bude produkovat nebo spoluprodukovat DOX. Jejich záměrem je zabývat se spojitostmi mezi různými uměleckými obory a kontexty, zpochybňovat tradiční postavení umělců, kurátorů a diváků a rozvíjet jejich součinnosti. Výstavní program je připraven na příští tři roky s časovou rezervou umožňující dodatečné zařazení aktuálních projektů.
Speciální programy Kromě výstav bude program DOXu zahrnovat přednášky, čtení, performance, diskuse, konference, promítání a koncerty. Tyto speciální programy budou organizovány společně s uměleckými školami, uměleckými centry, výzkumnými institucemi, mezinárodními nadacemi a sdělovacími prostředky. DOX navazuje lokální a mezinárodní strategická partnerství s centry současného umění a muzei v Evropě, Americe a Asii.
A dále. . . Součástí komplexu centra DOX je rovněž sochařská terasa, auditorium, mezinárodní prodejna publikací z oblasti umění, architektury a designu, kavárna, restaurace a designshop.
DOX se nachází v Holešovicích, dynamické pražské čtvrti, která v současné době prochází zásadní přeměnou. Blízkost centra města a spojení bývalých industriálních budov s rezidenční a komerční zástavbou udělá z Holešovic předního kandidáta na nové pražské centrum.
kontakt - kancelář - Vojtěšská 8, 110 00 Praha 1, Czech Republic Tel.: +420 224 930 927 Fax: +420 224 934 748, e-mail: info@doxprague.cz,www.doxprague.cz

Mission DOX's ambition is to serve the public by presenting works of living artists and by forging worldwide partnerships with individuals and organizations who act as innovators in the field of cultural production. Our aim is to support the role of artists in today's society and to create an environment in which art opens mental space where multiple experience intersects, and rich articulations emerge, develop, and inspire.
Objectives To encourage the growth of the local artistic community by facilitating collaborations and partnerships among regional and international artists and institutions. To examine critical issues that cross the boundaries between different fields such as architecture, design, sculpture, painting, photography, film, and new media. To examine different roles of artists in a changing society and its specific situations: the artist as a social observer, commentator, critic, facilitator, educator, provocateur, and interventionist.
Exhibitions DOX will present 8-10 exhibitions a year (2-3 large and 6-7 short-term projects), with halfproduced or co-produced by DOX. The exhibition programme will examine themes that connect different art forms and contexts: it will question the traditional roles of the artist, the curator, and the viewer in order to boost their creative cooperation. An exhibition programme has been planned for the first three years, with the option of hosting additional important international exhibitions as the opportunities arise.
Special programmes Besides exhibitions, DOX's programmes will include lectures, readings, performances, discussions, conferences, screenings and concerts. These special programmes will be organized in collaboration with art schools, art centres, research institutes, international foundations and the media. DOX is forging local and international strategic partnerships with contemporary art centres and museums in Europe, America, and Asia.
Furthermore. . . DOX centre also includes a sculpture garden, auditorium, an international bookstore specialized in art, architecture and design, a restaurant, cafe and a design shop.
DOX is located in the Holešovice district of Prague, arguably the city’s most dynamic quarter, and one that is undergoing major revitalization. Its proximity to the city centre, the combination of former industrial buildings and housing, and the mix of residential and commercial developments make Holešovice a leading candidate for a new centre in Prague.
contact office - Vojtešská 8, 110 00 Praha 1, Czech Republic Tel.: +420 224 930 927 Fax: +420 224 934 748, e-mail: info@doxprague.cz,www.doxprague.cz
zdroj – www.doxprague.cz

notes:
Zpočátku sídlo kanceláře na adrese Vojtěšská 8, Praha 1.