Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

type: vysoká škola
city: Praha
address: Náměstí Jana Palacha 80
zip code: 110 00
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.umprum.cz
birth year: 1946

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)


Uměleckoprůmyslová škola v Praze (UPŠ) byla založena v duchu idejí Gottfrieda Sempera v roce 1885 a v době svého vzniku byla první a jedinou státní uměleckou školou v Čechách. Budova byla vystavěna v letech 1882-1885 podle projektu Františka Schmoranze ml. a Jana Machytky.


Uměleckoprůmyslová škola původně využívala jen křídlo na Alšově nábřeží, zatímco trakt do náměstí sloužil Malířské akademii. Architektonické řešení je inspirováno italskými paláci vrcholné až pozdní renesance, avšak jeho bezprostředními vzory byla sídla výtvarných akademií v Paříži a ve Vídni. Účel budovy prozrazují velká ateliérová okna, ale také plastická výzdoba. Průčelí nese jména velkých renesančních či barokních umělců a v důležitých místech je vyzdobeno kopiemi antických a renesančních soch - Venuše Medicejské, Venuše Uranijské, Tančících satyrů, jakož i Michelangelova Úsvitu a Soumraku. Uvnitř je původní malířská výzdoba zachována ve výstavním sále a v části chodeb.


Úkolem UPŠ bylo, jak praví zakládací listina, „vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení na školách středních". Nebyla sice školou vysokou, ale vymykala se již tehdy ze systému středního školství: byla podřízena přímo ministerstvu a od počátku byla vedena v duchu svobodného a tvořivého přístupu pedagogů.


UPŠ byla původně členěna na tříletou školu všeobecnou, na niž navazovaly tří až pětileté školy odborné a speciální (architektura, sochařství, kresba, malba, zpracování kovů, řezbářství, malba květin, textil). Profesorský sbor byl vybírán z předních osobností české kultury. Prvním ředitelem školy se stal architekt František Schmoranz a v pedagogickém sboru v této době působili mj. František Ženíšek (1885-1896), Josef Václav Myslbek (1885-1896), Jakub Schikaneder (1885-1923), Celda Klouček (1887-1917), Felix Jenewein (1890-1902), Bedřich Ohmann (1888-1898). Dějiny umění zde přednášeli význační čeští historikové umění, jakými byli například Otakar Hostinský (1885-1893) či Karel B. Mádl (1886-1916). Mezi první absolventy, kteří se nesmazatelně zapsali do dějin českého výtvarného umění, patřili Jan Preisler, Stanislav Sucharda, Josef Mařatka, Vojtěch Preissig, František Kobliha, Bohumil Kafka a Julius Mařák.


Zestátněním Akademie výtvarných umění pozbyla v roce 1896 UPŠ prestižního postavení a s ním také části pedagogického sboru. Za nového ředitele, architekta Jiřího Stibrala (1886-1920), se UPŠ orientovala především na užité obory. Pedagogický sbor tehdy posílili Stanislav Sucharda, Jan Preisler, Karel V. Mašek, Alois Dryák, Ladislav Šaloun a zejména pak Jan Kotěra, který výrazně ovlivnil orientaci a profil školy svým prosazováním jednoty výtvarné kultury a tvorby moderního slohu. Na přelomu století se UPŠ rozešla s dosavadním uměleckým historismem a stala se důležitým centrem secesního hnutí. Roku 1900 reprezentovala UPŠ české umění na světové výstavě v Paříži, kde získala prestižní Grand Prix. Ke studentům, kteří na UPŠ nastoupili na počátku nového století, patřili budoucí významní představitelé českého kubismu a formující se generace meziválečné avantgardy - Josef Čapek, Václav Beneš, Josef Gočár, František Kysela, Bohumil Kubišta, Otakar Novotný, Linka Procházková, Jan Zrzavý, Václav Špála, Josef Šíma, Emilie Paličková, Jaroslav Rössler či Pravoslav Kotík.


Po vzniku Československé republiky v roce 1918 proběhla na UPŠ zásadní reforma. Instituci se sice nepodařilo získat status „Vysoké školy dekorativního umění", o nějž usilovala, ale posílila přesto svou autonomii a organizační strukturu. Od roku 1920 se do jejího čela jmenoval volený rektor a v meziválečné době ve sboru UPŠ dominovaly nové umělecké osobnosti včetně Pavla Janáka, Františka Kysely, Jaroslava Horejce, Vratislava H. Brunnera, Heleny Johnové, a historikové umění jako Antonín Matějček, Václav V. Štech a Jaromír Pečírka. Také oni výrazně ovlivnili profil školy. V prvních letech samostatné republiky modifikovala UPŠ svou secesní slohotvornou orientaci a usilovala o vytvoření nového národního slohu založeného především ornamentálně. Mnoho jejich posluchačů a pedagogů ve své práci dospělo ke specifické verzi stylu art deco. Roku 1925 reprezentovala UPŠ Československo na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži, kde se jí dostalo jak oficiálního uznání, tak i kritiky z avantgardních pozic.


Koncem dvacátých let se škola odvrátila od dekorativismu a začala se orientovat na konstruktivismus a funkcionalismus. Příklad německého Bauhausu zde prosazoval zejména Otakar Novotný. K absolventům meziválečné etapy patří mimo jiné Jan Bauch, Cyril Bouda, Karel Černý, Toyen, František Foltýn, Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, František Gross, František Hudeček, Václav Kaplický, Antonín Kybal, Zdeněk Sklenář, Karel Souček, Ladislav Sutnar, Karel Svolinský, Jiří Trnka a Ladislav Zívr.


Po uzavření vysokých škol v roce 1939 suplovala po dobu druhé světové války UPŠ úlohu Akademie. Zákonem z roku 1946 získala konečně UPŠ nový status a s ním také nový název Vysoká škola uměleckoprůmyslová (VŠUP). Roku 1947 se studium prodloužilo na pět let a ateliéry byly rozděleny do kateder užité architektury, užité malby, užité grafiky, textilu a oděvnictví, užité plastiky, sklářství, porcelánu a keramiky.


Po komunistickém puči v únoru 1948 se podstatně proměnila organizace i orientace školy. Dogmatický důraz na ideové a politické aspekty převážily nad uměleckými požadavky a potřebou vychovávat svobodomyslné a svobodné umělce. Řada nových pedagogů se bezvýhradně podřídila socialistickému realismu a vyšší úroveň a větší nezávislost si podržely spíše řemeslné obory (textil, sklo, kov, keramika). Přesto se ve sboru v padesátých letech objevily významné osobnosti - například Adolf Hoffmeister či Arsén Pohribný - a absolvovali zde Věra Janoušková, Hermína Melicharová, Čestmír Kafka, Milan Grygar, Stanislav Kolíbal, Stanislav Libenský, Zdeněk Palcr, Adriena Šimotová, sestry Válovy, Jiří John, Eva Kmentová, Květa Pacovská, Olbram Zoubek, Vladimír Kopecký, Jiří Balcar či René Roubíček. Velký úspěch školy představovalo ocenění českého pavilonu na Expo '58 v Bruselu.


V šedesátých letech se znovu upravila struktura VŠUP. Studium bylo prodlouženo na šest let a výuka usilovala o rozvíjení invence a svobodnější umělecký výraz. Intenzivní rozvoj zaznamenaly zejména umělecko-řemeslné obory a byla rovněž zřízena katedra průmyslového designu (dřívější zlínská Škola umění, která byla připojena k VŠUP roku 1959).

Tzv. konsolidace počátkem sedmdesátých let znamenala pro školu hlubokou krizi. Odešla řada osobností, na nichž stála její úroveň, včetně Františka Muziky, Adolfa Hoffmeistera, Antonína Kybala, Karla Svolinského a Jiřího Trnky. V čele školy byli v době normalizace konformní straničtí funkcionáři. Pod vedením Jana Simoty, jenž byl rektorem v letech 1973-1985, charakterizoval VŠUP bezinvenční formalismus a program založený na demagogických frázích. V tomto duchu oslavila VŠUP roku 1985 své 100. výročí proklamacemi o kulturně politickém programu strany a neustálém zápasu o pokrok. Tento kurs zachoval i následující rektor Jan Mikula.


Po listopadu 1989 byla vyměněna řada pedagogů a došlo k reorganizaci kateder i systému výuky na VŠUP. Pod vedením rektorů Josefa Hlaváčka, který nastoupil roku 1994, Zdeňka Zieglera, Jiřího Pelcla, Borise Jirků a v současnosti Pavla Lišky získává VŠUP zcela novou tvář. Škola je dnes zapojena do řady významných mezinárodních projektů, rozšiřuje svou výuku v oblasti volného i užitého umění a v neposlední řadě se věnuje vydávání uměleckých publikací a výstavní činnosti. VŠUP se v současné době skládá z pěti kateder, které zastřešují dvacet čtyři ateliérů v oborech architektura, design, volné umění, užité umění a grafika. Šestá katedra zajišťuje výuku v oblasti dějin umění a estetiky.zdroj www.vsup.cz


Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

institution, city, address
Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, _

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
????/04/01   Kurt Gebauer: Sochařství jako politikum a světový názor, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
????/04/15   Jiří Šalamoun: Zazděná jeptiška, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
????/04/29   JIří Beránek: Konstrukce dřevěných krovů a jejich vliv na sochařskou tvorbu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
????/05/03   Přednáška Michaela Horshama, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
????/05/13   Pavel Štecha: Důvěra v autenticitu fotografie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
????/05/27   Jindřich Smetana: Architektura, filmová iluze a realita divadelního prostoru, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
????/06/10   Vladimír Kopecký: Teorie umění, jak ji vidí umělec, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
????/06/17   Zdeněk Ziegler: Vítejte do zlých časů, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1953/06   Práce posluchačů vysoké školy uměleckoprůmyslové, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1955/03/18   Inspiromat 1955, Sjezdový palác, Praha
1955/09/28 - 1955/10/07   Výstava prací let 1953-1955, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1957/02/28   Josef Wagner: Smuteční slavnost za sochaře, profesora, Dům umělců, Praha
1957/12/13 - 1957/12/17   Věra Drnková - Zářecká, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1958/03/14   Inspiromat 1955, Palác Lucerna, Praha
1978/02/16 - 1978/02/28   Vysoká škola umělecko průmyslová v Praze ke 30. výročí Vítězného února, Galerie Platýz, Praha
1979   Diplomové práce absolventů VŠUP 1979, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1980/06/16 - 1980/07/31   Kultura bydlení, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1981   Práce ateliéru pro tvarování strojů a nástrojů VŠUP, Střední průmyslová škola stavební, Zlín (Zlín)
1983/09/12 - 1983/09/23   Pocta Emilu Fillovi, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1986/03/20 - 1986/05/18   Josef Malejovský, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1987/10/29 - 1987/12/06   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Valdštejnská jízdárna, Praha
1988/01/07 -   Zdeněk Kovář: Socha a dizajn, Mirbachov palác, Bratislava (Bratislava)
1988/04/05 - 1988/05   Zdeněk Kovář a jeho žáci, Dům umění, Zlín (Zlín)
1990/04/14 - 1990/06/24   Tapiserie a skleněné objekty, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1990/06/26 - 1990/06/29   Jan Hísek, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1990/10/12 - 1990/10/25   Prag Wien / Vídeň Praha, Emauzský klášter (Emauzské opatství), Praha 2
1990/11/09 - 1990/11/22   Prag Wien / Vídeň Praha, Gasometer Wien, Vídeň (Wien)
1992/11/17 - 1992/12/11   Book Design in Prague 1960 - 1990, Herb Lubalin Study Center of Design and Typography, New York City (New York)
1993/07/01 - 1993/09/12   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1993/09/21 - 1993/10/10   František Skála: Práce z Headlands, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1993/10/02   Art Attack: Přednáška americké skupiny, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1993/10/06 - 1993/10/29   Zastavený čas, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
1993/12/04   Art Attack, Obytný dům, Praha 5
1994/03/09 - 1994/04/10   Druhá sýpka, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
1994/05/31 - 1994/06/31   Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera, Botanická zahrada hlavního města Prahy, Praha
1994/06/24 - 1994/08/21   Adolf Benš 1894-1982: Architektonické dílo, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1995/04/21 - 1995/06/21   Textilní tvorba: Atelier Prof. Bohdana Mrázka, Zámek Doudleby, Doudleby nad Orlicí (Rychnov nad Kněžnou)
1995/06/15 - 1995/07/15   Pocta Janu Bauchovi, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1995/08/01 - 1995/09/17   Prostor, světlo, sklo, Míčovna Pražského hradu, Praha
1995/09/26 - 1995/10/20   Corpora S v synagoze, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
1995/10/23 - 1995/11/14   Užitečné předměty / Usefull objects, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
1995/12/18 - 1996/01/15   Fabulae lipsienses: Vysoká škola grafiky, knižního umění a grafického designu (HGB), Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
1996   Jan Hísek: Grafika, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1996/06/24 - 1996/07/24   Výběr z díla profesora Karla Svolinského, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1996/07/17 - 1996/08/11   Jan Hísek: Kresby a grafiky, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1996/09/09 - 1996/10/06   Letos: Výběr klauzurních a diplomových prací VŠUP 1996, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1996/09/25 - 1996/09/26   Prezentace a interpretace současného výtvarného umění, Akademia Centrum, Zlín (Zlín)
1996/12/10 - 1997/01/03   Saxa Loquuntur / Kameny hovoří, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1997/01/13 - 1997/01/15   Výstava klauzurních prací ze zimního semestru VŠUP, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1997/04/01 - 1997/04/19   In - Tensione II: Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings, Centro documentazione ricerca artistica contemporanea Luigi Di Sarro, Řím (Roma)
1997/04/30 - 1997/09/30   Ateliér veškerého sochařství. Práce studentů Kurta Gebauera a Jany Skalické, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1997/04/30 - 1997/09/30   Kurt Gebauer: Obrazy z dějin vlastního státu IV, Hradec nad Moravicí (Opava), Hradec nad Moravicí (Opava)
1997/05/19 - 1997/06/07   Lucie Landau: Čtyři roviny, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1997/06/24 - 1997/07/17   Koberce Antonína Kybala, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1997/07/29 - 1997/08/15   Bohdan Holomíček: Fotografie, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
1997/12/15 - 1998/01/15   Oživené město Neratovice '97, Společenský dům Neratovice, Neratovice (Mělník)
1998/02/19 - 1998/03/21   Porcelán jako významný výtvarný fenomén: Škola profesora Václava Šeráka, VŠUP Praha, Státní vědecká knihovna, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1998/03/04 -   Sedm let atelieru grafického designu prof. Zdeňka Zieglera VŠUP, Divadlo Archa, Praha
1998/04/30 - 1994/06/07   Ateliér veškerého sochařství. Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škola uměleckoprůmyslové v Praze, Richterova vila, Praha
1998/05/11 - 1998/06/07   Asi asi asistenti, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
1998/05/29 - 1998/06/30   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design, Zámek Lednice, Lednice (Břeclav)
1998/08/31 - 1998/09/28   Šest žáků Vladimíra Kopeckého, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1998/11/16 - 1998/12/04   Hanuš Lamr: Cihelna, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1998/12/16 - 1999/01/16   Design: Výstava prací studentů VŠUP ve Zlíně, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
1999/05/15 - 1999/05/25   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
1999/05/17 - 1999/06/09   Jan Hísek: Kodex, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
1999/05/25 - 1999/06/27   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
1999/09/07 - 1999/10/01   Lucie Mlynářová: Hovory / Talks, Galerie kavárny Velryba, Praha
1999/12/15 -   Josef Svoboda, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2000/01/21 - 2000/01/27   Klauzurní práce ze zimního semestru VŠUP, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2000/06/02 - 2000/06/09   Klauzurní práce z letního semestru VŠUP, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2000/06/02 - 2000/06/25   Přechodné úkazy, Pražský hrad, Praha
2000/06/16 - 2000/06/27   Diplomové práce VŠUP, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2000/06/30 - 2000/08/27   Prague: Session, Veletržní palác, Praha
2000/07/03 - 2000/08/25   František Muzika 1900-1974-2000, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2000/08/30 - 2000/09/20   Otakar Kuča: Krajina - architektura - design / Landcape - Architectures - Design, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2000/09/25 - 2000/10/25   Kurt Gebauer: Znovuvstoupení do českého rybníka II, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/01/16 - 2001/02/09   Má vlast, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/03/05 - 2001/03/31   Pocta Stanislavu Libenskému *27.března 1921. Z díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/04/10 - 2001/04/29   Václav Cigler, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/04/24 -   Pavel Sobotka - Kračmar: Erotika I., Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2001/05/04 - 2001/05/27   Knihy Aulos, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/05/15 - 2001/05/25   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2001/05/25 - 2001/06/24   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2001/05/30 - 2001/07/01   Ú Svit s ateliérem veškerého sochařství Kurta Gebauera, 15. budova továrního areálu Svit, Zlín (Zlín)
2001/05/30 - 2001/09/16   Kurt Gebauer, Dům umění, Zlín (Zlín)
2001/06   Diplomky 01, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2001/06   Klauzurní práce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2001/06/17 -   Sochy zo sochárskeho sympózia Art in GardenPark, Spišská Sobota, Spišská Sobota (Poprad)
2001/06/19 - 2001/07/02   Diplomové práce studentů VŠUP 2001, Galerie (Studio) Tunnel, Praha
2001/06/20 - 2001/06/29   Výstava diplomových prací, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2001/06/20 - 2001/07/18   Michal Motyčka: Krajina, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2001/07/02 - 2001/07/30   Figurama 2001, Dům porozumění, Znojmo (Znojmo)
2001/07/23 - 2001/08/19   František Schmoranz, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2001/11/20 - 2001/12/11   Achille Perilli: Knihovnička / La Librericciuola, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2001/12/17 - 2002/01/14   Dana Zámečníková: Tabula smaragdina, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002/03/06 - 2002/03/28   Bohemian Glass, Galerie 1, Praha
2002/04/03 - 2002/04/26   Jan Novotný: Surová - uhlazená - tvář - béžového - zpátečníka, Galerie 1, Praha
2002/05/02 - 2002/05/31   Josef Mařatka a Auguste Rodin v Praze 1902, Galerie 1, Praha
2002/09/20 - 2002/10/31   Kurtúra. Sympozium a výstava studentů a absolventů Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera na VŠUP, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2002/10/03 - 2002/10/27   Golem 2002, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002/11/25 - 2002/12/10   Figurama 2002, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2002/11/26   Jan Jiroušek: K sémiotice intermediality, vuzah textů a obrazů, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002/11/28   Jiří Fajt: Panovník a město - dvě skici z Prahy lucemburské a jagellonské, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002/12/03   Marek Pokorný: Documenta 11 v čase a prostoru, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002/12/10   Pavel Liška: Malevič a Duchamp - limity moderního umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002/12/12   Dalibor Veselý: Fragment jako kritický aspekt modernity, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2002/12/16 - 2003/01/12   Věra a Vladimír Janouškovi, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2002/12/17   Sylva Petrová: Problémy soudobého skla, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/01/17 - 2003/01/23   Výstava klauzurních prací studentů VŠUP, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/02/04 - 2003/02/18   Vladimír Kopecký: Jaký byl a je, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2003/02/21 - 2003/03/07   René Hábl, Pavel Preisner: Lancia Stratos, Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha
2003/05/01 - 2003/05/15   Palermo, Praha, Paris: Rytci a tiskaři, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2003/05/13 - 2003/05/22   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2003/05/19   Projekce filmové tetralogie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/05/20 - 2003/06/04   Vít Soukup: Krása nesmírná, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2003/05/21   Projekce filmové tetralogie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/05/22 - 2003/08/10   Doteky: Mezinárodní sympozium v přírodě / Contacts: International Open-air Symposium, Sýpka Klenová, Klenová (Klatovy)
2003/06/01 - 2003/09/15   Kopeckého škola / The School of Vladimír Kopecký, Hrad Sovinec, Sovinec, Jiříkov (Bruntál)
2003/06/03 - 2003/06/13   Artsemestr 03, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/06/03 - 2003/06/15   Artsemestr 03, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2003/06/04   Projekce filmové tetralogie, Galerie Display, Praha
2003/06/04 - 2003/06/13   Výstava soutěžných návrhů architektonicko-urbanistické soutěže na areál VŠUP v Praze Ďáblicích, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/07/28 - 2003/09/11   Architekt Jiří Stibral, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2003/09/15 - 2003/10/04   Jan Hísek: Magie tmy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/10/07   Stanislav Komárek: Design v přírodě a společnosti, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/10/21   Iva Janáková: Ladislav Sutnar - co výstava neřekne?, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/10/22 - 2003/11/14   Figurama 2003, Fakulta výtvarných umění VUT Brno, Brno (Brno-město)
2003/10/29 - 2003/11/15   Jan Stolín: Im Geist, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2003/11/04   Ladislav Kvasz: Skrytý dialog mezi malířstvím a geometrií, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/11/18   Ladislav Kesner: Porozumět obrazu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/11/18 - 2003/12/06   Pavel Šmíd: Čínská lázeň, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2003/12/02   Vít Zouhar: Hudební postmoderna?, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2003/12/08 - 2003/12/12   Figurama 2003, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2004/01/13 - 2004/01/17   Artsemestr 04, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/02/09 - 2004/03/05   Private Evolution, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/02/17   Jan Michl: Modernistické heslo - forma sleduje funkci: jeho původ, smysl a dnešní status, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/03/10 - 2004/04/03   Aldin Popaja: Mejdan v Jajci, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2004/03/30   Zdeno Kolesár: Grafický design: 50 nebo 5000 let existence?, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/04/20   Lucie Svobodová: Mein Comp: Mentální cesty desitegrací informační společnosti, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/05/11   Michael Bielický: Nová média: Přítomnost v nepřítomnosti, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/05/11 - 2004/05/31   Otakar Diblík: Designer, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2004/05/25   Gerhard Buurman: Total Interaction: Issues and Examples of the New Design Approach at HGKZ Zürich, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/06/04   Artsemestr 04, Městská část Praha 7, Praha
2004/06/05 - 2004/06/10   Artsemestr 04: Přehlídka klauzurních prací, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/06/17 - 2004/06/30   Artsemestr 04: Přehlídka diplomových prací, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2004/07/09 - 2004/08/22   Diplomové práce studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Míčovna Pražského hradu, Praha
2004/09/06 - 2004/09/25   Daniel Hanzlík: City Light, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2004/11/04 - 2004/11/27   Pavel Kopřiva: Kůže chameleona, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2004/12/02 - 2005/01/05   Stanislav Zippe: Red green blue, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2005/01/06 - 2005/02/04   Vlnolepení, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2005/03/03 - 2005/03/30   Jan Tesař: 21, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2005/03/10   Zdeno Kolesár: Křest knihy Kapitoly z dějin designu, Café Holport, Praha
2005/05/01- 2005/06/03   Michal Kopecký: Vizuální styl Středočeského kraje, Městská výstavní síň, Benešov (Benešov)
2005/05/11   O smyslu a interpretaci architektury, Galerie Krásný ztráty, Praha
2005/06/14 - 2005/09/14   Diplomové práce studentů ateliéru Sochařství II, Karolinum, Praha
2005/06/15 - 2005/06/30   Jan Chovanec: Lidé, které jsem spatřil na ulici, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2005/06/16 - 2005/06/30   Diplomové práce studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2005/09/06 - 2008/09/27   Je Désire, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2005/11/03 - 2005/11/26   Lenka Klodová: Ženin 1/05, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2005/11/24 - 2005/12/08   Radana Lencová: Kaligrafie dnes - rukopisné písmo, Ateliér písma VŠ UMPRUM, Praha
2005/11/25 - 2006/01/04   Zelené mládí, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/01/12 - 2006/01/18   Artsemestr 05, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/01/12 - 2006/01/18   Martin Papcún: Slánky / Salt cellars, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Budapešť (Budapest)
2006/01/31 - 2006/02/25   Tomáš Pospěch: Krajinky.jpg, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/03/02 - 2006/03/30   Art & Antikrist, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/03/13 - 2006/03/23   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP), Galerie AVU (GAVU), Praha
2006/03/17 - 2006/03/23   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2006/03/21   Jiří Heřman: Transmise hudby do prostoru, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2006/04/04   Bohdan Sláma: Smysl příběhu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2006/04/04 - 2006/04/29   KunstLandSchaf(f)t, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/05/04 - 2006/05/27   Tereza Severová: Proslov, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/05/09 - 2006/05/26   Figurama 05, Jižní předměstí - bývalé nádraží, Plzeň (Plzeň-město)
2006/06/01 - 2006/06/10   Artsemestr 06 - klauzury, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/06/14 - 2006/10/15   Hledej design! / The Quest for design!, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/06/16 - 2006/06/29   Diplomky 06, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2006/06/16 - 2006/07/06   Markéta Vogelová Cudlínová: Putování, Libeňská synagoga (Synagoga na Palmovce), Praha
2006/09/05 - 2006/09/27   Barbara Benish: Chleba & mlýnský kámen, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/09/08 - 2006/09/30   1 + 2 + 8, Sklo, obrazy, objekty, instalace., Galerie Deset (Galerie 10), Praha
2006/10/03   Marcel Wanders: Bulb, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2006/10/04 - 2006/10/27   Z anonymity vystupuje designér František Crhák, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/11/02 - 2006/11/08   Jerszy Seymour: Workshop: Living Systems, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/11/13 - 2006/12/11   Melancólia 2, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2006/12/14 - 2007/01/10   Staré lásky - nové obsahy, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2007/01/24 - 2007/01/31   Artsemestr 07, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007/02/14 - 2007/03/03   Věra Kotlárová, Jan Chovanec, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2007/03/09 - 2007/03/29   Hus za šunku, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2007/03/13   Petr Wittlich: Exprese a expresionismus, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007/03/27   Milena Bartlová: Emocionální klam ve středověkém umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007/04/10   Ladislav Kesner: Tváře gesta slzy, Tělo jako obrazové médium, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007/04/17 - 2007/05/05   Craftsmanshipforever.com: Výstava designu skla a šperku, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2007/04/24   Mojmír Horyna: Architektura a motivace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007/05/09 - 2007/05/31   Co se dá dělat...?, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2007/06/18 - 2007/07/02   Diplomky VŠUP 2007, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007/07/11 - 2007/08/02   Dialogue, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2007/09/04 - 2007/09/22   Artistka: ...domácí, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2007/10/30 - 2007/12/21   Figurama 07, Augustiniánský mužský klášter Na Karlově, Praha 2
2007/11/02 - 2011/11/20   Václav Magid: Místo pro projekt, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2007/11/08   Adriena Šimotová, Jan Kaplický: Doctor honoris causa, Kostel sv. Anny (Pražská křižovatka), Praha 1
2007/11/27 - 2007/12/15   Sofi Hemon, Jana Rollová: Recto verso, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2007/12/06 - 2007/12/30   Husákovo 3+1, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2007/12/20 - 2008/01/19   Jan Měřička: Rajská zahrada / Garden of Eden, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2008   Structures, Reverso Gallery – Contemporary Jewellery, Lisabon (Lisboa)
2008/01/23 - 2008/01/31   Artsemestr 2007 / 2008, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/02/28 - 2008/03/28   Generace nula: Nová vlna českého a slovenského komiksu, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2008/03/18   Pavel Klusák. Být chvíli offline, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/04/01   Petr Fischer: Médiá a umění senzace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/04/03 - 2008/03/29   To nepodstatné / The Essence: Fotografie, Mánes, Praha
2008/04/03 - 2008/04/29   Pavel Knapek: Dej do toho duši, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2008/04/15   Viktor Šlajchrt: Osvěta, lobbismus, provokace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/04/29   Petr Vaňous: Neomylný lodivod? Fikce a skutečnost, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/05/05 - 2008/05/31   VŠVU / VŠUP, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2008/06/05 - 2008/06/15   Artsemestr 2007 / 2008, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2008/06/18 - 2008/07/02   Diplomky '08, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/07/24 - 2008/08/31   Fajné věci: Výstava studentů a absolventů Ateliéru veškerého sochařství Kurta Gebauera, Městská galerie, Hradec nad Moravicí (Opava)
2008/10/08 - 2008/10/31   Idylka, Sezóna 08, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2008/10/13 -   Michal Panoch: Recese, Galerie 207, Praha
2008/10/14   Kaliopi Chamonikola: Lucas Cranach jako prototyp umělce - podnikatele, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/10/20 -   Vladimír Skrepl: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2008/10/21   Cyril Říha: Hledání pravidelností v chaosu současného světa. Čím se zabývá věda o komplexitě, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/11/03 -   Marie Haškovcová: Nikdo nečte, Galerie 207, Praha
2008/11/04   Karel Císař: Libovolný okamžik. K užití sekvence a série ve fotografiin 20. století, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/11/06 - 2008/11/29   Martin Kreim: Topos, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2008/11/10 -   Noam Darom: Babiččin průvodce: Jak ulovit Kyklopa, Galerie 207, Praha
2008/11/17 -   Tomáš Hlavina: Dvakrát měř, jednou řež, Galerie 207, Praha
2008/11/18   Lada Hubatová - Vacková: Krystal a kaleidoskopická abstrakce. Obrazy ve vědě a umění na počátku 20. století, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2008/11/24 -   Conrad Armstrong, Noam Darom, Inna Levinson a Isfrid Angard Siljehaug: Výběr z portfolií, Galerie 207, Praha
2008/12/01 -   Alena Kotzmannová: Spící Kotzmann 1997- 2008, Galerie 207, Praha
2008/12/08 -   Veronika Neumannová: Zábory, Galerie 207, Praha
2008/12/08 - 2009/01/14   Ladislav Jan Kofránek: Sochař mezi tradicí a modernou, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2008/12/15 -   Fraser Brocklehurst: Westgate Story, Galerie 207, Praha
2008/12/22 -   Luděk Rathouský: Úvozem, Galerie 207, Praha
2009   Designblok´09, Praha - Karlín, Praha
2009   Works in Progress, Czech Center New York, New York City (New York)
2009/01/05 -   Petr Malina: Večer se blíží, Galerie 207, Praha
2009/01/12 -   Martin Zet. Jména, od kterých jsem dostal spamy, 22.11 - 29.11.2008, Galerie 207, Praha
2009/01/23 - 2009/01/30   Artsemestr '09, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/01/26 -   Conrad Armstrong: Bold Counsel, Galerie 207, Praha
2009/02/02 -   Radim Labuda: Zvednout a nést (vybrané performance podle You Tube), Galerie 207, Praha
2009/02/09 -   Petr Krátký: Best of better, Galerie 207, Praha
2009/02/09 - 2009/02/28   Alžběta Dirnerová: Paradise - Ráj, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/02/16 -   Marek Bureš: Všichni jsou si rovni, Galerie 207, Praha
2009/02/23 -   Petra Herotová: 100 % Blue, Galerie 207, Praha
2009/03/02 -   Jiří Černický: Neakční nemalba, Galerie 207, Praha
2009/03/05 - 2009/03/25   Václav Bláha: Knižní grafika, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/03/09   Radek Macke, Galerie 207, Praha
2009/03/16   Jan Šerých, Galerie 207, Praha
2009/03/23   Paul Zografakis, Galerie 207, Praha
2009/04/06   Hynek Alt a Aleksandra Vajd: Media specific, Galerie 207, Praha
2009/04/07   Milena Bartlová: Může umění probouzet touhu?, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/04/09 - 2009/04/30   Josef Šafařík: Render, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/04/14   Tomáš Glanc: Ruský konceptualismus, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/04/2   Martin Hilský: Chvála bláznovství: Shakespearovi klauni a šašci, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/04/20   Inna Levinson: I love Art, Galerie 207, Praha
2009/04/27   Ivan Vosecký: A já jsem největší malíř 20. století, Galerie 207, Praha
2009/04/28   Pavel Himl: Záhadní cizinci? Cikáni v obrazech a dokumentech reného novověku, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/05/04   Filip Smetana: Recept, Galerie 207, Praha
2009/05/06 - 2009/05/28   Zoom in, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/05/11   Ondřej Horák: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2009/05/18   Iveta Pilařová: Nezměrné sny a kroky, Galerie 207, Praha
2009/05/25   Dominik Lang: Tate Modern, Galerie 207, Praha
2009/06/04 -   Heinz Art - Budoucnost designu inspirovaná tradicí, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/06/06 - 2009/06/12   Artsemestr, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/06/23   Fashion Party a vyhlášení vítěze Studentská krativita, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér designu oděvu a obuvi, Praha
2009/07/14 - 2009/07/27   Martin Dašek: Horizont, (A)VOID Floating Gallery, Praha
2009/09/08 - 2009/09/29   Tereza Velíková: DO : MI : NO, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/09/29 - 2009/10/18   Výtvarná skupina OBR: Krychle, Klárov, Klárov
2009/10/05   Ondřej Brody: Databáze, Galerie 207, Praha
2009/10/06 -   Tomáš Vaněk: Princip č. 90: sdílené povrchy, Galerie 207, Praha
2009/10/07 - 2009/10/27   Malý dům / The small house, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/10/12   Pavel Sterec: Kolorista, Galerie 207, Praha
2009/10/19   Michal Pěchouček: Hodiny v umění, Galerie 207, Praha
2009/10/29   Ivan Mečl: Nepoužité, Galerie 207, Praha
2009/11/02   Jiří Kovanda: A mohl bych ochutnat?, Galerie 207, Praha
2009/11/05 - 2009/11/28   Sylva Francová, Silvie Vondřejcová: Časosběrné projekty, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2009/11/09   Milan Mikuláštík: Milton, Galerie 207, Praha
2009/11/10   Aleš Březina: Do samoty v tanci; Totalita v opeře, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/11/16   Helena Sequensová a Adam Stanko: Vlastenka a patriot, Galerie 207, Praha
2009/11/23   Gabriela Horáková, Lenka Kudláčková a Petra Mikolášová: Sudá lichá, Galerie 207, Praha
2009/11/24   Josef Vojvodík: Vstup do hmoty, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/11/30   Richard Loskot: Sky Europe, Galerie 207, Praha
2009/12/01   Dalibor Tureček: Výtvarné prezentace literárního kánonu; Na příkladu K. H. Máchy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/12/07   Josef Bolf: Death, Galerie 207, Praha
2009/12/08   Alena Pomajzlová: Futurismus v sukni: Růžena Zátková, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2009/12/14   Jiří David: Ty nejsi Já Ty, Galerie 207, Praha
2010   Diplomky 2010, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010/01/11 - 2010/01/17   Jiří Ptáček: Kurátorský projekt - Galeriejní situace 1, Galerie 207, Praha
2010/01/18   Vladimír Turner: Baldessari vs. Turner, Galerie 207, Praha
2010/01/22 - 2010/02/02   Artsemestr zima 2010, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010/02/08   Lubomír Typlt: Tak se může smát jen cizinec, Galerie 207, Praha
2010/02/14 - 2010/02/21   Richard Štipl: Oblivious Obvious, Galerie 207, Praha
2010/02/18 - 2010/03/20   Space Cowboy, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2010/02/22 - 2010/02/28   Jiří Thýn: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2010/03/08   Aleš Čermák: 8.3.2010, Galerie 207, Praha
2010/03/15   Yumiko Ono: Zahrada, Galerie 207, Praha
2010/03/16   Petr Pokorný: Na hradiště s mikroskopem. Trochu jiná archeologie, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010/03/23   Tomáš Dvořák: Technické obrazy a encyklopedismus, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010/03/29   Jakub Hošek: Efekt motýlích křídel, Galerie 207, Praha
2010/04/06   Josef Fulka: Freudova interpretace života a díla Leonarda da Vinci, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010/04/12   Aleš Novák: Kláda, Galerie 207, Praha
2010/04/13   David Crowley: Double Agents: Reflections on Architecture, Film and Design in the Cold War, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010/04/15 - 2010/05/29   Jitka válí: Lité kresby, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2010/04/19   Mark Ther. Naši Němci, Galerie 207, Praha
2010/04/26   Radim Langer. Ohlížej se od konce, Galerie 207, Praha
2010/04/27   Karel Kleisner: uhrančivé oči slepé evoluce: O formě a funkci sémantických orgánů, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2010/05/03   Sadie Renwick: Systém změny, Galerie 207, Praha
2010/05/10   David Böhm a Jiří Franta: Vedlejší efekt, Galerie 207, Praha
2010/05/16 - 2010/06/13   Hloupé a chytré / Foolish and Ingenious, Galerie kritiků, Praha
2010/05/24   Milena Dopitová: So late, it´s early, Galerie 207, Praha
2010/06/02 - 2010/07/04   Ostrov pokladů, tranzitdisplay, Praha
2010/06/25 - 2010/09/16   Volné / Fine, Galerie XXL, Louny (Louny)
2010/10/05 - 2010/10/10   Designblok 10, Kulturní centrum Vltavská (OKD Vltavská), Praha
2010/10/06 - 2010/10/30   Hostina pro návštěvu z jiného světa / A Feast for Visitors from Another World, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2010/10/11   Tomáš Císařovský: Co zůstalo z jednoho dne (10.1.2010), Galerie 207, Praha
2010/10/18   Martin Prudil: A ty už nemaluješ?, Galerie 207, Praha
2010/10/25   Tomáš Svoboda: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2010/11/01   Peter Fabo: Mouchy a jablka zpět, Galerie 207, Praha
2010/11/08   Marek Meduna: Permanence, Galerie 207, Praha
2010/11/15   Michal Kohút: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2010/11/22   Barbora Kleinhamplová: Ateliér 207, Galerie 207, Praha
2010/11/29   Jan Merta: Na prahu kariéry (Didaktika), Galerie 207, Praha
2010/12/06   Jakub Jurásek: Nevinná presumpce, Galerie 207, Praha
2010/12/13   Štěpán Pech: The element of Crime, Galerie 207, Praha
2010/12/17 - 2011/01/15   10 dní slovenské fotografie - Druhý poločas, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011   Treasure Hunt, Pinakothek der Moderne, Mnichov (München)
2011/01/10   Jan Zdvořák: In between - Hlavní technik Jonáš Strouhal, Galerie 207, Praha
2011/01/17   Martin Hrubý: Modelová situace, Galerie 207, Praha
2011/01/26 - 2011/02/02   Artsemestr 11 zima, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011/02/14   Eva Koťátková: Pokoj 207, Galerie 207, Praha
2011/02/21   Barbora Fastrová: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2011/02/28   Zbyněk Baladrán: 40 000 000, Galerie 207, Praha
2011/03/01 - 2011/03/19   Kotvy Máje: České obchodní domy 1965-1975, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011/03/07   Libor Uher: Modul – obraz, Galerie 207, Praha
2011/03/14 - 2011/03/21   Lukáš Machalický: 12 m2 hnědé, Galerie 207, Praha
2011/03/21   Raumlabor: Bye Bye Utopia, Galerie 207, Praha
2011/03/28   Jan Brož: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2011/04/04   Alžběta Říhová: Situation of, Galerie 207, Praha
2011/04/11   Matěj Smetana: Jarní úklid, Galerie 207, Praha
2011/04/18   Tomáš Moravec: To vydrží, Galerie 207, Praha
2011/04/21 - 2011/05/28   Kurt Gebauer: Zveřejnění, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011/04/25   Martin Nytra: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2011/05/02   Eva Jiřička: Pan Toman, Galerie 207, Praha
2011/05/09   Hana Garová: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2011/05/16   Jonáš Rosůlek: Intimita, nebo stud?, Galerie 207, Praha
2011/05/23 -   Alice Nikitinová: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2011/06/02 - 2011/06/30   Transparency Nation: Ateliér skla Ronyho Plesla, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2011/06/20 - 2011/06/25   Diplomky 2011, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011/06/27 - 2011/08/15   Festival Křehký Mikulov, Zámek Mikulov, Mikulov (Břeclav)
2011/09/30 - 2011/11/13   Treasure Hunt: Eva Eisler a atelier K.O.V., Galerie Rudolfinum, Praha
2011/10/03   Sláva Sobotovičová. Model toho, Galerie 207, Praha
2011/10/10   Hynek Vacek: V jezení, Galerie 207, Praha
2011/10/12 - 2011/10/29   Objekt touhy, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011/10/17   Daniel Vlček: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2011/10/24   Filip Cenek: (Bez názvu), Galerie 207, Praha
2011/10/31   Barbora Švarcová: Expozice, Galerie 207, Praha
2011/11/03 - 2011/12/03   Ondřej Přibyl: Znaky příčinnosti - proces daguerrotypie, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2011/11/07   Ondřej Reichel: Jelikož mne nikdo nezná,takže nikdo nepřijde, Galerie 207, Praha
2011/11/14   Jiří Skála: Předzvěst č. 1 a třetí skupina předmětů, Galerie 207, Praha
2011/11/17 - 2011/11/27   Výstava / Exhibition 2011, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2011/11/21   Vojtěch Fröhlich: Prototyp, Galerie 207, Praha
2011/11/28   Jan Haubelt: Pád školní židle, zátiší s lilií v čase, Galerie 207, Praha
2011/12/05   Ivars Gravlejs: Obraz, Galerie 207, Praha
2011/12/12   Andrew Gilbert: Trofeje divochů, Galerie 207, Praha
2012   Collaboratory, Salone Internazionale del Mobile - Salone del Mobile, Milán (Milano)
2012   Collaboratory, Galerie FAVU, Brno (Brno-město)
2012/01/23   Viktorie Valocká: Řešení problému s měsícem, Galerie 207, Praha
2012/01/30   Barbora Pivoňková: Jsme tu pro nás, Galerie 207, Praha
2012/02/10 - 2012/02/16   Artsemestr zima 12, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2012/03/05   Igor a Ivan Buharovovi: Pět dní nedorozumění, Galerie 207, Praha
2012/03/12   Roman Štětina: Popis obrazu, Galerie 207, Praha
2012/03/19   Lenka Vítková: Malá odvážná země, Galerie 207, Praha
2012/03/26   Robert Šalanda: Černý pasažér, Galerie 207, Praha
2012/04/02   Martin Horák: Martin, Galerie 207, Praha
2012/04/16   Ladislav Vondrák: Bez pohledu, Galerie 207, Praha
2012/04/23   Lucie Buchvald, Michal Kindernay, Lubomír Rothbauer a Jan Žalio: Příběhu se nevyhneš, Galerie 207, Praha
2012/04/30   Kateřina Zochová: Vidím horu, první věta čínsky, Galerie 207, Praha
2012/05/07   KW (Igor Korpaczewski: Nine Teenninetynine, Galerie 207, Praha
2012/05/10 - 2012/05/31   Ladislav Vondrák: Teritorium: Instalace jako konstrukt krutosti, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2012/05/14   Petr Písařík: Je to tak tak, nebo tak?, Galerie 207, Praha
2012/05/21   Petr Lysáček: Divočák z Paťanky, Galerie 207, Praha
2012/06/19 - 2012/06/27   Diplomky 2012, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2012/10/01   Vít Svoboda: Proměna Nuselského mostu, Galerie 207, Praha
2012/10/08   Kamran Diba: Hřejivé a lidské, lidská přítomnost v zastavěném prostředí, Galerie 207, Praha
2012/10/15 - 2012/11/09   Výstava 2012 / Exhibition 2012, DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
2012/10/22   Pavel Havrda: Tajemství zelné brukve, Galerie 207, Praha
2012/10/26 - 2012/12/01   Olga Karlíková: Slyšené krajiny, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2012/10/29   Tereza Stejskalová: Nulová mzda, Galerie 207, Praha
2012/11/05   Juliana Höschlová. Tančí, jak pískáš, Galerie 207, Praha
2012/11/12   Dušan Zahoranský: Kabinet lingvistického kroužku, Galerie 207, Praha
2012/11/19   Matěj Al-Ali: Všichni za jednoho, Galerie 207, Praha
2012/12/03   Ondřej Basjuk: Haidian Altar, Galerie 207, Praha
2012/12/07 - 2013/02/09   Ř! Česká národní identita v současném umění, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2012/12/10   Tomáš Uhnák: O skvělé chuti gulbi se hovoří i v pohádkách. jedn lakomec si je prý pověsil na strop, a zatímco jedl rýži, stačilo se mu na gulbi jen dívat, Galerie 207, Praha
2012/12/17   Michal Czanderle: Brigáda, Galerie 207, Praha
2013/02/14 - 2013/02/21   Artsemestr, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2013/02/28 - 2013/04/06   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2013/03/04   Milena Bartlová, Jan Bělíček, Adam Borzič, Ondřej Buddeus, Vít Havránek, Jiří Ptáček a Tereza Stejskalová: Kdo potřebuje živou kulturu?, Galerie 207, Praha
2013/03/08 - 2013/06/02   Národní styl: Kultura a politika, Veletržní palác, Praha
2013/03/11   Anne-Claire Barriga: Akcelerace, Galerie 207, Praha
2013/03/18   Mara Infidelious a Kryštof Vancl: Ad Nauseam, Galerie 207, Praha
2013/04/08   Alžběta Bačíková: Věž, Galerie 207, Praha
2013/04/15   Václav Girsa: Stavba povolena, Galerie 207, Praha
2013/04/22   Rafani: O novém, Galerie 207, Praha
2013/04/29   Guillaume Désanges a Frédéric Cherboeuf: Historie performance ve 20 minutách & Child´s play, Galerie 207, Praha
2013/05/06   Dominik Gajarský: Alechin vs. Capablanca, Galerie 207, Praha
2013/05/17 - 2013/06/08   Myslet město. Městské strategie mezi kontrolou a laissez-faire, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2013/05/20   David Krňanský: Koberec, Galerie 207, Praha
2013/05/27   Oldřich Morys: Rovnost, Galerie 207, Praha
2013/06/12 - 2013/06/17   Artsemestr léto 2013, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2013/10/07   Milan Salák: Figura, Galerie 207, Praha
2013/10/14   Nik Timková: - 20 %, Galerie 207, Praha
2013/10/17 - 2013/11/07   Rhyme, NIKA - malá galerie VŠUP, Praha
2013/10/21   Štěpán Grygar: Fotografie, Galerie 207, Praha
2013/10/21 - 2013/10/27   Matěj Pavlík, Iveta Schovancová: Pravda je tam venku, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2013/11/04   Svätopluk Mikyta: Potenciál, Galerie 207, Praha
2013/11/08 - 2014/01/04   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách, Galerie UM, Praha 1
2013/11/11   Dominik Forman: Práce, Galerie 207, Praha
2013/11/18   Martin Kolarov: Úžasný kámen a nezralý banán, Galerie 207, Praha
2013/11/25   Jana Stanulová: Sebevýklad - živý film, Galerie 207, Praha
2013/12/02   Vladimír Havlík: Němý film, Galerie 207, Praha
2013/12/09   Daniel Pitín: Vedlejší role, Galerie 207, Praha
2013/12/16   Ivan Kafka: Omšení 1982-1999, Galerie 207, Praha
2014   A.TO.MY, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2014   Diplomanti K.O.V., Muzeum umění Benešov, Benešov (Benešov)
2014   Point of view, Salone Internazionale del Mobile - Salone del Mobile, Milán (Milano)
2014   UMPRUM, Designblok´14, Dům U Minuty, Praha
2014/01/28 - 2014/03/02   UMPRUM 2013, Veletržní palác, Praha
2014/02/06 - 2014/03/17   Umění a stín / Art and Shadow, Galerie NoD, Praha
2014/02/06 - 2014/03/23   Umění a stín / Art and Shadow, České centrum Praha, Praha
2014/02/24   A-Kontra, Fakné, Richard Jaroš, Alexey Klyuykov, Ruben Pater, Solidarita a Visible data: AAA Minifestival aktivistické typografie, angažované literatury a anarchofeminismu, Galerie 207, Praha
2014/02/27 - 2014/04/12   Můj baťovský domek, Galerie UM, Praha 1
2014/03/03   Bea Fremderman, Paul Kooiker, Kim Laughton, Frances Malthouse, Richard Nikl, Luis Artemio De los Santos a další: Exhibition smple, Galerie 207, Praha
2014/03/10   Začátek, Galerie 207, Praha
2014/03/17   Petr Šprincl: Vajcaj, Galerie 207, Praha
2014/03/24   Anna Hulačová: Druhá, třetí a pátá říše, Galerie 207, Praha
2014/03/31   Martin Lukáč: Dřevo, železo a mrdání, Galerie 207, Praha
2014/04/07   Daniela Baráčková: Pičus, Galerie 207, Praha
2014/04/14   Jan Nálevka: ISO 216, Galerie 207, Praha
2014/04/25 - 2014/05/31   Pozice, Galerie UM, Praha 1
2014/04/28   Michal Cáb: 3RORR, Galerie 207, Praha
2014/05/05   Matouš Lipus: Oáza, Galerie 207, Praha
2014/05/19   Matyáš Chochola: Všechny bytosti, které se nám neustále smějí, Galerie 207, Praha
2014/06/12 - 2014/06/16   Artsemestr 2014 / Léto, Galerie UM, Praha 1
2014/06/12 - 2014/07/26   Výstava Katedry volného umění, Galerie UM, Praha 1
2014/06/20 - 2014/06/27   Diplomky a bakalářky 2014, Galerie UM, Praha 1
2014/09/11 - 2014/11/06   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Galerie UM, Praha 1
2014/10/13   Ivo Bystřičan. Výstavní blok: Dokument Moloch, Galerie 207, Praha
2014/10/20   Boris Jankovec. Výstavní blok: Dokument o povinnosti bránit se proti bezpráví: Jan Patočka 1976-1977, Galerie 207, Praha
2014/10/27   Michal Pavlásek. Výstavní blok: Dokument druhé Vojvodovo: Myslet obrazem, Galerie 207, Praha
2014/11/03   Andran Abramjan. Výstavní blok: Dokument Argumenty, Galerie 207, Praha
2014/11/10   Martin Ježek. Výstavní blok: Dokument Parazitismus, Galerie 207, Praha
2014/11/19 - 2015/01/07   Z Prahy až do Buenos Aires: „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa, Galerie UM, Praha 1
2014/11/24   Klara Hobza. Výstavní blok: Dokument Se zápalem momentům levitace, Galerie 207, Praha
2014/12/01   Výstavní blok: Vernisážová infiltrace galerie do prostoru internetu, Autonomous sensory Meridian response, Galerie 207, Praha
2014/12/08   Výstavní blok: Vernisážová infiltrace galerie do prostoru internetu, wow, so much meme, Galerie 207, Praha
2014/12/15   Výstavní blok: Vernisážová infiltrace galerie do prostoru internetu, Chat rules party, Galerie 207, Praha
2015/01/21 - 2015/03/15   UMPRUM 2014: Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálů v roce 2014 / High time for combining the disparate and layering materials in 2014, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015/02/16   Výstavní blok: Fyzickém sdílení (umění), Artotéka, Galerie 207, Praha
2015/02/19 - 2015/03/07   Martin Hrubý: Resort, Galerie UM, Praha 1
2015/02/23   Výstavní blok: Fyzické sdílení (umění), Sbírka odlitků antické plastiky, Galerie 207, Praha
2015/03/02   Výstavní blok: Fyzické sdílení (umění), Akustika hackerspacu, Galerie 207, Praha
2015/03/09   Výstavní blok: Fyzické sdílení (umění), Vzdělávání pro všechny - výstava k zapůjčení, Galerie 207, Praha
2015/03/16   Výstavní blok: Nepodmíněný pohyb, Rezidenti, Galerie 207, Praha
2015/03/23   Výstavní blok: Nepodmíněný pohyb, Netahat za kratší konec provazu, Galerie 207, Praha
2015/03/30   Výstavní blok: Nepodmíněný pohyb. Mléko jako součást kosmických procesů, Galerie 207, Praha
2015/04/13   Výstavní blok: Nepodmíněný pohyb. jak se dělá počasí, Galerie 207, Praha
2015/04/20   Výstavní blok: Nepodmíněný pohyb. Písemný prostor pohybu, Galerie 207, Praha
2015/04/27   Výstavní blok: Ada Kaleh. Ada Kaleh 1, Galerie 207, Praha
2015/05/04 - 2015/05/28   Tim Whitaker: Slečna Scarlet v Salonku / Miss Scarlet in the Lounge, NIKA - malá galerie VŠUP, Praha
2015/05/11   Výstavní blok: Ada Kaleh. Ada Kaleh 2, Galerie 207, Praha
2015/05/15 - 2015/09/27   Věci a slova: Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2015/05/18   Výstavní blok: Ada Kaleh. Ada Kaleh 3: Metafora ostrova, Galerie 207, Praha
2015/09/17 - 2015/10/31   Pavel Štecha: Chataři, Galerie UM, Praha 1
2015/09/24 - 2015/09/27   Glassmania! Bohemian Glass Masters at TENT London, The Old Truman Brewery, Londýn (London)
2015/11/02   Petr Dub: IN-SUE-LIE, Galerie 207, Praha
2015/11/11 - 2016/01/05   Tam a zpátky: Současný design, architektura a urbanismus / There and Back: Contemporary design, architecture and urbanism, Galerie UM, Praha 1
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2015/11/24   Ondřej Přibyl: Stará pošta a Řez stonkem, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015/11/30   Romana Drdová: Un Ange Passe, Galerie 207, Praha
2015/12/01   Lenka Klodová: Nic nového z oboru pornografie pro ženy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015/12/08   Eva Koťátková: Umění v podřízené roli - Outsideři a jejich vystavování, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2015/12/14   Katharina Swoboda: Living Images, Galerie 207, Praha
2015/12/15   Jan Wollner: Co by sis přál - utopie v architektuře střední a východní Evropy, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/01/20 - 2016/03/13   UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK!, Veletržní palác, Praha
2016/01/27 - 2016/02/27   Per astra ad monstra, Galerie UM, Praha 1
2016/02/04 - 2016/02/10   Artsemestr zima 2016, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/02/19 - 2016/02/23   Last Fata Morgana, Somerste House, Londýn (London)
2016/02/29   Antonín Jirát: Completely out of it, Galerie 207, Praha
2016/03/04 - 2016/04/09   Open call, Galerie UM, Praha 1
2016/03/14   Zuzana Žabková: Helio x Kato, Galerie 207, Praha
2016/04/11   Pavel Příkaský: Strach ze tmy, Galerie 207, Praha
2016/04/15 - 2016/05/28   Čau Zajíc. TYPO9010, Galerie UM, Praha 1
2016/04/19   Kaliopi Chamonikola: Od gotiky k renesanci. Styl, jeho proměny a funkce, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/04/25   Anna Slama a Marek Delong: Incentive 2, Galerie 207, Praha
2016/04/26   Johana Lomová: Textilní obraz. Diskuze o textilním výtvarnictví v Československu 50. a 60. let, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/05/03   Jindřich Vybíral: Tvrdý kámen a jeho svit. Pokus o interpretaci vídeňského díla J. Plečnika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/05/09   Tomáš Hrůza: Životem nahoru/ vzpomínkami dolů, Galerie 207, Praha
2016/05/10   Lada Hubatová-Vacková: Historizace ještě čerstvého. Pokus o retrospektivní výklad designu Olgoj Chorchoj, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/05/17   Milena Bartlová: Kniha číslo IVB24. Přednáška s performativními prvky, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/05/23   Viola Fátyol: If you have a Heart, what you did to me hurts you too, Galerie 207, Praha
2016/05/26 - 2016/06/07   Marie Tučková: Koupí-li si záclony, skončí to jako když zhasne. Drahokam byl ukraden Venuše přemístěna lední medvěd odešel žrát, NIKA - malá galerie VŠUP, Praha
2016/06/09 - 2016/06/13   Artsemestr léto 2016, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/06/22 - 2016/06/29   Diplomky 2016, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2016/09/16 - 2016/10/31   Dialog: Jiří Pelcl & absolventi, Galerie UM, Praha 1
2016/09/30 - 2016/10/09   UMPRUM Prague Calling, Vienna Design Week, Vídeň (Wien)
2016/10/04 - 2016/11/20   Programmable Bending - a Research Pavilion / Programovaný ohyb - výzkumný pavilon, Betlémská kaple, Praha
2016/10/17   Mira Gáberová: Modrozelená, Galerie 207, Praha
2016/10/31   Filip Turek: Funkce a styl, Galerie 207, Praha
2016/11/08 - 2016/12/10   Alice Klouzková: Dědictví. Tradice, inovace, móda, Galerie UM, Praha 1
2016/11/14   Marek Tischler: Za klenotem do tvého nitra 2, Galerie 207, Praha
2016/11/24   Kryštof Kučera: Lesy jsou v ohni, řekl otec, ale vody se nevaří, Galerie 207, Praha
2016/11/24 - 2016/11/25   Adriena Šimotová a její místo v kontextu výtvarného umění a kultury XX. století a současnoti, Karolinum, Praha
2016/11/28   Kristina Láníková a Johana Střížková: 25 vět, Galerie 207, Praha
2016/12/01   Vít Čechmánek, Martin Hurych a Martin Karel Klusoň: Duše jako princip poznávání, Galerie 207, Praha
2016/12/12   Johana Novotná a Laura Trenčanská: System Of a Down, Galerie 207, Praha
2017/01/25 - 2017/01/30   Artsemestr, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2017/02/17 - 2017/02/21   There Is Only You, Somerste House, Londýn (London)
2017/02/20   Tomáš Alfery: Resuscitace podhoubí, Galerie 207, Praha
2017/03/06   Lenka Klodová: Intrinsecus, Galerie 207, Praha
2017/03/10 - 2017/04/15   Pilíř konfliktů / The Pillar of Conflicts, Galerie UM, Praha 1
2017/03/20   Václav Litvan. Lehčí než vzduch, Galerie 207, Praha
2017/04/03   Darina Alster: Earth Versions, Galerie 207, Praha
2017/04/04 - 2017/04/09   Ephemeral_Eternal, Miláno (Milano), Milán (Milano)
2017/04/25 - 2017/05/27   Jan Boháč: Můžu?, Galerie UM, Praha 1
2017/05/02   Samuel Brzeski: We are in Time, Galerie 207, Praha
2017/06/07 - 2017/06/10   Artsemestr léto 2017, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2017/06/07 - 2017/07/15   Jaroslav Benda 1882-1970, Galerie UM, Praha 1
2017/06/14 - 2017/06/19   Diplomky 2017, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2017/09/05 - 2017/10/07   Akademické platformy výpočetního navrhování / Academic Platforms of Computational Design, Galerie UM, Praha 1
2017/09/16 - 2017/09/24   Bohemian Mud, Londýn (London), Londýn (London)
2017/10/17   APL 315: WTD?, Galerie 207, Praha
2017/10/27 - 2017/12/02   Paul Chamberlain: New Domestic Landscape. Geographical shift of the healthcare / Příští krajina domova. Nemocnice nebo byt?, Galerie UM, Praha 1
2017/10/31   Pimlico: Hudební performabnce, Galerie 207, Praha
2017/11/14   Kryštof Strejc: Radical Times in Paradise, Galerie 207, Praha
2017/11/28   Veronika Drahotová: Stupně svobody, Galerie 207, Praha
2017/12/12   Jake Blaschka: Chroma Key, Galerie 207, Praha
2017/12/14 - 2018/02/21   Ester Krumbachová: Sněžný muž - Nosit amulet - zamotávat archiv / Yeti - Wear the Amulet - Tangle Up the Archive, tranzitdisplay, Praha
2018/01/24 - 2018/01/30   Artsemestr Zima 2018 / Artsemester Winter 2018, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018/02/04 - 2018/04/04   Architektura na UMPRUM 2018: Výběr z klauzurních prací studentů ateliérů architektury, Winternitzova vila, Praha 5
2018/02/20   Jan Šimsa: Tahem, Galerie 207, Praha
2018/02/23 - 2018/03/18   Lenka Glisníková: Heyy, I am here!!, Galerie Nika, Praha
2018/02/23 - 2018/04/07   Knihovna: Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / The Library: Books and eBooks, Collections and Databases, Galerie UM, Praha 1
2018/03/06   Dana Bartoníčková: My Brain, my battle Field, Galerie 207, Praha
2018/03/22 - 2018/04/15   Ihor Sabadosh: Brand New Trash, Galerie Nika, Praha
2018/04/03   Eva Červená: Erory, Galerie 207, Praha
2018/04/17   Tomáš Predka: Dopamin, Galerie 207, Praha
2018/04/17 - 2018/04/22   Acoustic Caves, Miláno (Milano), Milán (Milano)
2018/04/26 - 2018/06/17   Přetlak / Overpressure, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2018/05/14   UMPRUM Doctor Honoris Causa 2018, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018/06/07 - 2018/06/10   Artsemestr Léto 2018 / Diplomky & bakalářky 2018, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018/07/18 - 2018/08/19   Acoustic Caves, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
2018/09/06 - 2018/10/13   Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me, Galerie UM, Praha 1
2018/09/20 - 2018/09/23   Colours of Transparency, Londýn (London), Londýn (London)
2018/10/19 - 2018/11/18   Colours of Transparency, Galerie HYB4, Praha
2018/10/25 - 2018/12/08   Design v pohybu / Design in Motion, Galerie UM, Praha 1
2018/10/28 - 2018/11/23   Aš po Už/horod, arto.to galerie Uhelný mlýn, Libčice nad Vltavou (Praha-západ)
2019/01/18 - 2019/03/02   A1.zip, Galerie UM, Praha 1
2019/01/25 - 2019/01/28   Artsemestr zima 2019, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2019/02/14 - 2019/03/06   Iryna Zakharova: Two Hours, Audiogalerie Output, Praha
2019/03/13 - 2019/04/20   Variations on Relations, Galerie UM, Praha 1
2019/04/09 - 2019/04/14   Studiolo robotico R.U.R., BASE, Milán (Milano)
2019/04/11 - 2019/04/23   Julie Lupačová: Poselství, Audiogalerie Output, Praha
2019/04/26 - 2019/06/01   Olga Krykun: Don't Panic!, Galerie UM, Praha 1
2019/06/06 - 2019/06/09   Artsemestr léto 2019, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2019/06/08 - 2019/07/27   Výpal: 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM / Firing: Centennial of the Ceramics and Porcelain Studio AAAD, Galerie UM, Praha 1
2019/06/15 - 2019/06/21   Diplomky a Bakalářky 2019, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2019/09/06 - 2019/10/05   Viktor Dedek: How to Make Your Dreams Come True Using Blender 2.80, Galerie UM, Praha 1
2019/10/11 - 2019/11/09   Vendula Prchalová: Směsi / Mixtures, Galerie UM, Praha 1
2019/10/17 - 2019/10/21   Studiolo robotico R.U.R., Výstaviště Praha, Praha - Holešovice
2019/11/05 - 2019/12/01   Adaptation to the Future, Fotopub Project Space, Lublaň (Ljubljana)
2019/11/15 - 2019/12/14   Kdo, když ne kdy: Okupační stávka na VŠUP v roce 1989, Galerie UM, Praha 1
2020/01/17 - 2020/02/29   Mise, vize, revize / Mission, Vision, Revision, Galerie UM, Praha 1
2020/01/30 - 2020/02/03   Artsemestr zima 2020, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2020/01/31 - 2020/02/23   Tomáš Račák a Oskar Koutný: Dykobraz, Galerie Nika, Praha
2020/02/28 - 2020/03/22   Marko Čambor: Sonder, Galerie Nika, Praha
2020/03/11 - 2020/06/27   One-to-One: Výzvy bílé krychle, Galerie UM, Praha 1
2020/05/28 - 2020/06/18   Jiří Macků, Vít Jebavý, Luciana Kvapilová: Feedback Loops, Galerie Nika, Praha
2020/06/26 - 2020/07/16   Karolína Vorlíková: Post-Party Pillar, Galerie Nika, Praha
2020/07/24 - 2020/08/13   Marie Holá: Power Yoga, Galerie Nika, Praha
2020/09/04 - 2020/10/10   Milan Pekař: Popovrchu / On the Surface, Galerie UM, Praha 1
2020/12/03 - 2021/01/17   Duch, který pracuje: Architektura a česká politika 1918-1945, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2020/12/03 - 2021/02/06   Síla i budoucnost jest národu národnost: Architektura a česká politika v 19. století, Galerie UM, Praha 1
2021/01/14 - 2021/02/04   Karolína Matušková, Lucie Zelmanová: Sugar Be My Caramel: Forever, Galerie Nika, Praha
2021/06/04 - 2021/06/08   Artsemestr léto 2021, Holešovická tržnice, Praha
2021/06/09 - 2021/08/14   Kurtovi: Ateliér veškerého sochařství k osmdesátkám Kurta Gebauera, Galerie UM, Praha 1
2021/06/18 - 2021/06/28   Diplomky a bakalářky 2021, Holešovická tržnice, Praha
2021/09/03 - 2021/10/10   Animace 70: Sedm desetiletí ateliéru animace na UMPRUM, Galerie UM, Praha 1
2021/09/17 - 2021/10/02   Radek Brousil: Studio Works, Galerie Nika, Praha
2021/10/06 - 2021/10/10   Myslitelé / Thought Leaders, Gabriel Loci, Praha 5
2021/10/21 - 2021/12/22   Budoucnost je skryta v přítomnosti, Galerie UM, Praha 1
2021/12/17 - 2022/01/31   X-tá vlna, n-tá dávka: Diplomanti a diplomantky KVU UMPRUM 2020, Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Technologické centrum Mikulandská, Praha 1
2022/01/19 - 2022/02/19   Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole, Galerie UM, Praha 1
2022/01/28 - 2022/02/02   Artsemestr zima 2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2022/03/15 - 2022/04/09   Understanding: Art & Research, Galerie UM, Praha 1
2022/03/22 - 2022/04/23   Marko Čambor: Kolik?!, Galerie Nika, Praha
2022/03/25 - 2022/08/28   Hlavu vzhůru! Furt se de!: Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín (Zlín)
2022/04/22 - 2022/05/28   Brejle a okuliare: Design brýlí v Československu, Galerie UM, Praha 1
2022/04/23 - 2022/11/27   Rony Plesl: Trees Grow from the Sky / Gli alberi crescono dal cielo, Santa Maria della Visitazione, Benátky (Venezia)
2022/04/29 - 2022/05/28   Postup jako výstup: Umělecko-výzkumné strategie na UMPRUM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Technologické centrum Mikulandská, Praha 1
2022/05/24 - 2022/08/19   Days of Unearthing, Tschechisches Zentrum Wien (České centrum Vídeň), Vídeň (Wien)
2022/06/03 - 2022/07/09   Coexist, Coact, Collaborate, Galerie UM, Praha 1
2022/06/06 - 2022/06/28   Diplomky a Bakalářky 2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Technologické centrum Mikulandská, Praha 1
2022/06/10 - 2022/06/17   Artsemestr léto 2022, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2022/07/06 - 2022/07/29   On the Road, Tschechisches Zentrum München (České centrum Mnichov), Mnichov (München)
2022/07/10 - 2022/10/09   Hvězdné nebe: Sochorovi a František Kysela, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/07/10 - 2022/10/09   Jablko a jeho stín, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/09/07 - 2023/01/08   Design and Transformation: Stories of Czech Design 1990-2020, Design Museum Brussels, Brusel (Brussels)
2022/09/08 - 2022/10/02   Czech Landscape, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2022/09/08 - 2022/10/02   Design and Transformation: Stories of Czech Design 1990-2020, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2022/09/09 - 2022/10/22   O nádobách a číslech, Galerie UM, Praha 1
2022/10/11 - 2023/02/05   Architektúra a česká politika v 19.–21. storočí, Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Bratislava (Bratislava)
2022/11/02 - 2022/11/30   Nikola Ivanov: Dear Blake, Galerie UM, Praha 1
2023/01/27 - 2023/02/01   ARTsemestr zima 2023, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2023/02/10 - 2023/03/18   Česká krajina, Galerie UM, Praha 1
2023/04/05 - 2023/05/13   Transparency, Galerie UM, Praha 1
2023/05/26 - 2023/07/15   VAvoomvoom! 15+ let anglického magisterského programu Visual Arts na UMPRUM, Galerie UM, Praha 1
2023/06/01 - 2023/06/08   Bakalářky / Bachelor's works, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2023/06/01 - 2023/06/08   Diplomky / Diploma works, Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Technologické centrum Mikulandská, Praha 1
2023/06/18 - 2023/06/21   Artsemestr léto 2023, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2023/09/08 - 2023/10/14   Lokální vlna, Galerie UM, Praha 1
2023/09/12 - 2023/09/30   Beautiful Work, Delegation of Prague to the EU (Pražský dům), Brusel (Brussels)
2023/09/12 - 2023/10/01   Pavel Kuja: The Nameless One, Galerie Nika, Praha
2023/11/14   Jakub Stejskal: Taktilnost média a srovnávací dějepis umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2023/11/20 - 2023/12/04   Revoluce v autonomní dopravě, Vysoká škola uměleckoprůmyslová – Technologické centrum Mikulandská, Praha 1
2023/11/21   Karel Císař: Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2023/11/28   Karel Thein: Blízká setkání: Hmat v umění a filozofii, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

date of exhibition   exhibition title
????/04/01   Kurt Gebauer: Sochařství jako politikum a světový názor
????/04/15   Jiří Šalamoun: Zazděná jeptiška
????/04/29   JIří Beránek: Konstrukce dřevěných krovů a jejich vliv na sochařskou tvorbu
????/05/03   Přednáška Michaela Horshama
????/05/13   Pavel Štecha: Důvěra v autenticitu fotografie
????/05/27   Jindřich Smetana: Architektura, filmová iluze a realita divadelního prostoru
????/06/10   Vladimír Kopecký: Teorie umění, jak ji vidí umělec
????/06/17   Zdeněk Ziegler: Vítejte do zlých časů
????/11/07   Zdeněk Ziegler: Vážení spolupracovníci, milí přátelé
1953/06   Práce posluchačů vysoké školy uměleckoprůmyslové
1955/09/28 - 1955/10/07   Výstava prací let 1953-1955
1956/12   Josef Wagner, Pavel Smetana: Výstava navrhů
1957/12/13 - 1957/12/17   Věra Drnková - Zářecká
1958/06   Výstava skla
1960   Retrospektivní výstava poválečné činnosti
1961/03   Nejkrásnější knihy roku 1960
1979   Diplomové práce absolventů VŠUP 1979
1980/06/16 - 1980/07/31   Kultura bydlení
1983/09/12 - 1983/09/23   Pocta Emilu Fillovi
1990/06/26 - 1990/06/29   Jan Hísek
1993/10/02   Art Attack: Přednáška americké skupiny
1996/09/09 - 1996/10/06   Letos: Výběr klauzurních a diplomových prací VŠUP 1996
1996/12/10 - 1997/01/03   Saxa Loquuntur / Kameny hovoří
1997/01/13 - 1997/01/15   Výstava klauzurních prací ze zimního semestru VŠUP
1997/05/19 - 1997/06/07   Lucie Landau: Čtyři roviny
1997/06/10 -   Lenka Klodová, Marek Rejent: Kámen, žena, elektřina
1997/06/16 - 1997/06/26   Veronika Zapletalová: Krajinky
1997/09/04 - 1997/09/27   Projekt výstav skupiny C2 a Kurta Gebauera
1998/08/31 - 1998/09/28   Šest žáků Vladimíra Kopeckého
1999/06/10 - 1999/06/11   Kroužek přátel leporela
2000/01/21 - 2000/01/27   Klauzurní práce ze zimního semestru VŠUP
2000/06/02 - 2000/06/09   Klauzurní práce z letního semestru VŠUP
2000/06/16 - 2000/06/27   Diplomové práce VŠUP
2001/06   Diplomky 01
2001/06   Klauzurní práce
2001/06/20 - 2001/06/29   Výstava diplomových prací
2001/12/17 - 2002/01/14   Dana Zámečníková: Tabula smaragdina
2002/10/03 - 2002/10/27   Golem 2002
2002/11/26   Jan Jiroušek: K sémiotice intermediality, vuzah textů a obrazů
2002/11/28   Jiří Fajt: Panovník a město - dvě skici z Prahy lucemburské a jagellonské
2002/12/03   Marek Pokorný: Documenta 11 v čase a prostoru
2002/12/10   Pavel Liška: Malevič a Duchamp - limity moderního umění
2002/12/12   Dalibor Veselý: Fragment jako kritický aspekt modernity
2002/12/17   Sylva Petrová: Problémy soudobého skla
2003/01/17 - 2003/01/23   Výstava klauzurních prací studentů VŠUP
2003/05/19   Projekce filmové tetralogie
2003/05/21   Projekce filmové tetralogie
2003/06/03 - 2003/06/13   Artsemestr 03
2003/06/04 - 2003/06/13   Výstava soutěžných návrhů architektonicko-urbanistické soutěže na areál VŠUP v Praze Ďáblicích
2003/09/15 - 2003/10/04   Jan Hísek: Magie tmy
2003/10/07   Stanislav Komárek: Design v přírodě a společnosti
2003/10/21   Iva Janáková: Ladislav Sutnar - co výstava neřekne?
2003/11/04   Ladislav Kvasz: Skrytý dialog mezi malířstvím a geometrií
2003/11/18   Ladislav Kesner: Porozumět obrazu
2003/12/02   Vít Zouhar: Hudební postmoderna?
2003/12/04 - 2003/12/06   Hříchy mládí
2004/01/13 - 2004/01/17   Artsemestr 04
2004/02/09 - 2004/03/05   Private Evolution
2004/02/17   Jan Michl: Modernistické heslo - forma sleduje funkci: jeho původ, smysl a dnešní status
2004/03/30   Zdeno Kolesár: Grafický design: 50 nebo 5000 let existence?
2004/04/20   Lucie Svobodová: Mein Comp: Mentální cesty desitegrací informační společnosti
2004/05/11   Michael Bielický: Nová média: Přítomnost v nepřítomnosti
2004/05/25   Gerhard Buurman: Total Interaction: Issues and Examples of the New Design Approach at HGKZ Zürich
2004/06/05 - 2004/06/10   Artsemestr 04: Přehlídka klauzurních prací
2004/06/17 - 2004/06/30   Artsemestr 04: Přehlídka diplomových prací
2004/12/06 - 2004/12/08   Hobby: Zatím skryté vášně
2005/06/15 - 2005/06/30   Jan Chovanec: Lidé, které jsem spatřil na ulici
2006/03/17 - 2006/03/23   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP)
2006/03/21   Jiří Heřman: Transmise hudby do prostoru
2006/04/04   Bohdan Sláma: Smysl příběhu
2006/04/18   Radovan Lipus: Prostor divadla, divadlo prostoru
2006/05/02   Petr Váša: Patnáct let fyzického básnictví
2006/06/16 - 2006/06/29   Diplomky 06
2006/10/03   Marcel Wanders: Bulb
2007/01/24 - 2007/01/31   Artsemestr 07
2007/03/13   Petr Wittlich: Exprese a expresionismus
2007/03/27   Milena Bartlová: Emocionální klam ve středověkém umění
2007/04/10   Ladislav Kesner: Tváře gesta slzy, Tělo jako obrazové médium
2007/04/24   Mojmír Horyna: Architektura a motivace
2007/06/18 - 2007/07/02   Diplomky VŠUP 2007
2007/09/04 - 2007/09/22   Artistka: ...domácí
2008/01/23 - 2008/01/31   Artsemestr 2007 / 2008
2008/03/18   Pavel Klusák. Být chvíli offline
2008/04/01   Petr Fischer: Médiá a umění senzace
2008/04/15   Viktor Šlajchrt: Osvěta, lobbismus, provokace
2008/04/29   Petr Vaňous: Neomylný lodivod? Fikce a skutečnost
2008/06/18 - 2008/07/02   Diplomky '08
2008/10/14   Kaliopi Chamonikola: Lucas Cranach jako prototyp umělce - podnikatele
2008/10/21   Cyril Říha: Hledání pravidelností v chaosu současného světa. Čím se zabývá věda o komplexitě
2008/11/04   Karel Císař: Libovolný okamžik. K užití sekvence a série ve fotografiin 20. století
2008/11/18   Lada Hubatová - Vacková: Krystal a kaleidoskopická abstrakce. Obrazy ve vědě a umění na počátku 20. století
2009/04/07   Milena Bartlová: Může umění probouzet touhu?
2009/04/14   Tomáš Glanc: Ruský konceptualismus
2009/04/2   Martin Hilský: Chvála bláznovství: Shakespearovi klauni a šašci
2009/04/28   Pavel Himl: Záhadní cizinci? Cikáni v obrazech a dokumentech reného novověku
2009/06/06 - 2009/06/12   Artsemestr
2009/11/10   Aleš Březina: Do samoty v tanci; Totalita v opeře
2009/11/24   Josef Vojvodík: Vstup do hmoty
2009/12/01   Dalibor Tureček: Výtvarné prezentace literárního kánonu; Na příkladu K. H. Máchy
2009/12/08   Alena Pomajzlová: Futurismus v sukni: Růžena Zátková
2010   Diplomky 2010
2010/01/22 - 2010/02/02   Artsemestr zima 2010
2010/03/16   Petr Pokorný: Na hradiště s mikroskopem. Trochu jiná archeologie
2010/03/23   Tomáš Dvořák: Technické obrazy a encyklopedismus
2010/04/06   Josef Fulka: Freudova interpretace života a díla Leonarda da Vinci
2010/04/13   David Crowley: Double Agents: Reflections on Architecture, Film and Design in the Cold War
2010/04/27   Karel Kleisner: uhrančivé oči slepé evoluce: O formě a funkci sémantických orgánů
2012/02/10 - 2012/02/16   Artsemestr zima 12
2012/06/19 - 2012/06/27   Diplomky 2012
2013/06/12 - 2013/06/17   Artsemestr léto 2013
2013/10/21 - 2013/10/27   Matěj Pavlík, Iveta Schovancová: Pravda je tam venku
2015/01/21 - 2015/03/15   UMPRUM 2014: Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálů v roce 2014 / High time for combining the disparate and layering materials in 2014
2015/10/13 - 2015/10/19   Aleksandra Vajd a Hynek Alt: Konference / Conference
2015/11/24   Ondřej Přibyl: Stará pošta a Řez stonkem
2015/12/01   Lenka Klodová: Nic nového z oboru pornografie pro ženy
2015/12/08   Eva Koťátková: Umění v podřízené roli - Outsideři a jejich vystavování
2015/12/15   Jan Wollner: Co by sis přál - utopie v architektuře střední a východní Evropy
2016/02/04 - 2016/02/10   Artsemestr zima 2016
2016/04/19   Kaliopi Chamonikola: Od gotiky k renesanci. Styl, jeho proměny a funkce
2016/04/26   Johana Lomová: Textilní obraz. Diskuze o textilním výtvarnictví v Československu 50. a 60. let
2016/05/03   Jindřich Vybíral: Tvrdý kámen a jeho svit. Pokus o interpretaci vídeňského díla J. Plečnika
2016/05/10   Lada Hubatová-Vacková: Historizace ještě čerstvého. Pokus o retrospektivní výklad designu Olgoj Chorchoj
2016/05/17   Milena Bartlová: Kniha číslo IVB24. Přednáška s performativními prvky
2016/06/09 - 2016/06/13   Artsemestr léto 2016
2016/06/22 - 2016/06/29   Diplomky 2016
2017/01/25 - 2017/01/30   Artsemestr
2017/06/07 - 2017/06/10   Artsemestr léto 2017
2017/06/14 - 2017/06/19   Diplomky 2017
2018/01/24 - 2018/01/30   Artsemestr Zima 2018 / Artsemester Winter 2018
2018/05/14   UMPRUM Doctor Honoris Causa 2018
2018/06/07 - 2018/06/10   Artsemestr Léto 2018 / Diplomky & bakalářky 2018
2019/01/25 - 2019/01/28   Artsemestr zima 2019
2019/06/06 - 2019/06/09   Artsemestr léto 2019
2019/06/15 - 2019/06/21   Diplomky a Bakalářky 2019
2020/01/30 - 2020/02/03   Artsemestr zima 2020
2022/01/28 - 2022/02/02   Artsemestr zima 2022
2022/06/10 - 2022/06/17   Artsemestr léto 2022
2023/01/27 - 2023/02/01   ARTsemestr zima 2023
2023/06/01 - 2023/06/08   Bakalářky / Bachelor's works
2023/06/18 - 2023/06/21   Artsemestr léto 2023
2023/11/14   Jakub Stejskal: Taktilnost média a srovnávací dějepis umění
2023/11/21   Karel Císař: Tělo, věc a skutečnost: K fenomenologickým interpretacím amerického a československého umění 70. let
2023/11/28   Karel Thein: Blízká setkání: Hmat v umění a filozofii

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1995   Jan Bauch
  1996   Karel Svolinský
  1997   Antonín Kybal
  2001   Václav Cigler
  2002   Josef Mařatka
  2003   Jiří Stibral 1859 - 1939
  2004   Otakar Diblík: Designer
  2006   Z anonymity vystupuje designér František Crhák
  2012   The Incredible Lightness of Being: Jiri Pelcl
  2015   Pavel Štecha: Chataři
  2016   Rony Plesl
  2017   Jaroslav Benda 1882-1970
  2019   Adéla Matasová: Interface 2014-2017
  2022   Rony Plesl: Trees Grow from the Sky / Gli alberi crescono dal cielo / Stromy rostou z nebe
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Prostor, světlo, sklo / Space, Light, Glass
  1997   In-Tensione II (Dialog s prostředím - Dialogue with Our Surroundings)
  1999   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: Pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International open-air symposium: Workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary)
  2001   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 3. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 3rd workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary)
  2001   Pocta Stanislavu Libenskému (Z díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové)
  2002   Figurama 2002
  2003   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 4. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 4th workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary)
  2003   Figurama 2003
  2004   Diplomky 2004: Nejdivočejší jízda roku
  2004   Figurama 04
  2005   Diplomky VŠUP 2005: Golden mix
  2005   Figurama 05
  2005   Je Désire
  2006   1 + 2 + 8 (Kopeckého škola / School of Vladiír Kopecký)
  2006   Ateliér Socha II
  2006   Dialog - Monolog (O grafickém designu)
  2006   Diplomky VŠUP: Můj ty Tondo kolenatej, aneb vrchol programu
  2007   Ateliér keramika a porcelán VŠUP Praha
  2007   Dialog x Dialogue (Ateliér grafického designu a vizuální komunikace, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Graphic Design and Visual Communication dept., Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)
  2007   Diplomky VŠUP 2007 (Katalog diplomových prací)
  2008   Diplomky '08 VŠUP (Katalog diplomových prací / The catalogue of diploma works)
  2008   To nepodstatné / The Essence: Fotografie
  2009   Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic)
  2009   Diplomky '09 VŠUP (Katalog diplomových prací)
  2010   Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (Feast for visitors from another world)
  2010   Ateliér veškerého sochařství / The Studio of Universal Sculpture (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škole umělecko průmyslové / The Studio of Kurt Gebauer at the Academy of Arts, Architecture & Design, Prague)
  2010   Diplomky 2010 (Katalog diplomových prací / The catalogue of diploma works)
  2010   Petr Keil: 15 let ateliéru AIII
  2010   Volné / Fine
  2011   Objekt touhy
  2011   Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio)
  2011   Výstava / Exhibition 2011
  2012   Ponorná řeka / Hidden River (Ateliér fotografie (2008–2012) Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Studio of Photography (2008–2012), Academy of Arts, Architecture and Design, Prague)
  2012   Ř! Česká národní identita v současném umění
  2012   Výstava / Exhibition 2012
  2013   Myslet město (Městské strategie mezi kontrolou a laissez-faire)
  2014   Alt, Vajd: My Left Hand
  2014   Lapidárium: Ateliér sochařství
  2014   Manifesto (Glass Atelier UMPRUM / Ateliér skla UMPRUM)
  2014   Stroj na stravování (Kde a jak se jedlo v Československu (50.-70. léta))
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970)
  2014   UMPRUM 2013
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design)
  2015   Glassmania! (Bohemian Glass Masters at TENT London)
  2015   Iniciály 2013
  2015   Initials 2013
  2015   Manifesto (Works by students and graduates of the Studio of Glass in Prague / Práce studentů a absolventů Ateliéru skla v Praze)
  2015   Modfolk: Modernita v lidovém / Modernity in Folkness (Ateliér designu oděvu a obuvi Liběny Rochové na UMPRUM / Studio of Fashion and Footwear Deisgn of Liběna Rochová at UMPRUM)
  2015   Tam a zpátky / There and Back (Současný design, architektura a urbanismus / Contemporary design, architecture and urbanism)
  2015   The Three Best Typefaces in the World (Studio of Type Design and Typography, AAAD, 2013)
  2015   Tři nejlepší písma na světě (Ateliér tvorby písma a typografie, UMPRUM, 2013)
  2015   Vysoký čas spojování odlišeného a vrstvení materiálu v roce 2014 / High time for combining the disparate and layering materials in 2014 (UMPRUM 2014)
  2016   Architecture 4.0 (Studio Architecture III, WT 2016)
  2016   Dědictví: Tradice, inovace, móda / Heritage: Tradition, Innovation, Fashion
  2016   Dialog: Jiří Pelcl & absolventi / Jiří Pelcl & Graduates
  2016   Evolution (Original Typefaces Redesigned)
  2016   Last Fata Morgana (Czech Fashion Designers at the International Fashion Showcase)
  2016   OCH! Olgoj Chorchoj: Logic of Emotion
  2016   OCH! Olgoj Chorchoj: Logika emoce
  2016   Per astra ad monstra
  2016   Textile and Experiment / Textil a experiment
  2016   UMPRUM ATTACK!
  2016   UMPRUM Prague Calling (Selected Students' Works 2014-2016)
  2017   Bohemian Mud (Studio of Ceramics and Porcelain)
  2017   Dolby 307: Katalog Ateliéru malby UMPRUM 2010-2017
  2017   Ephemeral_Eternal
  2017   Knihovna / The Library (Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / Books and eBooks, Collections and Databases)
  2017   O Umprum / About Umprum
  2017   There Is Only You (Czech Fashion Designers at the International Fashion Showcase 2017)
  2018   Acoustic Caves
  2018   Aš po Užhorod
  2018   Colours of Transparency (Studio of Glass / Ateliér skla)
  2018   Galerie 207 (UMPRUM)
  2018   Pramen 2008–2016
  2018   Přetlak / Overpressure
  2018   Studio of Type Design and Typography in Prague
  2019   80'svoboda / 80ties Liberty (Ateliér Fotografie II Václava Jiráska a Štěpánky Stein - UMPRUM / Studio of Photography II of Václav Jirásek and Štěpánka Štein - UMPRUM)
  2019   Studiolo robotico R.U.R.
  2019   Studiolo robotico R.U.R.
  2019   Výpal / Firing (100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM / Centennial of the Ceramics and Porcelain Studio AAAD)
  2020   Aleksandra Vajd, Jimena Mendoza
  2020   Codex Aigas: We Came in Peace for all Mankind (Sborník autorských knih z ateliéru ilustrace a grafiky UMPRUM 2003-2018 / Anthology of Author's Books from the Studio of Illustration and Graphics UMPRUM 2003-2018)
  2020   One-to-One: Výzvy bílé krychle / Challenging the White Cube
  2020   Pass it on! (Aspects of collaboration in the work of UMPRUM students)
  2020   Přihraj! (Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM)
  2021   X-tá vlna, n-tá dávka / Xth wave, Nth dose (Diplomantky a diplomanti KVU UMPRUM 2020)
  2022   Architektura a česká politika v 19.–21. století / Architecture and Czech Politics from the 19th to the 21st Centuries (Kritický katalog výstavy / Critical Exhibition Catalogue)
  2022   Design & transformace (Příběhy českého designu 1990–2020)
  2022   Design & Transformation (Stories of Czech Design 1990–2020)
  2023   Autonomní revoluce v dopravě (Umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení)
kniha
  published   title (subtitle)
  1969   6 & 9
  1971   Slabikář
  1988   Hlubotisk
  1996   Dlouhá léta s architekturou
  1997   O tom (Texty)
  1998   Záznamy
  1999   Méně výstav a více umění (Výběr z výtvarných referátů v Lidových novinách 1921-1939)
  2001   Smysl Modernosti
  2001   VŠUP / AAAD 2001/2002 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)
  2002   Kotěra / Plečnik: Korespondence
  2003   Tak nám prý forma sleduje funkci (Sedm úvah o designu vůbec a o chápání funkcionalismu zvláště)
  2004   Kapitoly z dějin designu
  2005   Design: Aktualita, nebo věčnost? (Antologie textů k teorii a dějinám designu)
  2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005
  2007   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let)
  2008   Management umění
  2008   Mít a být (Sběratelství jako kumulace, recyklace a obsese)
  2008   Můj domácí sebezpyt (Praktické a vyzkoušené návody pro ekologicky citlivější péči o domácnost a osobní hygienu)
  2009   Domácí biograf / Home Cinema
  2009   Nefoťte mě před knihovnou (Kniha pro Jana Rouse)
  2009   The Typefaces of Vojtěch Preissig
  2009   Typografická písma Vojtěcha Preissiga
  2010   ... a z mlhy zjevily se útesy čínské: Obraz Číny v prvních fotografiích
  2010   Brožura (Teorie knižní vazby pro studenty VŠUP)
  2011   ...and the chinese cliffs emerged out of the mist: Perception and image of China in early photographs
  2011   Etická funkce architektury
  2011   Knižní vazby z Dunhuangu
  2011   Kotvy Máje (České obchodní domy 1965-1975)
  2011   Reissigova vila v Brně a reforma rodinného domu po roce 1900 / The Reissig Villa in Brno and the Reform of the Family House After 1900
  2011   Silent Revolutions in Ornament (Studies in Applied Arts and Crafts from 1880-1930)
  2011   Tiché revoluce uvnitř ornamentu (Studie z dějin uměleckého průmyslu a dekorativního umění v letech 1880-1930)
  2012   Design: Od myšlenky k realizaci / From Idea to Realization
  2012   Obrazy & události (Komentáře ke zdejší vizuální kultuře 2010–2012)
  2013   Benda a písmo (1900-1969)
  2013   Filozofie těla (Klíč k hlubšímu chápání těla a šatu)
  2013   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách / Friedrich Ohmann: Die Entdeckung des Barocks und die Anfänge der moderne Architektur in Böhmen
  2013   Jan E. Koula: Důvěrná architektura
  2013   Jiří Balcar
  2013   More Work (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Ateliér grafického designu a vizuální komunikace. Studenstké práce z let 2006–2013)
  2013   Národní styl: Kultura a politika
  2013   Proto (Grafický design a současné umění)
  2013   Vetřelci a volavky / Aliens and Herons (Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu v období normalizace (1968-1989) / A Guide to Fine Art in the Public Space in the Era of Normalisation in Czechoslovakia (1968-1989))
  2013   Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design
  2013   Zrození umělkyně z pěny limonády (Genderové kontexty české moderní teorie a kritiky umění)
  2014   Abeceda věcí (Poznámky k modernímu a současnému umění)
  2014   Architektúra pohyblivého obrazu
  2014   Ateliér keramiky a porcelánu / Studio of Ceramics and Porcelain 2011–2014
  2014   Druhá příroda / Second Nature
  2014   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu
  2014   Kultura 2: Architektura stalinské epochy
  2014   Myslet město (Současné městské strategie)
  2014   Rostislav Vaněk (Graphic Design, Type Design. Práce z let 1964 - 2014)
  2014   Z Prahy až do Buenos Aires (Ženské umění a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa)
  2015   Abstrakce - Čechy mezi centry modernity 1918-1950 (Nejen o vztazích volného a užitého umění)
  2015   Cizí dům?: Architektura českých Němců 1848–1891 / Ein fremdes Haus?: Die Architektur der Deutschböhmen 1848–1891
  2015   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLU Odeon)
  2015   Ivan Kroupa - architekti 2002-2014 : ...pokračování konceptu sebereflexe Ivan Kroupa, projekty a realizace 1988-2003...
  2015   Jde o to, aby o něco šlo (Typograf Oldřich Hlavsa)
  2015   Leopold Bauer: Heretik moderní architektury
  2015   Proti času (Konzervovanie-reštaurovanie v Československu 1918-1971)
  2015   Seven Years / Sedm let K.O.V. (K.O.V. Studio : concept, object, meaning : seven years / Ateliér K.O.V. : koncept, objekt, význam : sedm let)
  2015   Skripty do výlohy / Scripts for shop windows
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers)
  2015   Tam a zpátky / There and Back
  2016   České knižní obálky v edičních řadách (SNKLHU Odeon 1953-1995)
  2016   Manuál japonského laku
  2016   Manuál Monumentu
  2016   POP10: Poklady ostrova pokladů (Ateliér Grafický design a nová média, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
  2016   Ruční slepotisk a zlacení (Uvedení do technologie a historické inspirace)
  2016   Růžena Žertová: Architektka domů i věcí
  2016   Typografie filmových titulků (Úvodní filmové titulky v československém hraném filmu 1945-1993)
  2016   Věda, průmysl a umění
  2017   Benda a písmo 1900-1969
  2017   Elementy knižní vazby
  2017   Filozofie těla (Klíč k hlubšímu chápání těla a šatu)
  2017   Nail Art - Space for Sale
  2017   Nejen kruhy (Vizuální přístupy v zobrazování dat a informací)
  2017   Zobrazení bez reprodukce? (Fotografie a performance v českém umění sedmdesátých let 20. století)
  2018   Ada Kale, alternativní fakta o nejsevernější islámské exklávě v Evropě po roce 1902 / Ada Kaleh, Alternative Facts about the Northernmost Islamic Exclave in Europe after 1902
  2018   Akademické platformy výpočetního navrhování
  2018   Co je designér (Věci, místa, sdělení)
  2018   Czech Glass
  2018   České sklo
  2018   Green Fox Street
  2018   Husákovo 3+1 (Bytová kultura 70. let)
  2018   Leopold Bauer: Häretiker der modernen Architektur (1872-1938)
  2018   Nespavost
  2018   Retrospektiva (Vybrané studie k dějinám umění 12.-16. a 20. století)
  2018   Skrytá místa
  2018   Za Zelenou liškou
  2018   Zkamenělá hudba (Tvorba architekta Bernharda Gruebera 1806-1882)
  2019   A2 Index: Ateliér Architektury 2 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze / Studio Architecture 2 at the Academy of Arts, Architecture & Design in Prague 2007-2019
  2019   Hotel Praha
  2019   Inteligence obrazu a jazyk dějin umění (Výbor z textů)
  2019   Jan Šépka: Inspirace
  2019   Jaroslav Benda 1882–1970 (Typografická úprava a písmo)
  2019   Obrazy a předobrazy
  2019   Oko a tvář / Eye and Face
  2019   Petr Babák: Název knihy, autor názvu
  2019   Pražský hrad na cestě ke komunistické utopii (1948-1968)
  2019   Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století / The Spanish and German Halls at Prague Castle in the 19th Century
  2019   Transformátor (Principy tvorby isotypových grafů)
  2019   Vytváření věcí
  2020   Clara (Clara Istlerová, práce a život)
  2020   Duch, který pracuje / A Spirit at Work (Architektura a česká politika 1918-1945 / Architecture and Czech Politics 1918-1945)
  2020   Na konci byla kniha (Anna Pleštilová a Lucie Rohanová o autorských knihách)
  2020   Oděv, móda, tvorba
  2020   Síla i budoucnost jest národu národnost / The Strength and Future of the Nation is National Identity (Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century)
  2020   The Villa of Jenny and Josef Winternitz
  2020   Vila Jenny a Josefa Winternitzových
  2021   Alphabet for Futura / Abeceda pro Futuru
  2021   Brožura (Teorie knižní vazby pro studenty UMPRUM)
  2021   Budoucnost je skryta v přítomnosti / The Future is Hidden in the Present
  2021   Civilizovaná žena (Ideál i paradox prvorepublikové vizuální kultury)
  2021   Co je vlastně design?
  2021   Diakritický manuál (Případová studie nově navržených akcentů současných písem)
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938)
  2021   Ester Krumbachová
  2021   Jiří Pelcl Design (Dřevo - kov - sklo - porcelán - plast - textil - papír)
  2021   Meanwhile / Mezitím (Stories of the 21st Century / Příběhy 21. století)
  2021   Metr (Nástroj designéra)
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150
  2021   Nová typografie (Příručka pro moderní tvůrce)
  2021   Signatury všech věcí (Poznámky k teorii moderního a současného umění)
  2021   Stavebnice
  2021   Typokniha (Průvodce tvorbou tiskovin)
  2022   Co je českého na umění v Čechách? (Vybrané texty z let 2004–2021)
  2022   Hlavu vzhůru! Furt se de! (Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová)
  2022   Karel Haloun: To musí jít přečíst i potmě! (Obaly hudebních nosičů z let 1976–2022)
  2022   Knižní vazby z Dunhuangu (Teorie knižní vazby pro studenty UMPRUM)
  2022   Myslitelé / Thought Leaders
  2022   Návod k obsluze vesmírné lodi Země
  2022   Nové milénium 2000-2018 (Od pádu dvojiček po smrť Zahy Hadid)
  2022   Obeplutí světa s korvetou Erzherzog Friedrich 1874-1876 (Cestovatelské vzpomínky císařsko-královského námořního důstojníka Erwina hraběte Dubského)
  2022   Postup jako výstup (Umělecko-výzkumné strategie na UMPRUM)
  2022   Přivedli svět domů (Binkovi a Josef Gočár)
  2022   Technodiverzita
  2022   Typokniha (Průvodce tvorbou tiskovin)
  2022   Ztracená vláda věcí tvých se k tobě navrátí / The Rule over Your Affairs Once Lost Will Return to You
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1985   Sto let práce Uměleckoprůmyslové školy a Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (1885-1985)
  2005   Noc: Komiksy Ateliéru ilustrace a grafiky
  2005   O smyslu a interpretaci architektury
  2006   Médium kurátor (Role kurátora v současném českém umění)
  2008   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
  2009   Obrys doby
  2011   Ad Akta (Dějiny umění v rozšířeném poli)
  2011   Ad Akta (KDUE / VŠUP 2008/2011)
  2011   Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně jako součást středoevropské architektonické scény)
  2011   Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let)
  2012   Funkcionalismus, design, škola, trh (Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu)
  2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice
  2014   Diskuse 89 014
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
  2015   100 pages about UPRUM
  2017   Co bylo Československo? (Kulturní konstrukce státní identity)
  2018   Ex-pozice (O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury)
  2018   Století dánské a české nábytkové tvorby: Konvergence, divergence / A Century of Danish and Czech Furniture Design: Convergence and Divergence
  2018   Umění a revoluce (Pro Milenu Bartlovou)
  2019   National Letters: Languages and Scripts as Nation-building Tools
  2019   Návrat do budoucnosti
  2021   Moderní žena - architektka / Modern Woman - Architect (Projekce a realita ve střední Evropě od roku 1900 / Projection and Reality in Central Europe since 1900)
  nedat. (2016)   Open Sandwich (Otevřená platforma pro užité umění)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  1957   Věra Drnková - Zářecká (závěrečná aspirantská práce)
  1997   Lucie Landau: Čtyři roviny
  1997   Veronika Zapletalová: Krajinky
  2000   Kurt Gebauer: Znovuvstoupení do českého rybníka II
  2001   Achille Perilli: Knihovnička / La Librericciuola
  2001   Václav Cigler
  2002   Jan Novotný: Surová - uhlazená - tvář - béžového - zpátečníka (sochy)
  2002   Josef Mařatka a Auguste Rodin v Praze 1902
  2003   Architekt Jiří Stibral (1859 - 1939)
  2004   Aldin Popaja: Mejdan v Jajci
  2004   Daniel Hanzlík: City light
  2005   Jan Chovanec: Lidé, které jsem spatřil na ulici (diplomová práce - série figurálních obrazů)
  2005   Jan Tesař: 21
  2005   Lenka Klodová: Ženin 1/05 (Jak může vypadat pornočasopis určený ženám? prezentace doktorandského projektu)
  2005   Radana Lencová: Kaligrafie dnes - rukopisné písmo ((výstava doktorské práce))
  2006   Martin Papcún: Slánky / Salt cellars (2004/06 London - Praque)
  2006   Tomáš Pospěch: Krajinky.jpg
  2007   Artistka: ...domácí
  2007   Jan Měřička: Rajská zahrada / Garden of Eden
  2007   Malby Věry Kotlárové a Jana Chovance
  2007   Václav Magid: Místo pro projekt (pokus o politickou výstavu)
  2008   L. F. Kofránek: Sochař mezi tradicí a modernou (1880 - 1954)
  2008   Martin Kreim: Topos
  2009   Alžběta Dirnerová: Paradise - Ráj
  2009   Jan Vičar: Psí hřbitov
  2009   Tereza Velíková: DO : MI : NO
  2009   Václav Bláha: Knižní grafika
  2010   Jitka Válová: Jitka válí / Lité kresby
  2011   Kurt Gebauer: Zveřejnění
  2011   Ondřej Přibyl: Znaky příčinnosti - proces daguerrotypie
  2011   Ondřej Přibyl: Znaky příčinnosti - proces daguerrotypie
  2012   Ladislav Vondrák: Teritorium: Instalace jako konstrukt krutosti
  2012   Olga Karlíková: Slyšené krajiny
  2013   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách
  2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení
  2015   Pavel Štecha: Chataři
  2016   Alice Klouzková: Dědictví. Tradice, inovace, móda
  2017   Jan Boháč: Můžu?
  2017   Jaroslav Benda 1882-1970
  2017   Paul Chamberlain: New Domestic Landscape. Geographical shift of the healthcare / Příští krajina domova. Nemocnice nebo byt?
  2019   Olga Krykun: Don't Panic!
  2019   Vendulka Prchalová: Směsi / Mixtures
  2019   Viktor Dedek: How to Make Your Dreams Come True Using Blender 2.80
  2020   Po povrchu / On the Surface
  2022   Nikola Ivanov: Dear Blake
  2023   Lokální vlna / Local Wool
  neuveden   Patrik Hábl: Obrazy - grafika
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  1958   Umprum inspiromat (Lucerna 14.III.58)
  1994   Druhá sýpka
  1995   Fabulae lipsienses: Vysoká škola grafiky, knižního umění a grafického designu (HGB) (Diplomové práce z posledních let)
  1995   Textilní tvorba: Atelier Prof. Bohdana Mrázka / Studio Textile design headed by prof. Bohdan Mrázek
  1995   Užitečné předměty / Usefull objects
  1996   Letos: Výběr klauzurních a diplomových prací VŠUP 1996
  1996   Saxa Loquuntur / Kameny hovoří (Svědectví o studiu kamene)
  1997   Ateliér veškerého sochařství (Práce studentů Kurta Gebauera a Jany Skalické)
  1997   Výstava klauzurních prací ze zimního semestru (VŠUP)
  1998   Asi asi asistenti
  1998   Ateliér veškerého sochařství (Ateliér Kurta Gebauera na Vysoké škola uměleckoprůmyslové v Praze)
  1998   Design (Výstava prací studentů VŠUP ve Zlíně)
  1998   VŠUP: Ateliér skla Vladimíra Kopeckého
  2000   Klauzurní práce ze zimního semestru VŠUP
  2000   Prague: Session, Mladý český design
  2000   Přechodné úkazy
  2000   VŠUP Klauzurní a diplomové práce 2000 (Léto)
  2001   Diplomové práce studentů VŠUP 2001
  2001   Knihy Aulos (text - typografie - ilustrace)
  2001   Má vlast
  2001   Pocta Stanislavu Libenskému *27.března 1921 (Z díla Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové)
  2002   Bohemian Glass
  2002   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Klauzury 02
  2003   Artsemestr 03
  2003   René Hábl, Pavel Preisner: Lancia Stratos
  2003   Rytci a tiskaři / Icisori e stampatori / Graveurs et imprimeurs (Palermo, Praha, Paris)
  2003   Výstava klauzurních prací studentů VŠUP
  2003   Výstava soutěžných návrhů architektonicko-urbanistické soutěže na areál VŠUP v Praze Ďáblicích
  2004   Artsemestr 04 (23 výstav na jednom místě)
  2004   Artsemestr 04
  2004   Figurama 04
  2004   Private Evolution
  2005   Zelené mládí / Green Youth
  2006   Společná výstava malířských ateliérů M. Rittsteina (AVU) a S. Diviše (VŠUP)
  2007   Artsemestr 07 (Výstava klauzurních prací studentů VŠUP)
  2007   Co se dá dělat...?
  2007   Dialogue
  2007   Diplomky VŠUP 2007
  2007   Hus za šunku
  2007   Sofi Hemon a Jana Rollová: Recto Verso
  2008   Artsemestr
  2008   Artsemestr 2007 / 2008
  2008   Generace nula: Nová vlna českého a slovenského komiksu
  2008   Idylka (Sezóna 08)
  2009   Artsemestr (výstava klauzurních prací)
  2009   Artsemestr `09
  2009   Heinz Art - Budoucnost designu inspirovaná tradicí
  2009   Sylva Francová, Silvie Vondřejcová: Časosběrné projekty
  2009   Zoom in
  2010   Artsemestr zima 2010 (klauzurní práce 2009/2010)
  2010   Hostina pro návštěvu z jiného světa / A Feast for Visitors from Another World
  2011   Kotvy Máje: České obchodní domy 1965-1975
  2011   Objekt touhy
  2011   Výstava / Exhibition 2011
  2012   Artsemestr zima 12
  2012   Ř! Česká národní identita v současném umění
  2013   Art semestr (léto 2013) (Lenka Klodová: Já se strašně styděla, ale jen u toho prvního)
  2014   Artsemestr 2014 / Léto
  2014   Můj baťovský domek
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970)
  2015   Tam a zpátky (Současný design, architektura a urbanismus)
  2016   Artsemestr léto 2016 & Diplomky 2016
  2016   Artsemestr zima 2016
  2016   Čau Zajíc. TYPO9010
  2016   Dialog: Jiří Pelcl & absolventi
  2016   Open call
  2016   Per astra ad monstra
  2016   UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK!
  2017   Akademické platformy výpočetního navrhování / Academic Platforms of Computational Design
  2017   Artsemestr léto a Diplomky 2017
  2017   The Pillar of Conflicts
  2018   Artsemestr Léto 2018 / Diplomky & bakalářky 2018
  2018   Artsemestr Zima 2018 / Artsemester Winter 2018 (Výstava klauzurních prací)
  2018   Aš po Už/horod (Ateliér textilní tvorby UMPRUM)
  2018   Design v pohybu / Design in Motion
  2018   Knihovna: Svazky a digitalizáty, sbírky a databáze / The Library: Books and eBooks, Collections and Databases
  2018   Všechno mi může být ničím / Everything Means Nothing To Me
  2019   A1.zip
  2019   Artsemestr léto 2019 / Diplomky a Bakalářky 2019
  2019   Artsemestr zima 2019
  2019   Kdo, když ne kdy / If Not When, Who (Okupační stávka na VŠUP v roce 1989 / Occupation Strike at AAAD in 1989)
  2020   Artsemestr zima 2020
  2020   One-to-One: Výzvy bílé krychle
  2020   Síla i budoucnost jest národu národnost / The Strength and Future of the Nation is National Identity, Duch, který pracuje / A Spirit at Work (Architektura a česká politika v 19. století / Architecture and Czech Politics in the 19th Century)
  2021   Animace 70 / Animation 70 (Sedm desetiletí ateliéru animace na UMPRUM / 70th Anniversary of the AAAD's Studio of Animation)
  2021   Artsemestr
  2021   Budoucnost je skryta v přítomnosti / The Future Is Hidden in the Present (Architektura a česká politika 1948–1989 / Architecture and Czech Politica 1948–1989)
  2021   Kurtovi: Ateliér veškerého sochařství k osmdesátkám Kurta Gebauera
  2022   Artsemestr léto 2022 / Diplomky a Bakalářky
  2022   Artsemestr zima 2022
  2022   Brejle a okuliare (Design brýlí v Československu)
  2022   Coexist, Coact, Collaborate
  2022   Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole / Jan Kotěra and His Students at the School of Decorative Arst
  2022   O nádobách a číslech (Varianty výrobních procesů keramické nádoby a kvantifikace jejich enviromentální stopy)
  2022   Postup jako výstup: Umělecko-výzkumné strategie na UMPRUM
  2022   Understanding: Art & Research
  2023   ARTsemestr (zima/winter 2023)
  2023   Artsemestr léto 2023 / Artsemestr summer 2023
  2023   Česká krajina / Czech Landscape
  2023   Diplomky a bakalářky / Diploma and Bachelor's works
  2023   Transparency (Výstava studentů Ateliéru skla na UMPRUM)
  2023   VAvoomvoom! (15+ let anglického magisterského programu Visual Arts na UMPRUM / 15+ years of the UMPRUM Visual Arts master's program in English)
autorská kniha
  published   title (subtitle)
  2019   Žížala pokládá otázky
  2021   Václav Jirásek: Infekce
diplomová (disertační) práce
  published   title (subtitle)
  2012   Jedinečnost a reprodukce fotografického obrazu
  2012   Proces daguerrotypie v praxi, manual I - shrnutí k 20. 3. 2012
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle)
  2002   Daniel Markovič, Globus Antikva, Globus Sans, 1999
  2002   Hana Půchová, 1996
  2002   Jakub Krejčík, U vody, At the Water, 2000
  2002   Jakub Zich, Dědský dům, Oldmen's House, 2000
  2002   Lucie Kovářová, Pouť do krajiny soumraku, Journey to the Sunset Land, 2000
  2002   Lucie Štamfestová, Jedlíci, Eaters, 2001
  2002   Marek Cimbálník, J. K. Huysmans: À rebours, 1999
  2002   Marek Pistora, Merkur Primar, 1997
  2002   Mario Corradini, Coma, 2001
  2002   Martin Procházka, Bubbleburst, 2000
  2002   Ondřej Přibyl, Wochenendhäusergesamtkunstwerk, 2001
  2002   Pavel Novák, Tuáreg, 2000
  2002   Petr Šmalec, Malý obrázkový Světoslav, Small Picture Gloryworld, 2000
  2002   Štěpán Malovec, Stop Family Violence, 2001
  2002   Štěpánka Steinová a Salim Issa, Mimolimit, Beyondlimit, 2001
  2002   Vojtěch Vlk, Capuccini, 2000
informační leták / informace
  published   title (subtitle)
  2014   Ediční plán 2014 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2011   Transparency Nation (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio)
  2020   Mise - vize - revize / Mission - Vision - Revision
katalogový list kolektivní
  published   title (subtitle)
  nedatováno   Ateliér veškerého sochařství Kurta Gebauera / The Studio of Universal Sculpture (Výběr činností z let 1999-2000 / Selected activities from period 1999-2000)
parte
  published   title (subtitle)
  1953   Emil Filla (malíř)
  1969   Jiří Trnka (národní umělec, profesor)
  1974   František Muzika (profesor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
  1982   zasloužilý umělec Bedřich Stefan (akademický sochař nositel Řádu práce, laureát státní ceny Klementa Gottwalda)
  1983   zasloužilý umělec prof. Jaroslav Horejc (akademický sochař nositel Řádu práce)
  1986   doc. Jan Nušl (zasloužilý umělec, akademický sochař)
  1986   Jan Kavan (akademický sochař)
  1986   Karel Svolinský (akademický malíř, národní umělec)
  1987   profesor Josef Novák (akademický malíř a grafik, nositel vyznamenání Za vynikající práci a Za zásluhy o výstavbu)
  1988   Jan Spurný: prof. PhDr. (svazové) (prof. PhDr.)
  1988   prof. PhDr. Jan Spurný
  1989   docent Přemysl Rolčík (akademický malíř a grafik)
  1990   doc. Ladislav Vacek (ak. mal., nositel vyznamenání Za vynikající práci a titulu Zasloužilý umělec)
  1990   Ladislav Pícha (akademický sochař a restaurátor)
  1999   Otakat Diblík: prof. ing. arch.
periodikum
  published   title (subtitle)
  2019   Šum Journal for Contemporary Art Criticism and Theory (Threshold Ecologies)
PF
  published   title (subtitle)
  2003   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze: Pour Féliciter 2004
plakát
  published   title (subtitle)
  1992   Baťa (Playboy's World)
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  1993   Art Attack: Přednáška americké skupiny
  2002   Umění včera a dnes (2. ročník cyklu veřejných přednášek)
  2003   Umění včera a dnes: Třetí ročník cyklu veřejných přednášek
  2004   Artsemestr 04
  2004   Umění včera a dnes: Design a nová média (4. ročník cyklu veřejných přednášek)
  2005   O smyslu a interpretaci architektury (Křest knihy)
  2005   Zdeno Kolesár: Křest knihy Kapitoly z dějin designu
  2006   Umění včera a dnes (Pozvánka na sedmý cyklus přednášek)
  2007   Adriena Šimotová, Jan Kaplický: Doctor honoris causa
  2007   Umění včera a dnes: Umění a emoce
  2008   Umění včera a dnes (Pozvánka na dvanáctý cyklus přednášek)
  2008   Umění včera a dnes (Jedenáctý cyklus veřejných přednášek)
  2009   Umění včera a dnes (Pozvánka na třináctý cyklus přednášek)
  2009   Umění včera a dnes (Pozvánka na čtrnáctý cyklus veřejných přednášek)
  2010   Umění, věda a filosofie (pohledem třicátníků)
  2015   Umění včera a dnes: Výzkum o umění a výzkum uměním (26. cyklus veřejných přednášek)
  2016   Umění včera a dnes: Dějiny umění na dnešní Umprum (27. cyklus veřejných přednášek)
  2017   Umění včera a dnes na téma: Dějiny umění na dnešní Umprum
  2018   UMPRUM Doctor Honoris Causa 2018
  2022   UMPRUM Doctor Honoris Causa 2022
  2023   Umění včera a dnes: Tělo, hmat a otisk (35. cyklus veřejných přednášek)
  nedatováno   Cyklus veřejných přednášek profesorů VŠUP v Praze
  nedatováno   Janet Wolff: Modernismus, realismus, revizionismus
  nedatováno   Pozvánka na přednášku Michaela Horshama
  nedatováno   Zdeněk Ziegler: Vážení spolupracovníci, milí přátelé
program
  published   title (subtitle)
  1955   Inspiromatický bulletin
  2012   Ř! Česká národní identita v současném výtvarném umění
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  1979   Václav Mařan 1879 - 1962
  2000   František Muzika 1900 - 1974 - 2000
  2020   Význam tradice pro typografii
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle)
  2019   Kdo, když ne kdy (Okupační stávka na VŠUP v roce 1989)
soubor pohlednic
  published   title (subtitle)
  2002   Grafické ateliéry
text
  published   title (subtitle)
  2020   Popovrchu / On the Surface
tisková zpráva
  published   title (subtitle)
  2005   Je Désire
  2006   Barbara Benish: Chleba a mlýnský kámen
  2009   Časosběrné projekty Sylvy Francové a Silvi Vondřejcové
  2009   Nová instalace pražských OBRů vyroste na Klárově
  2010   Jitka válí - lité kresby
  2013   Friedrich Ohmann: Objev baroku a počátky moderní architektury v Čechách
  2013   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení
  2015   Pavel Štecha: Chataři
  2019   Firing: Centennial of the Ceramics and Porcelain Studio AAAD
  2019   If Not When, Who: Occupation Strike at AAAD in 1989
  2019   Julie Lupačová: Poselství
  2019   Směsi / Mixtures
  2019   Výpal: 100 let Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM
  2022   Jan Kotěra a jeho žáci na Umělecko-průmyslové škole
úvodní text
  published   title (subtitle)
  2022   Nikola Ivanov: Dear Blake
záložka
  published   title (subtitle)
  ????   Josef Čapek - Fantomas (1920) (Život se nepíše, život se žije.)
  ????   Petr Bosák - Ultraman (2006) (Papír má dvě strany.)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

institution, city, address
 
Galerie 207, Praha, Palachovo nám. 80
Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1, nám. Jana Palacha 80
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér Architektura II., Praha
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Ateliér užité grafiky, Praha, _
Výstavní síň Vysoké školy uměleckoprůmyslové, Praha, náměstí Jana Palacha 80

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

kniha
  published   title (subtitle)
  1971   Slabikář
autorská kniha
  published   title (subtitle)
  2018   киоск
příležitostný tisk
  published   title (subtitle)
  2020   Význam tradice pro typografii

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  1986   Vzpomínky na školu a k dílu architekta P. Janáka
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1967   Academias de arte de Checoslovaquia
  1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
  2003   Figurama 2003
  2004   Figurama 04
  2006   Figurama 06
  2010   Petr Keil: 15 let ateliéru AIII
  2011   Obraz, v kterém žijeme (Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách)
  2011   Obraz, v kterém žijeme (Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách)
  2011   The Picture We Live In (Works by students studying programmes and subjects in the field of photography taught at Czech and Slovak art universities an higher education institutions)
  2011   The Picture we live in (Works by students studying programmes and subjects in the field of photography taught at Czech and Slovak art universities an higher education institutions)
  2011   Transparency Nation for Dox by Qubus (Ateliér skla Ronyho Plesla / Rony Plesl Glass Studio)
  2017   O Umprum / About Umprum
  2018   Galerie 207 (UMPRUM)
kniha
  published   title (subtitle)
  1989   Panorama der tschechischen bildenden Kunst (3)
  1989   Panorama of Czech Fine Arts (3)
  2001   VŠUP / AAAD 2001/2002 (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague)
  2012   Czech Contemporary Art Guide
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1946   Větší zájem o Um-prum
  1970   UMPRUM 1970
  1988   Nápad z ateliéru VŠUP
  1995   Uměleckoprůmyslová škola v Praze 1885-1995
  1998   Fotografický adresář České republiky
  1998   Fotografie na Vysoké škole umělecko průmyslové v Praze
  2001   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
  2011   Lišku vystřídal Smetana
  2011   Sochaře povede Lang i Gebauer
  2013   Pastorace mezi umělci
  2013   VŠUP vs. UMPRUM
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2005   Artsemestr 05 (Přehlídka klauzurních prací studentů Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze)
  2005   Contacts (6. mezinárodní sympozium výtvarných akademií)
  2006   Artsemestr 06
  2006   Diplomky VŠUP (Dva tisíce šest)
  2006   Ječitošilajaktopuči II.
  2007   Craftsmanshipforever.com (Výstava designu skla a šperku)
  2008   Idylka (Sezóna 08)
  2009   Zoom in
  2011   Obraz, v kterém žijeme / The Picture We Live In (Práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých školách / Works by students studying programmes and subjects in the field of photography taught az Czech and Slovak art universities and higher education)
PF
  published   title (subtitle)
  2008   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle)
  2006   Slavnostní akt promoce absolventů magisterského studia Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze
program
  published   title (subtitle)
  2005   Plán výstav 2006 (Galerie Ostrava, Karviná, Brušperk, Čeladná, Trojanovice)
  2011   Sympozium Obraz, v kterém žijeme

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/10/12 - 1981/10/23   Výstava prací posluchačů VŠUP v Praze obor sklářského výtvarnictví, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
2004/09/15 - 2004/10/31   Ateliér malby Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
2005/11/24 - 2005/12/29   VŠUP dnes / AAAD Today, Galerie Vysoké školy uměleckoprůmyslové (Galerie VŠUP), Praha 1
2005/11/25 - 2005/12/29   Výstava Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze, Mánes, Praha
2006/05/02 - 2006/06/04   Ječitošilajaktopuči II., Dům umění, Opava (Opava)
2006/06/14 - 2006/10/15   Hledej design! / The Quest for design!, Pražákův palác, Brno (Brno-město)
2006/06/28 - 2006/09/10   Figurama 06, Galerie Gaudeamus, Ostrava (Ostrava-město)
2007/01/11 - 2007/02/28   Ateliér Malba - Vysoká škola umělecko-průmyslová Praha, Sankturinovský dům, Kutná Hora (Kutná Hora)
festival/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/06/19   Knihex 06, Vila Štvanice, Praha
2016/12/03 - 2016/12/04   Knihex 6 1/2, Studio Alta, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/10/20 - 2011/10/21   Sympozium Obraz, ve kterém žijeme, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

person   born from - to, notes
Alt Hynek   10. 5. 1976     2008 - ????, vedoucí ateliéru fotografie VŠUP
Anderle Jiří   14. 9. 1936     1969 - 1973, odborný asistent u Jiříiho Trnky a Zdeňka Sklenáře
Babák Radim   14. 8. 1972     ???? - ????
Bader Markus   1968     2009 - 2011, vedoucí ateliéru architektury
Barta Jiří   26. 11. 1948     1979 - 1982, odborný asistent
Barta Jiří   26. 11. 1948     1992 - 2007, Ateliér filmové a televizní grafiky
Bauch Jan   16. 11. 1898     1946 - 1958, docent
Běhounek Jiří   24. 11. 1929     1953 - 1960, asistent
Benš Adolf   18. 5. 1894     1945 - 1965
Beránek Jiří   21. 11. 1945     ???? - ????, pedagog
Berdych Jakub   18. 1. 1953     ???? - ????
Blažek Filip   12. 9. 1974     ???? - ????, pedagog
Burant František   13. 2. 1924     ???? - ????
Cigler Jakub   26. 1. 1962     1990 - ????
Císař Karel   17. 12. 1972     ???? - ????, pedagog
Coufal Tomáš   22. 9. 1964     ???? - ????, asistent v ateliéru Jiřího Šalamouna
Čapková Ivana   22. 10. 1942     1975 - 1979
Čapková Ivana   22. 10. 1942     1990 - ????
Černický Jiří   1. 8. 1966     ???? - ????, vyučuje v ateliéru malby
David František   25. 10. 1913     1950 - 1973, pedagog
David Jiří   28. 8. 1956     2003 - ????, vedoucí ateliéru intermediální konfrontace
Diblík Otakar   19. 8. 1929     1990 - 1999, vedoucí ateliéru designu
Drtina Luboš   22. 1. 1963     ???? - ????
Dvořák Vilém   29. 4. 1886     1935 - ????, profesor
Eckert Otto   4. 3. 1910     1946 - ????, profesor
Eckert Otto   4. 3. 1910     1960 - 1966, rektor
Eisler Eva   27. 7. 1952     ???? - ????, vedoucí ateliéru K.O.V.
Felcman Bohuslav   29. 8. 1919     1949 - ????, asistent Kybala, od 1962 vedoucí ateliéru
Fikari Miroslav   12. 9. 1912     1938 - 1944
Fikari Miroslav   12. 9. 1912     1946 - ????, asistent
Filip Zdeněk   18. 6. 1930     1984 - ????, profesor, vedoucí ateliéru propagační grafiky a plakátu
Filla Emil   4. 4. 1882     1945 - ????, vedoucí atelieru pro monumentální malbufeiogl
Fišárek Alois   16. 7. 1906     1946 - 1967, profesor užitého umění a dekorativní malby
Fišárek Alois   16. 7. 1906     1967 - 1975, profesor AVU v Praze
Fišer Jan   7. 10. 1944     1990 - 1996, vedoucí atelieru architektury, interiéru a výstav
Fišer Jan   7. 10. 1944     1993 - ????, jmenován profesorem
Fišerová Kristina   17. 4. 1980     2006 - ????, Asistentka v ateliéru Grafický design a vizuální komunikace
Frydecká Emilie   3. 6. 1938     1990 - ????, odborná asistentka v ateliéru B. Mrázka
Fuchs Bohuslav   24. 3. 1895     1919 - 1921, v ateliéru J. Kotěry
Fuchs Jiří   22. 4. 1949     1977 - 1994, odb. asistent
Gebauer Kurt   18. 8. 1941     1990 - ????, Ateliér veškwerého sochařství
Grus Josef   19. 10. 1893     1951 - 1958, profesor
Hábl Patrik   10. 7. 1975     2007 - ????, pedagog
Haloun Karel   30. 10. 1951     ???? - ????
Hanák Bedřich   6. 5. 1923     ???? - ????, ateliér grafiky???
Harcuba Jiří   6. 12. 1928     ???? - ????, v ateliéru K. Štipla aspirantem, lektorem, docentem
Harcuba Jiří   6. 12. 1928     1971 - ????, z politických důvodů propuštěn
Harcuba Jiří   6. 12. 1928     1990 - ????, profesor ažteliéru kov, šperk a glyptika
Harcuba Jiří   6. 12. 1928     1991 - ????, rektor
Havlas Ladislav   19. 10. 1907     1939 - 1945, asistent K. Štipla
Havlíčková Monika   26. 11. 1975     2000 - ????, asistentka v sochařském ateliéru Jiřího Beránka
Hegar Milan   8. 5. 1921     1960 - ????
Hoffmeister Adolf   15. 8. 1902     1951 - ????, profesor speciálního ateliéru kresleného a loutkového filmu
Holeček Jaroslav   16. 11. 1907     1939 - 1945, profesor ve sklářském atelieru
Holoubková Marta         ???? - ????, vedoucí knihovny
Horáčková Klára   26. 10. 1980     2008 - 2013, vedoucí sklářské dílny
Horáčková Klára   26. 10. 1980     2011 - ????, asistentka Ateliéru skla
Hrouda Milan   17. 8. 1951     1979 - 1980
Hubatková Jana   16. 10. 1970     ???? - ????, odborná asistentka v litografické dílně
Hubatová-Vacková Lada   5. 3. 1969     ???? - ????, dějiny designu a moderního umění
Hudziec Roman   23. 11. 1968     ???? - ????, asistent
Humlová Eva   29. 6. 1975     ???? - ????, asistentka v ateliéru kov a šperk
Hybner Jan   4. 6. 1964     ???? - ????, knihařská dílna .- mistr odborné výuky
Chalupníček Miroslav   23. 11. 1911     ???? - ????, docent
Illík Rostislav   21. 11. 1952     1981 - 1986, asistent, později mistr odb. výuky
Jandíková Brodská Eva   1. 1. 1954     2003 - 2006, odborná asistentka ateliéru textilní tvorby
Janďourek Jaroslav         ???? - ????
Jandová Radomíra   1. 2. 1971     1998 - 2000, lektorka ateliéru Kov a šperk
Janoušek Richard   10. 1. 1970     ???? - ????
Jansa Václav   21. 10. 1859     1950 - ????, 1950-51 asistent u E. Filly, 1953 a 1965-1974 odborný asistent
Jirků Boris   10. 4. 1955     1991 - 2006, vedoucí ateliéru figurální kresby, 2006 rektor
Jiřička Josef   12. 2. 1934     1953 - 1959
Jiřičná Eva   3. 3. 1939     1996 - ????, profesorka (1999), ateliér architektury
Johnová Helena   22. 1. 1884     ???? - ????
Juračková Arna   18. 5. 1951     1970 - 1976, studium. V l. 1982-1990 pedagožkou atelieru filmové a televizní grafiky
Jurnikl Rudolf   6. 2. 1928     1948 - 1953, studium ukončeno dvouletou aspiranturou, stal se akad. sochařem
Justich Jiří   23. 4. 1876     ???? - ????
Kafka Jaroslav   3. 9. 1896     ???? - ????
Kaláb Libor   30. 7. 1965     ???? - ????
Kaplánková Michaela         ???? - ????, Oddělení vědy a výzkumu – Oddělení styku s veřejností
Karásek Arnošt   10. 1. 1920     ???? - ????, 1946 - 1952 A. Strnadel
Karásek David   3. 4. 1969     ???? - ????
Karel Václav   21. 10. 1902     ???? - ????
Karous Pavel   8. 6. 1979     2008 - ????, asistent, Ateliér Sklo
Kasík Václav   8. 9. 1929     ???? - ????, 1949 - 1955 (atel. grafiky, K. Svolinský)
Kašpar Antonín   4. 3. 1954     1976 - 1982, (J. Soukup, B. Hanák, Š. Malatinec)
Kašparová Feldová Dagmar   8. 3. 1928     1948 - 1952, Jos. Novák
Kavan Jan   26. 5. 1905     1951 - 1957, docent
Kavan Jan   26. 5. 1905     1957 - 1966, profesor
Kavan Jan   26. 5. 1905     1966 - 1972, rektor
Kerhartová Peřinová Marta   7. 4. 1935     1953 - 1959, J. Kaplický
Khunová Anna   18. 7. 1946     1967 - 1973, Josef Novák, A. Strnadel, J. Trnka, Z. Sklenář
Klasová Milena   17. 4. 1944     1964 - 1982, knihovnice
Klimeš Vlastibor   24. 5. 1924     ???? - ????
Kmoch Pavel   26. 8. 1940     1971 - 1975
Knapek Pavel   3. 10. 1951     2003 - ????
Kolář Zbyněk   10. 7. 1926     1951 - 1953, asistent
Komárek Antonín   7. 8. 1944     ???? - ????
Kopřiva Pavel   6. 9. 1968     1997 - 2003, asistent
Krbcová Helena   12. 10. 1956     ???? - ????
Krčmář František   5. 4. 1935     ???? - ????, docent, obor užitá malba
Krofta Jan   7. 8. 1907     1951 - 1956, přednáší dějiny umění a architektury
Kuba Petr   29. 3. 1958     ???? - ????, umělecko-technický pracovník
Kuča Otakar   13. 10. 1927     1990 - ????
Kuna Zdeněk   25. 4. 1926     1973 - 1990, pedagog, vedoucí Ateliér užitné architektury – životní a pracovní prostředí
Kytka Václav   23. 7. 1913     ???? - ????
Lapka Karel   15. 11. 1913     1947 - 1974, docent
Lednická Zuzana   16. 3. 1974     ???? - ????
Liška Pavel   3. 9. 1941     2007 - 2011, rektor, únor 2007 - leden 2011
Lukas Vít   1969     ???? - ????, vedoucí ateliéru Konstrukce a tvorby nábytku a interiéru
Machalický Jiří   16. 5. 1952     1994 - 1995, externí pedagog
Machek Tomáš   14. 2. 1970     1995 - ????, asistent
Major Pavel   11. 12. 1943     1974 - ????, pedagog v ateliéru knižní grafiky a ilustrace
Malášek Michal         1998 - ????, odborný asistent (produktový sesign)
Malatinec Štefan   22. 1. 1930     1977 - 1979, externí pedagog
Malejovský Josef   19. 4. 1914     1945 - ????
Malina Miloš   14. 10. 1904     1945 - 1950
Manina Zdeněk   11. 9. 1961     2003 - ????, odb.asistent
Mareš Jan   21. 6. 1953     ???? - ????, lektor (2. pol 80. let)
Meisner Ján   29. 12. 1939     1996 - ????, odborný asistent
Menšík Zdeněk   20. 4. 1925     ???? - ????
Mikula Jiří   19. 1. 1926     ???? - ????, profesor, prorektor
Mikuláštík Tomáš   21. 12. 1948     19950 - 1996, externí pracovník na katedře designu
Mlynářová Lucie   24. 3. 1966     ???? - ????, asistentka v ateliéru fotografie
Motyčka (Sadofsky) Petr   10. 9. 1971     ???? - ????, pedagog
Mrázek Hořický Joža   28. 3. 1906     ???? - ????, umělecký model
Mrkus Pavel   28. 3. 1970     ???? - ????, asistent
Nauman Pavel   2. 5. 1907     ???? - ????
Nesvadba Otakar   6. 6. 1949     1987 - ????, odborný asistent
Nešleha Pavel   19. 2. 1937     1990 - ????, od jarního semestru vedoucí ateliéru malby, od r. 1991 profesor,
Novák Jiří   6. 11. 1922     1942 - 1946
Novák Josef   7. 11. 1902     ???? - ????, pedagog
Novák Vratislav   13. 12. 1942     1990 - ????, profesor, kov a šperk
Nováková Jiřina         1951 - 1955, instruktorka pro kreslený a loutkový film
Novotná Hana   21. 3. 1958     2005 - 2011, odborná asistentka
Novotný Stanislav   7. 5. 1959     1993 - 1994
Novotný Vojtěch   1979     2010 - ????, odborný asistent, Ateliér designu oděvu a obuvi
Nušl Jan   19. 10. 1900     ???? - ????
Paderlík Arnošt   1. 12. 1919     1960 - 1963, pedagog
Pachmanová Martina   21. 5. 1970     ???? - ????, odborná asistentka
Pavlík Petr   31. 1. 1945     1999 - ????
Pelc Antonín   16. 1. 1895     1946 - ????, profesor
Pícha Ladislav   14. 11. 1917     1945 - 1982, docent speciálního aterliéru užitého sochařství
Pohribný Arsén   7. 9. 1928     ???? - ????
Poš Petr   2. 1. 1944     1990 - 1993, asistent Ateliéru animovaného filmu
Primus Zdenek   20. 8. 1952     ???? - ????
Průša Felix   15. 7. 1922     1939 - 1958
Pýcha Jaroslav   31. 12. 1907     ???? - ????
Rabenhaupt Hans         ???? - ????
Radová Hniličková Květuše         1945 - 1948
Rajniš Martin   16. 5. 1944     1990 - ????
Raškovová Lucie   3. 2. 1970     ???? - ????
Rauš František   28. 11. 1926     1974 - ????
Rick Matthias   1965     2009 - 2011, vedoucí ateliéru architektury
Rolčík Pavel         ???? - ????, pedagog
Rolčík Přemysl   8. 5. 1922     1960 - ????, asistent profesora K. Svolinského, 1968 docent
Rothmayer Otto   28. 2. 1892     1946 - 1949, profesor
Rous Jan   16. 2. 1943     1991 - 2009, pedagog
Rozhon František   25. 6. 1926     ???? - ????, asistent u prof. A. Benše
Rozsívalová Renata   15. 9. 1946     1996 - 2001, vedoucí ateliéru textilní tovrby
Rudolf Stanislav   18. 12. 1919     ???? - ????, odborný asistent
Rychlink Bohuslav   11. 8. 1921     1948 - 1950, odborný asistent ve speciálním ateliéru užité architektury
Říha Cyril   5. 11. 1975     2008 - ????, odborný asistent
Říha Petr   12. 11. 1953     2001 - 2003, vedl ateliér textilní tvorby - odbor. asistent
Říha Petr   12. 11. 1953     2006 - ????, vede ateliér textilní tvorby s asistentem Dalimilem Vrtalem
Semecká Lada   1973     2004 - ????, lektorka v ateliéru Vladimíra Kopeckého
Simota Jan   19. 9. 1920     1972 - ????, profesor
Skalická Jana   25. 3. 1957     ???? - ????, pedagožka
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910     1945 - 1950, asistent Fr. Muziky
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910     1968 - ????, jmenován profesorem
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910     1969 - ????, profesor
Sloup Karel   12. 1. 1935     ???? - ????, odborný asistent
Smetana Jindřich   28. 6. 1954     2011 - ????, rektor
Smetana Pavel   25. 2. 1900     1945 - 1970, profesor --> prorektor(1949-54)
Smetanová Kateřina   14. 6. 1952     1974 - 1975, asistentka
Solpera Jan   26. 12. 1939     ???? - ????
Stanický Petr   14. 5. 1975     2002 - ????, assistent J.Beránka
Stefan Bedřich   9. 12. 1896     1946 - 1958, profesor
Stehlík Karel   16. 10. 1919     1948 - 1965, kreslení aktu na katedře plastiky
Strnad Ivan   3. 4. 1926     1951 - 1971, asistent
Strnadel Antonín   10. 5. 1910     1945 - 1970, ateliér užité grafiky a knižní umění
Suske Vladimír   2. 6. 1921     ???? - ????, asistent, profesor
Svoboda Josef   10. 5. 1920     1969 - 1988
Svobodová Lucie   30. 3. 1963     ???? - ????, digitální média
Svolinský Karel   14. 1. 1896     1945 - 1970, profesor
Šanda Josef   17. 7. 1947     1990 - ????, přednáši stavitelství
Šantavá Helena   1978     2004 - 2008, odborná asistenkta - Ateliér ilustrace a grafiky Juraje Horvátha
Šejnost Zdeněk   28. 9. 1921     1948 - 1950, kamenosochařství
Šerák Václav   9. 10. 1931     1990 - 2003, ateliér keramiky a porcelánu
Šetlík Jiří   2. 4. 1929     1993 - 1997, prorektor pro zahraniční styky
Šikolová Ludmila   6. 9. 1965     1992 - 1998, odbornou asistentkou
Šiml František   22. 2. 1937     1971 - 1993, knihvazačská dílna
Šindelář Dušan   23. 3. 1927     ???? - ????, profesor estetiky
Šindelář Dušan   23. 3. 1927     1959 - 1990, docent, profesor a vedoucí katedry teorií
Šindelář Dušan   23. 3. 1927     1969 - 1980, prorektor
Šípek Bořek   14. 6. 1949     1990 - 1992, docent
Šípek Bořek   14. 6. 1949     1992 - 1997, profesor architektury a designu
Šišková Šárka   2. 2. 1966     1991 - 1992, design obuvi
Škorpilová Barbora   29. 11. 1972     1997 - 1998, asistentka ateliéru architektury a designu
Šmerda Vladimír   16. 4. 1926     1951 - 1954, asistent ve speciálním ateliéru pro užitou grafiku
Štefková Zuzana   8. 10. 1977     2007 - ????, pedagog
Štecha Pavel   20. 12. 1944     1994 - 2004, ateliér fotografie
Štěpán Alexandr   8. 7. 1922     1948 - 1948, působil
Štipl Karel   21. 1. 1889     ???? - ????
Šturmová Vladimíra   1975     2002 - ????, vyučuje v ateliéru grafiky
Šubrtová Dagmar   5. 3. 1973     2004 - ????, vyučuje sochařství
Švadlena Ondřej         2001 - 2001, navrhl trojrozměrné logo
Švec Jaroslav   20. 3. 1926     1995 - 2006, pedagog v ateliéru architektury
Tesař Josef   11. 12. 1898     1945 - 1951, pedagog kreslení
Tilkovský Vojtěch   18. 8. 1902     ???? - ????, přednášel dějiny keramiky
Tintěra Miroslav   6. 10. 1916     ???? - 1949, asistent ateliéru pro zpracování kovů
Toman Stanislav   18. 1. 1943     ???? - ????, pedagog užité architektury
Tomek Eduard   28. 3. 1912     1946 - 1960, pedagog
Tomeš Jan   20. 9. 1913     1959 - 1973, pedagog
Trnka Jiří   24. 2. 1912     1965 - 1969
Trnka Jiří   24. 2. 1912     1968 - 1969, pedagog
Ulman Stanislav   24. 6. 1898     1934 - 1958, profesor
Urbánková Ivana   1967     2003 - ????, pedagožka ateliéru textilní tvorby
Vacek Ladislav   10. 7. 1914     1948 - ????, asistent A.Fišárka,od 1963 docent
Vajd Aleksandra   20. 7. 1971     2008 - ????, společně s Hynkem Altem vedoucí ateliéru fotografie VŠUP
Valenta Milan   9. 5. 1938     ???? - ????, odborný asistent
Vaňková Kuchynková Marie   11. 3. 1929     1961 - ????, asistentka ateliéru textilní tvorby
Vaňková Kuchynková Marie   11. 3. 1929     1979 - ????, docentka
Vaňková Kuchynková Marie   11. 3. 1929     1992 - ????, profesorka
Vaňura Karel   27. 2. 1937     1965 - 1987, asistent
Vaňura Karel   27. 2. 1937     1987 - ????, docent
Vaňura Karel   27. 2. 1937     1993 - ????, profesor
Varvodič Maria   10. 9. 1974     2007 - ????, asistentka figurální kresby
Verner Aleš   2. 6. 1952     1998 - ????, ateliér keramiky a porcelánu
Vinter Vlastimil   29. 1. 1921     1974 - 1989, externí pedagog
Vlková Hedvika   27. 9. 1901     1949 - 1970, ateliér oděvního výtvarnictví
Vlková Hedvika   27. 9. 1901     1951 - ????, docentka
Vobecký František   9. 11. 1902     1964 - 1976, externě přednáší střih
Vodák Vlastimil   29. 10. 1946     ???? - ????, pedagog
Vogel Petr   14. 5. 1968     1994 - ????, učí v ateliéru kovu a šperku
Vontorová Eva         2001 - 2003
Vrabec Bohuslav   21. 1. 1911     1948 - 1977, pedagog
Vrátník Ladislav   21. 5. 1927     1961 - 1993
Vrtal Dalimil   1978     2000 - ????, asistent ateliéru textilní tvorby
Vybíral Jindřich   17. 8. 1960     ???? - ????, rektor
Waage Jiří   28. 4. 1919     1949 - 1955, asistent dějin umění
Warzel Josef   1881     1904 - 1907, vyučoval ornamentální kreslení
Weidlich Evžen   10. 1. 1916     1947 - 1983, pedagog
Weidlich Evžen   10. 1. 1916     1965 - ????, odborný asistent pro písmovou tvorbu
Weidlich Evžen   10. 1. 1916     1971 - ????, vedoucí ateliéru propagační tvorby a plakátu
Weidlich Evžen   10. 1. 1916     1972 - 1979, prorektor
Weisslechner Karol   13. 2. 1957     2002 - ????, pedagog v ateliéru Kov a šperk
Werner Aleš   2. 6. 1952     1998 - ????, pedagog v ateliéru keramiky a porcelánu
Wollner Jan   31. 1. 1986     2011 - ????, doktorandské studium
Zamazal Patrik   1973     2000 - ????
Záruba Alan   1964     2003 - ????, pedagog ateliéru Grafický design a vizuální komunikace
Ziegler Zdeněk   27. 10. 1932     1990 - 2015, profesor, do roku 2003 vedl ateliér grafického designu a plakátu (v roce 1999 přejmenován na ateliér designu a vizuální komunikace). V roce 1992 byl jmenován profesorem, v letech 2000–2003 byl rektorem VŠUP.
Ziegler Zdeněk   27. 10. 1932     2000 - 2003, rektor

Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945)

person   born
???        
???        
Abrahám Pavel   1978    
Adam Ivan   21. 7. 1956    
Adam Jan   6. 5. 1948    
Adamcová Marie   1. 4. 1932    
Adamec Vojtěch   4. 7. 1933    
Adámek František   14. 10. 1923    
Adámek Jiří   10. 9. 1925    
Adámek Josef   25. 7. 1927    
Adámek Zdeněk   5. 6. 1927    
Adámková Marie        
Adamus Jan        
Adensamová Blanka   24. 11. 1949    
Adlerová Magda   14. 5. 1923    
Agis Carolyn   1982    
Achrer Josef   17. 12. 1982    
Albrecht Jiří   3. 3. 1919    
Aleinikava Kahotski Nastassia   17. 10. 1984    
Alexeeva Natalia   22. 10. 1993    
Alexová Beata   1994    
Al-Mukhtarová Karíma   1989    
Altmanová Viškovská Aloisie   23. 3. 1923    
Amblerová Kamila   1976    
Ambrosová Bořecká Helena   31. 8. 1934    
Ambrozová Kristina   1981    
Ambrož Jan   30. 11. 1923    
Ambrožová Lída (Ludmila)   11. 5. 1931    
Anderlitscheková Marta   2. 6. 1926    
Anděrová Hana   2. 6. 1926    
Andrle Aleš   2. 2. 1981    
Angyal Gejza   24. 12. 1888    
Anlauf Lubomír   22. 12. 1960    
Antonová Alena   16. 12. 1930    
Antonović Mira   20. 5. 1968    
Antonovičová Irma   29. 4. 1923    
Antošová Barbora        
Applová Marie   7. 6. 1954    
Armstrong Conrad   1980    
Arnautová Inna   10. 1. 1941    
Arndt Jan        
Artamonov Vasil   20. 8. 1980    
Asmusová Kateřina   16. 5. 1953    
Aubrecht Karel   27. 2. 1956    
Aubrechtová Pavla   21. 2. 1946    
Augusta Jan   1977    
Augustin Martin   25. 11. 1968    
Augustín Andrej   16. 4. 1964    
Autengruberová Jana   24. 3. 1920    
Babák Eda   2002    
Babák Petr   7. 6. 1967    
Babák Radim   14. 8. 1972    
Babanina Iryna        
Baborák Milan   26. 6. 1924    
Baborovská Sandra   24. 5. 1982    
Bača Lukáš   1982    
Báča Daniel        
Bačák Michal   31. 1. 1985    
Báchor Ondřej        
Bachorík Jakub   5. 10. 1994    
Bachorík Vladimír   8. 8. 1963    
Balada Ondřej        
Balák Jaromír   14. 12. 1925    
Baláž Gejza   11. 11. 1897    
Baláž Richard   1976    
Balberčáková Nikola   1994    
Balcar Jiří   26. 8. 1929    
Balcar Martin   15. 7. 1957    
Balej Jan   30. 5. 1958    
Bálek František   4. 6. 1954    
Balhar Peter   24. 6. 1967    
Balšán Roman   1991    
Baniariová Lea        
Bansetová Milena   2. 7. 1923    
Baráčková Daniela   6. 8. 1981    
Baran Maroš   1990    
Baran Tomáš   23. 12. 1960    
Barancová Renáta        
Baránek David        
Barč Petr   17. 4. 1941    
Baroňová Blažková Lenka   23. 10. 1964    
Barriga Anne-Claire   1985    
Barta Jiří   26. 11. 1948    
Bárta Luděk   24. 5. 1961    
Bárta Tomáš        
Barták Bedřich   27. 9. 1924    
Bartáková Anna   1983    
Bartáková Schmidtová Magdalena   1980    
Bartlová Anežka   2. 6. 1988    
Bartoň Petr   17. 3. 1963    
Bartoňová Lucie        
Bartoš Antonín   27. 10. 1933    
Bartošová Kateřina        
Bartošová Vilhanová Jana   24. 6. 1929    
Bartová Zuzana   2. 2. 1955    
Bártová Ema        
Bartusz Juraj   23. 10. 1933    
Bartuszová Mária   24. 4. 1936    
Bařinka Petr   9. 1. 1979    
Bašková Milena   3. 7. 1925    
Bašta Jaroslav   17. 12. 1922    
Bašta Vojtěch        
Baštová Jiřina   23. 11. 1922    
Batko Vojtěch        
Batoušek Ondřej   23. 4. 1986    
Baudyšová Lucie   29. 3. 1971    
Baudyšová Miloslava   6. 6. 1922    
Bauer Vladislav   4. 1. 1928    
Bauerová Zdeňka   17. 11. 1930    
Bauch Adolf   1862    
Bébarová Adéla   3. 8. 1978    
Beberová Jindřiška   5. 1. 1922    
Beckert Adolf   27. 6. 1884    
Bečvář Karel   22. 5. 1955    
Bednárková Jana   16. 6. 1965    
Bednářová Eva   8. 5. 1937    
Běhounek Jiří   24. 11. 1929    
Běhounková Barbora   1993    
Běhounková Jaroslava   29. 4. 1929    
Bechná Marie   30. 8. 1927    
Beinhauer Martin   10. 2. 1989    
Beitl Alexandr   29. 8. 1888    
Bejček Jaroslav   9. 7. 1926    
Bekényiová Ol'ga   2. 10. 1939    
Békštaité Kamilé        
Bělčíková Loosová Alena   29. 10. 1925    
Belda Jiří   6. 6. 1958    
Beldová Alena   28. 8. 1955    
Beldová Viktorie   1987    
Belejová Sarah        
Bělka Josef   8. 11. 1892    
Bém Tomáš   4. 2. 1985    
Bémová Klára   1977    
Benda Evžen   14. 12. 1920    
Benda Jakub   1990    
Benda Jan   28. 10. 1952    
Beneš František   17. 6. 1955    
Beneš Jan   26. 3. 1936    
Beneš Karel   1. 5. 1932    
Beneš Ondřej        
Beneš Pavel   15. 7. 1960    
Beneš Rudolf   10. 4. 1896    
Beneš Vincenc   22. 1. 1883    
Beneš Vlastimil   3. 10. 1919    
Benešová Hana   16. 2. 1930    
Benešová Olga   1980    
Benešová Hahnová Daniela   27. 9. 1929    
Benešová Linhartová Libuše   2. 6. 1921    
Benešovský Jakub        
Beránek Libor   22. 10. 1965    
Beránek Vlastimil   3. 7. 1960    
Beránková Alběta   21. 4. 1984    
Beránková Sára        
Beránková Zuzana   1979    
Beránková Ducháčková Věra   19. 11. 1909    
Beranová Barbora        
Beranová Lenka   3. 10. 1955    
Beranová Pavla        
Berdychová Anna-Marie        
Berecová Mariana        
Berger Jiří   20. 6. 1928    
Bergman Vladislav   21. 5. 1924    
Bergr Pavel   30. 11. 1957    
Berková Dagmar   6. 6. 1922    
Bernasovská Zuzana        
Bertuněk Vladislav   28. 1. 1924    
Beskyd Karel        
Beskyd Pavel   7. 1. 1980    
Bětiková Michala        
Bezděková Barbora        
Bidlo Vladimír   19. 10. 1926    
Bigas Jan   11. 3. 1986    
Bílek Ilja   21. 12. 1948    
Bílek Matěj        
Bílek Rudolf   16. 2. 1917    
Bilišič Vojtěch   1980    
Bílková Zdenka   27. 5. 1925    
Bílková Koblencová Alena   13. 9. 1946    
Binar Otakar   17. 6. 1931    
Binder Pavol   2. 6. 1935    
Binder Panasiuk Danuta   5. 7. 1934    
Bíroš Stanislav   12. 11. 1901    
Bisiani Gloria   1. 3. 1948    
Biskupová Barbora        
Bittner Josef        
Bláha Václav   10. 4. 1922    
Bláhová Naděžda   14. 11. 1926    
Bláhovcová Štěpánka   29. 10. 1981    
Blašková Milena   23. 3. 1962    
Blažejová Lenka        
Blažejová Michaela   1966    
Blažek Jiří   30. 10. 1922    
Blažek Kryštof   27. 9. 1977    
Blažíček Tomáš   28. 11. 1936    
Blažko Boris        
Blažková Hrubešová Hana   12. 3. 1926    
Blecha Lubomír   16. 3. 1933    
Blecha Michal   1995    
Blín Václav   7. 5. 1975    
Blońska Zdenka   6. 8. 1954    
Bloudková Jaroslava   27. 4. 1925    
Blumajer Přemysl   8. 5. 1928    
Bobek Jaroslav   19. 2. 1925    
Bober Joana   23. 6. 1969    
Bocanovská Biesenbachová Monika        
Bocker Jaroslav   19. 2. 1940    
Bočková Eva   19. 6. 1946    
Boďa Vladimír   2. 1. 1931    
Boďová Klára   22. 4. 1966    
Boháč Jan   1978    
Boháček Robert   19. 2. 1923    
Böhm Ladislav   19. 7. 1929    
Böhmová Katarína   6. 11. 1957    
Bohuslavová Alice   25. 8. 1962    
Bojovic Sara        
Bonk Miroslav   6. 1. 1951    
Borecký Patrik   30. 10. 1982    
Borl Jiří   13. 12. 1950    
Born Adolf   12. 6. 1930    
Bornová Anna   1984    
Borovičková Anna   3. 5. 1929    
Borovská Anna   1982    
Bořecký Karel   23. 1. 1932    
Bosák Petr   19. 10. 1985    
Böswart Miroslav   2. 2. 1893    
Bošková Zuzana        
Bothwell Bocková Natálie   1993    
Bouda Jiří   5. 5. 1934    
Boudová Barbora   1. 10. 1978    
Boudová Kalinová Jana   20. 10. 1931    
Bouchnerová Věra   17. 6. 1914    
Bouše Zdeněk   8. 8. 1928    
Boyadjiev Latchezar   6. 1. 1959    
Božoňová Lenka   1983    
Brabcová Nikola   16. 12. 1987    
Brabec Jiří   1. 2. 1933    
Brabec Šimon   22. 12. 1982    
Brabec Tomáš   16. 8. 1984    
Bradáč Jaroslav   1945    
Bradáček Lukáš   18. 4. 1964    
Bradová Miroslava   30. 7. 1934    
Brachtl Rudolf   18. 2. 1892    
Bramborová Zuzana   24. 5. 1988    
Brandejs Kocurková Hana        
Branna Dorota   12. 5. 1989    
Bratský Pavol   19. 8. 1958    
Braunová Kateřina   1984    
Bravencová Štefková Dagmar   29. 7. 1960    
Bravenec Josef   13. 3. 1922    
Brázda Jiří   9. 5. 1952    
Brázda Pavel   21. 8. 1926    
Brázdilová Petra   29. 6. 1978    
Brčák Martin   1966    
Brehovszský Vladimír   26. 9. 1925    
Brejcha Pavel   1978    
Brezar Radek        
Britaňáková Nela   1995    
Brix Michal   2. 12. 1946    
Brodecká Štěpánka   1978    
Brodinová Markéta   22. 5. 1974    
Brodská Eva   23. 3. 1937    
Brodská Štěpánka        
Brodská Kybalová Klára   19. 6. 1957    
Brom Ondřej        
Brotánek Aleš   6. 12. 1957    
Brotánek Jan   1974    
Brousek Karel   6. 9. 1880    
Brousil Radek (Radeq)   27. 7. 1980    
Brousil Tomáš   13. 5. 1975    
Brož Jan   23. 3. 1988    
Brož Josef   13. 8. 1904    
Brož Oldřich   5. 5. 1908    
Brožek Pavel   9. 2. 1961    
Brtna Ivan   28. 3. 1948    
Brtnová Šárka   22. 1. 1953    
Brukner Mikuláš        
Bruneová Hainzová Věra   24. 10. 1930    
Brusnický Jiří   10. 1. 1927    
Brych Jaroslav   6. 7. 1932    
Brychta Jan   11. 5. 1928    
Brychtová Zahradníková Jaroslava   18. 7. 1924    
Bryscejn Tomáš   1988    
Březina Karel   27. 12. 1922    
Břežanský Oldřich   15. 12. 1929    
Bubeníček Václav   1. 6. 1913    
Bubeník Květoslav   29. 5. 1922    
Buble Jan        
Buddeus Hana        
Budíková Jana   12. 6. 1946    
Buganská Tamara   1965    
Büchler Pavel   13. 6. 1952    
Buchtela Jan   1988    
Buchtová Dita        
Bujárková Irena   19. 1. 1966    
Bukovanská Helena   15. 3. 1942    
Bukovčáková Kristína   1991    
Bulčíková Šárka        
Bulíková Slávka   1987    
Bulmahn Christian   1981    
Bumbálková Nina   1987    
Buranovský Matúš        
Burant František   13. 2. 1924    
Burdová Jaromíra (Drahomíra)   28. 2. 1935    
Burdová Lenka   23. 11. 1986    
Burdová Vlčková Tereza   22. 2. 1982    
Bureš Marek   1978    
Bureš Petr        
Burešová Alena   24. 3. 1945    
Burešová Eva   25. 1. 1922    
Burgrová Zuzana        
Burian Bohuslav   28. 1. 1913    
Burian František   23. 10. 1948    
Burian Ivo   16. 4. 1939    
Burian Vladimír   23. 11. 1972    
Buriánek Luděk   1. 1. 1923    
Burianová Alena   19. 5. 1960    
Burianová Eva        
Burianová Markéta   17. 5. 1966    
Buriánová Alžběta   13. 7. 1973    
Bylica Dorothea   26. 2. 1977    
Caban Šimon   19. 7. 1963    
Cafourek Jiří   10. 4. 1904    
Cajthaml David   11. 1. 1959    
Cajthaml Jakub   17. 1. 1963    
Capouch Tomáš   1981    
Casanova Vlčková Helena   27. 10. 1897    
Castellanos Arreola Alondra        
Cechlová Hana   12. 2. 1944    
Celnikier Isaac   8. 5. 1923    
Cempírek Petr   23. 6. 1965    
Cepka Anton   17. 1. 1936    
Cepka Matúš   23. 11. 1968    
Cepka Michal   5. 10. 1971    
Cepková Blanka   16. 6. 1966    
Cepková Jana   7. 11. 1939    
Ceplecha Martin   3. 5. 1954    
Ceplechová Valentina   3. 9. 1925    
Cerdas Jaubert Luis   1982    
Çevrim Çiğdem   1984    
Cibulka Zbyněk   15. 6. 1916    
Cicoň Jozef   1972    
Cidlinský Vladimír   12. 8. 1934    
Cienciala Oto   29. 10. 1931    
Cigánová Kateřina   21. 4. 1929    
Cigler Jakub   26. 1. 1962    
Cigler Samuel        
Cigler Václav   21. 4. 1929    
Cígler Matyáš   5. 2. 1988    
Cihlář František   22. 11. 1922    
Cihlář Michal   16. 9. 1960    
Cimala Michal   23. 1. 1975    
Cimbálník Marek   13. 9. 1976    
Cimbura Emil   18. 7. 1922    
Cimbura Vít   28. 3. 1950    
Cimburek Petr        
Cisáriková Anna        
Císař Jaromír   1985    
Císařovský Petr   18. 3. 1950    
Ĉivić Božena   21. 12. 1973    
Cmíral Karel   21. 5. 1920    
Codrová Věra   2. 5. 1939    
Conboy Grant        
Cormack Irena   30. 5. 1954    
Corradini Marius        
Coufal Jiří   18. 6. 1929    
Coufal Matěj        
Coufal Tomáš   22. 9. 1964    
Ctibor Tomáš   11. 5. 1963    
Cvetkov Emanuel        
Čada Martin   7. 4. 1978    
Čambor Marko        
Čampulka Pavel   18. 6. 1943    
Čampulková Nina   10. 10. 1945    
Čančík Josef   1982    
Čančíková Dora   3. 6. 1977    
Čančíková Naděžda   30. 3. 1951    
Čančíková Vlasta   20. 9. 1922    
Čančíková Bogdanová Darja   13. 6. 1982    
Čapek Jan   7. 8. 1976    
Čapek Miroslav   17. 10. 1924    
Čapková Ivana   22. 10. 1942    
Čapková Michaela   1990    
Čápová Hana   24. 4. 1956    
Čáslavský Radoslav   14. 3. 1925    
Čech Miloslav   11. 9. 1945    
Čech Miloš   4. 10. 1924    
Čech Ondřej   8. 6. 1985    
Čech Viktor   1980    
Čechová Ivana   1982    
Čechová Olga   6. 4. 1925    
Čejka Miloslav   9. 6. 1947    
Čejková Veronika        
Čejková Vlasta   21. 6. 1946    
Čepek Milan   3. 9. 1935    
Čepková Mészárosová Lýdia   29. 1. 1936    
Čermák Aleš   4. 3. 1984    
Čermák František   30. 1. 1928    
Čermák Miroslav   7. 8. 1948    
Čermák Richard   14. 2. 1961    
Čermák Slavomír   28. 3. 1952    
Čermáková Iveta   1988    
Čermáková Klára   12. 7. 1992    
Čermáková Lenka   9. 4. 1960    
Černá Dagmar   25. 2. 1923    
Černá Danuše   5. 8. 1911    
Černá Jana   1982    
Černá Jiřina   27. 6. 1930    
Černá Simona   16. 6. 1969    
Černá Veronika   1982    
Černá Běhounková Marie   7. 1. 1931    
Černický Jiří   1. 8. 1966    
Černohous Roman   15. 2. 1979    
Černoch Jiří   16. 7. 1926    
Černý Aleš   10. 11. 1920    
Černý David   15. 12. 1967    
Černý David        
Černý Karel   11. 4. 1924    
Černý Karel   7. 4. 1922    
Červ Jan   6. 8. 1905    
Červenák Jindřich   23. 11. 1972    
Červenka Antonín   11. 2. 1931    
Červenka Štěpán   1977    
Červenka Václav   1957    
Červenková Mohylová Stanislava   9. 12. 1925    
Červený Jaroslav   18. 9. 1927    
Červený Ondřej   1987    
Čeřovský Vladimír   2. 3. 1935    
Číhal Alois   8. 5. 1910    
Čihánková Jarmila   26. 6. 1925    
Čihařová Linda   2. 7. 1982    
Číla Bohumír   16. 5. 1885    
Činčera Matěj   26. 9. 1988    
Čížek Jaromír        
Čížková Dagmar   5. 8. 1911    
Čížková Kateřina   21. 10. 1981    
Čížková Zuzana   10. 12. 1982    
Čobejová Ivana   21. 8. 1992    
Čtvrtečková Jolana   16. 2. 1964    
Čumlivski Jan   21. 8. 1978    
Čutek Juraj   28. 2. 1957    
Dalajn Ganbold   1. 5. 1953    
Dallen Dennis   1979    
Damek Vladislav   30. 7. 1981    
Damová Lenka   1983    
Daněk Jan   22. 3. 1894    
Daněk Zdeněk   12. 11. 1977    
Danielová Mária   2. 3. 1953    
Darom Noam   27. 9. 1981    
Dašek Martin   5. 1. 1981    
Davaasambuu Anar        
David Kryštof        
Davidová Patáková Lucie   28. 2. 1989    
Dawkins Zachary   23. 4. 1979    
Dayef Barbora   1991    
Debnárová Petra        
Dedek Viktor   1993    
Dědic Filip        
Delibalta Jakub   7. 8. 1994    
Demel Karel   28. 2. 1942    
Denkr Josef        
Devínská Edita   22. 4. 1949    
Deyl Marek   19. 4. 1976    
Díaz Federico   18. 7. 1971    
Didov Ivo   27. 1. 1960    
Dimitrov Antonín   27. 2. 1928    
Ditrich Miloš   17. 4. 1927    
Divín Josef   14. 10. 1982    
Dlabač Ivan   26. 10. 1961    
Döbert Emil   15. 12. 1917    
Döbert Osvald   15. 12. 1917    
Dobeš Libor   25. 4. 1975    
Dobeš Miroslav   27. 9. 1953    
Dobiás Filip   1990    
Dobiáš Bohumil   15. 6. 1929    
Dobrev Michail   18. 11. 1933    
Dobroruka Ivan   1934    
Dočekal Jan   1983    
Dočekal Jaroslav   25. 2. 1926    
Dočekalová Petra   1991    
Dohnal Jiří   1981    
Dolejš Jakub   11. 10. 1975    
Dolejš Václav   27. 7. 1925    
Dolenský David   9. 6. 1993    
Doležal Libor   14. 7. 1977    
Doležal Rudolf   19. 7. 1916    
Doležalová Michaela        
Doležalová Zora   1924    
Doleželová Zora   26. 11. 1924    
Dominec Jakub        
Domlátil Vojtěch   28. 2. 1979    
Dostál Jiří   1. 10. 1945    
Dostálková Dita   14. 3. 1972    
Dostálová Alena   27. 2. 1932    
Dostert Jakob        
Dostrašil Vilém   27. 6. 1926    
Doško Radek   1971    
Doubková Dagmar   13. 10. 1948    
Doubner Jakub   1977    
Doubrava František   22. 3. 1901    
Doubravský Jaroslav   27. 11. 1911    
Doudová Helena        
Doušová Kateřina   1963    
Drahota Pavel   4. 5. 1945    
Drahotušský Oldřich   19. 2. 1929    
Drápal Vladimír   29. 10. 1921    
Drašnarová Blanka   1987    
Drda Pavel   3. 3. 1958    
Drnková Zářecká Věra   7. 3. 1922    
Drobník Antonín   20. 4. 1925    
Droščák Jan   14. 8. 1986    
Drozd Jiří   2. 1. 1924    
Drozd Smutná Martina   1989    
Drozda Jan        
Drška Jan        
Dub Petr   30. 12. 1976    
Duba Petr        
Dubová Helena   23. 11. 1944    
Dubská Jarmila   2. 2. 1935    
Duda Boris   11. 7. 1925    
Duda Stanislav   2. 7. 1921    
Dudař Bohumil   10. 11. 1934    
Dudášová Ivica   6. 12. 1955    
Dudková Světla   26. 5. 1954    
Dudová Marija (Věra)   28. 9. 1922    
Dudová Hošková Taťjana   9. 4. 1923    
Dufková Natálie   1995    
Dúhová Kristýna        
Ducháč Josef   4. 1. 1925    
Duchoň Josef   17. 1. 1929    
Dundálková Pavla   1990    
Durych Josef   9. 2. 1898    
Dušek Bohumil   17. 4. 1890    
Dušek Jan   7. 7. 1936    
Dušek Josef   22. 11. 1938    
Dušek Otakar   25. 9. 1974    
Dušková Helena   1966    
Dutková Dora   1. 12. 1980    
Dvorský Jakub   1978    
Dvorský Pavel   8. 9. 1946    
Dvořáčková Eva   17. 3. 1926    
Dvořák Antonín   12. 9. 1920    
Dvořák Daniel   5. 2. 1954    
Dvořák Filip   16. 12. 1990    
Dvořák Max        
Dvořák Pavel   1. 4. 1919    
Dvořáková Alžběta   1989    
Dvořáková Aneta        
Dvořáková Denisa        
Dvořáková Drahomíra   7. 8. 1934    
Dvořáková Lucie   30. 5. 1959    
Dvořáková Ludmila   18. 10. 1957    
Dvořáková Ludmila   17. 5. 1930    
Dvořáková Mariana   4. 3. 1985    
Dvořáková Marie   5. 2. 1899    
Dvořáková Natalia        
Dvořáková Tereza   1992    
Dvořáková Zdenka   1944    
Dyntar Václav   9. 4. 1952    
Dytrychová Jarmila   18. 8. 1946    
Eckert Jan   21. 5. 1949    
Edelmannová Kubátová Vlasta   29. 7. 1924    
Eibl Vítězslav   6. 6. 1928    
Eigl Augustin   15. 8. 1932    
Eichler Oldřich   18. 7. 1941    
Eichler Viktor        
Eisler Jiří   10. 3. 1927    
Eliáš Bohumil   2. 9. 1937    
Eliášová Marie   1990    
Elmerová Vlasta   1980    
Elsterová Dana        
Enochová Jitka   6. 11. 1978    
Erazim Milan   8. 3. 1946    
Erazim Pavel        
Erbenová Tereza        
Erdem Emel   1988    
Eremiášová Milča   20. 6. 1938    
Ermis Jan   1975    
Eršil Miroslav   10. 8. 1923    
Eugster Samuel   25. 9. 1938    
Exnar Jan   27. 7. 1951    
Exnarová Červinková Hana   16. 11. 1949    
Exner David   1. 9. 1970    
Exner Štěpán   21. 12. 1923    
Faberová Věra   19. 8. 1946    
Fabián Jan   25. 5. 1978    
Fabo Peter   1983    
Falcmanová Sabina   1998    
Faltová Věra   17. 5. 1932    
Faltus Petr   27. 2. 1968    
Faltys Tomáš   7. 3. 1922    
Famfulíková Hana   1985    
Fára Libor   12. 9. 1925    
Farka Marián   8. 10. 1931    
Fárka Lubomír   28. 3. 1951    
Faÿ Claire        
Fečová Rostislava   17. 4. 1965    
Feďkovič Nikolaj   13. 5. 1945    
Feďkovičová Viera   28. 8. 1948    
Fedorová Silvia   27. 8. 1945    
Feik Jiří   11. 9. 1921    
Fejtková Adéla   2. 1. 1986    
Felcman Bohuslav   29. 8. 1919    
Fendrych Vít        
Fialková Elena   1990    
Fialová Barbora   1984    
Fialová Eva   14. 4. 1929    
Fialová Iva   21. 5. 1958    
Fibichová Zdena   9. 12. 1933    
Fidrichová Koláčná Marie   21. 10. 1937    
Figer Jiří   16. 7. 1918    
Fikar Jan   2. 5. 1885    
Fikari Miroslav   12. 9. 1912    
Filatova Anastasia        
Filcík Gabriel   24. 7. 1946    
Filgas Pavel   1984    
Filip Miloš   3. 10. 1926    
Filip Pavel   4. 7. 1962    
Filip Zdeněk   18. 6. 1930    
Filipi František   1975    
Filipi Jaroslav   15. 4. 1875    
Filipovová Marie   26. 7. 1938    
Filippovová Marie   26. 7. 1938    
Findeis Martin   6. 6. 1967    
Finger Jiří   2. 6. 1966    
Fingerlandová Kristina   10. 12. 1991    
Fírek David   1969    
Fischel Jindřich   13. 8. 1934    
Fischerová Milada   27. 8. 1961    
Fischerová Milena   11. 12. 1920    
Fišar Jan   30. 12. 1933    
Fišárková Helena   1. 5. 1946    
Fišer Daniel   1978    
Fišer František   15. 11. 1889    
Fišer Jan   7. 10. 1944    
Fišer Jaroslav   10. 10. 1919    
Fišer Karel   21. 9. 1905    
Fišerová Kristina   17. 4. 1980    
Fišerová Šárka   31. 3. 1944    
Fišerová Tereza   1988    
Fixl Jiří   18. 4. 1950    
Fízik Michal   1990    
Flašar Antonín   13. 3. 1919    
Flašar František   14. 5. 1953    
Flašar František   27. 2. 1925    
Flejšar Jakub   27. 6. 1980    
Flejšar Josef   28. 5. 1922    
Flejšarová Daniela   13. 3. 1954    
Fňouková Milena   5. 9. 1911    
Fodorova Žofia        
Foehr Adolf   20. 6. 1880    
Fojtík Josef   9. 8. 1890    
Fojtl Vladislav   18. 11. 1931    
Fojtů Karel   11. 5. 1939    
Fojtů Zbyněk   7. 8. 1963    
Foll Dobroslav   15. 7. 1922    
Folprecht Martin   1971    
Folprechtová Radka   1. 9. 1971    
Foltera Petr   4. 2. 1944    
Folvarská Roseová Klára   2. 12. 1967    
Forejt Matěj   1993    
Forejtová Jitka   25. 10. 1923    
Forejtová Kateřina        
Formáček Jan   23. 11. 1974    
Forman Matěj   23. 8. 1964    
Forman Oldřich   19. 4. 1922    
Forman Pavel   2. 6. 1920    
Formánek Josef   27. 3. 1908    
Fořt David        
Fousek Čeněk   15. 1. 1894    
Franc Bohumil   12. 3. 1944    
Franc Břetislav   12. 1. 1925    
Francl František   10. 3. 1890    
Franček Martin        
Franková Petra   12. 10. 1978    
Fránková Kristýna        
Fránková Nina   15. 8. 1987    
Frankovič Filip        
Frantová Helena   28. 11. 1928    
Franzová Olga   1. 3. 1944    
Freiberg Jan   1976    
Freitag Cyril   22. 1. 1882    
Frendlovský Josef   4. 7. 1915    
Frič Vilém   25. 1. 1982    
Fridrich Miroslav   30. 8. 1884    
Fridrichová Steinzová Olga   28. 1. 1886    
Fridrichová Železňáková Věra   25. 10. 1919    
Friedmannová Prudilová Linda   13. 6. 1986    
Friedrichová Barbara   1976    
Frňka Otakar   8. 7. 1908    
Frömmel Václav   22. 10. 1974    
Froněk Michal   8. 1. 1966    
Froněk Pavel   27. 11. 1983    
Fronková Klára        
Frühauf Josef        
Frýbl Zdeněk   22. 7. 1927    
Frydecká Emilie   3. 6. 1938    
Frydecký Václav   8. 9. 1931    
Frydrych Jaroslav   17. 10. 1928    
Fučík Zdeněk   17. 4. 1956    
Fučíková Renáta   3. 1. 1964    
Fučíková Zuzana   23. 7. 1978    
Fuchs Allan   1. 8. 1934    
Fuchs Jiří   22. 4. 1949    
Fuchs Josef   13. 1. 1894    
Fuchs Otakar   17. 8. 1900    
Fuchs Petr   3. 5. 1948    
Fujita Kaori   1984    
Fujiwara Kantaro        
Fulín Aleš   16. 7. 1974    
Fulková Mária   15. 8. 1962    
Fundová Petra   28. 7. 1959    
Fusek Jiří   22. 9. 1931    
Gabaš Martin        
Gabrhel Pavel   4. 3. 1953    
Gabrielová Milada   13. 8. 1959    
Gajdůšek Filip   1981    
Gál Jaromír   19. 4. 1938    
Galbavá Anna   1994    
Gálik Jerguš   1992    
Galová Vodrážková Eva   28. 4. 1940    
Garai Markéta   5. 12. 1991    
Gasch Barbara   15. 4. 1942    
Gavlovský Lukáš   26. 11. 1972    
Gažiová Laďa   16. 11. 1981    
Gbúrová Katarína   1957    
Gdovín Jiří   18. 12. 1950    
Gečnuk Josef        
Geislerová Věra   27. 11. 1946    
Georgiou Turková Stella   14. 5. 1977    
Gergeľová Viera   3. 11. 1930    
Gergová Elena        
Géringová Jitka   10. 10. 1969    
Geržová Kristýna        
Girsa Václav   6. 10. 1969    
Girsová Libuše   8. 4. 1909    
Glaserová Ingrid   18. 8. 1955    
Gleissnerová Tomášková Simona   27. 3. 1981    
Glisníková Lenka   3. 7. 1990    
Glover Menšová Markéta        
Glozová Hana   2001    
Goetz Jindřich   30. 7. 1939    
Golík Dan (Daniel)   1983    
Golmann Jaroslav   1934    
Gondeková Karla   1993    
Gonzáles Daniel   1985    
González Daniel   1985    
Göpfertová Gruberová Gertruda   16. 4. 1924    
Gorcová Michaela   17. 3. 1977    
Gorlero Luigi        
Görner Matěj   1983    
Görner Laichterová Dana   4. 5. 1937    
Gourdain Marie   1986    
Grabowski Jan        
Gravdal Kristin        
Grebeníčková Eva   18. 9. 1927    
Grebeníčková Stanislava   27. 11. 1954    
Grec Jakub   30. 6. 1981    
Greššová Agáta   11. 8. 1943    
Gretsch Jan   14. 8. 1866    
Grim Aleš   15. 10. 1927    
Griz Pavel   1981    
Gruber Jakub        
Grunt Ivo   1. 10. 1924    
Grunt Luboš   27. 1. 1947    
Grus Pavel   21. 3. 1935    
Grusová Carmen   16. 10. 1937    
Gruškovská-Jiroutová Bohumila   12. 2. 1928    
Gruškovský Jiří   24. 4. 1922    
Grušovská Bohumila   1928    
Grygar Milan   24. 10. 1926    
Gschwind Otakar   20. 10. 1890    
Guerrero Alex        
Gutfreundová Novotná Alena   12. 2. 1921    
Gutová Irena   20. 9. 1924    
Habanec        
Hábl Patrik   10. 7. 1975    
Habr Miroslav   26. 9. 1929    
Habrmann Jaroslav   27. 5. 1957    
Häckel František   14. 5. 1937    
Häckl Zdeněk   1977    
Haderková Kateřina        
Hadincová Vožniaková Marta   16. 3. 1958    
Hadinec Miroslav   18. 2. 1955    
Hadomský Vladimír   1. 1. 1938    
Hadrava Rudolf   28. 11. 1932    
Hachle André   4. 1. 1957    
Hachulla Ulrich   30. 5. 1943    
Hajasová Jana   1983    
Hájek Eduard   18. 2. 1928    
Hájek Jakub   1985    
Hájek Miloslav   10. 12. 1927    
Hájková Alena   1989    
Hájková Gabriela   1992    
Hájková Michaela   1982    
Hájková Zdena   14. 8. 1921    
Hájková Břečková Alena   27. 6. 1957    
Hajská Petra   5. 9. 1974    
Hák Petr   1988    
Halada Jennifer   1983    
Halámková Jarmila        
Halašta Stanislav   1923    
Halata Ondřej   1970    
Halířová Prošková Jaroslava   25. 9. 1941    
Halla Jan   11. 8. 1926    
Haloun Karel   30. 10. 1951    
Halousková Dudová Marcela   22. 4. 1946    
Halová Daniela   7. 2. 1986    
Hamáček Ivan   4. 2. 1953    
Hamill Valerie        
Hampl Petr   15. 9. 1975    
Hamplová Karolína        
Hamsík Antonín   7. 6. 1946    
Hamsíková Květa   24. 5. 1921    
Hamsíková Salmonová Radana   20. 1. 1941    
Hamzíková Květa   1921    
Hanáček Jan   5. 4. 1932    
Hanák Bedřich   6. 5. 1923    
Hanák Mirko   26. 6. 1921    
Hanauer Matěj   17. 1. 1990    
Hančová Hana   16. 3. 1965    
Handl Milan   14. 12. 1952    
Handlová Kateřina   1988    
Hanke David        
Hanke Radim   28. 1. 1963    
Hanke Veronika        
Hankeová Veronika   1994    
Hanko Michal   1983    
Hanko Milan   23. 9. 1981    
Hanšut Adam        
Hanuš Jiří   30. 11. 1928    
Hanuš Václav   26. 2. 1924    
Hanvald David   1. 12. 1980    
Hanych Rudolf   11. 4. 1906    
Hanzal Luděk   20. 2. 1953    
Hanzalík Evžen   2. 10. 1964    
Hanzalová Anna   1982    
Hanzalová Markéta   1978    
Hanzelka Jaromír   10. 8. 1928    
Hanzelka Pavel   26. 2. 1937    
Hanzelka Tomáš        
Hanzl Stanislav   9. 10. 1919    
Hanzlík Daniel   11. 8. 1970    
Hanzlová Jarmila   6. 12. 1921    
Haplová Barbora        
Haragsimová Eleonora   27. 6. 1932    
Harcuba Jiří   6. 12. 1928    
Hardi Darjan   4. 7. 1994    
Harlas František   8. 2. 1865    
Harokhava Volha   1984    
Harrang Ine   1960    
Hartinger Ilja (Jiljí)   20. 8. 1935    
Hartingerová Tobolíková Jiřina   28. 8. 1941    
Hartl Dante   1994    
Hásek Jan   9. 8. 1969    
Hašek Martin   1982    
Hašková Eva   4. 1. 1946    
Hašpicová Hurtová Helena   24. 8. 1953    
Hatalová Marianna   19. 8. 1964    
Haubelt Jan   12. 5. 1977    
Hauerová Linda        
Haumerová Tereza        
Hauner Andrew   1987    
Havel Martin   23. 5. 1979    
Havelka Adam        
Havelka Adolf   9. 7. 1930    
Havelková Marie   20. 3. 1920    
Havelková Linhartová Eva   26. 6. 1929    
Havlic Vladimír   3. 4. 1944    
Havlíček Václav   24. 12. 1985    
Havlíčková Daniela   18. 4. 1946    
Havlíčková Monika   26. 11. 1975    
Havlík Jan   20. 4. 1915    
Havlík Michael   1981    
Havlík Václav   11. 10. 1921    
Havlíková Jarmila   15. 2. 1923    
Havlíková Kamila   19. 1. 1971    
Havrlantová Milina   1978    
Havrlíková Linda   1991    
Hebronová Zuzana        
Hedvík Jan   19. 12. 1971    
Heeser Dagmar   1. 5. 1964    
Hegar Milan   8. 5. 1921    
Hegerová Klára        
Hegmon Radek   14. 7. 1970    
Heinichová Bibiana        
Heinz Helena   1980    
Heinzová Helena   23. 1. 1980    
Hejdová Helena   1978    
Hejdová Valentina   1992    
Hejdová Holečková Jarmila (Jaroslava ?)   14. 4. 1928    
Hejl Jan   1986    
Hejlek Benjamin   28. 4. 1924    
Hejmová Tereza   30. 12. 1982    
Hejnová Šárka   8. 5. 1949    
Hejnová Tereza   1980    
Hejný Pavel        
Hejtman Josef   22. 1. 1929    
Hejtman Václav   15. 5. 1925    
Helfertová Anka        
Heller Josef   1980    
Hendrych Jan   28. 11. 1936    
Hendrych Michal   17. 9. 1948    
Hendrychová Dagmar   28. 7. 1930    
Hendrychová Olga   28. 7. 1930    
Hepnar Filip   11. 9. 1991    
Herčík Josef   10. 7. 1961    
Herda Milan        
Herel Petr   19. 5. 1943    
Herotová Petra   3. 6. 1980    
Herrmann Eduard        
Herza Jakub        
Herzán Jiří   18. 6. 1921    
Heřman Petr   16. 2. 1935    
Heřmánek Miloslav   24. 1. 1940    
Heřmanská Eva   19. 6. 1950    
Heřmanská Věra   8. 8. 1926    
Hesounová Alena   30. 1. 1985    
Hess Michal   23. 11. 1945    
Heyduk Filip   25. 5. 1967    
Hieke Filip        
Hilgert Ludvík   24. 9. 1895    
Hill Celeste   1986    
Hilská Veronika   23. 10. 1975    
Hirschmann Timo        
Hirschová Jindřiška   1. 4. 1922    
Hísek Jan   26. 7. 1965    
Hísek Květoslav   26. 3. 1931    
Hísková Jitka   8. 6. 1927    
Hladík Jan   21. 3. 1927    
Hladík Jan   1975    
Hladík Jiří   16. 7. 1937    
Hladíková Jenny   9. 6. 1930    
Hladíková Lydie   20. 5. 1925    
Hladíková Marie   11. 10. 1978    
Hladíková Michaela   17. 11. 1980    
Hladil Jan   12. 12. 1985    
Hlava Karel   3. 5. 1950    
Hlava Pavel   25. 6. 1924    
Hlaváč Jaroslav   18. 1. 1909    
Hlaváček Matěj   1977    
Hlavačková Eliška        
Hlaváčková Barbora        
Hlaváčková Eva   17. 5. 1951    
Hlavatá Klaudie   1992    
Hlavatý Josef   19. 3. 1923    
Hlavatý Václav   16. 1. 1925    
Hlavatý Vratislav   18. 9. 1934    
Hlavica Rudolf   5. 4. 1897    
Hlavička Čestmír   2. 5. 1929    
Hlavín Lukáš        
Hlávková Lenka   7. 7. 1960    
Hlína Jan   6. 7. 1925    
Hlobil Drahomír   23. 4. 1927    
Hlobil Vilém   25. 2. 1904    
Hlobilová Danuše   21. 5. 1928    
Hloch Zbyněk   9. 7. 1934    
Hlubuček Kamil   12. 7. 1964    
Hlubučková Libuše   28. 11. 1936    
Hluchý Josef   21. 2. 1926    
Hlupý Jiří   23. 4. 1932    
Hlušička Jiří   13. 7. 1971    
Hlušičková Fingerová Helena   31. 12. 1968    
Hluštík Lubomír   9. 1. 1960    
Hluštíková Petra   25. 10. 1962    
Hnátek Aleš        
Hnátová Jitka   10. 4. 1928    
Hnídková Vendula   3. 2. 1978    
Hnízdilová Alžběta        
Hnízdilová Johana        
Hnízdo Vladimír   17. 7. 1914    
Höbausová Leona   1974    
Hobr Miloslav   29. 9. 1929    
Hodan Václav   31. 1. 1954    
Hoffmanová Jana   6. 8. 1985    
Hoffmeisterová Jessika   1984    
Hofman Radomír   22. 2. 1923    
Hofman Vavřinec Marek   9. 10. 1981    
Hofmann Lukáš   22. 2. 1993    
Hofmeister Václav   1966    
Hojný Ladislav   30. 7. 1944    
Holá Eva   1975    
Holá Marie        
Holá Charvátová Dana   21. 5. 1938    
Holakovský Břetislav   18. 7. 1926    
Holas Vladimír   29. 1. 1954    
Holásková Tereza   23. 9. 1982    
Holasová Jitka   1975    
Holčáková Šejbová Vlasta   15. 4. 1920    
Holečková Květa   22. 5. 1928    
Holečková Monika   10. 4. 1964    
Holek Jiří   16. 9. 1953    
Holeščáková Miriam   1976    
Holešová Adéla        
Holešovský Ilja   24. 7. 1941    
Holíková Lenka   18. 5. 1965    
Holinka Jan   30. 9. 1938    
Hollan Bára        
Hollerová Brigita   1938    
Holub Luděk   10. 6. 1928    
Holub Richard   19. 12. 1933    
Holub Václav   26. 4. 1910    
Holub Zdeněk   28. 4. 1927    
Holý Bohumil   30. 9. 1894    
Holý Jiří   13. 12. 1926    
Holý Matěj   12. 10. 1979    
Holý Miloslav   15. 1. 1926    
Holý Stanislav   25. 2. 1943    
Homolka Pavel   14. 12. 1951    
Honecová Delafontaine Jana   13. 4. 1974    
Honzík Stanislav   2. 3. 1953    
Honzová Aneta        
Hora Jan   1965    
Hora Pavel   24. 9. 1968    
Hora René   16. 11. 1960    
Hora Stanislav   30. 10. 1959    
Hora Vladimír   19. 3. 1931    
Horáček Václav   5. 11. 1928    
Horáčková Jana   4. 2. 1962    
Horáčková Klára   26. 10. 1980    
Horák Bohuslav   22. 5. 1954    
Horák Market        
Horák Martin        
Horáková Markéta   28. 5. 1980    
Horáková Pechánková Květa   26. 5. 1927    
Horáková Žároská Jana   22. 10. 1974    
Horčík Jan        
Horecká Nalevanková Maja (Mária)   1979    
Horecký Václav   1978    
Horký Jaroslav   19. 12. 1964    
Horňák Juraj   22. 1. 1958    
Horník Jozef   13. 7. 1935    
Horný Josef   24. 9. 1944    
Horný Willy   28. 7. 1933    
Horová Alexandra   18. 8. 1962    
Horová Renata        
Horová Kolářová Klára   1969    
Horská Alena   1. 9. 1922    
Horváthová Darina   1940    
Horyna Bohumil   12. 6. 1914    
Hoření Nikola   19. 4. 1989    
Hospodka Josef   21. 1. 1923    
Hostinová Mária   1981    
Hošek Zdeněk   7. 10. 1948    
Hošková Hošťálková Marta   27. 8. 1976    
Hošová Kateřina        
Hotový Miloslav   19. 5. 1935    
Houba Michal   24. 10. 1958    
Houdek Lukáš   1988    
Houdková Lucie   10. 12. 1984    
Houserová Ivana   25. 6. 1957    
Houska Marek   24. 4. 1947    
Houšková Soňa        
Hovorka Tomáš   1982    
Hovorková Dagmar   1979    
Hovorková Zdenka   1943    
Hozáková Andrea        
Hozman Oldřich   7. 9. 1964    
Hraba Zbyněk   26. 4. 1960    
Hrabalová Smetanová Dagmar   9. 6. 1969    
Hrabánková Dagmar   14. 12. 1948    
Hrabětová Marie   24. 3. 1942    
Hrabincová Irena   1975    
Hrabová Helena   25. 10. 1958    
Hradecká Irena   1978    
Hradecký František   12. 1. 1909    
Hradecký Jaroslav   28. 5. 1923    
Hrach Pavel   19. 12. 1947    
Hrachová Dolanská Jana   23. 1. 1976    
Hrbas Miloš   5. 3. 1922    
Hrbek Václav   23. 8. 1930    
Hričák Ján   24. 1. 1941    
Hrnčířová Vybíralová Lenka   6. 2. 1954    
Hromková Křečanová Ludmila   3. 12. 1933    
Hronová Požárová Zuzana   1976    
Hronovská Eva   27. 9. 1981    
Hrotík Peter   17. 4. 1935    
Hrouda Milan   17. 8. 1951    
Hrozinka Ferdinand   18. 3. 1898    
Hrstka Miroslav   14. 11. 1932    
Hrťánová Barbora   1982    
Hrubá Magdaléna   9. 7. 1978    
Hrubá Ciglerová Anežka   29. 10. 1984    
Hrubeš Vladimír   1943    
Hrubý Martin   5. 3. 1987    
Hrubý Pavel   1981    
Hruschka Jan   26. 5. 1943    
Hruška Karel   19. 3. 1930    
Hruška Miroslav   21. 9. 1931    
Hrušková Simona        
Hrušková Tereza   1994    
Hrušková Rudolf Tereza   1991    
Hrušková-Mannová R.        
Hrůza Josef   18. 3. 1921    
Hrůza Václav   24. 2. 1951    
Hrych Pavel        
Hryzlík Jindřich   7. 1. 1923    
Hřebačková Hlavičková Petra        
Hřičiščová Denisa   19. 1. 1980    
Huang Yu-Lin   1994    
Hubatková Jana   16. 10. 1970    
Hubená Lenka        
Huber František        
Hubička Alois   27. 11. 1919    
Hubičková Alena   31. 5. 1928    
Hubíková Helena   9. 8. 1940    
Hudáková Klára        
Hudeček Petr   1973    
Hudečková Martina        
Hudziec Roman   23. 11. 1968    
Hujer Liboslav   13. 12. 1922    
Hujerová Kateřina   1974    
Humlová Eva   29. 6. 1975    
Hupián Jozef        
Huptychová Kamila   1993    
Hurt Jaroslav   10. 2. 1923    
Huřťáková Hašková Sabina   1985    
Husáriková Pelcová Jindra   14. 4. 1931    
Husárková Lenka   9. 7. 1990    
Hustáková Mašková Zuzana   21. 2. 1985    
Hušáková Lilia   7. 5. 1937    
Hybínová Procházková Marica   6. 8. 1928    
Hyklová Marta   29. 7. 1928    
Hyliš Karel   25. 3. 1928    
Hyliš Petr   6. 3. 1956    
Hynek Alfréd   3. 3. 1922    
Hynzeová Ludmila        
Chadima Jaroslav   16. 5. 1951    
Chadima Jiří   6. 6. 1923    
Chakravarti Ajit   1930    
Chalepa Viktor   1981    
Charousek Pavel   26. 12. 1962    
Chatrná Thea        
Chavíková Mariana        
Chlebounová Martina        
Chludil Prokop   1989    
Chludil Tomáš        
Chlup Jan   30. 5. 1985    
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920    
Chmel Miroslav        
Chmelař František   30. 12. 1921    
Chmelař Jan   14. 10. 1924    
Chmelařová-Tichá Dagmar   20. 8. 1929    
Chmelová Anna   30. 5. 1972    
Chobotová Suchánková Eva   15. 9. 1961    
Chodaničová Kateřina   29. 8. 1974    
Chodilová Daniela        
Chochola Matyáš   6. 4. 1986    
Chochole Ladislav   3. 7. 1931    
Chocholoušek Jakub   1980    
Choma Jakub   1995    
Chomová Juliana   22. 4. 1988    
Chorá Adéla   1991    
Chorý Ondřej   1963    
Chorý Tomáš   23. 7. 1960    
Chotěnovský Zdeněk   5. 9. 1929    
Chour Jaroslav        
Chovancová Miluše   20. 1. 1940    
Chovanec Jan   1. 11. 1976    
Chramosta Jaroslav   1978    
Chrásková Jana   19. 5. 1948    
Chreňová Andrea   1983    
Chroust Vlastislav   16. 5. 1922    
Chrudinová Klára   1992    
Chuchlík Jakub   26. 9. 1983    
Chuchlíková Čapounová Ida   1983    
Chum Martin   1976    
Chumchalová Magdalena   3. 6. 1974    
Chvojková Trnková Helena   27. 10. 1914    
Ilečková-Hendrychová Hedvika   4. 5. 1940    
Illichová Ivona   1953    
Imreczeová Zdeňka   1982    
Indráková Barbora        
Ingeli Adriána        
Irmanov Vjačeslav   18. 2. 1919    
Ishikawa Natsuko   22. 7. 1985    
Issa Salim   15. 8. 1973    
Istlerová Clara   11. 12. 1944    
Ito Takeshi   1976    
Ivančic Pavel   28. 1. 1979    
Jackmannová Kučmášová Petra   23. 1. 1985    
Jackson Wiley   1979    
Jadrná Mia        
Jadrníčková Zikudová Květoslava   15. 6. 1921    
Jagadics Barbara   25. 10. 1981    
Jágr Miloslav   8. 6. 1927    
Jahnová Radka   1978    
Jáchimová Markéta   4. 11. 1988    
Jáchymů Markéta        
Jakab Filip        
Jakeš Jaromír   20. 4. 1938    
Jakeš Michal   4. 1. 1967    
Jakešová Miroslava   25. 1. 1943    
Jakešová Neméth Olga   4. 3. 1942    
Jakobsen Martin   1987    
Jakoubek Matěj   20. 7. 1982    
Jakšová Polívková Ludmila   10. 4. 1921    
Jakubík Rudolf        
Jakubíková Lýdia   28. 1. 1926    
Jakubová Alena   1992    
Jalůvka Michal        
Janák František   1. 6. 1951    
Jančová Lucie        
Janda Jiří   9. 6. 1956    
Janda Martin   1975    
Jandíková Brodská Eva   1. 1. 1954    
Jandová Dana   16. 3. 1930    
Jandová Radomíra   1. 2. 1971    
Janečková Tereza   14. 9. 1978    
Janečková Jehlíková Michaela   27. 1. 1982    
Janíček Jindřich   29. 12. 1990    
Janíček Přemysl   28. 4. 1925    
Jankovcová Skoková Antonie   6. 11. 1943    
Jankovičová Rona   1989    
Jankovská Naďa   17. 1. 1958    
Janků Ondřej   1983    
Janoščík Václav   1985    
Janoušek Richard   10. 1. 1970    
Janoušek Viktor        
Janoušek Vladimír   30. 1. 1922    
Janoušková Věra   25. 6. 1922    
Janoušková Vančurová Alena   24. 2. 1924    
Janoušová Eva   27. 6. 1931    
Jansa Jakub   1989    
Jansa Kryštof   1977    
Jansa Milan   26. 8. 1944    
Jansová Jindra        
Janša Jan   12. 5. 1869    
Janula František   24. 3. 1932    
Janušková Lenka   22. 4. 1986    
Jarcovják Vladimír   17. 3. 1924    
Jareš Petr   23. 7. 1959    
Jarešová Dagmar   7. 2. 1937    
Jarkovská Marie   2. 6. 1937    
Jarkovský Jiří   3. 3. 1969    
Jarkovský Pavel   22. 10. 1943    
Jarmoliková Aneta   1994    
Jarolím Jiří   16. 10. 1936    
Jarolím Rudolf   13. 9. 1924    
Jarolímová Naegeleová Ivana   17. 12. 1960    
Jaroszová Jana   1994    
Jaroš Česlav   3. 7. 1957    
Jaroš Jan   14. 5. 1979    
Jaroš Jan        
Jaroš Milan   18. 6. 1953    
Jaroš Richard   1989    
Jarošová Andrea   1994    
Jaška Jiří   8. 1. 1906    
Jašková Alina   4. 8. 1961    
Javorský Vojtěch   1972    
Javůrek Jiří   20. 7. 1956    
Jebavá Markéta        
Jebavý Vít        
Jedlička Pavel   22. 2. 1971    
Jedličková Olga   29. 3. 1941    
Jehličková Jitka   11. 11. 1947    
Jechová Jiřina   21. 7. 1944    
Jelen Jan   14. 8. 1962    
Jelenová Světlana   11. 7. 1980    
Jelínek Ivan   21. 12. 1951    
Jelínek Jiří   6. 7. 1922    
Jelínek Josef   23. 2. 1984    
Jelínek Libor   1980    
Jelínek Oldřich   26. 2. 1930    
Jelínek Otakar   13. 3. 1922    
Jelínek Vladimír   5. 2. 1934    
Jelínková Eva        
Jelínková Jitka   21. 11. 1972    
Jelínková Holubová Dagmar   17. 4. 1965    
Jerhot Jaroslav        
Jerie Miloš   11. 8. 1933    
Jeřábková Zuzana   1977    
Jestřáb Pavel   1979    
Jetelová Jana   1980    
Jetmar Jiří   7. 9. 1950    
Jež Jiří   1979    
Ježek Ladislav   9. 2. 1930    
Ježek Pavel   7. 1. 1938    
Ježková Alena   6. 10. 1966    
Jícha Prokop   12. 1. 1920    
Jílek Bohuslav   6. 4. 1928    
Jílek Zdeněk   26. 3. 1936    
Jílková Broumová Marie   10. 6. 1922    
Jindra Michal   28. 11. 1977    
Jindrová Tereza   8. 6. 1988    
Jindřich Vladivoj   4. 3. 1950    
Jiránek Jaroslav   6. 3. 1925    
Jiránek Miloslav   24. 9. 1924    
Jiránek Miroslav   27. 11. 1951    
Jiránek Petr   28. 8. 1950    
Jiránková Eva   14. 6. 1952    
Jiránková Emingerová Marie   7. 12. 1931    
Jirásková Olga   1929    
Jirava Miroslav   7. 6. 1931    
Jirka Jiří   7. 11. 1953    
Jirka Oldřich   7. 11. 1922    
Jirků Adéla   5. 12. 1985    
Jirků Lucie   29. 9. 1981    
Jiroutová Hana   7. 9. 1929    
Jírovec Aleš   5. 3. 1977    
Jírovec Lukáš   1979    
Jirsáková Olga   22. 12. 1929    
Jiřička Vojtěch   15. 11. 1951    
Jiřičková Ditta   11. 9. 1954    
Jiskra Jan   10. 12. 1949    
Jiskrová Helena   20. 8. 1985    
Jíšová Blanka        
Joachimsthal Vladimír   6. 2. 1927    
Jodas Marek   27. 3. 1962    
Johanis Petr   18. 11. 1952    
John Aleš   5. 12. 1976    
John Dušan   3. 4. 1925    
John Jiří   6. 11. 1923    
Jochcová Magda   9. 7. 1970    
Jonáš Vít   1981    
Jonášová Josefína   14. 9. 1986    
Jonášová Mansfieldová Markéta        
Jordanová (Yordanova) Aleksandrina   1987    
Jozlová Eva        
Jožová Anna   1996    
Juhás Rastislav   8. 11. 1969    
Juhová Anežka        
Juchelková Lenka        
Juklíková Marie        
Juna Mirek   4. 12. 1921    
Junek Jaroslav   28. 6. 1934    
Jungbauer Vítězslav   6. 11. 1919    
Jüngling Břetislav   8. 11. 1921    
Jungvirt František   5. 10. 1996    
Jungwirt Karel   25. 1. 1927    
Junková Ivana   30. 10. 1973    
Jura Ján   2. 6. 1956    
Juračková Arna   18. 5. 1951    
Jurásek Jakub   1983    
Jurča Joseph   23. 3. 1925    
Jurda Radim        
Jurek Bohumír   10. 5. 1914    
Jurkovič Vladimír   13. 5. 1952    
Jurkovičová Gabriela   3. 6. 1981    
Jurnikl Rudolf   6. 2. 1928    
Juřičková Lucie   1986    
Juříková Karolina        
Jůzová Irena   10. 6. 1965    
Jůzová Barchini Jindřiška   1982    
Kába Arnošt   21. 8. 1978    
Kabát Jakub        
Kábrtová Jana   4. 2. 1985    
Kačerová Zuzana   14. 10. 1982    
Kadlec Jaroslav   13. 12. 1926    
Kadlecová Zuzana   15. 10. 1960    
Kadleček Ludvík   22. 1. 1928    
Kadrnožková Turková Zdena   7. 9. 1930    
Kafka Čestmír   14. 11. 1922    
Kafková Simona   28. 11. 1963    
Kaftanová Alena   14. 2. 1934    
Kachlík Aleš        
Kaifosz Jiří   5. 3. 1954    
Kaiser Jaroslav   21. 2. 1919    
Kaiserová Renata   12. 11. 1962    
Kaláb Libor   30. 7. 1965    
Kalašová Svobodová Jarmila   15. 8. 1927    
Káldyová Lenzová Milena   4. 3. 1947    
Kalenský Vladimír   1. 6. 1923    
Kalika (Kakalík) David   25. 2. 1977    
Kalistová Magdalena   17. 6. 1980    
Kališ Miloň   22. 11. 1950    
Kalivoda Lukáš   1986    
Kaliyeva Shynar        
Kalous Jan   5. 7. 1920    
Kalous Jan   1978    
Kalousek Jiří   7. 2. 1925    
Kalousová Marie        
Kalousová Tereza        
Kamencová Skuhravá Jitka   13. 7. 1976    
Kaminská Tatiana   23. 1. 1965    
Kándl Lukáš   1944    
Kaňková Miroslava   5. 12. 1927    
Kaňkovský Tomáš   11. 12. 1979    
Kaňová Marie        
Kaňová Natália        
Kantůrková Lucie   5. 3. 1971    
Kanyzová Tereza   1996    
Kaplanová Linda   26. 3. 1982    
Kaplanová Markéta        
Kaprasová Ludmila   16. 5. 1941    
Karásek Arnošt   10. 1. 1920    
Karásek David   3. 4. 1969    
Karásek Ivan   16. 2. 1943    
Karásek Jiří   1980    
Karban Oldřich   13. 9. 1945    
Karbusická-Bartáková Ludmila   3. 6. 1923    
Karbušická Stanislava   1984    
Kardošová Miriam   1988    
Karel Marian   21. 8. 1944    
Karger Jiří   22. 4. 1924    
Karhánková Iva   28. 11. 1960    
Karlas Otakar   26. 12. 1956    
Karlíková Jitka   11. 12. 1970    
Karlíková Katarína        
Karlíková Olga   6. 1. 1923    
Karlová Kateřina   1982    
Karlová Petra        
Kárníková Jiřina   10. 7. 1931    
Karoli Stanislav   1982    
Karous Pavel   8. 6. 1979    
Kárová Elena   25. 1. 1955    
Karpuchina Alexandra        
Kasalová Jana   19. 5. 1974    
Kasianova Milana   3. 8. 1995    
Kasík Václav   8. 9. 1929    
Kaska Vladislav   27. 6. 1945    
Kastner Martin   1974    
Kašpar Antonín   4. 3. 1954    
Kašparová Hana        
Kašparová Feldová Dagmar   8. 3. 1928    
Kašpříková Zoia   13. 12. 1925    
Kautman Václav   25. 9. 1922    
Kavan Bartoloměj   20. 1. 1907    
Kavan Jan   8. 3. 1947    
Kavan Vladislav   30. 6. 1924    
Kavanová Stanislava   8. 8. 1943    
Kavka Oldřich   5. 11. 1927    
Kawasumi Joo   1983    
Kazda Ladislav   13. 5. 1928    
Keil Petr   30. 1. 1943    
Keilová Haškovcová Halina        
Kemel Miroslav   11. 11. 1963    
Kepeň Matěj        
Kepková Helena   29. 8. 1964    
Kerda Zdeněk   14. 8. 1928    
Kerel Jan   11. 3. 1944    
Kerelová Kateřina   1978    
Kerhartová Peřinová Marta   7. 4. 1935    
Kern Ekaterina        
Khunová Anna   18. 7. 1946    
Kiča st. Stanislav   9. 10. 1951    
Kieferová Zuzana   16. 2. 1984    
Kijonka Lukáš   23. 12. 1981    
Kilberger Karel   21. 12. 1924    
Kim Seuljee   1985    
Kim Hlavešová Song Mi   21. 4. 1972    
Kiml Václav   19. 1. 1928    
Kimlová Jolana   12. 11. 1967    
Kinský Daniel        
Kinský Ondřej   1990    
Kintera Vladimír   24. 3. 1946    
Kirchner Zdeněk   18. 5. 1934    
Kirschová Rozálie        
Kislingerová Karla        
Kissoczy Radovan        
Kisza Herbert   16. 6. 1943    
Kiszová Ivana   17. 9. 1947    
Kittrich Oldřich   15. 7. 1892    
Kitzberger Kristián   15. 5. 1990    
Kitzberger Sebastian   22. 12. 1992    
Kjulleněnová Dvořáková Kremláčková Božena   11. 11. 1944    
Klaban Tadeáš        
Klapper Oswald   10. 7. 1930    
Klápště Jaroslav   7. 8. 1923    
Klas Lumír   15. 6. 1927    
Klas Štěpán   6. 2. 1959    
Klaška Jakub   1982    
Kleček Libor   25. 8. 1972    
Klein Vladimír   6. 3. 1950    
Klein Vladimír   1930    
Kleinert Oliver   1976    
Kleinhamplová Barbora   29. 2. 1984    
Klenka Jiří   13. 4. 1923    
Klepáček Tomáš   30. 1. 1908    
Kleprlíková Jana   6. 4. 1942    
Klička Tomáš   4. 9.    
Klika Milan   15. 5. 1954    
Klíma Jakub   1985    
Klíma Jiří   20. 10. 1956    
Klíma Milan   31. 7. 1943    
Klíma Ondřej   1978    
Klíma Petr   24. 2. 1981    
Klimanová Trizuljaková Michaela   7. 6. 1951    
Klimčák Mikuláš   16. 11. 1921    
Klimeček Lubomír   8. 7. 1949    
Klimek Boris   4. 8. 1984    
Klimentjevová Jiřina   11. 3. 1937    
Klimentová Jiřina   11. 3. 1932    
Klimeš Josef   16. 3. 1875    
Klimešová Anna   7. 2. 1959    
Klimešová Šárka   14. 4. 1989    
Klimo Alojz   8. 3. 1922    
Klimová Tamara   19. 1. 1922    
Klímová Janíčková Nikola   1990    
Klimtová Vítězslava   25. 1. 1941    
Klinecká Karolína   1983    
Klinger Miloslav   10. 1. 1922    
Kloda Martin   8. 5. 1959    
Klodová Lenka   22. 11. 1969    
Klomínek Miroslav   19. 1. 1931    
Klomínková Jiřina   18. 7. 1934    
Klos Ondřej        
Kloss Jan   8. 3. 1982    
Klouzková Alice   1980    
Klouzová Niubo Martina   25. 5. 1970    
Klumparová Holá Vlasta   13. 6. 1926    
Klumparová Vopálková Vladimíra   18. 3. 1954    
Klyuykov Alexey   26. 9. 1983    
Kment Jan   16. 1. 1961    
Kmentová Eva   6. 1. 1928    
Kmoch Pavel   26. 8. 1940    
Kmochová Karolina        
Knapek Pavel   3. 10. 1951    
Knížková Růžena   17. 1. 1923    
Knoppová Erika   11. 4. 1981    
Kobylka Vojtěch   10. 3. 1943    
Kocián Quido   4. 3. 1908    
Kocmanová Martina   1987    
Kocourek Martin   1976    
Kočandrle Jiří   4. 4. 1941    
Kočí Jiří   10. 12. 1964    
Kočí Otto   25. 4. 1929    
Kočí Vojtěch        
Kočnar Matyáš   21. 9. 1992    
Kočvar Zbyněk   6. 4. 1950    
Kodymová Jelínková Božena   22. 12. 1926    
Kohout Alexandr   15. 12. 1926    
Kohút Michal   1985    
Kochrda Josef   29. 3. 1939    
Kokeš Přemysl   6. 2. 1977    
Kokeš Vojtěch   1961    
Kokošková Denisa   8. 11. 1982    
Kolafová Liběna   24. 5. 1924    
Kolarov Martin   20. 1. 1993    
Kolař Jan   10. 11. 1975    
Kolář Antonín   8. 6. 1938    
Kolář Ladislav   26. 7. 1935    
Kolář Miroslav   30. 3. 1925    
Kolář Petr   24. 10. 1967    
Kolář Zbyněk   10. 7. 1926    
Kolářová Ivana   1975    
Kolářová Věra   11. 5. 1943    
Kolářský Zdeněk   29. 4. 1931    
Kolbe Hana   22. 8. 1975    
Kolbe-Růžičková Jitka   4. 1. 1959    
Koldová Lucie   1983    
Kolečková Zdena   3. 11. 1969    
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925    
Kolínová Petra   20. 5. 1953    
Kolínský Jiří   16. 7. 1964    
Kolman Ivan   18. 2. 1944    
Kolomazník Jaroslav   24. 7. 1935    
Kolomazník Vítězslav   4. 8. 1935    
Komárek Jan        
Komňacký Vladimír   20. 9. 1958    
Koňák Jiří   29. 6. 1934    
Končická Pavlína        
Konečná Katarína   1990    
Konečná Magdalena        
Konečný Emil   26. 8. 1948    
Konečný Jan   14. 5. 1951    
König Milan   16. 5. 1941    
Konopiská Eliška   5. 1. 1948    
Konstantinová Helena   19. 6. 1946    
Konvalinková Stanislava   28. 3. 1973    
Kopecká Gabriela   31. 3. 1965    
Kopecká Markéta   1978    
Kopecký Filip        
Kopecký Michal   1981    
Kopecký Václav   1983    
Kopecký Vladimír   26. 11. 1931    
Kopecký Vladimír   2. 11. 1928    
Kopeček Josef   1926    
Kopková Darina   13. 5. 1959    
Kopnický Ján   7. 8. 1945    
Kopp Antonín   28. 4. 1962    
Koppová Amálie        
Kopřiva Pavel   6. 9. 1968    
Kopřivová Jankovcová Karolina   27. 3. 1970    
Korandová Libuše   17. 11. 1924    
Kordovský Vojtěch        
Korec Jiří   12. 2. 1925    
Koreis Viktor   1965    
Korkoš Ľudovít   17. 1. 1928    
Korkoš Otto   4. 8. 1957    
Kornfeldová Dagmar        
Kornuciková Eva   12. 12. 1968    
Korousová Bártová Milena   2. 11. 1921    
Korouš Jakub   30. 10. 1980    
Korunka Petr   7. 5. 1980    
Kořánková Sylvie   11. 8. 1982    
Kořínek Vítězslav   21. 5. 1974    
Kořínková Anežka        
Kos Josef   26. 7. 1932    
Kos Matěj        
Kosek Ivo   19. 5. 1934    
Kosinová Markéta        
Kosková Jarmila   9. 8. 1952    
Kosová Šuteková Daniela   15. 5. 1967    
Kostič Andrej   21. 8. 1968    
Kostič Sujetova Marina        
Kostka Jozef   29. 1. 1912    
Kostka Stanislav   9. 3. 1939    
Kostkanová Adéla   1986    
Kostřík Antonín   4. 9. 1930    
Košš Jaroslav   15. 4. 1956    
Košťálová Anna   7. 5. 1920    
Košteynová Zuzana        
Kotalová Kateřina        
Koťátková Eva   1. 9. 1982    
Kotek Dobroslav   5. 6. 1923    
Kotík Jan   22. 10. 1972    
Kotímská Maryna   1920    
Kotoul Martin        
Kotrba Miroslav   17. 2. 1948    
Kotrba Štěpán   1. 5. 1932    
Kotrbová Marie   29. 10. 1930    
Kotýnková Ivana   16. 11. 1958    
Kotyza Alena        
Kotzmannová Alena   22. 2. 1974    
Kouba Miroslav   27. 3. 1917    
Koubek Bohumír   8. 11. 1931    
Koubek Jakub        
Kout Pavel   1980    
Koutecký Vlastimil   1. 9. 1930    
Koutná Simona        
Koutný Oskar        
Koutský Pavel   6. 12. 1957    
Kovács Juraj   21. 11. 1953    
Kovácz Juraj   21. 12. 1953    
Kováčik Štefan   25. 2. 1964    
Kováčiková Alžběta        
Kováčiková Dušková Lenka   1969    
Kováčová Adriana        
Koválik Martin   1977    
Kovalská Věnceslava   15. 3. 1952    
Kovář Ludvík   18. 4. 1960    
Kovář Stanislav   6. 12. 1931    
Kováříček Jan        
Kovařík David        
Kovařík Jindřich   12. 6. 1928    
Kovařík Ladislav   9. 9. 1932    
Kovařík Slavoj   22. 9. 1923    
Kovařík Vladimír   25. 9. 1965    
Kovářík Miroslav   13. 10. 1951    
Kovářík Vladimír   11. 2. 1921    
Kovaříková Dana   1960    
Kovaříková Jindra   16. 8. 1958    
Kovaříková Kočí Marie   8. 2. 1955    
Kovářová Johana        
Kovářová Klaudie   1977    
Kovářová Květuše   11. 10. 1945    
Kovářová Lucie        
Kovářová Karoušková Květa   8. 3. 1925    
Kovtun Mariia   1996    
Kovtun Masha        
Koza Jaroslav   11. 10. 1976    
Kozák Ladislav   31. 8. 1934    
Kozák Zdeněk   11. 12. 1956    
Kozáková Jana   16. 4. 1935    
Kozáková Kateřina   16. 12. 1995    
Kozánek Andrej   1963    
Kozová Anna   1982    
Koželuhová Hana   25. 7. 1945    
Kožíšek Jiří   7. 4. 1955    
Kožíšek Petr   6. 11. 1972    
Kraček David   9. 11. 1976    
Krahulec Štěpán        
Krajčík Eugen   15. 8. 1943    
Krajčovičová Koucká Zuzana   23. 10. 1960    
Krajíček Milan   2. 5. 1977    
Krajníková Maláková Marie        
Krákora Jaroslav        
Král Martin   11. 11. 1958    
Králík Jaroslav   22. 5. 1924    
Králíková Ivana        
Králová Gabriela        
Králová Markéta   14. 10. 1952    
Králová Tereza   6. 1. 1983    
Králová Violeta   3. 2. 1950    
Krám Ladislav   4. 7. 1925    
Krampla Filip   1994    
Kramule Karel   7. 9. 1920    
Krása René   30. 4. 1951    
Krásová Eva   11. 6. 1909    
Kratina Radoslav   2. 12. 1928    
Krátky Andrej   1966    
Krátký Leoš        
Krátký Petr   16. 12. 1985    
Kratochvíl Jan (Jen)   16. 9. 1986    
Kratochvílová Lucie   1981    
Kratochvílová Markéta   1988    
Kraus Filip   24. 11. 1986    
Kraus Jaroslav   30. 12. 1928    
Kraus Karel   10. 8. 1911    
Kraus Petr   23. 12. 1960    
Krausová Kateřina   18. 4. 1978    
Krausová Miroslava   28. 9. 1952    
Krauszová Kateřina        
Krbcová Helena   12. 10. 1956    
Krebsová Kateřina        
Krédl Zdeněk   17. 9. 1960    
Krechler Jan        
Krechler Jaroslav   6. 11. 1908    
Krejbich Daniel   16. 10. 1969    
Krejča Aleš   2. 3. 1941    
Krejča Kryštof   27. 8. 1969    
Krejčí Anežka   1984    
Krejčí Daniel        
Krejčí Jan   13. 6. 1942    
Krejčí Jiří   27. 9. 1921    
Krejčí Václav   1972    
Krejčí Zdeněk   10. 3. 1928    
Krejčí Zorka   17. 8. 1979    
Krejčík Jakub   13. 12. 1973    
Krejčík Václav   11. 6. 1925    
Krejčová Alena   21. 5. 1928    
Krejčová Lucie   27. 10. 1969    
Krejčová Zdeňka   3. 11. 1944    
Krejzlík Ivan   17. 5. 1935    
Krejzlík Martin   1972    
Kremláček Josef   5. 3. 1937    
Kremplová Adéla        
Kreuzinger Jiří   22. 4. 1926    
Krch Zdeněk   24. 1. 1931    
Krcha Radek   7. 5. 1955    
Križko Lukáš        
Krkošek Martin   25. 12. 1979    
Krňanská Alžběta   1992    
Krňanský David   1987    
Krninský Vladimír   8. 5. 1951    
Krobová Dana        
Krobová Monika   2. 11. 1988    
Krocová Slávka   28. 9. 1967    
Kropáč Martin        
Krotká Apolena   1978    
Krotká Kristina   1974    
Krotký Svatoslav   17. 5. 1942    
Kroupová Alena   2. 1. 1926    
Kroupová Yveta   1981    
Krouz Jaroslav   30. 5. 1923    
Krouželová Dita   16. 3. 1985    
Krovová Jana   6. 4. 1981    
Krsková Kristýna   31. 3. 1980    
Krsková Rebeka   5. 1. 1983    
Kršić Bogdan   24. 5. 1932    
Krulich Zbyněk   1983    
Krupičková Kateřina        
Krylová Lucie        
Krystyn Bohumír   26. 11. 1919    
Krystynová Eva   18. 12. 1922    
Kryštof Ivo        
Krýzl Jonáš        
Křelina Jakub   1984    
Křemenová Lenka   1982    
Křesťanová Janečková Magdalena   3. 8. 1943    
Kříbek Jan   21. 6. 1980    
Křička Dušan   19. 9. 1918    
Křišťalová Helena   1944    
Křivská Barbora   5. 7. 1976    
Křížková Koloušková Jarmila   23. 9. 1937    
Křížová Květoslava   24. 3. 1934    
Křováková Dagmar   18. 2. 1927    
Kuba Lukáš        
Kuba Petr   29. 3. 1958    
Kubačka Tomáš        
Kubalová Kateřina   1. 12. 1988    
Kubát Martin   10. 3. 1981    
Kubát Otto   31. 1. 1913    
Kubát Petr   1959    
Kubečka Vladimír   18. 9. 1913    
Kubela Přemysl   13. 9. 1921    
Kubelka Jiří   4. 11. 1960    
Kubeš Luděk   15. 12. 1913    
Kubeš Ondřej        
Kubíček Jan   30. 12. 1927    
Kubíček Jiří   13. 12. 1930    
Kubíček Lukáš   1977    
Kubíčková Zuzana   18. 4. 1984    
Kubik Ondřej        
Kubíková Ivana   30. 5. 1963    
Kubínová Volfová Eva   21. 2. 1925    
Kubo Ladislav   2. 6. 1959    
Kučera Adam        
Kučera Jaroslav   27. 7. 1975    
Kučera Josef   26. 9. 1935    
Kučera Radim   4. 5. 1987    
Kučera Stanislav   21. 4. 1925    
Kučera Tomáš   1996    
Kučera Zbyněk   3. 3. 1934    
Kučera-Puška Josef   26. 9. 1935    
Kučerová Alena   28. 4. 1935    
Kučerová Kateřina   1989    
Kučerová Kateřina   28. 12. 1988    
Kučerová Tereza   5. 5. 1964    
Kučerová Tereza   1980    
Kuděj Jan   24. 6. 1978    
Kudělka Michal   3. 9. 1947    
Kudielková Gertruda   6. 1. 1896    
Kudrna Lukáš   17. 4. 1980    
Kudrnová Papežová Milada   21. 3. 1955    
Kudrnovská Eliška        
Kuhnová Nela        
Kuchař Jiří   30. 5. 1920    
Kuchařová Alice   21. 8. 1922    
Kuchtová Eliška   1989    
Kukla Tomáš   3. 10. 1977    
Kuklík Ladislav   1. 8. 1947    
Kuklík Štěpán        
Kuklová Michaela   8. 4. 1968    
Kukurić Iva        
Kulanová Kateřina        
Kulda Josef   28. 2. 1926    
Kulhánek František   19. 11. 1879    
Kulhánek Josef   24. 12. 1876    
Kulhánek Oldřich   26. 2. 1940    
Kulhavá Klára   1978    
Kulhavá Martina   14. 6. 1971    
Kulič Bohuslav   31. 12. 1913    
Kulich Branislav   22. 1. 1957    
Kulina Marija   1989    
Kulka Dan   29. 5. 1938    
Kulomberová Ľubica   1985    
Kultová Lucie        
Kulveit František   24. 8. 1935    
Kuna Jonatan        
Kunčarová Věra   1. 3. 1960    
Kundrata Marek        
Kunová Šmerdová Radmila   19. 3. 1932    
Kunstová Tereza   25. 10. 1984    
Kuo Ya        
Kurková Hana        
Kuřátková Vladislava   2. 9. 1956    
Kusayanagi Yuko   23. 12. 1977    
Kušnírová Gréta   26. 9. 1997    
Kutálková Lucie        
Kutiková Cindy        
Kuťková Jana   1985    
Kutzer Viktor   18. 7. 1885    
Kuzma Pavol   1. 3. 1957    
Kužel Karel   9. 3. 1922    
Kužel Vladislav   16. 3. 1898    
Kvasnica Zdeněk   1987    
Kvasnička Vilém   3. 8. 1885    
Kvasničková Žábová Alžběta        
Květenský Vlastimil   25. 5. 1930    
Kvita Roman   30. 4. 1989    
Kvíz Jan        
Kvízová Klára   11. 6. 1970    
Kyncl František   21. 11. 1934    
Kynclová Vaňková Kateřina   1. 3. 1990    
Kynčlová Zuzana   10. 6. 1985    
Kyselová Eva   31. 8. 1922    
Kytka Martin   29. 2. 1948    
Kytka Václav   23. 7. 1913    
Kytková Markéta   9. 10. 1965    
Labský Vladímír   21. 9. 1929    
Lacigová Marie   7. 3. 1928    
Lacina Jiří   7. 4. 1934    
Lacko Martin   8. 9. 1987    
Ladutko Iurii        
Ladýřová Markéta        
Lafková Eva   10. 2. 1957    
Lagová Petříčková Kristýna   15. 9. 1980    
Lachman Stanislav   16. 10. 1921    
Lachmanová Loubat Františka   7. 6. 1986    
Lachmund Katrin   9. 1. 1964    
Laimerová Jitka   1981    
Lamač Bohuslav   23. 3. 1921    
Lamač Miroslav   7. 4. 1928    
Lamka Josef   12. 11. 1931    
Lammel Antonín   14. 12. 1871    
Lamr Hanuš   6. 11. 1976    
Lamrová Zlatka   26. 1. 1974    
Lamserová Jana   23. 9. 1938    
Lanatová Dagmar   1952    
Lanča Jakub   1976    
Landa Michal   1989    
Landerová Votočková Divica   2. 6. 1908    
Landová Zdenka   15. 7. 1929    
Landrová Hana   19. 5. 1930    
Lang Dominik   1. 8. 1980    
Langer Radim   9. 11. 1985    
Langer Richard   14. 4. 1945    
Langová Dagmar   1972    
Langrová Denisa        
Lanková Radomíra        
Lapka Aleš   1970    
Lapka Karel   9. 4. 1942    
Larva Petr   28. 1. 1972    
Lasovský Jiří   15. 5. 1926    
Lasovský Jiří   7. 8. 1954    
Laštovička Jiří   24. 8. 1949    
Laštovičková Zdenka   29. 10. 1955    
Laštovka Karel   15. 2. 1938    
Lát Jan   25. 2. 1923    
Lauda Bořivoj   2. 8. 1922    
Lauda Jaromír   31. 1. 1924    
Laufrová Alena   10. 8. 1952    
Láznička Karel   14. 3. 1935    
Lazníčková Velebová Jaroslava   13. 5. 1955    
Ledent Ingrid   27. 5. 1955    
Ledererová Iveta   3. 2. 1955    
Lednická Zuzana   16. 3. 1974    
Ledvinka Miloš        
Ledvinová Tereza        
Legner Tomáš   1979    
Lehoučka Josef   12. 7. 1923    
Lehovička Josef   12. 7. 1923    
Leislerová Růžena   21. 12. 1934    
Lencová Radana   2. 11. 1975    
Lendr Jiří   18. 2. 1924    
Lendrová Hana   19. 5. 1930    
Lepša Josef        
Lesáková Božena   14. 12. 1933    
Lesařová Roubíčková Michaela   19. 4. 1949    
Lesechko Adrian        
Leschingerová Anna   1989    
Lesková Vilma   9. 2. 1917    
Lešetický Jiří        
Lešovská Dita        
Lettrich Martin   25. 5. 1951    
Letzel Jan   9. 4. 1880    
Lev Pavel   17. 11. 1954    
Levá Škrovánová Věra   7. 7. 1928    
Levinson Inna   1984    
Levitnerová Judita   1994    
Lexová Barbora        
Lexová Terezie        
Lhotský František   10. 7. 1925    
Lhotský Zdeněk   8. 8. 1956    
Libenský Stanislav   27. 3. 1921    
Liberová Karolína   1992    
Liebscher Pavel   23. 3. 1920    
Liebscherová Dagmar   19. 7. 1923    
Lím Ondřej   1976    
Lindauer Karel   22. 12. 1875    
Linhart Jan   6. 7. 1975    
Linhart Vojtěch   1983    
Linka Zdeněk   8. 3. 1931    
Lípa Oldřich   19. 12. 1929    
Lipkovič Dávid   1994    
Lipský Oldřich   6. 3. 1922    
Lipták Ivan   28. 9. 1945    
Lipus Matouš   12. 1. 1987    
Lisá Markéta   13. 7. 1979    
Lískovcová Anna        
Liška Karel   4. 11. 1933    
Liška Pavel        
Lišková Linda   6. 4. 1924    
Lišková Věra   20. 9. 1924    
Littmann Miriam        
Logosová Nikola   3. 4. 1992    
Lochmannová Tereza   23. 6. 1990    
Lomecký Jiří   1974    
Lorenz Nonna   1994    
Lörincz Miroslav   30. 6. 1981    
Lörinczová Bolková Pavlína   5. 10. 1980    
Loriš Jan   18. 7. 1893    
Loskotová Libuše   24. 6. 1931    
Louda Otakar   5. 3. 1923    
Loukotová Natálie        
Loukotová Zuzana   15. 10. 1960    
Lourková Nikola Kopp   1996    
Luběnová Silvie   1977    
Lubič Josef   16. 6. 1935    
Lubovská Smolíková Kateřina   14. 10. 1981    
Lučanská Lucie   30. 6. 1990    
Lugsová Eugénia   3. 12. 1950    
Lukáč Martin   1989    
Lukáčová Marie   23. 11. 1991    
Lukas Vít   1969    
Lukáš Jan   5. 8. 1944    
Lukášková Lucie   17. 10. 1972    
Lupačová Julie   1993    
Lupták Jozef   8. 2. 1945    
Luptáková Černá Gabriela   27. 3. 1947    
Lutzová Kristýna        
Luying Huang        
Lužová Eva   1984    
Lysková Jolanta   9. 12. 1939    
Macáková Dagmar   1979    
Macánová Viktorie   9. 8. 1995    
Macek Oto   1. 6. 1969    
Macek Petr   18. 9. 1965    
Macek Petr        
Maceková Eva   15. 2. 1984    
Măciucă Dan   1979    
Macků Jiří        
Macoun Vladimír   1978    
Macounová Drahomíra   3. 2. 1945    
Mádl Jiří   1955    
MaDonna Mia        
Maetake Yasue   19. 9. 1973    
Magidová Kubačáková Markéta   1984    
Mach Antonín   15. 11. 1968    
Mach Zdeněk   12. 2. 1923    
Machač František   30. 10. 1929    
Machač Václav   12. 3. 1945    
Macháček Adam   1. 7. 1980    
Macháček Mikuláš   1976    
Macháčková Blanka   21. 11. 1930    
Macháčková Irena   1963    
Macháčková Jarmila   1958    
Machaj Vladimír   8. 12. 1929    
Machala Miroslav   9. 5. 1950    
Machalický Lukáš   12. 7. 1984    
Machar Svatopluk   28. 9. 1921    
Machart Kameel   20. 7. 1972    
Machat Matyáš   1992    
Machat Michal   14. 8. 1963    
Machata Igor        
Machek Tomáš   14. 2. 1970    
Machová Jiřina   1938    
Mainer Martin   31. 10. 1959    
Major Pavel   11. 12. 1943    
Majrych Josef   29. 1. 1962    
Makarov Stanislav   2. 2. 1948    
Makeeva Daria        
Makeeva Maria   13. 8. 1987    
Mäkký Milan   10. 8. 1956    
Malá Šárka   17. 3. 1964    
Malá Miller Petra   1979    
Malacký Rudolf   11. 4. 1952    
Malák Jaroslav   21. 2. 1928    
Malášek Michal        
Malatinec Štefan   22. 1. 1930    
Malátová Monika   1982    
Maleček Ondřej   1. 5. 1977    
Malejovský Jan   26. 7. 1952    
Malíková Hana   14. 11. 1952    
Malina Michal   21. 6. 1982    
Malinský Adolf   12. 8. 1919    
Málková Eliška        
Málková Vimrová Alena   8. 6. 1927    
Malovaná Jitka   12. 12. 1955    
Malovaná Kristýna   1. 8. 1982    
Malovaný Pavel   20. 7. 1958    
Malovec Štěpán   1977    
Manajlo Fedor   19. 10. 1910    
Maňásek Luděk   11. 11. 1929    
Mancusi Marta   1985    
Manina Zdeněk   11. 9. 1961    
Manoušková Květoslava   15. 6. 1927    
Mara Louis   1955    
Marák Jiří        
Marcín Otakar   1. 4. 1937    
Marčík Zdeněk   23. 11. 1937    
Marek David   1979    
Marek Jaroslav   13. 1. 1947    
Marek Jindřich   24. 4. 1931    
Marek Josef   12. 11. 1963    
Marek Rudolf   23. 1. 1932    
Marek Šimon        
Mareš Ivan   12. 2. 1956    
Mareš Jan   21. 6. 1953    
Mareš Jiří   9. 11. 1950    
Marešková Anna        
Marešová Alice   7. 3. 1922    
Marešová Jiřina   19. 5. 1956    
Marešová Klára   1976    
Marešová Michaela        
Marešová Věra   2. 8. 1982    
Marhoun Bohumil   17. 5. 1913    
Marko Daniel        
Marko Štěpán   1986    
Marková Anna   1. 9. 1929    
Marková Blanka   16. 6. 1966    
Markovič Daniel   1973    
Maršáková Freidingerová Halka   1977    
Martan Alois   15. 7. 1926    
Martan Martin   10. 5. 1962    
Marth Juraj   2. 8. 1939    
Martinák Pavel   21. 5. 1958    
Martinec Jan   1984    
Martiník Milan   28. 2. 1960    
Martiníková Holanová Blažena   21. 12. 1930    
Martínková Magdalena   6. 2. 1955    
Martinková Markupová Kristina   4. 8. 1948    
Martínková Součková Anežka   23. 3. 1984    
Martykánová Monika   1994    
Maryška Bohumil   29. 1. 1922    
Mařanová Bartošová Jarmila   8. 9. 1922    
Masár Adam        
Masejdek Jaromír   14. 3. 1933    
Mastník Jan   13. 4. 1958    
Mastníková Eva   8. 11. 1956    
Mašatová Zdenka   11. 3. 1938    
Mašíková Jana   5. 10. 1940    
Mašín Jaroslav   9. 9. 1930    
Mašínová Zuzana        
Mašitová Ivana   27. 6. 1961    
Mašková Lenka   25. 1. 1971    
Maštálka David   1978    
Maštrlová Barbora   18. 2. 1985    
Matěchová Kateřina   1983    
Matěják Jan   29. 3. 1936    
Matějček Marek   1989    
Matějka Karel        
Matějka Šimon        
Matejko Ján   23. 10. 1919    
Matějková Alena   26. 1. 1966    
Matějková Leona   10. 7. 1966    
Matějková Monika   1991    
Materna Jaroslav (Jaromír)   1984    
Maťhová Marie   2. 5. 1942    
Matouš Dalibor   21. 8. 1925    
Matouš Jaroslav   26. 2. 1941    
Matoušek Jan   17. 2. 1984    
Matoušková Kopecká Anna   16. 2. 1963    
Matoušová Schücková Ludmila   9. 10. 1924    
Matragi Blanka   20. 2. 1953    
Matsumoto Saki   20. 2. 1983    
Mattasová Horáčková Jana   28. 1. 1984    
Matura Adolf   30. 3. 1921    
Matušík Ludoslav (Luboslav)   4. 6. 1936    
Matušinec Vojtech   19. 2. 1917    
Matušková Daniela        
Matušková Karolína        
Matušková Karolína        
Matysová Sára        
Medek Mikuláš   3. 11. 1926    
Medlík Mikuláš   1976    
Meduna Josef   6. 9. 1931    
Medunová Jana   7. 4. 1933    
Měchura František   16. 3. 1901    
Meisner Ján   29. 12. 1939    
Mejsnar Rudolf   11. 4. 1928    
Mejsnarová Pavla   1965    
Mejstřík Milan   8. 4. 1932    
Mejstříková Petra   9. 2. 1968    
Melan Petr   2. 3. 1947    
Meletzká Martina   18. 7. 1979    
Melicharová Hermína   25. 7. 1923    
Melišová Lenka        
Melková Tereza        
Meluš Boris   1981    
Menčík Václav   22. 11. 1926    
Ménesiová Eva   10. 9. 1941    
Mengerová Anna   22. 7. 1994    
Menš Petr   30. 10. 1943    
Menšík Zdeněk   20. 4. 1925    
Menšl Filip        
Merčák Jiří   28. 3. 1981    
Mergl Václav   24. 8. 1935    
Mertlová Michaela   1986    
Mervartová Věra   20. 7. 1923    
Mesiarik Peter   27. 8. 1956    
Měšťan Jan   22. 11. 1939    
Metelák Luboš   19. 3. 1934    
Metelák Milan   17. 8. 1928    
Metelka Bohuslav   10. 2. 1959    
Mezdřická Dagmar   16. 9. 1944    
Mézlová Jana   17. 2. 1950    
Mezřická Dagmar   16. 9. 1944    
Micka Boris   1962    
Michalčev Atanas   1953    
Michalčíková Markéta   8. 11. 1990    
Michálek Jiří   18. 5. 1926    
Michálek Ondřej   1987    
Michálek Tomáš   1970    
Michališ František   23. 9. 1919    
Michnová Lucie   1987    
Mijajlović Milica        
Mikesková Karolína   1990    
Mikeš Bohuslav   17. 1. 1934    
Mikeš Jan   26. 8. 1934    
Mikešová Chroustová Helena   26. 9. 1956    
Mikešová Telecká Šárka   7. 8. 1984    
Miklasová Pavlína   1991    
Mikle Jana        
Miklínová Galina   28. 7. 1970    
Miklóšová Lucie        
Miklušák Dominik        
Miko Jan   15. 1. 1978    
Mikolášková Kristýna   1995    
Mikošek Petr   1978    
Miková Libuše   24. 12. 1948    
Mikula Jiří   19. 1. 1926    
Mikula Michal   30. 10. 1965    
Mikula Štěpán   5. 7. 1942    
Mikulicová Jitka   25. 8. 1980    
Mikulová Milada   2. 12. 1926    
Mikulová Radoslava (Radka)   26. 11. 1926    
Mikulová Korbelářová Rosvita   3. 2. 1943    
Mikušová Miluše   23. 12. 1941    
Milčinská Věra   25. 7. 1944    
Miler Zdeněk   21. 2. 1921    
Milkov Stefan   9. 3. 1955    
Milovanský Jaroslav   14. 12. 1930    
Mináriková Martina   7. 5. 1968    
Minaříková Anežka   1993    
Minaříková Jana   14. 8. 1937    
Miovski Vasil   3. 1. 1938    
Míra Bohumil   27. 12. 1927    
Mirkovič Miroslav   23. 4. 1925    
Mírová Děvana   14. 1. 1922    
Mišák David        
Míšek Karel   8. 6. 1945    
Miškovičová Veronika        
Mištera Josef   13. 12. 1955    
Mitáček František   5. 5. 1919    
Mitísková Miroslava        
Miturová Kateřina        
Mizera Pavel   23. 5. 1945    
Mizerová Housová Kamila   15. 8. 1968    
Mladý Ondřej   1986    
Mlčková Magdalena   22. 1. 1925    
Mlčoch Jaroslav   27. 12. 1957    
Mlčoch Zdeněk   18. 11. 1921    
Mlezivová Věra   17. 8. 1928    
Mlynář Miroslav   10. 10. 1938    
Mlynář Václav        
Mlynářová Lucie   24. 3. 1966    
Mlynářová Marie   25. 7. 1943    
Mocek Jiří   1985    
Mocek Mikuláš   12. 2. 1956    
Mohrová Milada   2. 3. 1924    
Mochal Marcel   21. 2. 1978    
Mokráček Josef   18. 4. 1938    
Mokres Petr   1973    
Mólerová Jitka   1984    
Mondoková Drahoslava   29. 5. 1946    
Monsport Elis   1996    
Moráňová Dagmar   14. 3. 1979    
Moravcová Jana   22. 1. 1929    
Moravec Jaroslav   8. 2. 1930    
Moravec Luboš   10. 4. 1925    
Morávek Jan   1978    
Morávek Jiří   15. 10. 1924    
Motlová Eliška        
Motyčka Libor        
Motyčka Michal   18. 3. 1974    
Motyčka (Sadofsky) Petr   10. 9. 1971    
Mrázek Bohdan   2. 11. 1931    
Mrázek Jiří   22. 4. 1920    
Mrázek Karel   19. 4. 1926    
Mrázková Wittmann Iva   16. 6. 1964    
Mrázová Marie   9. 6. 1922    
Mrkus Pavel   28. 3. 1970    
Mrkvová Dominika        
Mudroch Josef   26. 4. 1932    
Mudrová Bašniarová Irena   3. 4. 1955    
Mulabegovič Amar   1978    
Müller Jiří   6. 4. 1934    
Müller Josef   22. 2. 1931    
Müller Rostislav        
Müller Rostislav   1967    
Müller Stanislav   17. 9. 1971    
Müller Vladimír   7. 9. 1957    
Müllerová Hana   23. 11. 1946    
Müllerová Helena   5. 12. 1920    
Muráriková Veronika        
Murínová Jana   1983    
Mušková Daniela   1986    
Myšková Denisa   13. 12. 1976    
Nábilková Katarína        
Nagy Ladislav   13. 3. 1930    
Náhlíková Gabriela   1966    
Naibauerová Lenka   14. 5. 1945    
Najbrt Aleš   3. 5. 1962    
Najbrtová Kamila   6. 4. 1961    
Najbrtová Natálie        
Nálepa Jan   1985    
Nálepová Hana   18. 7. 1957    
Nam Do Hoai   26. 10. 1989    
Nárovec Michal        
Nati-Y   10. 8. 1984    
Natus-Šalamounová Eva   27. 6. 1934    
Navrátil Aleš        
Navrátil Jiří   10. 3. 1930    
Navrátilová Jitka   1978    
Navrátilová Markéta   10. 12. 1972    
Navumenka Andrei        
Neckář Mirko   1978    
Nedvěd Jan   1973    
Nejdl Slavoj   6. 6. 1929    
Nekolová Marija   3. 6. 1930    
Nekovář Jiří   5. 8. 1958    
Nekvasil Jiří   14. 9. 1909    
Němcová Barbora   14. 6. 1972    
Němcová Jana        
Němcová Lenka        
Nemec Rastislav   5. 3. 1953    
Němec Dalibor   29. 5. 1937    
Němec Jiří   8. 6. 1981    
Němec Petr   10. 5. 1961    
Němec Rudolf   19. 5. 1936    
Němeček Jan   13. 11. 1963    
Němeček Milan   3. 4. 1935    
Němeček Rudolf   24. 3. 1921    
Němečková Klára        
Němečková Kornelie   5. 7. 1932    
Németh Ilona   28. 1. 1963    
Nemjóová Ester        
Nemoudry Ewa   7. 10. 1957    
Nepasická Blanka   8. 7. 1938    
Nepasická Lucie   27. 10. 1969    
Nepasický Jiří   25. 9. 1934    
Nepovímová Natálie        
Neprašová Karolína   3. 4. 1975    
Nerad Karel   22. 10. 1910    
Nesvadba Otakar   6. 6. 1949    
Nesvadbová Jaroslava   12. 1. 1932    
Nešleha Pavel   19. 2. 1937    
Nešverová Zábranská Pavla   1985    
Netolička Vladimír   17. 5. 1952    
Netopil Zdeněk   20. 6. 1948    
Netušil Jan   5. 9. 1976    
Neugarten Michal   11. 1978    
Neumajerová Holíková Jana   1974    
Neuman Radomír (Radimír)   28. 10. 1923    
Neumannová Tereza   3. 3. 1976    
Neumanová Ludmila        
Neumanová Veronika   14. 2. 1985    
Neužil Bedřich   29. 2. 1892    
Nevanová Kotyzová Věra   5. 9. 1920    
Nevařil David   1985    
Nievaldová Zimová Alena   27. 12. 1949    
Nikel Leoš   2. 12. 1922    
Nikitin Dimitri   1989    
Nikkita        
Nikl Pavel        
Niklová Vendula        
Nikodém Drahoslav   29. 11. 1952    
Nikulina Tatiana   1994    
Nízký Filip   24. 5. 1972    
Noga Pavel   10. 7. 1969    
Nohejl Ondřej   1982    
Noll Miloš   11. 8. 1926    
Nosál Kryštof   16. 6. 1982    
Nosek Boris   12. 11. 1935    
Nosek David   1994    
Nosková Martina   1985    
Nová Eliška   28. 3. 1952    
Nováček Jaroslav   1957    
Nováček Tomáš        
Nováčková Kateřina        
Novague Petr        
Novák Aleš   21. 12. 1979    
Novák Břetislav   8. 2. 1952    
Novák Dominik        
Novák František   29. 6. 1942    
Novák František   22. 8. 1886    
Novák Jakub   12. 3. 1980    
Novák Jan   1989    
Novák Jiří   1. 2. 1925    
Novák Karel   2. 11. 1902    
Novák Kryštof        
Novák Lukáš   1987    
Novák Otakar   4. 9. 1921    
Novák Pavel   8. 2. 1942    
Novák Petr   1981    
Novák Václav   1959    
Novák Vítězslav   29. 7. 1926    
Novák Vladimír   19. 2. 1898    
Novák Vojtěch        
Novák Vratislav   13. 12. 1942    
Novák Zdeněk   1981    
Nováková Alena   8. 8. 1929    
Nováková Barbora   1981    
Nováková Dora   2. 9. 1921    
Nováková Eliška        
Nováková Hana        
Nováková Jana   6. 1. 1934    
Nováková Jarmila        
Nováková Karla   29. 2. 1944    
Nováková Kateřina   27. 10. 1944    
Nováková Kristýna        
Nováková Libuše   29. 9. 1919    
Nováková Ludmila   28. 12. 1900    
Nováková Marie   7. 10. 1912    
Nováková Marie   12. 2. 1905    
Nováková Nikola   9. 10. 1975    
Nováková Theodora   12. 9. 1921    
Nováková Věra   11. 11. 1921    
Nováková Věra   25. 10. 1973    
Nováková Vlasta   21. 6. 1946    
Nováková Krédlová Jolana   24. 1. 1967    
Nováková Kupsová Martina   26. 12. 1982    
Nováková Ondreičková Petra   6. 9. 1968    
Nováková Varmužová Gabriela   13. 4. 1964    
Novosad Vasil        
Novotná Blanka   6. 11. 1928    
Novotná Hana   21. 3. 1958    
Novotná Lída   17. 7. 1922    
Novotná Marie   12. 2. 1992    
Novotná Monika   30. 12. 1984    
Novotná Kubrichtová Petra   1976    
Novotná Sedláková Denisa   14. 3. 1972    
Novotný Ivan        
Novotný Jakub        
Novotný Jan   17. 6. 1929    
Novotný Jan   17. 5. 1973    
Novotný Jiří   15. 10. 1919    
Novotný Jiří   28. 4. 1946    
Novotný Jiří   1977    
Novotný Jiří   11. 5. 1929    
Novotný Karel   11. 8. 1961    
Novotný Lukáš   1961    
Novotný Mikuláš        
Novotný Miroslav   23. 10. 1896    
Novotný Oldřich   22. 5. 1936    
Novotný Otakar   11. 1. 1880    
Novotný Vojtěch   1979    
Nový Pavel   1984    
Nožičková Danuše   1. 1. 1949    
Núňez Sergio   5. 5. 1931    
Nurmakhanov Alnur   23. 2. 1992    
Nytra Martin   25. 4. 1987    
Nývlt Vladimír   25. 3. 1927    
Nývltová Irena   14. 6. 1926    
Obdržálková Lea   28. 9. 1951    
Oberfalcer František (François)   11. 6. 1939    
Oberhelová Anna   20. 4. 1926    
Obrazová Veronika        
Obuchová Ľubica   30. 3. 1945    
Odehnal Martin   1976    
Odvárka Václav   1984    
Ohnari Tets   30. 6. 1980    
Oktavcová Eva   17. 9. 1951    
Oleríny Renata   30. 5. 1932    
Olexa Petr   1966    
Olexová Jana   27. 10. 1939    
Oľhová Hana        
Oliva František        
Oliva Ladislav   21. 8. 1933    
Oliva Ladislav   27. 5. 1964    
Oliva Miroslav   28. 11. 1954    
Olivová Průžková Milena   28. 9. 1974    
Olmrová Eva   15. 3. 1945    
Olontsev Ivan        
Olšáková Karla   27. 9. 1983    
Onderušová Šarlota        
Ondro František   1. 1. 1941    
Ondroušková Zuzana   13. 4. 1986    
Ondrová Babeta   1971    
Ondrovčák Alexander   14. 9. 1953    
Ondrušek Milan   15. 2. 1927    
Ono Yumiko   1982    
Opekar Ondřej   1981    
Opl Martin   1992    
Oppl Vladimír   19. 1. 1953    
Opršal Oto (Otto)   9. 2. 1926    
Oravcová Miluše   10. 5. 1955    
Oravec Vladimír   22. 11. 1952    
Oriešek Peter   28. 8. 1941    
Oriešková Zlatníková Petra   16. 8. 1941    
Orlická Miroslava   1954    
Oslizlok Tomáš   14. 10. 1962    
Oth Antonín   20. 4. 1933    
Othová Markéta   18. 3. 1968    
Othová Milada   1. 10. 1944    
Otipka Jindřich   3. 4. 1921    
Otsubo Akira   1979    
Ouředníček Zbyněk        
Ovčáčková Johanka   24. 12. 1971    
Pacovská Květa   28. 7. 1928    
Pachlová Eckertová Magdalena   27. 2. 1954    
Palátová Adámková Karla   23. 6. 1945    
Palcr Zdeněk   3. 9. 1927    
Paleček Vladimír   20. 6. 1922    
Palečková Veronika   25. 4. 1962    
Palla Vladimír   26. 3. 1925    
Pallayová Helena   20. 2. 1950    
Paloušová Božislava   1. 2. 1928    
Paluš Karol   27. 5. 1925    
Pamětnická Vlasta        
Pančochová Eva   24. 10. 1982    
Pánek Karel   29. 7. 1926    
Panoch Michal        
Pantůček Radan   16. 7. 1943    
Papcún Martin   12. 10. 1979    
Paravan Fišer Jan   1986    
Parolek Lukáš   30. 1. 1987    
Paříková Svobodová Jana   25. 6. 1945    
Paseková Daniela   1984    
Pašek František   2. 12. 1922    
Pata Václav   8. 12. 1926    
Pauknerová Pavla        
Paul Daniel   19. 6. 1984    
Paulová Jana   29. 4. 1940    
Pauzer Karel   4. 12. 1936    
Pavalová Alexandra   23. 11. 1965    
Pavalová Olga   12. 2. 1930    
Pavézka Jan   18. 4. 1979    
Pavlátová Michaela   27. 2. 1961    
Pavlica Vladimír   3. 8. 1945    
Pavlik Michael   25. 7. 1941    
Pavlík Jiří   1. 3. 1939    
Pavlík Matěj   1991    
Pavlitová Jiřina   23. 8. 1925    
Pavlousková Ivana   1952    
Pavlová Ivana   7. 4. 1940    
Pavlová Jana   5. 10. 1989    
Pavlů František   12. 9. 1932    
Pawlowski Petr        
Péč Martin   1967    
Pedro Luis   1910    
Pech Štěpán   1985    
Pechman Stanislav   7. 5. 1917    
Pechová Vladimíra        
Pejga Magdalena   28. 2. 1968    
Pejchalová Eva   28. 2. 1985    
Pekař Milan   11. 5. 1980    
Pěkná Kateřina   22. 8. 1986    
Pelák Miroslav        
Pelcl Jiří   22. 9. 1950    
Pelechová Eva   7. 11. 1984    
Pelikán Jaroslav   14. 2. 1943    
Pelíšek Jan   13. 11. 1987    
Pelíšek Josef   28. 12. 1942    
Pelzer Aleš        
Peňáz František   6. 7. 1912    
Penndorf Julia   1975    
Pernica Vojtěch   26. 1. 1886    
Peroutka Alexander (Lexa)   1. 7. 1975    
Pertl Johan        
Pertl Martin        
Peřina Karel   18. 5. 1948    
Pešek Jaroslav   2. 12. 1923    
Peško Radim   10. 10. 1976    
Pešková Daniela   1989    
Pešková Eva   1979    
Peták Jiří   12. 9. 1925    
Peterek Ivo   4. 8. 1941    
Pětiletá Petra   3. 5. 1978    
Pětivoká Olga   1979    
Petr Jakub   1. 2. 1987    
Petr Zdeněk   24. 11. 1957    
Petráček Jiří   13. 1. 1941    
Petráková Absolonová Marie   1989    
Petránek Matěj   6. 8. 1979    
Petrová Jitka   17. 1. 1967    
Petrovič Ján   15. 2. 1979    
Petrtýlová Dominika   1993    
Petrů Michaela   13. 6. 1978    
Petříková Lea   1992    
Pham Quang        
Pichl Ladislav   20. 6. 1923    
Pilař Tomáš   11. 10. 1963    
Pilař Tomáš   17. 11. 1979    
Pilařová Božena   25. 1. 1926    
Pilařová Iveta   14. 1. 1975    
Pileček Jindřich   26. 2. 1944    
Pilka Lukáš   1986    
Pilná Talaváňová Milena   15. 6. 1923    
Pinc Jaroslav   4. 11. 1925    
Pinkasová Hana        
Pinková Nina   31. 5. 1952    
Piorecká Jandová Dagmar   2. 9. 1949    
Pirklová Gutová Karolína   17. 9. 1937    
Pírko Jan   7. 6. 1927    
Piršč Daniel   7. 7. 1966    
Pistora Marek   18. 9. 1973    
Pitter Vladimír   9. 4. 1922    
Pittnerová Radka   1979    
Pivoda Robert   1978    
Pivrnec Martin   1964    
Placáková Marianna   10. 9. 1990    
Plachta Radko   10. 9. 1928    
Plachý Jakub   28. 8. 1989    
Plamitzerová Kateřina   19. 9. 1989    
Plamizerová Kateřina        
Plátek Miroslav   7. 8. 1922    
Plátek Václav   29. 3. 1917    
Platovská Hana        
Plecháč Jan   1984    
Plechatá Šlechtová Gabriela   7. 6. 1926    
Plesková Kristýna   10. 3. 1989    
Plesl Rony   31. 1. 1965    
Plesl Tomáš   15. 7. 1974    
Pleštilová Anna   23. 7. 1986    
Plíva Oldřich   4. 6. 1946    
Plívová Lenka   1977    
Plívová Pospíšilová Břetislava   14. 8. 1930    
Podboj Havrda Daria   1979    
Podhrázský Stanislav   10. 11. 1920    
Podmol Jaroslav   16. 9. 1925    
Podracký Tadeáš   1989    
Podsedníková Pavla        
Podškubka Jiří   31. 7. 1956    
Podzemná Marcela   17. 8. 1977    
Podzemný Milan   29. 5. 1926    
Podzemný Richard   16. 3. 1907    
Podzemská Anežka   1986    
Pogran Miroslav   25. 4. 1964    
Pohribný David   24. 2. 1958    
Poislová Hana   8. 8. 1974    
Poislová Markéta   1977    
Pojerová Kristina   1987    
Poklukar Polona   1975    
Pokorná Eliška   27. 10. 1970    
Pokorná Helena   14. 12. 1923    
Pokorný Daniel        
Pokorný Jozef   6. 11. 1941    
Pokorný Martin   8. 9. 1978    
Pokorný Zdeněk   4. 3. 1932    
Poláček Jaroslav   17. 3. 1953    
Polách Matěj   13. 6. 1988    
Polachová Mochalová Eva   16. 4. 1978    
Polák František   11. 10. 1990    
Polák Jiří        
Polák Martin        
Polák Michal   1981    
Polák Petr        
Polák Petr   1. 9. 1997    
Polák Václav   17. 10. 1932    
Poláková Darina   13. 2. 1959    
Poláková Hana   25. 6. 1925    
Poláková Ludmila   8. 5. 1978    
Polanka Jakub   20. 10. 1979    
Polanská Anna   19. 1. 1973    
Polcar Miloslav   3. 2. 1947    
Poliačková Martina   1988    
Pollág Jakub   1989    
Polok Pavel        
Polony Antonín   13. 6. 1941    
Pomahačová Alžběta   1994    
Ponec Martin        
Pop Jaroslav   14. 1. 1920    
Popaja Aldin   11. 1. 1971    
Poplawska Magdalena   1982    
Popovová Viera   25. 8. 1945    
Pořická Chadrabová Zora   27. 12. 1921    
Pospíšil Daniel   1975    
Pospíšil Josef   1. 3. 1922    
Pospíšil Hanušová Eva   5. 10. 1930    
Pospíšilová Anna        
Pospíšilová Milada        
Pospíšilová Vlasta        
Postřihačová Dita   10. 5. 1974    
Poš Petr   2. 1. 1944    
Pošivač Filip   5. 8. 1986    
Pošová Johana   6. 9. 1985    
Potfajová Marta   30. 10. 1960    
Potužníková Marie   11. 5. 1925    
Poulová Lýdia   1982    
Poupětová Kautznerová Miluše   22. 7. 1963    
Poustková Simona        
Poustová Anna   13. 3. 1940    
Povondrová Antonie   30. 9. 1928    
Pozděna Miloš   29. 8. 1926    
Požár Jakub   20. 6. 1974    
Prášil Jaroslav   26. 5. 1946    
Prášil Jindřich (Jindro)   10. 8. 1953    
Pravec Josef   19. 10. 1928    
Pražák Marek   26. 6. 1964    
Preclík Mojmír   9. 2. 1931    
Preclík Vladimír   23. 5. 1929    
Predka Tomáš   1. 6. 1986    
Préval Jitka de   13. 2. 1961    
Prchal Josef   2. 2. 1921    
Prchalová Vendula   12. 4. 1989    
Prochásková Ludmila   18. 12. 1925    
Procházka Antonín   13. 6. 1935    
Procházka Jan   9. 9. 1969    
Procházka Miloslav   9. 10. 1927    
Procházka Tomáš        
Procházka Vladimír   2. 5. 1947