Jaroslav Benda

* 27. 4. 1882, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 12. 1. 1970, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Editor, Pedagogue, painter, Illustrator, graphic artist, Typographer

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01011524

Jaroslav Benda

Jaroslav Benda se narodil na konci dubna roku 1882 v Praze do rodiny kovolitce. Část dětství a mládí strávil s rodinou v Kutné Hoře, v prostředí, jež navždy předznamenalo jeho neutuchající zájem o umělecké památky. Již na základní škole překresloval práce slabších žáků a učil se vázat knihy a pracovat jako knihař. Obsáhlého klasického vzdělání se mu dostalo na akademickém gymnáziu v Praze, kde se učil latině a řečtině, řeckým a římským reáliím, mytologii, poezii, sochařství a architektuře. Mluvilo se zde hodně i o umění a mladý Benda se pomalu začal připravovat na studia na výtvarné škole. Po přijetí na Uměleckoprůmyslovou školu nastoupil do školy malíře a grafika Arnošta Hofbauera. Zde ho od počátku sledoval zvídavý student gymnázia Václav Vilém Štech, který poté patronoval jeho počáteční ilustrační a knižní práce. Bendova tvorba neunikla ani Janu Preislerovi, jenž ho při studiích aktu vybízel, aby pokračoval v grafické činnosti. Téměř osudové bylo pak setkání s Janem Kotěrou. Tehdejší ozdoba profesorského sboru přenechala dvacetiletému Bendovi zakázku u nakladatele Jana Laichrta. Benda ve spolupráci s Laichrtovým nakladatelstvím setrval přes šedesát následujících let. Na jaře 1904 přestoupil Benda na Akademii výtvarných umění. Kromě Bohumila Kubišty, Vincence Beneše, Emila Filly, Zdeňka Kratochvíla, Václava Špály a Antonína Procházky zde poznává sedmnáctiletého Vratislava H. Brunnera, s nímž ho bude pojit pevné přátelství příštích dvacet pět let, až do jeho předčasné smrti. K dvojici se brzy připojil i František Kysela a všichni tři společně pracovali na sbírce Knih dobrých autorů, které vydávala Kamila Neumannová. Trojice Benda, Brunner a Kysela vybavovali svazky sazbou, dřevoryty a obálkami. Čtyři roky od nástupu na Akademii přijal Benda od Jana Štence zakázku pro SVU Mánes. Nečekanou náhodou se zúčastnil schůze výboru a okamžitě byl Maxem Švabinským zvolen jeho členem. Příštích třináct let zasedal ve výboru; sedm z těchto let pracoval též jako jednatel spolku. Konec první světové války znamenal zánik rakouského mocnářství a vznik Československa. Nová republika potřebovala stanovit a vytvořit československé symboly a edice. Bendovy návrhy byly postupně použity při tvorbě známek a peněz (pětikoruna a dvacetikoruna). S Otakarem Španielem zpracovali velký, střední a malý znak republiky. V knižní tvorbě se omezuje na výrazné viněty nebo iniciálky, většinou dřevorytové. V té době začal Benda také učit. Nejprve na střední škole vyučoval kreslení, poté nastoupil jako profesor na svou alma mater na Uměleckoprůmyslovou školu. Na UPŠ přišel v roce 1920 a stal se vedoucím všeobecné školy pro figurální a ornamentální kreslení a výuku písma. O šest let později se ujal vedení speciální školy pro kresbu a malbu a konečně roku 1936 mu byla svěřena speciální škola pro užitou grafiku, knižní umění a propagaci. Vedle Bendy vedli na UPŠ své školy také jeho blízcí přátelé Brunner a Kysela. Sám Benda spolupráci mezi školami charakterizoval jako nadšená a pracovitá bratrstva žáků, která zůstávala ohnisky přátelství a sympatií. Společně silně ovlivnili generaci svých studentů, ať už se jednalo o monumentální tvorbu anebo knižní realizace. Cyril Bouda, Karel Svolinský, Adolf Zábranský studovali u Kysely, Jan Bauch a Josef Kaplický u Brunnera, Antonín Pospíšil, Antonín Strnadel a Jiří Trnka v Bendově atelieru. Na této úrovni zakládali i svou vlastní práci a všichni tři společně pracovali i na mozaikách, gobelínech a na barevných oknech. Vedle pedagogické činnosti se Benda i nadále věnoval knižní grafice. Trio Benda, Brunner a Kysela se sešlo nad knihami Nové edice. Písmo a úprava obálek tehdy znovu nabyly funkce výtvarného doprovodu textu, umocnil se řád plochy a její vyváženost i půvab informačního znaku jako prostředku lidské komunikace. Bez těchto výtvarných hodnot by nebyl učiněn pokrok ve výtvarném vývoji, který v tehdejší době stavěl českou knihu na roveň s nejlepší světovou produkcí. Druhá světová válka přerušila všechny kulturní spoje. Posluchače, kterým hrozilo povolání do Třetí říše, ukryl Benda do atelieru kresleného filmu. Doufal, že po porážce Německa a obnově výtvarné činnosti bude moci zřídit školu pro kreslený a vědecký film. Soustředěnou činností vypracoval barevné scénáře pro Tylova Strakonického dudáka a Gogolův Štědrý večer a snímkové scénáře pro filmy Josef Mánes, Mikoláš Aleš a Josef Myslbek i ilustrace k Aloisu Jiráskovi. Nebojácnost ředitele textilního koncernu vedla ke zpracování filmu Divy krásy. Mezi Bendovy studenty kresleného filmu patřili kromě Trnky a Strnadela ještě Jaroslav Šváb a Zdenek Seydl. Roku 1941 byli však Benda s Kyselou na německý nátlak nuceni UPŠ opustit. Ve třicátých letech pokračoval Benda ve spolupráci s nakladatelstvím Františka Laichtera, která se omezuje na dílčí práce, obálky a vazby. Po nuceném odchodu z UPŠ tato spolupráce zesiluje a vrcholu dosahuje v letech 1945–1948, kdy Benda vytváří řadu obálek ke spisům antických filozofů i dílům české náboženské reformace. V této činnosti pokračuje i po roce 1948 v nakladatelství Komenium a Kalich. Obálky zdobí psaným i kresleným písmem. Písmová tvorba se stala Bendovým celoživotním údělem. Na UPŠ vyučoval mimo jiné i kaligrafii. Jako výsledek své pedagogické práce vydal v Berlíně sborník Písmo a nápis (1931) s návodem užití vhodných per pro jednotlivé typy písma. Uplatňuje se také samostatně v provedeném návrhu nového typy romany, italiky a grotesky, k němuž byl vyzván v roce 1959 Českým komitétem pro krásné knižní písmo. O to samé se pokoušel již v roce 1936, kdy zaslal do londýnské firmy Stanley Morison návrhy pro novou sazbu. Při bombardování města byly ale všechny materiály zničeny. Teprve tento poslední úkol umožnil Bendovi vytvořit nové písmo, které na začátku šedesátých let ve třech letech provedl, vyzkoušel a konzultoval v Drážďanech. Jeho litery romany a italiky mají základní diferencovanost, plynoucí z nepravidelného střídání úzkých a širokých tvarů, přímek i oválů, které tak celému textu vtiskují nápadný obrazový rytmus. Svým novým tvarováním pro sázecí stroj chtěl dát sázenému textu a titulovým stupňům výraznou svěžest, jež by čtenáři pomáhala, zbavovala ho únavy a zabraňovala pocitu nudy z jednotvárnosti opakovaných znaků. Vytvořen v redakci české, slovenské, polské a lužickosrbské je tento nový druh Bendova písma schopen odpovědět na potřeby v kulturní oblasti slovanských národů, které píší latinkou. Bendova tvorba v oblasti knižní grafiky do sebe vstřebávala podněty doby (například secese, kubismu a purismu), ale přitom až do konce zůstávala věrna autorovým východiskům.

Bibliografie:
Jaroslav Benda: Léta s umělci, Praha 1969.
Jaroslav Benda: O letech práce a přátelství, Praha 1962.
Jaroslav Benda: Písmo a nápis: výklad a ukázky práce písmové, Praha 1931.
Luboš Hlaváček: Průkopník knižní grafiky, in: Knižní kultura, 1964, s. 371–376.
Josef Javůrek: Knižní tvůrci v druhém desetiletí našeho století: výtvarníci Nové edice, in: Print and Publishing 6, 1997, s. 44–47.
Josef Javůrek: Typografické úsilí Jaroslava Bendy, in: Typografia 103, 2000, s. 16–17.
V. V. Štech: Jaroslav Benda a výchova užitou grafikou, Praha.
Jaroslav Benda: Návrh nového českého znaku, 20. léta, zdroj: Jaroslav Benda: O letech práce a přátelství, Praha 1962.

Hlavní údaje:
1920–1951 všeobecná škola pro figurální a ornamentální kreslení a výuku písma / speciální škola pro kresbu a malbu / speciální škola pro užitou grafiku, knižní umění a propagaci
1926–1928, 1930–1932 rektor UPŠ
1882 27. 4. narozen v Praze do rodiny kovolitce.
1901 studium na Uměleckoprůmyslové škole v atelieru profesora Arnošta Hofbauera.
1902 přebírá práci po Janu Kotěrovi pro nakladatele Jana Laichrta.
1904 přechod na Akademii výtvarných umění, seznamuje se s Vratislavem Hugo Brunnerem.
1907-1912 redigoval časopis Světozor
1908 vyzván Janem Štencem ke spolupráci s SVU Mánes na časopise pro architekturu Styl; na
návrh Maxe Švabinského se stává členem spolku, dalších třináct let zasedá ve výboru a
sedm let vykonával funkci jednatele.
1920–1951 profesorem na Uměleckoprůmyslové škole, vedoucí všeobecné školy pro
figurální a ornamentální kreslení a výuka písma a ornamentálního a figurálního kreslení na
všeobecných školách.
1926 vedoucí speciální školy pro kresbu a malbu.
1926–1928 rektor Uměleckoprůmyslové školy (znovu zvolen pro léta 1932–1934).
1931 zhotovuje mozaiku pro budovu bývalého ministerstva pošt v Jindřišské ulici v Praze.
1931 vydává v Berlíně česky psanou studii Písmo a nápis.
1935–1937 vytváří leptaná vrstvená skla pro pohřební kapli J. A. Komenského v nizozemském
Naardenu.
1936 zasílá do londýnské firmy Stanley Morison návrhy pro novou sazbu; při bombardování
města jsou materiály zničeny.
1936 vedoucí všeobecné speciální školy pro užitou grafiku, knižní umění a propagaci.
1941 společně s Františkem Kyselou je po vydání německého rozkazu nucen opustit
Uměleckoprůmyslovou školu.
1961 realizuje v Drážďanech nové typy romany a italiky přizpůsobené českému pravopisu.
1970 12. 1. umírá v Praze ve věku nedožitých 88 let.

Jaroslav Benda

zdroj: https://www.google.com
 

Jaroslav Benda

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - ????   Akademie výtvarných umění, Praha
1901 - 1904   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, Hofbauer Arnošt, *1869

Jaroslav Benda

from - to   institution, city, notes
???? - 1970   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, od r. činný jako pedagog Uměleckoprůmyslové školy, od r. 1945 Vysoké školy uměleckoprůmyslové, též tvořil návrhy hraček pro Hořické hračkářské družstvo
1920 - 1941   Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, profesorem, 1926-28 rektorem

Jaroslav Benda

from - to   student, school, city
???? - ????   Roubal Viktor, *1898, Odborná škola grafická, Praha
???? - 1952   Staněk Jan, *1926, Střední uměleckoprůmyslová škola (1952-1960, 1962 - ), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
???? - ????   Štrebl Karel, *1913, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Homolka Antonín, *1909, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Multrus Josef, *1898, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Putz Karel, *1908, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Junek Václav, *1913, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1947   Troupová Ludmila, *1924, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1931   Tůma Drahomír, *1907, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1946   Vrbata Miloš, *1921, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Pavlík Václav, *1901, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1948   Vraštil Jaromír, *1922, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Morávek Antonín, *1896, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1941   Kábrt Josef, *1920, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1931   Ketzek František, *1906, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Vrtišková Božena, *1899, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - ????   Zástěra Ladislav, *1913, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
???? - 1947   Veselý Stanislav, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Cimbura Emil, *1922, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Gutfreundová Novotná Alena, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Fuchs Otakar, *1900, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Miler Zdeněk, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
???? - ????   Vodseďálek Olda, *1910, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1915 - 1916   Sutnar Ladislav, *1897, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, grafika
1919 - 1923   Sutnar Ladislav, *1897, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1919 - 1924   Vrobel František, *1892, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1919 - 1922   Tittelbach Vojtěch, *1900, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1919 - 1925   Šnábl Alfréd, *1901, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1919 - 1924   Vostradovský Vítězslav, *1892, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1921 - 1924   Tschinkel Augustin, *1905, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1921 - 1924   Vrbová Kotrbová Vilma, *1905, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1921 - 1925   Sedláčková Serbousková Marie, *1895, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1921 - 1929   Mervart František, *1898, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1922 - 1923   Wünsche Vilém, *1900, Uměleckoprůmyslová škola, Brno (Brno-město)
1922 - ????   Lander Richard, *1904, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1922 - ????   Lander Richard, *1904, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1923 - 1929   Landerová Votočková Divica, *1908, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1924 - 1928   Novotný Zdeněk, *1901, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1925 - 1927   Kaláb František, *1908, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1925 - 1931   Šváb Jaroslav, *1906, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1926 - 1932   Saňa Bedřich, *1901, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1927 - 1933   Strnadel Antonín, *1910, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha, užitá grafika
1927 - 1930   Sembdner František, *1910, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1928 - 1934   Beran Aljo, *1907, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1928 - 1932   Langer Karel, *1903, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1928 - 1934   Stritzko Otto, *1908, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1928 - 1932   Vokolek Vojmír, *1910, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1929 - 1935   Trnka Jiří, *1912, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1929 - 1936   Šulc Stanislav, *1909, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1929 - 1935   Raym Jiří, *1910, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1929 - 1936   Procházka František, *1911, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1929 - 1934   Vitík Alois, *1910, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1929 - 1931   Krásová Eva, *1909, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1932 - 1938   Ringes Vladimír, *1911, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1932 - 1935   Tručka František, *1911, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1933 - 1938   Kašpar Ladislav, *1915, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1933 - 1939   Kocián Quido, *1908, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1934 - 1934   Šebestík René, *1914, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1934 - 1937   Souček Karel, *1915, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1936 - 1939   Pátek Václav, *1913
1936 - 1942   Hniličková Květa, *1918, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1936 - 1941   Kotík Jan, *1916, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1936 - 1942   Šimáček Oldřich, *1919, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1937 - 1940   Lehký Vladimír, *1919, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1937 - 1942   Troup Miloslav, *1917, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1938 - 1941   Tučný Vítězslav, *1914, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1938 - 1939   Novák Ján, *1921, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1938 - 1943   Weidlich Evžen, *1916, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1938 - 1945   Kovářík Vladimír, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1939 - 1946   Trita Bohumil, *1919, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1939 - 1943   Kubela Přemysl, *1921, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
1941 - 1943   Smetana Jan, *1918, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1941 - 1943   Flejšar Josef, *1922, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1941 - 1948   Votruba Bedřich, *1922, Uměleckoprůmyslová škola (1885 - 1945), Praha
1945 - 1947   Melicharová Hermína, *1923, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha

Jaroslav Benda

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Artěl (Ateliér pro výtvarnou práci v Praze) , *1908
???? - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917
???? - ????   Svaz československého díla, *
1908 - 1949   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887, řádný člen

Jaroslav Benda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2017/06/07 - 2017/07/15   Jaroslav Benda 1882-1970, Galerie UM, Praha 1
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1907/12/04 - 1908/01/06   Vánoční výstava českých umělců, Topičův salon (1906-1911), Praha
1908/12/13 - 1909/01/06   Česká grafika II., Topičův salon (1906-1911), Praha
1911/05/21 - 1911/06/11   Český lept, Tábor (Tábor), Tábor (Tábor)
1919/04/26 - 1919/05/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: IV. členská výstava, Topičův salon (1918-1936), Praha
1919/05   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava, Národní dům, Prostějov (Prostějov)
1920/01 - 1920/02   Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: III. z cyklu výstav Obnovy, Plzeň (Plzeň-město), Plzeň (Plzeň-město)
1920/03   XI. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: V slunci svobody, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1920/04   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a Csech grafikus Müvészek egyesületének Kiállitása, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
1920/04/10 - 1920/05/17   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní výstava členská, Topičův salon (1918-1936), Praha
1920/06   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a Csech grafikus Müvészek egyesületének Kiállitása, Prešov (Prešov), Prešov (Prešov)
1920/10/10 - 1920/11   Členská výstava S.V.U. Mánes, Mánes, Praha
1921/11   Exposition de la Société des peintres-graveurs tchécoslovaques Hollar, Cercle de la librairie, Paříž (Paris)
1921/12/18 - 1922/03/19   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1923/12/16 - 1924/03/02   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1926/06 - 1926/08   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1927/12   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Pavilon Umelecké besedy slovenskej, Bratislava (Bratislava)
1928   Československé výtvarné umění 1918 - 1928, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1928/05/26 - 1928/10   Výstava soudobé kultury v Brně, Obchodně - průmyslový palác, Brno (Brno-město)
1935/10/31 - 1935/12/01   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1936/04/25 - 1936/06/30   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Ústřední knihovna hlavního města Prahy, Praha
1936/10/15 - 1936/10/25   Výstava poštovních známek, Mánes, Praha
1937/05 - 1937/08   50 let Mánesa, Mánes, Praha
1937/11   Výstava prací pro výzdobu hrobky J. A. Komenského v Naardenu, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1947/07 - 1947/08   Monumentální úkol současného výtvarnictví, Mánes, Praha
1955/03/15 - 1955/03   První celostátní výstava užité grafiky, Slovanský ostrov, Praha
1955/12/04 - 1956/02   Deset let československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění: Monumentální umění a plakát, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1959/08/01 - 1959/09/30   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Lipsko (Leipzig), Lipsko (Leipzig)
1959/12/13 - 1960/02/15   IV. přehlídka československého výtvarného umění, Praha, Praha
1961/05 - 1961/07   Užité umění a průmyslové výtvarnictví (U příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1962   Světová výstava poštovních známek, Bruselský pavilon, Praha
1964/01/17 - 1964/03/01   Sdružení českých umělců grafiků Hollar 1963. Zakladatelé a současnost, Palác Kinských, Praha
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/07/03 - 1965/08/08   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Messehaus, Lipsko (Leipzig)
1966/05 - 1966/10   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1966/06/24 - 1966/09/20   2. bienále užité grafiky Brno 1966, Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1966/12 - 1967/01   Česká secese - Umění 1900, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
1969/01/23 - 1969/02   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Mánes, Praha
1969/06/29 - 1969/07/13   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und Industrial Design, MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, Vídeň (Wien)
1971/12 - 1972/02   Český plakát 1890-1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1977/06   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Dresdner Schloß, Drážďany (Dresden)
1977/07 - 1977/08   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976, Ausstellungshallen Suhl, Suhl
1981/12/18 - 1982/03/07   Alfons Mucha och Tjeckisk Art Nouveau / Alfons Mucha and Czech Art Nouveau, Malmö Konsthall, Malmö
1982/12/17 - 1983/03/06   Filla, Gutfreund, Kupka och tjeckisk kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
1983   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1983/03/01 - 1983/07/31   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983, Krajské muzeum východních Čech (1974–1990), Hradec Králové (Hradec Králové)
1983/08 - 1983/09   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983, Okresní muzeum Hrádek, Kutná Hora (Kutná Hora)
1983/10 - 1984/02   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983, Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
1984/05 - 1984/07   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1984/07/01 - 1984/07/22   Czechoslovakia Cubism: The World of Architecture, Furniture and Craft, Space Part 3, 8F (Parco Part 3), Tokio (Tokyo)
1984/11/18 - 1985/02/03   Tschechische Kunst 1878 - 1914, Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/01/11 - 1985/02/10   Tapiserie: umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha
1988/09/22 - 1988/11   Pražská nároží 1890 - 1940, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1990/04   Sláva kabaretů v dějinách plakátu, Galerie Jaroslava Gruse, Pardubice (Pardubice)
1990/12/13 - 1991/02/17   Aventinská mansarda: Otakar Štorch Marien a výtvarné umění, Dům U Kamenného zvonu, Praha
1991   Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
1991/01 - 1991/12   Přírůstky z let 1985-1990, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)
1991/05/16 - 1991/06/30   Český kubismus: Architektura a design 1910-1925, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1991/09/28 - 1991/11/20   Kubismus in Prag 1909-1925. Malerei, Skulptur, Kunstgewerbe, Architektur, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf
1991/12/17 - 1992/02/15   Cubismo checo: Arquitectura y diseño, 1910-1925, Museo Español de Arte Contemporáneo - MEAC, Madrid
1991/12/20 - 1992/03/01   Český kubismus 1909–1925, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1992/06/10 - 1992/08/02   Le cubisme tchèque: Architecture et design, 1910–1925 / Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Canadian Centre for Architecture / Centre canadien d'architecture (CCA), Montreal (Québec)
1992/09/10 - 1992/11/01   Český kubismus 1909–1925, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1993/01/06 - 1993/01/31   Zakladatelská generace SČUG Hollar 1917 - 1938, Galerie Hollar, Praha
1993/04/06 - 1993/07/25   Czech Cubism: Architecture and Design, 1910–1925, Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum, New York City (New York)
1993/07/01 - 1993/09/12   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1996/05/03 - 1996/06/02   Bankovková grafika - výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé, Galerie Hollar, Praha
1996/09/14 - 1996/12/22   Art deco Boemia 1918-1938, Padova, Padova (Padua)
1997/03/12 - 1997/04/05   Známková tvorba členů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1997/06/15 - 1997/10/13   Prague 1900-1938: Capitale secrète des avant-gardes, Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
1998/11/06 - 1999/02/21   České art deco 1918-1938, Místodržitelský palác, Brno (Brno-město)
1999/12/17 - 2000/03/26   Prague 1900: Poetry and ecstasy, Van Gogh Museum, Amsterdam
2000/05/11 - 2000/08/27   Prag 1900: Poesie und Ekstase, Museum für Angewandte Kunst, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
2004/06/30 - 2004/09/19   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, České muzeum výtvarných umění, Praha
2004/10/07 - 2004/11/28   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2004/11/19 - 2005/02/27   Vídeňská secese a moderna 1900-1925: Užité umění a fotografie v českých zemích, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
2004/12/08 - 2005/02/27   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Galerie výtvarného umění, Hodonín (Hodonín)
2005/03/03 - 2005/05/22   Kniha v českém kubismu, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2005/03/11 - 2005/06/06   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století, Muzeum Jana Amose Komenského, Uherský Brod (Uherské Hradiště)
2008/11/27 - 2009/03/15   Artěl, Umění pro všední den 1908 - 1935 / Artěl, Art for Everyday Use, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2010/02/01 - 2010/04/25   Dom miłośnika sztuki: Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870–1930, Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
2013/11/01 - 2015/12/31   Secese: Vitální umění 1900 / Vital Art Nouveau 1900, Obecní dům, Praha
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu, Veletržní palác, Praha
2017/09/13 - 2017/10/08   100 let Hollaru, Galerie Hollar, Praha
2018/05/11 - 2018/10/31   Naše Francie, Letohrádek Hvězda, Praha
2019/06/20 - 2019/10/13   Sousedé v knize: Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Nachbarn im Buch: Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2020/09/10 - 2020/10/18   Dobré dílo: Staroříšské tisky Josefa Floriana a umělci, kteří se na jejich výtvarné podobě podíleli, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2020/12/16 - 2021/01/31   Pohled do Archivu 13 - Typografie, DOX, Malá věž, Praha
2022/12/08 - 2023/04/30   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting), Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
performace/akce
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/05/03   Slavnostní večer Jaroslava Bendy při osmdesátinách, Památník národního písemnictví, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1998/01/14 - 1998/01/16   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1998/01/20 - 1998/01/23   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
1998/01/24   Aukce výtvarných děl starého a nového umění (Art Consulting) - předaukční výstava, Hotel Kampa - Stará zbrojnice, Praha
2021/11/22 - 2021/11/25   188. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
neuvedeno   České umění 1900-1930, Veletržní palác, Praha

Jaroslav Benda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Jaroslav Benda 1882-1970, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1907   Vánoční výstava, František Topič, nakladatelství, Praha
  1908   Česká grafika II., František Topič, nakladatelství, Praha
  1911   Katalog výstavy českého leptu v Táboře
  1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1919   V. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   53. výstava S.V.U. Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1920   Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (III. z cyklu výstav Obnovy), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása, Východoslovenské múzeum v Košiciach, Košice (Košice)
  1920   XI. výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar, Klub přátel umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1921   Exposition de la Société des peintres-graveurs tchécoslovaques Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1921   I. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1923   II. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1926   III. výstava uměleckého průmyslu československého, Svaz československého díla, Praha
  1927   Výstava moderného umeleckého priemyslu v Bratislave, Svaz československého díla, Praha
  1928   Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně
  1928   Výstava soudobé kultury v Brně, Svaz československého díla, Praha
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1936   Karel Hynek Mácha ve výtvarném umění, Obec pražská, Praha
  1936   Výstava poštovních známek v Mánesu, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1937   Výstava „50 let Mánesa“ (Oslavy 50 let Mánesa II.), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
  1955   První celostátní výstava užité grafiky
  1959   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1959, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
  1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965   Internationale Buchkunst-Ausstellung Leipzig 1965, Sekretariat der Internationalen Buchkust-Ausstellung, Lipsko (Leipzig)
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Česká secese (Umění 1900), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1966   Česká secese - Umění 1900, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1968   Československé mince 1918-1968, Numismatická společnost československá, Praha
  1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
  1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen, Státní banka československá, Praha
  1971   Český plakát 1890 1914, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1975   A catalog of Czechoslovak Coins / Katalog der Tschechoslowakischen münzen, Státní banka československá, Praha
  1977   Das tschechische Kulturplakat 1890-1976 (aus den Sammlungen des Kunstgewerbemuseums in Prag), Zentrum für Kunstausstellungen der DDR, Lipsko (Leipzig)
  1978   Československé mince 1918-1977, Česká numismatická společnost, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1981   Alfons Mucha: Tjeckisk Art Nouveau, Malmö Konsthall, Malmö
  1982   Filla, Gutfreund, Kupka och Tjeckisk Kubism 1907-1927, Malmö Konsthall, Malmö
  1983   Československé pamětní mince a medaile 1948-1983 (Nerealizované návrhy československých pamětních mincí), Muzeum Cheb, Cheb (Cheb)
  1984   Czechoslovakia Cubism (The World of Architecture, Furniture and Craft), Parco Co., Ltd., Tokio (Tokyo)
  1984   Czeska książka na przełomie XIX a XX wieku, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1984   Tschechische Kunst 1878-1914 (Auf dem Weg in die Moderne), Mathildenhöhe Darmstadt, Darmstadt
  1985   Tapiserie - umění a řemeslo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Pražská nároží, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1990   Aventinská mansarda (Otakar Štorch Marien a výtvarné umění), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1990   Sbírka Josefa Jeřábka (2. část), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  1990   Sláva kabaretů v dějinách plakátu (Kabaretní plakát od Toulouse Lautreca k Čapkovi, Longenovi a dalším tvůrcům), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1991   Nerealizované návrhy československých papírových platidel 1918-1988
  1991   Tschechischer Kubismus (Architektur und Design 1910-1925), Vitra Design Museum, Weil am Rhein
  1992   Czech Cubism (Architecture, Furniture, Decorative Arts, 1910-1925), Laurence King Publishing Ltd., Londýn (London)
  1992   Josef Florian: Dobré Dílo 1, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  1993   České art deco, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1993   Freie Richtungen (Die Zeitschrift der Prager Secession und Moderne), Torst, Praha
  1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1996   Art deco Boemia 1918-1938, Electa, Milán (Milano)
  1996   Bankovková grafika (Výstava k 70. výročí zahájení činnosti Národní banky československé)
  1996   České ex libris (Počátky a vývoj knižní značky do 70. let), T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1997   Prague 1900-1938 (Capitale secrète des avant-gardes), Musée des Beaux-Arts, Dijon (Côte-d'Or)
  1999   Prague 1900 (Poetry and ecstasy), Van Gogh Museum, Amsterdam
  2004   Folklorismy v českém výtvarném umění XX. století / Folklorism in 20th-century Czech Art, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2006   Český kubismus 1909–1925 (Malířství, sochařství, architektura, design), Modernista, Praha
  2009   Artěl (Umění pro všední den 1908-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2010   Dom miłośnika sztuki / House for an Art Lover (Kultura artystyczna Czech i Moraw 1870-1930 / Arts in Bohemia and Moravia 1870-1930), Międzynarodowe Centrum Kultury (International Cultural Centre), Krakov (Kraków)
  2013   Secese: Vitální umění 1900 (Ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Vital Art Nouveau 1900 (From the Collections of The Museum of Decorative Arts in Prague), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2015   Budování státu / Building a State (Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu / The Representation of Czechoslovakia in Art, Architecture and Design), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Sousedé v knize / Nachabn im Buch (Česká a německá knižní kultura první poloviny 20. století ze sbírky Muzea umění Olomouc / Tschechische und deutsche Buchkultur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus der Sammlung des Kunstmuseums Olomouc), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2020   Dobré dílo Josefa Floriana, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2020   Pohled do Archivu 13 - typografie, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2022   Řeč plakátu 1890–1938, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  nedat.   Česká grafika, František Topič, nakladatelství, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   Jana Amose Komenského hrob v Naardenu, Společnost Architektů, Praha
  1940   Česká moderní grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   Aventinum a jeho knižní výtvarníci, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1982   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   České užité umění 1918-1938, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   Česká secese, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1986   Praha 1900 (Studie k dějinám kultury a umění Prahy v letech 1890-1914), Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1992   Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917 (Teorie, kritika, polemika), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Československé bankovky, státovky a mince 1919-1992, Lunarion, Praha
  1996   Český kubismus, Brána, s.r.o., Praha
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Kniha v českém kubismu / Czech Cubism and the Book, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
  2004   The Museum of Czech Cubism (Guide to the permanent exhibition in the Black Madonna House), Národní galerie v Praze, Praha
  2005   Vídeňská secese a moderna 1900-1925 (Užité umění a fotografie v českých zemích), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2012   Geneze designu nábytku, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2012   Karáskova galerie (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století ve sbírce Karáskovy galerie), Památník národního písemnictví, Praha
  2012   The History of Modern Furniture Design, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2013   Benda a písmo (1900-1969), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Národní styl: Kultura a politika, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Japonismus v českém umění, Národní galerie v Praze, Praha
  2015   Čeští písmaři a typografové, Typo 305, Praha
  2015   Spěte sladce! / Rest in peace (Průvodce po hrobech českých typografů / The tombstones of Czech typographers), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2016   Design v českých zemích 1900-2000, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  2016   Tschechisches Glas, Böhlau Verlag, Kolín nad Rýnem (Köln)
  2017   Benda a písmo 1900-1969, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
  2019   Jaroslav Benda 1882–1970 (Typografická úprava a písmo), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2019   Od designu k designu (Příběh grafického designu ze sbírek Moravské galerie v Brně), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2021   Divadlo ulice / Theatre of the Street (Reklama a aranžérství výkladních skříní v kontextu modernismu 1918-1938 / Advertising and Window Display Within the Context of Modernism 1918-1938), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2023   Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek (Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala), Kodudek - Jiří Šolc, Praha 3
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1967 - 1970, 1935 - 1936 a dodatek do ´Kdy zemřeli 1937 - 1966´), Národní knihovna České republiky, Praha
  2019   Česko-slovenská koruna v podpisech (Tradice - tvorba - teorie), Památková komora ČR, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1962   Příruční slovník naučný (I. díl, A-F), Nakladatelství Československé akademie věd (NČAV), Praha
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
  1999   Velký slovník naučný (a/l), Diderot, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  [2019]   Kubismus v knižní vazbě, Český kubismus, 27-34
  1920   Známky, kolky a peníze (Kronika), Musaion, sborník pro moderní umění, 76-77
  1936   Brněnské výstavy. (Akord 1936/3), Umění, 43-48
  1937   Hrob J. A. Komenského v Naardenu, Umění, 10.ročník, 327-328
  1937   Projektantem architektonické úpravy..., Styl, 20.ročník, 11-12.číslo, 172-173
  1937   Úloha a způsob barevných oken při monumentální úpravě mausolea Jana Amose Komenského v Naardenu, Styl, 20.ročník, 11-12.číslo, 174-175
  1937   Úprava hrobu J. A. Komenského v Naardenu, Styl, 20.ročník, 11-12.číslo, 165-172
  1937/11/12   Die Komenský Kapelle in Naarden, Prager Presse, 17.ročník, 310.číslo, 12
  1938/04/02   Kaple Jana Amose Komenského v Naardenu, Salon, 17.ročník, 4.číslo, 12-15
  1955   První celostátní výstava užité grafiky, Tvar, 7.ročník, 5.číslo, 138-151
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1957   Jubileum Jar. Bendy, Výtvarná práce, 5
  1962   Jaroslav Benda osmadesátiletý, Výtvarná práce, 9
  1962   Praga 1962, Výtvarná práce
  1962   Sklo v monumentálním umění, Výtvarná práce, 1-7
  1964   Jaroslav Benda - Průkopník knižní grafiky, Knižní kultura, 1.ročník, 10.číslo, 371-379
  1967   Artěl (Mezník ve vývoji českého užitého umění), Umění a řemesla, 202-208
  1970   5.ledna 1970 zemřel v Praze..., Výtvarná práce, 2-2
  1971   Česká knižní typografie a grafika po roce 1945, Glosy ze Strahova, 13/14.číslo, 26-30
  1983   Česká kniha na přelomu devatenáctého a dvacátého století (Výstavy), Výtvarná kultura, 58-59
  1994   Benda Jaroslav, Allgemeines Künstler-Lexikon, 614-614
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2012   Medailony, Geneze designu nábytku, 245-303
  2017   Svatovítská katedrála v době budování československého státu, Co bylo Československo?, 66-76
  2022   Petra Dočekalová představuje (Kaligraf Jaroslav Benda), Revolver Revue, 153-160
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jaroslav Benda (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Zakladatelé české moderní knižní kultury (Pro návštěvníky je připravena kniha Jaroslav Benda; O letech práce a přátelství)
  2017   Jaroslav Benda 1882-1970, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
adresář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1926   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1929   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
  1937   Adresář výtvarných umělců československých, Syndikát výtvarných umělců československých, _
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Aukce výtvarných děl starého a nového umění, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2021   Aukční síň Vltavín: 188. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Umění 1900 - 1930, Národní galerie v Praze, Praha
  2014   Japonismus v českém umění / Japonisme in Czech Art, Národní galerie v Praze, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Akord (Revue pro kulturní synthesu), 3.číslo
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   O letech práce a přátelství, Památník národního písemnictví, Praha
příloha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1942/12   Drobná grafika v uměleckém dřevorytu, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Jaroslav Benda

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1954   Burgen und Schlösser (Böhmen und Mähren), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1969   Léta s umělci, Orbis, Praha

Jaroslav Benda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   Antonín Slavíček a Kameničky (Výtvarné Hlinecko 1961), Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1927   Proslov nad rakví, Volné směry
  1937   Úloha a způsob barevných oken při monumentální úpravě mausolea Jana Amose Komenského v Naardenu, Styl, 20.ročník, 11-12.číslo, 174-175
  1957   25 let s Janem Štursou (Z připravovaných pamětí Jaroslava Bendy), Výtvarná práce, 4-5
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   O letech práce a přátelství, Památník národního písemnictví, Praha

Jaroslav Benda

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Max Švabinský: Souborná výstava díla, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1932   Max Švabinský: Souborná výstava díla, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1953   Viktor Stretti: Výstava k 75. výročí, Výstavní ústředí Svazu československých výtvarných umělců, Praha
  1955   Architekt Jan Koula 1855-1919 (Výstava díla ke stému výročí narození), Národní technické muzeum, Praha
  1960   Sochař Karel Lidický (Výtvarné Hlinecko 1960), Národní galerie v Praze, Praha
  1961   Antonín Slavíček a Kameničky (Výtvarné Hlinecko 1961), Národní galerie v Praze, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1906   Seznam I. výstavy výtvarného umění pořádané Komitétem pro uměleckou výchovu, František Topič, nakladatelství, Praha
  1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1914   Moderní umění: 45. výstava S.V.U. Mánes v Praze, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1925   Francouzské umění XIX. a XX. století, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1952   Československo-sovětské přátelství ve výtvarném umění, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952   Čeští architekti-realisté devatenáctého století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1952   Umění 19. století na Slovensku, Ústřední svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1952   Výtvarní umělci na stavbách socialismu, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1906   De profundis, Kamilla Neumannová, Praha
  1906   Fysika lásky, Kamilla Neumannová, Praha
  1906   Milá sedmi loupežníků, Kamilla Neumannová, Praha
  1908   Někdejší mistři (Díl I. Belgie, Díl II. Holandsko), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1908   Sonety portugalské, Ženský klub český, Praha
  1909   Florencká tragedie, Revue Divadlo, Praha
  1914   Tak pravil Zarathustra, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1916   Rozjímání samotářova R.1916, Stará Říše (Stanislava Jilovská), Stará Říše (Jihlava)
  1917   Chudá žena, Stará Říše (Marta Florianová), Stará Říše (Jihlava)
  1918   Přemyslovci (Hra o pěti dějstvích), Nakladatelství J. Otto, Praha
  1921   Nejvyšší naděje, Aventinum (Otakar Štorch-Marien), Praha
  1924   Svítání a svět, František Obzina, Vyškov (Vyškov)
  1926   Jan Štursa: Dílo, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1932   Dějiny filosofie I. (Starověk a středověk), Jan Laichter, Praha
  1933   Československá vlastivěda (Díl 7. - Písemnictví), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1933   Dějiny filosofie II. (Novověk), Jan Laichter, Praha
  1933   Prosté povídky, Akademický spolek Kapper, Praha
  1936   Umění jako projev ducha, Jan Laichter, Praha
  1937   Starý dům, Akademický spolek Kapper, Praha
  1938   Smrt Pavly Braunové a jiné povídky, Akademický spolek Kapper, Praha
  1942   Jan Augusta v letech samoty (Paměti z let 1548-1564), Jan Laichter, Praha
  1943   Básnická mezihra, František Borový, nakladatelství, Praha
  1943   Cesty sebevzdělání (Něco ze zkušeností žáka a učitele)
  1943   Homérova Odysseia, Jan Laichter, Praha
  1944   Kritika praktického rozumu, Jan Laichter, Praha
  1944   Možnosti, které čekají (Epištoly o tvořivém životě), Jan Laichter, Praha
  1946   Italské umění od renesance k baroku, Jan Laichter, Praha
  1946   S druhého břehu (Úvahy z amerického exilu 1940-1945), Jan Laichter, Praha
  1947   Don Quijote české filosofie (Emanuel Rádl 1873-1942), Jan Laichter, Praha
  1947   Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách, Jan Laichter, Praha
  1947   Symposion (O lásce), Jan Laichter, Praha
  1948   České dějiny (Dílu II. část 4. Karel IV. Za císařskou korunou 1346-1355), Jan Laichter, Praha
  1948   Dějiny francouzské literatury v obrysech (Díl II. Renesance a reformace. Století XVI.), Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1949   Dějiny selského stavu, Jan Laichter, Praha
  1949   PhDr. František Laichter: Smysl nakladatelské práce, Jan Laichter, Praha
  1949   Pochodně zažžená, Jan Laichter, Praha
  1952   Obnova církve, Kalich, nakladatelství a knihkupectví, Praha
  1954   Burgen und Schlösser (Böhmen und Mähren), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
autorská kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Faidros (O kráse), Jan Laichter, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   O letech práce a přátelství, Památník národního písemnictví, Praha

Jaroslav Benda

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1917   Chudá žena, Stará Říše (Marta Florianová), Stará Říše (Jihlava)
kalendář
  published   title (subtitle), publisher, city
  1928   Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929, Výbor pro oslavu tisícího výročí smrti sv. Václava, Praha

Jaroslav Benda

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1941   Hovory s Goethem, Pavel Prokop, Praha

Jaroslav Benda

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1953/03 - 1953/04   Božena Jelínková Jirásková: Posmrtná výstava, Galerie Práce, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1952/09 - 1952/10   Umění XIX. století na Slovensku, Mánes, Praha

Jaroslav Benda

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury, Gema Art Group, spol. s.r.o., Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Jan Amos Komenský (Život a dílo v dokumentech a v českém výtvarném umění), Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1981   Typographia 2 (Fotosazba), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
  2004   Muzeum českého kubismu (Průvodce stálou expozicí v Domě U Černé Matky Boží), Národní galerie v Praze, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1948   Poznámky životopisné a knihopisné, Moderní člověk a křesťanství, 296-307
  1954   Zdeněk Wirth, Jaroslav Benda: Státní hrady a zámky..., Výtvarná práce, 4
  1956   O české knižní obálce, Výtvarná práce, 9
  1957   Zpráva o činnosti sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce
  1957   Zpráva výboru sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví SČSVU, Výtvarná práce, 14
  1960   Antonín Strnadel, Výtvarné umění, 7-10
  1962/07/24   K počátkům moderní české knihy, Výtvarná práce, 10.ročník, 13.číslo, 2-4
  1963   Za Methodem Kalábem, Výtvarná práce, 9
  1965   Duch písma, Plamen
  1968   Tradice české krásné knihy, Glosy ze Strahova, 23-28
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1978   Závažná knižní produkce ze SSSR (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 64-64
  1979   Šedesát let československé poštovní známky, Výtvarná kultura, 5-9
  1983   Čtyřicet let výtvarné práce (Výstavy), Výtvarná kultura, 59-60
  2002   Oslavy svatováclavského milénia a Zdenka Braunerová (Nad pozústalostí Viléma Václava Kremera), Středočeský vlastivědný sborník, 59-72
  2009   Listování - Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.číslo, 16
  2010   Výtvarné interpretace Máje, Mácha redivivus (1810-2010), 87-102

Jaroslav Benda

year of award   award name, type, notes
????   Zasloužilý umělec
1920   Cena České akademie věd a umění