Budova byla postavena podle projektu Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse v letech 1925-1929.

Veletržní palác

city: Praha
address: Dukelských hrdinů 47
zip code: 170 00
state: Česká republika (Czech Republic)

e-mail: smsu@ngpraque.cz

notes:
Budova byla postavena podle projektu Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse v letech 1925-1929.
Do roku 1951 se zde konaly veletrhy, později palác sloužil jako sídlo podniků zahraničního obchodu. V roce 1974 byla tato funkcionalistická stavba zničena požárem. Po rekonstrukci jsou zde od roku 1995 umístěny sbírky Národní galerie - Sbírka moderního umění a současného umění a Sbírka architektury. Od roku 2000 také Sbírky umění 19. století.

Veletržní palác

Stavba monumentální budovy započala v roce 1925 a již v roce 1929 byla dokončena, stavební náklady dosáhly částky 81 milionů korun. Architekty byli Oldřich Tyl a Josef Fuchs. Díky nim v Praze vyrostlo první dílo, které ve velkém měřítku aplikovalo zásady funkcionalistické architektury. Veletržní palác, postavený z betonu, železa a skla, symbolizoval tehdy „opravdu duch inženýrský, těžící jen z potřeb, účelnosti, praktičnosti, ekonomie, hygieny, z vymožeností technických a hospodářských“. Při své návštěvě v Praze v roce 1928 toto dílo vysoce ocenil i Le Corbusier. Veletržní palác, zbudovaný jako symbol hospodářské prosperity mladého československého státu, byl dějištěm vzorkových veletrhů až do roku 1949. Poté se stal sídlem podniků zahraničního obchodu. V srpnu 1974 byla celá budova těžce poškozena požárem. Při jednání o dalším využití získala palác Národní galerie v Praze a v roce 1995 zde otevřela stálou expozici moderního a současného umění.
Sbírka české malby 20. století
Představuje výběr z malířského souboru prvních šesti desetiletí 20. století a zaměřuje se především na tvorbu nejvýraznějších osobností, z nichž některé, např. F. Kupka, zaujímají významné místo i v evropském a světovém kontextu. Začátek století reprezentují vrcholná díla J. Preislera, A. Slavíčka, A. Hudečka, členů skupiny Osma a Skupiny výtvarných umělců – E. Filly, B. Kubišty, A. Procházky a dalších. Rozsáhlý oddíl je věnovaný poválečnému vyznění kubismu, nástupu nové věcnosti, členům skupiny Devětsil, významné místo patří tvorbě J. Šímy. Dále je zde představena abstraktní malba 30. let, Skupina surrealistů v čele s J. Štyrským a Toyen, Skupina 42 a závěr patří malířům poloviny 50. let, kteří se zabývali informelem a abstrakcí. Druhý významný celek stálé expozice tvoří umění od 60. let do současnosti. Zde jsou zastoupeni představitelé hlavních dobových proudů a skupin, např. M. Medek, K. Malich, J. Kolář, S. Kolíbal, J. Načeradský, I. Ouhel, A. Šimotová a další.
Sbírka moderní světové malby
Sbírka moderní světové malby je představena dvěma stálými expozicemi: Francouzským uměním 19. a 20. století a Evropským uměním 20. století.
Národní galerie v Praze vlastní zajímavou sbírku francouzského umění druhé poloviny 19. a počátku 20. století, jejíž ucelenost a kvalita je mimo území Francie zcela mimořádná. To bývá důvodem četných dotazů na vznik a historii sbírky. Základem pro její vznik byla nová orientace české kultury v 2. polovině 19. století na Francii. U jejího zrodu byl Vincenc Kramář, který záhy po vzniku kubismu ve Francii pochopil význam nového stylu a pro vlastní sbírku v letech 1910-1913 zakoupil od pařížských obchodníků s obrazy, Ambroise Vollarda a D. H. Kahnweilera, řadu kubistických obrazů. Vincenc Kramář byl v letech 1919-1939 ředitelem Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách, která byla předchůdkyní NG. V této funkci se postaral o uspořádání výstavy francouzského umění 19. a 20. století v Praze v roce 1923. Spolu s dalšími uměleckými historiky a kritiky vybral obrazy, které potom doporučili Ministerstvu školství a národní osvěty (MŠANO) k zakoupení. Z ministerstva dostali záhy pověření k cestě do Paříže, kde měli vybrat další obrazy, jež by posílily chystanou kolekci. Nákup se uskutečnil téhož roku. Fundovaný výběr byl základem sbírky francouzského umění NG a zároveň zárukou kvality jejího jádra. V dalších letech se sbírka rozšiřovala, naštěstí vždy o velmi kvalitní akvizice. Velkorysým darem galerii roku 1960 dr. Vincenc Kramář svůj zakladatelský počin dokončil a kolekci francouzského umění druhé poloviny 19. a 20. století doplnil. Sbírka zahrnuje romantická díla E. Delacroixe, práce představitelů barbizonské školy T. Rousseaua a C. Corota, realistické malířství G. Courbeta, tvorbu impresionistů C. Moneta, C. Pissarra, A. Sisleyho a A. Renoira, až k malířům postimpresionismu, kteří otvírali novou cestu umění, P. Cézannovi, P. Gauguinovi a V. van Goghovi. Francouzskou malbu 20. století reprezentují nejvýznamnější osobnosti – P. Picasso, G. Braque, M. Chagall, A. Derain, P. Bonnard, R. Dufy a další. Expozice evropského umění 20. století začíná díly G. Klimta, E. Schieleho, O. Kokoschky a E. Muncha. Meziválečná tvorba je zastoupena pracemi P. Kleea, G. de Chirico, G. Severiniho, J. Miróa, malířství po druhé světové válce reprezentují díla A. Tapiese, L. Fontany a dalších.
Sbírka moderního sochařství
Sbírka moderního sochařství zahrnuje tři významné kolekce. Českou plastiku 20. století: díla umělců tvořících před první světovou válkou zde zastupují S. Sucharda, B. Kafka, F. Bílek, L. Šaloun, J. Mařatka, O. Gutfreund a J. Štursa, meziválečnou uměleckou generaci V. Makovský, H. Wichterlová, B. Stefan, J. Wagner, Z. Pešánek a tvorbu sochařů od 60. let do současnosti K. Nepraš, A. Svoboda, S. Milkov a další. Sochařská část Sbírky francouzského umění 19. a 20. století obsahuje plastiky malířů E. Degase a P. Gauguina a velkou významnou kolekci děl A. Rodina, E. A. Bourdella, A. Maillola a P. Picassa. Sbírka evropského sochařství 20. století představuje díla F. Metznera, W. Lehmbrucka, O. H. Hajeka, M. Rossa, G. Manzúa, H. Moora a dalších.
Sbírka architektury
Sbírka architektury, založená v lednu 1986, se soustřeďuje na dokumentaci staveb, především vzniklých po roce 1945. V jejich fondech, které obsahují přibližně 20 000 položek a jsou stále dále rozšiřovány především díky darům, jsou uchovávány plány, kresby, fotografie, negativy a modely architektonických děl. Z nejvýznamnějších sbírkových souborů lze uvést soubory prací F. Fencla, A. Heythuma, V. Hilského, K. Janů, J. Krohy, Z. Kuny, V. a V. Machoninových, A. Šrámkové, soubory kreseb M. Brixe, J. Kándla a B. Kozáka.
ČESKÉ UMĚNÍ 1900-1930
Veletržní palác
Rozsáhlý výběr z díla Františka Kupky uvádí instalaci českého umění z let 1900-1930. Kolekce je dokladem významu nové koncepce prezentace sbírky. Zatímco v minulých expozicích byla zpravidla Kupkova tvorba rozdělena podle vývojových etap jeho díla: zvláště byly prezentovány obrazy fauvistické, jeho variace na kosmická témata i abstrakce. V nové expozici je nejen Kupkova tvorba instalována ve vývojové kontinuitě. Stejným způsobem je představena tvorba všech hlavních tvůrců . Návštěvník přichází k novým, zajímavým zjištěním. Také tato část expozice představuje celé vývojové spektrum dobové kultury. Po zásluze je akcentován podíl užitého umění a architektury z let 1910 - 1914, svébytný příspěvek českého prostředí k projevům kubismu, v ostatních zemích Evropy doloženého výhradně ve volném umění. Stejně tak soubor umění z přelomu 20. a 30. Let je zajímavě doplněn originálem osobního automobilu (Aero 10 HP) a pravotočivou dvoulistou vrtulí sportovního (Aero A 12), významnými symboly pokroku své doby. Velká část expozice je věnována dokladům českého art deco, stylu , který ve své specifické podobě reprezentoval Československo, mladý svobodný stát vzniklý po rozpadu rakousko-uherské monarchie v roce 1918. České art deco dosáhlo velkého uznání na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži v roce 1925. Záhy se tento oficiální styl stal retardačním a na scénu nastupuje funkcionalismus, jehož nejvýraznější projevy jsou doloženy v závěru expozice tohoto podlaží.
České umění od roku 1930 do současnosti
Autoři expozice předkládají nový pohled na české umění od třicátých let 20. století. V novém výběru představují osobnosti a skupiny, jejichž dílo mělo pro další vývoj zásadní význam. Do kontextu expozice překvapivě začlenili také práce málo známých či z rozličných důvodů opomíjených výtvarníků, takže obraz doby vystupuje nově a pravdivě. Dokreslují jej soubory uměleckého průmyslu, užité grafiky, fotografie, architektury, dobové techniky a scénografie. Zcela nové a velmi zajímavé je včlenění oddílu kinematografie s promítanými dobovými filmy. Atmosféru doby dotvářejí také ukázky poezie a citátů, stejně jako fotografie dokumentující významné akce i historické události. Přehledná instalace umožňuje sledovat dvojí linii umění v diferencujících se konceptech moderního umění : surrealismus vedle lyricky zabarveného realismu 30. let a vypjatou citlivost informelu spolu se socialistickým realismem. Historický odstup umožňuje zhodnocení vývoje do konce osmdesátých let. Poslední třetina expozice je koncipována jako expozice proměnná. Prezentuje experimenty v oblasti malby a plastiky a v nové poetice i díla přecházející na vyjadřovací prostředky nových komunikačních medií.
ZAHRANIČNÍ UMĚNÍ
Veletržní palác
Další částí stálých expozic moderního a současného umění ve Veletržním paláci je soubor zahraničních autorů 20. a 21. století. Nová expozice zahrnuje díla malířství, sochařství a užitého umění z majetku Národní galerie i zapůjčené exponáty z České republiky a ze zahraničí, jež dosud u nás nebyly souhrnně vystaveny.
Dvacátého osmého června 2002 bude zpřístupněn první oddíl. V něm se veřejnost seznámí s kolekcemi především rakouského, německého, italského, britského, ruského a španělského umění, které reprezentují osobnosti takového formátu jako například zakladatel vídeňské secese Gustav Klimt nebo rakouský expresionista Egon Schiele. Zastoupeni rovněž budou Max Pechstein, Karl Schmidt-Rottluff, Wenzel Hablik, Aristarch V. Lentulov, Josif S. Školnik, Robert Falk, Carlo Carra, Gino Severini a Giorgio de Chirico.
Další část Stálé expozice zahraničního umění tvoří soubor děl umístěných na ochozu
1. patra Malé dvorany. Jedná se o díla 2. poloviny 20. století a začátku 21. století počínající abstraktním uměním, zejména projevy informelu, a pokračující popartem, zastoupeným v grafice, přes díla konceptuálního umění a projevy artepovera. Tuto polohu dokládá dílo Michelangela Pistoletta Hrob zrcadla. Expozice dále představuje minimal art dílem Davida Rabinovitche a pokračuje v prezentaci tendencí posledních desetiletí projevy postmoderního umění: fotografiemi Cindy Sherman a malířů skupiny New New Painters. Velká část exponátů byla Národní galerií v Praze získána donací od zahraničních autorů a sběratelů.
Součástí expozice je soubor užitého umění a designu, který do expozice zapůjčilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Národní technické muzeum. Vynikající ukázky nábytkového designu Fanka O. Gehryho a Shira Kuramaty zapůjčila společnost Vitra s.r.o. se sídlem v Praze - Holešovicích.
Soubor vystavených děl současného světového umění doplňuje instalace Siaha Armajaniho Skleněná veranda pro Waltera Benjamina, umístěná ve vstupní hale Veletržního paláce, kterou zapůjčila Galerie Jiří Švestka.

Veletržní palác

Budova byla postavena podle projektu Oldřicha Tyla a Josefa Fuchse v letech 1925-1929.
 

Veletržní palác

date of exhibition   exhibition title
?/04/22   Umělci v nových médiích - Graham Harwood-Mongrel: Informační válka a digitální segregace
?/05/06   Umělci v nových médiích - David Wilson: Museum Jurské technologie
1930/04 - 1930/05   XXXII. členská výstava Sdružení výtvarníků v Praze
1983/09   Prostor 2
1985/04   Margita Titlová
1988   Malé formáty z Francie
1995 -   České moderní umění 1900-1960
1995 -   České umění od 60. let do současnosti (České umění 1960-1995)
1995/12/13 -   Slavnostní otevření Sbírky moderního umění Národní galerie v Praze
1995/12/14 - 1996/01/28   Jak fénix... minulost a přítomnost Veletržního paláce v Praze
1995/12/14 - 1996/04/14   Otto Gutfreund
1996   Kateřina Vincourová: Cena Jindřicha Chalupeckého 1996
1996/04/01 - 1996/04/27   Petr Nikl: Vyhlídkové letecké zařízení Flip
1996/05/17 - 1996/08/18   Daniel-Henry Kahnweiler: Jeho galerie, jeho umělci
1996/06/06 - 1996/06/24   Petr Nikl: Vyhlídkové letecké zařízení Flip
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996
1996/10/18 - 1997/09/30   Jitro kouzelníků? I.
1996/11/05 -   Výstava quiltů
1996/11/21 - 1997/02/16   Zdeněk Pešánek: 1896-1965
1996/12/19   Světelný maják
1997/01/24 - 1997/02/23   Steina Vasulka: Instalace
1997/02/12   Zdeněk Pešánek: Průkopník kinetického a multimediálního umění
1997/03/07 - 1997/05/04   Příběhy bílé a černé: Hommage à Aurelie Nemours
1997/04/11 - 1997/08/24   Jitro kouzelníků? II. Ztráty a nálezy
1997/05/04 - 1997/05/31   Petr Nikl: Vyhlídkové letecké zařízení Flip
1997/05/15   Město ve filmové avantgardě 60. let
1997/05/16 - 1997/08/10   Mutantní materiály v soudobém designu
1997/05/17   Joan Jonas (USA)
1997/05/22 - 1997/09/28   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva
1997/05/29   Jak se rodí draci
1997/06/20 - 1997/09/21   Očima Arcimboldovýma
1997/07/03 - 1997/08/31   František Lesák: Konstrukce - Rekonstrukce / Konstruktion - Rekonstruktion
1997/09/18 - 1997/11/09   František Albert Libra: Harmonický racionalismus / Architektonické dílo Františka Alberta Libry
1997/10/02 - 1997/11/02   Umělecké dílo ve veřejném prostoru
1997/11/07 - 1998/08/16   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997/11/28   Agon Orchestra: Grafické partitury a koncepty
1997/12/04   Umění třiceti vteřin
1998   Cena Jindřicha Chalupeckého 1998
1998   Petr Kvíčala: 60 dní červené, modré a žluté
1998/02/06 - 1998/05/10   Alois Bílek: Abstrakce 1913-1914
1998/02/06 - 1998/05/10   František Kupka: Průkopník abstrakce, malíř kosmu
1998/06/05 - 1998/08/30   Dary a nákupy z let 1996-1998
1998/06/10 - 1998/08/16   Arnulf Rainer
1998/06/17 - 1998/08/30   Diplomanti AVU 1998
1998/06/29 - 1998/07/12   Antonín Kratochvíl: Incognito
1998/09/08   Alexander von Vegesack: Vývoj designu nábytku
1998/09/09 - 1998/09/23   100 židlí: Modely ze sbírky Vitra Design Musea
1998/09/09 - 1998/11/15   Markéta Othová: Fotografie
1998/09/11 - 1998/11/01   Dimensions Variable
1998/09/22 - 1998/09/24   4. Odborný veletrh reklamy, marketingu a médií Creative 1998
1998/09/23 -   Český plakát
1998/09/23 -   Národní muzea a galerie
1998/10/21 -   Umělci z Guggingu / Künstler aus Gugging
1998/11/22 - 1999/01/10   Annie Leibovitz
1998/11/25 - 1999/01/31   Petr Nikl: Jako motýl / Like a Butterfly
1998/12/04 - 1999/01/06   Get Back: Retrospektiva umění Woodstocku
1998/12/11 - 1999/02/28   Future Systems
1998/12/18 - 1999/02/28   Život v rytmu atomu (Výstava ke 40. výročí československé účasti na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu)
1999 - 1999/09/30   Nová muzea ve Francii 1990 - 2000
1999/01/21 - 1999/04/04   Teresa Hubbard and Alexander Birchler: Kousky / Scraps
1999/01/22 - 1999/03/28   Design now. Austria
1999/01/27   Moravskoslezský večer konaný u příležitosti 160. Výročí založení Třineckých železáren, a.s.
1999/01/29 - 1999/03/14   Sympozium železné plastiky 1998
1999/02/04 - 1999/04/25   Kateřina Štenclová: Hranice události / Limit of the Occurence
1999/02/25   Mediální aktivismus
1999/04/01 - 1999/05/16   Josef Havlíček: Výstava pořádaná ke 100. výročí narození českého architekta
1999/05/06 - 1999/08/29   Lukáš Rittstein: Od kuchyně k Saturnu / From kitchen to Saturn
1999/05/21 - 1999/08/22   Sbírka Würth: Velká jména evropského umění našeho století
1999/05/28 - 1999/07/18   Martin Kippenberger: Zmizelý / The man Who Disappeared
1999/09/15 - 1999/11/28   Milan Grygar: Obraz a zvuk / Image and Sound
1999/09/17 - 1999/11/14   Ivan Vosecký: Die kunst ist unser leben
1999/10/01   Stane se muzeum nového tisíciletí polyfunčním kulturním centrem uvnitř města?
1999/10/13 - 2000/01/09   Vzdálené podobnosti: Něco lepšího než kosmetika
1999/10/14   Mario Botta: Zkušenosti s muzejní architekturou
1999/10/18   Federico Díaz: E-area
1999/10/28 - 1999/12/05   Cena Jindřicha Chalupeckého 1999
1999/11/04 - 2000/01/09   Antonín Engel 1879 - 1958: Architekt, urbanista, pedagog
1999/11/23   Interaktivní zvuková instalace sirenes z cyklu zero grafity
1999/11/25   Jan Kaplický: Future systems - 300 diapozitivů
1999/12/10 - 2000/02/27   Jindřich Prucha: Lomy
1999/12/21 - 2000/03/15   Příběhy Jiřího Koláře / The Stories of Jiří Kolář
2000/01/21 - 2000/03/26   Tomáš Císařovský: Silnice / Motorway
2000/03/31 - 2000/05/28   Jitka Válová, Květa Válová: Obrazy z let 1948-2000
2000/04/14 - 2000/06/04   The Second '2': Time Based Art from the Netherlands
2000/04/27   Prezentace Slovníku světového a slovenského umění
2000/04/28 - 2000/06/11   Antonín Kratochvíl: Mercy
2000/06/08   Francouzské projekty z pohledu odborného tisku
2000/06/08   Psát o architektuře...Nová estetická hlediska v architektuře
2000/06/20   Dům, tělo, srdce. Konstrukce identit
2000/06/23 -   Umění 19. a 20. století. I. část
2000/06/30 - 2000/08/27   Prague: Session
2000/07/21 - 2000/09/17   Dům, tělo, srdce. Konstrukce identit
2000/09/08 - 2000/11/03   Proměny řádu / Changes of order
2000/10/05 -   Umění 19. a 20. století. II. část
2000/10/09 -   Eurohead
2000/10/13 - 2001/01/28   Vincenc Kramář: Od starých mistrů k Picassovi
2000/10/16   Křest knihy Obrazová abeceda
2000/10/17   Dvorana architektů & hovory o stavbách o kterých se hovoří
2000/10/19 - 2000/10/20   Proměny řádu
2000/10/25 - 2001/01/31   Pavel Hayek: Černobílé obrazy
2000/11/02 - 2001/01/14   Bez předsudků: Experiment šedesátých let / Beyond Preconceptions: The Sixties Experiment
2000/11/17 - 2001/01/21   Cena Jindřicha Chalupeckého 2000
2000/12/12 - 2001/02/18   Federico Díaz: E-mpact, E-forum
2001/02/22 - 2001/02/25   Art & Interior
2001/03/16 - 2001/05/20   Tomáš Lahoda: Messe
2001/05/10   Dani Karavan: Promenade through Dani Karavan´s Sculpture
2001/05/25 - 2001/09/16   Adriena Šimotová: Retrospektiva
2001/06/01 - 2001/07/29   Nad zemí, pod zemí: 30 let a 30 architektonických realizací Metrostav a.s.
2001/06/08 - 2001/09/09   Clyde Butcher: Visions of the New Millennium
2001/06/22 - 2001/09/18   Vlasta Prachatická: Portréty
2001/06/27 - 2001/07/27   Diplomanti AVU 2001
2001/06/29 - 2001/10/07   Edward Hillel: Pravdivé příběhy / True Stories: Fotografie & instalace / Photographs & Installations
2001/09/28 - 2001/12/09   Nové spojenie / New Connection
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector
2001/11/02 - 2002/01/13   Cena Jindřicha Chalupeckého 2001
2001/12/21 - 2002/03/17   Andy Warhol: His Art and Life
2002 - 2012   Stálá expozice plastik v předpolí VP
2002/01/29 - 2002/05/19   Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová: Retrospektiva
2002/02/21 - 2002/02/24   Art & Interior
2002/02/21 - 2002/03/24   III. přehlídka českého designu / III. czech design show
2002/02/21 - 2002/03/24   III. přehlídka zahraničního designu
2002/04/12 - 2002/07/28   Jan Kotík: K poctě Jana Kotíka
2002/04/12 - 2002/09/01   New New Painters
2002/05/30 - 2002/07/28   Petr Kvíčala: Linie, barva, rytmus
2002/06/28 - 2002/07/28   Diplomanti AVU 2002
2002/09/07 - 2003/01/02   Michael Rittstein: Tam / There
2002/11/12   Malé matiné na výstavě obrazů Michaela Rittsteina Tam
2002/11/15 - 2003/02/23   Josef Koudelka: Fotograf
2002/11/29 - 2003/02/23   Split Points
2002/12/02   Recepce při vyhlášení Pražského bienále 2003
2003   Pavel Hayek: 1990 - 2003
2003/02/10 - 2003/03/20   Josef Ryzec: Pocta Pablu Picasovi
2003/04/30 - 2003/06/08   Rosemarie Trockel
2003/06/19 - 2003/07/20   Diplomanti AVU 2003
2003/06/27 - 2003/08/24   Prague Biennale 1: Pheripheries become the center/ Pražské bienále 1: Periferie se stávají centrem
2003/06/27 - 2003/09/21   Nejmladší / The youngest: Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995 - 2003 (Exhibition of the youngest Generation Art from 1995 - 2003)
2003/06/27 - 2003/10/05   Pavel Baňka: Terezín - Mansfield / Mansfield - Terezín
2003/09/02 - 2003/09/18   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou I. část
2003/09/19 - 2003/10/15   Velké egyptské muzeum / Grand Egyptian Musem: Káhira - Gíza / Cairo - Gizeh
2003/10/01 - 2003/10/19   Jiří Kornatovský: Meditace kresbou II. část
2004/01/23 - 2004/04/13   Otto Herbert Hajek: Malba velkého formátu / Großformat-Malerei / Painting in a Large Format
2004/01/23 - 2004/04/18   Vladimír Kopecký: Obrazy a objekty
2004/01/23 - 2004/05/02   Michal Škoda: 2000–2003
2004/04/06   Otevření první části nového výstavního prostoru; Slavnostní zahájení provozu panoramatického výtahu v Malé dvoraně
2004/04/07 - 2004/05/23   Václav Cigler: Objekty
2004/04/22 - 2004/05/30   Art & Interior 5
2004/04/22 - 2004/05/30   Jindřich Halabala a Spojené uměleckoprůmyslové závody v Brně, Výstava k 100. výročí narození architekta Jindřicha Halabaly
2004/05/19 - 2004/06/27   Grand Prix Obce architektů 2004 / The Grand Prix of the society of Czech architects 2004
2004/06/11 - 2004/09/26   Tkané multiply: Tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
2004/06/18 - 2005/03/13   Afrika: Osudové setkání Reinera Kreissla
2004/06/25 -   Sladké zboží. sugar stuff
2004/06/25 - 2004/09/26   Stanislav Diviš: Dva světy, Květy z ráje
2004/11/12 - 2005/01/23   Dagmar Brichcínová: Soft ware
2005/01/25 - 2005/03/28   Jan Hladík, Jenny Hladíková: Tapiserie
2005/02/10 - 2005/05/15   Jakub Špaňhel, Jonáš Czesaný
2005/04/21 - 2005/05/29   Art & interior 6
2005/05/14   Létající draci
2005/06/13 - 2005/09/11   Mezinárodní bienále současného umění / International Biennale of Contemporary Art 2005
2005/06/23 - 2005/07/31   Diplomanti AVU 2005
2005/10/28 - 2006/01/15   Insomnia
2005/10/28 - 2006/01/15   Karel Šlenger (1903 - 1981)
2005/10/28 - 2006/01/15   Marielis Seyler: Insomnia
2005/10/28 - 2006/01/15   Petr Písařík, Milan Perič
2005/10/28 - 2006/01/15   Praha - Evropa - Sny, touhy a vize
2005/11/01 - 2005/12/31   Zápůjčka obrazu Edvarda Muncha z MoMA
2005/11/11 - 2006/02/12   Stanislav Kolíbal: Nové akvarely a projekty
2005/11/25 - 2006/02/19   Julius Payer: Záliv smrti
2005/12/01 - 2006/04/30   František B. Zvěřina (1835 - 1908)
2005/12/19 - 2006/04/30   Práce na papíře meziválečného umění
2006 - 2006/04/30   Josef Bergler (1735 - 1829) - počátky pražské Akademie
2006 - 2006/04/30   Kabinet kresby a grafiky 19. Století
2006/01/27 - 2006/04/09   Běla Kolářová
2006/01/27 - 2006/04/09   Zorka Ságlová
2006/02/28 - 2006/06/18   Paul Gauguin: Les Alyscamps
2006/03 -   Grafický kabinet francouzského umění
2006/03/01 - 2006/07/30   Jean Cocteau
2006/03/03 - 2006/06/31   Eva Výborná, Tomáš Skalník
2006/04/20 - 2006/04/23   Art & Interior 7
2006/04/20 - 2006/05/21   Design match 2006. CZE:SVK
2006/04/20 - 2006/06/03   Dutch design. Estonská architektura
2006/05 - 2006/08   Bedřich Feuerstein (1892 - 1936)
2006/05 - 2006/08   Josef Vojtěch Hellich (1807 - 1880)
2006/05/09 - 2006/06/17   Grand Prix Obce architektů
2006/05/18 - 2006/06/27   Stejné, stejné, ale jiné. dream. Girls. Vjemy každodenního života. Peep Show. OY/EH
2006/05/18 - 2006/06/27   tina b: The Prague Contemporary Art Festival
2006/05/25 - 2006/07/16   Romský holocaust
2006/06/09 - 2006/09/11   Rudolf Sikora: Sám proti sebe / Against Myself
2006/06/23 - 2006/07/30   Diplomanti AVU 2006
2006/06/29 - 2007/01/07   Zdeněk Šimek, 1927 - 1970: Sochařské dílo / Sculptures
2006/06/30 - 2006/01/07   Pavel Brázda
2006/08/18 - 2006/11/19   Spříznění…: Umělci podpoření nadací Jana a Milan Jelínek / Allied…: Artists supported by the Jana & Milan Jelínek Foundation
2006/09/22 - 2007/01/14   Jiří Valoch: Instalace
2006/10/17 - 2007/01/07   Gaston Lachaise (1882 - 1935)
2006/12/08 - 2007/02/11   Robert Schad: Ocel a čas / Steel and Time
2007/02/02 - 2007/04/08   Zdeněk Beran: Retrospektiva / Retrospective
2007/04/26 - 2007/06/03   Čínský grafický design / China beyond graphics
2007/04/26 - 2007/09/23   Czech Glass / 1945-1980 (Design in an Age of Adversity and Illusion) / České sklo / 1945-1980 (Tvorba v době mizerie a iluzí)
2007/05/07 - 2007/05/13   Umění porodit
2007/05/18 - 2007/08/26   Leonardo Cremonini: Víkend / Weekend
2007/06/29 - 2007/09/30   Vladimír Škoda: Quatrième dimension
2007/06/29 - 2007/12/31   Současné zimbabwské sochařství / Contemporary Zimbabwean Sculpture
2007/10/05 - 2008/01/06   Roland Schauls: Project
2007/10/26 - 2007/11/25   AVU 18
2007/11/20   Helena Fejková Design: Jaro - léto 2008, podzim - zima 2008/09, motiv: Antonio Gaudí
2007/12/07 - 2008/02/24   Cena NG 333 a Skupiny ČEZ
2007/12/12 - 2008/03/02   Irena Jůzová: Ozvěny benátského bienále
2007/12/12 - 2008/04/27   Michael Rittstein: Vlhkou stopou / A moist Trail
2008/02/08 - 2008/05/04   Marlene Tseng Yu: Síly přírody
2008/03/06 - 2008/05/15   Architekt Oscar Niemeyer: Brasilia / Architect Oscar Niemeyer: Brasilia
2008/06/02 - 2008/09/14   International Triennale of Contemporary Art 2008/ Mezinárodní trienále současného umění2008, Re-Reading The Future.
2008/06/03 - 2008/09/14   Mezinárodní trienále současného umění 2008
2008/06/20 - 2008/07/31   Diplomanti AVU 2008
2008/06/23 - 2008/09/21   Bretaň Jana Zrzavého
2008/10/24 - 2009/01/15   Tomáš Rajlich: 27 obrazů z let 1969 - 2008
2008/11/21 - 2009/03/01   Pablo Picasso: Grafické práce 1904 - 1905 z pařížské Galerie Ambroise Vollarda
2008/11/26 - 2009/01/30   Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept
2008/11/27 - 2008/11/29   Jan Rýz
2008/11/28 - 2009/03/01   Cena NG 333 a Skupiny ČEZ - 2. ročník
2009/03/11 - 2009/06/07   Pablo Picasso: Grafické práce 1909 - 1968
2009/03/20 - 2009/05/31   Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910-1960
2009/05/04 - 2009/08/10   Otto Gutfreund: Čtyři kapitoly o člověku
2009/06/19 - 2009/07/31   Diplomanti AVU 2009
2009/08/18 - 2009/11/06   Otakar Kubín: Francouzské reflexe
2009/12/03 - 2010/02/28   Cena NG 333 Odmítnutí / Refused
2009/12/03 - 2010/02/28   NG 333 - Finalisté / Finalists
2010/02/23 - 2020/06/06   Jan Křížek: Solitér na cestě za pravdou
2010/03/30 - 2010/05/31   Petr Pavlík: Poutnice v labyrintu
2010/06/08 - 2010/09/19   Na účetním lístku
2010/06/23 - 2010/08/01   Diplomanti AVU 2010
2010/09/21 - 2011/03/27   Jan Štursa: Kresby
2010/09/30 - 2010/10/31   Mies van de Rohe Award 2009
2010/10/13 - 2011/01/07   Monet - Warhol: Mistrovská díla z Albertina Museum a Batlinerovy sbírky
2010/12/10 - 2011/02/27   Cena NG 333
2010/12/14 - 2011/01/30   Vietnam: Plakáty propagandy
2011   Sochařský ateliér Zbyňka Sekala
2011/03/08 - 2011/06/12   Vasilij Kandinskij: Bitva (Kozáci), 1910-1911
2011/05/02 - 2011/08/28   Georg Grosz: Zkažená společnost
2011/06/16 - 2011/06/26   Pražské quadriennale / Prague Quadriennale 2011
2011/07/14 - 2011/08/14   Ahae: Pohled z okna / Through my window
2011/08/19 - 2011/09/18   Shalom Tomas Neuman: Talking at you
2011/12/13 - 2012/05/27   Šest obrazů francouzských umělců 19. století ze sbírek Národní galerie v Praze
2011/12/16 - 2012/04/09   Cena 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ - 5. ročník
2011/12/20 - 2012/03/25   Zdenek Rykr: Motivy z koupelny I, II
2012/03/09 - 2012/07/01   Ostrovy odporu: Mezi první a druhou moderností 1985 -2012
2012/04/06 - 2012/07/08   Oskar Kokoschka: Žhavá grafika pozdního věku
2012/05/04 - 2012/06/10   Grand Prix architektů 2012
2012/05/10 - 2016/12/31   Alfons Mucha: Slovanská epopej
2012/06/21 - 2012/08/01   Diplomanti AVU 2012
2012/09/26 - 2013/01/20   Theodor Pištěk: Ecce Homo
2012/10/15 - 2013/02/21   Jan Trampota (1889–1942): „Bez vlastního zážitku není porozumění“
2012/11/03 - 2012/12/02   Thomas Ott: La Grande Famiglia
2012/11/08 - 2013/01/06   Mies van der Rohe Award 2011: Evropská cena za současnou architekturu
2012/11/22 - 2013/01/27   Univerzita Předlice
2012/12/07 - 2013/03/17   Jiří Kolář & Béatrice Bizot - Korespondáž
2013/02/20 - 2013/06/09   Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej
2013/03/01 - 2013/07/28   Hugo Demartini: ...a měl rád ženy
2013/03/08 - 2013/06/02   Národní styl: Kultura a politika
2013/06/21 - 2013/07/31   Diplomanti AVU 2013
2013/09/13 - 2014/01/06   Jan Pištěk: Pod povrchem
2013/09/17 - 2014/01/05   Paul Signac: Akvarely a tuše
2013/09/20 - 2014/01/05   Karel Prager: Architekt, stavitel, vizionář / Architect, Builder, Visionary
2013/09/27 - 2013/12/01   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2013
2013/09/27 - 2013/12/01   Vladimír Houdek: Hmota z délky ohybu
2013/10/18 - 2014/03/23   Jan Kotík 1916 - 2002
2013/11/30   Za obrazy Edvarda Muncha
2014/01/07 - 2014/04/20   Možnosti architektonické kresby: Z představ a cest Bedřicha Feuersteina
2014/01/24 - 2014/05/25   Rudolf Volráb: Barevný neklid
2014/01/28 - 2014/03/02   UMPRUM 2013
2014/03/20 - 2014/07/27   Příběh Veletržního paláce / The Story of Veletrží Palace
2014/04/25 - 2014/11/02   Vivat musica!
2014/05/14 - 2014/06/13   Grand Prix architektů
2014/06/27 - 2014/08/03   Diplomanti AVU 2014
2014/09/26 - 2015/01/04   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2014 / Jindřich Chalupecký Award: Final 2014
2014/09/26 - 2015/01/04   Dominik Lang: Čekárna
2014/10/01 - 2015/01/04   Fluxus: Evropské festivaly 1962-1977
2014/10/01 - 2015/01/11   Lucie Svobodová: Maxwellova rovnice
2014/10/01 - 2015/02/15   Zdeněk Fránek: Polštářový dům
2014/10/22 - 2015/02/08   Jiří Sozanský: 1984 - Rok Orwella
2014/11/28 - 2014/12/12   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry
2014/12/14   12. aukční salon výtvarníků. 436 dárců pro Konto Bariéry - aukce
2015/02/20 -   Ateliér Sekal
2015/02/20 - 2015/05/03   Stanislav Kolíbal: Kresba za kresbou
2015/02/20 - 2015/06/28   Oskar Kokoschka a Praha: Meziválečná umělecká scéna (1934-1938)
2015/04/11 - 2015/06/16   Jan Kaplický: Výkresy / Drawings
2015/04/14 - 2015/07/19   Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada (1923–1945)
2015/06/16 - 2015/09/20   Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola: Zatmění nevinného oka / Moving Image Department, 2nd Chapter: The Eclipse of an Innocent Eye
2015/06/26 - 2015/08/02   Diplomanti AVU 2015
2015/06/26 - 2015/09/20   Architekt Lubor Marek
2015/06/26 - 2015/09/20   Introducing Romana Drdová: Pohled
2015/07/22 - 2015/10/18   Jonathan Meese: My Über Daddys
2015/07/22 - 2015/10/18   Umělci a proroci: Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další
2015/09/29 - 2013/01/03   Marie Bartuszová: Výstava jako organismus
2015/09/29 - 2016/01/03   Boris Ondreička: Začiatok a koniec pasáže
2015/09/30 - 2016/01/03   Prostor pro pohyblivý obraz: 3. kapitola: The Owl's Legacy and Its Discontents / Moving Image Department: 3rd Chapter: The Owl's Legacy and Its Discontents
2015/09/30 - 2016/01/17   Silver Lining - 25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého
2015/11/20 - 2016/02/07   Budování státu. Reprezentace Československa v umění, architektuře a designu
2015/12/09 - 2016/01/17   Jiří David: Apoteóza z očí do očí
2016/01/20 - 2016/03/13   UMPRUM 2015 - UMPRUM ATTACK!
2016/01/26 - 2016/05/01   LIST ZA LIST. Anglická versus česká grafika. Výměna grafik s Britským muzeem v Londýně
2016/02/06 - 2016/05/22   El Hadji Sy: Malba – Performance – Politika
2016/02/06 - 2016/05/22   Introducing Helena Hladilová: Falešné jezero
2016/02/06 - 2016/06/05   Moving Image Department – IV. kapitola: Rétorika času, v novém pojetí
2016/02/06 - 2016/06/05   Poetry Passage #2
2016/02/06 - 2016/06/16   Jiří David: Apoteóza
2016/02/06 - 2016/08/31   Aj Wej-wej: Zvěrokruh
2016/05/13 - 2016/06/05   Grand Prix architektů
2016/05/20 - 2016/08/28   Girlanda Františka Kupky
2016/05/27 - 2016/08/28   Zdenek Rykr a továrna na čokoládu
2016/06/24 - 2016/08/07   Vanity Fair: Diplomanti AVU 2016
2016/06/24 - 2016/09/18   Introducing Nicole Morris & Miroslava Večeřová: Girlfriend
2016/06/24 - 2016/09/18   Moving Image Department – V. kapitola: Rozvrácená ekonomika času / Moving Image Department – 5th Chapter: The Economies of Time, Subverted
2016/06/24 - 2016/09/18   Poetry Passage #3: Tichá věčnost / Silent Eternity
2016/06/24 - 2016/09/25   Sen a skutečnost: 30 let Sbírky architektury Národní galerie v Praze
2016/10/05 - 2016/12/11   StartPoint 2016 – Cena pro diplomanty evropských uměleckých škol
2016/10/05 - 2017/01/08   Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu / Three Centuries of American Prints from the National Gallery of Art, Washington
2016/10/05 - 2017/01/08   Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 + Laure Prouvost: C'est l'est not quest
2016/10/05 - 2017/01/15   Against Nature: Mladá česká umělecká scéna / Young Czech Art Scene
2016/10/05 - 2017/02/05   Třetí mysl:. Jiří Kovanda a (Ne)možnost spolupráce / Third Mind: Jiří Kovanda and the (Im)Possibility of Collaboration
2016/10/05 - 2017/02/19   Introducing Megan Clark: Somatic
2016/10/05 - 2017/02/19   Moving Image Department – VI. kapitola: Vnitřní životy (času)
2016/10/05 - 2017/02/19   Poetry Passage #4: I Am the Mouth
2016/12/06 - 2017/03/05   Jan Zrzavý: Ilustrátor a uctívač krásy
2016/12/09   Café Chalupecký: Pablo Helguera - Jepičí konference
2017/03/17 - 2017/04/02   Olafur Eliasson: Zelené světlo
2017/03/17 - 2017/06/10   Epos 257: Retroreflexe
2017/03/17 - 2017/08/27   Otisky vědění: Řeč keramiky
2017/03/17 - 2017/08/28   Keiiči Tahara: Fotosyntéza 1978‒1980
2017/03/17 - 2017/09/10   Moving Image Department #7: Brian Eno, Loď, účinkuje Jan Nálevka
2017/03/17 - 2017/09/10   Pavla Dundálková: Když zavřu okno, neslyším hluk ulice
2017/03/17 - 2017/09/10   Poetry Passage #5: L'esprit des poètes officiels et crochus
2017/03/17 - 2017/11/19   Magdalena Jetelová: Dotek doby
2017/03/17 - 2018/01/07   Aj Wej-wej: Zákon cesty
2017/06/24 - 2017/07/30   New Wave: Diplomanti AVU 17 / AVU Graduates 17
2017/09/05 - 2017/12/03   Mytologické mesaliance Maxe Pirnera
2017/10/19 - 2018/01/07   Biafra ducha: Studenti z třetího světa v Československu
2017/10/19 - 2018/01/07   Julian Rosefeldt: Manifesto
2017/11/19 - 2018/03/18   Magdalena Jetelová: Dotek doby
2017/12/05 - 2018/03/11   Kosmická architektura Jana Konůpka
2018/02/16 - 2018/06/17   Má animace je umělecká forma. Maria Lassnig, filmová tvůrkyně
2018/02/16 - 2018/06/17   Maria Lassnig 1919–2014
2018/02/16 - 2019/01/06   Katharina Grosse: Zázračný obraz
2018/03/22 - 2018/09/23   Koudelka: De-creazione
2018/04/24 - 2018/07/22   Konec zlatých časů: Gustav Klimt, Egon Schiele a vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze
2018/08/22 - 2018/11/25   Záhada Čapkova koberce
2018/08/22 - 2018/12/02   Jiří Petrbok: Hořící srdce
2018/08/22 - 2019/01/06   Koudelka: Invaze 68 & archivní záběry Jana Němce
2018/10/04 - 2019/01/01   Jan Preisler: Nově objevené obrazy
2018/10/24 -   1918-1938: První republika
2018/10/24 - 2019/02/03   Introducing Valentýna Janů: I'm sry
2018/10/24 - 2019/02/03   Moving Image Department #9: Touha v jazyce
2018/10/24 - 2019/02/03   Otevřený depozitář umění Asie
2018/10/24 - 2019/02/03   Poetry Passage #7: Egill Sæbjörnsson, The Stairs / Schody
2018/10/24 - 2019/02/03   Pravda vítězí(vá)! Obrazy nejen z českých dějin
2018/11/14 - 2019/01/06   Cena Jindřicha Chalupeckého 2018
2019 -   1930–současnost: České moderní umění
2019/02/28   Grand Opening 19
2019/03/01 - 2019/07/28   Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny
2019/03/01 - 2019/07/28   Moving Image Department #10: Podle skutečných událostí
2019/03/01 - 2019/09/08   400 ASA: Fotografie
2019/03/01 - 2019/09/22   Národní galerie Praha: Budoucí palác
2019/03/22 - 2019/05/26   Novinky ve sbírkách NGP 2013–2018
2019/03/22 - 2019/05/26   Otevřený depozitář umění Asie
2019/05/14 - 2019/08/18   Skupina 42
2019/07/18 - 2019/12/01   Alberto Giacometti
2019/07/18 - 2019/12/01   Otevřený depozitář umění Asie
2019/08/20 - 2019/11/17   Emil Filla: Herakles zápasí s býkem
2019/09/19 -   Moving Imaníge Department #11: Image (of) Silence
2019/09/19 - 2020/01/05   Introducing Sara Enrico: The Jumpsuit Theme
2019/09/20 - 2020/01/05   Josef Bolf: Tušení stínu / A Premonition of Shadow
2019/09/20 - 2020/01/05   Milan Grygar: 2019
2019/09/20 - 2020/01/05   Moving Image Department #11: Image (of) Silence
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století
2019/11/15 - 2020/02/02   Bydlení v umění
2019/11/15 - 2020/02/02   Interview 89
2019/11/15 - 2020/02/16   1989
2019/11/15 - 2020/02/16   Jitka Hanzlová: Silences / Tišiny
2019/11/15 - 2020/03/01   Kresby a ilustrace Jana Preislera (1872–1918) ve Volných směrech
2019/11/15 - 2020/03/01   Kubistické kresby Otto Gutfreunda
2019/11/15 - 2020/10/25   Stanislav Sucharda 1866–1916: Tvůrčí proces
2019/11/26 - 2020/07/12   Skupina Ra: Vzkazy k přítomné hodině
2020/03/06 - 2020/08/09   Manet v černobílé
2020/03/06 - 2020/08/09   Odilon Redon: À Edgar Poe
2020/03/06 - 2020/11/22   Nebourat! Podoby brutalismu v Praze / No Demolitions! Forms of Brutalism in Prague
2020/03/06 - 2020/11/22   Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích / A Dream Within a Dream: Edgar Allan Poe and Art in the Czech Lands
2020/03/06 - 2021/01/10   Kurt Gebauer
2020/03/06 - 2021/01/10   Otevřený depozitář umění Asie
2020/03/06 - 2021/01/10   Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal
2020/09/11 - 2021/01/31   Mikuláš Medek: Nahý v trní
2021/05/04 - 2021/08/08   Neklidná kresba: Krajiny Antonína Slavíčka
2021/05/04 - 2021/08/08   Šťastný nový rok Josefa Berglera
2021/05/04 - 2021/10/31   Realita a vize: Soutěžní dialog na depozitární areál
2021/05/11 - 2021/08/08   Peter Paul Rubens a mistři rytci antverpští
2021/05/14 - 2021/08/08   Dřevo/řez / Wood/cut
2021/05/14 - 2021/11/21   Otevřený depozitář umění Asie
2021/05/14 - 2021/11/21   Viktor Pivovarov: Moskevská gotika
2021/06/28 - 2021/07/19   Umění se děje venku
2021/08/10 - 2021/11/14   Dynamická kresba: Pohybové a taneční studie Josefa Mařatky
2021/08/10 - 2021/11/14   Umělecká grafika ve světě reprodukce: Lepty malíře Bedřicha Havránka
2021/11/11 - 2022/02/13   Cena Empatie: Romana Drdová a Lenka Záhorková
2021/11/11 - 2022/07/10   Digitální blízkost / Post-Digital Intimacy
2021/11/16 - 2022/02/13   Adolph Menzel: Mezi dějinami a každodenností
2021/11/16 - 2022/02/13   Wenzel Hablik: Tvořivé síly
2022/02/22 - 2022/05/15   Smrtelné hříchy Jamese Ensora
2022/04/29 - 2022/10/30   Markéta Othová: Již brzy
2022/05/05   Mirko Baum, Lukáš Beran: Symbol a stroj
2022/06/10 - 2022/10/09   Move: Intimita jako vzdor / L'intime comme résistance
2022/08/30 - 2022/11/27   Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti: Fenomén prémiových tisků II
2022/08/30 - 2022/11/27   Vincenc Morstadt: Rané kresby velikána české veduty
2022/09/23 - 2023/01/08   Cena Jindřicha Chalupeckého 2022: Vše pevné se spojuje ve vzduchu
2022/09/23 - 2023/01/08   Nikdo sem nepatří víc než vy (Fotograf Festival #12)
2022/09/23 - 2023/01/08   Otevřený depozitář umění Asie
2022/09/23 - 2023/01/08   V kroužcích dýmu: Portrét moderního umělce
2022/11/29 - 2023/04/23   Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti: Fenomén prémiových tisků III
2022/12/07 -   1956–1989: Architektura všem
2022/12/07 - 2023/06/04   Eva Koťátková: Moje tělo není ostrov
2023/01/24 - 2023/04/23   Fenomén jeskyně v kresbě a grafice kolem roku 1800
2023/02/10 - 2023/05/07   Květinová unie
2023/04/25 - 2023/07/30   Emil Orlik: Portréty ze světa divadla a hudby
2023/04/25 - 2023/07/30   Mezi Paříží a Prahou: Kresby „českých Pařížanů“
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby
2023/05/25 - 2023/08/10   Saul Steinberg: Mezi linií a textem
2023/09/22 - 2024/01/07   Akvarel mezi Prahou a Vídní
2023/09/22 - 2024/01/07   Pravoslav Sovák: Hlasitost ticha
2023/09/22 - 2024/02/11   Hypertension23 (Fotograf Festival #13)
2023/11/07 - 2024/02/11   Josef Matěj Navrátil: Krajinářské kresby
2023/11/07 - 2024/02/11   Od vzletu k pádu: Taneční a pohybové studie Jana Štursy
2023/11/10 - 2024/03/03   Milena Dopitová: Even Odd
nedat.   České umění 19. století
neuvedeno   České umění 1900-1930
stálá expozice   Stálá expozice zahraničního umění

Veletržní palác

pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2019   Grand Opening 19

Veletržní palác

institution, city, address
Národní galerie v Praze, Praha, _

Veletržní palác

katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  1995   Jak Fénix (Minulost a přítomnost Veletržního paláce v Praze)
  2005   International Biennale of Contemporary Art / Mezinárodní bienále současného umění 2005 (A Second Sight / Druhý pohled)
  2014   Skleněné peklo (Požár Veletržního paláce 14.-15.8.1974)
kniha
  published   title (subtitle)
  1995   Veletržní palác v Praze
  2000   Pražské domy vyprávějí… III
  2014   Příběh Veletržního paláce
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015)
  2018   Průvodce neklidným územím II (Příběhy moderní české architektury)
  2019   220 míst AVU
podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1964   Otevřený dopis Frant. Šmejkalovi
  1988   Palác galerii!
  1988   Z popela do krásy
  1995   Tanec kolem Veletržního paláce
  1998   Národní galerie v Praze
  1998   Problém Národní galerie aneb proč musel Anděl z kola ven
  2001   Rehabilitace fotografie v záběhu (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, stálá expozice)
  2001   Respektuji koncepci kurátorů (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, stálá expozice)
  2001   Rozhovor s Milanem Knížákem, generálním ředitelem Národní galerie, a Stanislavem Kolíbalem, autorem architektonického řešení, o nové expozici ve Veletržním paláci (VP)
  2003   Rozhovor: Miroslav Šik
  2010   1989-2008 (Architektura uměleckých muzeí a galerií v Čechách a na Moravě)
  2010   Galerijní expozice
  2012   Otázka důvěry
adresář
  published   title (subtitle)
  1999   Adresář muzeí a galerií v České republice (Pro rok 2000)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle)
  2000   Messepalast
  2000   Veletržní palác
  2019   Národní galerie Praha
  nedatováno   National Gallery in Prague (Collection of Modern and Contemporary Art)
  nedatováno   Sbírka moderního umění (Národní galerie v Praze)
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2010   ArtMap: Současné umění v pražských galeriích / Contemporary Art In Prague Galleries (1. 1. - 28. 2. 2010)
plakát
  published   title (subtitle)
  nedat   Národní galerie v Praze, Sbírka moderního umění (Veletržní palác, Dukelstých hrdinů 47, Praha 7)
program
  published   title (subtitle)
  2006   Rakouské kulturní fórum (05/12)
  2006   Rakouské kulturní fórum (06/01)
seznam institucí
  published   title (subtitle)
  2001   RGČR Rada galerií České republiky

Veletržní palác

person   born from - to, notes
Musilová Helena   10. 2. 1974     2004 - 2015, kurátorka
Petřinová Alžběta         ???? - ????, kurátorka Sbírky moderního a současného umění
Svoboda Aleš   10. 2. 1956     1990 - 1994, vedoucí edičního oddělení (na základě konkurzu)
Vacková Jarmila   5. 10. 1930     1954 - 1956

Veletržní palác

podřazený dokument
  published   title (subtitle)
  1994   A znovu Veletržní palác
  1996   2 řádky o stálé expozici...
  1996   Co si myslíte o stálé expozici českého umění od 60. do současnosti ve Veletržním paláci
  1996   Jak vystavit umění posledních deseti let v Národní galerii?
  1996   Několik slov k Veletržnímu paláci
  1996   Noch einmal (30. března 1996)
  1996   Téma - Veletržní palác (Od expozice...)
  1996   Téma - Veletržní palác (Když byla před rokem...)
  1996   Veletržní palác a naše kulturní situace
  1997   Povzdech ve Veletržním paláci
  2005   Jaroslav Vondráček ml.
  2009   Manuál pro milovníky současného umění (Lekce 4. - Rive gauche poprvé)

Veletržní palác

person   born
Kolařík Radek   3. 3. 1964    

Veletržní palác

katalog autorský
published   author, title (subtitle)
1919   Boettinger Hugo, Kresby a karikatury Dra Desideria (H. Boettingera) (III. výstava Hollara)
1926   Boettinger Hugo, III. výstava veselých kreseb Dra Desideria
1929   Boettinger Hugo, DR. Desiderius: IV. Výstava veselých kreseb
1929   Myslbek Josef, Soupis sochařského díla Josefa Václava Myslbeka
1929   Stretti Viktor, Viktor Stretti: Katalog výstavy obrazů a grafiky
1932   Kremlička Rudolf, Souborná výstava Rudolfa Kremličky
1933   Tittelbach Vojtěch, Souborná výstava V. Tittelbacha
1933   Zrzavý Jan, Katalog výstavy nových obrazů a kreseb Jana Zrzavého
1934   Šimák Lev, Výstava akvarelů Lva Šimáka
1935   Rabas Václav, Jubilejní výstava Václava Rabase v Obecním domě Hlav. města Prahy 1935
1936   Tittelbach Vojtěch, Vojtěch Tittelbach: Výstava obrazů
1937   Kremlička Rudolf, Rudolf Kremlička (In memoriam 1932)
1939   Pavlík Václav, Václav Pavlík: Výstava obrazů
1939   Zrzavý Jan, Jan Zrzavý: Výstava nových obrazů a kreseb
1940   Hégr Miloslav, Miloslav Hégr (Výstava obrazů)
1940   Zrzavý Jan, Jan Zrzavý: Výstava obrazů
1941   Novák Václav, V. V. Novák (Výstava nových obrazů)
1941   Tröster František, František Tröster: Výstava divadelní práce
1942   Lhoták Kamil, Kamil Lhoták: Výstava nových obrazů
1943   Vrbová Kotrbová Vilma, Vilma Vrbová-Kotrbová: Výstava obrazů
1944   Vaníček Bedřich, Bedřich Vaníček: Výstava obrazů z let 1939-1943
1945   Souček Karel, Karel Souček: Výstava obrazů
1946   Čapek Josef, Dílo Josefa Čapka: Obrazy, kresby, grafika, divadlo (Souborná výstava)
1946   Murtić Edo, Edo Murtić: Výstava obrazů a kreseb
1946   Musatov Grigorij, Grigorij Musatov: Výstava obrazů
1946   Sedláček Vojtěch, Vojtěch Sedláček: Výstava obrazů z let 1943 - 1946
1946   Strnadel Antonín, Antonín Strnadel: Výstava kreseb
1947   Gellner František, František Gellner: Karikatury a kresby
1947   Kotík Jan, Jan Kotík: Obrazy z let 1939-1947
1947   Rouault Georges, Georges Rouault: Obrazy a grafika
1947   Sivko Václav, Václav Sivko: Výstava výtvarné práce z let 1940 - 1947
1948   Hofman Vlastislav, Tvůrce české scény Vlastislav Hofman: Životní dílo
1948   Novák Václav, V. V. Novák: Jihočeská krajina
1948   Rada Vlastimil, Vlastimil Rada: Český lid v kresbách
1949   Purkyně Karel, Dílo Karla Purkyně
1949   Vrbová Kotrbová Vilma, Vilma Vrbová-Kotrbová: Práce z let 1946 - 1948
1950   Salcman Martin, Martin Salcman: Výstava obrazů
1950   Smetana Jan, Jan Smetana: Výstava obrazů
1950   Vořechová Vejvodová Marie, Marie Vořechová-Vejvodová: Práce z posledních deseti let
katalog kolektivní
published   author, title (subtitle)
1918    , 1. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1918    , Alois Kalvoda, František Úprka
1919    , V. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1920    , Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (III. z cyklu výstav Obnovy)
1921    , Katalog 1. výstavy G. U. B. Grafiků Umělecké besedy
1921    , Soubor prací francouzských grafiků Domu Sagotova
1927    , Členská výstava kreseb Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1928    , Výstava grafických prací členů Society of Graphic Art z Londýna
1930    , Výstava Skupiny výtvarných umělců v Brně
1937    , Výstava Staré umění na Slovensku
1938    , Členská výstava Umělecké besedy
1938    , Pražské baroko (Umění v Čechách XVII–XVIII století 1600–1800)
1946    , Britské moderní umění
1946    , Tři Španělé (Dominguez - Gonzales - De la Serna. Výstava obrazů a kreseb)
1947    , Členská výstava umělecké besedy (Slovanský ostrov)
1949    , Maďarské umění (Vývoj realismu v dílech 8 malířu 9 sochařů)
1949    , Výtvarník mezi horníky
kniha
published   author, title (subtitle)
1933    , Sedmdesát let Umělecké besedy 1863-1933
1949   Vrbová Kotrbová Vilma, Malířka dětských tváří - Vilma Vrbová
plastika
published   author, title (subtitle)
1994   Gabriel Michal, Vrata veletržního paláce
seznam vystavených prací
published   author, title (subtitle)
1947    , Sochařství Francie od Rodina k dnešku (407. výstava Umělecká beseda)
1947   Aleš Mikoláš, Monumentální Mikoláš Aleš (Seznam vystavených prací)
1948    , Čeští klasikové 19. století
socha
published   author, title (subtitle)
????   Štursa Jan, Dívka myjící si prs
1902   Štursa Jan, Přemýšlející
1918   Štursa Jan, Dar nebes a země
1918   Štursa Jan, Pohřeb v Karpatech