Boris Ondreička: Začiatok a koniec pasáže

date of exhibition: 2015/09/29 - 2016/01/03
institution: Veletržní palác
type of exhibition: autorská

notes:
Podle Platónovy kritiky poezie vylučuje diskurzivní rozvažování, dianoiu, myšlenku, jež má přesah. Báseň dlí na prahu; „není pravidly spoutaným přechodem, nýbrž návrhem, tezí, jež nedbá zákonitostí“. 'Bifo' Berardi považuje poezii paradoxně v podobném smyslu slova za „přemíru jazyka, skrytý zdroj, který umožňuje přesun od jednoho paradigmatu k jinému“.

Performativní „vznikající básní“ slovenského umělce Borise Ondreičky s názvem „Začiatok a koniec pasáže" zahajuje Národní galerie v Praze nový cyklus akcí, jehož cílem je zdůraznit stálost poezie a důležitost jazyka, neboť prostor utvářený slovy legitimizuje právě ona improvizovaná, spontánní respublica literaria, učená obec, jež je spouštěčem řeči. Na jevišti, jež je zároveň hledištěm, v prostředí vymezeném zaslepeným schodištěm se střetává a rozehrává performance s divadlem, čtením, psaním a recitací.

Ondreičkova inaugurační, textová site-specific instalace „Začiatok a koniec pasáže“, vytvořená přímo pro Národní galerii v Praze, je horečnatým manifestem poetického tuláka, vystavěným v souladu s historickými a architektonickými principy funkcionalismu. Umělcovo vzývání poiesis jako prostředku sloužícího k tvorbě slov v sobě spojuje institucionální sebekritiku a neodadaistickou touhu po (lingvistické) autonomii.

„Kultury s bohatší slovní zásobou se vyznačují větší mírou lidskosti – více se vzdalují zvířatům – než kultury jazykově chudší; muži a ženy se vyznačují větší mírou lidskosti, je-li jejich paměť vybavena množstvím veršů,“ usuzuje filozof Richard Rorty.