Zdeněk Palcr

* 3. 9. 1927, Svitávka (Blansko), Česká republika (Czech Republic)
† 12. 7. 1996, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Restaureteur, sculptor, graphic artist,

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn19990209622
VIAF: 83999390

Zdeněk Palcr
Figura sedící ženy
1947

pálená hlína, polychromie
výška 32 cm
Zdeněk Palcr
Milenci
1949

patinovaná sádra
výška 29 cm, délka 42 cm
Zdeněk Palcr
Hlava
1955
odlitek
patinovaný bronz
výška 30,5 cm
Zdeněk Palcr
S rukama nad hlavou
1955

patinovaná sádra
výška 52,5 cm
Zdeněk Palcr
Dvojice
1957

patinovaná sádra
výška 55 cm
 

notes:
za II.světové války totálně nasazen

Zdeněk Palcr

-
Zdeněk Palcr patří k silné generaci výtvarníků, kteří nastoupili na vysoké školy hned po 2. světové válce, stihli ještě studovat u významných představitelů meziválečné moderny předtím, než odtud byli po roce 1948 vypuzeni, a od konce padesátých let se podíleli na mohutném vzepětí českého umění, které trvalo po celé následující desetiletí. K důležitým generačním ohniskům tehdy patřil ateliér Josefa Wagnera na pražské VŠUP, kde kromě Palcra studovali i Miloslav Chlupáč, Eva a Vladimír Janouškovi, Eva Kmentová, Olbram Zoubek, Vladimír Preclík, Zdena Fibichová nebo Polka Alina Szapocznikow. Více než wagnerovský lyrismus Palcra přitahovalo stavebně založené dílo Gutfreundovo, ze zahraničí zejména Charles Despiau. Z dalších důležitých vlivů je třeba jmenovat přednášky estetika Václava Nebeského, které se pak staly východiskem Palcrova vlastního teoretického přístupu.
Palcrovi vždy šlo o čistou sochařskou formu očištěnou od literárních či dekorativních příměsí. Zejména první etapa jeho tvorby v 50. a první pol. 60. let se vyznačuje úsilím o stále důslednější redukci tvaru zobrazujícího nejčastěji ženskou postavu, plné a oblé tvary zhruba od roku 1958 postupně kubizuje a zplošťuje. Plnoobjemová ženská figura se tak proměnila ve frontálně pojatý deskovitý útvar s naznačenými znaky ženství a později už i bez nich. V druhé polovině 60. let tyto ploché vztyčené vertikály na různě tvarovaných základnách už ztratily přímou vazbu na organický předobraz a Palcr je doplňoval výstupky ve tvaru válců, konzol či říms. Postupně se objevují i lineární prvky v podobě do prostoru zprohýbaných tyčí, na nichž je nanesena sádra, nejspíš odkazující k obrysu nepřítomné figury. Nejradikálnějším projevem v tomto duchu jsou sochy pojaté jaké opřené tyče, které autor později zavrhl a zničil. Práce z tohoto období prezentoval na výstavě v Nové síni v roce 1970.
Bohaté tvarosloví let šedesátých pak sochař opustil a nadále se věnoval už precizování pouze jednoho formálního modu - úzké „stély" s různě pojatou základnou a zakončením. Zde už šlo pouze o subtilní problematiku celkových proporcí, zpracování povrchu ploch, případně jemných nepravidelností v tloušťce desky či vedení vertikálních linií, to vše s ohledem na působení světla. Změnil též způsob práce a namísto modelačního principu nyní přešel k metodě, kdy na sochu nanášel sádru, kterou pak obrušoval. Ve svém ateliéru v bývalé stodole v Praze-Zdibech pracoval vždy na několika sochách současně, opakovaně se k nim vracel a drtivou většinu z nich nikdy neuznal za dokončenou. Důležitou součástí jeho práce bylo jejich dlouhé soustředěné pozorování, při kterém hledal optimální proporci a upravoval jemné nuance.
V posledním období se u něj objevily určité retrográdní prvky, kdy tyto oproštěné minimalistické tvary kombinoval s realistickými detaily. Tyto sochy však dodnes prakticky nikdo neviděl, neboť zatím nebyly vystaveny.
Palcr svou sochařskou tvorbu považoval za duchovní výkon, který by neměl být kontaminovaný praktickými zřetely. Odmítal vystavovat nebo se vůbec sochařstvím živit (příznačně realizoval jen několik málo veřejných zakázek), obživu si zajišťoval filmovými plakáty (některé z nich - např. Formanovy Lásky jedné plavovlásky - patří k nejvýznamnějším plakátům 60. let, sám byl milovníkem a znalcem filmového umění) a restaurováním (o mnohaleté zakázce na opravu sgrafit litomyšlského zámku, kterou prováděli se Stanislavem Podhrázským, Václavem Boštíkem a Olbramem Zoubkem, pojednává román Libuše Moníkové Fasáda).
Od 70. let se zabýval i písemnou formulací své výtvarné teorie, ovlivněné Václavem Nebeským, Petrem Rezkem a Janem Patočkou. Je pro ni příznačné, že koresponduje s jeho pozdním výtvarným názorem a naopak v ní nenajdeme žádné styčné body s prácemi radikálního údobí konce 60. let. Jeho texty (důležité jsou zejména tři - Giacomettiho postřeh, Naivní svět génia a Záhadný výskyt skutečnosti a význam obrazu a sochy) a rozhovory byly publikovány v 90. letech. Přes všechna kritická hodnocení, která se jim dostalo (Jiří Zemánek, Jiří Valoch, Jaromír Zemina) ve smyslu negativního působení na jeho tvorbu, patří k nejhlubším projevům myšlení o umění, jaké u nás ve 20. století od tvůrčích umělců máme. Texty vytvářel podobně jako své sochy v té době: vznikaly v dlouhých časových úsecích, postupně je doplňoval, upřesňoval myšlenky i formulace, často se však dostává za hranice srozumitelnosti. Sleduje v nich několik základních témat, zejména dichotomii socha - objekt. Sochu pojímá jako útvar zvláštní povahy, vztažený k tělesné existenci člověka. „Látka objemu sochy je ve stavu shody s tělesností," principy této shody jsou především trojrozměrnost, tíha a analogická pozice vzhledem k zemi. Socha pro něj nese dva základní okruhy významů: jeden je spjatý s tělesností, druhý se vztahem k základně. Oba se však logicky stýkají a prolínají zejména v principu stání, které v sobě nese jak vnitřní tělesnou dynamiku, tak i onen vztah k zemi, který Palcr popsal termínem „vazba k základu". V něm nachází hned dva významy: základ je jednak tím, na čem „tělesně stojíme", co nás k sobě poutá a čemu nemůžeme uniknout, tedy přeneseně tělesnost jako základní atribut naší existence na tomto světě i jako předpoklad a úkol sochařství. Zároveň je ale i „světem matek a otců, mužů a žen", „společenstvím duchovního celku", s nímž jsme spojeni podobně pevným poutem. Naše svázanost se zemí je tedy metaforicky postavena na roveň civilizačních vazeb, jimiž jsme determinováni, tělesnost je transcendována směrem ke světu duchovnímu. Něco podobného platí i pro sochu: také ona je svou tíhou spojena se zemí, také ona „vyrůstá" z tisíciletého vývoje, do něhož se vřazuje a který ji do značné míry určuje. Palcr vnímal sochařství jako jeden ze základních kamenů evropské kultury a intenzivně pociťoval rozpad jeho fundamentů a hrozící zánik. Právě vzdorování tomuto procesu určovalo jeho jednání jako sochaře i jako člověka, který si musí najít své poslání a důsledně ho sledovat, má-li mít jeho život nějaký smysl.
Palcrovo dílo nebylo dodnes vlastně v celku vystaveno a některé úseky známe jen z ateliérových fotografií jeho přítele Jana Svobody. Jistou část zničil sám autor díky své přehnané sebekritice, další je ohrožena kvůli své materiálové existenci v sádře, nevhodnému uložení pozůstalosti a nesmírně obtížné manipulaci. Tato mimořádná hodnota českého umění 20. století zůstává zatím z velké části skryta.
Fišer Marcel, socharstvi.info, 9/2013

Zdeněk Palcr

 

Zdeněk Palcr

Zdeněk Palcr
Figura sedící ženy
1947

pálená hlína, polychromie
výška 32 cm
Zdeněk Palcr
Milenci
1949

patinovaná sádra
výška 29 cm, délka 42 cm
Zdeněk Palcr
Hlava
1955
odlitek
patinovaný bronz
výška 30,5 cm
Zdeněk Palcr
S rukama nad hlavou
1955

patinovaná sádra
výška 52,5 cm
Zdeněk Palcr
Dvojice
1957

patinovaná sádra
výška 55 cm
Zdeněk Palcr
Stojící plavkyně
1957

patinovaná sádra
výška 136 cm
Zdeněk Palcr
Plavkyně
1957
odlitek
patinovaný cín
výška 26,5 cm, šířka 46 cm
Zdeněk Palcr
Sedící dívka
1958
odlitek
patinovaný cín
výška 50,5 cm
Zdeněk Palcr
Sedící žena
1958
odlitek
patinovaný cín
výška 58 cm
Zdeněk Palcr
Sedící dívka
1959
odlitek
patinovaný cín
výška 38 cm
Zdeněk Palcr
Stojící figura
1962
odlitek
patinovaný bronz
výška 118,5 cm
Zdeněk Palcr
Stojící torzo
1963

patinovaná sádra
výška 161 cm
Zdeněk Palcr
Stojící torzo
1965
odlitek
patinovaný cín
výška 44 cm
Zdeněk Palcr
Torzo
1965

bílý vápenec
výška 35 cm, šířka 31 cm
Zdeněk Palcr
Stojící figura II
1966
odlitek
patinovaný bronz
výška 176 cm
Zdeněk Palcr
Část figury I
1967
odlitek
patinovaný bronz
výška 82 cm
Zdeněk Palcr
Dvojice
1969
odlitek
leštěný bronz
výška 40,5 cm
Zdeněk Palcr
Figura
1972
odlitek
cín
výška 31 cm
Zdeněk Palcr
Stojící figura
1976

patinovaná sádra
výška 237 cm
Zdeněk Palcr
Část figury
1977

patinovaná sádra
výška 87 cm
 

Zdeněk Palcr

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1945 - 1950   Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha, Wagner Josef, *1901

Zdeněk Palcr

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Litomyšl (Svitavy), Litomyšl (Svitavy)
???? - ????   Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy), Jiráskova 93, restaurováníi renezančních sgrafit
1948 - 21949   Bulharsko, studijní píbyt

Zdeněk Palcr

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970/10/02 - 1970/10/25   Zdeněk Palcr: Sochy, Galerie Nová síň, Praha
1985   Zdeněk Palcr, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/10/07 - 1997/11/23   Zdeněk Palcr, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1998/04 - 1998/05   Zdeněk Palcr, Dům U Rytířů, Litomyšl (Svitavy)
2001/09/15 - 2001/10/06   Zdeněk Palcr: Sochy, Galerie Otakara Kubína, Boskovice (Blansko)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1955/03/25 - 1955/04/24   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava, Mánes, Praha
1957/05/31 - 1957/06   Mladé umění / Tvůrčí skupina Máj 57, Obecní dům, Praha
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/06 - 1958/05   2. výstava Skupiny Máj 57: Obrazy, plastiky, kresby, Palác Dunaj, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1960/12   Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1961/05/06 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1961/05/28 - 1961/06/18   Realizace, Galerie Václava Špály, Praha
1961/07/15 -   Hluboká 1961: Výtvarným uměním k socialistickému životu, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1961/07/30 - 1961/08/25   Tvůrčí skupina Máj, Poděbrady (Nymburk), Poděbrady (Nymburk)
1962/01/15 - 1962/02/15   Nejmenší kresby za nejnižší ceny, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1962/05/27 - 1962/06   Jaro 62, Mánes, Praha
1963/06/20 -   Filmový plakát, Palác Lucerna, Praha
1963/08/04 - 1963/10   Rychnov 1963, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1964   II. Mezinárodní výstava filmových plakátů, Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1964/04/24 - 1964/05   Tvůrčí skupina Máj, Galerie Nová síň, Praha
1964/07/01 - 1964/09/01   Socha 1964, Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
1965/02/16 - 1965/03/20   Plakate aus der Tschechoslowakei, Münchner Stadtmuseum, Mnichov (München)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1965/10   Małarstwo a rzeźba z Pragi, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1966/02/26 - 1966/04/10   Tschechoslowakische Gebrauchsgraphik, Städtische Kunstgalerie, Bochum
1966/05/11 - 1966/06/30   Sochy a obrazy restaurátorů, Staroměstská radnice, Praha
1966/05/13   Avantgarda 1966, Mánes, Praha
1966/06/17 - 1966/07/17   Jarní výstava 1966, Mánes, Praha
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Mánes, Praha
1967/02/19 - 1967/03/27   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/03/04 -   Mostra d´arte contemporanea cecoslovacca, Castello del Valentino, Turín (Torino)
1967/04/21 - 1967/10/17   Expo 67, Montreal (Québec), Montreal (Québec)
1967/05 - 1967/10   České umění XX. století ze sbírek Středočeské galerie, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1967/05/28 - 1967/06/25   Socha a kresba, Mánes, Praha
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků: Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1968/03/31 - 1968/04/10   Tschechoslowakische zeitgenössische Kunst, Frankfurt nad Mohanem / Frankfurt am Main, Frankfurt nad Mohanem (Frankfurt am Main)
1968/04/02 - 1968/04/30   Deset sochařských vyznání, Galerie Fronta, Praha
1968/05/03 - 1968/05/26   Počátky generace, Galerie Václava Špály, Praha
1968/06/21 - 1968/09/15   Socha piešťanských parkov '68, Kúpelový ostrov, Piešťany (Piešťany)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1970/03/15 - 1970/09/13   Expo 70 - Pavilon ČSSR, Osaka, Osaka
1970/06 - 1970/08/15   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts: Von Myslbek bis zur Gegenwart, Schloß Charlottenburg - Orangerie, Berlín (Berlin)
1970/10/09 - 1970/11/08   Konfrontace I, Galerie Nova, Praha
1972/05 - 1972/09   Sochařské setkání 1972, Vojanovy sady, Praha
1980/06 - 1980/10   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1983/02/17 -   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Galeria Anny Wesołowskiej, Lodž (Łódź)
1983/09/15 - 1983/11/06   20 let Galerie hlavního města Prahy, Staroměstská radnice, Praha
1984/10/10 - 1984/11   Wspołczesna sztuka czeska. Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1985   Sto let českého užitého umění: České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1985/02/07 - 1985/02/28   Zdeněk Palcr: Sochy - fotografie Jana Svobody, Malá galerie Stavoprojektu, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1986/09/05 - 1986/09/28   Václav Boštík, Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Olbram Zoubek, Galerie Josefa Matičky, Litomyšl (Svitavy)
1989/04 - 1989/06   Restaurátorské umění 1948-1988, Mánes, Praha
1990/01/15 - 1990/01/28   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému, Městská knihovna Praha, Praha
1991/10/15 - 1991/12/31   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
1992/10/29 - 1993/01/17   Přírůstky českého umění 20. století z let 1989-1992, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1993/06/30 - 1993/08/29   České výtvarné umění 1930-1960, České muzeum výtvarných umění, Praha
1994/06/25 - 1994/08/31   Z českého výtvarného umění, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Městská knihovna Praha, Praha
1995/03/08 - 1995/09/03   České výtvarné umění XX. století ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Dům U Černé Matky Boží, Praha
1996/02/02 - 1996/03/31   Stanislav Podhrázský: Kresby, sochy, Zdeněk Palcr: Sochy, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
1996/04/30 - 1996/09/08   V prostoru 20. století: České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy, Městská knihovna Praha, Praha
1996/06/07 - 1996/07/07   Eine Promenade der Romantiker, Stadtmuseum Göhre, Jena
1996/09/12 - 1996/10/28   Osudová zalíbení: Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996, Veletržní palác, Praha
1996/10/02 - 1996/11/24   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Praha, Praha
1996/10/13 - 1996/11/30   Zpřítomnění, Přírůstky galerie z let 1987 - 1994, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
1996/12/05 -   Slavnostní otevření galerie Bayer & Bayer, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
1997/01/30 - 1997/03/23   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/04/10 - 1997/05   Umění zastaveného času / Art when time stood still: Česká výtvarná scéna 1969-1985, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1997/10/07 - 1997/11/23   Zdeněk Palcr: Sochy, Miloslav Chlupáč: Kresby, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1998/04 - 1998/05   Zdeněk Palcr: Sochy, Miloslav Chlupáč: Kresby, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
1998/06/25 - 1998/12/31   Oznámení o Ikarově letu: Olomoucká šedesátá léta, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/01/13 - 1999/02/21   Súčasné české umenie (zo súkromej zbierky), Galéria Z, Bratislava (Bratislava)
1999/06/03 - 1999/08/15   Přírůstky sbírek státních galerií z let 1990-1997, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1999/10/21 - 1999/11/28   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Praha, Praha
2000/02/16 - 2000/04/02   Ozvěny kubismu, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2000/03/16 - 2000/05/07   Umění zrychleného času. Česká výtvarná scéna 1958 - 1968, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2000/04/11 - 2000/05/31   Událost v krajině.České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2000/12/14 - 2001/02/11   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, Dům U Černé Matky Boží, Praha
2001/02/22 - 2001/04/22   Dotyk sochy, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2001/03/22 - 2001/07/01   Bilance II: Obrazy a sochy 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2001/06/28 - 2001/09/23   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2002/06/18 - 2002/10/20   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/01/09 - 2003/02/09   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Mánes, Praha
2003/05/08 - 2003/06/14   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre New York (České centrum New York), New York City (New York)
2003/10/16 - 2004/02/29   Ejhle světlo / Look Light, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
2003/12/15 - 2003/12/19   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Czech Centre London (České centrum Londýn), Londýn (London)
2004/01/23 - 2004/04/18   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Los Angeles (California)
2004/02/09 - 2004/03/04   Svet hviezd a ilúzií. Český filmový plagát 20. storočia, České kultúrné centrum, Bratislava (Bratislava)
2004/03/04 - 2004/05/09   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2004/03/26 - 2004/06/06   Ejhle světlo / Look Light, Jízdárna Pražského hradu, Praha
2004/04/27 - 2004/05/29   Sterne und Illusionen: Tschechisches Filmplakat des 20. Jahrhundert, Tschechisches Zentrum Dresden (České centrum Drážďany), Drážďany (Dresden)
2004/06/12 - 2004/06/26   World of Stars and Illusions: Gems of the Czech Film Poster Tradition, Consulate General of the Czech Republic, Hongkong (Hong Kong)
2004/06/25 - 2004/09/19   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/02 - 2004/07/10   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Hotel Thermal, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2004/07/09 - 2004/10/03   Showtime: A Century of the Czech Film Posters, Museu de Arte de Macau / Macao Museum of Art, Macao
2004/09/10 - 2004/10/17   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2004/10/14 - 2004/11/28   Flashback: Český a slovenský filmový plakát 1959 - 1989, Dom umenia, Bratislava (Bratislava)
2005/06/06 - 2005/06/29   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století, Mánes, Praha
2005/06/07 - 2005/08/07   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
2006/03/09 - 2006/04/30   Šedesátá / The Sixties ze sbírky Galerie Zlatá husa v Praze, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2006/03/31 - 2006/05/28   Přírůstky z let 1991 - 2005, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2007/01/13 - 2007/03/11   Od sochy... České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2007/08/17 - 2007/12/15   Skupina Máj 57, Pražský hrad, Císařská konírna, Praha
2008/04/24 - 2008/10/12   Nechci v kleci!: České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / No cage for me!: Czech and Slovak Art 1970–1989 from Collections of Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2008/05/08 - 2008/07/13   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2009/06/25 - 2009/09/27   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2010/05/28 - 2010/09/19   Roky ve dnech: České umění 1945-1957, Městská knihovna Praha, Praha
2010/06/17 - 2010/09/12   Československý filmový plakát 1959 - 1989, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2010/12/09 - 2011/01/31   Konfrontace. Československý a polský filmový plakát, Muzeum kinematografii v Łodzi, Lodž (Łódź)
2011/05/31 - 2011/06/30   Zlatá éra československého filmového plakátu 1960–1989, Galerie Portheimka, Praha
2012/06/28 - 2012/09/09   Konfrontace: Československý a polský filmový plakát, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2012/10/11 - 2012/11/11   Metamorfozy: Česká plastika 1912-2012, Galerie Moderna, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2012/11/29 - 2013/02/03   Ááách / Československý filmový plakát 1959–1989, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2013/08/28 - 2013/12/01   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Film Center. National Museum of Modern Art, Tokio (Tokyo)
2014/03/06 - 2014/04/06   Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha
2014/03/21 - 2014/05/11   Czech Posters for Film. From the Collection of Terry Posters, National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
2014/06/08 - 2014/08/31   50, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2015/03/05 - 2015/05/20   Snění / Dreaming, Kino Světozor, Praha
2015/03/20 - 2015/08/30   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
2015/06/13 - 2015/09/28   Schránka pro ducha, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2016/06/01 - 2016/08/31   Balcar, Fremund, Palcr (Zlatá éra československého filmového plakátu XXII), Kino Světozor, Praha
2017/03/02 - 2017/04/02   Objekt a plastika, Galerie Moderna, Praha
2017/09/14 - 2017/11/26   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Východoslovenská galéria (1996-), Košice (Košice)
2018/02/22 - 2018/04/15   Jiří Franta & David Böhm: Sbírky jinak / před-za-skrz-v, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2018/04/08 - 2018/06/10   Odměk - Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Zámek Klenová, Klenová (Klatovy)
2018/06/21 - 2018/08/05   On a ona, Galerie Moderna, Praha
2019/03/22 - 2019/06/16   Ááách: Československý filmový plakát 60.-70. let, Dům umění, Opava (Opava)
2019/04/02 - 2019/04/14   Lechtivá socha, Galerie Nová síň, Praha
2019/04/11 - 2019/06/16   Svoboda + Palcr: Vidět sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2020/04/18 - 2020/08/22   Pod povrchem: Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
2023/10/22 - 2024/02/04   Stanislav Podhrázský a přátelé, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
nekonala se   Prostor, architektura, výtvarné umění, Výstaviště Černá Louka, Ostrava (Ostrava-město)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2013/02/10   Exkluzivní výběr výtvarného umění (Day Sale Prague VII), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/15   Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Evening Sale 2014), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/26   Post-War & Contemporary Art Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/20   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV), Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/26   Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII), Topičův salon (2007-), Praha
2022/02/24   190. aukce: Aukce výtvarného umění, Rezidence Ostrovní, Praha
2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/09/01 - 2008/09/21   Aukce č. 51: Antikvity (Aukční dům Greisen), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
2013/02/01 - 2013/02/10   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2014/05/05 - 2014/05/15   Vybraná mistrovská díla (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2015/11/18 - 2015/11/26   Post-War & Contemporary Art, Topičův salon (2007-), Praha
2016/03/11 - 2016/03/20   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2017/03/16 - 2017/03/26   Mistrovská díla 17.-21. století (Předaukční výstava), Topičův salon (2007-), Praha
2022/02/14 - 2022/02/24   190. aukce: Výtvarné umění, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2023/11/15 - 2023/11/25   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/01/07   Michal Blažek: Zdeněk Palcr: O nejdůležitějším sochaři 2. poloviny 20. století II. díl, Unijazz, Praha
2014/03/06   V šest v Archivu 3 - Michal Blažek: Zdeněk Palcr, DOX, Archiv výtvarného umění, knihovna, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1970 -   České výtvarné umění 20. století: Plastiky z depozitářů uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
1998/05/04 -   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Praha
2000 - 2011   Městská obrazárna, Zámek Litomyšl, Litomyšl (Svitavy)
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/02/28 -   Na vlnách umění: Sbírky českého umění, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2014/05/25 - 2017/12/31   Stavy mysli / Za obrazem, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2023/05/25 -   1939⁠–⁠2021: Konec černobílé doby, Veletržní palác, Praha
symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966   2. Medzinárodné sochárske sympózium Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy, Vyšné Ružbachy (Stará Ľubovňa)

Zdeněk Palcr

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Zdeněk Palcr
  1997   Zdeněk Palcr, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2001   Zdeněk Palcr: Sochy
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1957   Mladé umění (Tvůrčí skupina Máj 57)
  1958   2. výstava skupiny Máj 57 (Beneš Hájek Podhrázský Čermáková Balcar Fára Dydek Piesen Vystrčil Fremund Chlupáč Sekal Nolč Martin Kolínská Bělocvětov Vysušil Palcr)
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1960   Zdeněk Palcr, Stanislav Podhrázský, Umělecká beseda, Praha
  1961   Hluboká 1961 (Výtvarným uměním k socialistickému životu), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1961   Realizace, Český fond výtvarných umění, Praha
  1961   Skupina Máj
  1963   Rychnov 1963, Osvětový dům, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  1964   Socha 1964, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1964   Tvůrčí skupina Máj
  1965   Plakate aus der Tschechoslowakei
  1965   Sochařská bilance 1955-1965, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Aktuální tendence českého umění / Tendances actuelles de l'art tchèque (Obrazy, sochy, grafika / Peintures, scluptures, gravures), Československá sekce Mezinárodního sdružení výtvarných kritiků - AICA, _
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Sochy a obrazy restaurátorů, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1967   České umění XX. století (Ze sbírek Středočeské galerie), Středočeská galerie, Nelahozeves (Mělník)
  1967   Československý plakát, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Mostra d'arte contemporanea cecoslovacca, Tipografica di Amisano & Co., Turín (Torino)
  1967   Socha a kresba, Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1968   Deset sochařských vyznání
  1968   Nové tendence v tvorbě mladých českých výtvarníků (Obrazy, kresby, grafika, plastiky z šedesátých let), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1968   Počátky generace, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Socha piešťanských parkov '68 (Moderná česká plastika), Fond výtvarných umení (FVU), Bratislava (Bratislava)
  1968   Tschechoslowakische Tage
  1970   České výtvarné umění 20. století (Z uměleckých sbírek Východočeské galerie Pardubice), Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  1970   Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart)
  1972   Sochařské setkání 1972 (Vojanovy sady květen-září), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění, Severomoravský KV SSM (Severomoravský krajský výbor Socialistického svazu mládeže), Ostrava (Ostrava-město)
  1983   Wspołczesna sztuka czeska - kolekcia Janiny Ojrzyńskiej
  1984   Wspólczesna sztuka czeska (Kolekcja Janiny Ojrzyńskiej), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986   Boštík, Palcr, Podhrázský, Zoubek
  1987   Sto let českého užitého umění (České užité umění 1885-1985 ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze k stému výročí založení muzea), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1991   Šedá cihla 78/1991, Jednorožec, společnost přátel výtvarného umění, Klatovy (Klatovy)
  1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura), Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Sztuka czeska i słowacka XX. w., Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  1993   České výtvarné umění 1930-1960 / Czech Visual Art 1930-1960 (České muzeum výtvarných umění / The Czech Museum of Fine Arts), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Ohniska znovuzrození (České umění 1956 - 1963), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1994   Z českého výtvarného umění, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   Eine Promenade der Romantiker
  1996   Osudová zalíbení (Sběratelé moderního umění I. 1900 - 1996), Národní galerie v Praze, Praha
  1996   Setkání / Encounters (Stanislav Podhrázský, Zdeněk Palcr), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997, Správa Pražského hradu, Praha
  1999   Umění zrychleného času (Česká výtvarná scéna 1958-1968)
  2000   100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century (1900… 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Návraty a inspirace kubismu v českém umění 1920 - 2000 / Returns and Inspirations of Cubism in Czech Art 1920 - 2000), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   Dotyk sochy, Bible (Stručný průvodce českým sochařstvím 20. století ze sbírek Muzea umění Olomouc, Výstava prací nevidomých sochařů z Ateliéru hmatového modelování Štěpána Axmana v Brně), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2002   Litomyšl Art Gallery, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2002   Městská obrazárna v Litomyšli, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
  2003   Ejhle světlo, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Český filmový plakát 20. století, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2004   Flashback (Český a slovenský filmový plakát 1959–1989 / Czech and Slovak Film Posters 1959–1984), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2004   Šedesátá / The sixties, Galerie Zlatá husa, Praha
  2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2006   Přírůstky z let 1991-2005 (Vybraná díla ze sbírek Galerie výtvarného umění v Náchodě), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2007   Skupina Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let), Správa Pražského hradu, Praha
  2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2009   155 uměleckých děl 20. století z Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Konfrontace (Československý a polský filmový plakát / Czechosłowacki i polski plakat filmowy / Czechoslovak and polish film poster), Terryho ponožky, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters), National Museum of Modern Art (MoMAK), Kjóto (Kyoto)
  2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2015   Schránka pro ducha (Výstava k 50. výročí otevření Galerie moderního umění), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2015   Snění / Dreaming (Československý filmový plakát a jeho inspirace surrealismem / Czechoslovak Film Poster Inspired by Surealism), Terryho ponožky, Praha
  2017   Odměk (Šedesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2019   Lechtivá socha
  2019   Svoboda + Palcr: Vidět sochy, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
  2023   Stanislav Podhrázský a přátelé / and Friends, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  2023   Stanislav Podhrázský a přátelé / and Friends, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
  1979   Současný plakát, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1989   Klíče k sochám (Čtení o sochách a sochařích), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
  1991   Poselství ulice (Z dějin plakátu a proměn doby), Comet, Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1996   Cesty po ateliérech (1976-1986), Torst, Praha
  2007   Culture Tchèque des années 60, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
  2010   Roky ve dnech (České umění 1945-1957), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2011   100 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem (100 artworks from the collection of the Gallery of Modern Art in the Roudnice nad Labem), Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2017   Posters of Czech, Poland and Hungary (Museum and Archives, Kyoto Institute of Technology, Design Collection 1), Seigensha, Kjóto (Kyoto)
  2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Svoboda + Palcr: Vidět sochy, Artefactum, Praha
  2020   Sochy a města: Morava (Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945-1989), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl (Svitavy)
  2021   Sochařské Brno 1989–2019 / Sculpture in Brno 1989–2019, Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
  1999   Za Zdeňkem Palcrem, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Výtvarní umělci v okrese Blansko, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2002 (X. Nov – Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1957   K výstavě mladých (Výstava skupiny Maj 57 v Obecním domě v Praze), Výtvarná práce, 9
  1957   Pohled do našich výstavních síní (Výstava díla F. Ronovského, V. Koutského a skupiny mladých umělců), Svobodné slovo, 13.ročník, 137.číslo, 3-3
  1958   Z výstavních síní, Svobodné slovo, 14.ročník, 113.číslo, 4-4
  1960   Pražské výstavy v prosinci, Výtvarná práce, 16
  1962   Výstava Jaro 1962, Výtvarná práce, 3-4
  1963   Filmový plakát jde za divákem, Mladá fronta, 19.ročník, 152.číslo, 5-5
  1963   Nejlepší filmové plakáty v roce 1962, Filmové novinky
  1963   Sochy, plakáty a skromnost, Mladá fronta, 19.ročník, 134.číslo, 3-3
  1964   Galerie pro všední den a její tvůrci, Kulturní tvorba, 2.ročník, 36.číslo, 4-5
  1964   Nejlepší filmové plakáty v roce 1963, Filmové novinky, 4.číslo, 14-15
  1964   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 2
  1964   Socha 1964, Výtvarná práce, 1
  1965   To je rychlost, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 2-2
  1966   Co je aktuální (Aktuální tendence českého umění, Síň Mánesu, Praha), Kulturní tvorba, 13-13
  1966   Sochař Zdeněk Palcr realizuje své..., Plamen, 92-93
  1966   Sochařské léto, Výtvarná práce, 8-9
  1966   Sochy a obrazy restaurátorů, Výtvarná práce, 4
  1966   Vědomí souvislostí, Výtvarné umění, 282-293
  1967   Montrealský součet, Výtvarná práce, 1
  1967   Socha a kresba, Výtvarná práce, 4
  1968   Počátky generace, Výtvarná práce, 4
  1968   V Galérii Fronta v Praze uvedli 2. dubna výstavu..., Výtvarná práce, 2
  1969   Generace jako slohový fenomén, Výtvarné umění, 18.ročník, 8.číslo, 372-381
  1970   Die tschechische bildhauerei des XX. jahrhunderts (Von Myslbek bis zur Gegenwart), Tschechische Skulptur des 20. Jahrhunderts
  1970   Od Palcrovy první… / Palcr nous apparaissent…, Zdeněk Palcr
  1970   Výstavy (Zdeněk Palcr), Výtvarná práce, 4
  1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 20.ročník, 9-10.číslo, 422-453
  1970   Zdeněk Palcr, Výtvarné umění, 122-131
  1977   Výstava 1970, Za Zdeňkem Palcrem, 62-62
  1979   Zdeněk Palcr empreinta,..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, 29-30
  1984   Współczesna sztuka czeska - obserwacje i fascynacje / Contemporary Czech Art- Observations and Fascinations, Wspólczesna sztuka czeska, 9-22
  1985   K brněnské výstavě Zdeňka Palcra, Někdo něco 1, 1-4
  1986   Jaký zážitek z oblasti umění byl pro tebe v roce 1985 nejsilnější? (Tuto otázku jsme položili výtvarníkům, které jsme v posledních dnech potkali), Někdo něco 3, 70-72
  1986   Říká se, že na profesionálně provozované hře v kvartetu..., Boštík, Palcr, Podhrázský, Zoubek
  1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8-8
  1995   Informel, abstrakce a renesance modernismu, České moderní umění 1900-1960, 291-315
  1995   Zdeněk Palcr: Dvojice, České moderní umění 1900-1960, 314-315
  1996   In memoriam Zdeňka Palcra (3.9.1927-12.7.1996), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-3
  1997   Od sochy k interface (K situaci v současném českém sochařství), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1998   Bez názvu - První posmrtná samostatná výstava... (Zdeněk Palcr; Galerie výtvarného umění Litoměřice. 26.2. až 29.3.1998), Detail, 3
  1998   Cesta Zdeňka Palcra k soše, Zdeněk Palcr, 7-43
  1998   O Zdeňku Palcrovi, Zdeněk Palcr, 5-6
  1998   Skupina Máj 57, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1999   Ahoj Zdeňku, Za Zdeňkem Palcrem, 60-60
  1999   Co námi se děje (Pokus o výklad jedné Palcrovy věty), Za Zdeňkem Palcrem, 30-32
  1999   Člověk a umělec Zdeněk Palcr, Za Zdeňkem Palcrem, 66-70
  1999   Dvě kacířské poznámky k dílu Zdeňku Palcra, Za Zdeňkem Palcrem, 76-78
  1999   Několik poznámek k povaze Palcrova díla, Za Zdeňkem Palcrem, 52-55
  1999   Pro Zdeňka, Za Zdeňkem Palcrem, 61-61
  1999   Proslov na vernisáži Palcrovy výstavy v Litoměřicích 26. 2. 1998, Za Zdeňkem Palcrem, 38-40
  1999   Raná léta Zdeňka Palcra, Za Zdeňkem Palcrem, 46-51
  1999   Samota Zdeňka Palcra, Za Zdeňkem Palcrem, 64-65
  1999   Sochy zachovávají své jádro v sobě, Za Zdeňkem Palcrem, 56-58
  1999   Tato knížka vznikla…, Za Zdeňkem Palcrem, 9-9
  1999   Umělec, který se zapletl do vlastního lasa, Za Zdeňkem Palcrem, 72-75
  1999   Vzpomínání na Zdeňka Palcra, Za Zdeňkem Palcrem, 42-44
  1999   Zdeněk Palcr, Za Zdeňkem Palcrem, 63-63
  2000   Ozvěny kubismu / Echoes of cubism (Kubismus mezi válkami, dvacátá a třicátá léta / Cubism between the Wars the Twenties and Thirties, Čtyřicátá léta / The Forties, Padesátá léta / The Fifties, Moravský kubismus / Moravian Cubism, Kubismus na konci století / Cubism of the End of the 20th Ce), Ozvěny kubismu / Echoes of cubism, 7-79
  2000   Raná léta Zdeňka Palcra, Miloslav Chlupáč, 165-169
  2000   Zdeněk Palcr, Miloslav Chlupáč, 143-144
  2000   Zdeněk Palcr 2, Miloslav Chlupáč, 144-146
  2000   Země - Terč / Land - Target (1958 - 1977), 100+1 uměleckých děl z dvacátého století / 100+1 Art Works of the Twentieth Century, 168-191
  2001   Sochař, který došel až na kraj, Zdeněk Palcr: Sochy
  2001   Vzpomínka na Zdeňka Palcra, Zdeněk Palcr: Sochy
  2003/06   Sochařská hlídka, Kritická příloha Revolver Revue, 26.číslo, 71-77
  2007   Figurální tvorba a modernistický objekt, Proměny dějin umění, 170-175
  2007   Výtvarná sympozia 60. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 7.číslo, 2-6
  2010   Další přátelé a známí, Via artis, via vitae, 380-415
  2010   Obnovená moderna, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 52-61
  2010   The Revival of Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 52-61
  2011   Města veškerého sochařství (Sochy v ulicích Brna), Art + Antiques, 54-59
  2012   Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno-Lesná, Lesná - 50 let sídliště, 95-103
  2015   Schránka pro ducha, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5
  2015   Sochy, Ročenka ART+, 78-80
  2016   Alain Lamaignère vzpomíná na heroické návštěvy socialistického Československa, Václav Boštík a jeho francouzský čas, 87-94
  2019   Fotit sochy, Art + Antiques, 6.číslo, 79-81
  2019   Vyportrétovat sochu, Artikl, 6.ročník, 6.číslo, 5-5
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Máj (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Zdeněk Palcr (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1970   Zdeněk Palcr: Sochy, Galerie Nová síň, Praha
  1998   Zdeněk Palcr, Krajská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1964   Tvůrčí skupina Máj ((4)), Svaz československých výtvarných umělců (SČSVU), _
  1968   Deset sochařských vyznání
  1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
  1986   Boštík, Palcr, Podhrázský, Zoubek, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  1991   Šedá cihla 78/1991, Dům umění, Opava (Opava)
  1996   Slavnostní otevření Galerie Bayer & Bayer, Galerie Bayer & Bayer, Mostecká, Praha
  1996   Stanislav Podhrázský: Kresby, sochy, Zdeněk Palcr: Sochy (Setkání), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1999   Súčasné české umenie (Zo súkromnej zbierky), Agentúra Artlines, Zichyho palác, Bratislava (Bratislava)
  2001   Barevná socha, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2005   Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa (Figura v českém sochařství 20. století), Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _
  2005   Privátní pohled (Sbírka Josefa Chloupka), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová), Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s), Správa Pražského hradu, Praha
  2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012), Galerie Moderna, Praha
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2014   Česká plastika (symbióza), Galerie Moderna, Praha
  2015   České umění ze sbírky Galerie výtvarného umění v Náchodě (II. část - plastika), Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  2018   On a ona, Galerie Moderna, Praha
  2019   Ááách. Československý filmový plakát 60.-70. let ze sbírky plakátů Terryho Ponožky, Opavská kulturní organizace (OKO), Opava (Opava)
  2019   Lechtivá socha, Spolek sochařů České republiky, Praha
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Album 75
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Aukční dům Greisen: Aukce č. 51 (Antikvity), Galerie Greisen, Aukční dům, Praha
  2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2014   Evening Sale 2014: Večerní aukce obrazů vybraných mistrovských děl (15. 5. 2014), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2022   Aukční síň Vltavín: 190. aukce (Aukce výtvarného umění), Aukční síň Vltavín, Praha
  2023   EtceteraArt 17: Post-War & Contemporary Art, Etcetera art, Praha
diář
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
  2005   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2006, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
dopisnice/pohlednice
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Zdeněk Palcr: Část figury 1978, Obvodní národní výbor Praha 9, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Czech Modern Art 1900-1960, Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Skupina Máj 57 / The Art Group Máj 57 (Úsilí o uměleckou svobodu na přelomu 50. a 60. let / Striving for Artistic Freedom in the Late 1950s and Early 1960s), Správa Pražského hradu, Praha
  nedatováno   Die Kunst von 1930 bis 2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   L'art 1930-2000, Národní galerie v Praze, Praha
  nedatováno   Umění 1930 - 2000
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Zdeněk Palcr: Sochy - fotografie Jana Svobody, Stavoprojekt, Brno (Brno-město)
  2000   Událost v krajině (České výtvarné umění 1958 - 1968 ze sbírek Českého muzea výtvarných umění), Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
  2009   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, II. část (České umění 20. století), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
katalogový plakát kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Uááá (Československý filmový plakát), Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2012   Ááách (Československý filmový plakát 1959-1989), Terryho ponožky, Praha
  2012   Československý a polský filmový plakát (Konrontace), Terryho ponožky, Praha
  2014   Ejhle! (100 dosud nevystavených plakátů)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Zdeněk Palcr (akademický sochař)
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/07   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 8.ročník, 7.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha
  1995/12   Revolver Revue (30/1995), 30.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2014/ 12/22   Sochařský zpravodaj 33 (Alfréd Hrdlicka 1928 - 2009, Zdeněk Palcr 1927 - 1995, Oscar Jespers 1887 - 1970, Henri Gaudier-Brzeska), 33.číslo, Michal Blažek, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Boštík, Palcr, Podhrázský, Zoubek, Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
  1998   Zdeněk Palcr, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2003   Svět hvězd a iluzí. Český filmový plakát 20. století, Nadace Český fond umění, Praha
plastika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Bez názvu
  1967   Bez názvu
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2001   Michal Blažek: Zdeněk Palcr (O nejdůležitějším sochaři 2. poloviny 20. století. II. díl)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2019   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Jaro / Frühling 2019), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno   Expozice českého umění 20. století, Galerie hlavního města Prahy, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Galerie Roudnice, Oblastní galerie výtvarného umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
  2010   Wspólczesna sztuka czeska (Druga kolekcja Janiny Ojrzyńskiej), Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Vratislav (Wrocław, Breslau)
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (1), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam úmrtí
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat   Seznam úmrtí
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Aktuální tendence českého umění I / Tendances actuelles de l´art tchèque
  1966   Aktuální tendence českého výtvarného umění
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
  1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991), Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezka, _
socha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947   Figura sedící ženy (z cyklu Dívky)
  1949   Milenci
  1955   Hlava
  1955   S rukama nad hlavou
  1957   Dvojice
  1957   Plavkyně
  1957   Stojící plavkyně
  1958   Sedící dívka
  1958   Sedící žena
  1959   Sedící dívka
  1962   Stojící figura
  1963   Stojící torzo
  1965   Stojící torzo
  1965   Torzo
  1966   Stojící figura II
  1967   Část figury I
  1969   Dvojice
  1972   Figura
  1976   Stojící figura
  1977   Část figury
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Terry postcards vol. 1, Terryho ponožky, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému

Zdeněk Palcr

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Olbram Zoubek: Sochy
  1992   Miloslav Chlupáč
  1995   Miloslav Chlupáč, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1995   Stanislav Podhrázský, Státní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
  1996   Josef Wagner: Kresby
  1998   Miloslav Chlupáč
  2000   Michal Blažek: Sochy, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2013   Olbram Zoubek, Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2013   Olbram Zoubek, Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2015   Miloslav Chlupáč, K-A-V-K-A knižní a výtvarná kultura s. r. o., Praha
  nedat.   Miloslav Chlupáč
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Deset sochařských vyznání
  1994   Z českého výtvarného umění, Městská galerie, Litomyšl (Svitavy)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Rudolf Uher: Sochy / Sculptures, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Možnost obrazu, 79 stránek pro Čestmíra Kafku, 38
  1990   O soše (Rozhovor se Zdeňkem Palcrem), Výtvarné umění, 23-29
  1995   Podhrázského deset soch a zákon specializace / Zehn Statuen von S. Podhrázský und das Gesetz der Spezialisierung, Stanislav Podhrázský
  1996   Záhadný výskyt skutečnosti a význam obrazu a sochy, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  1998   Skupina Máj 57, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2-2
  2000   Sochařské dílo Miloše Chlupáče, Miloslav Chlupáč, 17-17
  nedat.   Do poválečné situace..., Miloslav Chlupáč
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016/07/11   Před dvaceti lety zemřel sochař Zdeněk Palcr (revolverrevue.cz), bubinekrevolveru.cz

Zdeněk Palcr

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962/10   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život), 4.ročník, 10.číslo, Svaz československých spisovatelů, Praha

Zdeněk Palcr

periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966/09/05   Výtvarné umění, 16.ročník, 6-7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha

Zdeněk Palcr

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1962/05/ 05 -   Miloslav Chlupáč: Plastiky, Galerie Nová síň, Praha

Zdeněk Palcr

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Jan Swoboda w pracowni Zdenka Palcra: Portret rzeźbiarza, Ośrodek kultury i sztuky we Wroclawiu (Domek Romański), Vratislav (Wrocław, Breslau)
  2013   Václav Boštík (1913-2005) (K stému výročí malířova narození), Regionální muzeum v Litomyšli, Litomyšl (Svitavy)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Zpráva o první schůzi celostátní komise pro výstavu mladých výtvarníků, Výtvarná práce, 11
  1963   Rychnov 1963, Výtvarná práce, 11.ročník, 15-16.číslo, 1
  1965   Bilance československého sochařství (Problémy vývoje československého výtvarného umění v dvaceti letech osvobozené vlasti), Výtvarné umění, 145-167
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1965   Socha 1964 v Liberci, Výtvarné umění, 49-56
  1966   Symposium je Hořicích, Výtvarná práce, 2
  1967   St. Margarethen 1966, Výtvarná práce, 1-3
  1969   Výbor Svazu českých výtvarných umělců zvolený na sjezdu 25.4.1969, Výtvarná práce, 4
  1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 20.ročník, 9-10.číslo, 422-453
  1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, 24-26
  1979   Sochy proti obloze, Vladimír Janoušek 79, 33-59
  1990   Poznámky na okraj výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech 1. 7. - 10. 7. 1987, Výtvarná kultura, 41-45
  1990   Svazáci ve službách realismu, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 2
  1993/09/02   Umění v těžkých časech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 17 - 18.číslo, 9
  1994   Dvacet let uzavřené Medkovo dílo, Lidové noviny, 7.ročník, 197.číslo, 11
  1994   Generacemi napříč, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1999   "Idiota" na Hradě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8
  2001   Objekt a Objekt / objekt (Praha, České muzeum výtvarných umění, Dům u Černé Matky Boží, 31.5. - 26.8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14 - 15.číslo, 16
  2010   Malý velký Václav Boštík, Instinkt, 54-58
  2011   Výběr z díla Stanislava Podhrázského, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 2.číslo, 3
  2013   Neklidná krása, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  2013   Rekordy pro všechny, Art + antiques, 17-18
  2013   Václav Boštík v Litomyšli, Ekonom, 104-104
  2013   Výtvarná Litomyšl si letos připomene Václava Boštíka, Mladá fronta Dnes, 8-8
  2019   Vidět sochu znamená znovu ji stvořit, Fotograf, 106
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  2023   Dvě třetiny symposií - pohled do archivu, Městské muzeum a galerie, Hořice (Jičín)