Artefactum

type: nakladatelství
city: Praha
address: Husova 4, Praha 1
state: Česká republika (Czech Republic)

web: www.udu.cas.cz/cs/nakladatelstvi-artefactum/
birth year: 1994

notes:
Nakladatelství Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky

Artefactum

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2016   Josef Sudek: V ateliéru / In Studio (Ze sbírky negativů Ústavu dějin umění AV ČR / From the Collection of Negatives from the Institute of Art History, CAS)
  2019   Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile v Čechách
  2020   Josef Sudek a sochy
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2013   Palmy na Vltavě (Primitivismus, mimoevropské kultury a české výtvarné umění 1850-1950)
  2016   Nespatříte hada / Not a Single Snake in Sight (Josef Čapek, František Hrubín, Jan Skácel, Miloslav Kabeláč)
  2023   „...a viděl jsem nové nebe a novou zemi...“ (Apokalypsa a umění v českých zemích)
kniha
  published   title (subtitle)
  1996   Nápisy města Kutné Hory (Kutná Hora, Kaňk, Malín a Sedlec včetně bývalého cisterciáckého kláštera)
  1998   Josef Mánes: Dopisy
  1998   Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619
  1999   Jednota pro dostavění Chrámu sv. Víta na Hradě pražském (Edice pramenů I. 1842-1871)
  2002   Nápisy okresu Kutná Hora
  2004   Národní kulturní komise (1947-1951)
  2005   Objevování středověku (Tři kapitoly k recepci gotického umění v Čechách v pozdním 18. a raném 19. století)
  2006   Imitatio Romae. Karel IV. a Řím
  2007   Edice nedokončeného soupisu uměleckých památek politického okresu pardubicko-holicko-přeloučského
  2008   Savonarola a Florencie (Jeho působení a estetické názory)
  2009   Velké dějiny zemí Koruny české (Architektura)
  2009   Zahrady Rudolfa II. Jejich vznik a vývoj
  2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby
  2012   Buquoyská krajina / The Buquoy Landscape (Zaniklé i dochované stavby v Nových Hradech a okolí / Ruined and surviving buildings in and around Nové Hrady)
  2012   Tencalla I (Barokní nástěnná malba v českých zemích)
  2013   De sacris imaginibus (Patroni, malíři a obrazy předbělohorské Prahy)
  2013   Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Ideové, stavební a typologické proměny)
  2013   Tencalla II (Barokní nástěnná malba v českých zemích)
  2013   Verzeichnis der kunstgeschichtlichen und historischen Denkmale im Landkreis Friedland (Edice nedokončeného rukopisu)
  2015   Seňorita Franco a Krvavý pes (Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895-1967))
  2015   Setkávání (Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské)
  2016   Architektura středověkých klášterů dominikánek v Čechách a na Moravě
  2017   Cim 2: Pražský evangeliář Cim 2 (Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy)
  2017   Cirkus pictus (Zázračná krása a ubohá existence. Výtvarné umění a literatura 1800-1950)
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000
  2017   Karel IV. a Emauzy (Liturgie - obraz - text)
  2018   Art in an Unsettled Time (Bohemian Book Illumination before Gutenberg (c. 1375-1450))
  2018   Josef Sudek: Topografie sutin
  2018   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století I. (Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj a kraj Vysočina)
  2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960)
  2019   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století - vybrané stavby
  2019   Skok vysoký Josefa Krásy
  2019   Svoboda + Palcr: Vidět sochy
  2019   Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice (Teil II: Bezirk Leimeritz, Edition des Manuskripts, Band 1, Auscha - Libochowan / Díl II: Okres Litoměřice, Edice rukopisu, Svazek 1, Úštěk - Libochovany)
  2019   Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice (Teil II: Bezirk Leitmeritz, Edition des Manuskripts, Band 2, Liebeschitz - Töpley / Díl II: Okres Litoměřice, Edice rukopisu, Svazek 2, Libešice - Teplá)
  2019   Topographie der Historischen und Kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz / Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese Litoměřice (Teil II: Bezirk Leitmeritz, Edition des Manuskripts, Band 3, Trebnitz - Zirkowitz / Díl II: Okres Litoměřice, Edice rukopisu, Svazek 3, Třebenice - Církvice)
  2019   Více Krásy
  2020   František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan
  2020   Josef Cibulka (Kněz, pedagog a historik umění ve 20. století)
  2020   Obrazy nenávisti (Vizuální projevy antisemitismu ve střední Evropě)
  2020   Proměny venkovské architektury s důrazem na vývoj v 19. a 20. století II. (Jihočeský kraj, Karlovarský kraj, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj a Ústecký kraj)
  2021   Galaxie Le Corbusier (Svět přátel z pařížského ateliéru na fotografiích ze sbírky Františka Sammera)
  2021   Obrazy zášti (Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích)
  2021   Ósaka 1970: architektura, environment a média (Světová výstava jako křižovatka československé a světové architektury)
  2021   Renesanční a barokní zámek v českých zemích
  2022   Images of Malice (Visual Representations of Anti-Judaism and Antisemitism in the Bohemian Lands)
antologie/sborník
  published   title (subtitle)
  1996   Zápisná kniha pražských stavitelů 1639-1903
  2002   Pro Arte (Sborník k poctě Ivo Hlobila)
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953))
  2005   Epigraphica & Sepulcralia 1 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějiín umění AV ČR v letechz 2000 až 2004)
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného)
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové)
  2009   Epigraphica & Sepulcralia 2 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2006-2007)
  2011   Epigraphica & Sepulcralia 3 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008-2010)
  2013   Epigraphica & Sepulcralia 4 (Fórum epigrafických a sepulkrálních studií)
  2013   Tvary - formy - ideje (Studie a eseje k dějinám a teorii architektury)
  2014   Epigraphica & Sepulcralia 5 (Fórum epigrafických a sepulkrálních studií)
  2015   Epigraphica & Sepulcralia 6 (Fórum epigrafických a sepulkrální ch studií)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění)
  2016   Epigraphica & Sepulcralia 7 (Fórum epigrafických a sepulkrálních studií)
  2016   Památky Těšínského knížectví
  2017   Instant Presence (Representing Art in Photography)
  2017   Umění a tradice
  2017   Věda a umění (Sborník z 5. sjezdu historiků umění, Olomouc 16.-18. září 2015)
  2018   Hortus inventariorum (Statě k problematice inventářů pro dějiny umění)
  2018   Veřejný prostor v ohrožení? (Aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín)
  2019   Epigraphica a Sepulcralia 8 (Fórum epigrafických a sepulkrálních studií)
  2020   Osudy konfiskátů (Výzkum provenience a problematika přesunu kulturního majetku v Československu na základě prezidentských dekretů)
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“)
  2021   Modestia est signum sapientiae (Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe)
  2022   Infrastruktury (dějin) umění (Sborník ze VII. sjezdu historiků a historiček umění v Ústí nad Labem)
  2022   Nationalism and Cosmopolitanism in the Avant-Garde and Modernism (The Impact of the First Wolrd War)
mapa/plán
  published   title (subtitle)
  2020   Vizuální projevy antijudaismu a antisemitismu v českých zemích (Soubor specializovaných map)
průvodce
  published   title (subtitle)
  2015   Krajina - sídlo - obraz (Romantický řád Jiřího Jana Buquoye)

Artefactum

institution, city, address
Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i., Praha, Husova 4, Praha 11000