Lubomír Přibyl

* 27. 6. 1937, Praha, Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jn20000402083
WIKIDATA: Q37419087
VIAF: 84016237

Lubomír Přibyl
Prostorová diagonála
1962
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Přetržená diagonála
1964
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Vypnutá síť
1964
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Prostorová konfigurace čtyř segmentů a čtyř parabol
1965
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Bez názvu
1976
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
240 x 235
 

Lubomír Přibyl

„To nejlepší, co můžeme zažít je tajemství. Je to základní emoce, která stojí u kolébky opravdového umění a vědy. Kdo to nezná, nedokáže být zvědavý a není schopen cítit údiv, je prakticky mrtev, podoben vyhaslé svíci“ Albert Einstein
„Skutečnou podstatou génia jakéhokoliv druhu je přesnost.“ William Buttler Yeats
„Umělecké dílo nesmí být nahodilé, výjimečné, impresionistické, neorganické, protestující, pitoreskní, nýbrž naopak zobecňující, neměnné, vyjadřující neproměnnost.“ Le Corbusier
Matematická racionální přesnost a setkání s velkým tajemstvím přírodních sil stálo na počátku jedinečného díla grafika a tvůrce objektů-obrazů Lubomíra Přibyla, jehož práce byly od jeho prvního mezinárodního vystoupení ve Slovinské Lublani (1961) ceněny více ve světě než v Československu. Jakoby se doslova naplňovalo přísloví, že málokdo je doma prorokem, neboť svými současníky ať již kolegy či kritiky a historiky byl spíše přehlížen a opomíjen pro svou netypickou tvorbu a svou nezařaditelnost do tehdejšího dobového dění. Pouze Jiří Kolář a Vladimír Boudník, kteří koncem 50. let patřili k nejuznávanějším autoritám, v jeho počáteční tvorbě rozpoznali velký talent a jedinečnou individualitu. Zbytek pražských umělců ho však odmítl pro přílišnou estetizaci a on naopak odmítl emocionálně vypjatý informel, jehož drásané struktury křičely do světa všechen bol a úzkosti lidí i celé společnosti, která měla za sebou frustrující zážitek poválečných odsunů, konfiskací i následné hrdelní procesy let padesátých. Přibylovi bylo však toto maximálně subjektivní pojetí umění vzdálené. Od počátku naproti tomu hledal výraz, který by vyjadřoval řád, byl trvalý, objektivní, nadčasový, který by promlouval k citlivému diváku bez ohledu na jeho kulturní zázemí. Byl tak výjimečně spřízněn s evropskými trendy. Jiří Valoch zpětně přirovnal jeho díla s tvorbou mezinárodní skupiny Zero (Hainz Mack, Otto Piene, Günter Uecker, Piero Manzoni, Jan Schonhooven ad.), která se rozhodla překonat informel právě estetizací a zjednodušením na nejzákladnější vyjadřovací prostředky, často až k monochromii. Právě pro svou „objektivitu“ získal ve světě značnou oblibu a díky úspěchům na mezinárodních výstavách a bienálích, jichž se pravidelně účastnil, se stal ve světě poměrně známým a sbíraným umělcem.
U nás však stále jeho důsledná neliterárnost po dlouhá léta odrazovala kritiky od hlubšího studia jeho prací, neboť konkrétní příběh jde snadněji vyjádřit slovy než matematicky přesný řád panující na monochromních černých plochách tak typických pro Přibyla, který se jako jeden z mála naších umělců důsledně věnuje výhradně černé monochromii občas narušované pouze šedým leskem plátkového hliníku. Jeho směřování k maximální jednoduchosti bylo patrné v jeho počátcích, kdy v padesátých letech pracoval s vrstvami barev, které prosvítaly pod prorývanou vrchní černou vrstvu. Z temnot plátna se tak vynořovaly maximálně zjednodušené symboly, zoomorfní až totemické tvary evokující prapůvodní mytické bytosti. Již v těchto prvních obrazech můžeme nalézt motiv světla vyzařujícího z nitra obrazu. Právě toto objevování a zviditelňování světla se pro Přibyla stalo pravděpodobně nejdůležitějším motivem, který v průběhu let neustále rozvíjel a zdokonaloval. Pravděpodobně by tímto svým zarputilým snažením potěšil Rudolfa Kremličku, jenž si ve svých konfesích posteskl, že “Je málo malířů, kteří vydrží pracovat na obraze několik měsíců – ježto pracují více na obraze na místo, aby zdokonalovali a vyčišťovali svoji myšlenku.“ Než však svůj životní motiv a techniku nalezl, musel projít ještě studiem na Akademii výtvarných umění v Praze v malířském ateliéru Vlastimila Rady, kam byl přijat roku 1957. Zde však pobyl pouze jediný rok, neboť po zjištění, co se tehdy v ateliéru vyučuje, ztratil zájem o další studium. Také jeho domácí tvorba neodpovídala požadavkům tehdejší socialistické kultury, tudíž byl tak jako tak donucen studium ukončit. Největším ziskem pobytu na AVU však byla možnost konzultací s podobně naladěnými spolužáky a hlavně možnost dostat se k informacím o vývoji umění na západ od našich hranic. Jedním ze zdrojů byla právě knihovna akademie, kam ještě po válce přicházely časopisy a publikace věnující se evropské a světové tvorbě. Další cestou byla mediální kampaň k naší veleúspěšné účasti na EXPO Brusel´58, kde v týdenících byly ukazovány pavilony ostatních zemí spolu s uměleckými díly provázenými často odsuzujícím komentářem. Podobně laděné byly i propagandistické snímky a články odmítající současné světové umění, které bylo samozřejmě jako ukázka špatné tvorby reprodukováno nebo exemplárně natočeno. Pro mladé umělce však politický komentář nehrál žádnou roli a spíše sloužil k pobavení, ale to, co mohli vidět na fotografiích, pro ně znamenalo velkou vzpruhu a podnět pro jejich další tvorbu. Přibyl sám vzpomíná na díla Maxe Billa, který byl v té době na vrcholu své popularity. V jeho dílech i myšlenkách nalezl přesnější představu, o tom, co je pro něj v umění důležité.
Jak se později ukázalo, byl Přibylův odchod z AVU jedním ze šťastných rozhodnutí, jelikož byl nucen záhy nastoupit do závodu ČKD Přístroje Vysočany, kde pracoval v propagaci. V roce 1959 poloilegálně navštívil tehdy přísně střeženou zkušebnu přístrojů vysokého napětí v Běchovicích (založena 1954). Zde podlehl zcela kouzlu prostoru vysoké tovární haly, která byla naplněna přístroji jako vystřiženými z futuristických románů, laboratoře doktora No či profesora Lefévra. Hlavně ho však ohromila fascinující síla elektrické energie a světla. Na vlastní oči mohl spatřit pokusy, kdy na obrovských koulích či mezi vysokými kovovými tyčemi probíhaly neuvěřitelně silné světelné výboje. Byla to podívaná vzbuzující posvátnou hrůzu i bezmezný obdiv k síle, jež je skryta všude kolem nás, v přírodě. Napětí ve vzduchu ježilo vlasy na hlavě a člověk byl doslova elektrizován.
Pod vlivem těchto jevů spatřených ve zkušebně se v jeho dílech začínají objevovat základní geometrické formy, většinou kladené jako protipóly. Tyto protipóly můžeme vnímat jako ryze technickou záležitost, jako různě nabité póly - anodu a katodu, které při kontaktu uvolňují svou energii, ale i jako jeden ze základních přírodních a duchovních principů. Objevuje se též motiv diagonály, která se pro Přibyla stane jedním z hlavních témat znovu a znovu zpracovávaných.
Ve vysočanském provozu se též seznámil s Vladimírem Boudníkem a jeho novou technikou strukturálního tisku z nalezených kovových špon a poškozených desek, kterou Boudník nazval explozialismem. Tuto techniku pro své potřeby Přibyl pozměnil a vytvořil svou verzi materiálového tisku, která se paradoxně postupně vykrystalizovala v téměř protikladnou k záměrné nahodilosti Boudníkových grafik a k dílům dalších českých informálních umělců. Ve struktuře totiž hledal nikoliv individualitu, ale univerzálnost. Hledal něco, co by mohlo být objektivnější než malba a klasická grafika. Svou tvorbou tak částečně navazuje na tradici umělců snažících se již od pradávna o nalezení přesného řádu. Pro antické umělce byla jejich díla obrazem nedosažitelného ideálu. Podle Platóna je mnohem krásnější než hvězdná obloha vyšívaný přehoz zobrazující hvězdy přesně podle daného řádu harmonie. Jen člověk může nahlédnout na tajemství přírody a jedině on může usilovat o dokonalost. Zlatý řez, proporce, kompozice, ornament, nebeský Jeruzalém vtělený do katedrály, matematicky přesná perspektiva, která však ve své podstatě duchovní rozměr matematiky a poměrů v umění narušila, to vše jsou jen kroky na cestě k dokonalé kráse. Zvolený systém či princip pomáhal a pomáhá umělcům uspořádat prvky v obrazové ploše stejně, jako pomáhá gramatika při tvorbě vět a vzniku literatury.
Lubomír Přibyl pro sebe nalezl řešení v naprostém omezení barevnosti, matematicky přesném rozmístěním bodů v ploše a striktně jednotném použití provazu, k němuž dospěl v polovině 60. let postupným experimentováním se strukturálními tisky z různých materiálů. Zpočátku používá epoxidem zpevněný písek, papír, plátno či hadr, jejichž přirozenou beztvarost, amorfnost protíná uprostřed linií diagonály nebo z nich modeluje precizní geometrické tvary. Je to jakési zjevení řádu v chaotickém prostoru. Roku 1964 užívá k tisku nalezené rybářské sítě, které vypíná a později deformuje, aby nakonec přešel k vlastním konstruovaným sítím, které stály na počátku jeho unikátní hlubotiskové techniky provlékaného provazu zpevněného epoxidovým lepidlem. Stejnou techniku používá i na svých obrazech-objektech. Struktura provazů provlékaných a napnutých k prasknutí podle matematicky přesného řádu vnáší do monochromních černých ploch světlo a vytváří tak fascinující prostor. Asi nejzajímavějším příkladem různého vnímání fyzicky neměnných ploch jsou Prostupující se jehlany či Zkosené hranoly, které se při obcházení neustále proměňují, jejich světlost a prostor závisí na směru a intenzitě osvětlení. Objevují se linie, plochy, struktury, vystupují nebo zapadají do hlubin imaginárního prostoru. Dostává se tak do blízkosti op-artu (Bridget Riley, Victor Vasarely ad). Podobně jako oni konstruuje Přibyl za pomoci jednoduchých linií a matematických pravidel vztahy mezi tvary, prvky a prostorem. Na dřevěné desce sériemi čar zobrazuje rozfázovaný pohyb otáčejících se a padajících obdélníků – prostorových plánů, zviditelňuje točivé zlomy v prostoru či napíná fascinující sítě. Používá k tomu exaktní číselné řady, které zpočátku počítá sám, později si nechá tyto řady zpracovat pomocí počítače. Často však pro dosažení kýženého výsledku musí přesná čísla citem vizuálně upravovat. Díky těmto úpravám ale především díky použitému materiálu, který se ne vždy stejně otiskuje, vnáší do pravidelného řádu prvek náhody, případně i drobných nedokonalostí. Tím se přiblížil možná přírodnímu řádu mnohem více než přesné matematické formy jeho minimalistických kolegů (Zdeněk Sýkora, Vladislav Mirvald, Jan Kubíček, Radek Kratina, Stanislav Zippe).
Petra Příkazská / text katalogu Lubomír Přibyl. Galerie moderního umění v Hradci Králové 2011

Lubomír Přibyl

 

Lubomír Přibyl

Lubomír Přibyl
Prostorová diagonála
1962
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Přetržená diagonála
1964
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Vypnutá síť
1964
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Prostorová konfigurace čtyř segmentů a čtyř parabol
1965
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Bez názvu
1976
dřevoryt (xylografie, X 2)
papír
240 x 235
Lubomír Přibyl
Deformace oblouků
1980
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Prostupující se zkosené jehlany
1987

olej, překližka, provaz
162 x 122 cm
Lubomír Přibyl
Kvadratická textura
1988
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Mimostředné segmenty
1994

olej, překližka, provaz
162 x 122 cm
Lubomír Přibyl
Zkosené hranoly 1
1995

olej, překližka, provaz
162 x 122 cm
Lubomír Přibyl
Zkosené hranoly 2
1995

olej, překližka, provaz
162 x 122 cm
Lubomír Přibyl
Zkosené hranoly 2
1995

olej, překližka, provaz
162 x 122 cm
Lubomír Přibyl
Prostorové plány 1
1996

olej, překližka, provaz
162 x 122 cm
Lubomír Přibyl
Prostorové plány 2
1996

olej, překližka, provaz
162 x 122 cm
Lubomír Přibyl
Prostupující se jehlany
1996
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Spatial planes
1998
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Rotační síť
2003
litografie (L)
papír
905 x 665
Lubomír Přibyl
Otáčející se prostorové plány
2004

olej, překližka, provaz
162 x 122 cm
Lubomír Přibyl
Bez názvu
nedatováno
litografie (L)
papír
331 x 240
 

Lubomír Přibyl

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Praha, Praha

Lubomír Přibyl

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953
???? - ????   Klub konkrétistů, *1967
???? - ????   Klub konkrétistů 2 Praha, *1998
???? - ????   Volné sdružení Tolerance, *1989
???? - ????   Výtvarná skupina Jiná geometrie, *
???? - ????   Výtvarná tvůrčí skupina Geometrie, *
1961 - ????   Sdružení českých umělců grafiků Hollar, *1917, 1961 host, 1963 člen
1963 - 1970   Svaz českých výtvarných umělců (SČVU), *1972, vyloučen

Lubomír Přibyl

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1959/09/23 - 1959/10/24   Lubomír Přibyl: Oleje a grafika 1958 - 1959, Divadlo Rokoko, Praha
1960/10/26 - 1960/11   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960, Divadlo E. F. Buriana, Praha
1962   Lubomír Přibyl, International Graphic Arts Society, New York City (New York)
1963   Lubomír Přibyl, Divadlo Stanislava Kostky Neumanna, Praha
1963/06/09 - 1963/07   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954-1962, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1963/10/11 - 1963/11/03   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954-1962, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964   Lubomír Přibyl, Gallery RG, Curaçao
1964/11   Lubomír Přibyl, Galerie Fronta, Praha
1965   Lubomír Přibyl, Galerie Lambert, Paříž (Paris)
1965   Lubomír Přibyl, Divadlo Viola, Praha
1966   1. Międzynarodowe Biennale Grafiki Krakow, Krakov (Kraków), Krakov (Kraków)
1967   Lubomír Přibyl, Galerie Platýz, Praha
1969   Lubomír Přibyl, Pratt Graphic Center, New York City (New York)
1970   Lubomír Přibyl, Galerie Tangente, Heidelberg
1971   Lubomír Přibyl, Galerie Tangente, Mannheim
1972   Lubomír Přibyl, Gallery Internationale, New York City (New York)
1974   Lubomír Přibyl, Stedelijke Openbare Bibliotheek Deventer, Deventer
1976   Lubomír Přibyl, Centro d´Arte - Galleria Antelami, Parma
1989/02/13 - 1989/03/02   Lubomír Přibyl: Grafika, Ústav makromolekulární chemie (Galerie Makráč), Praha
1989/05/04 - 1989/05/27   Lubomír Přibyl: Grafika, Galerie K, výstavní síň týdeníku Květy, Praha
1991/02/05 - 1991/03/03   Lubomír Přibyl, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Lubomír Přibyl, Galerie Dílo, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1995/07/04 - 1995/07/23   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
1998/11/29 - 1999/02/14   Lubomír Přibyl, Prag, Galerie Goller, Selb
1999/04/19 - 1999/05/21   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, Lounská výstavní síň Telecom, Louny (Louny)
2001/05/17 - 2001/07/15   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2002   Lubomír Přibyl, Ašské kulturní středisko, Aš (Cheb)
2002/10/10 - 2002/10/31   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, Výběr grafiky z let 1964-2002, Galerie informačního centra Univerzity Palackého, Zbrojnice, Olomouc (Olomouc)
2005/02/24 - 2005/03/27   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-2001, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2006/11/08 - 2006/12/08   Lubomír Přibyl: Prostorové konfigurace, Galerie Gambit, Praha
2007/02/26 - 2007/04/01   Cena Vladimíra Boudníka 2006. Lubomír Přibyl, Clam-Gallasův palác, Praha
2007/09/06 - 2007/10/19   Lubomír Přibyl: Grafika, Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál, Praha
2009/10/14 - 2009/11/08   Lubomír Přibyl: Grafika, Galerie AMB - Sbor kněze Ambrože Církve československé husitské, Hradec Králové (Hradec Králové)
2009/11/03 - 2009/12/18   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika, Galerie Dion, Praha
2011/03/03 - 2011/05/29   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2011/03/17 - 2011/05/02   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
2011/06/09 - 2006/08/28   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints, Brno Gallery CZ, Brno (Brno-město)
2012/01/30 - 2012/03/09   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2017/01/26 - 2017/03/04   Lubomír Přibyl a Robert Urbásek: Síla jedné barvy, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
2017/10/11 - 2017/11/05   Lubomír Přibyl: Čtvrtý rozměr, Galerie Hollar, Praha
2020/01/17 - 2020/03/23   Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru (práce ze 60. let), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2023/07/15 - 2023/11/05   Lubomír Přibyl: Retrospektiva, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
????/11/25 -   Tolerance, Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35, Praha
1959/12/31 - 1960/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1962/03/02 - 1962/03/25   Hosté Hollara (Výstava grafiky hostů Hollara), Galerie Hollar, Praha
1963   5. mednarodni grafični bienale, Lublaň (Ljubljana), Lublaň (Ljubljana)
1964/05/07 -   Tvůrčí skupina Radar, Mánes, Praha
1965   6. Mednarodni bienale grafike (International Biennale of Graphic Art, Ljubljana), Lublaň (Ljubljana), Lublaň (Ljubljana)
1965/05/07 - 1965/06   Světová grafika, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1965/07/04 - 1965/08/29   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
1965/07/30 - 1965/08/22   Grafika 65, Galerie Václava Špály, Praha
1965/10/01 - 1965/11/07   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik, Kunsthaus, Hamburk (Hamburg)
1966/02/08 - 1966/03/31   Grafika Praga 66, Obecní dům, Praha
1966/03 - 1966/04   Mezinárodní výstava grafiky 1965: Výběr grafických prací z lublaňského bienále, Staroměstská radnice, Praha
1966/06/12 - 1966/09/04   Nové cesty: Přehlídka současné avantgardy, Dům umění, Zlín (Zlín)
1966/11/08 - 1966/12/31   Junge tschechische Grafik, Galerie t, Heidelberg
1966/12/23 - 1967/01/03   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
1967/04/23 - 1967/05/15   Výstava mladých ´67, Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV), Praha
1967/05/11 - 1967/06/11   Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1967/07/20 - 1967/08/25   1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
1967/10/27 - 1967/11/26   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Mánes, Praha
1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda, Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
1968/01/03 - 1968/04/21   Sex Från Prag, Konstforum, Norrköping
1968/02 - 1968/03   50 let Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1968/06/09- 1968/08/31   Sex Från Prag, Stenhusgården, Linköping
1968/09/08 - 1968/10/27   1. bienále "Výzkumy grafiky", Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1968/11/08 - 1968/12/08   Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 50 letům republiky, Galerie Hollar, Praha
1968/12 - 1969/02   Gravures tchecoslovaques contemporaines, Musée des Beaux-Arts, Nîmes (Gard)
1970/01/17 - 1970/02/15   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft, Galerie Haus Metternich, Koblenz
1970/02/08 -   77 grafici, Galleria del Palazzo dei Principi, Corregio
1970/04/02 - 1970/04/26   Výstava mladých ´70, Mánes, Praha
1970/09/08 - 1970/09/27   Czechoslovak Graphics, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
1970/09/12 - 1970/09/27   50 e uno grafici cecoslovacchi, Edificio Scolastico Giovanni Pascoli, Massafra
1971/01/19 - 1971/02/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika 71, Mánes, Praha
1971/04/30 - 1971/05/31   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970, Centraal Museum Utrecht, Utrecht
1971/09/18 - 1971/09/28   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Grafika, Divadlo Zdeňka Nejedlého, výstavní síň, Chrudim (Chrudim)
1973/05   Knižní ilustrace v boji proti fašismu v edici NV - ČSPB 1963-1973, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1983/07/14 - 1983/08/14   Obrazy a sochy, Obvodní kulturní dům v Praze 9 Gong, Praha
1985   Le Salon des Nations a Paris, Centre International d´Art Contemporain, Paříž (Paris)
1989/02/02 - 1989/03/26   Současná česká grafika, Mánes, Praha
1989/12/19 - 1990/01/31   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava, Památník národního písemnictví, Praha
1990/06 - 1990/07   Geometrická a konstruktivní tvorba, Výstavní síň Viléma Wünsche, Havířov (Karviná)
1990/07/10 - 1990/08/12   Volné sdružení Tolerance, Galerie Československý spisovatel, Praha
1990/08/15 - 1990/09/03   90 autorů v roce '90, Palác kultury, Praha
1990/11/13 - 1991/01/01   SČUG Hollar po 20 letech přerušené činnosti, Galerie Václava Špály, Praha
1991/05/21 - 1991/06/23   Jiná geometrie, Mánes, Praha
1991/08/27 - 1991/09/15   2. členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka, Galerie Chodovská tvrz, Praha
1991/09/20 - 1991/10/27   Artikulace, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1991/09/25 - 1991/10/16   PRAHA Graphic 1991. Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic, Galerie G 4 - Modrý pavilón, Praha
1991/10/31 - 1991/11/14   Řád a poezie, Centrum české grafiky, Praha
1991/11/27 - 1992/01/05   Grafika členů SČUG Hollar, Galerie výtvarného umění, Kladno (Kladno)
1992/05/07 - 1992/06/07   Minisalon, Galerie Nová síň, Praha
1992/05/14 - 1992/06/21   Grafika členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
1992/07/01 - 1992/08/02   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava k 75. výročí založení, Mánes, Praha
1992/08 - 1992/10   Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka, Palác Kinských, Praha
1992/09/17 - 1992/10/25   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (k 75. výročí založení), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1992/12 - 1993/01   Novoročenky ze sbírky Josefa Poláčka, Městské divadlo, Varnsdorf (Děčín)
1993   Minisalon, Musée des Beaux Arts, Mons (Belgie)
1993/06/04 - 1993/07/04   Inter-Kontak-Grafik - Praha ´93, Mánes, Praha
1993/09/15 - 1993/10/10   5 x 10, Galerie Hollar, Praha
1993/10 - 1993/11   Exposition de l´Association de la gravure tcheque Hollar, _, _
1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1994/01/20 - 1994/02/27   Česká grafika šedesátých let, Palác Kinských, Praha
1994/03/03 - 1994/05/01   Minisalon, Art and Culture Centre, Hollywood, Los Angeles
1994/09/02 - 1994/10/23   Minisalon, Contemporary Arts Center, Cincinnati (Ohio)
1994/10/28 - 1994/12/04   Minisalon, Courtyard Gallery, New York City (New York)
1995/02 - 1995/03   Minisalon, Chicago Cultural Center, Chicago (Illinois)
1995/04/15 - 1995/06/18   Minisalon, Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
1995/05/27 - 1995/07/25   Inter-Kontakt-Grafik ´95 1. mezinárodní trienále grafiky Praha, Staroměstská radnice, Praha
1995/12/03 - 1996/01   Minisalon, The Museum of Fine Arts, St. Petersburg (Florida)
1996/03/20 - 1996/04/30   Minisalon, Gallery of Fine Arts, Forth Myers (Florida)
1996/04/26 - 1996/09/29   I. nový zlínský salon, Zlín (Zlín), Zlín (Zlín)
1996/05/12 - 1996/05/20   Message of the Sign - Between Letter and Image, Hall (1), Abu Dhabi
1996/05/19 - 1996/08/15   Minisalon, McKissick Museum, Columbia (South Carolina)
1996/07/01 - 1996/08/31   Minisalon, National Czech & Slovak Museum & Library, Cedar Rapids (Iowa)
1996/09/14 - 1996/10/19   Minisalon, University Art Gallery, North Dartmouth (Massachusetts)
1996/10   Minisalon, Jonson Gallery, Albuquerque (New Mexico)
1996/11/12 - 1996/12/31   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1996/11/26 - 1997/02/08   Minisalon, Telfair Museum of Art, Savannah (Georgia)
1997/01/15 - 1997/02/09   Jubilanti 1997, Galerie Hollar, Praha
1997/02/27 - 1997/12/31   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1997/03/06 - 1997/05/10   Prostorové pole, Galerie GM, Praha
1997/10/08 -   Minisalon, Pražský hrad, Praha
1997/10/09 - 1997/11/08   Hollar 80 1917 - 1997. Grafická tvorba členů SČUG Hollar k 80. výročí založení, Staroměstská radnice, Praha
1997/11/28 - 1998/01/04   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
1998/02/11 - 1998/10/31   Díla českých výtvarných umělců darovaná Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení, Karolinum, Praha
1998/04/01 - 1998/04/26   Lubomír Přibyl, Dana Puchnarová: Grafika, Galerie Hollar, Praha
1998/04/23 - 1998/06/07   Mezi tradicí a experimentem. Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939-1989, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
1998/04/24 - 1998/05/29   Zeitgenössische grafische Kunst aus Tschechien, Goethe-Institut Staufen, Staufen im Breisgau
1998/04/30 - 1998/06/14   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1998/06/28 - 1998/09/05   Klub konkrétistů, Vila manželů Kotrbových, Klenová (Klatovy)
1998/09/14 - 1998/10/15   2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98, Praha, Praha
1998/10/02 - 1998/10/31   Triennale 100 miast, Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
1998/10/17 - 1999/02/07   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1998/11/20 - 1998/12/19   Minisalon, Bibliothèque royale de Belgique, Brusel (Brussels)
1998/12/11 - 1999/01/17   Triennale 100 miast, Biuro Wystaw Artystycznych, Bydgoszcz
1999/01/05 - 1999/02/01   Radoslav Kratina: Objekty, Lubomír Přibyl: Grafika, Ústředí Investiční a Poštovní banky, a.s., Praha
1999/03/25 - 1999/05/23   Klub konkrétistů / Klub konkretistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
2000/03/21 - 2000/04/10   Klub konkrétistů, Tjeckiska centret Stockholm (České centrum Stockholm), Stockholm
2000/05   Setkání výtvarníků konstruktivní orientace, Dejvická galerie Vincence Kramáře, Praha
2001/01/14 - 2001/02/25   Zeitgenössische Tschechische Grafik, Städtische Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg im Breisgau
2001/06/01 - 2001/06/18   Contemporary Czech Graphic Art, Ephrat Gallery, Tel Aviv
2001/07/18 - 2001/09/02   Klub konkrétistů, Dům umění, Opava (Opava)
2001/10/03 - 2001/10/31   Klub konkrétistů pražská sekce, Galerie informačního centra Univerzity Palackého, Zbrojnice, Olomouc (Olomouc)
2001/10/04 - 2001/11/25   Jak se dělá grafika. Tisk z hloubky (dílna), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2001/10/19 - 2002/02/03   Jiří Kolář sběratel / Jiří Kolář the Collector, Veletržní palác, Praha
2002   Minisalon, Galeri Nasional Indonesia, Jakarta
2002   Minisalon, Museum Puri Lukisan, Ubud
2002   Minisalon, Majapahit Mandarin Hotel, Surabaya
2002/01/09 - 2002/02/03   Jubilanti Hollaru 2002, Galerie Hollar, Praha
2002/02/14 - 2002/04/07   Monochromie / Monochromy, České muzeum výtvarných umění, Praha
2002/03/05 - 2002/04/05   Česká grafika. Půlstoletí proměn moderní grafické tvorby, Mánes, Praha
2002/04/08 - 2002/05/02   Jubilanti Hollara 2002, Duha, kulturní klub U hradeb, Prostějov (Prostějov)
2003/01/23 - 2003/03/07   Minisalon, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2003/07/03 - 2003/09/14   ...o technice / ...about technology..., České muzeum výtvarných umění, Praha
2003/11/11 - 2003/12   Hollar: Současná česká grafika, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
2003/11/19 - 2003/12/14   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Karolinum, Praha
2004/04/29 - 2004/06/13   Díla členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/06/23 - 2004/07/01   Nespojuje nás jenom Labe / Nicht nur die Elbe verbindet uns, Schloss Pillnitz, Pillnitz, Dresden
2004/09/06 - 2004/09/27   Nespojuje nás jenom Labe / Nicht nur die Elbe verbindet uns - setkání Čech a Saska, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha
2004/09/29 - 2004/10/24   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Galerie Hollar, Praha
2005   Hudba ve výtvarném umění. Socha, malba, grafika, sklo, Galerie Pyramida, Praha
2005/02/24 - 2005/03/27   Grafické techniky 2, Lept, akvatinta, kombinovaná technika, Kulturní středisko Svět, Mladá Boleslav (Mladá Boleslav)
2005/06/18 - 2005/10/30   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection, Cincinnati Art Museum, Cincinnati (Ohio)
2005/07/02 - 2005/08/30   Les arts graphiques tcheques, Galerie Audabiac, Audabiac
2005/10/21 - 2005/11/30   Rozbít hranice. Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969, Galerie Zámeček - Ernestinum, Příbram (Příbram)
2006/04/26 - 2006/05/28   Česká grafika 60. let, Galerie Hollar, Praha
2006/04/27 - 2006/05/11   Napříč časem I, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2007/01/03 - 2007/01/28   Jubilanti Hollaru 2007, Galerie Hollar, Praha
2007/08/07 - 2007/09/23   Jubilanti Hollaru 2007. Grafické listy českých umělců, Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
2007/09/25 - 2007/11/10   Pocta Václavu Hollarovi: 400. výročí narození světoznámého českého grafika, 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků, Clam-Gallasův palác, Praha
2007/10/04 - 2007/11/25   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2008/01/26 - 2008/03/16   Soustředěný pohled / Focused View: Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2008/04/11 - 2008/05/18   Corpus delicti. Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2008/07/19 - 2008/08/16   Klub konkretistů Východní Čechy, Tvrz Čachrov - ovčín, Čachrov (Klatovy)
2009/05/08 - 2009/06/28   Lenka Vilhelmová, Lubomír Přibyl, Haus der Modernen Kunst, Staufen-Grunern
2009/07/02 - 2009/07/30   Napříč časem III, Cisterciánský klášter, Osek (Teplice)
2010/07/03 - 2010/09/30   Napříč časem IV, Pražská brána, Velvary (Kladno)
2010/11/03 - 2010/11/30   Rovnoběžky a průsečíky, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2011/01/27 - 2011/03/27   Cena Vladimíra Boudníka /1995–2010/ a Autorské knihy /1997–2009/, Galerie Slováckého muzea, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2011/11/14 -   Napříč časem V, Fara, Klecany (Praha-východ)
2011/12/08 - 2012/01/29   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2011/12/18 - 2012/01/09   Umělci Archivu, DOX, Malá věž, Praha
2012/01/04 - 2012/02/05   Jubilanti Hollaru 2012, Galerie Hollar, Praha
2012/02/27 - 2012/04/01   Grafika roku 2011, Clam-Gallasův palác, Praha
2012/10/25 - 2013/03/31   Od Tiziana po Warhola: Muzeum umění Olomouc 1951-2011 (IV. Výtvarné umění 1948-2011), Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2013/02/20 - 2013/03/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
2013/03/13 - 2013/04/12   Napříč časem VII, Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
2013/06/22 - 2013/09/15   Napříč časem VIII, Zámek Rychnov nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
2013/09/12 - 2013/11/17   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2013/11/19 - 2014/02/09   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
2014/02/27 - 2014/04/10   Co všechno máme…, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2014/07/23 - 2014/08/17   Nová tvorba, Galerie Hollar, Praha
2015/03/03 - 2015/05/24   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 / Vladimír Boudník Prize: 20 Years, Colloredo-Mansfeldský palác, Praha
2015/05/03 - 2015/05/24   Napříč časem XI, Galerie Melantrich, Rožďalovice (Nymburk)
2015/05/28 - 2015/06/23   Napříč časem XII, Uhříněveské muzeum, Uhříněves, Praha (Hlavní město Praha)
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův salon (2007-), Praha
2015/07/14 - 2015/08/21   Konkret/ism 1967-2015: Výstava KK3 Klubu konkretistů, Topičův klub Topičova salonu, Praha
2015/09/10 - 2016/01/03   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
2015/09/30 - 2015/10/31   Cesty mohou býti rozličné: Výstavy současného výtvarného umění v ústavech Akademie věd, Galerie Národní technické knihovny (Galerie NTK), Praha
2015/12/02 - 2016/01/31   Setkávání - Sbírka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., DOX, Malá věž, Praha
2016/04/28 - 2016/09/25   Uhlem, štětcem, skalpelem…, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2016/11/09 - 2016/12/04   Od Boudníka k dnešku: Česká strukturální grafika, Galerie Hollar, Praha
2017/09/14 -   Konkrétní podzim 2017, Galerie U přívozu (Studijní a vědecká knihovna), Hradec Králové (Hradec Králové)
2017/10/13 - 2018/01/20   Hollar dnes, Obecní dům, Praha
2018/05/24 - 2018/09/09   Napříč časem XV, Galerie Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
2018/06/01 - 2018/09/02   100 + 1 Hollar, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
2019/06/14 - 2019/08/24   Art Graphique tchéque, Centre tchèque de Paris (České centrum Paříž), Paříž (Paris)
2019/09/04 -   Konkrétní podzim 2019. Minimal art, FOX Gallery, Hradec Králové (Hradec Králové)
2019/11/15 - 2020/01/05   O 50 let později / 50 Years Later, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2020/01/24 - 2020/04/26   Geometrické struktury. Pocta Zdeňku Sýkorovi, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2021/06/03 - 2021/06/30   Nové cesty - nové objevy, Galerie Novoměstská radnice, Praha
2021/07/31 - 2021/10/10   Přítomnost, Městská galerie Zázvorka, Nové Město nad Metují (Náchod)
2022/02/02 - 2022/02/27   Jubilanti Hollaru 2022/2, Galerie Hollar, Praha
2022/07/16 - 2022/09/17   Printed Voices from Czechia: Social and Cultural Reflections, Kennedy Heights Art Centre, Cincinnati (Ohio)
2022/11/04 - 2023/01/15   Rytmus, Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (Klatovy)
2022/11/10 - 2022/12/04   La forme d'impression: Matrice jako projekt, artefakt či koncept v paměti počítače, Galerie Hollar, Praha
2022/11/17 - 2022/12/03   Výtvarný projekt Minisalon 15x15x5 cm, Galerie Nová síň, Praha
2022/12/22 - 2023/01/22   Minisalon 1984, Galéria Umelka, Bratislava (Bratislava)
2023/02/24 - 2023/04/16   Společně a konstruktivně: Německé a české konkrétní umění ve sbírce Galerie Gollar, Interaktivní galerie Becherova vila, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
2023/05/04 - 2023/06/04   Magické číslo 3, Galerie Hollar, Praha
2023/05/12 - 2023/06/25   Gemeinsam und Konstruktiv, Freiheitshalle Hof, Hof (Hof and der Saale)
2023/06/24 - 2023/08/27   Dimenze, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
nedat.   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Letní výstava členů, Galerie Hollar, Praha
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/05/26 - 1995/05/27   Savremena češka grafika, aukcija, Етнографски музеј у Београду (Etnografski muzej), Bělehrad (Beograd)
1997/09/07   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Rezidence primátora hlavního města Prahy, Praha
2000/04/08   27. aukce - Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy, Palác Žofín, Praha
2000/09/23   29. aukce - Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika, Spolek Hlahol, Praha
2001/10/13   35. aukce Aukčí síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2003/09/28   1. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2003/12/07   2.aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2004/02/29   3. aukce moderního umění, Hotel Holiday Inn, Praha
2008/12/06   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, dražba, Karolinum, Praha
2012/04/15   Aukce moderního a současného umění, Augustine Hotel, Praha
2013/05/19   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2013/12/01   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín, Palác Žofín, Praha
2014/02/27   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2016/06/09   Večerní aukce poválečného & současného umění / Post-War & Contemporary Evening Sale, Topičův salon (2007-), Praha
2017/11/01   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Dům techniky, Praha
2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71), Topičův salon (2007-), Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1995/02/22 - 1995/05/25   Savremena češka grafika, Етнографски музеј у Београду (Etnografski muzej), Bělehrad (Beograd)
1997/09/01 - 1997/09/05   Výstava dražených děl aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Karolinum, Praha
2003/09/22 - 2003/09/26   I. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2003/11/24 - 2003/12/06   2. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, předaukční výstava, Galerie Peron, Praha
2004/02/16 - 2004/02/28   3. aukce moderního umění, výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
2008/11/21 - 2008/12/04   9. aukční salon výtvarníků - 382 dárců pro Konto Bariéry, Karolinum, Praha
2012/04/03 - 2012/04/11   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Galerie Maldoror, Praha
2012/04/13 - 2012/04/14   Aukce moderního a současného umění, předaukční výstava, Augustine Hotel, Praha
2016/05/24 - 2016/06/09   Poválečné & současné umění: Předaukční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
2017/10/30 - 2017/11/01   Předaukční výstava Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
2019/02/14 - 2019/02/24   Aukce výtvarného umění (Aukce 71): Předuakční výstava, Topičův salon (2007-), Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2013/11/14 -   Století relativity: Stálá expozice výtvarného umění 20. století / Century of Relativity: Permanent exposition of fine arts of the 20th century, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
trh/veletrh
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2007/05/21 - 2007/05/27   Art Prague. 6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair, Mánes, Praha

Lubomír Přibyl

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Lubomír Přibyl
  1960   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960
  1963   Lubomír Přibyl, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1964   Lubomír Přibyl
  1989   Lubomír Přibyl: Práce z posledních let
  1995   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
  2001   Lubomír Přibyl: Grafika 1959–1998, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2002   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě (Výběr z grafiky z let 1966-2002)
  2005   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-2001, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2007   Lubomír Přibyl: Grafika, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2009   Lubomír Přibyl: Grafika, CON.FRONT.ART, o. s., Hradec Králové (Hradec Králové)
  2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2011   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2020   Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru / Through Lines To Space (Práce ze 60. let / Artworks from the 1960s), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1962   Výstava hostů Hollara
  1965   Grafika 65, Okresní vlastivědné muzeum, Písek (Písek)
  1965   Světová grafika (Přehled současné světové tvorby), Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
  1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1966   Mezinárodní výstava grafiky 1965 (Výběr grafických prací z lublaňského bienále), Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Nové cesty (Přehlídka současné avantgardy), Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1966   Пoдарени дела од Чехословачка, Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
  1967   50 let SČUG Hollar, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1967   I. pražský salon, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Nové výtvarné postupy, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1967   Výstava mladých 67, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1968   50 let SČUG Hollar, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1968   Čekų šiuolaikinių ekslibrisų paroda (Выставка современного чешского экслибриса), Lietuvos dailės muziejus, Vilnius
  1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
  1968   Sex Från Prag (Norrköping)
  1968   Sex Från Prag (Linköping)
  1970   2. Ausstellung Tschechische Graphik - Hollar Gesellschaft, Arbeitsgemeinschaft bildender Künstler am Mittelrhein, Koblenz
  1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970, Museum of Modern Art, Oxford / Modern Art Oxford, Oxford
  1970   Festival dell'Arte Cecoslovacca: 77 grafici
  1970   Výstava mladých 70
  1971   SČUG Hollar Grafika - 71, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
  1971   Werken van Tsjechoslowaakse Grafici 1960-1970
  1973   Knižní ilustrace v boji proti fašismu (v edici NV - ČSPB 1963-1973), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1983   Obrazy a sochy
  1985   Le Salon des Nations a Paris, C. I. A. C. (Peintures, sculptures, gravures, aguarelles, dessins, tapisseries, photos)
  1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
  1989   Současná česká grafika, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   90 autorů v roce '90 (Nové cesty kresby a grafiky)
  1990   Geometrická a konstruktivní tvorba 1990, Městské kulturní středisko, Havířov (Karviná)
  1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   2.členská výstava Sdružení českých grafiků František Kupka
  1991   Artikulace
  1991   Grafika členů SČUG Hollar
  1991   Jiná geometrie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1991   PRAHA Graphic 1991 (Trienále evropské netradiční a avantgardní grafiky / The european Triennal competition of non-traditional graphic), Sdružení českých grafiků František Kupka, Praha
  1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
  1992   Minisalon, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1992   Vysočanský okruh Vladimíra Boudníka, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
  1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
  1993   5 x 10 (Aleš Lamr, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Miloš Ševčík, Lenka Vilhelmová), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
  1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1994   Česká grafika šedesátých let, Národní galerie v Praze, Praha
  1994   Současná česká grafika, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Savremena češka grafika, Prva Dečija Ambasada, Bělehrad (Beograd)
  1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1996   Grafika (Ten personalities of the Czech graphic art of the Nineties / Diez personajes de la gráfica checa de los años noventa / Dix personnalités de la gravure tchèque des années quatre-vingt-dix), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996, Státní galerie ve Zlíně, Zlín (Zlín)
  1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
  1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996)
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Čeští výtvarníci k 650. výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení), Nakladatelství Karolinum, Praha
  1998   Labyrint - 2. mezinárodní trienále grafiky Praha '98 / Labyrinth - 2nd International Triennial of Graphic Art Prague (Vize a interpretace mýtu v současné světové grafice / Vision and Interpretation of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking)
  1998   Labyrint / Labyrinth Visions and Interpretations of the Eternal Myth in Contemporary Printmaking (Czech Collection of the 2nd International Triennial of Graphic Art, Prague '98), Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  1998   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki), Biuro Wystaw Artystycznych, Bydgoszcz
  1998   Triennale 100 miast (Międzynarodowa wystava grafiki), Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom
  1998   Zeitgenössische grafische Kunst aus Tschechien, Goethe-Institut Staufen, Staufen im Breisgau
  2000   Klub konkrétistů
  2001   Contemporary Czech Graphic Art
  2001   Jak se dělá grafika (Tisk z hloubky), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2001   Jiří Kolář sběratel / Collector, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2001   Klub konkrétistů, Dům umění, Opava (Opava)
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Jubilanti 2002
  2002   Monochromie / Monochromy (Monochromní tendence v českém výtvarném umění po roce 1990 / Monochrome Trends in Czech Art after 1990), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2003   ...o technice... / ...about technology... (několík pohledů na současné české umění / several views of contemporary Czech art), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
  2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
  2005   Les arts graphiques tcheques, Občanské sdružení Audabiac, Praha
  2005   Rozbít hranice / Breaking Barriers (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969 / Prints end rawings from the Collection of the Czech Museum of Fine Arts, Prague), České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection, Cincinnati Art Museum, Cincinnati (Ohio)
  2006   Česká grafika 60. let, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair), Art Prague, s.r.o., Praha
  2007   Jubilanti Hollaru 2007 (Grafické listy českých umělců), Muzeum a galerie severního Plzeňska, Kralovice (Plzeň-sever)
  2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members), Rada galerií České republiky RGČR, Praha
  2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě), Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2011   Galerie Dion 2009-2010 (Obrazová ročenka vystavujících umělců 2009-2010), Galerie Dion, Praha
  2011   Napříč časem V (Fara Klecany)
  2012   Jubilanti Hollaru 2012, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
  2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Napříč časem, Spolužáci z Výtvarné školy
  2013   Klub konkretistů: 45 let poté
  2013   Napříč časem VII (Spolužáci z výtvarné školy u Praze 1952-1956), Galerie v zahradě, Kolín (Kolín)
  2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Osobní výběr IV: Jiří Hofman - matematik, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt), Klub konkretistů východní Čechy (KK3), Hradec Králové (Hradec Králové)
  2019   Konkrétní podzim 2019
  2022   Printed Voices from Czechia (Social and Cultural Reflections), Kennedy Heights Art Centre, Cincinnati (Ohio)
  2022   Rytmus, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2023   Společně a konstruktivně / Gemeinsam und Konstruktiv, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedat   Ars geometrica, Výtvarná skupina Jiná geometrie
  nedatováno   Letní výstava členů
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2006   Lubomír Přibyl, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Radek Kratina in memoriam (Sborník autorských tisků ze setkání výtvarníků konstruktivní orientace v Dejvické galerii Vincence Kramáře v květnu 2000)
  2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Kdo je kdo Česká republika, Federální orgány ČSFR 91/92 (II. díl N-Ž), Nakladatelství Kdo je kdo, Praha
  1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2003 (XII. Por – Rj), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Těchto třináct obrazů a osm grafik..., Lubomír Přibyl
  1960   Těmito obrazy se opět pražské veřejnosti..., Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960
  1963   Malíř a grafik Lubomír Přibyl..., Lubomír Přibyl, 1-1
  1963   Náš svět se mění stále překotněji...., Lubomír Přibyl, 4-8
  1964   Malířské a grafické dílo Lubomíra Přibyla,.., Lubomír Přibyl
  1964   V. mezinárodní výstava grafiky v Lublani 1963, Hollar, 114
  1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965, Hollar, 35.ročník, 66-67
  1966   Setkání s krakovským bienále grafiky, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Nové výtvarné postupy (Objevování nových technik, nových výtvarných postupů...), Nové výtvarné postupy
  1968   Lubomir Pribyl..., Sex Från Prag
  1968   Sex konstnärer fran Prag..., Sex Från Prag
  1980   Prints from Eastern Europe: The Last 20 Years, The Quarterly Journal of the Library of Congress, 37.ročník, 1.číslo, 74-113
  1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie
  1991   Výstava představuje tři umělce..., Artikulace
  1994   Proměnlivé podoby české grafiky (V šedesátých letech se výtvarné umění...), Česká grafika šedesátých let, 6-50
  1995   Dílo Lubomíra Přibyla má od počátku... / Since early of his career the work..., Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
  1995   Morfoskopie (Lubomír Přibyl), Vesmír, 658
  1998   Dvě možnosti jazyka geometrie (Praha, Galerie Hollar, 1. 4. - 26. 4.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  1998   Společná výstava posledních grafických listů Dany Puchnarové a Lubomíra Přibyla…, Lubomír Přibyl, Dana Puchnarová: Grafika
  1999   Výtvarné dílo Lubomíra Přibyla (* 27.6.1937 v Praze)..., Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě
  1999   Zimní kontrasty, IPB Noviny, 11-11
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2001   Lubomír Přibyl se narodil roku 1937..., Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě
  2001   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998 (Lubomír Přibyl se řadí k umělcům...), Lubomír Přibyl: Grafika 1959–1998
  2003   České muzeum výtvarných umění v Praze otevírá výstavou ´...o technice...´... / With the exhibition ´...about technology..., the Czech Museum of Fine Atrrs is opening..., ...o technice... / ...about technology...
  2005   Lubomír Přibyl (Lubomír Přibyl se v rámci svých výtvarných aktivit...), Lubomír Přibyl: Grafika 1959-2001
  2007   Lubomír Přibyl, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, 110-111
  2007   Lubomír Přibyl (1937), Lubomír Přibyl: Grafika
  2007   Morfoskopie, Lubomír Přibyl: Grafika
  2008   Lubomír Přibyl (As early as the 1950s Přibyl´s work...), The Vladimír Boudník Award
  2011   Lubomír Přibyl - objekty a grafika (2.11.-18.12.2009), Galerie Dion 2009-2010, 3
  2011   Matematická racionální přesnost a setkání s velkým tajemstvím..., Lubomír Přibyl: Grafika, objekty
  2012   Kam směřuje vývoj grafiky?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2012   Lubomír Přibyl - Od 60. let po současnost, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25.ročník, 4.číslo, 4
  2012   Lubomír Přibyl u Topiče, Art + Antiques, 74-74
  2023   Jiná geometrie, Art Antiques, 8–9.číslo, 54-64
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Lubomír Přibyl: Oleje a grafika 1958 - 1959, Divadlo Rokoko, Praha
  1960   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika z let 1952-1960, Divadlo E. F. Buriana, Praha
  1963   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954 - 1962, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1963   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954-1962, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
  1989   Lubomír Přibyl: Grafika, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Praha
  1989   Lubomír Přibyl: Grafika, Galerie K, výstavní síň týdeníku Květy, Praha
  1991   Lubomír Přibyl, Galérie Studio Della, Ostrava (Ostrava-město)
  1995   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika, Galerie bratří Čapků, Praha
  1998   Lubomír Přibyl, Prag, Galerie Goller, Selb
  2001   Lubomír Přibyl: Grafika 1959-1998, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
  2002   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, Výběr grafiky z let 1964-2002, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc)
  2006   Lubomír Přibyl: Prostorové konfigurace, Galerie Gambit, Praha
  2009   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika, Galerie Dion, Praha
  2011   Lubomír Přibyl: Grafika, objekty, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2011   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika, Galerie FONS firmy Stapro s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  2011   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints, 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2012   Lubomír Přibyl: Obrazy a materiálové tisky / Paintings and material prints (od šedesátých let po současnost / from the 1960s to the present), Společnost Topičova salonu, Praha
  2020   Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru / Through Lines To Space (Práce ze 60. let / Artworks from the 1960s), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2023   Lubomír Přibyl: Retrospektiva, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Junge tschechische Grafik, Galerie t, Heidelberg
  1971   SČUG Hollar: Grafika - 71, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1983   Obrazy a sochy
  1990   90 autorů v roce '90
  1991   Artikulace, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
  1991   Jiná geometrie
  1991   Řád a poezie, Centrum české grafiky, Praha
  1992   Novoročenky ze sbírky Josefa Poláčka, Městské divadlo, Varnsdorf (Děčín)
  1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1997   Prostorové pole, Galerie GM, Praha
  1998   Klub konkrétistů, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  1998   Klub konkrétistů, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1998   Klub konkrétistů, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1999   Radoslav Kratina: Objekty, Lubomír Přibyl: Grafika, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
  2001   Klub konkrétistů (Pražská sekce), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc)
  2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2005   Hudba ve výtvarném umění (socha malba grafika sklo)
  2005   Rozbít hranice (Kresba a grafika ze sbírek ČMVU v Praze 1957 - 1969)
  2006   Česká grafika 60. let
  2006   Napříč časem 1956 - 2006 (50 let od maturity na Výtvarné škole)
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2008   Klub konkretistů Východní Čechy (Kulturní léto na Čachrovské tvrzi), Občanské sdružení Tvrz Čachrov, Čachrov (Klatovy)
  2009   Lenka Vilhelmová, Lubomír Přibyl, Haus der Modernen Kunst, Staufen-Grunern
  2009   Napříč časem. Absolventi Výtvarné školy v Praze 1952 - 1956
  2010   Napříč časem IV, Městské muzeum, Velvary (Kladno)
  2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
  2013   Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté..., Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
  2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
  2013   Století relativity / Century of Relativity
  2014   Nová tvorba, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2015   Konkret / ism 1967-2015
  2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2015   Napříč časem XI, Galerie Melantrich, Rožďalovice (Nymburk)
  2015   Napříč časem XII
  2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2017   Konkrétní podzim 2017 (Materiál - struktura - objekt)
  2017   Lubomír Přibyl a Robert Urbásek: Síla jedné barvy, Galerie Závodný, Mikulov (Břeclav)
  2018   100 + 1 Hollar (Výstava ke 101. výročí založení Sdružení českých umělců a grafiků), Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze), Nadační fond Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
  2018   Napříč časem XV (Výstava spolužáků IV. A Výtvarné školy na Hollarově náměstí v Praze), Nadační fond Tomáše Vosolsobě, Velvary (Kladno)
  2022   Rytmus, Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
  2023   Společně a konstruktivně / Gemeinsam und Konstruktiv, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
  nedatováno   Hommage a la Revolution Francaise: Livres / Sculptures et Pentures de Tolerance, Velvyslanectví Francouzské republiky, Praha
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami, Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy), Aukční síň Vltavín, Praha
  2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika), Aukční síň Vltavín, Praha
  2003   2. aukce moderního umění
  2003   I. aukce moderního umění
  2004   3. aukce moderního umění
  2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry), Nadace Charty 77, Konto Bariéry, Praha
  2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague), Orlys Art Auctions, Praha
  2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín, Aukční síň Vltavín, Praha
  2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
  2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér, Společnost časopisu Ateliér, Praha
  2016   Večerní aukce poválečného & současného umění (9. 6. 2016), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
  2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše, Aukční síň Vltavín, Praha
  2019   Aukce výtvarného umění 2019 (Mistrovská díla 15.-21. století: Exkluzivní výběr obrazů (24. 2. 2019)), 1. Art Consulting Brno - Praha, _
dílo
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Prostupující se zkosené jehlany
  1994   Mimostředné segmenty
  1995   Zkosené hranoly 1
  1995   Zkosené hranoly 2
  1996   Prostorové plány 1
  1996   Prostorové plány 2
  2004   Otáčející se prostorové plány
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
e-mail
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
grafika
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Prostorová diagonála
  1964   Přetržená diagonála
  1964   Vypnutá síť
  1965   Prostorová konfigurace čtyř segmentů a čtyř parabol
  1976   Bez názvu
  1980   Deformace oblouků
  1988   Kvadratická textura
  1996   Prostupující se jehlany
  1998   Spatial planes
  2003   Rotační síť
  nedatováno   Bez názvu
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika
  2020   Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru / Through Lines To Space, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
  2023   Lubomír Přibyl: Retrospektiva / Retrospective, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2003   ...o technice... / ...about technology...
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Lubomír Přibyl: Morfomatické sítě, SPT Telecom, a.s., _
  2017   Lubomír Přibyl: Čtvrtý rozměr, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Jubilanti 1997, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  1998   Lubomír Přibyl, Dana Puchnarová: Grafika, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
  2002   Jubilanti Hollara 2002, Duha, kulturní klub U hradeb, Prostějov (Prostějov)
  2007   Jubilanti Hollaru 2007
  2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
  2013   Napříč časem VIII. (aneb Nezdolní spolužáci), Muzeum a galerie Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
  2022   Jubilanti Hollaru, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2022   La forme d'impression (Matrice jako projekt, artefakt či koncept v paměti počítače), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2023   Magické číslo 3, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Bulletin Klub přátel Hollaru 2022, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Sex Från Prag
  1990   Volné sdružení „Tolerance“, Unie výtvarných umělců Hradec Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby 1997, Muzeum a Pojizerská galerie Semily, Semily (Semily)
  1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
  2001   Klub konkrétistů (pražská sekce), Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc)
  2013   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka, Galerie výtvarného umění, Havlíčkův Brod (Havlíčkův Brod)
program
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Transfery: 5. mezinárodní trienále grafiky Praha 2007, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
  nedat.   O 50 let později / 50 Years Later (Fotoreport z výstavy), Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009, Národní galerie v Praze, Praha
  2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (2), COLLETT Prague | Munich, a. s., Jirny (Praha-východ)
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Lubomír Přibyl (Samostatné výstavy, zastoupení)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
  1998   Seznam vystavených děl v Oblastní galerii Liberec
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic), Unie výtvarných umělců, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Jubilanti Hollaru 2002 (Výstava grafických děl umělců, kteří v roce 2002 slaví své životní jubileum), Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
  2003   ...o technice..., České muzeum výtvarných umění, Praha
  2017   Hollar dnes, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha

Lubomír Přibyl

pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Lubomír Přibyl: Obrazy a grafika, Galerie Dion, Praha

Lubomír Přibyl

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   1. bienále výzkumu grafiky, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  2008   The Vladimír Boudník Award (Thirteen Years 1995 - 2007), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
  2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka, Inter-Kontakt-Grafik, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Ve svých pracech se zabývám..., 1. bienále výzkumu grafiky
  2023   Jiná geometrie, Art Antiques, 8–9.číslo, 54-64
seznam výstav/akcí/událostí
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Lubomír Přibyl (Samostatné výstavy, zastoupení)

Lubomír Přibyl

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1963   Lubomír Přibyl, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Lubomír Přibyl, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Přemožitelé času 16, Mezinárodní organizace novinářů (MON), Praha
soubor pohlednic
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Volné sdružení „Tolerance“ (Soubor pohlednic), Unie výtvarných umělců, Praha

Lubomír Přibyl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Lubomír Přibyl, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2020   Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru / Through Lines To Space, Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha

Lubomír Přibyl

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Výstavy, Výtvarné umění, 206-207
  1968   V dubnu vystavovali v Kepeningu ve Švedsku..., Výtvarná práce, 2
  1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1989   Šestnáct a kdo víc?, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 11.číslo, 8-8
  1991   Šedá konzerva, Mladá fronta Dnes, 4-4
  1993   Skrytá tendence v Hollaru, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5-5
  2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let
  2008   Art exhibitions, Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geophysics
  2010   Art exhibitions, Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geophysics
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  1991   Jiná geometrie (V přízemí Mánesa otevřel 23. května...) (vltava.rozhlas.cz), vltava.rozhlas.cz

Lubomír Přibyl

institution, city  
Cincinnati Art Museum, Cincinnati (Ohio)
Galerie Arnaud, Paříž (Paris)
Galerie Haus Metternich, Koblenz
Galerie Lambert, Paříž (Paris)
Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
Galerie Tangente, Heidelberg
Galerie Vysočina, Jihlava (Jihlava)
Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Guanlan Art Museum, Guanlan
Haus der Modernen Kunst, Staufen-Grunern
International Graphic Arts Society, New York City (New York)
Le Musée d'Art et d'Histoire, Cholet
Library of Congress, Washington D.C.
Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
Moderna galerija, Lublaň (Ljubljana)
Museo Civico, Cremona
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
Muzej na sovremena umetnost (Музеј на современата уметност / The Museum of Contemporary Art / Muzeum současného umění), Skopje / Скопје
Muzeum Archidiecezialne Katowice, Katovice (Katowice)
Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
Národní galerie v Praze, Praha
National Gallery of Art, Washington D.C.
Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
Oregon State University, Corvallis
Patrimonio Cultural, Madrid
Pratt Graphic Center, New York City (New York)
Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki (International Print Triennial Society), Krakov (Kraków)
Umetnostna galerija Maribor UGM (Maribor Art Gallery), Maribor
Univerzita Karlova, Praha
Xántus János Múzeum, Györ

Lubomír Přibyl

year of award   award name, type, notes
1963   5. mednarodni grafični bienale Ljubljana, cena
2006   Cena Vladimíra Boudníka, Nadace Inter-Kontakt-Grafik