Městské muzeum a galerie

city: Břeclav (Břeclav)
address: U tržiště 10
ZIP: 690 02
phone: 19 326 636
e-mail: bvmuz@bvnet.cz
www: www.muzeumbv.cz

notes:
Městské muzeum a galerie Břeclav
alena.kanova@muzeumbv.cz

word:
Městské muzeum v Čelákovicích založené přičiněním představitelů obce v roce 1903 je nejstarším muzeem na současném okrese Praha-východ. Přes označení "městské muzeum" přesahuje svojí činností daleko katastru města a v oblasti archeologie pokrývá na 50 katastrálních obcí.
Jeho počáteční skrovné sbírky o několika desítkách historických předmětů, soustředěné původně do jedné místnosti radniční budovy, jsou dnes zmnohonásobeny v několika set tisícový sbírkový fond, který se z podstatné části nachází v objektu Tvrze. V tomto bývalém středověkém šlechtickém sídle, vybudovaném kolem roku 1300 na vyvýšeném levém labském břehu v sousedství románského kostela a to v místech starší raně středověké stavby, má muzeum sídlo od roku 1949. V 15. a 16. století prošla Tvrz stavebními úpravami, byla rozšířena a opevněna vlastní hradební zdí s branami na východní a západní straně. V letech 1972 - 1982 prošel celý areál náročnou rekonstrukcí kdy po odstranění novověkých stavebních úprav opět získal goticko-renesanční podobu a v červnu 1983 v něm byly zpřístupněny nové muzejní expozice.
Sbírkový fond, tvořený přírodovědnými, archeologickými a historickými sbírkami, dnes představuje téměř 1 milión předmětů uložených v depozitářích. Ve stručnosti jsou v přístupné části objektu Tvrze veřejnosti prezentovány přírodovědnou, archeologickou a historickou expozicí.
V expozicích je zastoupena neživá i živá příroda středního Polabí a stovkami vystavených exponátů kontinuita osídlení, společenské dění i hospodářský a kulturní vzestup lidstva v uplynulých osmi tisíciletích v našem regionu. Muzeum vlastní i významné exponáty, jako např. zlatou záušnici z pravěkého sídliště v Toušeni, která je nejstarším dokladem užití zlata na našem území a to v období pozdní doby kamenné (3 tisíce let př. Kr.). Jiným unikátem je keramická obličejová maska z doby bronzové nalezená v Ostrově - Zápech a řada vzácných nálezů ze Staré Boleslavi a dalších lokalit. Bohaté jsou i sbírky historické, mezi kterými významné místo zaujímá sbírka textilií získaná po B. Koutníkové.
V samostatném objektu nedaleko muzea - v rodném domku čelákovického malíře Čeňka Jandy, je umístěna specializovaná expozice "Čelákovické košíkářství". Košíkářskými výrobky, písemnostmi a dalšími doklady podává veřejnosti obraz o době vzniku, konjunktury a zániku tohoto, pro Čelákovice v 19. a počátkem 20. století, významného řemesla.
zdroj - www.muzeum-celakovice.com