Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

city: Trenčín (Trenčín)
address: Palackého 27
zip code: 911 01
state: Slovensko (Slovakia)

e-mail: info@gmabtn.tsk.sk
web: www.gmab.sk
birth year: 2001

notes:
Do roku 2001 na adrese Mierové námestí 7, od 2001 na Palackého 27.

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

www.gmab.sk/o-galerii/historia-vzniku.html 

História vzniku


Galéria Miloša Alexandra Bazovského vznikla vo februári roku 1969. Svoj názov nesie po slovenskom maliarovi, významnej osobnosti výtvarnej moderny, Milošovi Alexandrovi Bazovskom, ktorý posledné roky (1962-1968) svojho pohnutého, ale bohatého života prežil práve v Trenčíne. Na začiatku histórie galérie stáli výtvarníci združení okolo maliara Ladislava Moška, ktorý bol zároveň prvým riaditeľom galérie. Svoju funkciu zastával od roku 1969 do roku 1992. Nemenej dôležitú úlohu pri konštituovaní galérie zohrali aj ďalší významní umelci - Svetozár Abel, Andrej Barčík, Vladimír Kompánek, Jozef Fizel, či Andrej Rudavský.


Galéria od svojho vzniku niekoľkokrát zmenila aj svoj názov. Pôvodne to bola Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského. O dva roky neskôr sa zmenili jej názov na Oblastnú galériu M. A. Bazovského. V roku 1991 bola delimitovaná pod Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v Bratislave a jej názov sa definitívne zmenil na Galériu Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. V rokoch 1996-1999 pôsobila galéria v rámci Trenčianskeho štátneho kultúrneho centra v Trenčíne. Novým zriaďovateľom sa v roku 1999 stal Krajský úrad v Trenčíne a v roku 2002 prešla galéria do zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja.


 


Vývojové obdobia v histórii galérie


Prvé vývojové obdobie je ohraničené rokmi 1969 - 1979. Je to obdobie od konštituovania galérie, ktorá vznikla rok po smrti národného umelca Miloša Alexandra Bazovského a nesie jeho meno. Toto obdobie je naplnené predovšetkým rekonštrukciou priestorov v kláštornom komplexe na Mierovom námestí, ale aj realizáciou prvých výstav pod hlavičkou galérie mimo jej sídla. Toto obdobie znamenalo aj budovanie zbierkového fondu a zostavenie troch trvalých expozícií, ktoré sprístupnili verejnosti v roku 1979. Návštevníci si tak mohli prezrieť výber z diel Miloša Alexandra Bazovského, časť zo zbierok slovenského výtvarného umenia 20. storočia a výtvarného umenia trenčianskeho regiónu.


Druhé vývojové obdobie je rámcované rokmi 1979 - 1991. Z hľadiska histórie galérie, paradoxne napriek nepriaznivej politicko-spoločenskej situácii je najoptimálnejším obdobím. Pracovníci galérie realizujú celý rad pozoruhodných výstavných podujatí doma i v zahraničí, rozvíjajú partnerské vzťahy s mnohými kultúrnymi inštitúciami a zbierkový fond sa systematicky rozširuje o kvalitné diela dokumentujúce vývoj slovenského výtvarného umenia 20. storočia. Novozrekonštruované priestory vytvárajú optimálne zázemie na rozvíjanie širokého spektra galerijných aktivít.


Tretie obdobie sa začína vydaním reštitučného zákona, ktorý predznamenáva najzložitejšie obdobie existencie tejto kultúrnej inštitúcie. Znamená postupné uvoľňovanie galerijných priestorov pôvodnému majiteľovi, ktorým je Rehoľa piaristov na Slovensku. Nasleduje komplikované hľadanie nových, galérii vyhovujúcich priestorov, ktoré sa napokon podarilo nájsť na Palackého ulici číslo 27. Budovanie nového sídla galérie pokračovalo náročnou rekonštrukciou historickej budovy. Posledným projektom, ktorý sa podarilo uskutočniť v pôvodných priestoroch bola výstava Horizonty súčasnosti - prehliadka aktuálnej výtvarnej scény trenčianskeho kraja.


Štvrté obdobie existencie, je obdobím intenzívnej prezentácie aktivít i profesionálnej orientácie v novom, konkurenčne bohatšie štruktúrovanom porevolučnom prostredí. Začína sa presídlením galérie do zrekonštruovaného objektu v júli 2001. Nová história galérie sa začala písať od 22. marca 2002, kedy sa nové priestory galérie otvorili pre návštevníkov.
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne, situovaná strategicky výhodne v geograficky i kultúrne zaujimavom centre Považia, bola konštituovaná v roku 1969. Svoje meno nesie po národnom umelcovi M. A. Bazovskom, ktorý práve posledné roky svojho pohnutého a mnohovrstvového žiivota prežil v Trenčíne (1962 - 68).

Sídlom galérie boli do roku 2002 architektonicky impozantné priestory barokového piaristického kláštora (1653 - 57) na Mierovej ul. 7.

Na základe vydania kolaudačného rozhodnutia dňa 19.2. 2002 galéria sprístupnila verejnosti zrekonštruované priestory na Palackého ulici č. 27 otvorením výstavy Václava Ciglera dňa 22. 3. 2002. Expozícia Miloša Alexandra Bazovského bola otvorená 28. 6. 2002. Ďalšie priestory určené na premenné výstavy boli sprístupnené 13. 9. 2002.


Už od počiatku existencie bola jasná profilácia galérie - orientácia na výtvarné umenie 20. storočia - v užších regionálnych, ale najmä širších celoslovenských súvislostiach. Zameranie na modernú výtvarnú kultúru sa najbezprostrednejšie premietlo do štruktúry jej zbierkového fondu a následne logicky i do charakteru expozičných súborov.


Základ galerijnej zbierky i dominantný expozíčný celok tvoria diela M. A. Bazovského. Vyše 1000 obrazov, kresieb a gvašov veľmi plasticky dokumentuje najzávažnejšie tvorivé peripetie, ohraničujú vývojové etapy Bazovského tvorby, informujú o jej širokom tematickom horizonte, približujú základ tejto hĺbavej myšlienkovej reflexie definujúcej emotívne sviežo, presvedčivo a tvaroslovne bravúrne podstatu slovenskej krajiny a základnú filozofiu života jej obyvateľov. Systematickým obohacovaním a rozširovaním tohoto jedinečného umeleckého fondu sa podarilo vytvoriť kolekciu charakterizujúcu a reprezentujúcu umelca, ktorého tvorba zohrala pri konštituovaní slovenského moderného umenia určujúcu úlohu.

Druhým okruhom zbierkotvornej i expozičnej aktivity Galérie M. A. Bazovského je slovenské výtvarné umeníe 20. storočia (maľba, grafika a sochárstvo). Dokumentuje obdobie formovania základov slovenského výtvarného umenia po roku 1918 s prezentáciou najvýznamnejších osobností, jeho daľši rozmach a štýlové vývojové premeny po II. svetovej vojne, ako aj jeho súčasnú, veľmi diferencovanú podobu manifestovanú v tvorbe strednej a mladej generácie. Výnimku v chronológii tvorí len maliar Ladislav Medňanský, ktorého životné i tvorivé peripetie sú úzko prepojené s územnou oblasťou pôsobnosti galérie. Ďalším smerom zberateľského záujmu i prezentačnej činnosti trenčianskei galérie je precízna a exaktná dokumentácia umeleského vývoja v rámci trenčianskeho regiónu. Koncentruje sa nielen na žijúcich autorov (maliarov, sochárov, keramikov), ale i na výtvamíkov, ktorí v Trenčíne pôsobili v minulosti alebo ich tvorba bola určitým spôsobom zviazaná s týmto regiónom.


 


Expozície:


Miloš Alexander Bazovský

Súbor diel jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov obsahuje výber známych i málo vystavovaných autorových prác - olejomaľby, gvaše, tempery a kresby. Expozícia pozostáva z diel, ktoré chronologicky dokumentujú základné vývojové obdobia v autorovej tvorbe a približujú charakteristické znaky, kolorit a techniky Bazovského výnimočného umeleckého prejavu. Kolekciu dopĺňa fotodokumentácia z umelcovho súkromného života a informačné texty o dôležitých medzníkoch v jeho živote a tvorbe.


 


Trenčín vo výtvarnom umení

Výstava prostredníctvom známych osobností (L. Medňanský, Š. Straka, I. Slavinská, T. Mousson, J Šandora, J. Holoubek, H. Gross a ďalší) približuje v nevšedných portrétnych figurálnych, krajinárskych a žánrových kompozíciach a zátišiach, mnohé dnes už zabudnuté a neexistujúce podoby a zákutia mesta i blízkeho okolia.


 


The Gallery of Milos Alexander Bazovsky in Trencin is advantageously situated in the centre of Povazie and it arose in 1969, it is an interesting centre by its geography and culture. It bears its name after the Natlonal Artist M. A. Bazovsky (1899 - 1968), an outstanding Slovak painter living the last years of his withering and varied Iife in Trencin (1962 - 68).

Architecturally imposing spaces from the Baroque Piorist monastery have become the seat of gallery (1653 - 57). They have been reconstructed and brought into contemporaneous shape in the year 1973 - 1979. The orientation towards visual arts of 20 th century has been clear at the beginning of this gallery not only in regional, but also in worldwide connections.


The principle of the gallery's collection and its dominant art exposition are represented by masterpieces of M. A. Bazovský, whose work has played an important part directing towards modern art. More than 1000 paintings and drawings, which can be proved by documents, are from the most precious stages of Bazovský's work. Thus, giving us information about his very wide thematic horizont (landscapes, still lives, figural compositions) approaching the base of thought meditative neflection defining the principle of Slovak country so vigorously, convincingly and magnificently and its basic philosophy of living and its inhabitants.

The second field of gallery's collection and its exposition activity is Slovak visual arts of 20 th century. There are, proved by documents, the most important people, works, tendencies of development and stylistic changes through paintings, graphics, drawings and sculptures of Slovak fine arts from 1918 until nawadays.

Representative exposition according to the restituition Iaw in 1992 and reduction of gallery's spaces was abolished.

Another tendency of collecting interest and contemporizing gallery's activity is its exact documentation of art development in Trenčín region. It is concentrated not only on authors that are still alive, but also on painters that lived or worked in Trenčín or their work was connected with this region.


Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

 

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

institution, city, address
Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín), Mierové náměstí 7

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2001/04/06 - 2001/05/31   Miloš Alexander Bazovský, Šarišská galéria, Prešov (Prešov)
2002/03/22 - 2002/04/28   Václav Cigler: Sklo, kresby, projekty 1960 - 2000, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2002/05/03 - 2002/06/23   Ilja Holešovský: Keramika 1966 - 2002, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2002/06/28 - 2002/09/08   Pocta Mikulášovi Galandovi, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2002/10/25 - 2002/12/01   Štefan Porubän: na ceste do Kolchidy, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2003/01/31 - 2003/03/09   Jaroslav Taraba: Sklo, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2003/05/02 - 2003/06/08   Stanislav Lubina: Rytmus siločiar - výber z grafickej tvorby, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2003/10/29 - 2003/11/30   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s., Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2003/11/07 - 2003/12/12   Július Koller: U.F.O.-NAUT J. K. v Benátkách / U.F.O.-NAUT J. K. in Venice, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2003/12/11 - 2004/02/01   Galandovci, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2004/07 - 2004/08   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2004/07/01 - 2004/09/05   Vladimír Kudlík: Kaleidoskop, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2004/09 - 2004/10   Peter Pollág: Fragmenty súvislostí, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2005/09 - 2005/10   Viťo Bojňanský: Sochy, obrazy / Sculptures, Paintings, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2005/11/29 - 2006/03/05   Klenoty slovenského moderního malířství 1910 - 1949, Dům umění, Zlín (Zlín)
2006/01/18 - 2006/04/09   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Pálffyho palác, Bratislava (Bratislava)
2006/04/05 - 2006/06/04   Klenoty Slovenského moderního malířství 1910 - 1949 / Gems of Slovak Modern Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
2006/04/21 - 2006/06/25   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2006/06/30 - 2006/09/17   Ľubo Stacho: 53 & 53, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2007/01/16 - 2007/02/14   Rudolf Moško: Za vrchom vrch, Galerie kritiků, Praha
2007/09/29 - 2007/09/02   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2007/10/26 - 2007/12/02   Daniel Brunovský: Príbehy nesmrteľných, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2007/10/30 - 2008/01/04   Ladislav Sabo: Hl'adanie v soche, Kysucká galéria, Čadca (Čadca)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Dům umění, Zlín (Zlín)
2008/05/13 - 2008/09/07   V. Nový zlínský salon / New Zlín Salon 2008, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/09/25 - 2008/11/30   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia, Galéria Petra Michala Bohúňa, Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
2008/12   Michal Gabriel, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/12/05 - 2009/03/08   Dorota Sadovská: Bledomodrá cesta, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2008/12/09 - 2009/02/15   České a slovenské výtvarné umění šedesátých let 20. století, Dům umění, Zlín (Zlín)
2009/04/02 - 2009/05/10   Jiří Jirka Mezřický: Anonymita ľudského mraveniska, Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves (Spišská Nová Ves)
2010/03/05 - 2010/04/18   Juraj Oravec: O pocitoch IV., Tatranská galéria, Poprad (Poprad)
2010/06/18 - 2010/09/05   Miloš Alexandr Bazovský: Výber z tvorby, Kopplova vila (Kopplov kaštiel), Trnava (Trnava)
2010/09/10 - 2010/10/17   Marián Komáček: Návrat, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2010/10/15 - 2010/11/28   Oľga Šarinová: Cestou svetla, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/05/21 - 2011/07/03   Miloš Balgavý: Keramika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/09/09 - 2011/10/16   August Švagrovský a jeho sbírka, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/09/09 - 2011/10/16   Jiří Kubový: Vo vzduchu, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/09/09 - 2011/10/16   Martin Lettrich: Lettrospektíva, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/10/22 - 2011/12/04   Imro Weiner Kráľ, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2011/11/10 - 2012/01/22   Miloš Alexandr Bazovský: Lidé, země, věci, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2012/06/29 - 2012/09/02   3. Trienále textilu bez hranic 2012 / 3rd Triennial of Textiles without Borders, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2012/10/19 - 2012/12/02   Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960-2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2012/10/19 - 2012/12/02   Ilja Holešovský: Sonda do ateliéru, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2013/05/03 - 2013/06/16   Milan Chabera: Domluvíme se - dohovoríme sa (maľba, kresba, plastika), Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2013/06/21 - 2013/09/01   Ondrej 4. Zimka: Podvod(ný) svet, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2013/09/06 - 2013/10/13   Erik Šille: Stratégia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2013/10/18 - 2013/12/01   Peter Grísa: Hmyz, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/03/14 - 2014/04/27   Jozef Bajus: Vzdialené volania, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/05/02 - 2014/06/15   Marek Ormandík: VL, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/06/20 - 2014/09/07   Peter Oriešek: Súkromná mytológia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/09/12 - 2014/10/19   Katarína Vavrová: Vyznanie môjmu otcovi, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/10/24 - 2014/11/30   Anton Štubňa: Fotografické metafory, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2014/10/24 - 2014/11/30   Gudrun Geyer: Felt space, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2016/02/05 - 2016/03/13   Július Činčár: Všetko čo mám rád..., Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2016/06/10 - 2016/09/04   Helena Zmatlíková: Knižná ilustrácia, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2018/08/24 - 2018/09/30   Krajina - Premeny Slovenska, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
2018/11/15 - 2019/01/13   Šimon Chovan: Reading Room, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

date of exhibition   exhibition title
2002/03/22 - 2002/04/28   Václav Cigler: Sklo, kresby, projekty 1960 - 2000
2002/05/03 - 2002/06/23   Ilja Holešovský: Keramika 1966 - 2002
2002/06/28 - 2002/09/08   Pocta Mikulášovi Galandovi
2002/10/25 - 2002/12/01   Štefan Porubän: na ceste do Kolchidy
2003/01/31 - 2003/03/09   Jaroslav Taraba: Sklo
2003/05/02 - 2003/06/08   Stanislav Lubina: Rytmus siločiar - výber z grafickej tvorby
2003/10/29 - 2003/11/30   Súčasné slovenské výtvarné umenie zo zbierky Prvej slovenskej investičnej skupiny, a.s.
2003/11/07 - 2003/12/12   Július Koller: U.F.O.-NAUT J. K. v Benátkách / U.F.O.-NAUT J. K. in Venice
2003/12/11 - 2004/02/01   Galandovci
2004/07 - 2004/08   Obrazy sběratele Emila Saluse ve sbírkách Zlínské galerie
2004/07/01 - 2004/09/05   Vladimír Kudlík: Kaleidoskop
2004/09 - 2004/10   Peter Pollág: Fragmenty súvislostí
2005/09 - 2005/10   Viťo Bojňanský: Sochy, obrazy / Sculptures, Paintings
2005/10/21 - 2005/12/04   Inšpiratívna slovenská krajina alebo hostia Paľa Mihalku
2005/12/09 - 2006/02/26   Martin Benka (1881 - 1971): Výber z tvorby, Milan Struhárik: Sochy
2006/03/03 - 2006/04/09   Ján Hubinský: Písané hlinou
2006/03/03 - 2006/04/09   Milan Hnat
2006/04/21 -   Miloš Alexander Bazovský: Nájdenie obrazu
2006/04/21 - 2006/06/25   České malířství 1907 - 1939 - Poklady ze sb. ČMVU v Praze a Krajské galerie výtv. umění ve Zlíně
2006/04/21 - 2006/06/25   Klenoty českého a slovenského moderného maliarstva 1907-1945
2006/06/30 - 2006/09/17   Ľubo Stacho: 53 & 53
2007/09/29 - 2007/09/02   Zlínský okruh. Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene. Contemporary Art in the Zlín Region
2007/10/26 - 2007/12/02   Daniel Brunovský: Príbehy nesmrteľných
2008/07/11 - 2008/09/14   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia
2008/12   Michal Gabriel
2008/12/05 - 2009/03/08   Dorota Sadovská: Bledomodrá cesta
2010/09/10 - 2010/10/17   Marián Komáček: Návrat
2010/10/15 - 2010/11/28   Oľga Šarinová: Cestou svetla
2011/05/21 - 2011/07/03   Miloš Balgavý: Keramika
2011/09/09 - 2011/10/16   August Švagrovský a jeho sbírka
2011/09/09 - 2011/10/16   Jiří Kubový: Vo vzduchu
2011/09/09 - 2011/10/16   Martin Lettrich: Lettrospektíva
2011/10/22 - 2011/12/04   Imro Weiner Kráľ
2012/06/29 - 2012/09/02   3. Trienále textilu bez hranic 2012 / 3rd Triennial of Textiles without Borders
2012/10/19 - 2012/12/02   Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960-2012
2012/10/19 - 2012/12/02   Gabriela Gásparová - Illešová: Frekvencia ticha
2012/10/19 - 2012/12/02   Ilja Holešovský: Sonda do ateliéru
2012/12/07 - 2013/03/03   Zbierka Bohumila Hanzela 1990 - 2012
2013/03/15 - 2013/04/28   Xénia Bergerová: Maľba
2013/05/03 - 2013/06/16   Milan Chabera: Domluvíme se - dohovoríme sa (maľba, kresba, plastika)
2013/06/21 - 2013/09/01   Ondrej 4. Zimka: Podvod(ný) svet
2013/09/06 - 2013/10/13   Erik Šille: Stratégia
2013/10/18 - 2013/12/01   Peter Grísa: Hmyz
2014/03/14 - 2014/04/27   Jozef Bajus: Vzdialené volania
2014/05/02 - 2014/06/15   Marek Ormandík: VL
2014/06/20 - 2014/09/07   Peter Oriešek: Súkromná mytológia
2014/09/12 - 2014/10/19   Katarína Vavrová: Vyznanie môjmu otcovi
2014/10/24 - 2014/11/30   Anton Štubňa: Fotografické metafory
2014/10/24 - 2014/11/30   Gudrun Geyer: Felt space
2016/02/05 - 2016/03/13   Július Činčár: Všetko čo mám rád...
2016/06/10 - 2016/09/04   Helena Zmatlíková: Knižná ilustrácia
2018/08/24 - 2018/09/30   Krajina - Premeny Slovenska
2018/11/15 - 2019/01/13   Šimon Chovan: Reading Room

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

katalog autorský
  published   title (subtitle)
  2003   Július Koller: U.F.O.-NAUT J. K. v Benátkách / U.F.O.-NAUT J. K. in Venice
  2007   Daniel Brunovský: Príbehy nesmrteľných / Story of Immortals
  2008   Dorota Sadovská: Bledomodrá cesta / Pale Blue Path
  2008   Michal Gabriel
  2016   Július Činčár
katalog kolektivní
  published   title (subtitle)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století
pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2002   Ilja Holešovský: Keramika 1966 - 2002
  2002   Pocta Mikulášovi Galandovi (1895 - 1938)
  2002   Štefan Porubän: na ceste do Kolchidy
  2004   Vladimír Kudlík: Kaleidoskop
  2006   Ľubo Stacho: 53 & 53
  2010   Marián Komáček: Návrat (maľba, grafika)
  2011   Imro Weiner Kráľ
  2011   Jiří Kubový: Vo vzduchu
  2011   Martin Lettrich: Lettrospektíva (výstava sochárskej tvorby)
  2012   Eduard Ovčáček: Premeny médií 1960-2012
  2012   Gabriela Gásparová - Illešová: Frekvencia ticha (sochařská a medailérská tvorba)
  2012   Ilja Holešovský: Sonda do ateliéru
  2013   Erik Šille: Stratégia
  2013   Ondrej 4. Zimka: Podvod(ný) svet (socha, maľba)
  2013   Peter Grísa: Hmyz
  2013   Xénia Bergerová: Maľba
  2014   Gudrun Geyer: Felt space
  2014   Katarína Vavrová: Vyznanie môjmu otcovi
  2014   Marek Ormandík: VL
  2014   Peter Oriešek: Súkromná mytológia (plastiky a kresby)
  2018   Šimon Chovan: Reading Room
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle)
  2003   Galandovci (zahájení + presentace knihy)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle)
  2010   Oľga Šarinová: Cestou svetla
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle)
  2003   Jaroslav Taraba: Sklo
  2003   Stanislav Lubina: Rytmus siločiar (Výber z grafickej tvorby)
  2011   Miloš Balgavý: Keramika (Voľná tvorba & dizajn)
  2013   Milan Chabera: Domluvíme se - dohovoríme sa (maľba, kresba, plastika)
  2014   Anton Štubňa: Fotografické metafory

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

person   born from - to, notes
Porubänová Elena         ???? - ????, kurátorka

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

person   born
Bachorík Oto   26. 3. 1959    
Balážová Mária   31. 8. 1956    
Kolčáková Vavrdová Běla   27. 9. 1937    
Kolenčík Vojtech   17. 7. 1955    
Kolenčíková Klimová Tamara   24. 6. 1955    
Kraicová Viera   5. 7. 1920    
Lacinová Jílková Sylva   6. 3. 1923    
Laluha Milan   11. 11. 1930    
Muška Pavol   21. 6. 1949    
Ondreička Karol   23. 2. 1898    
Oravec Juraj   8. 10. 1956    
Prokop Štefan   25. 9. 1941    
Prudilová Dohnányová Ľubica   28. 10. 1944    
Roller Peter   7. 7. 1948    
Rudavská Mária   10. 10. 1941    
Rudavský Andrej   29. 11. 1933    
Szabó Alexander   19. 12. 1921    
Šerých Jaroslav   27. 2. 1928    
Tvrdoň Martin   12. 3. 1914    
Urbásek Miloš   28. 7. 1932    
Venkov Emil   22. 8. 1937    
Zoubek Olbram   21. 4. 1926    

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-)

document (subtitle), type, published, signature, notes  
Koníky, obraz, nedatováno, O - 270
Pltnícka madona, obraz, 1936-1937, O - 248
Posledné ovocie, obraz, nedatováno, O - 324
Zaháľač, obraz, 1941, O - 341
Zátišie, obraz, 1948, O - 249
Žlté zátišie, obraz, 1950, O - 108