Obvodní knihovna v Praze 4 - Opatov

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Praha
address: Dolanského 1754