Dortmunder Kunstverein

city: Dortmund
address: Prinz Fridrich Karl Strasse 14