Regionálne kultúrne stredisko

city: Nitra (Nitra)
address: _