Bethlenov dom

year of establishment: 0
year of termination: 0
city: Banská Bystrica (Banská Bystrica)
address: Dolná 8