Ľubo Repaský

* 20. 10. 1971, Levoča (Levoča),
painter, draghtsman, graphic artist

 

nationality: Slovak
sex: male
web: http://lubo-repasky.com/

word:


Autor

Ľubo Repaský sa narodil 20.10.1971 v Levoči, kde aj v súčasnosti býva. V roku 1985 ukončil Strednú umeleckopriemyselnú školu v Košiciach, odbor grafika. V roku 1995 ukončil štúdium na PdF UPJŠ v Prešove v odbore výtvarná výchova-dejepis. Aktívne sa venuje mal'be, kresbe, grafike, grafickému dizajnu a scénografii. Od roku 1995 pracuje v Základnej umeleckej škole v Levoči ako učitel výtvarnej výchovy.

Tvorba

Na obrazoch je dominantný maliarsky rukopis, známy vzťah nádväznosti rozumu, oka a ruky, s dôrazom na líniu, farbu a materiálové spracovanie. Nejde však o klasický návrat ku tradičnému maliarstvu, skôr o nové skúmanie jeho hraníc. Dualita racionálnych myšlienkových a zmyslových expresívnych tendencií je však v pozadí stále prítomná.

Jazyk malby je poznačený symbolmi a archetypmi. Väčšina scén sa odohráva v ploche, priestor akoby bol len nevyhnutný pre intimitu zobrazovanej scény, vytváranú plošnými plánmi a samotnou figúrou postáv. Symbolika je podfarbená l'ahkou iróniou. Autor nepostupuje od kopírovania konkrétneho reálneho sveta ku vyabstrahovaniu symbolov, ale opačne. Myšlienkový pozadie zlievajúcich sa kultúrnych svetov, intímny svet muža a ženy, symbolika ikony a pop kultúry sa premieňa do plošnej, grafizujúcej expresívnej mal'by. Idey sa týmto spôsobom premietajú do križujúcich sa čiernych línií vytvárajúcich rámy rozprsknutých farieb, striedajúcich uhladené plochy. Zmyslová forma malby tak nasleduje myšlienky, ale ide skôr o pohrávanie, hru, ako postmoderný postulát, ktorý ovláda a organizuje kompozíciu. Symboly, znaky a ikony sa spájajú s figúrami na obraze
v jeden celok.

V autorovej tvorbe možeme nájsť rôzne vývinové tendencie, ktorý však nemajú charakter radikálnych zmien, aj keby sa tak na prvý pohlad mohlo zdať, ak by sme nasledovali len ich štýlovú rôznorodosť. Tá je skôr spôsobená nadradenosťou obsahovej stránky nad spôsobom zobrazenia. Autor rozohráva jednotlivé naznačené tendencie, po ich rozvinutí ich zase opúša a skúma priestor pre další vývoj.

Pavol Ižvolt
zdroj: http://lubo-repasky.com/tvorba.html