figurální tapiserie

figurální tapiserie

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2002/04/25 - 2002/09/15   Jan Hladík: Figurální tapiserie, grafika, Letohrádek Ostrov, Ostrov (Karlovy Vary)