Navzájem - Společenství 70. a 80. let

date of exhibition: 2013/03/27 - 2013/05/19
institution: Dům umění města Brna
type of exhibition: kolektivní

notes:
Procházkova síň
Archívy: Vladimír Ambroz (Brno), Artpool Art Research Centre (Budapest), Pavol Breier (Bratislava), Ján Budaj (Bratislava), Pavel Büchler (Praha), Peter Čepec (Bratislava), Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil (Čelákovice, Kuřim), Ľubomír Ďurček (Bratislava), Květoslava Fulierová (Bratislava), Vladimír Havlík (Olomouc), Dalibor Chatrný (Brno), J. H. Kocman (Brno), Marie Kratochvílová (Brno), Peter Meluzin (Bratislava), Muzeum umění Olomouc (Olomouc), Marian Palla (Střelice), Jaroslav Pokorný (Brno), Ivo Sedláček (Zlín), Aleš Záboj (Brno)

----------------------------------------
http://www.dum-umeni.cz/cz/clanek/27_3_19_5_navzajem
Výstava v brnenskom Dome umění a v pražskej galérii tranzitdisplay predstaví v dvoch paralelných segmentoch spoločenstvá českých, slovenských a maďarských umelcov vo vybraných dielach a dokumentáciách akcií zo 70. a 80. rokov 20. storočia. Sústreďuje sa na aspekty komunikácie, prispievania a vzájomnej výmeny, kedy spoločná tvorivá aktivita využíva podmienky intenzívne prežívaného okamžiku. Výstava sa pokúsi ukázať iné podoby kolektivity, ktoré sa nepriamo vyrovnávajú s neautentickými formami organizácie spoločnosti v období československej normalizácie. Usporiadaná na princípe vybraných a rôzne dokumentovaných momentov participácie, výstava konfrontuje širokú škálu pokusov o živý sociálny priestor, prekračujúci hranice privátnej a verejnej sféry. Po bratislavskej premiére v tranzit dielňach sa druhýkrát na tejto platforme stretávajú efemérne „fragmenty“ z osobných archívov umelcov a účastníkov aktivít alternatívnej kultúry z Čiech, Slovenska a Maďarska. Multimediálnou formou predstavíme dokumentácie „momentov“ spoločne prežívaného času z rôznych archívnych médií: film, fotografia, autorská tlač, korešpondencia.
Usporiadanie a rôzne podoby komunít sa ukazujú v dielach, ktoré vznikli na princípe participácie účastníkov. Vo filme Domov Ľubomíra Ďurčeka sú účastníci uzavretí do plachtoviny v tvare bielej kocky, ktorá predstavuje živú metaforu spoločenstva. Marian Palla utvára mikrokomunitu na princípe rozosielaných listov s dokumentáciami jeho privátnych akcií pre vymedzený okruh účastníkov. Róbert Cyprich aktivizuje medzinárodné spoločenstvo v rámci festivalu socio-kultúrnych sviatkov na každý deň v roku a jeho korešpondencia odkrýva sieť vzájomných vzťahov. László Beke a György Galántai organizujú v Balatonboglári akcie spájajúce lokálne špecifické skupiny konceptuálne zameraných výtvarníkov s cieľom prekonať traumu okupácie Československa. Dokumentácie akcií Josefa Daňka a Blahoslava Rozbořila alebo Petra Meluzina z 80. rokov ukazujú rôzne formy účasti vo vnútri spoločenstva. Spájajú obrad, iróniu a katarziu, čím zrkadlia spoločenské procesy a podmienky verejného priestoru. Popri artefaktoch a dokumentoch, ktoré ku spoločenstvám odkazujú nepriamo, prezentujeme tiež dokumentácie zachytávajúce účastníkov neformálnych stretnutí, spoločenských hier a športových udalostí. Forma digitalizovaných slideshow nám umožňuje asociatívne reťazenie kreatívnych momentov voľno časových aktivít a autorských akcií.
Názov výstavy odkazuje k filmu štúdia Hapuka Navzájem (1981) z archívu Vladimíra Havlíka, ktorý zaznamenáva cestu študentov pedagogickej fakulty z Olomouca do Budapešti, Pécsi, Sofie a Burgasu. Ako subjektívny dokument charakterizuje nielen obsah, ale aj podmienky a spôsob výberu diel pre výstavu ako translokálnej cesty do minulosti, ktorej ambíciou je porozumieť zmyslu a kreativite dočasných spoločenstiev.
Poděkování patří Vladimíru Ambrozovi, Artpool Budapešť, Ľubomíru Ďurčekovi, Daliboru Chatrnému, J.H. Kocmanovi, Marii Kratochvílové, Marianu Pallovi a Jaroslavu Pokornému.