Antonín Špelda

* 12. 3. 1904, Švihov (Klatovy), Česká republika (Czech Republic)
12. 10. 1989, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
musicologist, pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Antonín Špelda po maturitě na reálném gymnáziu v Klatovech absolvoval studium matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě pražské univerzity. Od roku 1927 působil 25 let jako středoškolský učitel v Plzni. Od roku 1952 pracoval na pedagogické fakultě v Plzni a to nejprve na katedře matematiky a fyziky. Po rozdělení katedry se stal v roce 1963 vedoucím katedry fyziky. V roce 1961 se habilitoval z experimentální fyziky na přírodovědecké fakultě v Olomouci a o rok později byl jmenován docentem. Velkou Špeldovou láskou byla hudba. Z toho zájmu vyplynula i vědecká hodnost kandidáta hudebních věd v roce 1967 a po obhajobě disertační práce na téma Historický vývoj české a slovenské akustiky doktorát přírodních věd (1968). V roce 1971 mu byl udělen po ohajobě doktorské disertační práce z hudební akustiky titul doktora věd. V roce 1973 byl penzionován.
Odborné práce Antonína Špeldy jsou věnovány především akustice. Publikoval asi 150 prací z fyziky, akustiky, hudební historie a topografie. Kromě toho byl uznávaným hudebním kritikem a do roku 1983 napsal více jak 10 000 hudebních kritik, jubilejních medailonů či drobných hudebních studií.
Literatura:
1. Matásek, K.: K sedmdesátinám doc. RNDr. Antonína Špeldy, DrSc. Matematika a fyzika ve škole. 5 (1974), str. 71.
2. Kolektiv KF PF v Plzni. K životnímu jubileu docenta Špeldy. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 19 (1974), str. 172-173.
3. Havel, V., Kepka, J.: K životnímu jubileu doc. RNDr. Antonína Špeldy, DrSc. Matematika a fyzika ve škole. 14 (1983-84), str. 645-646.
4. Havel, V.: Vzpomínka na doc. RNDr. Antonína Špeldu, DrSc. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 35 (1990), str. 228.
Pavel Šišma, 11.4.2020, web.math.muni.cz

notes:
RNDr., DrSc.
psal i práce z oboru fyziky a matematiky