Nitrianska štátna galéria (též Ponitrianska galéria)

year of establishment: 1990
year of termination: 1999
city: Nitra (Nitra)

word:

Nitrianska štátna galéria (NŠG) bola založená r. 1964 s názvom Nitrianska galéria ako kultúrna inštitúcia s okresnou pôsobnosťou. Dnešný názov nesie od r. 1990. Základom zbierkového fondu galérie sa stal súbor diel získaných prevodom z bývalého Nitrianskeho krajského múzea v Bojniciach, ktorý dodnes patrí medzi najcennejšie časti jej zbierkového fondu. Akvizičná činnosť galérie sa zameriavala predovšetkým na získavanie diel najvýznamnejších umelcov nitrianskeho regiónu. Osobitná pozornosť sa venovala impresionisticky orientovanej tvorbe Maximiliána Schurmanna a sochárskemu dielu Júliusa Bartfaya. Na želanie akademického maliara Františka Studeného, rodáka z Ponitria, darovala jeho najbližšia rodina nitrianskej galérii početný súbor jeho diel. Preto niesla galéria v r. 1982 - 1990 meno Galéria Františka Studeného. Vznikla aj stála expozícia umelcovho diela.

V súčasnosti galéria vlastní takmer 4 000 výtvarných diel, z toho 2 089 olejomalieb, 1 017 grafík a 436 plastík. Akvizičná činnosť sa sústreďuje na mapovanie tvorby súčasných výtvarných umelcov pôsobiacich na celom Slovensku, a osobitne na získavanie diel výtvarníkov spojených pôvodom či tvorbou s nitrianskym regiónom.

Nitrianska štátna galéria pôsobí od r. 1965 v budove bývalého Župného domu, ktorý je kultúrnou pamiatkou a súčasťou mestskej pamiatkovej rezervácie. Barokový objekt bol postavený r. 1784 na starších základoch a r. 1874 bol neobarokovo upravený podľa projektu architekta Dümmerlinga. V r. 1905 - 1908 bola stavba dispozične zjednotená na štvorkrídlovú budovu a dotvorená v exteriéri i interiéri podľa secesného slohového názoru (architekt Czigler).

Galéria A je novovzniknutým zariadením Nitrianskej štátnej galérie. Vznikla r. 1991 a v porovnaní so zaniknutou Galériou mladých na Štefánikovej ul. rozšírila svoje zameranie výhradne z mladej tvorby aj na aktuálne výstavy našich i zahraničných umelcov. Výstavné priestory Galérie A sa nachádzajú v ľavej časti vstupného traktu Nitrianskej štátnej galérie.

Nitrianska štátna galéria sa okrem výstavnej a akvizičnej činnosti zameriava aj na ďalšie umelecké aktivity. Pri galérii pôsobí od r. 1991 aj G klub Ůnie mladej slovenskej kultúry a Literárny klub Janka Jesenského, ktorý nadviazal na tradície Večerov poézie. Galéria každoročne usporadúva medzinárodný gitarový festival Cithara aediculae a celomestské kultúrne podujatie Nitiansky Palánok. V priestoroch NŠG je zriadená galérijná kaviareň. Od r. 1995 bola zriadená pri Nitrianskej štátnej galérii Nadácia slovanskej kultúry, ktorej cieľom je vytvárať hmotné predpoklady pre rozvoj a prezentáciu slovanskej kultúry, predovšetkým prostredníctvom výtvarného umenia, jeho tvorby, verejného sprístupňovania, poznávania a odborného štúdia.

zdroj - www.skrz.sk

notes:
1964 - 1968 Nitrianska galéria
1968 - 1972 Oblastná galéria
1972 - 1982 Krajská galéria
1982 - 1990 Galéria Františka Studeného
1990 - 1999 Nitrianska štátna galéria (v letech 1996-1999 galerii provozovalo Ponitrianské kulturné centrum, v té době bývá občas používán i název Ponitrianska galéria)
1999 - Nitrianska galéria v Nitre