Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov

place of origin: Praha