Martin C. Putna

* 30. 5. 1968, Písek (Písek), Česká republika (Czech Republic)
translator, Editor, moderator, Pedagogue, Publicist, Philologist

 

nationality: Czech
sex: male

web: mcputna.cz
NK AUT: jn19990009959
VIAF: 39654200

Martin C. Putna

Vlastním jménem Martin Putna. Pochází z rodiny dělníka. Po absolvování gymnázia v Písku (maturita 1986) studoval v letech 1986–1991 latinu a ruštinu na FF UK v Praze (diplomová práce Duchovní profil Alexandra Solženicyna). V letech 1987–1989 se zúčastňoval různých bytových filozofických seminářů. 1989 byl jedním z iniciátorů založení Křesťanské akademie a revue pro křesťanství a kulturu Souvislosti, v letech 1990–1997 byl jejím redaktorem, 1992 výkonným zástupcem šéfredaktora, poté neoficiálním vedoucím redaktorem. V letech 1990–1991 byl též kulturním redaktorem Katolického týdeníku. 1991–1992 absolvoval studijní pobyt na Ludwig-Maxmilian-Universität v Mnichově. V letech 1992–2006 působil jako pedagog na FF UK v Praze – nejprve v Ústavu východoevropských studií, poté od roku 1997 v Centru komparatistiky; v letech 2000–2002 byl jeho ředitelem, poté zástupcem ředitele. Titul Ph.D. získal 1995 prací Ruská literatura a náboženská filozofie v emigraci. Roku 1998 se habilitoval knižní monografií Česká katolická literatura 1848–1918. V letech 1998–2000 absolvoval studium na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. V akademickém roce 2004/2005 byl zastupujícím profesorem na univerzitě v Řezně. Roku 2006 přešel z FF UK na Fakultu humanitních studií UK. V akademickém roce 2007/2008 pobýval na Fulbrightově badatelském stipendiu na Boston College v USA. Externě přednášel rovněž na FAMU a na Vyšší odborné škole publicistiky. Roku 2008 se stal ředitelem Knihovny Václava Havla.
Přispívá do novin a časopisů: Souvislosti, Literární noviny, Lidové noviny, Iniciály, Respekt, Světová literatura, Box, Katolický týdeník, Reflex, Mladá fronta Dnes, Týden, Svět literatury, Listy filologické, Soudobé dějiny, Lidé a města aj. – Spolupracuje i s Českým rozhlasem (v letech 1997–2007 pravidelně moderoval pořad Setkávání, v roce 2007 cyklus Putnův jihočeský literární místopis) a Českou televizí (2002–2003 moderoval kritický klub Síto; 2007 vzdělávací cyklus Duchovní kuchyně).
Martin C. Putna vstoupil do literatury jako autor esejů, úvah a literárních kritik, v nichž reagoval s vyhraněnou osobitostí na nejrůznější jevy soudobé společnosti, kultury a umění. Hodnotící soudy, pronášené zejména zpočátku s apokalyptickou apelativností, opíral o filozofická a teologická východiska. Postmodernistický svár mezi autentickou náboženskou vírou a věroukou Putna chápal jako příznak obecné hodnotové krize, zasahující náboženství i umění (eseje My poslední křesťané). Pod tímto zorným úhlem hledal nové tendence literárního vývoje, smiřující postmoderní žánrovou i myšlenkovou pluralitu s křesťanskou transcendentalitou, a také hodnotí literární produkci, ať již jde o autory, které odmítal, nebo o ty, kteří alespoň zčásti splňují jeho představy o budoucím překonání postmoderního chaosu (český underground 70. a 80. let, tvorba generačních vrstevníků Petra Borkovce, Jáchyma Topola aj.). Výbor z fejetonů a reflexí, jež vycházely v denním tisku na přelomu tisíciletí, shrnul do svazku Chvály, jehož název je odvozen z antického žánru ironických chvalořečí na věci nezaslouženě opomíjené.
Putnova odborná aktivita se od počátku týká ústředního tématu – vztahu literatury a náboženství, zejména v aspektu vzájemného ovlivňování či konfliktu uměleckých a duchovních hodnot. Konkrétní literární materiál, na kterém je toto téma demonstrováno, se mění. Na počátku to byla literatura ruské emigrace 20. století (přehled dějin její literatury a náboženské filozofie v práci Rusko mimo Rusko; výbor z poezie U řek babylonských) a na duchovní kulturu ruského středověku. Poté se centrum jeho pozornosti nadlouho přesunulo k české katolicky orientované literatuře 19. a 20. století. Tento specifický kulturní proud Putna usiluje vymezit a postihnout proměny jeho sebepochopení i literárního výrazu. V rozsáhlé monografii Česká katolická literatura v evropském kontextu 1848–1918 definoval katolickou literaturu na základě literární sociologie – jako písemnictví specifického „katolického milieu“, které vzniká jako reakce na sekularizaci společnosti. Tento proces probíhá ve většině evropských zemí v závislosti na postupu jejich sekularizace – v českých zemích tedy od poloviny 19. století. V další fázi vývoje se pak jednotlivá literární uskupení a osobnosti (Katolická moderna, Stará Říše) pokoušejí vyjít z „katolického ghetta“ a vřadit se do kánonu soudobé národní literatury. Na tuto práci Putna navázal monografickým portrétem klíčového katolického autora první poloviny 20. století Jaroslav Durych, rozsáhlou komentovanou edicí časopiseckých a rukopisných textů dalšího významného katolického autora Karla VI. Schwarzenberga a řadou časopiseckých studií.
Vztah sekulární a náboženské kultury je rovněž tématem Putnových prací z oblasti pozdní antiky (monografie Órigenés z Alexandrie o zakladateli církevní literárně-teologické hermeneutiky a edice komentovaných překladů My poslední Římané, kde zatím vyšli tři autoři – Órigenés, Macrobius a Sulpicius Severus). Ohlasům antické kultury v novodobé literatuře je věnována monografie Řecké nebe nad námi a Antický košík. V první části se soustřeďuje zvláště na Itálii, jež kulturně na Řecko navázala, a na cesty zaalpských autorů na jih, druhou část věnuje tvůrcům, kteří cestují do Řecka pouze ve své imaginaci (mj. Hölderlin, Jiří Kuběna), třetí pak skutečným návštěvníkům Řecka, pro něž se tato země stává literárním toposem. I v této knize se jako ústřední dynamizující téma vyjevuje vztah náboženství a kultury, zde konkrétně svár kultury a obraznosti „křesťanské“ a „pohanské“.
Ve své jediné próze Kniha Kraft se Putna pokusil o syntézu oblíbené autobiografické deníkové formy s tradičním syžetovým vyprávěním a s žánrem vývojového románu, zachycujícího duchovní hledání mladého intelektuála ve společenské atmosféře Čech před rokem 1989 a po něm.
Publikoval překlady poezie nebo kulturněhistorických textů z němčiny, latiny, ruštiny a starověké řečtiny knižně (J. W. Goethe, Órigenés a antologie U řek babylonských) i časopisecky, zejména v Souvislostech (A. C. Prudentius, Grégorios Thaumatúrgos, Oswald Spengler, Salomon Kohn, Alexander Solženicyn, Boris Poplavskij, anonymní středověké texty aj.).
Jaroslav Med (1998), Kateřina Bláhová (2008), slovnikceskeliteratury.cz, 31.7.2019

Martin C. Putna

foto - Ľubo Bechný, 2013, Mošovce, v rodném domku Jana Kollára, mcputna.cz
 

Martin C. Putna

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
???? - 1986   Gymnázium, Písek (Písek)
1986 - 1991   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, klasická a slovanská filologie
1991 - 1992   Ludwig-Maximilians-Universität München, Mnichov (München)
1998 - 2000   Teologická fakulta, České Budějovice (České Budějovice)

Martin C. Putna

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Knihovna Václava Havla, správní rada, 2008, *

Martin C. Putna

symposium/seminář
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1997/12/04 - 1997/12/05   Faust...metaforou k současnosti, Goethe-Institut Prag, Praha

Martin C. Putna

encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  2001   Velký slovník osobností vědy a kultury příbramského regionu, Knihovna Jana Drdy Příbram, Příbram (Příbram)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2011   Medailony autorů, Homosexualita v dějinách české kultury, 479-482
  2011   Účastníci konference, Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století, 58-59
  2014   Zájem M. C. Putny o výklad katolické literatury a publicistiky, Česká katolická publicistika I., 31-35
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Martin C. Putna (slovnikceskeliteratury.cz), www.slovnikceskeliteratury.cz
  ????   Martin C. Putna (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Putna Martin C. (ctenizpisku.cz), ctenizpisku.cz
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Faust...metaforou k současnosti, Happy End Production, Praha

Martin C. Putna

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Kniha Kraft (Ein Bildungsroman), Torst, Praha
  2009   Spiritualita Václava Havla (České a americké kontexty), Knihovna Václava Havla, o.p.s., Praha
  2011   Homosexualita v dějinách české kultury, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2012   Hluboká (Kulturní dějiny jednoho skrytého místa), Malvern, Praha

Martin C. Putna

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Vojmír Vokolek: Fresky, sochy, Východočeská galerie, Pardubice (Pardubice)
  2002   Bohuslav Reynek: Pieta v loďce / Pietà dans la barque (Grafické a básnické dílo / L'oeuvre graphique et poétique), Památník národního písemnictví, Praha
  2004   Ivan Pinkava: Heroes, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
  2000   Zajatci hvězd a snů (Katolická moderna a její časopis Nový život (1896-1907)), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Věčné časy (Československé totalitní roky), Respekt Publishing, a.s., Praha
  2011   Homosexualita v dějinách české kultury, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2011   Zuřivý vzdor, Nakladatelství Fra, Praha
  2012   Hluboká (Kulturní dějiny jednoho skrytého místa), Malvern, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Mezi okrajem a centrem (studie z komparatistiky II), Vydavatelství Marie Mlejnková, s.r.o., Pardubice (Pardubice)
  2011   Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století (Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně jako součást středoevropské architektonické scény), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2018   Umění a revoluce (Pro Milenu Bartlovou), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 2, M-Ž), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Církev, hlad a umění (K náboženským a historickým souvislostem díla Vojmíra Vokolka), Vojmír Vokolek: Fresky, sochy, 12-15
  2000   K literatuře katolické moderny (Její čas, prostor a žánry a její Evropský obzor), Zajatci hvězd a snů, 183-200
  2011   „Na pohled byl Jeník chlapec jako jiní hoši.“ (Jan Zrzavý, výtvarný protějšek literárních „cest sublimace“), Homosexualita v dějinách české kultury, 339-348
  2011   Homosexualita v novodobé české literatuře, Homosexualita v dějinách české kultury, 83-183
  2011   Od Kršky do Trošky. Homosexualita a český film, Homosexualita v dějinách české kultury, 448-468
  2011   Plečnikovo místo mezi náboženskými kulturami, Josip Plečnik a česká sakrální architektura první poloviny 20. století, 46-53
  2011   Sodomité, duchovní přátelé a amazonky aneb co bylo, když homosexualita ještě nebyla, Homosexualita v dějinách české kultury, 65-82
  2011   Úvod metodologický: Evropské a americké vědy o homosexualitě a kultuře, Homosexualita v dějinách české kultury, 7-62
  2018   Levicová koláž z katolické literatury, Umění a revoluce, 658-668

Martin C. Putna

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/05/29 - 2011/10/30   Jiří Kuběna: Život a dílo (k 75. výročí narození básníka Bítova), Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)
2011/05/29 - 2011/10/30   Karel Žák: Sochy a kresby, Hrad Bítov, Bítov (Znojmo)

Martin C. Putna

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2012   Jaroslav Durych (Skladba hraná fortissimo), Český historický román v období protektorátu, 223-246
  2012   Karel Schulz (Přelomové torzo), Český historický román v období protektorátu, 175-214
  2012   Nina Svobodová (Autorka z jiné doby), 215-222
  2022   Ediční poznámka, Listy Josefa Floriana Jaroslavu Janouchovi, 106-107