Zdeněk Wirth

* 11. 8. 1878, Libčany (Hradce Králové), Česká republika (Czech Republic)
† 25. 2. 1961, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Art Historian, Conservationist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01151729

notes:
akademik, PhDr., DrSc.; zaměření na architekturu, uměleckou minulost a ikonografii Prahy

Zdeněk Wirth

Historik umění, teoretik a organizátor československé památkové péče, akademik. Původní aprobaci z češtiny a němčiny si rozšířil externím studiem dějin umění a estetiky u Karla Chytila, Karla Borromejského Mádla, Otakara Hostinského. - Názorovou orientaci mu do 1914 poskytovala funkce knihovníka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, spolková a památkářská činnost. Názorové společenství s Josefem Gočárem, Vlastislavem Hofmanem, Pavlem Janákem aj. vedlo k založení umělecké revue Styl. 1908-1913 vtiskl časopisu smysl zaměřený k prosazování moderní architektury, užitého umění, k výpravám za podílem české tvorby na nových směrech. Současně pomáhal s náplní Uměleckého měsíčníku. Zároveň se stal v Klubu za starou Prahu hlasatelem nového pojetí památkové péče. První svazky Soupisu uměleckých památek Čech uveřejňoval 1902-1910. Od 1904 zaujímal nekompromisní postoj ve prospěch konzervování památek v duchu idejí, zastávaných Maxem Dvořákem. Hlediska vídeňské umělecko-historické školy určovala napříště též hlavní směr Wirthovy vlastní vědecké práce. - Disertační práce z r. 1908, Barokní gotika v Čechách, oceněná jako specifický fenomén českého historismu recenzemi v zahraničí, je dílo objevitelského významu. Osobnostem a dílům barokní architektury stejně jako období empiru a biedermeieru zůstal Wirth věrný po celý život. Přízní Antonína Podlahy mohl metodu spojení starého s novým uplatňovat i při dostavbě katedrály svatovítské architektem Kamilem Hilbertem. Zrod osvobozeného Československa přinesl Wirthovi mnoho úloh, společenských funkcí a pracovních povinností. Připadl mu mj. odpovědný úkol organizace a vedení kulturního odboru Ministerstva školství a národní osvěty. Současně přednášel dějiny architektury na ČVUT v Praze. Dobu nacistické okupace prožil v nucené penzi, avšak v aktivní účasti v národním odboji a v České národní radě. Své znalosti památkového materiálu mohl od 1946 uplatnit v nevděčné funkci předsedy Národní kulturní komise. Od 1952 pomáhal jako místopředseda ČSAV a předseda VI. sekce vytvořit strukturu společenskovědních ústavů této instituce. - Spolu se svými generačními druhy - architekty - chápal Wirth památkovou péči jako disciplinu urbanistickou. Jeho zásluhou byly proto stanoveny zásady ochrany unikátních architektonických souborů staré Prahy a zcela průkopnicky určeny znaky funkčnosti středověkého urbanismu (Stavební rytmus malého města). Wirth dovedl současně zhodnotit zákonitosti výtvarnýc. principů nové městské zástavby (např. dílo Jana Kotěry a Josefa Gočára v Hradci Králové), stejně jako zdůvodnit náhradu zničeného starého originálu svébytným moderním dílem (Pavel Janák a jeho adaptace). Když si Wirth uvědomil estetické hodnoty prostoru krajiny, začala ho od 1910 poutat zahradní architektura a panoramatické celky. Avšak krajinou nejprobádanější se mu stala pražská kotlina. Tvář Prahy v obraze pěti staletí a v dokumentaci zmizelých čtvrtí přiblížil čtenářům v řadě edic. Dokumentární historická ikonografie, veduta pražská i venkovská, poutaly Wirtha nejdéle. Byl schopen nazírat též fotografii v interdisciplinárním aspektu. Jeho bytostný vztah k fotodokumentaci vedl 1936 k založení Státního fotoměřického ústavu. Podobně mohl být z jeho podnětu za 2. světové války zahájen odborný výzkum a dokumentace lidových staveb. Soustavným kontaktem s materiálem se Wirth vypracoval ve znalce umělecko-historické topografie. Působení Wirthovo ovlivnilo mnoho sfér kulturní veřejnosti. Oboru dějin umění odkázal svým naléháním na pokračování ve vydávání soupisů uměleckých památek program práce pro celou generaci.

VD (Vlasta Dvořáková) ), Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, Praha 1995, s. 938

organizátor čs. památkové péče, akademik
Studoval češtinu a němčinu. Zabýval se zejména památkovou historií, teoretickým bádáním o české architektuře a teoretickými úvahami o metodách památkové péče. Aktivně působil při dostavbě katedrály sv. Víta v Praze s architektem K. Hilbertem. Věnoval se osobnostem a dílům barokní architektury, empiru a biedermeieru. Inicioval založení Státního fotoměřičského ústavu (1936). Byl znalcem v oboru uměleckohistorické topografie. Druhou světovou válku prožil v nucené penzi a zúčastnil se odbojové činnosti. Od roku 1945 byl zaměstnán na Zemském národním výboru. Byl spoluautorem zákona č. 22/1958 o péči o kulturní památky. 1954 vyznamenán Řádem práce. Podporoval funkční pojetí moderní architektury. Redigoval Umělecké památky Čech. Autor odborných publikací, např. Dějepis výtvarných umění v Československu, Kladno - jindy a dnes, Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Kladenském aj.

Zdeněk Wirth

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1896 - 1900   Česká univerzita Karlo-Ferdinandova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika, Chytil Karel, *1857
1896 - 1900   Česká univerzita Karlo-Ferdinandova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika, Mádl Karel, *1859
1896 - 1900   Česká univerzita Karlo-Ferdinandova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění a estetika, Hostinský Otakar, *1847

Zdeněk Wirth

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Mladá Boleslav (Mladá Boleslav), Mladá Boleslav (Mladá Boleslav), pedagog na reálce
???? - ????   Praha, Praha, trvalý pobyt, tvůrčí činnost, v l. 1905-1914 činný v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea, v l. 1908-1910 činný v redakci čas. Styl (založen ve spolupráci s J. Gočárem, V. Hofmanem a P. Janákem), v l. 1918-1922 činný na ministerstvu školství a národní osvěty, od r. 1925 působil jako pedagog dějin umění na Českém vysokém učení technickém, spoluzakladatelem Československé akademie věd, činný v Klubu Za starou Prahu,
1903 - 1905   Kladno (Kladno), Kladno (Kladno), pedagog na reálce

Zdeněk Wirth

from - to   student, school, city
???? - ????   Novák Otakar (Otis), *1906, České vysoké učení technické, Praha, Fakulta architektury a pozemního stavitelství, dějiny umění a estetika
1932 - 1938   Kubašta Vojtěch, *1914, České vysoké učení technické, Praha

Zdeněk Wirth

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Klub Za starou Prahu, *1900, spoluzakladatel
???? - ????   Královská česká společnost nauk, *, mimořádný člen
???? - ????   Spolek výtvarných umělců Mánes (SVU Mánes), *1887
???? - ????   Šestka, *
1932 - ????   Archeologický sbor Národního muzea, *, mimořádný člen, od 1934 řádný člen
1932 - 1934   Česká akademie věd a umění, *, mimořádný člen I. třídy
1934 - ????   Česká akademie věd a umění, *, řádný člen I. třídy
1946 - ????   Národní kulturní komise, *, předseda
1947 - ????   Kruh pro pěstování dějin umění, *1913
1952 - ????   Česká akademie věd a umění, *, předseda I. třídy

Zdeněk Wirth

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/05/08 - 1937/05/27   Výstava československé avantgardy, Dům uměleckého průmyslu v Praze, Praha
1987/05/07 - 1987/07/12   S.V.U. Mánes: Výstava k 100. výročí založení, Mánes, Praha

Zdeněk Wirth

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1937   D 37 uvádí výstavu československé avantgardy
  1987   S.V.U. Mánes (Výstava k 100. výročí založení), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Česká architektura v proměnách dvou století 1780-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  2004   Členové České akademie věd a umění 1890 - 1952, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2007   Nakladatelské Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno (Kladno)
  2010   Zdeněk Wirth pohledem dnešní doby, Artefactum, Praha
  2010   Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878-1939), Národní památkový ústav, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1962   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých od 1.1.1937 do 31.12.1962), Státní knihovna, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1936   Kulturní adresář ČSR (Biografický slovník žijících kulturních pracovníků a pracovnic), 2.ročník, Českolipská knih a kamenotiskárna, Česká Lípa (Česká Lípa)
  1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1998   Kladno v osobnostech, Státní vědecká knihovna, Kladno (Kladno)
  1999   Kdo byl kdo v našich dějinách 20. století (II. díl N-Ž), Nakladatelství Libri, Praha
  2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Zdeněk Wirth - vědec, bojovník a pracovník, Výtvarná práce, 2
  1953   Zdeněk Wirth pětasedmdesátníkem, Umění, 238-241
  1955   Akademik Zdeněk Wirth vyznamenán, Výtvarná práce, 2
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1958   80 let Zdeňka Wirtha, Výtvarná práce, 3-3
  1961   Za akademikem Zd. Wirthem, Výtvarná práce, 3-4
  1961   Zemřel Zdeněk Wirth (Kronika), Výtvarné umění, 230-232
  1962   Díla a staletí, Výtvarná práce, 1-4
  1968   Pražské novostavby, Výtvarná práce, 9-9
  1979   Zdeněk Wirth a potřebnost dějin výtvarného umění, Umění, 1-16
  1996   The origins of Prague neo-Gothic architecture, Umění, 499-513
  2008   Zdeněk Wirth, Paměť Prahy, 426-427
  2014   Památkář ve Velké válce, Zprávy památkové péče, 74.ročník, 4.číslo, 279-282
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1961   akademik Zdeněk Wirth (čestný člen Svazu architektů, Klubu za Starou Prahu, Společnosti přátel starožitností, Společnosti Boženy Němcové, Společnosti Otakara Ostrčila, předseda Společnosti přátel starožitností, Společnosti Bedřicha Smetany a poradního sboru Muzea Bedřicha Smeta)
  1961   akademik Zdeněk Wirth (nositel Řádu práce)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Kniha o zmizelé Praze

Zdeněk Wirth

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Antonín Wiehl a česká renesance, Jan Štenc, Praha
  1923   Pražské hřbitovy I. (Olšany), František Topič, nakladatelství, Praha
  1930   Josef Gočár, Verlag Meister der Baukunst, Aktien-Gesellschaft, Ženeva (Genève)
  1932   Antonín V. Barvitius (1823 - 1901), Grafický závod Jan Štenc, Praha
  1932   Antonín V. Barvitius (1823 - 1901), Grafický závod Jan Štenc, Praha
  1934   Praha v obraze pěti století, Jan Štenc, Praha
  1935   Dějepis výtvarných umění v Československu, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
  1941   Stará Praha (Obraz města a jeho veřejného života v 2. polovici XIX. století podle původních fotografií), Nakladatelství J. Otto, Praha
  1943   Pražské zahrady, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
  1944   Karel Vik: Praha v barevných dřevorytech, Knihtiskárna Müller a spol., Turnov (Semily)
  1945   Metropolitní chrám sv. Víta (K šestistému výročí položení základu novostavby dómu 1344 -1944), Vyšehrad, nakladatelství (1934-1953), Praha
  1945   Zmizelá Praha 1. (Staré a Nové Město s Podskalím), Václav Poláček, Praha
  1948   Dějiny nábytkového umění (I), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1949   Dějiny nábytkového umění (II), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1950   Dějiny nábytkového umění (III), Nakladatelství Rovnost, Brno (Brno-město)
  1954   Burgen und Schlösser (Böhmen und Mähren), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1960   Burgen und Schlösser in Böhmischen Ländern, Orbis, Praha
  1961   Architektura v českém národním dědictví, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
  1962   Hradčany a Malá strana, Orbis, Praha
  1964   Hradčany a Malá strana, Orbis, Praha

Zdeněk Wirth

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Výstava životního uměleckého díla národního umělce architekta Dra. h.c. Dušana Jurkoviče
  1947   Dušan Jurkovič: Výstava životního díla
  1947   Josef Gočár: Výstava životního díla, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1951   Dílo arch. dr. h.c. Josefa Fanty (k 95. narozeninám umělcovým), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1956   Výstava architektonických kreseb a akvarelů B. Kozáka
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Padesát let výtvarné práce (Architektura, byt, užité umění 1885-1935), Uměleckoprůmyslové museum, Praha
  1938   Postavy českých dějin, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1940   Umění monumentální
  1943   Posázaví: Výstava soudobého umění / Ausstellung Sasautal (Výstava originálů. Výstava fotografií), Klub českých turistů, Praha
  1946   Pražský hrad ve středověku
  1947   Pražský hrad v renesanci a baroku 1490-1790
  1952   Čeští architekti-realisté devatenáctého století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1935   Jan Laichter (Život a dílo. Vzpomínky a úvahy), Svaz knihkupců a nakladatelů Čsl. republiky, Praha
  1935   Sváteční člověk (Vzpomínky přátel a ctitelů na českého biskupa Antonína Podlahu o třetím výročí jeho smrti), Růžena Klimakovská, Praha
  1937   Jana Amose Komenského hrob v Naardenu, Společnost Architektů, Praha
  1940   Praha ve fotografii Karla Plicky, Česká grafická Unie, a.s., Praha
  1947   Praha ve fotografii Karla Plicky, Česká grafická Unie, a.s., Praha
  1948   Tvář Československa, Orbis, Praha
  1953   Praha ve fotografii, Orbis, Praha
  1955   Praha ve fotografii, Orbis, Praha
  1957   Praha královská, Naše vojsko, nakladatelství, Praha
  1958   Kavárna Union (Sborník vzpomínek pamětníků), Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1960   Praha ve fotografii, Orbis, Praha
  1961   Prague / Prag (Prague in photographs / Prague en images / Prag ein fotografisches bilderbuch), Artia, podnik pro zahraniční obchod, Praha
  1965   Pražský hrad, Orbis, Praha
  1966   Praha ve fotografii, Orbis, Praha
  1969   Pražský hrad, Orbis, Praha
  1971   Praha ve fotografii, Orbis, Praha
  1975   Praha ve fotografii, Orbis, Praha
  1976   Česká barokní gotika (Dílo Jana Santiniho-Aichla), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
  1976   Pražský hrad, Orbis, Praha
  1978   Pražský hrad, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1980   Praha ve fotografii, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1981   Programy české architektury, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1983   Prag (Ein fotografisches Bilderbuch), Verlag Werner Dausien, Hanau am Main
  1991   Praha ve fotografii, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  2021   Mýtus architekta: Jan Kotěra 150, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Nedošínský háj, Orbis, Praha
  2010   Česká fotografie 1938-2000 v recenzích, textech, dokumentech, Nakladatelství DOST, Hranice (Přerov)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1921   Moderní Galerie má být sbírkou uměleckých děl... (Anketa o moderní galerii), Život, 98-98
  1953   Uměleckoprůmyslové museum se brání (Z dopisu Zdeňka Wirtha), Výtvarná práce, 5
  1954   České město, Umění, 181-198
  1956   O nové cesty naší architektury, Výtvarná práce
album
  published   title (subtitle), publisher, city
  1950   Menší město pražské, Orbis, Praha
soubor grafických listů
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Valdštejnský palác v Praze (Pět původních kolorovaných grafik), Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha

Zdeněk Wirth

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1926/05/02 - 1926/07   Jan Štursa 1880-1925, Klementinum, Praha
1938/05/07 -   Dielo architekta Dušana Jurkoviča, Umelecká beseda slovenská, Bratislava (Bratislava)
1947/06/12 -   Posmrtná výstava životního díla architekta Josefa Gočára, Mánes, Praha
1956/01/07 - 1956/01   Bohumír Kozák: Výstava architektonických kreseb a akvarelů, Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1937/04/02 - 1937/04/25   Francouzského malířství od Maneta po dnešek, Mánes, Praha
1941/06/27 - 1941/09   Tvář české krajiny, Mánes, Praha

Zdeněk Wirth

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Za socialistickou ideovost, umělecké mistrovství a vyšší ekonomii české a slovenské architektury, Výtvarná práce, 3
  1954   Nová soutěž na výzdobu Národního památníku, Výtvarná práce, 9
  1954   Soutěž na dobudování Národního památníku, Výtvarná práce, 6
  1954   Soutěž na návrh Vysoké stranické školy, Výtvarná práce, 4
  1954   Spicí dokumentace, Výtvarná práce, 5
  1954   Zdeněk Wirth, Jaroslav Benda: Státní hrady a zámky..., Výtvarná práce, 4
  1955   Jubilea a vyznamenání, Výtvarná práce, 8
  1955   Jubileum Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Výtvarná práce, 10
  1955   Na zastávce jednoho jubilea, Výtvarná práce, 3
  1956   Diskuse o užitém umění, Výtvarná práce, 6
  1958   Zdeněk Dokoupil, Pavel Neumann, Dušan Riedl..., Výtvarná práce, 4
  1960   Kniha o Praze 1959 (Vydal Orbis. Sestavila redakční rada: Jaroslav Koreček, Oldřich Stefan, Ginette Stočesová. Grafická úprava Cyril Bouda), Výtvarné umění, 139-140
  1965   V. V. Štechovi k osmdesátinám, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 8-8
  1968   Tanec na ledě aneb balet naší památkové péče, Výtvarná práce, 7
  2002   Oslavy svatováclavského milénia a Zdenka Braunerová (Nad pozústalostí Viléma Václava Kremera), Středočeský vlastivědný sborník, 59-72
  2021   Vojtěch Kubašta a jeho křesťansky zaměřená tvorba, Posel z Budče 38, 36-39

Zdeněk Wirth

year of award   award name, type, notes
????   Řád práce