Klára Benešovská

* 28. 2. 1950, Znojmo (Znojmo), Česká republika (Czech Republic)
art historian, curator

 

signature: KB
nationality: Czech
sex: female

word:
dcera sochaře Jana Tomáše Fischera (1912-1957)
Benešovská Klára, roz. Fischerová, PhDr., CSc.
historička umění zaměřená na středověké umění 12.–15.století, zvláště architekturu 14. století v širších souvislostech
1968–73 žačka prof. V. Mencla (posluchačka jeho bytových seminářů), přednášky na DAMU a FAMU Praha
1968–70 FF MU Brno, dějiny umění a klasická archeologie (prof. V. Richter, Z. Kudělka, A. Kutal);
1970–73 FF UK Praha, dějiny umění a klasická archeologie (prof. J. Pešina, P. Wittlich, J. Homolka),
1968–73 žačka prof. V. Mencla (posluchačka jeho„bytových“ seminářů a přednášky na DAMU a FAMU Praha);
1973 diplomová práce: Francouzští mistři a architektura 1. poloviny 14. století v českých zemích;
1975 PhDr., rigorózní práce: Francouzští mistři a architektura 1. poloviny 14. století v českých zemích;
1983–87 vědecká aspirantura Ústav teorie a dějin umění AV ČR; 1990 CSc., kandidátská disertace: Královští stavebníci na dvoře Jana Lucemburského.
Biogram:
1975–81 Obnova památek, Praha – Oddělení průzkumů památek;
od 1989 ÚDU AV ČR, odborná pracovnice, oddělení starého (od 2003 středověkého) umění,
1997–2001 vědecká tajemnice,
od září 2004 vedoucí oddělení středověkého umění,
od 1997 členka Vědecké rady;
členka UHS.
1995 měsíční studijní pobyt Cours d‘été de la civilisation médiévale, Poitiers (Francie);
1991 Vídeňská univerzita, Institut für Kunstgeschichte (Rakousko);
1993 Kunsthistorisches Institut ve Florencii (Itálie);
2001 Partique des Hautes Etudes a la Sorbonne, Paříž (Francie).
Kurátorská činnost:
1992 – příprava výstavy a katalogu Jan Tomáš Fischer – život a dílo; Stálá expozice medailérského díla. Keramické reliéfy s malbou pod glazurou. Znojmo, Dům umění JMM;
1999–2000 výstava Stavitelé katedrály. Petr Parléř + 1399, Pražský hrad;
2001 výstava 10 století architektury (Románská architektura. Gotická architektura). Pražský hrad;
2004 stálé expozice Příběh Pražského hradu, Pražský hrad.
Bibliografie:
Výtvarné předpoklady české gotiky. (Příspěvek k architektuře 14. století), Umění 25, 1977, s. 24-34.
Katalog památek, in: Předrománská a románská architektura v západních Čechách. Úvod Václav Mencl, Plzeň 1978, s. 25-53 (s H. Soukupovou).
Klášterní kostel celestinů na Ojvíně u Žitavy, Umění 27, 1979, s. 133-139.
Kostel sv. Víta v Zahrádce u Ledče, Umění 29, 1981, s. 399-417 (s A. Hejnou a Z. Plátkovou /Všetečkovou/). II. Nejstarší kostel a otázka jeho půdorysného typu, s. 404-411.
Pojem přechodného slohu v české uměleckohistorické literatuře, in: J. Krása–K. Benda–L. Jirásko –J. Lencová (ed.), M. Stránská Umění 13. století v českých zemích. Příspěvky z vědeckého zasedání (2.–14. prosince 1981, Praha), Praha 1983, s. 129-147.
Bauwerk und Bildwerk im Hochmittelalter. Vyd. K. Clausberg, D. Kimpel, H. J. Kunst, R. Suckale. Anabas Verlag 1981 (Rec.), Umění 32, 1984, s. 86-91.
Státní hrad Křivoklát, Praha 1985.
Sakrální architektura v Malíně u Kutné Hory, SNM A 39, 1985, s. 69-77.
Několik poznámek ke hradu Křivoklátu. (Na okraj knihy Z. Helferta, J. Kaše, J. J. Outraty – Křivoklát, SNK 1983, 141 s., 100 vyobrazení.) (Rec.), Umění 33, 1985, s. 337-344.
Kostel v Trstěnici u Znojma a otázka funkce tzv. vedlejších prostor středověkých kostelů, Archaeologica historica 11, 1986, s. 305-312.
Nové prameny k dějinám klášterního kostela cisterciáků na Zbraslavi, Umění 34, 1986, č. 5, s. 385-409 (s H. Ječným, D. Stehlíkovou a M. Trymem).
Křivoklát. Hrad a okolí, Praha 1987 (s J. Žižkou).
Památky středočeského kraje. – Antonín Friedl, in: Kapitoly 2, Praha 1987, s. 331-337.
Dějiny umění: možnosti a nemožnosti interpretace, Estetika 25, 1988, s. 125-127.
Cesta Josefa Jahna na generální kapitulu do Citeaux v roce 1699, Umění 36, 1988, s. 142-160 (s K. Beránkem).
Eliška Přemyslovna a Vyšehrad, Umění 39, 1991, s. 214-222.
Das Zisterzienserinnenkloster von Altbrünn und die Persönlichkeit seiner Stifterin, in: J. Strelczyk (ed.), Cystersi v kulturze średniowiecznej Europy, Poznań, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1992, s. 83-100.
Sborník ze sympozia Cystersi w kulturze średniowiecznej Europy. Hnězdno, Muzeum Początków Państwa Polskiego, 21.–23. 9. 1987.
Jan Tomáš Fischer – život a dílo; Keramická tvorba, in: Jan Tomáš Fischer, 25. XI. 1912 – 7. III. 1957. Stálá expozice medailérského díla. Keramické reliéfy s malbou pod glazurou, výst. kat. Dům umění JMM, Znojmo, 1992, s. 3-6, 8-10.
Early Medieval Architecture, Gothic Culture, Late Middle Ages, 16th and 17th Century Architecture, in: Architecture in the Czech Republic, Prague 1993, s. 6-14.
Gotická katedrála – architektura, in: A. Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze. (K 650. výročí založení), Praha 1994, s. 25-65.
Les religieuses de la famille royale, mécenes de l‘art en Boh_me du Xe au XIVe siecle, in: Les religieuses dans le clo_tre et dans le monde. Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne 1994, s. 773-788.
Hesla, in: NEČVU 1995.
„Altare est et dicitur praesepe et sepulchrum Domini", in: A. Matoušek–L. Karfíková (ed.), Posvátný obraz a zobrazení posvátného, Praha 1995, s. 90-109.
Gotická podoba kostela sv. Jindřicha a sv. Kunhuty na Novém Městě pražském a jeho stavebník, Průzkumy památek 2, 1995, č. 1, s. 87-90.
Aula Regia pres de Prague et Mons Regalis pres Paris, in: Cisterciáci ve středověkém Českém státě. Sborník z kolokvia v Kutné Hoře 9.–13 června 1992. Pontigny, Citeaux commentarii cistercienses 1996, s. 231-245.
[Hesla], in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Staré Město, Josefov, Praha 1996.
Parléř versus Matyáš z Arrasu v pražské katedrále sv. Víta, Ars 1996, č. 1-3, s. 100-111.
Benediktinský klášter Na Slovanech s kostelem Panny Marie a slovanských patronů. Pokus o revizi názorů na stavební vývoj ve 14. století, Umění 44, 1996, s. 118-133.
Das Minoriten- und Klarissenkloster in Znaim und seine mittelalterliche Gestalt, in: M. Bláhová – I. Hlaváček (ed.), Böhmisch-österreichische Beziehungen im 13. Jahrhundert. Österreich (einschließlich Steiermark, Kärnten und Krain) im Großreichprojekt Ottokars II. Přemysl, König von Böhmen. Vorträge des internationalen Symposions vom 26. bis 27. September 1996 in Znaim, Prag 1998, s. 249-272.
Klášter minoritů a klarisek ve Znojmě a jeho středověká podoba, in: M. Bláhová, I. Hlaváček (ed.), Česko-rakouské vztahy ve 13. století. Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II. Sborník příspěvků ze symposia konaného 26.–27. září ve Znojmě, Praha 1998, s. 217-236.
Čečovice – kostel sv. Mikuláše a pokusy o jeho interpretaci, in: J. Fajt (ed.), Gotika v západních Čechách (1230 – 1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia. Věnováno k 70. narozeninám Prof. PhDr. Jaromíra Homolky, DrSc., Praha 1998, s. 160-169.
Les résidences du roi Jean de Boheme – leur fonction de représentation, in: K. Benešovská (ed.), King John of Luxemburg (1296–1346) and the Art of his Era. Proceedings of the International Conference, Prague September 16-20, 1996, Praha 1998, s. 117-131.
In: R. Baťková (ed.), Umělecké památky Prahy. Nové Město, Vyšehrad, Vinohrady (Praha 1), Praha 1998.
Petr Parléř. Svatovítská katedrála 1356–1399, Praha 1999 (s I. Hlobilem, M. Bravermanovou, P. Chotěborem a M. Kostílkovou; též anglické vyd.). Architektonický vývoj v době vrcholného středověku, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999, s. 28-30.
Malá Strana za Lucemburků a v době pozdní gotiky, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Malá Strana, Praha 1999, s. 31-33.
Das Frühwerk Peter Parlers am Prager Veitsdom. Zum Gedenken an Václav Mencl, Umění 47, 1999, č. 5, s. 351-363.
Způsob setkání baroka s gotikou. (Klášterní kostel v Sedlci po roce 1700 a po roce 1300), in: 900 let cisterciáckého řádu. Sborník z konference konané 28.–29. 9. 1998 v Břevnovském klášteře v Praze. Praha 2000, s. 229-244.
Petr Parléř v interpretaci Václava Mencla, in: D. Bořutová, Š. Oriško (ed.), Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia, Bratislava 2000, s. 137-152.
Pražský hrad v době románské, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000, s. 24-25.
Pražský hrad v době gotické, in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000, s. 26-30.
[Hesla], in: P. Vlček (ed.), Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany, Praha 2000.
Architektura románská. (Deset století architektury I), Praha 2001 (s P. Chotěborem, T. Durdíkem a Z. Dragounem).
Architektura gotická. (Deset století architektury II.) Praha 2001 (s P. Chotěborem, T. Durdíkem, M. Plačkem, D. Prixem a V. Razimem; též angl. vyd.).
Aula Sanctae Mariae, abbaye cistercienne féminine de fondation royale, Brno, République Tcheque, in: B. Barri_re, M.–E. Henneau (ed.), Citeaux et les femmes, Paris 2001, s. 55-71.
Pramen ideální podoby kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla?, in: B. Nechvátal (ed.), Královský Vyšehrad II. Sborník příspěvků ke křesťanskému miléniu a k posvěcení nových zvonů na kapitulním chrámu sv. Petra a Pavla, Kostelní Vydří 2001, s. 90-101.
La haute tour de la cathédrale Saint-Guy dans ses rapports avec la facade sud, Umění 49, 2001, s. 271-289.
L’impresa italiana di Giovanni di Lussemburgo: testimonianze d’arte, in: Medioevo europeo: Giovanni e Carlo di Lussemburgo in Toscana (1331–1369). Atti del Convengo Internazionale di Studi Montecarlo, 14 luglio 2002, Lucca 2002, s. 209-225.
Quaderni Lucchesi di Studi sul Medioevo e sul Rinascimento 3, 2002, N. 1-2.
Záboří a Olomouc: vandrující umělci, skicáře, kopie, vzorníky a úloha uvědomělých stavebníků, in: D. Prix (ed.), Pro arte. Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 51-65.
Podoby královského majestátu v Českých zemích kolem roku 1300, in: B. Bukovinská–L. Konečný (ed.), Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 27-42.
Příběh Pražského hradu, Praha 2003.
PhDr. Anežka Merhautová, DrSc. nositelkou medaile Františka Palackého za zásluhy ve společenských vědách, in: V. Brych a D. Stehlíková (ed.), 1000 let kláštera na Ostrově (999–1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholním středověku, Praha 2003, s. 7-8.
Poznámky k ostrovskému klášteru v době gotiky, in: V. Brych a D. Stehlíková (ed.), 1000 let kláštera na Ostrově (999–1999). Sborník příspěvků k jeho hmotné kultuře v raném a vrcholném středověku, Praha 2003, s. 43-54.
Aménagement des tombeaux royaux dans la cathédrale de Prague ą l‘époque des Luxembourg, in: Hortus Artium Medievalium 10, 2004, s. 65-74.
Einige Randbemerkungen zum Anteil von Peter Parler am Prager Veitsdom in: Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium Schwäbisch Gmünd 17.–19. 7. 2001, Stuttgart 2004, s. 117-126.
The Royal House in Brno and its Chapels / Královský dům v Brně a jeho kaple, in: J. Fajt (ed.), Court Chapels of the High and Late Middle Ages and their Artistic Decoration/Dvorské kaple vrcholného a pozdního středověku a jejich výzdoba. Proceedings from the International Symposium, Convent St Agnes 1998, s. 185-193, 426-431.
Literatura o autorovi:
SČaSVU 1, 1998, s. 137.