zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Ivo_Hlobil_%282018%29.jpg

Ivo Hlobil

* 28. 12. 1942, Přerov (Přerov), Česká republika (Czech Republic)
† 2. 11. 2021, Praha, Česká republika (Czech Republic)
Pedagogue, Curator, Photographer, Art Historian

 

signature: IH, ih
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01041313
VIAF: 268409399

Ivo Hlobil

Ivo Hlobil – vědecký pracovník Ústavu dějin umění AV ČR a emeritní profesor katedry dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – byl jedním z nejvýznamnějších představitelů oboru dějin umění v České republice a patřil k nejrespektovanějším českým historikům umění v mezinárodním měřítku. K výsledkům jeho dlouholeté činnosti je nutno započítat nejen špičkové odborné publikace a teoretické výstupy, ale též zásadní podíl na výchově několika generací historiků umění a praktický přínos pro památkovou péči a fungování vědeckých infrastruktur.

V české památkové péči a teorii restaurování zanechal výraznou stopu svými texty, které se věnují nejen aktuálním kauzám, ale také teoretickým základům monumentiky či dějinám a principům specifické české restaurátorské školy. Vedle toho se jako aktivní památkář vkládal do jednotlivých, často politicky ožehavých a společensky významných sporů („Přemyslovský palác“ v Olomouci, Mariánský sloup, Bojnický oltář ad.). Jeho erudice a autorita se projevila v řadě odborných grémií a rad na všech úrovních státní správy a ochrany památek.

Na pedagogickém poli náleží Ivu Hlobilovi zásadní podíl na porevoluční obnově katedry dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, spolu s Prahou a Brnem nejvýznamnějšího školícího pracoviště historiků umění v České republice. Za více jak dvě desetiletí soustavné pedagogické činnosti přispěl k formování mnoha desítek dnes již etablovaných historiků umění, jimž i při jejich rozdílných badatelských zájmech dokázal předat nejen své znalosti, ale zejména schopnost teoretického uvažování nad uměleckými úlohami, metodologické přístupy a v neposlední řadě zanícení pro obor. V roli emeritního profesora se i po skončení aktivního pedagogického působení v Olomouci nadále podílel jako školitel a člen oborové rady na vědecké výchově mladých historiků umění v rámci doktorského studia.

Vlastním polem vědeckého zaměření Iva Hlobila bylo evropské umění středověku a rané renesance. Jeho zájem vyrůstal zprvu z regionálního (severo)moravského zakotvení, ale brzy přerostl v dílo zabývající se nejdůležitějšími otázkami středoevropské uměleckohistorické medievistiky. Z bibliografie čítající stovky položek je tak třeba zmínit zvláště knihu Humanismus a raná renesance na Moravě (s E. Petrů, 1992), jejíž anglická verze vyšla v roce 1999.

Od sklonku tisíciletí lze sledovat Hlobilův intenzivní zájem o problematiku pražské katedrály sv. Víta, a to jak její architektonickou, tak skulpturální složku, potažmo pak zájem o osobnost největšího umělce působícího ve 14. století v českých zemích – Petra Parléře a dvorské umění doby Karla IV. K tomuto tématu publikoval řadu zásadních statí většinou v mezinárodních periodicích a konferenčních sbornících. Jako neúnavný organizátor a praktik působil také v Radě Pražského hradu či v Památkové radě primátora hl. m. Prahy. V posledních letech se Hlobilův odborný zájem zaměřil na dobu, která byla pro české umění v evropském kontextu snad ještě významnější: na období tzv. krásného slohu kolem roku 1400.

K zásadním Hlobilovým počinům, které budou ještě dlouhá desetiletí tvořit nepominutelnou bázi dalšího výzkumu, patří jím realizované výstavy středověkého umění. Na prvním místě je třeba zmínit velkolepou přehlídku Od gotiky k renesanci: Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 (Brno, Olomouc, Opava 1999), která v daném rozsahu poprvé ukázala pozdně středověké kulturní bohatství Moravy a českého Slezska a byla doprovozena monumentálním pětidílným vědeckým katalogem. Výstava byla následujícího roku úspěšně reprízována v Palazzo Venezia a stala se tak vůbec první velkou přehlídkou staršího českého umění v Římě. Na dalších důležitých výstavách Ivo Hlobil intenzivně spolupracoval docs.google.com/document, 16.11.2021
-
Publikovaná bibliografie:
P. Bregantová, I. H. – bibliografie 1970–2002, in: D. Prix (ed.), Pro arte, Sborník k poctě Ivo Hlobila, Praha 2002, s. 409-425.
Bibliografie:
K ikonografii Nanebevzetí P. Marie tzv. Světelského oltáře, Umění 19, 1971, s. 599-612.
Světelský oltář, Praha 1974.
K ikonografii, symbolice a významu růžencového obrazu v kostele Neposkvrněného početí P. Marie v Olomouci – Bělidlech, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 1, 1971, s. 9-16.
Zur Renaissance in Tovačov während der Aera Ctibors Tovačovský von Cimburk, Umění 22, 1974, s. 509-519.
Nejstarší olomoucké knižní dřevořezy, Umění 24, 1976, s. 327-358.
Erbovní deska Ctibora Tovačovského z Cimburka a Elišky z Melic v Tovačově – nejstarší památka renesanční heraldiky v českých zemích, VVM 32, 1980, s. 68-71.
Nová zjištění ke skupině plastik kolem Michelské madony – Madona z Hrabové, Kristus v Ostritz, Umění 28, 1980, s. 101-116.
K olomoucké provenienci novosadského Ukřižování Mistra rajhradské archy (Národní galerie v Praze), in: Historická Olomouc 3, 1980, s. 42-49.
Neznámá pozdně románská plastika z Jižní Moravy, Umění 30, 1982, s. 257-262 (přetištěno in: E. Kordiovský (ed.), Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé, Brno 1998, s. 207-211.)
Státnicko-politický význam středověkých vyobrazení zázraku sv. Václava na císařském dvoře, in: Mezinárodní vědecká konference Doba Karla IV. v dějinách národů ČSSR. Materiály ze sekce umění, Praha 1982, s. 53-70.
K olomouckému dílu renesančního kamenického mistra Stanislava Ludwiga, VVM 24, 1982, s. 304-309.
K teorii interiérové instalace české památkové péče, Sborník památkové péče v Severomoravském kraji 5, 1982, s. 9-30.
K výtvarnému aspektu československé restaurátorské školy, Zborník OSPS OP Rožňava 2, 1982, s. 119-131.
Místopisné otázky kolem zavraždění Václava III. v Olomouci, VVM 25, 1983, s. 162-174.
Poslední Přemyslovci a počátky kultu sv. Anny Samétřetí, ČNM 152, 1983, s. 27-34.
Olomouc, Praha 1984 (s P. Michnou a M. Tognerem).
K vývoji a současnému stavu poznání Přemyslovského paláce v Olomouci, Umění 32, 1984, s. 193-205.
Peripetie vývoje a poznání významné středověké architektury. Doplňky k průzkumu kolegiátního kostela sv. Mořice v Kroměříži, PaP 9, 1984, s. 341-345.
Teorie městských památkových rezervací, Praha 1985.
Třeboňský mistr a Konrád Waldhauser? Poznámka k ikonografii obrazu Zmrtvýchvstání v Národní galerii Praha, Umění 33, 1985, s. 270-272.
Gotický náhrobek sv. Ludmily na Pražském hradě, Umění 33, 1985, s. 377-401.
In: ABC kulturních památek Československa, Praha 1985.
Dobové hodnocení a politikum italské renesance v Tovačově, Umění 34, 1986, s. 107-110.
Josef Šusta, Antonín Engel a počátky akademické dráhy Vojtěcha Birnbauma, Umění 34, 1986, s. 361-363.
Počátek samostatné výuky památkové péče na Karlově univerzitě, PaP 11, 1986, s. 407-408.
Vojtěch Birnbaum – život a dílo v dobových souvislostech; Bibliografie prací Vojtěcha Birnbauma, in: Vojtěch Birnbaum, Vývojové zákonitosti v umění, Praha 1987, s. 379-412, 413-419.
Přemyslovec Jan Volek (+1351). Rodopisné, heraldické a sfragistické otázky, Umění 35, 1987, s. 478-482.
Václav Wagner, in: Kapitoly z českého dějepisu umění II, Praha 1987, s. 295-297.
Neuzavřená diskuse k Přemyslovskému paláci v Olomouci, Umění 36, 1988, s. 166-169.
Proti návrhům na přemístění Husova pomníku, Umění 36, 1988, s. 414-417.
Veřejnost a obnova Staroměstské radnice, Umění 36, 1988, s. 441-445.
Významný renesanční památník Jiřího Thurza (+1562) v Kroměříži, VVM 41, 1989, s. 175-179.
Anmerkungen zur Position der Denkmalpflege unter der totalitären und in den Anfängen der demokratischen Regierung, Kunstchronik 43, 1990, s. 317-329.
Jan Filipec a studia Jana z Kunovic, VVM 42, 1990, s. 403-404.
Formální analýza tzv. Přemyslovského paláce v Olomouci a klasicizující ornamentika románského dómu v Lundu, SPFFBU F 34-36, 1990-92, s. 87-93.
Obnova mariánského sloupu ? Malá recenze apriorně odmítavého názoru, UaŘ 1991, č. 3, s. 97-98.
Multiplikace Altötinské madony v českých zemích a na Slovensku, Umění 39, 1991, s. 530-539.
Moravská a uherská (italská) renesance za Matyáše Korvína, ČMM 110, 1991, s. 325-338.
Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha 1992 (s Eduardem Petrů; též angl. vyd. Humanism and early Renaissance in Moravia, Olomouc 1999).
Olomouc. Proboštský farní chrám sv. Mořice, Velehrad 1992 (s M. Tognerem).
Der St.-Veits-Dom etc., in: E. M. Bührer (ed.), Der Hradschin. Die Prager Burg und ihre Kunstschätze, Freiburg–Basel–Wien 1992, s. 113-176 (též franc., angl., japonské vyd.).
Die Anfänge der Renaissance in den böhmischen Ländern – namentlich in Mähren, in: Thomas W. Gaehtgens (ed.), Künstlerischer Austausch – Artistic Exchange. Akten des XXVIII. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte Berlin, 15. – 20. Juli 1992, Berlin 1993, s. 153-162.
Nejstarší sochy sv. Jana Nepomuckého na severní Moravě, ZPP 53, 1993, s. 389-392.
Poznámka k monografii Jana Dubravia, olomouckého biskupa, VVM 45, 1993, s. 83.
Svatováclavská koruna. Poznámky k jejímu vzniku a přemyslovské tradici, in: České korunovační klenoty. Pamětní vydání ke vzniku České republiky, Praha 1993, s. 45-53.
Uskutečnění velké výstavy "Umění pozdní gotiky na Moravě a ve Slezsku" ideový odkaz Alberta Kutala, Historia artium 1, 1993, s. 55-57.
Olomouc jako Iulii mons a Hilarius Litoměřický, Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci 1 (20), 1992, 1993, s. 188-191.
Průčelí kaple sv. Stanislava v olomouckém dómě sv. Václava – pozoruhodný příklad barokní péče o památky, in: Památkový ústav v Olomouci 1992. Výroční zpráva, Olomouc 1993, s. 83-85.
Gotické sochařství, in: A. Merhautová (ed.), Katedrála sv. Víta v Praze. K 650 výročí založení, Praha 1994, s. 66-95.
Parléřovská huť a stavba katedrály sv. Víta za Karla IV. (1344/1346 – 1378), in: Katedrála sv. Víta. Pamětní vydání k 650. výročí založení Svatovítské katedrály I, Praha 1994, s. 49-75.
Gotický oltář P. Marie olomouckého dómu sv.Václava v Zrcadle Markrabství moravského Bartoloměje Paprockého z Hlohol (1593), VVM 46, 1994, s. 112-115.
Nově ověřené dílo stavitele svatoštěpánského dómu ve Vídni Hanse Saphoye na Slovensku. Renesanční náhrobník Rafaela Podmanického (+ 1559) v Povážské Bystrici, Bulletin MG 50, 1994, s. 22-24.
Nachforschung über die Herkunft des Malers Georg Flegel in Olmütz, Umění 42, 1994, s. 384-387.
Alois Riegl, konzervace památek a rozklad ideje stylové jednoty, Umění 42, 1994, s. 239-244 (s R. Šváchou).
Bojnický oltář. Poslední jednání „Společné komise“ o Bojnickém oltáři v Bratislavě, 17. února 1994, Bulletin UHS 5, 1994, č. 2, s. 1-2.
Hesla, in: NEČVU, Praha 1995.
K stavebně historické analýze tovačovského zámku, in: Morava na Prahu nové doby. Sborník příspěvků z konference konané 22. – 23. 1994 u příležitosti 500. výročí úmrtí Ctibora Tovačovského z Cimburka, Přerov 1995, s. 110-112.
Skrytá polemika Vojtěcha Birnbauma s českými funkcionalisty a rieglovskou teorií památkové péče, ZPP 55, 1995, s. 13-14.
K původu opuky parléřovských děl v týdenních účtech katedrály sv. Víta, ZPP 55, 1995, s. 202-204.
Nápisy v triforiu svatovítské katedrály, DaS 17, 1995, č. 6, s. 56-57.
Vzácná korespondence česko-moravského rodu Kubíčků z druhé poloviny 19. století. Osudy českého příbuzenstva brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka?, VVM 47, 1995, s. 381-390.
Bernardinské symboly Jména Ježíš v českých zemích šířené Janem Kapistránem, Umění 44, 1996, s. 223-234.
Promoční dedikace Jana Lysovského z Lysovic (1640), in: I. H. (ed.): Tři obrazové teze olomoucké univerzity, Olomouc 1996, s. 1-2.
The Decline of Stylistic Unity: Alois Riegl on conservation, in: Society of Architectural Historians of Great Britain. Newsletter No. 59 Autumn 1996, s. 1-3 (s R. Šváchou).
Stavební účty katedrály sv.Víta v Praze dokládají parléře Jindřicha, ne Jindřicha Parléře, Ars 1996, č. 1-3, s. 112-121.
Poznámky k osobnímu a názorovému vztahu Vojtěcha Birnbauma a Růženy Vackové, Zprávy Klubu Za starou Prahu 1997, č. 1, s. 64-67.
Heinrich IV. Parler und der Parlier Henrich. Die Rechnungsbücher des Veitsdoms in Prag beziehen sich auf den Parlier Heinrich, nicht auf Heinrich Parler, Umění 45, 1997, s. 141-152.
Figurální náhrobník Johannky z Kravař (+ 1495) v Prostějově – na Moravě nejstarší svého druhu, in: M. Kokojanová (ed.), Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16. – 18. století). Sborník příspěvků z konference, Prostějov 1997, s. 417-427.
Rajhradská madona – průzkum s využitím tomografie, ZPP 57, 1997, s. 114-119 (s J. Knorrem, K. Knorrovou, V. Nejedlým, J. Novotným, M. Pacákovou).
Koruna Karla IV., zvaná Svatováclavská, in: České korunovační klenoty, Praha 1998, s. 39-47.
Zur stilistischen Entwicklung der Michler- Madonna – Gruppe (um 1320 bis Mitte des 14. Jahrhundert), in: King John of Luxembourg (1296–1346) and the Art of His Era. Proceedings of the International Conference, Prague, September 16-20, 1996, Prague 1998, s. 216-221.
Les gravures sur bois de „Saint Venceslas accompagné de deux anges“ et le combat de l´Eglise contre la réforme tchéque en Moravie vers l´an 1500, in: L´art gothique tardif en Boheme, Moravie et Silésie 1400 –1500, Bruxellles 1998, s. 248-265, 277-278.
Poznámka k stylové charakteristice Madony z Dýšiny, in: Gotika v západních Čechách (1230–1530). Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia. Věnováno k 70. narozeninám prof. PhDr. Jaromíra Homolky, DrSc., Praha 1998, s. 42-43.
Lucas Cranach st., in: M.Togner (ed.), Kroměřížská obrazárna. Katalog sbírky obrazů Arcibiskupského zámku v Kroměříži, Kroměříž 1998, s. 119-124 (též angl. a něm. vyd. 1999).
Česká památková péče po 17. listopadu 1989. Stručně o dosavadním vývoji, Historia artium 2, 1998, s. 173-176.
In: I. H.–M. Perůtka (ed.), Od gotiky k renesanci. Výtvarná kultura Moravy a Slezska 1400–1550 I. Úvodní svazek a III. Olomoucko, Olomouc 1999.
Petr Parléř, Praha 1999 (s K. Benešovskou a P. Chotěborem). – Le origini del Rinascimento italiano in Moravia, in: S. Graciotti (ed.), Italia e Boemia nella cornice del Rinascimento europeo. Civiltá veneziana 49, Firenze 1999, s. 177-183.
Die Wenzelsstatue mit Peter Parler Zeichen im Veitsdom, Umění 47, 1999, s. 385-388.
Ultimi fiori del medioevo. Dal gotica al rinascimento in Moravia e nella Slesia, Olomouc 2000 (editor).
Vincenc Kramář a výtvarná teorie restaurování, in: V. Lahoda–O. Uhrová (ed.), Vincenc Kramář. Od starých mistrů k Picassovi, Praha 2000, s.173-174.
Monument Jiřího ze Žerotína (+ 1507) a české epigrafiky ve Fulneku, in: Jiří K. Kroupa (ed.), Septuaginta Paulo Spunar oblata (70 + 2), Praha 2000, s. 522-531.
Monumentita a autentická funkce architektonických a urbanistických památek. Teoretická úvaha s praktickými důsledky, ZPP 60, 2000, s. 295-296.
Wendepunkt zur Synthese: Ausstellung „Von der Gotik zur Renaissance – die bildkünstlerische Kultur in Mähren und Schlesien von 1400–1550“, Umění 48, 2000, s.315-334.
Olivetská hora kostela sv. Mořice v Olomouci z třicátých let 15. století, in: Sborník sympozia "Podzim středověku. Vyhraňování geografických teritorií, městská kultura a procesy vzniku lokálních uměleckých škol ve střední Evropě 15. století" Brno 2000, Brno 2001, s. 45-51.
The reception and first criticism of Alois Riegl in the Czech protection of historical monuments, in: Framing formalism: Riegl´s Work. Commentary by Richard Woodfield, Critical Voices in Art, Theory and Culture 2001, s.183-192.
Die Bauskulptur an der Frontseite des Parler-Turms am St.Veitsdom zu Prag, Umění 49 2001, s. 290-304.
Těšínská madona. Objev vzácné sochy z huti Petra Parléře, in: H. Dáňová – I. Hlobil (ed)., Těšínská madona a vzácné sochy Petra Parléře, Praha 2002, s. 13-34, 35-45, s. 46-56.
Vincenc Kramář, initiateur et théoricien des méthodes modernes de restauration des ouvres d´art en Tchécoslovaqui, in: J. Grandazzi – J. Lecomte (ed.), Vincenc Kramář un théoricien et collectionneur du cubisme a Prague, Paris 2002, s. 183-187.
Zur öffentlichen und privaten Kunst in Mähren zu Beginn der Neuzeit, in: D. Popp–R. Suckale (ed.), Die Jagiellonen. Kunst und Kultur einer europäischen Dynastie an der Wende zur Neuzeit, Nürnberg 2002, s. 283-288.
Krone der böhmischen Könige („Sankt-Wenzels-Krone“), in: J. Bahlcke–V. Dudeck (ed.), Welt – Macht – Geist. Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526–1635, Görlitz–Zittau 2002, s. 262-263, č. kat. A 24.
Rudolf Chadraba osmdesátiletý, in: P. Černý (ed.), Historia artium IV, Sborník k osmdesátým narozeninám prof. PhDr. Rudolfa Chadraby, CSc., 2002, s. 9-21.
Rytířské náhrobníky rané renesance na Slovensku a Moravě, Ars 2002, č. 1-3, s. 111-125.
Na dohled Josefa Krásy: Od olomouckých sympozií po výzkum náhrobku sv. Ludmily, in: B. Bukovinská–L. Konečný (ed.), Ars longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, s. 43-51.
Alois Riegl (1858– 1905): Moderní památková péče, Praha 2003 (editor; překlad s Tomášem Hlobilem a Ivanem Kruisem).
Barokní freska přepadení Jihlavy roku 1402 v minoritském kostele. Kopie gotické veduty z doby před rokem 1436, Umění 51 2003, s. 147-157 (s Františkem Hoffmannem).
Samostatná teorie památkové péče-neuralgický bod dějin umění, in: M. Bartlová (ed.), Dějiny umění v české společnosti: Otázky, problémy, výzvy. Příspěvky přednesené na Prvním sjezdu českých historiků umění, Praha 2004, s. 242-247.
Nález sakrální stavby na Malém dvoře u Dómu sv.Václava v Olomouci, in: V. Hašek– R. Nekuda– M. Rutkay (ed.),Ve službách archeologie V. Sborník k sedmdesátinám RNDr. Emanuela Opravila, CSc., Brno 2004, s. 67-76 (s Petrou Drobílkovou, Vladimírem Haškem, Janem Zapletalem a Richardem Zatloukalem).
Neue Beobachtungen zur Wenzelstatue im Prager Veitdom, in: R. Strobel–A. Siefert (ed.), Parlerbauten. Architektur, Skulptur, Restaurierung. Internationales Parler-Symposium, Schwäbisch Gmünd 17.–19. Juli 2001, Stuttgart 2004, s. 221-228.
Parléřovská skulptura katedrály sv. Víta a datování Těšínské madony, Cieszyńskie Studia Muzealne-Těšínský muzejní sborník 1, 2003, s. 106-120.
Neznámá Madona na lvu od Mistra michelské madony (kolem let 1340–1345), Umění 53, 2005, s. 3-20.
zdroj - www.udu.cas.cz

Ivo Hlobil

zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Ivo_Hlobil_%282018%29.jpg
 

Ivo Hlobil

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1964 - 1969   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, dějiny umění

Ivo Hlobil

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Akademie věd České republiky, Praha, Národní 3, člen vědecké rady
1974 - 1981   Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), dějiny umění
1993 - 1996   Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, Olomouc (Olomouc), Biskupské nám. 1, externě Památková péče

Ivo Hlobil

from - to   student, school, city
???? - ????   Petrová Sylva, *1952, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta
1961 - 1966   Loudová Ivana, *1941, Akademie múzických umění, Praha
1973 - 1978   Ondračka Pavel, *1954, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, výtvarná teorie
1990 - 1996   Svobodová Večeřáková Markéta, *1971, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, teorie a dějiny výtvarného umění
1990 - 1995   Bieleszová Müllerová Štěpánka, *1971, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, teorie a dějiny výtvarného umění
1993 - 1999   Vaňous Petr, *1975, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění
1995 - ????   Knoflíček Tomáš, *1973, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění
1995 - 2003   Rywiková Daniela, *1976, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny umění
1995 - 2001   Příkazská Finfrlová Petra, *1976, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, Olomouc (Olomouc), Filozofická fakulta, dějiny výtvarného umění

Ivo Hlobil

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český národní komitét CIHA, *
???? - ????   Český národní komitét ICOMOS, *
???? - ????   Rada Pražského hradu, *
???? - ????   Rada Státního fondu kultury ČR, *

Ivo Hlobil

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)

Ivo Hlobil

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Výtvarní umělci Univerzity Palackého (K 40. výročí obnovení učení v Olomouci), Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2002   Bibliografie prací Ivo Hlobila, Pro Arte, 409-425
  2010   Osobnosti pedagogicky působící v oboru výtvarná výchova na Univerzitě Palackého v Olomouci v letech 1946-2010, 227-230
  2013   O minulosti a budoucnosti oboru a jeho institucí (Rozhovor s Ivo Hlobilem), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25.ročník, 2.číslo, 14-17

Ivo Hlobil

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   Světelský oltář, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1985   ABC kulturních památek Československa, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
  1999   Humanism and the Early Renesance in Moravia, Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2002   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2014   Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550 (Příspěvky z vědecké konference), Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)

Ivo Hlobil

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Miroslav Štolfa: Malby a kresby z let 1960-1980, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Jihlava (Jihlava)
  1994   Alena Nádvorníková: Kresby / Dessins, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
  1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1996   Universitas Olomucensis (1573 - 1946 - 1996), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1998   Renesanční Olomouc v archeologických nálezech / Renaissance Olomouc in archaeological finds (Sklo, slavnostní keramika a kachle; Archeologické výzkumy Památkového ústavu v Olomouci 1973 - 1996 / Glass, Festive Ceramics and Tiles; Archeological Research of the Institute of Landmark Conservation in Olomouc 1973 - 1996), Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Vincenc Kramář (Od starých mistrů k Picassovi), Národní galerie v Praze, Praha
  2000   Vincenc Kramář (From Old Masters to Picasso), Národní galerie v Praze, Praha
  2002   Vincenc Kramář: Un théoricien et collectionneur du cubisme à Prague, Réunion des Musées Nationaux, Paříž (Paris)
  2006   Slezsko: Perla v České koruně (Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů), Národní galerie v Praze, Praha
  2007   Básník a král: Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic v zrcadle jagellonské doby, Správa Pražského hradu, Praha
  2014   Otevři zahradu rajskou (Benediktini v srdci Evropy 800 - 1300), Národní galerie v Praze, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1987   Vývojové zákonitosti v umění, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1994   Katedrála sv. Víta v Praze, Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, IV. Opava), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2000   Umělecké památky Prahy (Pražský hrad a Hradčany), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, I. Úvodní svazek), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2003   Moderní památková péče, Národní památkový ústav, Praha
  2005   Dějiny českého výtvarného umění 1939-1958 (V), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2009   Orbis Artium (K jubileu Lubomíra Slavíčka), Masarykova univerzita, Brno (Brno-město)
  2015   Setkávání (Studie o středověkém umění věnované Kláře Benešovské), Artefactum, Praha
  2017   Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
  2019   Více Krásy, Artefactum, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1998   Gotika v západních Čechách (1230-1530) (Sborník příspěvků z mezinárodního vědeckého symposia), Národní galerie v Praze, Praha
  2003   Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Artefactum, Praha
  2003   Ústav dějin umění AV ČR 1953-2003, Artefactum, Praha
  2005   Epigraphica & Sepulcralia 1 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějiín umění AV ČR v letechz 2000 až 2004), Artefactum, Praha
  2006   Pictura verba cupit (Sborník příspěvků pro Lubomíra Konečného), Artefactum, Praha
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové), Artefactum, Praha
  2011   Epigraphica & Sepulcralia 3 (Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AV ČR, v.v.i., v letech 2008-2010), Artefactum, Praha
  2014   Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200–1550 (Příspěvky z vědecké konference), Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Hradec Králové (Hradec Králové)
  2015   Rembrandtova tramvaj (Kubismus, tradice a „jiné“ umění), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2016   Ikonografie: Témata, motivy, interpretace (Kniha k poctě Jana Royta), Nakladatelství Karolinum, Praha
  2020   Tvůrce jako předmět dějin umění (Pozice autora po jeho „smrti“), Artefactum, Praha
  2021   Modestia est signum sapientiae (Studie nejen o středověkém umění k poctě Dalibora Prixe), Slezská univerzita, Opava (Opava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Nové kresby Miroslava Štolfy (Výstavy), Výtvarná kultura, 61-61
  1985   Gotický náhrobek sv. Ludmily na Pražském hradě, Umění, 377-401
  1985   Několik slov za Josefem Krásou, Umění a řemesla, 1
  1989   Užitečné sympozium, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo, 2
  1993   Konflikt památkářů nebo krize systému památkové péče?, Umění, 321-340
  1994   Alois Riegl, „konzervace“ památek a rozklad ideje stylové jednoty, Umění / The Art, 42.ročník, 3.číslo, 239-244
  2003   Na dohled Josefa Krásy: Od olomouckých sympozií po výzkum náhrobku sv. Ludmily, Ars longa: Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, 43-51
  2004   Tři gotické obrazy ze sbírky Jindřicha Waldese, Umění, 369-371
  2005   Dvě světice z gotické katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, Památková péče na Moravě, 13-26
  2006   Ein neu nachgewiesenes Werk vom Baumeister des Wiener Stephansdoms Hans Saphoy in der Slowakei: Das Renaissancegrabmal Rafael Podmanickýs (+1559) in Povážská Bystrica, Epigraphica & Sepulcralia 1, 67-77
  2007   České dějiny umění a sousoší sv. Jiří na Pražském hradě z roku 1373, Žena ve člunu, 325-343
  2009   Ukřižovaný ze Zašové - barokní multiplikace gotického krucifixu vídeňských trinitářů, Orbis Artium, 129-134
  2011   Nástěnný náhrobník Burjana Osovského (+1563) s podobiznou sochaře Mikuláše Krka, Epigraphica & Sepulcralia 3, 83-90
  2013   O minulosti a budoucnosti oboru a jeho institucí (Rozhovor s Ivo Hlobilem), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 25.ročník, 2.číslo, 14-17
  2015   Einige bislang ungelöste Fragen zu den Wappen und Kronen der Büsten im Triforium des Veitsdoms, Setkávání, 135-150
  2015   Challenge and Risk (The Parlerian Statues on the Old Town Tower of Charles Bridge. A Reinterpretation), Umění / Art, 63.ročník, 1-2.číslo, 2-33
  2015   Josef Krása a české dějiny umění (Diskuse s kolegy a pamětníky), Bulletin Uměleckohistorické společnosti, 27.ročník, 1-2.číslo, 10-16
  2015   Škarohlíd v katedrále sv. Víta, ve skutečnosti Merkur, Rembrandtova tramvaj, 50-55
  2016   Karl IV. ohne Kaiserkrone im Historischen Museum der Stadt Wien, Umění / Art, 64.ročník, 6.číslo, 516-522
  2018   Gravierte Schleier von Madonnen und Vesperbildern (Ein autochthones Motiv des böhmischen Schönen Stils und seine religiöse Funktion), Umění / Art, 66.ročník, 1-2.číslo, 2-35
  2020   Richard Moest, autor-falzifikátor (Klosterneuburské madony na lvu?), Tvůrce jako předmět dějin umění, 250-260
průvodce
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci (Průvodce), Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)

Ivo Hlobil

katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   The Last Flowers of the Middle Ages (From Gothic to the Renaissance in Moravia and Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2000   Ultimi fiori del Medioevo (Dal Gotico al Rinascimento in Moravia a nella Silesia), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2012   Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2007   Žena ve člunu (Sborník Hany J. Hlaváčkové), Artefactum, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  2006   Ein neu nachgewiesenes Werk vom Baumeister des Wiener Stephansdoms Hans Saphoy in der Slowakei: Das Renaissancegrabmal Rafael Podmanickýs (+1559) in Povážská Bystrica, Epigraphica & Sepulcralia 1, 67-77
  2011   Nástěnný náhrobník Burjana Osovského (+1563) s podobiznou sochaře Mikuláše Krka, Epigraphica & Sepulcralia 3, 83-90

Ivo Hlobil

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, III. Olomoucko), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Od gotiky k renesanci (Výtvarná kultura Moravy a Slezka 1400-1550, IV. Opava), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2003   Moderní památková péče, Národní památkový ústav, Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2022   Bezděz (Vlastivědný sborník českolipska), 31.číslo, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, Česká Lípa (Česká Lípa)

Ivo Hlobil

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1996/09/12 - 1996/10/06   Universitas Olomucensis 1573 - 1946 - 1996, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
1999/10/26 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2002/12/20 - 2002/05/25   Těšínská madona: Objev jedinečné sochy z pražské huti Petra Parléře, Palác Kinských, Praha

Ivo Hlobil

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1980/01/23 - 1980/02/24   Miroslav Štolfa: Kresby, Galerie Československý spisovatel, Praha
1993/05/05 - 1993/08/31   Bohumil Teplý: Sochy a reliéfy, Okresní vlastivědné muzeum J.A.Komenského, Přerov (Přerov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1999/10/26 - 2000/02/27   Od gotiky k renesanci, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2014/02/13 - 2014/05/11   Gotické Madony na lvu / Gotische Löwenmadonnen, Muzeum umění Olomouc - Arcidiecézní muzeum Olomouc, Olomouc (Olomouc)

Ivo Hlobil

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1989   Užitečné sympozium, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2.ročník, 19.číslo, 2
  2011   Hodie mihi, cras tibi, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 7.číslo, 3
  2021   Restaurátor, David Janouch - Dowdy: Sochař, restaurátor, tramp, 30-32