foto - Hana Hamplová

Jindřich Chalupecký

* 12. 2. 1910, Praha, Česká republika (Czech Republic)
† 19. 6. 1990, Praha, Česká republika (Czech Republic)
translator, Curator, Essayist, Art Historian, literary critic

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jk01050063
VIAF: 14798286

Jindřich Chalupecký

Manžel básnířky a překladatelky Jiřiny Haukové (sňatek 1950). Otec, univerzitní profesor MUDr. Jindřich Chalupecký (1864–1918), byl vedle odborných prací z oboru očního lékařství i autorem knih Heinrich Heine (1909) a Hudba barev (1916); matka se po jeho smrti podruhé provdala za MUDr. Kamila Fialu, který kromě svého povolání působil jako překladatel a hudební a literární kritik spjatý s časopisem Moderní revue.
Chalupecký po maturitě na gymnáziu v Praze-Novém Městě (1928) studoval do 1932 na FF UK, státní ani doktorské zkoušky však nedělal. Zaměstnán byl pak jako učitel a ředitel učňovské školy, většinou však v řadě organizací těsněji či volněji souvisejících s výtvarnictvím (např. tajemník Českého bloku výtvarných umělců, umělecké rady Svazu československých výtvarných umělců, výstavnického oddělení Ústřední lidové a umělecké výroby, vedoucí výtvarník Textilní tvorby, vedoucí teoretického oddělení Ústavu pro bytovou a oděvní kulturu, naposledy, před odchodem do důchodu, vedoucí Špálovy galerie, 1965–1970). Chalupecký byl členem literárního odboru Umělecké besedy (1945–1948), Svazu československých výtvarných umělců (od 1949), Svazu českých spisovatelů (od 1969) a Association internationale des critiques d'art (od 1964). Byl autorem řady souborných výstav soudobých českých malířů (např. Františka Janouška a Zdeňka Rykra) a reprezentativních výstav českého umění v cizině (např. 1966 Západní Berlín, 1969 Řím a Haag) a přispěl do řady katalogů.
Od 1930 (debut v Lumíru) přispíval kritikami (nejprve literárními, pak výtvarnými), studiemi a eseji zejména do časopisů Lumír, Čin, Světozor, Listy pro umění a kritiku, Život, Program D 40 a D 41, Volné směry, Výtvarná práce, Výtvarné umění, Umění, Sešity pro literaturu a diskusi, Literární noviny, Listy, Literatura na świecie (Varšava), Listy (Řím), Rozmluvy (Londýn), Proměny (New York), Critique (Paříž), Studio International (Londýn); posmrtně byly jeho práce tištěny v časopisech Česká literatura, Fragment K (Bratislava), Souvislosti a Literární noviny. Dále publikoval ve sbornících a v řadě katalogů malířských výstav doma i v zahraničí. Redigoval časopis Život (1942–1943, s dalšími) a Listy (1947–1948, roč. 2, s Janem Grossmanem); v obou otiskl své zásadní teoretické stati (např. 1942 Generace, 1947 Konec moderní doby). – Jako příloha exilového časopisu Revue K vyšla Chalupeckého studie Histoire de Jiří Kolář (1977), o rok později pak s Chalupeckého příspěvkem vyšla péčí téže edice obrazová publikace Jiří Kolář (1978). – V samizdatu vyšly Chalupeckého studie: Marcel Duchamp a osud moderního umění (1975); Na hranicích umění (b.d., 70. léta); O dada, surrealismu a českém umění (1976); Cesta Jiřího Koláře (1977); Duchampovské meditace (1978); Richard Weiner a český expresionismus (1979); JakubDeml (1981); Nesrozumitelný Weiner (1987); Obhajoba umění (výbor, 1988); Ladislav Klíma (1989) a Nové umění v Čechách (1989). V různých opisech vycházela Chalupeckého stať Intelektuál za socialismu, které byla dlouho považována za tzv. politickou závěť Františka Halase; takto vyšla také několikrát časopisecky i samostatně (Londýn, BBC 1949) v exilu. Chalupecký též redigoval strojopisný sborník textů Jakuba DemlaSen jeden svítí (b.d.) a přispěl do rukopisných a samizdatových sborníků Pohledy 1 (1976); Pocta Jiřímu Johnovi (1978); Zdenkovi Palcrovi, sochaři a příteli (1978); A co socialismus? K 30. výročí smrti Františka Halase (1979); Památce Alberta Kutala (1984); Svět sochařky Věry Janouškové (1984); Památce Jiřího Padrty (1985, 1987); Karlu Srpovi k padesátinám (1986); Památce Václava Nebeského (1986); Památce Václava Navrátila (1987); Památce Olega Suse (1988); Pocta Vladimíru Boudníkovi (1988, 1989). – Užíval pseudonymu Jaroslav Dítě a šifer Ch., Chal., J. Ch.
Od počátku 30. let psal Chalupecký literární kritiky věnované především české poezii a články o výtvarném umění; později publikoval teoretické stati o filozofických a tvárných otázkách soudobého umění. (Z recenzí básnických sbírek a teoretizujících článků z let 1934–1948 byl, ještě za Chalupeckého aktivní účasti, uspořádán výbor Obhajoba umění). Chalupeckého reflexe se od počátku soustřeďovaly jednak k otázce, co je umění (respektive co činí autora skutečným umělcem), jednak k vymezování smyslu a postavení umělecké tvorby v moderní průmyslové společnosti. Přátelské styky s malíři (zejména s Václavem Bartovským, Františkem Grossem, Františkem Hudečkem, Františkem Janouškem, Jiřím Kolářem, Zdeňkem Rykrem) jej vedly rovněž k úvahám o budoucích perspektivách uměleckého, hlavně pak výtvarného projevu (Smysl moderního umění); tématem se mu stala situace evropských avantgard a jistý útlum, k němuž dospěly po etapě surrealismu. Chalupeckého stanovisko se vyhranilo na počátku 40. let: tehdy se pokusil – odmítaje přebujelou metaforičnost moderního umění – definovat hlavní rysy tematičnosti obnovované postavantgardní tvorbou (eseje Svět, v němž žijeme, Generace). Představa umění jako „svědka života“ a proklamace návratu k dramatické podstatě lidské každodennosti, které v té době formuloval, souzněla s uměleckým programem básníků a výtvarníků Skupiny 42, jejímž teoretickým mluvčím i organizátorem se Chalupecký stal.
Jeho eseje a články z poválečných let reagovaly v teoretické rovině na aktuální kulturněpolitické podněty, jež přinášela doba (problémy vztahu mezi Západem a Východem, marxismem a uměleckými avantgardami, kulturními hodnotami minulosti a revoluční společností, svobodou a vázaností uměleckého projevu aj.). V této době k nám Chalupecký uváděl (hlavně prostřednictvím revue Listy, jíž vtiskl jako redaktor myšlenkově vyhraněnou koncepci) tvorbu francouzského existencialismu, včetně jeho filozofických předchůdců a souputníků. Po politicky vynucené odmlce (od 1949), kdy se mohl věnovat jen otázkám průmyslového výtvarnictví, se Chalupecký k úvahám o soudobém výtvarném umění vrátil během 60. let: předmětem jeho zájmu byly opět tendence směřující od abstrakce k novému zvěcnění (pop art, vizualismus, happening aj.). Informativní pojednání o vývoji avantgard od expresionismu a rozbor situace soudobého experimentujícího umění podal v knize Umění dnes. V následné době, kdy Chalupecký opět nemohl doma publikovat, napsal řadu „příběhů“ postmoderních českých a slovenských výtvarníků 70. a 80. let, kteří rozrušili hranice autonomní oblasti umění a pokusili se – každý svým způsobem – proniknout do sféry „životního konání“ (Na hranicích umění). Zvláštní pozornost opakovaně věnoval výtvarníkovi a básníkovi Jiřímu Kolářovi. V této době se začal také opět intenzivněji zabývat českou literaturou první poloviny 20. století, kterou posuzoval v kontextu myšlenkových i tvárných tendencí středoevropského umění (O dada, surrealismu a českém umění). Chalupeckého zájem platil zejména originálním a na první pohled nesnadno zařaditelným osobnostem; natrvalo jej zaujal zejména Richard Weiner, kterému již ve válečných letech věnoval monografický esej, pokoušející se o celistvý výklad autora a jeho čtenářsky nesnadno přístupné tvorby. Kniha, materiálově využívající spisovatelovy literární pozůstalosti, byla koncipována jako úvod k dvousvazkovému výboru a měla čtenáři naznačit cestu k proniknutí do díla. Pro Chalupeckého se pak stala východiskem k prohlubujícím se interpretacím, v nichž později sledoval jak Weinerovo filozofické pojetí světa a vztah k proudům evropského myšlení (od Kierkegaarda až k existencialismu), tak také individuální charakter jeho básnického vyjadřování, motiviky, obraznosti a jejich jazykové realizace. V 70. letech věnoval Weinerovi dvě velké samizdatové studie, aby nakonec výsledky svých úvah shrnul v portrét, zařazený do čela knihy Expresionisté. Tato kniha však obsahuje i konečné verze prací o dalších osobnostech vymykajících se tendencím lokálního vývoje (Jakub Deml, Ladislav Klíma a Jaroslav Hašek). Ohlas vyvolala Chalupeckého studie o Františku Halasovi Poezie a politika (1985 v londýnském časopise Rozmluvy), v níž odmítl obraz této osobnosti tak, jak je podávají Paměti Václava Černého. Svůj výklad založil na rozboru vztahu mezi metafyzickou a sociální linií básníkovy tvorby a vyhrotil ho v polemickou tezi proti vnášení ideologizujících kritérií do hodnocení uměleckého díla.
BIBLIOGRAFIE
Eseje, studie a úvahy o umění a literatuře: Smysl moderního umění (E 1944); Veliká příležitost. Poznámky k reorganizaci českého výtvarnictví (1946); Kultura a lid (přednáška, 1947); Richard Weiner (monografie, 1947); Umění dnes (EE 1966); O dada, surrealismu a českém umění (studie, Jazzová sekce 1980; pův. samizdat 1977); Na hranicích umění (EE, München 1987; 1990); František Janoušek (monografie, 1991); Expresionisté. Richard Weiner, Jakub Deml, Ladislav Klíma, Podivný Hašek (EE 1992); Nové umění v Čechách (1994; v samizdatu 1989); Úděl umělce: Duchampovské meditace (1998); Evropa a umění (EE 2006).
Výbory: Obhajoba umění (1991, ed. autor, M. Červenka a V. Karfík; samizdat 1988); Tíha doby (1997, ed. J. Hauková a M. Červenka); Cestou necestou (EE 1999, ed. Z. Trochová a J. Rous).
Překlady: T. S. Eliot: Pustá země (1947, s J. Haukovou); W. Sypher: Od renesance k baroku (1971, pod pseud. Jaroslav Dítě).
Příspěvky ve sbornících: Literární archiv (1966); Sborník Masarykova reálného gymnázia v Praze 2, Křemencová ul., 1871–1946 (1946); Skupina 42 (1946); Skupina Ra (1988); Jiří Kolář (1993).
Uspořádal a vydal: F. Halas: Potopa, Hlad (básně z pozůstalosti, 1965); Eva Kmentová in memoriam (Jazzová sekce 1982, s Jiřím Šetlíkem a Polanou Zoubkovou); J. Deml: Sen jeden svítí (výbor, 1991).
Korespondence: M. Špirit (ed.): „Neobyčejný Jindřich“, RR 1995, č. 29, s. 74–110 (dopisy zaslané z let 1939–1947 od: J. Grossman, F. Halas, J. Hanč, V. Holan, R. Jakobson, J. Kainar, J. Kolář, O. Králík, K. Lhoták, J. Orten, J. Patočka, L. Radimský, J. Vladislav); Plíšková sobě (2000; ed. M. Špirit; korespondence N. Plíškové s J. Chalupeckým s. 222–228); M. David: Dopisy Jindřicha Chalupeckého Miladě Součkové in: Neznámý člověk Milada Součková (2001), s. 109–111; Ročenka Československého dokumentačního střediska 2003 (korespondence J. Vladislava s J. Chalupeckým z let 1985–1999).
LITERATURA
Bibliografie: P. Bregantová – K. Dostálová: Bibliografie prací J. Ch., Výtvarná kultura 1990, č. 3.
Studie a články: E. Petrová a kol.: Skupina 42 (1998); J. Pistorius: „Předexistencialisté“ a civilisti, KM 1947, s. 419; M. Langerová: Dva osudy (o Ch. weinerovských studiích), ČL 1991, s. 346; P. Blažíček, Skupina 42 – nové směřování poezie, ČL 1998, s. 152.
Recenze: Richard Weiner: I. Slavík, Vyšehrad 3, 1947/1948, s. 212; J. Pistorius, KM 1948, s. 148 * Umění dnes: L. Novák, Estetika 1967, s. 175; Z. Pešat: Literatura skupiny 42, LM 1990, č. 2 * Podobizna umělce v atomovém věku (Duchampsovská meditace): J. Hlaváček, Výtvarná kultura 1990, č. 3; J. Rauvolf, Rolling Stone 1992, č. 2; J. Cieslar, Respekt 1999, č. 20; M. Finsternich, Nový Prostor 2001, č. 35 * Na hranicích umění: Z. Heřman, Tvar 1991, č. 33; J. Šulc, LitN 1991, č. 8 * Obhajoba umění: V. Lahoda, LidN 7. 5. 1992; M. Langerová, LitN 1992, č. 12; L. Merhaut, ČL 1992, s. 535; M. Petříček, Tvar 1992, č. 15; N. Savický, NK 1992, č. 5; M. Kubínová, Filozofický časopis 1994, s. 323 * Expresionisté: B. Balajka, NK 1993, č. 3; J. Trávníček, Tvar 1993, č. 19; M. Nakonečný, LitN 1993, č. 31 * Nové umění v Čechách: J. Pešek, Dějiny a současnost 17, 1995, č. 6 * Tíha doby: V. Bezdíček, NK 1997, č. 12; J. Chuchma, MFD 8. 4. 1997 * ref. Cestou necestou: A. Haman, NK 2000, č. 12; V. Papoušek, Tvar 2000, č. 10; M. Topinka, LitN 2000, č. 33; V. Novotný, Dobrá adresa 2000, č. 5.
Polemiky: L. Jehlička: Chalupecký a pravice (polemika s Ch. článkem Poezie a politika), Rozmluvy 1986, č. 6; P. Fidelius: Hašek posel naděje? (polemika s Ch. studií Podivný Hašek), Kritický sborník 1992, č. 2.
K životním jubileím: J. Šetlík, Výtvarná kultura 1990, č. 2, příloha Teorie; J. Suk, NK 2000, č. 6.
Nekrology: Z. Urbánek, LitN 1990, č. 14; J. Hlaváček, Ateliér 1990, č. 15; J. Rous, Přítomnost 1990, č. 3.
Vzpomínky: J. Hauková: Byli moji přátelé (interview), RR 1994, č. 25; J. Hauková, K. Gebauer, Z. Beran aj. in Výtvarné umění 1995, č. 3/4; J. Hauková: Záblesky života (1996).
Archiv: LA PNP: Osobní fond, uspořádáno v 1. stupni evidence; Archiv Národní galerie: Osobní fond (prozatímní inventární seznam J. Janišová)
zdroj - www.slovnikceskeliteratury.cz, autor hesla - Ludmila Lantová, 1995

Jindřich Chalupecký

foto - Hana Hamplová
foto - John Jaroslav Kyncl
 

Jindřich Chalupecký

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1928 - 1932   Univerzita Karlova, Praha, Filozofická fakulta, estetika

Jindřich Chalupecký

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1993/03/01 - 1993/06/05   Pocta Jindřichu Chalupeckému, Památník Petra Bezruče, Opava (Opava)
2010/11/03 - 2011/01/17   Archiv Chalupecký, DOX, Malá věž, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1981/09/06   Netvořice ´81, Dům Bedřicha Dlouhého, Netvořice (Benešov)
1988/10/09 - 1988/10/23   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
1995/10/02 - 1995/10/31   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003/05/30 - 2003/10/30   Záznamy času: Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze, Letohrádek Hvězda, Praha
2009/06/10 - 2009/10/11   Listování: Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Turning pages: Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc - Muzeum moderního umění, Olomouc (Olomouc)
2019/02/09 - 2019/05/26   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím (Příběh české avantgardy), Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, Praha
2022/03/16 - 2022/06/19   Světy Jindřicha Chalupeckého, Městská knihovna Praha, Praha
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/12/01   Diskuse na členské schůzi sdružení Nová skupina, Klub SČVU Mánes, Praha
konference
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1961/06/20 - 1961/06/21   Konference tvůrců nábytku, Hlavné mesto Bratislava, Bratislava (Bratislava)
přednáška/projev
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2011/04/12   Jindřich Chalupecký, Café Sladkovský, Praha

Jindřich Chalupecký

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  2018   Muži Kamila Lhotáka (Přehled portrétovaných mužů v díle Kamila Lhotáka se stručnými biografiemi), Spolek přátel Kamila Lhotáka, Praha
  2022   Světy Jindřicha Chalupeckého (Výstava o životě a díle výtvarného kritika), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1981   Netvořice ´81
  1988   Skupina 42
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2009   Listování / Turning pages (Moderní knižní kultura ve sbírkách Muzea umění Olomouc / Modern book culture in the collections of the Olomouc Museum of Art), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl), Národní galerie v Praze, Praha
  2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two), Národní galerie v Praze, Praha
  2019   Angelo Maria Ripellino: Praha byla krásnější než Řím / Prague Was More Beautiful Than Rome (Příbeh české avantgardy / Story of the Czech Avant-garde), Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  [1992]   Elegie za Jindřichem Chalupeckým
  1991   Slovník zakázaných autorů 1948-1980, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
  1991   Výpovědi umění, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1998   Skupina 42, Nakladatelství Akropolis, Praha
  1999   Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), Artefact, Praha
  2000   Skupina 42 (Antologie), Atlantis, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2009   Abeceda lásky (Osobnosti, které jsem znala), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2011   Česká inteligence od Jaroslava Golla po Magora, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  2016   Průvodce neklidným územím (Příběhy českého výtvarného umění 1900-2015), Nakladatelství Labyrint, Praha
  2017   Obhájce moderního umění (Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2021   Příběh Jindřicha Chalupeckého, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  2022   Dějiny české literatury v protektorátu Čechy a Morava, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Kdy zemřeli…? (Přehled českých spisovatelů a publicistů zemřelých v letech 1986 - 1990 s doplňky za předchozí léta Část 1. A - J), Národní knihovna České republiky, Praha
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2011   Svést Labe do Berounky (K neuskutečněným projektům československého umění 60.–80. let), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Lexikon české literatury 2/I H-J (Osobnosti, díla, instituce), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  1995   Slovník českých spisovatelů od roku 1945 (Díl 1, A - L), Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., Praha
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (IV. CH – J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (3: g/j), Diderot, Praha
  2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (1. svazek A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 2-2
  1957   Malířství všedního dne, Květen, 2.ročník, 6.číslo, 228-231
  1961   Konference tvůrců nábytku, Výtvarná práce, 7
  1962   Skupina 42, Výtvarná práce, 9-9
  1964   O akademismu a moderním umění (Odpověď Jindřichu Chalupeckému), Výtvarná práce, 12.ročník, 7.číslo, 6-7
  1965   Do nového ročníku Výtvarné práce, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 1-1
  1966   Ausgedient (Kein sozialistischer Realismus), Stuttgarter Zeitung, 22.ročník, 173.číslo, 11-11
  1966   Der sozialistische Realismus hat ausgespielt („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Westberliner Akademie der Künste ausgestellt), Mannheimer Morgen, 21.ročník, 173.číslo, 50-50
  1966   Gute Nachbarn („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in der Akademie), Der Abend, 21.ročník, 163.číslo, 5-5
  1966   Landschaften aus Poesie (Ausstellung tschechoslowakischer Künstler in der Berliner Akademie), Die Welt, 21.ročník, 166.číslo, 9-9
  1966   Nach allen Seiten offen (Tschechoslowakische Kunst in der Akademie der Künste), Berliner Stimme, 16.ročník, 31.číslo, 7-7
  1966   Ohne Holzhammer und „sozialistischen Realismus“ (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart in Berlin), Die Tat, 31.ročník, 178.číslo, 28-28
  1966   Ohne Pathos und politischen Kitsch (Großer Auftritt der Tschechen in Berlin / Auf neuen Kunstwegen), Hamburger Abendblatt, 19.ročník, 173.číslo
  1966   Solides Handwerk ist immer noch die beste Grundlage der Kunst, Berliner Morgenpost, 69.ročník, 172.číslo, 6-6
  1966   Tschechoslowakische Kunst-Ausstellung in Berlin (Sie kann sich sehen lassen), Welt der Arbeit, 17.ročník, 31.číslo, 7-7
  1966   Verrätselung („Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart“ in Berlin), Frankfurter Allgemeine Zeitung, 170.číslo, 9-9
  1967   Den Haag heeft expositie van Tsjechische kunst, Nieuwe Apeldoornse Courant
  1967   Teoretik a antiteoretik si píší, Výtvarná práce, 7
  1967   Tsjechische kunst en een wazige schim (Internationale galerij Orez), Het Vaderland
  1967   Umění dnes, Výtvarná práce, 8
  1969   František Janoušek (Il Surrealismo ceco non si collega a Dada... Le Surreálisme tchèque ne se rattache pas à Dada... / There is no relationship between Czech Surrealism and Dada), František Janoušek: Opere scelte (selected works)
  1970   Milý Jindřichu Chalupecký... (Spor o Ciglerovu výstavu), Výtvarná práce, 5-5
  1972   Per Praha 1972, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), 10.číslo, 18-24
  1983   Pan Chalupecký, Suterény, 137-139
  1985   Chalupeckého Summa, Sborník památce Jiřího Padrty, 114-130
  1988   Doba (Nová generace), Nové umění v Čechách, 16-17
  1988   Ediční poznámka, Obhajoba umění, 447-451
  1989   Generační souvislosti, Hrabaliana, 134-145
  1989   Surrealismus a české umění, Umění, 377-399
  1990   Bibliografie prací Jindřicha Chalupeckého, Výtvarná kultura
  1990   Chalupeckého summa (Jindřich Chalupecký, Podobizna umělce v moderním věku. Duchampovská meditace. Rukopis, Praha 1982, cca 530 str.), Výtvarná kultura
  1990   Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Výtvarná kultura
  1991   Chalupeckého suma, Výpovědi umění, 145-165
  1992   Padesát let od vzniku Skupiny 42, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1993   Jindřich Chalupecký (12.2.1910 Praha - 19:6.1990 Praha), Lexikon české literatury 2/I H-J, 395-397
  1994   Skupina 42 (Výběr z grafické tvorby), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění
  1995   „Neobyčejný Jindřich“, Revolver Revue, 74-74
  1995   Moskva - Praha (Projekt Jindřicha Chalupeckého), Výtvarné umění, 198-204
  1995   O Chalupeckém a o tom, jak to bylo tenkrát, hovoří s Kurtem Gebauerem Simona Mayerová, Výtvarné umění, 191-193
  1995   Trosky vzpomínek, Výtvarné umění, 194-197
  1995   Vzpomínka na mého manžela Jindřicha Chalupeckého, Výtvarné umění, 185-190
  1996   Elegie za Jindřichem Chalupeckým, Záblesky života, 173-185
  1996   Sedmdesátá a osmdesátá léta, Záblesky života, 150-163
  1997   České imaginativní umění (Je koncept "české imaginativní umění" udržitelný?), 1
  1998   ...Naše evropská civilizace se nepochybně zakládá..., Věra Janoušková
  1999   Cahlupeckého suma, Umění je to, co dělá život zajímavější než umění (jak praví r.f.), 147-166
  2000   Cestou necestou za svlékanou nevěstou, až do konce (Jindřich Chalupecký: Cestou necestou. Uspořádali Jan Rous a Zina Trochová, doslov Jiří Štelík, H&H, Jinočaný 2000, 304 strany), Literární noviny, 10-11
  2000   Vyšel rozsáhlý průřez dílem Jindřicha Chalupeckého, Lidové noviny
  2001   Pan Chalupecký, Suterény, 202-206
  2002   Značka Chalupecký, Art & Antiques, 58-63
  2005   Východní a západní krychle, Srovnávací studie, 131-156
  2007   Biografie der Autoren, Utopien und Konflikte, 319-325
  2007   Chalupecký - Přítomnost člověka, Revue Art, 16-19
  2007   Pierre Restany a české umění v letech 1960 - 1970; hledání alternativy nového realismu, Proměny dějin umění, 233-246
  2009   Dopisy Jindřicha Chalupeckého pařížské přítelkyni, Revolver Revue, 196-197
  2009   Vím, že tohle mi stěží schválíte (Z dopisů Jindřicha Chalupeckého Marii-Christine Morinové), Revolver Revue, 199-218
  2010   Group 42, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, 6-23
  2010   Psí otázky, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 298-306
  2010   Skupina 42, České moderní a současné umění 1890 - 2010, 6-23
  2011   Duchampova nejistota a androgynní umělci, Svést Labe do Berounky, 78-89
  2012   Panelstory v galerii, Pro R.Š. aka Grand Master, 102-113
  2012   Príbeh Alexa Mlynárčika, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13
  2013   Mlčení o feminismu a ženskost jako výtvarná hodnota (České umělkyně očima Jindřicha Chalupeckého), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, 34-43
  2014   Česká avantgarda: Vývoj, skupiny, proměny, teorie, programy, umělecké postupy, Heslář české avantgardy, 15-61
  2015   Czechoslovak Art: Between the West and the East, Centropa, 15.ročník, 3.číslo, 223-233
  2016   Desetiletí experimentů / A Decade of Experiments, Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel..., 206-221
  2016   Jindřich Chalupecký podporuje umělce za každou cenu, Průvodce neklidným územím, 212-215
  2019   „Jsme jediní moderní ve svých generacích.“ (Úvahy nad činností Skupiny 42 v dopisech Jindřicha Chalupeckého z roku 1945), Umění / Art, 67.ročník, 1-2.číslo, 96-101
  2019   Silence Surrounding Feminism and Feminity as an Aesthetic Value: Czech Women Artists through the Eyes of Jindřich Chalupecký, The Sešit Reader, 192-201
  2020   Od komisaře ke kurátorce? (Tvůrci výstav v českém umění ve druhé polovině 20. století), Výstava jako médium: České umění 1957-1999, 149-214
  2021   Akademie Anti-výtvarné Utopie, Sochařský zpravodaj 180, 1
  2022   Co by tomu říkal Chalupecký?, Art Antiques, 92-92
  2022   Dá se s ním polemizovat, zároveň je aktuální (S Karinou Kottovou o Jindřichu Chalupeckém), Qartal, 2.ročník, 6.číslo, 20-27
  2022   Moskevský deník 1972/2021, Qartal, 2.ročník, 5.číslo, 9-11
  2022   Obránce umění Chalupecký, Artikl, 9.ročník, 3.číslo, 9-9
  2022   S. O. S. Chalupecký, Qartal, 2.ročník, 5.číslo, 13-13
  2022   Svět, v němž žijeme a o němž toho víme čím dál míň, Qartal, 2.ročník, 5.číslo, 14-15
  2022   Světy Jindřicha Chalupeckého GHMP, Flash Art, 8-8
  2022   Umění excesu, Qartal, 2.ročník, 7.číslo, 47-47
  2024   Svět, v němž žil Jindřich Chalupecký, Art Antiques, 5.číslo, 74-75
www
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Jindřich Chalupecký (cs.wikipedia.org), cs.wikipedia.org
  ????   Jindřich Chalupecký (artlist.cz), www.artlist.cz
  ????   Skupina 42 (artlist.cz), www.artlist.cz
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Skupina 42, Sdružený klub pracujících (SKP), Boskovice (Blansko)
  1991   In memoriam
  2003   Cena Jindřicha Chalupeckého - Finále 2003 + Mario Chromý, vítěz ceny Oskara Čepana 2003, Centrum pro současné umění Futura, Praha
  2003   Cena Jindřicha Chalupeckého laureátu pro rok 2003 + V. Výtvar: Plesání výtvarníků a milovníků, Centrum pro současné umění Futura, Praha
archivní fond
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář), Národní galerie v Praze, Praha
bibliografický katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1994   Česká nezávislá literatura v ohlasech (Výběrová bibliografie knih a článků od roku 1990), Nakladatelství Primus, Praha
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Dopis Svazu českých výtvarných umělců (14. 10. 1987)
informační leták / informace kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Cena Jindřicha Chalupeckého / Jindřich Chalupecký Award (Finále 2010, Laureáti 20 let, Archiv Chalupecký / Final 2010, Prize-Winners 20 Years, Archive Chapupecký), DOX, Centrum současného umění / Centre for Contemporary Art, Praha
  2022   Svety Jindřicha Chalupeckého / The Worlds of Jindřich Chalupecký, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pocta Jindřichu Chalupeckému, Slezské zemské muzeum, Opava (Opava)
návštěvní kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Návštěvní kniha (Mikuláš Medek: Obrazy, Atelér Mikuláše Medka, 20. - 22. 9. 1975)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  1990   Jindřich Chalupecký (spisovatel a teoretik umění)
  1990   Jindřich Chalupecký (čestný předseda teoretické sekce Unie výtvarných umělců a dlouholetý člen Mezinárodní asociace kritiků umění (AICA)), Unie výtvarných umělců, Praha
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009/06   Revolver Revue (75/2009), 75.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   Chalupeckého payžamo
seznam článků/soupis literatury
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Referáty o výstavě československého umění současnosti v Západním Berlíně 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1996   Český surrealismus 1929–1953 (Seznam vystavených prací)
  2003   Záznamy času (Ze sbírky Památníku národního písemnictví v Praze), Památník národního písemnictví, Praha
tisková zpráva
  published   title (subtitle), publisher, city
  2010   21. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého v centru DOX, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha

Jindřich Chalupecký

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1951   Božena Pošepná (Práce vzorové dílny Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze II)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1944   Smysl moderního umění, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1946   Veliká příležitost (Poznámky k reorganizaci českého výtvarníctví), Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
  1947   Richard Weiner, Aventinum (poválečné nakladatelství Dr. Otakara Štorcha-Mariena), Praha
  1966   Umění dnes, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1987   Jiří Kolář, Revue K, Alfortville
  1987   Na hranicích umění (Několik příběhů), Arkýř (Karel Jadrný), Mnichov (München)
  1988   Nové umění v Čechách
  1988   Obhajoba umění (1934-1948)
  1990   Na hranicích umění, Prostor, Praha
  1991   František Janoušek, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1991   Obhajoba umění, Československý spisovatel, Praha
  1992   Expresionisté, Torst, Praha
  1994   Nové umění v Čechách, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  1997   Tíha doby (Stati o časových souvislostech a situacích kultury 1968 - 1988), Nakladatelství Votobia, Olomouc (Olomouc)
  1998   Úděl umělce (Duchampovské meditace), Torst, Praha
  1999   Cestou necestou, Nakladatelství a vydavatelství H&H, s.r.o., Jinočany (Praha-západ)
  nedat.   Príbeh Alexa Mlynárčika (P.S.: Zápisky z cesty A. M.)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1982   Eva Kmentová (In memoriam), Jazzová sekce, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1988   Na šeré hranici umění, Obrys/Kontur, 26-26
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1986   Histoire de Jiří Kolář, Revue K, Alfortville
samizdat
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Na hranicích umění (Několik příběhů)
  1985   Nové umění v Čechách

Jindřich Chalupecký

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932, Topičův salon (1918-1936), Praha
  1934   Pryč!
  1942   Franz Gross' Bilder / Obrazy Františka Grosse, Galerie Jos. R. Vilímek, Praha
  1944   Kamil Lhoták: Výstava obrazů / Bilderausstellung
  1947   František Janoušek: Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu
  1948   Jan Smetana, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1948   Václav Bartovský, Topičův salon (1937-1949), Praha
  1948   William Gropper: Výstava karikatur a kreseb, Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
  1951   Božena Pošepná (Práce vzorové dílny Ústředí lidové a umělecké výroby v Praze II)
  1963   Jiří Balcar (Galerie mladých Alšova síň)
  1965   František Janoušek 1890-1943: Malířské dílo
  1965   Špálova galerie (Zbyněk Sekal), Český fond výtvarných umění, Praha
  1965   Věra Janoušková
  1965   Zdenek Rykr: Přehled díla 1900 - 1940, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1965   Zdenek Rykr: Výstava výboru z díla 1932 - 1940, Jednotný závodní klub ROH, Ústí nad Orlicí (Ústí nad Orlicí)
  1966   Jiří Balcar
  1966   Sattar Bahlul-Zade, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Eva Brýdlová, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   František K. Foltýn
  1967   Naděžda Plíšková, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Eva Bednářová: Grafika
  1968   Jiří Balcar
  1968   Yves Klein, Národní galerie v Praze, Praha
  1969   František Janoušek: Opere scelte (selected works)
  1969   Jiri Balcar
  1969   Jiri Kolar
  1969   Marcel Duchamp, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Zbyněk Sekal: Skládané obrazy a sochy, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1970   František Hudeček, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Václav Cigler, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1970   Vladimír Kopecký, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1972   Jiří Kolář: L'Arte come Forma della liberta / L'Art comme Forme de la liberté / Art as the Form of Freedom, Galleria Schwarz, Milán (Milano)
  1974   Ladislav Novák, Galleria Schwarz, Milán (Milano)
  1977   Eva Kmentová
  1979   Jiří Balcar: The Archives of an Artist
  1980   Milan Knížák: Unvollständige Dokumentation / Some Documentary 1961–1979, Berliner Künstlerprogramm des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD), Berlín (Berlin)
  1982   Naděžda Plíšková: Kresby a grafika
  1985   Stanislav Judl
  1986   Jacob Bornfriend / Jakub Bauernfreund (1904 - 1976), Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
  1986   Jiří Načeradský
  1986   Věra Janoušková
  1987   Ladislav Maria Wagner: 1977 - 1987, Městské kulturní středisko, Třeboň (Jindřichův Hradec)
  1991   Karel Svolinský, Tatra Kopřivnice, Kopřivnice (Nový Jičín)
  1991   Zdeněk Sýkora: Linie, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, Národní galerie v Praze, Praha
  1992   Miloslav Chlupáč
  1993   Theodor Pištěk, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1993   Václav Chochola: Svět, tvůrčí podněty a přátelství Václava Chocholy: Václav Chochola - Kabinety vzpomínek (xerox)
  1994   Miloslav Troup, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1994   Miroslav Hák: Fotografie, Pražský dům fotografie (2000-2002), Praha
  1995   Jiří Kolář: Prace z kolekcji Jana i Medy Mladków / Works from the collection of Jan and Meda Mladek, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Bytom
  1995   Věra Janoušková: Plastiky a koláže, Galerie MAG, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  1996   Josef Moucha: Fotografia
  1996   Ladislav Maria Wagner
  1997   Stanislav Kolíbal: Retrospektiva, Národní galerie v Praze, Praha
  1998   Miloslav Chlupáč
  1998   Věra Janoušková (Galerie Aspekt), Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  1999   Vladimír Kopecký, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Jiří John: Kresby
  2000   Naděžda Plíšková: Ticho se musí pěstovat, Galerie Gambit, Praha
  2000   Zdenek Rykr 1900 - 1940 (Elegie avantgardy), Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Adriena Šimotová: Retrospektiva, Galerie Pecka, Praha
  2002   Eva Bednářová
  2002   Příběhy Josefa Jíry, Galerie Bayer & Bayer, Řetězová, Praha
  2004   Rostislav Magni
  2007   Zdeněk Beran, Národní galerie v Praze, Praha
  2011   Milan Ressel: Něco se mění, něco zůstává..., Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  2013   Načeradský: Kresby, grafiky (Práce z let 1956-2013), Nakladatelství Vltavín, s.r.o., Praha
  2016   Jiří Načeradský: 170 x 275, Prague auctions, s.r.o., Praha
  2022   Světy Jindřicha Chalupeckého (Výstava o životě a díle výtvarného kritika), Společnost Jindřicha Chalupeckého, Praha
  nedat.   Miloslav Chlupáč
  nedat. (1978)   Jan Kotík: Arbeiten 1970-78, Museum Bochum (Kunstmuseum Bochum), Bochum
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (67. výstava Topičova salonu)
  1946   Skupina 1942, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1947   Arte contemporanea cecoslovacca, Galleria dello scorpione, Terst (Trieste)
  1965   František Gross, Ladislav Novák
  1965   Václav Tikal + 4 (Jiří Balcar, Václav Kiml, Eva Kmentová, František Pacík), Český fond výtvarných umění, Praha
  1966   Jarní výstava 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
  1967   13 ze Slovenska
  1967   15 grafiků, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   5 sochařů, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967   Gutai, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968   Západoněmecká a západoberlínská avantgarda Lidicům, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969   Arte Contemporanea in Cecoslovacchia, De Luca Editori ďArte, Řím (Roma)
  1980   Eleven contemporary Artists from Prague
  1982   Česká fotografie 1918-1938 (Výstava ze sbírek Moravské galerie), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1984   Bonjour, monsieur Kolář!, Galerie PRAgXIS C. Schüppenhauer, Essen-Kettwig
  1985   Czeska fotografia 1918-1938, Muzeum Sztuki w Łódzi MS1, Lodž (Łódź)
  1987   Expressiv (Mitteleuropäische Kunst seit 1960 / Central European Art since 1960), Museum des 20. Jahrhunderts (20er Haus) / Museum Moderner Kunst, Vídeň (Wien)
  1988   Contemporary Art in Czechoslovakia (Selection from the Jan and Meda Mladek Collectiion)
  1988   Savaf, Sdružený závodní klub ROH Benar, Litvínov (Most)
  1988   Skupina 42
  1988   Skupina Ra, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  1988   Twenty Years of Czechoslovak Art: 1968-1988 (A Tribute to Jacques Baruch), Jacques Baruch Gallery, Chicago (Illinois)
  1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990, Flammarion editions, Paříž (Paris)
  1990   Polymorphie (Kunst als subversives Element Tschechoslowakei 1939-1990), Bürger Forum Berlin e. V., Berlín (Berlin)
  1991   Situace 1970-1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku), Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
  1991   Věra Janoušková: Koláže, Vladimír Janoušek: Kresby
  1993   Skupina 42 po 50. letech
  1995   Skupina 42, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2000   Skupina 42, Galerie Zdeněk Sklenář, _
  2002   Corps et traces (dans la création tchèque 1962 - 2002), Ville de Nancy
  2004   Vladimír Janoušek, Věra Janoušková: Výběr z díla, Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2009   Milan Paštéka, Rudolf Uher: Les messages, Danubiana Meulensteen Art Museum, Bratislava (Bratislava)
  2010   Promises of the Past: A Discontinuous History of Art in Former Eastern Europe, JRP/Ringier, Curych (Zürich)
  2011   New Formations (Czech Avant-Garde Art and Modern Glass from the Roy and Mary Cullen Collection), Museum of Fine Arts Houston, Houston
  2014   Things and Words (Art Industry, Applied Arts and Design in Czech Theory and Criticism 1870–1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  2021   ČS koncept 70. let, Fait Gallery, Brno (Brno-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Vlastní životopis Alice B. Toklasové, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
  1979   Jiří Kolář (Monografie mit einem Lexikon der Techniken), Verlag für moderne Kunst Zirndorf, Zirndorf
  1991   Sen jeden svítí, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1992   Josef Jíra: Malíř a grafik, Nakladatelství Libereckých tiskáren, Liberec (Liberec)
  1992   Slovenský variant moderny, Pallas, vydavateľstvo Slovenského fondu výtvarných umeni, Bratislava (Bratislava)
  1993   Jiří Kolář, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
  1993   Ladislav Novák, Edizioni Collina, Boloňa (Bologna)
  1995   Inde, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1997   Konfese Ladislava Zívra, Nakladatelství Host, Brno (Brno-město)
  1998   Rudolf Uher: Sochy / Sculptures, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2004   Pavel Nešleha, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
  2005   Alena Kučerová, Galerie Pecka, Praha
  2006   Adriena Šimotová, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2007   Vladimír Kopecký, Galerie Aspekt, Brno (Brno-město)
  2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
  2009   Václav Cigler: Prostory, projekty / Spaces, Projects / Räume, Projekte, Michal Motyčka, Praha
  2011   Topičův salon 1937-1949, Společnost Topičova salonu, Praha
  2012   Topičův salon 1918-1936, Společnost Topičova salonu, Praha
  2013   Jiří Balcar, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2013   Zlínská Umprumka (1959-2011). Od průmyslového výtvarnictví po design, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2017   Obhájce moderního umění (Jindřich Chalupecký v kontextu 30. a 40. let 20. století), Filip Tomáš - Akropolis, Praha
  2018   Opus International, PageFive, Praha 7
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   Literární archív (Sborník Památníku národního písemnictví), 1.ročník, Památník národního písemnictví, Praha
  1978   Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, samizdat
  1982   Eva Kmentová (In memoriam), Jazzová sekce, Praha
  1984   Sborník památce Alberta Kutala
  1987   Sborník památce Václava Navrátila
  1994   Bonjour, Monsieur Kolář (U příležitosti osmdesátých narozenin Jiřího Koláře a otevření výstavy jeho díla ze sbírkyJana a Medy Mládkových), České muzeum výtvarných umění, Praha
  1994   Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa (Band 3: Dokumente)
  1999   Za Zdeňkem Palcrem, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
  2002   Primary Documents (A Sourcebook for Eastern and Central European Art since the 1950s), The Museum of Modern Art (MoMA), New York City (New York)
  2004   Zajatec kubismu (Dílo Emila Filly v zrcadle výtvarné kritiky (1907-1953)), Artefactum, Praha
  2006   Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  2007   Utopien und Konflikte (Dokumente und Manifeste zur tschechischen Kunst 1938-1989), Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM), Karlsruhe
  2008   Výtvarné umění 1950-1971, 1990-1996, Archiv výtvarného umění, z.s., Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
  2010   Rovnoběžky a průsečíky, Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Praha
  2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
  2014   Věci a slova (Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870-1970), Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
  2015   Čtení o Karlu Teigovi (Vize, realizace, divergence 1919-1938), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
  2018   Čtení o Jiřím Kolářovi (Portréty a syntézy), Institut pro studium literatury, o. p. s., Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1978   Kunst der Gegenwart (Propyläen Kunstgeschichte, Supplementband 2), Propyläen Verlag, Berlín (Berlin)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1932   Nerad bych odmítl..., Zdenek Rykr: Obrazy 1931 - 1932, 3-6
  1932   Umění na čokoládových obalech, Typ, 6.ročník, 632-633
  1932   Z. Rykr: Obrazy 1931-1932, Topičův salon 1918-1936, 105-107
  1933   Chvilka se Z. Rykrem (rozhovor), Světozor, 33.ročník, 41.číslo
  1936   O zvláštnosti tvaru uměleckého, Listy pro umění a kritiku, 94-95
  1938   Věc na obraze, Život, 173-174
  1940   Umění jest umělé, Program D 41, 6.ročník, 3.číslo, 85-89
  1941   Dějiny, Život, 20-21
  1942   Generace, Život, 103-112
  1942   Poznámky k podobizně, Život, 84-94
  1942   Umění napodobí skutečnost, Život, 11-19
  1943   Dvě kapitoly k filosofii architektury, Život, 60-64
  1943   Pohádka nebo mythus, Život, 68-98
  1943   Situační poznámky, Život, 154-155
  1945   Mladí malíři, My 45, 5
  1945   Poslání básníka, Kvart, 85-88
  1945   Vysoké umělecké školství, Rudé právo, 3
  1946   Básník, charakter a politika, Listy pro umění a filosofii, 298-302
  1946   Generace, Život, 100-109
  1946   Kdo to je, Skupina 1942
  1946   Konec moderní doby, Listy pro umění a filosofii, 7-23
  1946   Kultura a politika, Listy pro umění a filosofii, 468-473
  1946   Nový realismus, Život, 36-46
  1946   Poznámka o Cézannovi, Listy pro umění a filosofii, 460-463
  1946   Pro Alše a proti němu, Listy pro umění a filosofii, 631-633
  1946   Výstavy cizího umění, Listy pro umění a filosofii, 318-320
  1947   Cesta malíře Antonína Procházky, Lidová kultura, 3
  1947   František Janoušek neměl snadný osud..., František Janoušek: Posmrtná výstava malířského díla v Mánesu
  1947   K výstavě Skupiny Ra, Lidová kultura, 3
  1947   Kultura a politické strany, Lidová kultura, 1-2
  1947   Kultura je věc mládeže, Lidová kultura
  1947   O naši kulturní politiku, Lidová kultura, 1
  1947   Pro Alše a proti němu, Lidová kultura, 3
  1947   Stal se nečekaný malér, Lidová kultura, 2
  1947   Velký neznámý, Richard Weiner
  1948   A co básník, Listy pro umění a filosofii, 131-132
  1948   Aktuálnost impresionismu, Listy pro umění a filosofii, 133-134
  1948   Americké rozměry, Listy pro umění a filosofii, 65-66
  1948   Cesta nové architektury, Listy pro umění a filosofii, 62-63
  1948   Malíř smrti a života (O. F. Janouškovi), Listy pro umění a filosofii, 124-127
  1948   Nacisti mezi českými umělci, Listy pro umění a filosofii, 64-65
  1948   Obrazy Václava Bartovského, Václav Bartovský
  1948   Popularizovaná filosofie, Listy pro umění a filosofii, 37-40
  1948   Skutečností moderního malíře a básníka..., Jan Smetana
  1948   Současná filosofie a její čeští klasikové, Listy pro umění a filosofii, 69-87
  1948   Špála, Listy pro umění a filosofii, 53-53
  1949   Nové úkoly, Listy pro umění a filosofii, 16-20
  1953   Sochařství strojů a nástrojů, Tvar, 170-177
  1956   U umělce je hlavní věcí tvoření a vedlejší věcí hodnocení..., Výtvarná práce, 6
  1957   Přemýšlení nad naším průmyslovým textilem, Výtvarná práce, 1-2
  1957   Umění a skutečnost, Výtvarné umění, 7.ročník, 4.číslo, 159-169
  1958   Za svět lidštější, Výtvarná práce, 6-8
  1960   Aktuality z SSSR, Výtvarná práce, 6
  1960   Aktuality z SSSR, Výtvarná práce, 6
  1960   Otázky socialistického bydlení, Výtvarná práce, 5-6
  1961   Mexické umění v Moskvě, Výtvarná práce, 12
  1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11.ročník, 19-20.číslo, 1
  1963   Řeknou: TYTO OBRAZY..., Jiří Balcar
  1963   Zapomenutý Rykr, Výtvarná práce, 11.ročník, 22-23.číslo, 10-10
  1964   Byt a filosofie, Výtvarná práce, 12.ročník, 22.číslo, 1-1
  1964   Cesta Františka Halase, Plamen, 26-32
  1964   Co je to abstrakce, Výtvarná práce, 1-8
  1964   Diskusně o Trase a UB 12, Výtvarná práce, 12.ročník, 11-12.číslo, 3-9
  1964   Jiné umění, Výtvarná práce, 1-1
  1964   K výstavě Umělecké besedy, Výtvarná práce, 12.ročník, 2.číslo, 1-2
  1964   Max Ernst, Výtvarná práce, 16
  1964   O Zdenku Rykrovi, Výtvarné umění, 370-378
  1964   Obhajoba kritiky (Ke sjezdu Svazu čs. výtvarníků), Výtvarná práce, 12.ročník, 21.číslo, 3-6
  1964   Obrazy Václava Bartovského, Výtvarné umění, 207-212
  1964   Paříž 1964, Výtvarná práce, 12.ročník, 11-12.číslo, 4-5
  1964   Paříž 1964 (II - Aktuálnost surrealismu), Výtvarná práce, 12.ročník, 13.číslo, 4-5
  1964   Paříž 1964 (III), Výtvarná práce, 4-5
  1964   Paříž 1964 (Dokončení), Výtvarná práce, 12.ročník, 16-17.číslo, 4-5
  1964/04/30   O akademismu a moderním umění (Dopis Janu Kotíkovi), Výtvarná práce, 12.ročník, 7.číslo, 6-6
  1965   Byt a filosofie (Dokončení z minulého čísla), Výtvarná práce, 12.ročník, 23.číslo, 6-6
  1965   Cestou necestou, František Gross, Ladislav Novák
  1965   Chvíle s Václavem Tikalem, Václav Tikal + 4
  1965   Iracionalismus moderního umění (Hledání smyslu moderního umění I.), Výtvarná práce, 1-1
  1965   Janoušek začíná své dílo pozdě..., František Janoušek 1890-1943: Malířské dílo
  1965   Ještě o Skupině 42, Umění, 104-105
  1965   Kaplický ve svém čase, Výtvarné umění, 19-27
  1965   Konfrontace III. (Jindřich Chalupecký), Výtvarná práce, 13.ročník, 3.číslo, 7-8
  1965   Mladí a nejmladší (Jindřich Chalupecký), Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 1-3
  1965   Moskva 1965, Výtvarná práce, 1-7
  1965   Narozen 20. X. 1900 v Chotěboři...
  1965   Od abstrakce k dekoraci (Hledání smyslu moderního umění), Výtvarná práce, 4-5
  1965   Osudy moderního umění v Čechách, Výtvarná práce, 1-4
  1965   Richard Weiner prožil podstatnou část... (Návštěvou u nového Františka Kupky), Výtvarné umění, 369-371
  1965   Surrealismus a léta třicátá, Umění, 13.ročník, 5.číslo
  1965   Umění a současný svět (Hledání smyslu moderního umění II), Výtvarná práce, 1-1
  1965   Umění dnes, Plamen, 65-71
  1965   Věra Janoušková vystavila poprvé sochy..., Věra Janoušková
  1965   Výstavní život podle nového vzorce, Výtvarná práce, 4-5
  1965   Zdenek Rykr je jedním z nejzajímavějších členů generace..., Zdenek Rykr: Přehled díla 1900 - 1940
  1966   Avantgardní umělci a náboženští reformátoři..., Výtvarná práce, 2
  1966   Balcar stál vždy trochu opodál…, Jiří Balcar
  1966   Cesta kritiky, Výtvarná práce, 8
  1966   Diskuse k Jarní výstavě, Výtvarná práce, 1-4
  1966   Dobré poselství dada (Hans Richter: Dada - Kunst und Antikunst, Richard Huelsenbeck: Dada (Recenze)), Výtvarné umění, 140-145
  1966   Dva dopisy, Výtvarná práce, 1-6
  1966   Edice Potopy a Hladu Františka Halase, Literární archív, 123-178
  1966   Experimentální umění (Happeningy, events, de-koláže), Výtvarná práce, 1-7
  1966   Jarní výstava, Výtvarná práce, 7
  1966   Jarní výstava, Výtvarná práce, 7
  1966   Jarní výstava potřebuje asi..., Jarní výstava 1966
  1966   K čemu je umění, Výtvarná práce, 1-1
  1966   Karolína Gutová, Výtvarná práce, 4
  1966   La dialectique de l'historicité et de l'a-historicité de la critique, Art et critique, 103-105
  1966   Le critique doit etre une discipline philosophique, Art et critique, 47-50
  1966   Milan Dobeš, Výtvarná práce, 5-5
  1966   Mladí slovenští výtvarníci, Výtvarná práce, 5
  1966   Nové umění, Výtvarné umění, 487-501
  1966   Picabiova tragédie (Michel Sanouillet: Picabia (Recenze)), Výtvarné umění, 86-89
  1966   Pop-art v říši stínů, Výtvarná práce, 2
  1966   Úzkou cestou, Výtvarné umění, 365-370
  1966   V západoberlínském zrcadle (Ohlas československé výstavy), Výtvarná práce, 1
  1967   Antiteoretik píše teoretikovi, Výtvarná práce, 11
  1967   České umění má dnes takovou vnitřní jednotnost..., 15 grafiků
  1967   Japonská skupina Gutai představuje jednu z nejvíce pozoruhodných..., Gutai
  1967   Ladislav Nebeský, Výtvarná práce, 7
  1967   Le miracle de la vision, Výtvarné umění
  1967   Moderní umění v SSSR, Výtvarná práce
  1967   My v Holandsku, Výtvarná práce, 2
  1967   My v Holandsku, Výtvarná práce, 2
  1967   Obrazy Františka K. Foltýna - připisuje si písmeno K. za křestní jméno..., František K. Foltýn
  1967   Obvykle výstavy zahrnují umělce..., 5 sochařů
  1967   Teoretik a antiteoretik si píší, Výtvarná práce, 7
  1967   Výstava současného slovenského umění..., 13 ze Slovenska
  1967   Zatímco barok rozvíjí svou velkou operu...
  1967   Zázrak vidění, Výtvarné umění, 284-289
  1968   A l'interieur de la réalité physique, Opus International, 38-40
  1968   Aktualita, Sešity pro mladou literaturu, 46-46
  1968   Das diletantische Werk Kurt Schwitters (Recenze), Výtvarné umění
  1968   Diletantské dílo Kurta Schwitterse (Werner Schmalenbach: Kurt Schwitters (Recenze)), Výtvarné umění, 303-304
  1968   Je to ještě výtvarné umění?..., Yves Klein, 1-2
  1968   Jiri Balcar, Opus International, 40-44
  1968   Jiří Balcar, Výtvarná práce, 16.ročník, 16-17.číslo, 7-7
  1968   Jiří Balcar nähert…, Jiří Balcar
  1968   L'art 1967, Výtvarné umění
  1968   Malba, Sešity pro mladou literaturu, 47-47
  1968   Naděžda Plíšková, Výtvarné umění, 242-243
  1968   O Gertrudě Steinové, Vlastní životopis Alice B. Toklasové, 214-221
  1968   O svobodě, levici a avantgardě, Výtvarná práce, 1-2
  1968   Pro i proti (Názory z diskuse ve Sjezdovém paláci), Výtvarná práce, 6-8
  1968   Přítomnost člověka, Výtvarné umění, 18.ročník, 1-2.číslo, 2-12
  1968   Rozloučení s Jiřím Balcarem / Last Farewell… / Abschied von Jiří Balcar, Jiří Balcar
  1968   Tato výstava byla pod názvem "Hommage a Lidice"...
  1968   Umění 1967, Výtvarné umění, 474-483
  1969   Danuvius poprvé, Výtvarné umění, 15-19
  1969   František Janoušek (Il Surrealismo ceco non si collega a Dada... Le Surreálisme tchèque ne se rattache pas à Dada... / There is no relationship between Czech Surrealism and Dada), František Janoušek: Opere scelte (selected works)
  1969   Happening a spol., Sešity pro literaturu a diskusi, 13-16
  1969   Il 28 Agosto 1968… / Le 28 aout 1968… / On August 28, 1968, …, Jiri Balcar
  1969   K čemu je Svaz?, Výtvarná práce, 11
  1969   Listy Evy Bednářové, Výtvarné umění, 192-195
  1969   Marcel Duchamp, Sešity pro literaturu a diskusi, 28-31
  1969   Marcel Duchamp je jednou z nejpodivuhodnějších postav..., Marcel Duchamp
  1969   Naděžda Plísková, Dabei, 32
  1969   Neviděl jsem poslední benátské bienále a... (Benátky 68 Kassel 68), Výtvarné umění, 462-465
  1969   Pomník pro J. Palacha?, Výtvarná práce, 10
  1969   Poustevník Duchamp, Výtvarné umění, 382-389
  1969   Před poslední světovou válkou se ještě rozeznávaly..., Zbyněk Sekal: Skládané obrazy a sochy
  1969   Smysl oběti, Sešity pro literaturu a diskusi, 1-2
  1969   Všechnu moc dělnickým radám, Listy, 1-3
  1969   Zasláno, Tvář, 1.číslo
  1970   Čtyřicet let malování, Výtvarná práce, 5
  1970   Divoké myšlení, Výtvarná práce, 1-6
  1970   František Hudeček (1909) rozvíjel své dílo... / František Hudeček (born 1909) has been developing his work..., František Hudeček
  1970   Jak to bylo, Výtvarná práce, 1-8
  1970   Jak to bylo, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 2
  1970   Jak to bylo, Výtvarná práce, 2
  1970   Milý příteli Padrto... (Spor o Ciglerovu výstavu), Výtvarná práce, 5-5
  1970   Památce Aloise Jirouta, Výtvarná práce, 6
  1970   Po léta se Václav Cigler věnoval... / Václav Cigler has been dedicated for many years..., Václav Cigler
  1970   Případ Kusama, Výtvarná práce, 2
  1970   Surrealismus počtvrté, Výtvarná práce, 1-6
  1970   Tragické umění, Výtvarná práce, 10.číslo, 7
  1970   Umění v našem věku, Výtvarné umění
  1970   Vladimír Kopecký, Výtvarné umění, 338-341
  1970   Vladimír Kopecký belongs to the middle generation..., Vladimír Kopecký
  1970   Vždycky se zdají být všecky možnosti..., Vladimír Kopecký
  1971   Hugo Demartini and Eva Kmentová, Avalanche
  1971   Jak vystavovat (Ještě ke konfrontacím), Výtvarná práce, 4
  1971   Letter from Prague, Studio International, 253-255
  1971   VH 101 čili o konceptuálním umění (Kronika), Výtvarné umění, 486-487
  1971   Z pražských výstav, Výtvarná práce, 4
  1972   Il destino di una generazione, Notiziario Arte Contemporanea (NAC), 10-14
  1972   Letter from Prague, Studio International, 256-259
  1973   Czech letter, Studio International, 263-268
  1974   Il surrealismo eretico di Ladislav Novák / Le surréalisme hérétique de Ladislav Novák / The heretical surrealism of Ladislav Novák, Ladislav Novák, 1-49
  1974   Mikuláš Medek est mort, L´art Vivant, 53.číslo, 38
  1976   Czechoslovakia, Art in a Different World, Studio international, 192.ročník, 982.číslo, 79-82
  1977   Eva Kmentová pečlivě uschovává ve svém ateliéru... / In her studio, Eva Kmentová has carefully preserved..., Eva Kmentová
  1977   Výstava 1970, Za Zdeňkem Palcrem, 62-62
  1978   Osud jedné generace, Pocta Jiřímu Johnovi, člověku, příteli, malíři a grafikovi, 2-5
  1978   Sowjetunion, Tschechoslowakei und Polen, Kunst der Gegenwart, 165-175
  1979   Introduction, Jiří Balcar: The Archives of an Artist
  1979   Last Farewell…, Jiří Balcar: The Archives of an Artist
  1980   Spellbound by Prague, Eleven contemporary Artists from Prague
  1980   Your art is of a completely..., Eleven contemporary Artists from Prague
  1981   Příběh Evy Kmentové, Proměny, 73-79
  1982   Příběh Evy Kmentové, Eva Kmentová, 8-14
  1982   Spellbound by Prague (with samples of modern Czech visual art), Cross Currents, 289-294
  1984   Art-no-longer, Art Monthly, 3-5
  1984   Doslov, Na hranicích umění, 132-143
  1984   Příběh Alexe Mlynárčika, Na hranicích umění, 93-108
  1984   Příběh Evy Kmentové, Na hranicích umění, 109-119
  1984   Příběh Jiřího Balcara, Na hranicích umění, 22-32
  1984   Příběh Jiřího Koláře, Na hranicích umění, 33-60
  1984   Příběh Ladislava Nováka, Na hranicích umění, 61-77
  1984   Příběh Milana Knížáka, Na hranicích umění, 77-92
  1984   Příběh Petra Štembery a Jana Mlčocha, Na hranicích umění, 120-131
  1984   Příběh Vladimíra Boudníka, Na hranicích umění, 3-21
  1984   Už ne umění, Sborník památce Alberta Kutala, 8-15
  1985   Poetika přírody, Nové umění v Čechách, 40-50
  1985   Příběh Vladimíra Boudníka, Sborník památce Jiřího Padrty, 40-54
  1986   František Janoušek (Část závěru nevydané monografie), Sborník památce Václava Nebeského, 33-45
  1986   Potřeba bdělosti, Proměny, 122-135
  1986   Pourquoi le ´Groupe 42´?, Revue K
  1986   Význam, jakého nabývají během posledních let..., Věra Janoušková
  1987   Barok a moderní umění, Sborník památce Václava Navrátila, 33-40
  1987   Filozof Václav Navrátil, Sborník památce Václava Navrátila, 4-6
  1987   Příběh Alexe Mlynárčika, Na hranicích umění, 106-122
  1987   Příběh Evy Kmentové, Na hranicích umění, 123-133
  1987   Příběh Jiřího Balcara, Na hranicích umění, 27-39
  1987   Příběh Jiřího Koláře, Na hranicích umění, 40-69
  1987   Příběh Ladislava Nováka, Na hranicích umění, 70-88
  1987   Příběh Milana Knížáka, Na hranicích umění, 89-105
  1987   Příběh Petra Štembery a Jana Mlčocha, Na hranicích umění, 134-146
  1987   Příběh Vladimíra Boudníka, Revolver Revue, 605-625
  1987   Příběh Vladimíra Boudníka, Na hranicích umění, 7-26
  1988   A co básník, Obhajoba umění, 444-446
  1988   Cesta malíře Antonína Procházky, Obhajoba umění, 284-292
  1988   Debut (Jan M. Tomeš: Klubko Adrianino), Obhajoba umění, 433-435
  1988   Deset bodů k nadrealismu, Obhajoba umění, 38-50
  1988   Doba (Nástup moderního umění), Nové umění v Čechách, 7-11
  1988   Doba (Léta padesátá), Nové umění v Čechách, 11-15
  1988   Doba (Nová generace), Nové umění v Čechách, 16-17
  1988   Doba (Hlavní proudy), Nové umění v Čechách, 18-20
  1988   Doba (Potřeba svobody), Nové umění v Čechách, 20-21
  1988   Doba (Reakce konservativců), Nové umění v Čechách, 22-25
  1988   Dovětek, Nové umění v Čechách, 107-108
  1988   Dvě kapitoly k filozofii architektury, Obhajoba umění, 225-241
  1988   Dvě knihy veršů (Josef Hora: Máchovské variace, Vítěslav Nezval: Žena v množném čísle), Obhajoba umění, 368-371
  1988   Expresionismus, dada a české umění (Polemika), Sborník památce Olega Suse, 72-100
  1988   Generace, Obhajoba umění, 198-215
  1988   Generace, Obhajoba umění, 278-283
  1988   Ihre Kunst hat einen ganz einzigartigen Stil.... / Your art is of a completely unique sort...., Expressiv, 180-182
  1988   In die introvertierte und kontemplative tschechische Kunstszene platzte... / Into an introverted and contemplative Czech art..., Expressiv, 174-176
  1988   Jeden problém šaldovský, Obhajoba umění, 98-104
  1988   K situaci mladé české poezie (Robert Konečný: Spáč pod plamenem), Obhajoba umění, 401-404
  1988   K společenskému postavení moderního umění, Obhajoba umění, 58-73
  1988   Knihy veršů (Jiří Orten: Ohnice a Jeremiášův pláč, Josef Kainar: Příběhy a menší básně), Obhajoba umění, 412-415
  1988   Knížky veršů (Kamil Bednář: Po všech svatbách světa, Karel Kapoun: Ty a já, Ivan Blatný: Melancholické procházky), Obhajoba umění, 424-428
  1988   Kohout plaší smrt, Obhajoba umění, 385-388
  1988   Konec moderní doby, Obhajoba umění, 293-332
  1988   Krásné umění, Obhajoba umění, 31-35
  1988   Kubínův realism, Obhajoba umění, 26-30
  1988   Kultura a politika, Obhajoba umění, 333-347
  1988   Místo, Nové umění v Čechách, 4-6
  1988   Nesvobodná poezie, Obhajoba umění, 372-379
  1988   Nové úkoly, Obhajoba umění, 348-366
  1988   Nové verše (Vladimír Holan: Kameni, přicházíš, Jan Dokulil: Tvým slovem), Obhajoba umění, 380-384
  1988   Noví básníci (Jaroslav Červinka: O nejmladší generaci básnické, Milan Maralík: Ostrov Mélos, Donát Šajner: Řečí země, Jiří Škvor: Vítr v krovech, Jiří Kolář: Křestní list), Obhajoba umění, 419-423
  1988   Nový realismus, Obhajoba umění, 267-277
  1988   O umění, svobodě a socialismu, Obhajoba umění, 105-120
  1988   O vznešenosti umění, Obhajoba umění, 149-163
  1988   O zvláštnosti tvaru uměleckého, Obhajoba umění, 93-97
  1988   Podobizna, Obhajoba umění, 17-25
  1988   Poetika Kamila Bednáře (Kamil Bednář: Bosé oblohy), Obhajoba umění, 436-439
  1988   Poezie a konvence (Jan Pilař: Dům bez oken, Klement Bochořák: Uschlé květiny, Alena Vrbová: Řeka na cestách), Obhajoba umění, 429-432
  1988   Poezie metafyzická? (Josef Palivec: Pečetní prsten), Obhajoba umění, 416-418
  1988   Poezie programní (Jan Zahradníček: Pozdravení slunci), Obhajoba umění, 394-397
  1988   Poezie příležitostná (Vladimír Holan: Chór), Obhajoba umění, 409-411
  1988   Pohádka nebo mýtus, Obhajoba umění, 216-224
  1988   Pohanská poezie (Láska a smrt, výbor F. Halase a V. Holana z lidové poezie), Obhajoba umění, 398-400
  1988   Potřeba básnické konkrétnosti (František Hrubín: Země po polednách), Obhajoba umění, 389-393
  1988   Poznámka k teorii inspirace, Obhajoba umění, 171-180
  1988   Poznámky k podobizně, Obhajoba umění, 164-170
  1988   Promarněné příležitosti (Pavel Bojar: Hoře milovati, Oldřich Mikulášek: Tráva se raduje), Obhajoba umění, 440-443
  1988   Pryč, Obhajoba umění, 36-37
  1988   Přelud kultury, Obhajoba umění, 5-16
  1988   Slovo o situaci nadrealismu u nás, Obhajoba umění, 74-92
  1988   Smysl moderního umění, Obhajoba umění, 242-266
  1988   Svět, v němž žijeme, Obhajoba umění, 128-138
  1988   Umělci (Celkový přehled), Nové umění v Čechách, 26-28
  1988   Umělci (Surrealistická tradice), Nové umění v Čechách, 29-39
  1988   Umělci (Poetika přírody), Nové umění v Čechách, 40-50
  1988   Umělci (Poetika těla), Nové umění v Čechách, 51-55
  1988   Umělci (Od abstrakce ke hře), Nové umění v Čechách, 55-64
  1988   Umělci (Lidský osud), Nové umění v Čechách, 65-77
  1988   Umělci (Moderní člověk), Nové umění v Čechách, 78-84
  1988   Umělci (Moderní svět), Nové umění v Čechách, 85-87
  1988   Umělci (Tvrdošíjní), Nové umění v Čechách, 88-94
  1988   Umění (Komercializace a byrokratizace), Nové umění v Čechách, 95-97
  1988   Umění (Naprosté vzdálení), Nové umění v Čechách, 98-99
  1988   Umění (Česká varianta), Nové umění v Čechách, 99-100
  1988   Umění (Nová orientace), Nové umění v Čechách, 101-104
  1988   Umění (Nevím co), Nové umění v Čechách, 104-106
  1988   Umění abstraktní, Obhajoba umění, 51-57
  1988   Umění jest umělé, Obhajoba umění, 139-148
  1988   Umění napodobí skutečnost, Obhajoba umění, 181-197
  1988   Úvodní poznámka, Obhajoba umění, 2-4
  1988   Věc na obraze, Obhajoba umění, 121-127
  1988   Verše Kamila Bednáře (Kamil Bednář: Kamenný pláč, Veliký mrtvý), Obhajoba umění, 405-408
  1990   Cesta umění, Proměny, 136-142
  1990   Doslov, Na hranicích umění, 147-158
  1990   Novák je…, List pro literaturu, 3-3
  1990   Příběh Alexe Mlynárčika, Na hranicích umění, 106-122
  1990   Příběh Evy Kmentové, Na hranicích umění, 123-133
  1990   Příběh Jiřího Balcara, Na hranicích umění, 27-39
  1990   Příběh Jiřího Koláře, Na hranicích umění, 40-69
  1990   Příběh Ladislava Nováka, Na hranicích umění, 70-88
  1990   Příběh Milana Knížáka, Na hranicích umění, 89-105
  1990   Příběh Petra Štembery a Jana Mlčocha, Na hranicích umění, 134-146
  1990   Příběh Vladimíra Boudníka, Na hranicích umění, 7-26
  1990   Už ne umění, Výtvarná kultura
  1991   A co básník, Obhajoba umění, 247-248
  1991   Cesta malíře Antonína Procházky, Obhajoba umění, 150-154
  1991   Debut (Jan M. Tomeš: Klubko Adrianino), Obhajoba umění, 241-242
  1991   Dvě knihy veršů (Josef Hora: Máchovské variace, Vítěslav Nezval: Žena v množném čísle), Obhajoba umění, 201-203
  1991   Generace, Obhajoba umění, 110-119
  1991   Generace, Obhajoba umění, 147-149
  1991   Jeden problém šaldovský, Obhajoba umění, 50-53
  1991   Jestli je Boštík především lyrikem přírody... / If Boštík makes his visions of nature predominantly lyrical,... / Wenn Boštík vor allem Lyriker der Natur ist,..., Zdeněk Sýkora: Linie
  1991   K situaci mladé české poezie (Robert Konečný: Spáč pod plamenem), Obhajoba umění, 221-223
  1991   K společenskému postavení moderního umění, Obhajoba umění, 27-35
  1991   Knížky veršů (Kamil Bednář: Po všech svatbách světa, Karel Kapoun: Ty a já, Ivan Blatný: Melancholické procházky), Obhajoba umění, 236-238
  1991   Kohout plaší smrt, Obhajoba umění, 211-213
  1991   Konec moderní doby, Obhajoba umění, 155-177
  1991   Krásné umění, Obhajoba umění, 24-26
  1991   Kubínův realism, Obhajoba umění, 21-23
  1991   Kultura a politika, Obhajoba umění, 178-186
  1991   Nesvobodná poezie (Nechvátal: Železná mříž), Obhajoba umění, 204-208
  1991   Nové úkoly, Obhajoba umění, 187-197
  1991   Nové verše (Vladimír Holan: Kameni, přicházíš), Obhajoba umění, 209-210
  1991   Noví básníci (Jaroslav Červinka: O nejmladší generaci básnické, Milan Maralík: Ostrov Mélos, Donát Šajner: Řečí země, Jiří Škvor: Vítr v krovech, Jiří Kolář: Křestní list), Obhajoba umění, 233-235
  1991   Nový realismus, Obhajoba umění, 140-146
  1991   O umění, svobodě a socialismu, Obhajoba umění, 54-63
  1991   O vznešenosti umění, Obhajoba umění, 81-89
  1991   O zvláštnosti tvaru uměleckého, Obhajoba umění, 47-49
  1991   Podobizna, Obhajoba umění, 16-20
  1991   Poetika Kamila Bednáře (Kamil Bednář: Bosé oblohy), Obhajoba umění, 243-244
  1991   Poezie a konvence (Jan Pilař: Dům bez oken, Klement Bochořák: Uschlé květiny, Alena Vrbová: Řeka na cestách), Obhajoba umění, 239-240
  1991   Poezie metafyzická? (Josef Palivec: Pečetní prsten), Obhajoba umění, 231-232
  1991   Poezie programní (Jan Zahradníček: Pozdravení slunci), Obhajoba umění, 217-218
  1991   Poezie příležitostná (Vladimír Holan: Chór), Obhajoba umění, 226-227
  1991   Pohádka nebo mýtus, Obhajoba umění, 120-125
  1991   Pohanská poezie (Láska a smrt, výbor F. Halase a V. Holana z lidové poezie), Obhajoba umění, 219-220
  1991   Potřeba básnické konkrétnosti (František Hrubín: Země po polednách), Obhajoba umění, 214-216
  1991   Poznámka k teorii inspirace, Obhajoba umění, 94-99
  1991   Poznámky k podobizně, Obhajoba umění, 90-93
  1991   Promarněné příležitosti (Pavel Bojar: Hoře milovati, Oldřich Mikulášek: Tráva se raduje), Obhajoba umění, 245-246
  1991   Přelud kultury, Obhajoba umění, 9-15
  1991   Slovo o situaci nadrealismu u nás, Obhajoba umění, 36-46
  1991   Smysl moderního umění, Obhajoba umění, 126-139
  1991   Svět, v němž žijeme, Obhajoba umění, 68-74
  1991   Umění jest umělé, Obhajoba umění, 75-80
  1991   Umění napodobí skutečnost, Obhajoba umění, 100-109
  1991   Úvodní poznámka, Obhajoba umění, 7-8
  1991   Věc na obraze, Obhajoba umění, 64-67
  1991   Verše Kamila Bednáře (Kamenný pláč, Veliký mrtvý), Obhajoba umění, 224-225
  1992   Dodatky, Expresionisté, 193-200
  1992   Jakub Deml, Expresionisté, 81-134
  1992   Ladislav Klíma, Expresionisté, 137-172
  1992   Podivný Hašek, Expresionisté, 175-191
  1992   Proč byla skupina 42 / Warum gab es die Gruppe 42, Jan Kotík: Texty / Texte 1939-1991, 12-13
  1992   Richard Weiner, Expresionisté, 11-78
  1993   Příběh Jiřího Koláře, Jiří Kolář, 19-40
  1994   Die Welt, in der wir leben - ein Manifest, Europa, Europa: Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, 69-69
  1994   Charakteristiky umělců (Jiří Kolář (1914)), Nová citlivost, 22-22
  1995   Na návštěvnících této výstavy zůstává, aby se zamysleli nad významem a platností následujících vět Jindřicha Chalupeckého z r. 1965 (Napsáno k výstavě Věry Janouškové ve Špálově galerii), Věra Janoušková: Plastiky a koláže
  1997   Dějiny a řeč, Tíha doby, 43-53
  1997   Intelektuál za socialismu, Tíha doby, 10-21
  1997   Konec lehkomyslnosti, Tíha doby, 150-158
  1997   Literatura a svoboda, Tíha doby, 22-39
  1997   Míra věcí, Tíha doby, 40-42
  1997   Náboženství, umění, architektura, Tíha doby, 159-165
  1997   Nezbytí svobody, Tíha doby, 54-61
  1997   Poezie a politika, Tíha doby, 95-126
  1997   Potřeba bdělosti, Tíha doby, 127-149
  1997   Smysl oběti, Tíha doby, 84-91
  1997   Spor o svobodu, Tíha doby, 62-72
  1997   Tíha doby, Tíha doby, 7-9
  1997   Všechnu moc dělnickým radám, Tíha doby, 73-83
  1998   ...Naše evropská civilizace se nepochybně zakládá..., Věra Janoušková
  1999   Byt a filozofie, Cestou necestou, 62-70
  1999   Cesta umění, Cestou necestou, 272-277
  1999   Deset bodů k nadrealismu, Cestou necestou, 14-19
  1999   Dílo a oběť, Cestou necestou, 246-254
  1999   Duše androgyna, Cestou necestou, 241-245
  1999   Dvě kapitoly k filozofii architektury, Cestou necestou, 30-38
  1999   Happening a spol., Cestou necestou, 93-108
  1999   Moskevský deník, Cestou necestou, 162-177
  1999   Neznámé umění, Cestou necestou, 262-271
  1999   Nové umění, Cestou necestou, 109-116
  1999   Nultý čas, Cestou necestou, 178-193
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Osud jedné generace, Cestou necestou, 153-161
  1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, 49-57
  1999   Pryč, Cestou necestou, 13-13
  1999   Přítomnost člověka, Cestou necestou, 81-92
  1999   Smysl moderního umění, Cestou necestou, 134-152
  1999   Svět, v kterém žijeme, Cestou necestou, 24-29
  1999   Tragické umění, Cestou necestou, 117-122
  1999   Umění 1967, Cestou necestou, 71-80
  1999   Umění abstraktní, Cestou necestou, 20-23
  1999   Umění v našem věku, Cestou necestou, 123-133
  1999   Umění v odlišném světě, Cestou necestou, 229-240
  1999   Úvodem, Cestou necestou, 9-11
  1999   Už ne umění, Cestou necestou, 255-261
  1999   Výstava Jiřího Balcara, Cestou necestou, 46-48
  1999   Za svět lidštější, Cestou necestou, 39-45
  1999   Zapomenutý Rykr, Cestou necestou, 58-61
  2000   Jiří John patřil ke skupině dvanácti umělců..., Jiří John: Kresby
  2000   Miloš Chlupáč měl při svých teoretických zájmech... / Because of his theoretical leanings..., Miloslav Chlupáč: Sochy a obrazy / Sculptures and paintings
  2000   Proč byla Skupina 42, Skupina 42
  2001   Konec moderní doby, České umění 1938-1989, 71-81
  2001   Kultura a politika, České umění 1938-1989, 82-86
  2001   Svět v němž žijeme, České umění 1938-1989, 35-37
  2001   Umění a transcendence, České umění 1938-1989, 383-387
  2004   Soukromé události…, Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost
  2005   Už ne umění, Revue art, 4.číslo, 52-55
  2006   Danuvius poprvé, Slovenské výtvarné umenie 1949-1989 z pohľadu dobovej literatúry, 225-227
  2007   Das Ende der modernen Zeit, Utopien und Konflikte, 101-114
  2007   Chalupecký - Přítomnost člověka, Revue Art, 16-19
  2007   Kunst und Transzendenz, Utopien und Konflikte, 225-229
  2009   Jiří Načeradský ((* 1939, Sedlec)), Sbírky Musea Kampa / The Museum Kampa Collection, 242-245
  2009   Vím, že tohle mi stěží schválíte (Z dopisů Jindřicha Chalupeckého Marii-Christine Morinové), Revolver Revue, 199-218
  2010   Praha (Miroslav Hák), Fotograf, 10-13
  2011   Cesta umění, České umění 1980-2010, 98-103
  2011   Gross, Hák, Hudeček, Kotík, Lhoták, Smetana, Zívr (1943), Topičův salon 1937-1949, 122-123
  2018   Příběh Jiřího Koláře, Čtení o Jiřím Kolářovi, 95-120
  nedat   Dílo a oběť, Lachés
  nedat.   Miloš Chlupáč měl při svých..., Miloslav Chlupáč
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Richard Weiner: Žít a nebýt (K 120. výročí narození básníka, spisovatele a novináře Richarda Weinera), Památník národního písemnictví, Praha
dopis
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Honzo, tady jsem ti přinesl...
informační leták / informace autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2017   Eduard Steinberg: From Moscow to Paris, Galerie hlavního města Prahy, Praha
katalogová pozvánka
  published   title (subtitle), publisher, city
  1972   Jiří Kolář: L'Arte come Forma della liberta / L'Art comme Forme de la liberté / Art as the Form of Freedom
  2000   Miloslav Chlupáč: Sochy a obrazy / Sculptures and paintings, Galerie Millennium, Praha
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  2004   Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost (z grafického díla)
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Skupina 42: Obrazy a sochy, Galerie Zdeněk Sklenář, _
periodikum
  published   title (subtitle), publisher, city
  1947/03/26   Lidová kultura, 3.ročník, 12.číslo
  1965/02/10   Výtvarné umění, 15.ročník, 1.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1965/10/30   Výtvarné umění, 15.ročník, 8.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/03/10   Výtvarné umění, 16.ročník, 2.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/04/09   Výtvarné umění, 16.ročník, 3.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/09/05   Výtvarné umění, 16.ročník, 6-7.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1966/12/20   Výtvarné umění, 16.ročník, 10.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1967/08/21   Výtvarné umění, 17.ročník, 6.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/01/20   Výtvarné umění, 17.ročník, 10.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/03/20   Výtvarné umění, 18.ročník, 1-2.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1968/10/15   Výtvarné umění, 18.ročník, 5.číslo, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1969/01/31   Výtvarné umění, 18.ročník, 8.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969/04/30   Výtvarné umění, 19.ročník, 1.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1969/09/30   Výtvarné umění, 19.ročník, 4.číslo, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1986/11   Revue K (Chalupecky Kratina Pey Šmejkal Théâtre Brett), 25.číslo, Revue K, Alfortville
  1994/02   Revolver Revue (25/1994), 25.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2001/01   Revolver Revue (45/2001), 45.číslo, Sdružení na podporu vydávání časopisů, Praha 1
  2009/06   Revolver Revue (75/2009), 75.číslo, Společnost pro Revolver Revue, Praha
příležitostný tisk
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   Jiří Balcar (23. 8. 1929 / 28. 8. 1968)
  nedatováno   Josef Jíra
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  ????   Obrazy Františka Grosse
  1988   Náboženství, umění, architektura
úvodní text
  published   title (subtitle), publisher, city
  nedatováno (asi 1944)   Umění Františka Hudečka

Jindřich Chalupecký

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1946   Ódy a variace, Družstvo Dílo přátel umění a knihy, Praha

Jindřich Chalupecký

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1943   Filosofie a umění, Život, 141-150
  1965   Anne Květině (Poezie dada), Výtvarná práce, 9
  1965   Bílé pyžama (Poezie dada), Výtvarná práce, 9
  1965   Boj s prostorem, Výtvarná práce, 13.ročník, 5.číslo, 5-5
  1965   Kašpar je mrtev (Poezie dada), Výtvarná práce, 9
  1965   Sen (Poezie dada), Výtvarná práce, 9
  1966   Rozhovor se Šímou, Výtvarná práce, 6-7

Jindřich Chalupecký

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/01/18 - 1966/02/13   František Janoušek: Malířské dílo, Mánes, Praha
1967/07/21 - 1967/08/27   František K. Foltýn, Galerie Václava Špály, Praha
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1957/01 - 1957/02   Současné textilní umění (První celostátní výstava československých textilních výtvarníků), Slovanský ostrov, Praha
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1967/05/19 - 1967/06/13   13 ze Slovenska, Galerie Václava Špály, Praha
1967/06/24 - 1967/07/31   17 tsjechische kunstenaars, Galerie Orez, Haag (Den Haag)
1967/10/01 - 1967/11/05   5 sochařů, Galerie Václava Špály, Praha
1968/04/06 - 1968/04/28   Nové věci, Galerie Václava Špály, Praha
1969/05/17 - 1969/06/15   Arte contemporanea in Cecoslovacchia, Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea (GNAM), Řím (Roma)
1970/10/09 - 1970/11/08   Konfrontace I, Galerie Nova, Praha
1970/11/20 - 1970/12/31   Konfrontace II, Galerie Nova, Praha
1971/01   Konfrontace III., Galerie Nova, Praha

Jindřich Chalupecký

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1947/11/18 - 1947/12/14   Jan Kotík: Obrazy z let 1939-1947, Alšova síň Umělecké besedy, Praha
1965/05/06 - 1965/06/30   Zdenek Rykr: Přehled díla 1900-1940, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1965/08/21 - 1965/10/31   František Janoušek, Zámek Nelahozeves, Nelahozeves (Mělník)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1966/07/17 - 1966/08/21   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, Berlín (Berlin)
1967/06/24 - 1967/07/31   17 tsjechische kunstenaars, Galerie Orez, Haag (Den Haag)
1967/10/01 - 1967/11/05   5 sochařů, Galerie Václava Špály, Praha
beseda/diskuse
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1988/03/10   Beseda u kulatého stolu k otázkám současné situace českého umění, Dům Hlaholu, Praha
1988/11/03   Vzpomínkový večer věnovaný památce Vladimíra Boudníka, Dům Hlaholu, Praha

Jindřich Chalupecký

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1966   František Janoušek: Malířské dílo
  1997   Jiří John 1923-1972, Nadace U Slunce a Luny, Praha
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   Objekt, Český fond výtvarných umění, Praha
  1994   Tovaryšstvo malířské (Vladimír Kokolia, Petr Kvíčala, Jan Steklík, Petr Veselý), Kulturní a informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
  2011   ...a jiné věci, Galerie Caesar, družstvo pro podporu výtvarného umění, Olomouc (Olomouc)
  2011   Skupina 42 (Věci umění, věci doby. Sbírka Jana Vykoukala), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   O dada, surrealismu a českém umění, Jazzová sekce, Praha
  1991   Krysí hnízdo, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
  1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
  2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   O kresbě O skupině Na závěr, Skupina 1942
  1947   Dva výtvarné časopisy, Národní osvobození, 5-5
  1947   Skupina Ra (Je nutno se představit,...), Skupina Ra, 12-15
  1947   Surrealismus - po proudu (Sborník Skupiny Ra, Edice Ra, Brno, str. 36), Svobodné noviny
  1948   Dobříšská konference, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 230-231
  1948   PVV v Umělecké besedě, Kytice, Měsíčník pro literaturu a umění, 48-48
  1956   Bylo tady během konference již několikráte hovořeno o Fondu..., Výtvarná práce, 5-6
  1956   Diskuse na ustavující konferenci, Výtvarná práce, 2
  1956   Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců, Výtvarná práce, 2
  1957   Problémy kolem textilu, Výtvarná práce, 6
  1965   František Gross, Výtvarná práce, 6
  1965   Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců, Výtvarná práce, 3
  1965   Stále neznámý Rykr, Výtvarná práce, 13.ročník, 15.číslo, 7-8
  1966   Jarní výstava, Výtvarná práce, 7
  1966   Polemizuji s J. Chalupeckým, Výtvarná práce, 2
  1966   Smysl moderního umění, Výtvarná práce, 1-3
  1966   Sovětsko-československé výtvarné symposium, Výtvarná práce, 1-1
  1967   Ceny Antonína Matějčka, Výtvarná práce, 2
  1967   Co se píše o umění..., Výtvarná práce, 8-9
  1967   Spíš antiteorie než teorie, Výtvarná práce, 8-9
  1967   Zasedala konference výtvarníků, Výtvarná práce, 1-3
  1968   Přerušený se. Záviše Kalandry, Výtvarná práce, 10
  1968   Přerušený sen Záviše Kalandry, Výtvarná práce, 7
  1969   Pomník pro J. Palacha?, Výtvarná práce, 10
  1969   V římském Muzeu moderního umění byla zahájena výstava..., Výtvarná práce, 2-2
  1970   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 5
  1970   Questa mostra e realizzata..., 50 e uno grafici cecoslovacchi
  1970   Únoroví jubilanti, Výtvarná práce, 2-2
  1970   Znovu po 22 letech, Výtvarná práce, 18.ročník, 9.číslo, 1-5
  1971   Sur quelques aspects de l´activité artistique a Prague, Les Lettres françaises, 24-26
  1971   Záhada z Lascaux, Výtvarná práce, 2
  1976   Z tvůrčí dílny Emily Medkové, Československá fotografie, 346-350
  1977   Velký Říjen a umění socialistického Československa, Umění, 473-476
  1980   Myslím, že moje "umění" vzniklo..., Eva Kmentová: Kresby a plastiky, 3
  1982   List přiložený k Uměleckému vyznáni, Eva Kmentová, 69
  1982   Umělecké vyznání z počátku roku 1980, Eva Kmentová, 67-69
  1984   Petr Král: Le surréalisme en Tchécoslovaquie; choix de textes 1934-1968, Gallimard, Paris, 1983. (Recenze), Paternoster, 152-154
  1990   Czechoslovakia (Theater of the Absurd), Art News, 172-174
  1990   Opožděná vernisáž aneb NG se omlouvá, Lidové noviny
  1990   Výtvarné umění 80. let (2) (Svět střední generace), Tvar
  1990   Zlatý křik Mikuláše Medka, Respekt, 4.číslo, 12-13
  1991   Ročník 1956, Literární noviny
  1992   Initiations (à Jindrich Chalupecky), Revue K
  1992   K pojmu "moderní realismus" na přelomu padesátých a šedesátých let, Česká kultura na přelomu 50. a 60. let, 17-19
  1993   Cena J. Chalupeckého (Večerník Praha), Večerník Praha
  1993   Cenu Jindřicha Chalupeckého obdržel grafik Martin Mainer, Český deník
  1994   Boj o první místo, Lidové noviny
  1994   Milosrdná rekonstrukce absurdního světa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1994   Vždy nevhod (Zpráva o nevhodném úsilí), Výtvarné umění, 45-47
  1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, 8-19
  1996   Špét abr doch (Vídeň, Niederösterreichischen Landesmuseum, 18.9.-28.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1996   Umění zastaveného času (V létě bylo vedro, v zimě sněžilo), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1
  1996   Umění zastaveného času (Uzavřeni, v Evropě), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16
  1996   Uzavřeni, v Evropě (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16-16
  1996   V létě bylo vedro, v zimě sněžilo (Umění zastaveného času, České muzeum výtvarných umněí (Husova ul.), Dům U černé Matky Boží, 2.10.-24.11.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1-1
  1997   Jiří John (6. 11. 1923 - 22. 6. 1972) (Vyslovené paradigma se ověřilo poznovu...), Jiří John 1923-1972
  1997   Surrealismus bez pověr a iluzí anebo Naopak, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 1.číslo, 2
  1999   a.s.p.p., Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 19-22
  1999   České muzeum výtvarných umění několikrát dokázalo,..., Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12-12
  1999   O dada, surrealismu a českém umění, Cestou necestou, 194-228
  1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, 49-57
  1999   rituál, Akce slovo pohyb prostor / Action word movement space, 40-44
  1999   Sbírka Nadace pro současné umění, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4-4
  2000   Lexigrafie na pranýři aneb postesky české nad polským poloslovníkem literatury, Tvar 13, 12-13
  2000   Recenzie: Jindřich Chalupecký: Cestou necestou, Trištvrte revue
  2000   Zdenek Rykr - člověk 20. století, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22.číslo, 1
  2001   Smysl moderního umění, České umění 1938-1989, 282-285
  2001   Věčná Óda na Slavíka, Otakar Slavík: Obrazy / Paintings
  2003   Po své první návštěvě Československa v roce 1968..., Práce na papíře
  2003   Stálá expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12
  2005   Pouze pozoruji, ale nekomentuji, Revue art, 4.číslo, 14-21
  2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 16-17
  2007   Jaroslav Rössler, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, 112-121
  2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21.ročník, 7.číslo, 2-6
  2009   Krajinář města, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 3-3
  2010   Mosty, sítě, mezery a zrcadla, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 334-338
  2010   Posttotalitní blues s happy endem, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 261-269
  2010   Příběhy programů a manifestů, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 361-372
  2010   Složitosti a protiklady v současné skulptuře, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, 310-314
  2011   Konec avantgardy s otazníkem, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24.ročník, 16-17.číslo, 1-2
  2012   Bauchova pravda, Jan Bauch, 66-68
  2012   Jiří Balcar ve dvou výstavních pohledech, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7
  2013   Jan Kotík (Ano i ne aneb Důležitost metody), Umění a politika, 67-79
  2013   Neoficiálně oficiální reprezentace (Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart, Akademie der Künste, West Berlin 1966), Umění a politika, 269-291
  2013   Orientální filozofie v poválečném umění Západu (Přisvojení si exotického jako nástroj depolitizace umění?), Umění a politika, 203-212
  2013   Za nové umění! (Boj o socialistický realismus jako pole vztahů mezi státem a umělci), Umění a politika, 55-65
  2014   Co zabilo umělce? Případ pro detektivy, Lidové noviny, 61.číslo, 11
  2014   Ladislav Jehlička, Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi: Inspirativní katolické osobnosti mimo hlavní proud, 46-48
  2015   Jiří Kolář - 100 let od narození umělce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4
  2020   Počátky českého kurátorství: předběžné ohledání, Tvůrce jako předmět dějin umění, 126-133
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Moskevský underground Jindřichu Chalupeckému (Ze sbírky Jindřicha Chalupeckého), Jan Placák - Ztichlá klika, Praha
pozvánka nevýstavní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pocta Jiřímu Kolářovi (Slavnostní uvedení monografie J. Chalupeckého, J. Padrty, M. Lamače a R. J. Moulina Jiří Kolář)
text
  published   title (subtitle), publisher, city
  1993   Pět osobností, Praha, Klášter premonstrátů na Strahově, 7.9.-31.10.1993