Bohumil Kafka

 
kresba - Pavel Semerád, Archiv
Hugo Boettinger: Bohumil Kafka, 1926